గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, జులై 2018, మంగళవారం

వినయశ,భ్రమర,నాశక,కలుముల,చిరంబ,మృగత,దర్వినీ,సమసాననస, చెల్లౌ,తల ములుకులు.గర్భ"-తరింపు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్
వినయశ,భ్రమర,నాశక,కలుముల,చిరంబ,మృగత,దర్వినీ,సమసాననస, చెల్లౌ,తల ములుకులు.గర్భ"-తరింపు"-వృత్తమురచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"- తరింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.స.భ.త.భ.య.త.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
తల ములుకుల కొలుకుల్?తాపము గల్గించు నోయి!తరియింపే!మృగ్యం బగుగా!       
బలుపని తలపకుమా!వాపది రోగాల పుట్ట!భరమౌ జీవార్తిం గనుగా?
కలుములు చరములుగా!కాపుర మౌనే?చిరంబు!కరమౌ!కీర్తిం!తా గనునే?
నిలువవు స్థిర మొకచోన్!నీపని!చెల్లౌను శ్శ్రీల! నిరసించే!చైదం బలమున్?

1.గర్భగత"-వినయశ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.స.గణములు.వృ.సం.256.ప్రాసగలదు.
తల మలుకుల కొలుకుల్?
బలుపని తలపకుమా!
కలుములు చరములుగా!
నిలువవు స్థిర మొకచోన్?

2.గర్భగత"-భ్రమర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.త.గల.గణములు.వృ.సం 167.ప్రాసగలదు.
తాపము గల్గించు నోయి!
వాపది రోగాల పుట్ట!
కాపురమౌనే?చిరంబు!
నీపని చెల్లౌను!శ్రీల?

3.గర్భగత"-నాశక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.మ.స.గణములు.వృ.సం.196.ప్రాసగలదు.
తరియింపే!మృగ్యం బగుగా?
భరమౌ!జీవార్తిం గనుగా!
కరమౌ!కీర్తిం తా గనునే?
నిరసించే!చైదం బలమన్?

4.గర్భగత"-కలుములు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.స.భ.త.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తలములుకుల కులుకుల్?తాపము గల్గించు నోయి!
బలుపని తలపకుమా!వాపది రోగాల పుట్ట!
కలుములు చరములుగా!కాపుర మౌనే?చిరంబు?
నిలువవు స్థిర మొకచోన్?నీపని చెల్లౌను! శ్రీల?

5.గర్భగత"-చిరంబ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.భ.య.త.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తాపము కల్గించు నోయి!తరింపే!మృగ్యం బగుగా?
వాపది రోగాల పుట్ట!భరమౌ జీవార్తిం గనుగా!
కాపుర మౌనే?చిరంబు!కరమౌ!కీర్తిం తా గనునే?
నీపని చెల్లౌను శ్రీల?నిరసించే చైదంబలమన్?

6.గర్భగత"-మృగతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.భ.య.త.జ.న.న.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
తాపము కల్గించు నోయి!తరియింపే!మృగ్యం బగుగా?తల ములుకుల కులుకుల్?
వాపది రోగాల పుట్ట!భరమౌ జీవార్తిం గనుగా!బలుపని తలపకుమా?
కాపురమౌనే?చిరంబు?కరమౌ!కీర్తిం తా గనునే?కలుములు చరములుగా!
నీపని చెల్లౌను శ్రీల!నిరసించే చైదం బలమన్?నిలువవు స్థిర మొక చోన్?

7.గర్భగత"-దర్విణీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.మ.స.న.న.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తరియింపే! మృగ్యంబగుగా?తల ములుకుల కులుకుల్?
భరమౌ జీవార్తిం గనుగా !బలుపని తలపకుమా?
కరమౌ కీర్తిం తాగనునే?కలుములు చరములుగా!
నిరసించే చైదంబలమన్?నిలువవు స్థిర మొకచోన్?

8.గర్భగత"-సమసా ననసా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.స.న.న.స.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
తరియింపే!మృగ్యంబగుగా?తలములుకుల కులుకుల్?తాపము గల్గించు నోయి?
భరమౌ!జీవార్తిం గనుగా!బలుపని తలపకుమా?వాపది రోగాల పుట్ట!
కరమౌ!కీర్తిం తా గనునే?కలుములు చరములుగా!కాపుర మౌనే?చిరంబు?
నిరసించే చైదం బలమం?నిలువవు స్థిర మొకచోన్?నీపని చెల్లౌను శ్రీల!

9,గర్భగత"-చెల్లౌ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.భ.న.న.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తాపము కలిగించు నోయి?తలములుకుల కులుకుల్?
వాపది రోగాల పుట్ట! బలుపని  తలపకుమా!
కాపుర మౌనే?చిరంబు?కలుములు చరములుగా!
నీ పని చెల్లౌను శ్రీల!నిలువవు స్థిర మొకచోన్!

10,గర్భగత"-తలములకల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.భ.న.న.జ.య.త.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
తాపము కలిగించు నోయి!తలములకల కులుకుల్?తరియింప!మృగ్యం బగుగా?
వాపది రోగాల పుట్ట!బలుపని తలపకుమా?భరమౌ!జీవార్తిం గనుగా!
కాపుర మౌనే?చిరంబు!కలుములు చరములుగా!కరమౌ కీర్తిం తా గనునే?
నీపని చెల్లౌను శ్రీల!నిలువవు స్థిర మొకచోన్!నిరసించే చైదం బలమన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.

30, జులై 2018, సోమవారం

చరమా,శోభక,గోపదా,శ్లోకించు,జీవినా,వాకొను,తమియలరు,చేకొను,ఋణగ్రస్త,పోకాడు, గర్భ"-లోకాశ్రిత"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
చరమా,శోభక,గోపదా,శ్లోకించు,జీవినా,వాకొను,తమియలరు,చేకొను,ఋణగ్రస్త,పోకాడు, గర్భ"-లోకాశ్రిత"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

లోకాశ్రిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.న.స.త.జ.ర.భ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చీకట్లలరును యహమున్!ఛీ!కొట్టుమి చిన్నవాడ!చేకొందు సుఖ జీవితంబున్!
పోకాడు పనుల కెడమౌ!బోకుల్కెడమైన శాంతి! పోకిళ్ల!తరుమంగ మంచౌ?
శ్లోకించు తెరగు మనుమా!లోకంబున గణ్యుడీవె!శోకంబు గతజన్మ పాపం!
లోకానికి శుభ మలరం!లోకాశ్రిత దోష మాపు!  లోకో పకరి వౌటె?మోక్షం!

1.గర్భగత"-చరమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.న.స.గణములు.వృ.సం.253పప్రాసగలదు.
చీకట్లలరును యహమున్!
పోకాడు పనుల కెడమౌ!
శ్లోకించు తెరగు మనుమా!
లోకానికి శుభ మలరన్?

2.గర్భగత"-శోభక"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.జ.గల.గణములు.వృ.సం.175.ప్రాసగలదు.
ఛీ!కొట్టుమి చిన్నవాడ!
బోకుల్కెడ మైన శాంతి!
లోకంబున గణ్యు డీవె!
లోకాశ్రిత దోషమాపు!

3.గర్భగత"-గోపదా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.స.య.గణములు.వృ.సం.93.ప్రాసగలదు.
చేకొందు సుఖ జీవితంబున్!
పోకిళ్ల తరుమంగ మంచౌ!
శ్లోకాయుత వరాల ప్రోవై!
లోకోపకరి వౌట మోక్షం!

4.గర్భగత"-శ్లోకించు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.న.స.భ.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాస నీమము గలదు.
చీకట్లలరును యహమున్!ఛీ కొట్టుమి చిన్నవాడ!
పోకాడు పనుల కెడమౌ!బోకుల్కెడమైన శాంతి!
శ్లోకించు తెరగు మనుమా!లోకంబున గణ్యు డీవె!
లోకానికి శుభ మలరం!లోకాశ్రిత దోష మాపు!

5.గర్భగత"-జీవినా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.భ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఛీ కొట్టుమి చిన్నవాడ!చేకొందు సుఖ జీవితంబున్!
బోకుల్కెడమైన శాంతి!పోకిళ్ల తరుమంగ మంచౌ!
లోకంబున గణ్యు డీవె!శ్లోకాయుత వరాల ప్రోవై!
లోకాశ్రిత దోష మాపు!లోకోపకరి వౌట మోక్షం!

6.గర్భగత"-వాకొను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.భ.జ.మ.భ.న.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఛీ కొట్టుమి చిన్నవాడ!చేకొందు సుఖ జీవితంబున్!చీకట్లలరుం యహమున్!
బోకుల్కెడమైన శాంతి!పోకిళ్ల తరుమంగ మంచౌ!పోకాడు పనుల కెడమౌ!
లోకంబున గణ్యుడీవె!శ్లోకాయుత వరాల ప్రోవై!శ్లోకించు తెరగు మనుమా!
లోకాశ్రిత దోష మాపు!లోకోపకరి వౌట మోక్షం!  లోకానికి శుభ మలరన్!

7.గర్భగత"-తమియలరు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.స.య.త.న.సగణములలుయతతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చేకొందు సుఖ జీవితంబుం!చీకట్లలరుం యహమున్!
పోకిళ్ల తరుమంగ మంచౌ!పోకాడు పనుల కెడమౌ!
శ్లోకాయుత వరాల ప్రోవై!శ్లోకించు తెరగు మనుమా!
లోకోపకరి వౌట మోక్షం!లోకానికి శుభ మలరన్!

8.గర్భగత"-చేకొను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.స.య.త.న.స.త.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసజీవితంబుం
చేకొందు సుఖ జీవితంబుం!చీకట్లలరుం యహముం!ఛీ కొట్టుము చిన్నవాడ!
పోకిళ్ల తరుమంగ మంచౌ!పోకాడు పనుల కెడమౌ!బోకుల్కెడమైన శాంతి!
శ్లోకాయుత వరాల ప్రోవై!శ్లోకించు తెరగు మనుమా!లోకంబున గణ్యు డీవె!
లోకోపకరి వౌట మోక్షం!లోకానికి శుభ మలరం! లోకాశ్రిత దోష మాపు!

9.గర్భగత"-ఱుణగ్రస్త"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.భ.న.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఛీ కొట్టుము చిన్నవాడ!చీకట్లలరుం యహముం! 
బోకుల్కెడమైన శాంతి!పోకాడు పనుల కెడమౌ!
లోకంబున గణ్యు డీవె!శ్లోకించు తెరగు మనుమా!
లోకాశ్రిత దోష మాపు!లోకానికి శుభ మలరన్!

10,గర్భగత"-పోకాడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.భ.న.య.భ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఛీ కొట్టుము చిన్నవాడ!చీకట్లలరుం యహముం!చేకొందు సుఖ జీవితంబున్!
బోకుల్కెడమైన శాంతి!పోకాడు పనుల కెడమౌ!పోకిళ్ల తరుమంగ మంచౌ!
లోకంబున గణ్యుడీవె!శ్లోకించు తెరగు మనుమా!శ్లోకాయుత వరాల ప్రోవై!
లోకాశ్రిత దోష మాపు!లోకానికి శుభ మలరం!లోకోపకరి వౌట మోక్షం!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

29, జులై 2018, ఆదివారం

గతికాద్వయ,లీలా,హీనజీవ,భాషణాయుగళ,నిరర్ధకద్వయ,నరజయుగళీ,పరువునిల్పు గర్భ"-జ్ఞానహీన"-వృత్తమ. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

గతికాద్వయ,లీలా,హీనజీవ,భాషణాయుగళ,నిరర్ధకద్వయ,నరజయుగళీ,పరువునిల్పు గర్భ"-జ్ఞానహీన"-వృత్తమ. 
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.


జ్ఞానహీన వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.న.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చరిత హీన జీవ మేల?జ్ఞాన హీను జప మేల?చతుర హీన భాషణేల?
తరుణి హింస పాప మేల?దాన హీను బ్రతుకేల?తతుల దోష చర్యదేల?
గురుతు లేని మాట లేల?గోనె నింపు ధనమేల?కుతల నింద పొంద నేల?
పరువు నిల్పు మానవుండ!ప్రాణమెంత?తృణమేగ!బ్రతుకు మంచినెంచు జీవ!

1.గర్భగత"-గతికా ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
1.చరిత హీన జీవ మేల?             2.చతుర హీన భాషణేల?
  తరుణి హింస పాప మేల?            తతుల దోష చర్యదేల?
 గురుతు లేని మాట లేల?             కుతల నింద పొంద నేల?
 పరువు నిల్పు మానవుండ!          బ్రతుకు మంచి నెంచు జీవ!

2.గర్భగత"-లీలా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.న.గల.గణములు.వృ.సం.187.ప్రాసగలదు.
జ్ఞాన హీను జప మేల?
దాన హీను బ్రతుకేల?
గోనె నింపు ధన మేల?
ప్రాణమెంత?తృణమేగ!

3.గర్భగత"-హీనజీవ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.న.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చరిత హీన జీవ మేల?జ్ఞాన హీను జప మేల?
తరుణి హింస పాప మేల?దాన హీను బ్రతుకేల?
గురుతు లేని మాట లేల?గోనెననింపు ధన మేల?
పరువు నిల్పు మానవుండ!ప్రాణమెంత?తృణమేగ!

4.గర్భగత"-భాషణా"-యుగళ వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.భ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.

 1.జ్ఞాన హీను జప మేల?చతుర హీను భాషణేల?
    దాన హీను బ్రతు కేల?తతుల దోష చర్య దేల?
    గోనె నింపు ధన మేల?కుతల నింద పొంద నేల?
   ప్రాణ మెంత?తృణమేగ!బ్రతుకు మంచినెంచు జీవ!

2. జ్ఞాన హీను జప మేల?చరిత హీను జీవ మేల?
    దాన హీను బ్రతుకేల? తరుణి హింస పాప మేల?
   గోనె నింపు ధన మేల?గురుతు లేని మాట లేల?
   ప్రాణ మెంత?తృణ మేగ!పరువు నిల్పు మానవుండ?

5.గర్భగత"-నిరర్ధక"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.భ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జ్ఞాన హీను జప మేల?చతుర హీను భాష ణేల?చరిత హీను జీవ మేల?
దాన హీను బ్రతు కేల?తతుల దోష చర్యదేల?తరుణి హింస పాపమమేల?
గోనె నింపు ధన మేల?కుతల నింద పొంద నేల?గురుతు లేని మాట లేల?
ప్రాణ మెంత?తృణ మేగ!బ్రతుకు మంచి నెంచు జీవ!పరువు నిల్పు మాన వుండ!
2.
జ్ఞాన హీను జప మేల?చరిత హీను జీవ మేల?5చతుర హీను భాషణేల?
దాన హీను బ్రతుకేల?తరుణి హింస పాప మేల?తతుల దోష చర్యదేల?
గోనె నింపు ధన మేల?గురుతు లేని మాట లేల?కుతల నింద పొంద నేల?
ప్రాణ మెంత?తృణమేగ!పరువు నిల్పు మానవుండ!బ్రతుకు మంచి నెంచు జీవ!

6.గర్భగత"-నరజ యుగళీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చతుర హీను భాషణేల?చరిత హీను జీవ మేల?
తతుల దోష చర్యదేల?తరుణి హింస పాప మేల?
కుతల నింద పొంద నేల?గురుతు లేని మాట లేల?
బ్రతుకు మంచి నెంచు జీవ!పరువు నిల్పు మానవుండ!

7.గర్భగత"-పరువు నిల్పు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.ర.న.గల.గణములుయతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చతుర హీను భాషణేల?చరిత హీను జీవ మేల?జ్ఞాన హీను జప మేల?
తతుల దోష చర్యదేల?తరుణి హింస పాప మేల?దాన హీను బ్రతుకేల?
కుతల నింద పొంద నేల?గురుతు లేని మాట లేల?గోనెనిఉంపు ధనమేల?
బ్రతుకు మంచి నెంచు జీవ!పరవు నిల్పు మానవుండ!ప్రాణమెంత? తృణమేగ!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్. 

28, జులై 2018, శనివారం

భ్రమక, సమాశ్రీ ,రనరా, అయోనిజ, రజ రాజస,అంటని, దరియని, మోహర,శ్రీరమ్య,చీకుచింత,గర్భ "-నిస్సహాయ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

భ్రమక, సమాశ్రీ ,రనరా, అయోనిజ, రజ రాజస,అంటని, దరియని, మోహర,శ్రీరమ్య,చీకుచింత,గర్భ
"-నిస్సహాయ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-నిస్సహాయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.ర.జ.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!మోహరింప చీకుచింత!ముట్టరారు దరికెవ్వరున్?
వాడిపోవు నొడలు ఛాయ!పాహి!యన్న రక్షలేదు!వట్టమంచు నిన్ను చూడరే!
నేడొ రేపొ వెడలు వీడు!స్నేహ మేల? టందు రెల్ల!నెట్ట నెంతు రిహమందునన్?
తాడి నీడ తెర గటంచు!దాహమైన తీర్చ రారు!తట్టు కొందు వెట్టులో నరా?

1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.ప్రాసగలదు.
మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!
వాడిపోవు నొడలు ఛాయ!
నేడొ రేపొ వెడలు వీడు!
తాడి నీడ తెర గటంచు?

2.గర్భగత"-సమాశ్రీవృత్త్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
మోహరిింప చీకు చింత!
పాహి యన్న రక్ష లేదు!
స్నేహమేల?టందు రెల్ల!
దాహమైన తీర్చ రారు!

3.గర్భగత"-రనరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.ర.గణములు.వృ.సం.187.ప్రాసగలదు.
ముట్ట రారు దరి కెవ్వరున్?
వట్ట మంచు నిన్ను చూడరే!
నెట్ట నెంతు రిహ మందునన్?
తట్టు కొందు వెట్టులో నరా?

4.గర్భగత"-అయోనిజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మూడు కాళ్ళ ముసలివాడ!మోహరింప చీకు చింత?
వాడిపోవు నొడలుఛాయ!పాహి యన్న రక్ష లేదు!
నేడు రేపొ వెడలు వీడు!స్నేహ మేల?టందురెల్ల!
తాడి నీడ తెర గటంచు!దాహమైన తీర్చ రారు!

5.గర్భగత"-రజ రజస"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకు చింత!ముట్టరారు దరి కెవ్వరున్?
పాహి యన్న రక్ష లేదు!వట్టమంచు నిన్ను చూడరే?
స్నేహ మేల!టందు రెల్ల?నెట్ట నెంతు రిహమందునన్?
దాహమైన తీర్చ రారు!తట్టు కొందు వెట్టులో?నరా!

6.గర్భగత"-అంటని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.స.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకు చింత!ముట్టరారు దరికెవ్వరుం?మూడుకాళ్ళముసలివాడ! 
పాహి యన్న రక్ష లేదు!వట్టమంచు నిన్ను చూడరే?వాడిపోవు నొడలు ఛాయ!
స్నేహమేల టందు రెల్ల?నెట్ట నెంతు రిహమందునం?నేడొ!రేపొ!వెడలు వీడు!
దాహమైన తీర్చ రారు!తట్టు కొందు వెట్టులో?నరా!తాడి నీడ తెర గటంచు!

7.గర్భగత"-దరియని"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముట్టరారు దరికెవ్వరుం?మూడు కాళ్ళ ముసలివాడ!
వట్టమంచు నిన్ను చూడరే?వాడి పోవు నోడలి ఛాయ!
నెట్ట నెంతు రిహ మందునం?నేడొ రేపొ వెడలు వీడు!
తట్టు కొందు వెట్టులో?నరా!తాడి నీడ తెర గటంచు?

8.గర్భగత"-మోహర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ముట్టరారు దరి కెవ్వరుం?మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!మోహరింప చీకుచింత!
వట్టమంచు నిన్ను చూడరే?వాడిపోవు నొడలి ఛాయ!పాహియన్న రక్షలేదు?నెట్టనెంతు రిహమందునం?నేడొ రేపొ వెడలు వీడు!స్నేహమేల?టందు రెల్ల!తట్టుకొందు వెట్టులో?నరా!తాడినీడ తెరగటంచు?దాహమైన తీర్చ రారు!

9.గర్భగత"-శ్రీరమ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాస నీమముగలదు.
మోహరింప చీకు చింత!మూడు కాళ్ళ ముసలివాడ!
పాహి యన్న రక్ష లేదు!వాడి పోవు నొడలి ఛాయ!
స్నేహమేల?టందు రెల్ల!నేడొ రేపొ వెడలు వీడు!
దాహమైన తీర్చ రారు!తాడి నీడ తెరగటంచు?

10,గర్భగత"-చీకు చింత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.న.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మోహరింప చీకు చింత!మూడుకాళ్ళ ముసలివాడ!ముట్టరారు దరికెవ్వరున్?
పాహి!యన్న రక్ష లేదు?వాడిపోవు నొడలి ఛాయ!వట్టమంచు నిన్ను చూడరే? 
స్నేహ మేల టందురెల్ల!నేడొ రేపొ!వెడలు వీడు!నెట్టనెంతు రిహమందునన్?
దాహమైన తీర్చ రారు!తాడి నీడ తెరగటంచు?తట్టు కొందు వెట్టులో?నరా!
స్వస్తి,
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

27, జులై 2018, శుక్రవారం

శ్రీ"గోవర్ధనోద్ధారణము.శ్రీ అవధాన శారదా భద్రం వేణు గోపాలాచార్య ప్రణీతమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్రీ అవధాన శారదా 
భద్రం వేణు గోపాలాచార్య ప్రణీతమ్.
శ్రీ"గోవర్ధనోద్ధారణము.
శ్రీ చతుర్వింశతి మూర్తి కథా కీర్తనము.

                రచన:-"అవధాన శారదా"-
.                          భద్రం వేణుగోపాలాచార్యులు.
                           విశ్రాంత ప్రధానోపాధ్యాయులు.
                                ఆముదాలవలస.
                                 శ్రీకాకుళం.జిల్లా.

లోకంలో రుక్మిణి కల్యాణము పఠించిన వివాహమవుతుందని, నల చరిత్ర
చదివిన కలిదోష హరణమవుతందని,విరాట పర్వం చదివితే సకాలంలో
వర్షాలు పడి భూమి సశ్య శ్యామల మవుతుందని,నమ్మకంతో చదవడం
సత్ఫలితాలు పొందడం జరుగుచున్నది.పోతన మహాకవి కృతంబైన
శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతములోని,"గోవర్ధనొద్ధరణ కథ పఠించితే
కొండంత కష్టాలు గోరంతలో పోతాయని జనవాక్యం.దీనికి దీటుగా
తనదైన శైలిలో అవధాన శారదా,శ్రీ,శ్రీ,శ్రీ.భద్రం వేణు గోపాలాచార్యులు
వారు, *గోవర్ధనోద్ధారణ*-యనుశీర్షికలో "చతుర్వింశతి పద్యాలు వ్రాసిరి.
అవి చదువు చున్న వారికి సర్వ శుభాలు కలుగుతున్న ఉదంతాలు
కనబడుచున్నవి.
ఈచతుర్వింశతి వరాత్మకమైన కృతి,మూర్తిత్రయాత్మక సన్నిభమై
బీజాక్షర సంపుటీ కణమై,పఠితులకు శుభ ఫల మొసగు చున్నది.
కావున
ఈపద్యములు ఆంధ్రామృత వీక్షకులు నిష్టతో పఠియించి సర్వ
శుభములు పొందుదురు గాక.

        శ్రీ గోవర్థనోద్ధారణము.
       ******************
1.తే.గీ చూడగా యశోదమ్మను చుట్టు కున్న
           బాల గోపాల మూర్తి కృపాళు డగుచు
          తోడుగా వచ్చి ధృతి నిచ్చి జాడ చూపు
         పల్కులను గైకొనగ కొండ బరువు తీరు!
2.ఉ:-శ్రీ సఖమైన మోము వికసించిన మోహన పారిజాతముల్
        హాసము మౌళి బద్ధ ఘన హార మనోహర బర్హి పింఛమున్
        వాసము పొన్నచెట్టు తమి వస్త్ర్రములన్ వ్రజ కాంతలా వనిన్
        దోసము లంటరాని,యెద దోచు ముకుందుడు నంద బాలుడే!
3.తే.గీ:-చరణ రాజీవ యుగ్మ విచారణమున
            మనసు పొత్తిళ్ళలో నిల్చు మన్నన గని
            చరణ చారణ సేవలో సాగు మనకి
            మేలు ఫలమగును హరి సామీప్య ముక్తి!
4.కం:-అని మనమున తలపోసెడు
         జన జీవన గోకులమ్ము జడి ముడి వడగా
        కొనలై కోపము పెనగొన
        కనలి మఘోనుడు వడి వడగండ్లు కురియన్!
5.తే.గీ:-బెదిరి పోయిరి గొల్లెతల్ బిక్కు మనుచు
            అదిరి పడె  నాలమందలు చెదిరిపోయి
           పెద్ద లయ్యెడ పిన్నల వెంట గొనుచు
          ఆర్తి దలచిరి  శ్రీకృష్ణు  నా  సహిష్ణు!
6.శా:-నీవే దిక్కని నమ్మినాము నృహరీ!నీ పాలనమ్మే గదా!
         నీ వాల్లభ్యముతో సుఖమ్ము,బ్రతుకుల్ నిండార పండింప వే
        గావన్ ,శైలము గోట నెత్తి పిలువన్ కాలూన సందేహమౌ
        భావంబుల్ విడనాడి రమ్మనుటచే భాగ్యంబు మాకబ్బెనే!
7.శా:-రండో!గోపకులారా!మీరనుచు నీప్రావృట్ప యోదార్భటీ
         దండంబై పిలుపందు కొంటిమి గదా!దాక్షిణ్య చూడామణీ!
         కొండన్ మాగొడుగై శిలల్ చెదరనీ గోవర్ధ నోద్ధారణన్
         చెండై నీ కరమందు కృష్ణ!మసలెన్ జీమూత సంహారకా!
8.తే.గీ:-వన మయూరము లివిగొ,జీవన విహారి
            అవిగొ! కలహంసములు వంశ రవళి దేలి
           మేము, పశులు, కాపరి నీవేమొ  శౌరి
           అనుచు పరవశ మందిరి గనుచు పరుని!
9.తే.గీ.:-ఏడు గడల ముంగిట లేడు గడచె
             జాడ లేదు మృతుల భీతి జాడ లేదు!
             వేయి కన్నులకుం దోచె వెక్కిరింత
            వెరపు చింతలో!మది కనువిప్పు గలిగె!
10.సీ:-ఏనాటి బంధమో!యీనాటి గంధమై
                హరి వాటి జలధాటి పొరల జారె!
         కల వాణి శ్రీవాణి కలిమి కప్పుర రాణి
              కదిలించి యెద నించి కదిలి పోయె
        సురలోక మొప్ప, భూసుర లోకమున నిల్చి
            చెరలాట ,హరియాట, చేదు కొనియె
       గిరి గొన గోటితో,హరి గొన కోటులై
            జీవజాల మట రాజీవ మయ్యె
       తే.గీ:-నారదుని మాట లేపాటి సారమనుచు
                దోర బట్టు గోవర్ధన భార మరసి
                పొట్ట మోసెడి లోకాలు పుట్టెడున్న
                చిట్టి తండ్రిగ! సురపతి చింత దలచె!
11.కం:-అనుకొను శత ముఖు డయ్యెడ
            కనిపించె యదుకుల చంద్రు కను లల్లాడన్
            వినిపించె మాధవుడు సూ
            క్తిని పెంచెను బాధ్యతను స్తుతింపగ సురల్!
12.కం:-సిరి వెన్నెల నగవులతో
            సరి వాడవి సుర పతిని ప్రాసాద మనమునన్
           సరియగు మార్గము జూపగ
           విరి వానలు కురియ నసుర విద్వేషి యనెన్!
13,మ:-గనవే!సత్కృప సర్వ మానవుల విఘ్నాయాస సంతృప్తులన్
            ఘన నీలాంబుద నాధ!దేవ పదవీ  కల్యాణ  కార్య ప్రదా!
            విను నీకున్ మనమందు బాధ వొడమెన్!వేధింప నే నెంతునా!
           పెను మాయాగతి జూడ నింతియె గదా!విజ్ఞాన పాదోనిధీ!
14.తే.గీ:-వెలితి లేదు గదా!వినిపింప దివిని
              దేవతానీకము మది సుఖా వహమెగ!
              దైత్య వీర భయము వెద తలంపవు గద
             దివిజ నాయక శాంతియే  తేజరిల్ల!
15.ఉ:-నీవు త్రిలోక నాధుడవు!నెమ్మన మొప్పగ సర్వ లోకముల్
           కావన నౌను గాదె!యన కమ్ర సుధార్ద్ర వచో విలాసుడై
          నీవ! మహాప్రభుండ వని నిస్తుల శక్తి మయుండ వంచు  నే
         నీవిధి గుర్తెరుంగ నెద నియ్యెడ,నిబ్బర మయ్యె మాధవా!
16.తే.గీ:-మానవా తీతమై!యోగమాయ తోడ
               మానవాకార!గోవింద!మాన్య చరిత!
               తరమె బ్రహ్మకు నైన నీదారి నెరుగ!
               తప్పిదము కృప మన్నించు దైవ మీవె!
17.తే.గీ:-  కనవె గోవింద!గోవింద!కరుణ తోడ!
                నీ! మహాత్మ్యము విన దుఃఖ ధూమ మెల్ల
                దొలగి, సుఖ శాంతు లలరు,సంతుష్టి గలుగు
                ననుచు,ఫల సిద్ధి వివరించె నమర వరుడు!
18.ఆ.వె:-భద్ర మగునీకు! పాక శాసన విను,
               నేటి నుండి పిలుపు మేటీ యగును!
               గోప బాలుడేను గోవిందు డను పేర
               పలుకు చుందు వేణు వలరు చుండ!
19.ఉత్సాహ
      భూమి సురలు,నరులు,ధరయు,భూమి పతులు ముదముచే
      క్షేమ  మల్ల  లాడ  వేడ  కేలు  మోడ్చి  పిలువగా!
     కామితార్ధ మగును,గోపకాంత చెంత కొడుకునై!రక్కసులను
     దునిమి యుంటి, రక్ష సేయ మొదలుగా!
20.కం:-ఇరువది నాలుగు మూర్తుల
           పరుడగు గోపాల మూర్తి పలుకుల తోడన్
           సురలోక గణము మురియగ
          సురపతి దర్శించె హరిని సుమశరు పితరున్!
21.కం:-గో గణములు గోపాలురు
            దాగుట కట స్వస్తి పలికె! ధైర్యము తోడన్
           సాగగ ముందుకు నడిచిరి
           తూగెను శ్రీ కృష్ణు గాన తోయపు తరగల్!
22.ఆ.వె:-కొండ దించు కొన్న కోమల హస్తము
               అండ జేరు వారి కాప్తి కరము
               చండ భీకర హిమ ఖండ నిర్దూమము
               మండె నేమొ! కృష్ణ! మట్టి బరువు!
23.ఆ.వె:-వెన్న తిన్న నీకు వెన్న రాసెద నన్న
               వెన్నుడనుచు మ్రొక్కె వేయి కనులు
               వెన్నవంటి యెదను వెత బాపు నీవంటి
               కన్న  తండ్రి  యెవరు  కాన రారు!  
24.కం:-వేణువు నూదన్ మాధవ,
            జాణవు,లోకమ్ము లూపు జాలుదు వయ్యా!
           త్రిణి పదమ్ముల బలినే
          ద్రోణిని పడవేయ లేదె,?త్రొక్కుడు లాటన్!!

      కం:-నీకరములు శుభకరములు
             శ్రీకర సంసేవ్య మాన!చిన్మయ పదముల్
             మా కనులకు క్లీం కారము 
             లై, వినిపించి మము గాచు ననియెద కృష్ణా!
                          శ్రీ,శ్రీ,శ్రీ,శ్రీ,శ్రీ,
ఇతి శ్రీ అవధాన శారదా 
భద్రం వేణు గోపాలాచార్య ప్రణీతమ్.
ఓమ్!శాంతిః,శాంతిః,శాంతిః
తత్సత్!శ్రీ పర బ్రహ్మార్పణ మస్తు!.
స్వస్తి.
జైహింద్.

26, జులై 2018, గురువారం

మత్తరజినీద్వయ,సమాశ్రీ,సుగంధి,యతిర్నవసుగంధిద్వయ,కొంగుబంగరుద్వయ,రజీనీకరప్రియ, గర్భ;-గిరివరదమ-వృత్తము/ రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీద్వయ,సమాశ్రీ,సుగంధి,యతిర్నవసుగంధిద్వయ,కొంగుబంగరుద్వయ,రజీనీకరప్రియ, గర్భ;-గిరివరదమ-వృత్తము/ రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

విశ్వజ్యోత్స్న,చిత్రపద,నియమ,లంపట,ఘటనా,ఆర్తిలు,భవజీవనా,నయదూర,భీకర,అనలానిల,గర్భ"-రానేమో"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
విశ్వజ్యోత్స్న,చిత్రపద,నియమ,లంపట,ఘటనా,ఆర్తిలు,భవజీవనా,నయదూర,భీకర,అనలానిల,గర్భ"-రానేమో"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

"-రానేమో"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.భ.భ.భ.త.న.మ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
అనలానిల లాంపట్యము!యార్తి ఘటించెను సత్యం!హర!హర!జీవం
                                                                                         బేమౌనో?
పనిగా!చెడు పెర్గెం కడు!వర్తిలె భీకర చైదం!వరదత లేదే!యెంచంగన్!
ఘనమై!ధన మేలెం భువి!కర్తరి దోష మదంటెం!కరటుల ధాతృత్వంబాయెన్!
వనరుల్చెడు భుక్తంబయె!వర్తక మార్గ మయెంన్లే?వరమయ గావన్రా వేగన్!

1.గర్భగత"-విశ్వ జ్యోత్స్న"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.భ.గణములు.వృ.సం.412.ప్రాసగలదు.
అనలానిల లాంపట్యము
పనిగా చెడు పెర్గెం కడు!
ఘనమై!ధన మేలెం భువి!
వనరుల్చెడు భుక్తంబయె!

2.గర్భగత"-చిత్రపద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.55.ప్రాసగలదు.
యార్తి ఘటించెను సత్యం!
వర్తిలె  భీకర   చైదం!
కర్తరి దోష మదంటెం!
వర్తక మార్గ మయెంన్లే?

3.గర్భగత"-నియమ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.య.మ.గణములు.వృ.సం.16.ప్రాసగలదు.
హర!హర!జీవంబేమౌనో?
వరదత లేదే యెంచంగన్!
కరటుల ధాతృత్వం బాయెన్!
వరమయ గావన్రా వేగన్!

4.గర్భగత"-లంపట"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.భ.భ.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అనలానిల లాంపట్యము!యార్తి ఘటించెను సత్యం!
పనిగా!చెడు పెర్గెం కడు ! వర్తిలె   భీకర   చైదం!
ఘనమై ధన మేలెం భువి!కర్తరి దోష మదంటెన్!
వనరుల్చెడు భుక్తంబయె!వర్తక మార్గ మయెన్లే?

5.గర్భగత"-ఘటనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.త.న.మ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆర్తి ఘటించెను సత్యం!హర!హర! జీవం బేమౌనో?
వర్తిలె భీకర చైదం!వరదత లేదే యెంచంగన్?
కర్తరి దోష మదంటెం!కరటుల ధాతృత్వం బాయెన్?
వర్తక మార్గ మయెన్లే! వరమయ గావన్రా వేగన్!

6.గర్భగత"-ఆర్తిలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.త.న.మ.త.జ.య.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆర్తి ఘటించెను సత్యం!హర!హర!జీవంబే మౌనో?అనలానిల లాంపట్యము!
వర్తిలె భీకర చైదం!వరదత లేదే యెంచంగం?పనిగా చెడు పెర్గెం కడు!
కర్తరి దోష మదంటెం!కరటుల ధాతృత్వం బాయెం?ఘనమై ధన మేలెం భువి!
వర్తక మార్గ మయెన్లే!వరమయ గావన్రా వేగం? వనరుల్చెడు భుక్తంబయె! 

7.గర్భగత"-భవిజీవన"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.య.మ.స.స.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాస నీమముగలదు.
హర!హర!జీవంబేమౌనో?అనలా నిల లాంపట్యము!
వరదత లేదే!యెంచంగం?పనిగా! చెడు పెర్గెం కడు!
కరటుల ధాతృత్వంబాయెం?ఘనమై!ధన మేలెం భువి!
వరమయ గావన్రా వేగం?వనరుల్చెడు భుక్తం బయె!

8.గర్భగత"-నయదూర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.మ.స.స.భ.భ.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
హర!హర!జీవంబేమౌనో?అన లానిల లాంపట్యం!ఆర్తి ఘటించెను సత్యం!
వరదత లేదే?యెంచంగం?పనిగా చెడు పెర్గెం కడు!వర్తిలె భీకర చైదం!
కరటుల ధాతృత్వంబాయెం?ఘనమై ధన మేలెం భువి!కర్తరి దోష మదంటెన్!
వరమయ గావన్రా వేగం?వనరుల్చెడు భుక్తంబయె!వర్తక మార్గ మాయెన్లే!

9.గర్భగత"-భీకర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.త.జ.య.ల.ల.గణములు.యతి.9,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆర్తి ఘటించెను సత్యం!అన లానిల లాంపట్యం!
వర్తిలె భీకర చైదం!పనిగ చెడు పెర్గెం కడు!
కర్తరి దోషమదంటెం!ఘనమై ధన మేలెం భువి!
వర్తక మార్గ మాయెన్లే?వనరుల్చెడు భుక్తం బయె!

10,గర్భగత"-అన లానిల"-వృత్తము.
ఉతకృతిఛందము.భ.భ.త.జ.య.న.న.మ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆర్తి ఘటించెను సత్యం!అన లానిల లాంపట్యం!హర,హర,జీవంబేమౌనో?
వర్తిలె భీకర చైదం!పనిగ చెడు పెర్గెం కడు!వరదత లేదే!  యెంచంగన్?
కర్తరి దోష మదంటెం!ఘనమై ధన మేలెం భువి!కరటుల ధాతృత్వం బాయెన్
వర్తక మార్గ మాయెన్లే?వనరుల్చెడు భుక్తం బయె!వరమయ గావన్రా వేగన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్..