గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, నవంబర్ 2008, శుక్రవారం

పోతన భాగవత కథా క్రమము. దశమ { 10 వ } స్కంధము - పూర్వ భాగము.

బమ్మెర పోతన మహాకవి విరచిత భాగవతమునందలి ౯ స్కంధముల కథా క్రమమును ఇంతవరకూ తెలుసుకొన్నాము కదా! ఇప్పుడు దశమ స్కంధము పూర్వ భాగము లోని కథా క్రమమును తెలుసుకొందామా! ఐతే చూడండి.

దశమ { 10 వ } స్కంధము పూర్వ భాగము లోని కథా క్రమము.
శ్రీ కృష్ణ కథా ప్రారంభము.
బ్రహ్మాది దేవతలు దేవకీ గర్భస్థుండగు శ్రీ కృష్ణుని స్తుతించుట.
శ్రీ కృష్ణావతార ఘట్టము.
దేవకీదేవి స్వామిని స్తుతించుట.
దేవకీ వసుదేవుల పూర్వ జన్మ వృత్తాంతము.
కంసుని పంపున( బూతన యను రాక్షసి వ్రేపల్లెకు జనుదెంచుట.
బాల కృష్ణుండు శకటమున్ దన పాదమున ( గూల ( దన్నుట.
తృణావర్తుడను రాక్షసుడు సుడి గాలి యై కృష్ణు నెత్తుకొని పోవుట.
శ్రీ కృష్ణ బలరాముల బాల క్రీడాభివర్ణనము.
గోపికలు శ్రీకృష్ణుని దుడుకు జేతలు యశోదా దేవితో జెప్పుట.
మృద్భక్షణ విశ్వ రూప ప్రదర్శనాద్యభి వర్ణనము.
యశోదా నందుల పూర్వ జన్మ వృత్తాంతము.
యశోద దధి భాండ వికలనాదులు సేసిన కృష్ణుని ( బట్టుకొనుట.
ఉలూఖల బంధన యమళార్జున భంజనాద్యభి వర్ణనము.
నందాదులు బృందావనమునకు నరుగుదెంచుట.
వత్సాసుర బకాసురుల వధ.
శ్రీ కృష్ణుడు గోపకులతో బంతి చల్దులు గుడువ వనముల కేగుట.
గోపాల బాలురు కృష్ణునితో గూడి చల్దు లారగించుట.
బ్రహ్మ గోవత్సములను గోప బాలకులను నంతర్ధానంబు సేయుట.
గార్ధభాకారుండైన ధేనుకాసురుని బలభద్రుడు వధించుట.
శ్రీ కృష్ణుడు కాళియ మర్దనము గావించుట.
కాళీయుని భార్యలైన నాగాంగనలు శ్రీ కృష్ణుని నుతించుట.
కాళియుని పూర్వ కథ.
గో గోప గోపికా సంఘమును కార్చిచ్చు చుట్టుకొనుట.
గ్రీష్మర్తు వర్ణనము.
బలభద్రుండు ప్రలంబాసురుని వధించుట. శ్రీ కృష్ణుండు దావాగ్నిని మ్రింగి గో గోపక సంఘమును కాపాడుట.
వర్షర్తు వర్ణనము.
శరదృతు వర్ణనము.
హేమంత ఋతు వర్ణనము.
గోపికా వస్త్రాపహరణము.
ముని భార్యలన్నము దీసుకొని వచ్చి, శ్రీ కృష్ణు నారగింప ( జేయుట.
నందాదులింద్ర యాగము సేయ శ్రీ కృష్ణునితో నాలోచించుట.
శ్రీ కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతము నెత్తుట.
శ్రీ కృష్ణ మూర్తి నందుని వరుణ గృహము నుండి కొని తెచ్చుట.
శరద్రాత్రి గానమొనర్చు కృష్ణు సన్నిధికి గోపికలు వచ్చుత.
గోపికా గీతలు.
రాస క్రీడాభి వర్ణనము.
జల క్రీడాభివర్ణనము.
సర్ప రూపియగు సుదర్శనుండను గంధర్వుని శాప విమోచనము.
కుబేర భటుండగు శంఖచూడుండను గుహ్యకుని సమ్హరించుట.
వృషభాసుర సమ్హారము.
శ్రీ కృష్ణుండు కేశివ్యోమాసురుల సమ్హరించుట.
కంసుని పంపున నక్రూరుండు బృందావనమునకు ( జనుదెంచుట.
అకౄరుండు యమునలో రామ కృష్ణుల దర్శించి నుతించుట.
శ్రీ కృష్ణ మూర్తి మధురా నగర ప్రవేశము సేయుట.
శ్రీ కృష్ణుండు రజకుని జంపి వాయక సుదాముల పూజలందుట.
సూర్యాస్తమయ చంద్రోదయముల వర్ణనము.
సూర్యోదయ వర్ణనము.
శ్రీ కృష్ణుండు కువలయా పీడనమను గజంబును వధించుట.
శ్రీ కృష్ణ బలరాములు చాణూర ముష్టికులను వధించుట.
శ్రీ కృష్ణుడు కంసుని వధించుట.
శ్రీ కృష్ణుండు దేవకీ వసుదేవుల చెఱ మాన్ పి యుగ్రసేనునికి బట్టంబు గట్టుట.
శ్రీ కృష్ణుండు గోప కాంతల చెంతకు నుద్ధవుని బంపుట.
భ్రమర గీతము.
కృష్ణుండుద్ధవునితో జేరుకొని కుబ్జా గృహంబునకు నరుగుట.
కృష్ణుండక్రూరుని హస్తినాపురంబునకు బంపుట.
జరాసంధుడు మధురమీద దండెత్తి వచ్చి కృష్ణునితో యుద్ధము సేయుట.
శ్రీ కృష్ణుండు నిరాయుధుడై కాలయవనుడు వెంటనంట బరుగెత్తుట.
ముచకుందుని పూర్వ కథాభి వర్ణనము.
ముచకుందుడు శ్రీ కృష్ణుని స్తోత్రము సేయుట.
జరాసంధుడు ప్రవర్షణ గిరిని దహించుట.
రుక్మిణీ కల్యాణ కథా ప్రారంభము.
శ్రీ కృష్ణుండు కుండిన నగరంబునకు రథారూఢుండై చనుట.
శ్రీ కృష్ణుండు శత్రు రాజులు చూచుచుండ రుక్మిణీదేవిని గొనిపోవుట.
సహోదరుని భంగమునకు ఖిన్నయగు రుక్మిణీదేవిని బలభద్రుండూరార్చుట.
శ్రీ కృష్ణుండు రుక్మిణీదేవిని బెండ్లి యాడుట.
దశమ { 10 వ } స్కంధము పూర్వ భాగము సమాప్తము.

త్వరలో ఉత్తరార్థమును గూడ మీ ముందుంచుటకు యత్నింతును.
జైహింద్. Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.