గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, మార్చి 2023, మంగళవారం

విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారి స్వరం

0 comments

16, మార్చి 2023, గురువారం

శారదామాత స్తుతి,రచన. శ్రీ తోపెల్ల బాలసుబ్రమణ్యం గారు..గళం. దోర్బల బాలసుజ...

0 comments

14, మార్చి 2023, మంగళవారం

విశాలనేత్రాలు రచన. చింతా రామకృష్ణారావు గారు.గానం.దోర్బల బాలసుజాత|| AKHAN...

0 comments

10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

అవధాన కళానిధి శ్రీ ఆముదాల మురళి గారి 4వ శతావధానం | రెండవ సభ

0 comments

9, మార్చి 2023, గురువారం

రాగీ కర్మఫలప్రేప్సుర్లుబ్ధో - ...18 - 27...//... అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో - ...18 - 28,,,//.....అథాష్టాదశోధ్యాయము - మోక్షసంన్యాసయోగము

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లోరాగీ కర్మఫలప్రేప్సుర్లుబ్ధో హింసాత్మకోऽశుచిః|

హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః. || 18-27 ||

తే.గీరాగి, లోభి, ఫలాపేక్ష గ్రాలువాడు,

హింసచేసెడివాడు, మహినశుచియు,

దుఃఖసుఖములకుకలగు దుస్స్వభావి,

రాజసికుడని యెరుగుము, రాజపుత్ర.

భావము.

రాగంతో కూడి ఫలం కోరుతూ, పిసినిగొట్టు తనమూ, హింసా స్వభావం కలిగిఅశుచి అయి

సుఖదుఃఖాలకు లోనయ్యే కర్త --రాజసికుడని చెప్ప బడుతుంది.

శ్లోఅయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికోऽలసః|

విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ కర్తా తామస ఉచ్యతే. || 18-28 ||

తే.గీనిగ్రహము లేని, పామరుని, మొరటును, వి

షాదపూర్ణు, సంకుచితమౌ ఖేదగుణుని,

బద్ధకస్తుని, మొండినిప్రబల మోస

గానినిల కాల యాపకున్గాంచ తామ

సికులుగా జెప్ఫనొప్పును స్థిరగుణాఢ్య!

భావము.

ఎలాటి నిగ్రహం లేని వాడు, పామరుడు, సంకుచిత స్వభావం కలవాడుమొండివాడు

మోసగాడు బద్ధకస్తుడు, విషాదంలో ఉండి ప్రతి దానికి కాలయాపన చేసే కర్త

తామసికుడని చెప్ప బడతాడు.

జైహింద్.

అనుబన్ధం క్షయం హింసా - ...18 - 25...//... ముక్తసఙ్గోనహంవాదీ - ...18 - 26,,,//.....అథాష్టాదశోధ్యాయము - మోక్షసంన్యాసయోగము

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లోఅనుబన్ధం క్షయం హింసా మనపేక్ష్య పౌరుషమ్|

మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే. || 18-25 ||

తే.గీక్షయము ననుబంధమున్ హింస, శక్తి గనక

మించి చేయుట మోహమున్ మించి మొదలు

పెట్టుటివి తామసికమగు విజయ! నిజము

నీవు గ్రహియింపుమీ భువి నేర్పు మీర.

భావము.  

బంధనంలో ఇరికించేది, నాశనాన్ని హింసను కలుగచేసేది శక్తి సామర్ధ్యాలు 

లెక్కించకుండా చేసేది, మోహంతో ఆరంభించబడినదీ అయిన కర్మ 

తామసిక కర్మ అని చెప్ప బడుతుంది.

శ్లోముక్తసఙ్గోనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహసమన్వితః|

సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్తా సాత్త్విక ఉచ్యతే. || 18-26 ||

తే.గీసంగముక్తు డహము లేక సదయనొప్పి,

పట్టుదల దీక్ష నొప్పుచు బరగువాడు,

నిరతముత్సహియై, జయ ధరనపజయ

ములకచలచిత్తుడేసాత్వికుడరయుమిది.

(-.లకుప్రాసయతి)

భావము.

సంగభావం నుండి ముక్తుడైన వాడు, అహంకారం లేని వాడు, పట్టుదల 

ఉత్సాహం ఉన్నవాడు, జయాపజయాల వలన చలించని వాడు అయిన కర్త 

సాత్వికుడని చెప్పబడతాడు.

జైహింద్.

శ్రీమతి కరి వసంతలక్ష్మిగారు ఆలపించిన శ్రీమల్లక్ష్మీసహద్రనామ స్తోత్రము.

0 comments


జైశ్రీరామ్.
శ్రీమతికరి వసంతలక్ష్మిగారు ఆలపించిన శ్రీమల్లక్ష్మీసహద్రనామ స్తోత్రము.
జైహింద్.