గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, మార్చి 2023, శుక్రవారం

మా యింటికి వచ్చి మా గృహాన్ని పావనం చేసిన శ్రీలక్ష్మీనరసింహార్చకస్వామి శ్రీ దీవి శ్రీనివాసాచార్యులవారు

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

మా యింటికి వచ్చి మా గృహాన్ని పావనం చేసిన శ్రీలక్ష్మీనరసింహార్చకస్వామి శ్రీ దీవి శ్రీనివాసాచార్యులవారు


శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ సంస్తుతమతుల్ శ్రీ దీవి వంశాన్వయుల్,
హేలన్ సద్వర శ్రీనివాస విబుధుల్ హృద్యంపు సద్రీతిలో
శ్రీలన్ గొల్పగవచ్చినారు కృపతో చెల్వొంద మాయింటికిన్,
శ్రీలక్ష్మీనరసింహదేవుఁడనగా చిత్తంబులో గొల్చితిన్.
జైహింద్.

వందారు భక్తజన మందారమా! (శ్రీ అష్టోత్తరశత సతీ అశ్వధాటి (సతీ శతకము) లో 2...

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

శ్రీ సీతారామకల్యాణమహోత్సవము సందర్భముగా మా మనుమరాలు చిరంజీవి చింతా శ్రీవిజయలహరి చేసిన కూచిపూడి నాట్యము...RAAMAAYANAM NAATYAM CHIRANJEEVI CHINTA SREE VIJAYALAHARI IN SILP...

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మానివాస స్థానమయిన సిల్పా'స్ ఆర్వీ ధర్మిష్ఠాలో. శ్రీ సీతారామకల్యాణమహోత్సవము సందర్భముగా మా మనుమరాలు చిరంజీవి  చింతా శ్రీవిజయలహరి చేసిన కూచిపూడి నాట్యము తిలకించి ఆశీర్వదించగలరని ఆశింతును.
జైహింద్.

29, మార్చి 2023, బుధవారం

కర్తవ్యంచైవ కర్తవ్యం......మేలిమిబంగారం మన సంస్కృతి.

0 comments

శ్రీరామ్.

 శ్లో.  కర్తవ్యంచైవ కర్తవ్యం ప్రాణైః కంఠ గతైరపి;

అకర్తవ్యం న కర్తవ్యం ప్రాణైః కంఠ గతైరపి.

తే.గీ.  చేయవలసిన పనులను చేయవలయు

ప్రాణములు దేహమందున వరలు వరకు,

చేయకూడని పనులను చేయరాదు 

ప్రాణములుపోవుచుండినన్, భావ్యమదియె.

భావము.  

ప్రాణాలు పోయే వరకూ మనం ధర్మమే పాటించాలి.చేయకూడని పని 

చేయకూడదు.

జైహింద్.

27, మార్చి 2023, సోమవారం

"ఆశీస్సులు" ప్రభావంను... పద్యం లో వ్రాయoడి

0 comments

జైశ్రీరామ్.

 "ఆశీస్సులు" ప్రభావంను... పద్యం లో వ్రాయoడి

ఉ.  వందన మాచరించు తరి బ్రహ్మము నెన్నుచు చేయు వారికిన్

వందన మందువార లది బ్రహ్మకునర్పణ చేసి, పిమ్మటన్

బంధుర రీతి దీవనలు పల్క ననంత మహత్వ సత్ఫలం 

బందగ జేయు నిక్కమిది, యాత్మను శ్రీహరి దల్చి పల్కుటన్.

జైహింద్.

కవిః కరోతి కావ్యాని . ...మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి

0 comments

 

జైశ్రీరామ్.
శ్లో.  కవిః కరోతి కావ్యాని .. రసం జానాతి పణ్ణితః|

తరుః సృజతి పుష్పాణి .. మరుద్వహతి సౌరభమ్.

తే.గీ.  కవులు చేయగ సత్కావ్య కల్పనలను

కావ్యసారమున్  బండితుల్ గాంతురెన్ని,

వృక్షములు చక్కనైనట్టి విరులు పూయ

పరిమళము వ్యాప్తిచేయును వాయువిలను.

భావము.

కవి కావ్యాలను వ్రాయును. పండితుడు అందలి సారమును తెలుసుకొనును.

చెట్టు పుష్పములను పుష్పించును- వాయువు వాటి సుగంధమును వ్యాపింపజేయును.
జైహింద్.

23, మార్చి 2023, గురువారం

శ్రీ అన్నపరెడ్డిగారి ఉగాది పద్యాలు

0 comments

21, మార్చి 2023, మంగళవారం

విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారి స్వరం

0 comments

16, మార్చి 2023, గురువారం

శారదామాత స్తుతి,రచన. శ్రీ తోపెల్ల బాలసుబ్రమణ్యం గారు..గళం. దోర్బల బాలసుజ...

0 comments

14, మార్చి 2023, మంగళవారం

విశాలనేత్రాలు రచన. చింతా రామకృష్ణారావు గారు.గానం.దోర్బల బాలసుజాత|| AKHAN...

0 comments

10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

అవధాన కళానిధి శ్రీ ఆముదాల మురళి గారి 4వ శతావధానం | రెండవ సభ

0 comments

9, మార్చి 2023, గురువారం

రాగీ కర్మఫలప్రేప్సుర్లుబ్ధో - ...18 - 27...//... అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో - ...18 - 28,,,//.....అథాష్టాదశోధ్యాయము - మోక్షసంన్యాసయోగము

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లోరాగీ కర్మఫలప్రేప్సుర్లుబ్ధో హింసాత్మకోऽశుచిః|

హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః. || 18-27 ||

తే.గీరాగి, లోభి, ఫలాపేక్ష గ్రాలువాడు,

హింసచేసెడివాడు, మహినశుచియు,

దుఃఖసుఖములకుకలగు దుస్స్వభావి,

రాజసికుడని యెరుగుము, రాజపుత్ర.

భావము.

రాగంతో కూడి ఫలం కోరుతూ, పిసినిగొట్టు తనమూ, హింసా స్వభావం కలిగిఅశుచి అయి

సుఖదుఃఖాలకు లోనయ్యే కర్త --రాజసికుడని చెప్ప బడుతుంది.

శ్లోఅయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికోऽలసః|

విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ కర్తా తామస ఉచ్యతే. || 18-28 ||

తే.గీనిగ్రహము లేని, పామరుని, మొరటును, వి

షాదపూర్ణు, సంకుచితమౌ ఖేదగుణుని,

బద్ధకస్తుని, మొండినిప్రబల మోస

గానినిల కాల యాపకున్గాంచ తామ

సికులుగా జెప్ఫనొప్పును స్థిరగుణాఢ్య!

భావము.

ఎలాటి నిగ్రహం లేని వాడు, పామరుడు, సంకుచిత స్వభావం కలవాడుమొండివాడు

మోసగాడు బద్ధకస్తుడు, విషాదంలో ఉండి ప్రతి దానికి కాలయాపన చేసే కర్త

తామసికుడని చెప్ప బడతాడు.

జైహింద్.

అనుబన్ధం క్షయం హింసా - ...18 - 25...//... ముక్తసఙ్గోనహంవాదీ - ...18 - 26,,,//.....అథాష్టాదశోధ్యాయము - మోక్షసంన్యాసయోగము

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లోఅనుబన్ధం క్షయం హింసా మనపేక్ష్య పౌరుషమ్|

మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే. || 18-25 ||

తే.గీక్షయము ననుబంధమున్ హింస, శక్తి గనక

మించి చేయుట మోహమున్ మించి మొదలు

పెట్టుటివి తామసికమగు విజయ! నిజము

నీవు గ్రహియింపుమీ భువి నేర్పు మీర.

భావము.  

బంధనంలో ఇరికించేది, నాశనాన్ని హింసను కలుగచేసేది శక్తి సామర్ధ్యాలు 

లెక్కించకుండా చేసేది, మోహంతో ఆరంభించబడినదీ అయిన కర్మ 

తామసిక కర్మ అని చెప్ప బడుతుంది.

శ్లోముక్తసఙ్గోనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహసమన్వితః|

సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్తా సాత్త్విక ఉచ్యతే. || 18-26 ||

తే.గీసంగముక్తు డహము లేక సదయనొప్పి,

పట్టుదల దీక్ష నొప్పుచు బరగువాడు,

నిరతముత్సహియై, జయ ధరనపజయ

ములకచలచిత్తుడేసాత్వికుడరయుమిది.

(-.లకుప్రాసయతి)

భావము.

సంగభావం నుండి ముక్తుడైన వాడు, అహంకారం లేని వాడు, పట్టుదల 

ఉత్సాహం ఉన్నవాడు, జయాపజయాల వలన చలించని వాడు అయిన కర్త 

సాత్వికుడని చెప్పబడతాడు.

జైహింద్.

శ్రీమతి కరి వసంతలక్ష్మిగారు ఆలపించిన శ్రీమల్లక్ష్మీసహస్ర నామ స్తోత్రము.

0 comments


జైశ్రీరామ్.
శ్రీమతికరి వసంతలక్ష్మిగారు ఆలపించిన శ్రీమల్లక్ష్మీసహద్రనామ స్తోత్రము.
జైహింద్.