గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

27, నవంబర్ 2008, గురువారం

పోతన భాగవత కథా క్రమము. షష్ఠ {ఆరవ } సప్తమ { ఏడవ } స్కంధములు. .

శ్రీమద్భాగవతోత్తమ కవి పుంగవుడైన పోతన విరచిత భాగవతము లోని కథా క్రమాన్ని పంచమ స్కంధము వరకు ఇంతకు మునుపు తెలుసుకొని యున్నాంకదా! ఇప్పుడు షష్ఠ, సప్తమ స్కంధాలలోని కథా క్రమాన్ని తెలుసుకొందామా! ఐతే చూడండి.

షష్ఠ { ఆరవ } స్కంధము లోని కథా క్రమము.
ఇష్ట దేవతా ప్రార్థనము.
సుకవి స్తుతి.
షష్ఠ్యంతములు.
అజామిళోపాఖ్యానము.
విష్ణుదూత యమ దూతల సంవాదము.
దక్షుడు స్తుతించిన హంస గుహ్య స్తవరాజము.
నారదుడు శబళాశ్వులకు నివృత్తి మార్గ ముపదేశించుట.
దక్షుడు నారదుని శపించి ప్రజా సర్గ మొనరించుట.
దానవులు దేవతలతో యుద్ధము చేసి దేవతల నోడించుట.
శ్రీమన్నారాయణ కవచము.
వృత్రాసుర వృత్తాంతము.
చిత్రకేతూపాఖ్యానము.శ్రీమద్భాగవతోత్తమ కవి పుంగవుడైన పోతన విరచిత భాగవతము లోని కథా క్రమాన్ని పంచమ స్కంధము వరకు ఇంతకు మునుపు తెలుసుకొని యున్నాంకదా! ఇప్పుడు షష్ఠ, సప్తమ స్కంధాలలోని కథా క్రమాన్ని తెలుసుకొందామా! ఐతే చూడండి.

షష్ఠ { ఆరవ } స్కంధము లోని కథా క్రమము.
ఇష్ట దేవతా ప్రార్థనము.
సుకవి స్తుతి.
షష్ఠ్యంతములు.
అజామిళోపాఖ్యానము.
విష్ణుదూత యమ దూతల సంవాదము.
దక్షుడు స్తుతించిన హంస గుహ్య స్తవరాజము.
నారదుడు శబళాశ్వులకు నివృత్తి మార్గ ముపదేశించుట.
దక్షుడు నారదుని శపించి ప్రజా సర్గ మొనరించుట.
దానవులు దేవతలతో యుద్ధము చేసి దేవతల నోడించుట.
శ్రీమన్నారాయణ కవచము.
వృత్రాసుర వృత్తాంతము.
చిత్రకేతూపాఖ్యానము.
చిత్రకేతుడు తపం బాచరించి భగవత్ ప్రసాదము పొందుట.
చిత్రకేతుడీశ్వర ధిక్కారమున గౌరిచే శాప మొందుట.
సవితృ వంశ ప్రవచనాది కథ.
షష్ఠ స్కంధ కథా క్రమము సమాప్తము.

సప్తమ { ఏడవ } స్కంధములోని కథా క్రమము.
నారాయణుని వైషమ్యాభావమును దెల్పుట.
శ్రీ హరి ద్వార పాలకులకు సనకాదుల వలన శాపము.
బాల వేషము దాల్చి వచ్చిన యముడు దెల్పిన సుయజ్ఞోపాఖ్యానము.
బ్రహ్మ దేవుడు హిరణ్యకశిపునకు వరములిచ్చుట.
ప్రహ్లాద చరిత్ర.
హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని వివిధోపాయములను హింసించుట.
శ్రీ హరి నరసిం హ రూపమున స్తంభమునందావిర్భవించుట.
నరసిం హమూర్తి హిరణ్యకశిపునితో బోరి, వానిని వధించుట.
బ్రహ్మాది దేవతలు వేర్వేఱ శ్రీ నృసిం హ దేవుని స్తుతించుట.
త్రిపురాసుర సమ్హారము.శ్రీమద్భాగవతోత్తమ కవి పుంగవుడైన పోతన విరచిత భాగవతము లోని కథా క్రమాన్ని పంచమ స్కంధము వరకు ఇంతకు మునుపు తెలుసుకొని యున్నాంకదా! ఇప్పుడు షష్ఠ, సప్తమ స్కంధాలలోని కథా క్రమాన్ని తెలుసుకొందామా! ఐతే చూడండి.

షష్ఠ { ఆరవ } స్కంధము లోని కథా క్రమము.
ఇష్ట దేవతా ప్రార్థనము.
సుకవి స్తుతి.
షష్ఠ్యంతములు.
అజామిళోపాఖ్యానము.
విష్ణుదూత యమ దూతల సంవాదము.
దక్షుడు స్తుతించిన హంస గుహ్య స్తవరాజము.
నారదుడు శబళాశ్వులకు నివృత్తి మార్గ ముపదేశించుట.
దక్షుడు నారదుని శపించి ప్రజా సర్గ మొనరించుట.
దానవులు దేవతలతో యుద్ధము చేసి దేవతల నోడించుట.
శ్రీమన్నారాయణ కవచము.
వృత్రాసుర వృత్తాంతము.
చిత్రకేతూపాఖ్యానము.
చిత్రకేతుడు తపం బాచరించి భగవత్ ప్రసాదము పొందుట.
చిత్రకేతుడీశ్వర ధిక్కారమున గౌరిచే శాప మొందుట.
సవితృ వంశ ప్రవచనాది కథ.
షష్ఠ స్కంధ కథా క్రమము సమాప్తము.

సప్తమ { ఆరవ } స్కంధములోని కథా క్రమము.
నారాయణుని వైషమ్యాభావమును దెల్పుట.
శ్రీ హరి ద్వార పాలకులకు సనకాదుల వలన శాపము.
బాల వేషము దాల్చి వచ్చిన యముడు దెల్పిన సుయజ్ఞోపాఖ్యానము.
బ్రహ్మ దేవుడు హిరణ్యకశిపునకు వరములిచ్చుట.
ప్రహ్లాద చరిత్ర.
హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని వివిధోపాయములను హింసించుట.
శ్రీ హరి నరసిం హ రూపమున స్తంభమునందావిర్భవించుట.
నరసిం హమూర్తి హిరణ్యకశిపునితో బోరి, వానిని వధించుట.
బ్రహ్మాది దేవతలు వేర్వేఱ శ్రీ నృసిం హ దేవుని స్తుతించుట.
త్రిపురాసుర సమ్హారము.
నారదుడు ధర్మ రాజునకు వర్ణాశ్రమ ధర్మములు దెలుపుట.
ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము.
సప్తమ స్కంధము సమాప్తము.

దైవాంశ సంభూతులారా! నా పురాకృత పుణ్య ఫలమున ఆపరమాత్మ యనుగ్రహము వలన మీ దృష్టి లోనికి ఈ కథా క్రమమును తీసుకొనివచ్చు భాగ్యము నాకు కలిగినది. ఆ పరమాత్మకు వేవేల ప్రణతులర్పిస్తూ అతి త్వరలో ఆ దైవానుగ్రహం వలన మిగిలిన కథా క్రమమును మీముందుంచేందుకు ప్రయత్నిస్తాను.
జైహింద్. Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.