గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

కేదారనాథేశ్వరా! శతకపద్యములలో ౧౦ పద్యములు నేనురచించిన పద్యములు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
కేదారనాథేశ్వరా! శతకము
భక్తిసాధనం నిర్వహణలో...
నా పది పద్యములు.

శా. శ్రీ కేదార ప్రశస్తి నెన్న తరమా! చిద్రూప కైలాసమే.
నీకున్ మక్కవ నుండ కోరునటులన్ నిత్యంబు రాజిల్లుచున్
మాకున్ గ్రమ్మిన మాయచే నలము యీ మౌఢ్యంపు దుర్యోగ మన్
గీకారణ్యము నుండి కాచును మమున్ గేదారనాథేశ్వరా!  1.

శా. కేదారంబది పుణ్యగణ్య ధరణిన్,  క్షేత్రంబుగానయ్యె స
మ్మోదం బొప్ప వసించ నీ వచట, బాపున్ తాను మా దుర్దశల్.
నీ దాక్షిణ్యము కావునంచు మములన్ నిన్జూడగా వచ్చినన్
ఖేదంబున్ విడఁ జేయు మాకు కృపతోఁ, గేదారనాథేశ్వరా!  2.

శా. ధాత్రిన్ ధర్మము నిల్ప కౌరవులనే దండించి, పాపాత్ములై,
నేత్రానందముగా కనుంగొన నినున్   నీవట్టి పాపంబులీ
క్షేత్రంబందు హరించుచుందువని నిన్ సేవించిరాపాండవుల్.
క్షేత్రజ్ఞాళికి పాపహారి వగు శ్రీ కేదారనాథేశ్వరా!  3.

శా. భూలోకంబున జీవినై బ్రతుకుచున్ బుణ్యంబులున్ బాపముల్
లీలన్ జేయుచు నుండవచ్చు, కనవా? లీలా వినోదంబుగా
నేలన్ నీవుదలంచి వీడుటిటు, నీవే చేయఁగా జేయుచున్?
కేలన్ మమ్ము గ్రహించి కావుమయ, శ్రీ కేదారనాథేశ్వరా!  4.

మ.  క్షితిపై ధర్మము మృగ్యమాయె, కనవా? చేజేతులన్ బాపముల్
మతిమంతుండును జేయుచుండెనన నే మాత్రుండ నేనిద్ధరన్?
స్తుతియింతున్,  బెడమార్గమున్ విడిచి నీ త్రోవన్ నడం జేయుమా.
కృతధర్మంబు చెలంగఁ జేయుమయ, శ్రీ కేదారనాథేశ్వరా!  5.

మ.  ధృతినీవే కద మాకు సన్నుత హరా! దీర్ఘాయురారోగ్యముల్,
నుత సంస్కారము, భక్తి భావన, మహా ధూర్తత్వమున్ దుఃఖమున్,
భృతియున్ నీవలనన్ లభించు శుభ సంవృద్ధిన్ సదా కొల్పుమా.
క్షితిపై సౌఖ్యము, సత్ పరంబులిడు మా కేదారనాథేశ్వరా! 6.

మ.  మతిమంతుల్ నిను భావనన్ నిలిపి సంభావింతు రధ్యాత్మవం
చతి భక్తిన్ శుభకారకుంటవని మోహభ్రాంతులన్ వీడుచున్,
క్షితి నేఁ జేసిన పాపముల్ దునిమి  రక్షించంగ నిన్ గోరెదన్.
క్షితిపై సౌఖ్యము సత్పరంబు లిడు మా. కేదారనాథేశ్వరా!  7.

మ.  మతిమంతుల్ భవదీయ సత్కరుణ సన్మాన్యంబుగా నాపయిన్
క్షితినుండన్ గని పొంగుచున్ శుభములే సిద్ధించు మీకంచు నన్
నుతియింపన్ మదినున్న నీవె గని నన్నున్ మెత్తువే దేవ! స
త్కృతు లెన్నన్ భవదీయ సత్ కరుణయే, కేదారనాథేశ్వరా! 8

మ.  పరమాత్మా! పరనింద మానునటు నిన్  బ్రార్థింతు నన్ జేయగన్.
కరుణాదృష్టిని పెంచుమయ్య! నుత సంస్కారంబు నాకబ్బనీ.
తరుణోపాయము నాకు నీవె కనగా దక్షుండ! నీ శాంతి సత్
కిరణంబుల్ ప్రసరింపఁ జేయము కృపన్ కేదారనాథేశ్వరా!  9.

మ.  మురియున్ నిన్ గని పార్వతీ సతి క్షణంబున్ వీడ లేకే నినున్
పరమార్థంబుగ నిన్నుఁ జేరె సగమై భాసింపఁ జేయన్ నినున్
చిర దాంపత్యము మీది. మీరు జగతిన్ క్షేమంబుగా గాంచుడీ.
గిరిజా వల్లభ! కామితప్రదుఁడ! శ్రీ కేదారనాథేశ్వరా! 10.
జైహింద్.

8, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

శ్రీ షడాననా! ... పద్య త్రయము....రచన. చింతా రామకృష్ణారావు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్రీ షడాననా!
నిత్యము శత్రుషట్కము మనీషులనైనను క్రుంగదీయు నౌ
న్నత్యమువీడఁ జేసి సుజనాళిని దుర్జనపాళిం జేయు, నే
నిత్యము నిన్ స్మరించి మహనీయుఁడ నీవిక శత్రుషట్కమున్
మృత్యువు పాలు చేయమని మేలు భజించుదు శ్రీషడాననా!

కాలము దాటిపోవుచును కాచును పోయెడివారికోసమై,
శ్రీలను గొల్పు కొందరికి  శ్రీలు నశింపఁగ జేసి దుర్గతిన్
కాలమె మూలమై కొలుపు, కామిత సద్వర దాతవీవు మ
మ్మేల గణింప రావు? తరమే నిను వీడుట, శ్రీ షడాననా!

రోగములంతుపట్టనివి రోజుకు రోజుకు వృద్ధియౌచు స
ద్యోగముతో చరించు  గుణయుక్తులనైనను పట్టుచుండి దు
ర్యోగము పాలు చేతుచు నయోమయమున్ కలిగించుచుండె సద్

వేగమె వచ్చి పాపుమిక విస్త్రుత రోగము శ్రీ షడాననా!
జైహింద్.

7, అక్టోబర్ 2020, బుధవారం

ఐదు అంశాల పూరణ...నిర్వహణ...భక్తిసాధనమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

6, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

వర్ణన....నిర్వహణ...భక్తిసాధనమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

5, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ శతకము.....నిర్వహణ...భక్తిసాధనమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

4, అక్టోబర్ 2020, ఆదివారం

బ్రహ్మశ్రీ అష్టకాల నరసింహరామశర్మగారి పరిచయమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

3, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ। చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా॥

0 comments

జైశ్రీరామ్.
౧. ఓం శ్రీమాత్రే నమః.
శా.  శ్రీమన్మంగళ దేవతా!  శుభతతిన్ శీఘ్రంబుగా గొల్పు, మా
శ్రీమాతా! వర పద్మపాద, దయతో జేకొమ్మ నీ భ్గక్తులన్,
ప్రేమోద్భాస ముఖారవింద జననీ విజ్ఞానదానప్రియా!
నీమంబొప్పగ నిన్నుఁ గొల్తుము సదా నీ సత్ కృపన్ బ్రోవుమా.
౨. ఓం మహారాజ్ఞ్యై నమః.
తే.గీ.  ప్రాణులను కాచు శ్రీమహారాజ్ఞివమ్మ,
జ్ఞాన సంపత్తియే నిన్ను గనగ జేయు,
కలుగఁ జేయుము మాకది కనగ నిన్ను,
వందనములందుకొనుమమ్మ భక్తసులభ.
౩.  ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః.
కం.  శ్రీమత్ పంచ దిగానన!
ధీమంతులుగా జనులను తీర్చుము తల్లీ!
ప్రేమన్ మము గరుణించెడి
శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరీ! వందనముల్.
౪. ఓం చిదగ్నికుండ సంభూతాయైనమః.
ఉ.  మాత చిదగ్ని సంభవ సమంచిత ధీ వర తేజ! నీవు వి
ఖ్యాతిగ  తామసమ్మును ప్రకాశము చేత నశింపఁ జేసి, మా
కాతత భక్తినిచ్చెద వనంత దయాబ్ధి! చిదగ్నికుండ సం
భూత! నమస్కరించెదము, బోధను గొల్పి రహింపఁ జేయుమా.
౫.  ఓం దేవకార్య సముద్యతాయై నమః.
మత్త కో.  దేవకార్యము తీర్చగా గణుతింప పృథ్వి జనింతువా,
కావగా సుజనాళి నంచిత గౌరవంబును గొల్పుచున్,
జీవ కోటిని కాచు తల్లివి చేర రమ్మిక బ్రోవ నన్

దేవకార్య సముద్యతా! వర దీక్షతో నిను గొల్చెదన్.
జైహింద్.

2, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

గోదుమ రవ్వ సొరకాయ కిచిడీ,....మధుమేహబాధితులకొఱకు ...కుమారి సాధు శ్రీవైష్ణవి.

0 comments

జైశ్రీరామ్
జైహింద్.