గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, జులై 2019, బుధవారం

గతికాద్వయ,అనఘా,శర యుగళీ ద్వయ,సు శోభయా,జగదభీష్ట,స్వభావ,భూతలీ,గర్భ"-ప్రభుతాద్వయ"- వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
గతికాద్వయ,అనఘా,శర యుగళీ ద్వయ,సు శోభయా,జగదభీష్ట,స్వభావ,భూతలీ,గర్భ"-ప్రభుతాద్వయ"- వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-ప్రభుతా ద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
కవిత లల్లు!భక్తు గావ!కలను తేనె బాన నిచ్చి!కదలి తేడకో?శివా!
భవిత దీర్చి!వెల్గు నింప!బలము నాకు!నీవనంగ!బదులు పల్క నో హరా!
స్థవము జేతు!నెల్ల వేళ!సలిల ధారి!మల్లి దేవ! సదమలుండ!వీవుగా!
జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!చదిర భూష!శంభుడా!
2.
కలను తేనె బాన నిచ్చి!కవిత లల్లు!భక్తు గావ!కదలి తేడకో?శివా!
బలము నాకు!నీవనంగ!భవిత దీర్చి!వెల్గు నింప!బదులు పల్క నో!హరా!
సలిల ధారి!మల్లి దేవ!స్థవము జేతు నెల్ల వేళ!సదమలుండ!వీవుగా!
జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!చదిర భూష!శంభుడా!
1.గర్భగత"-గతికాద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.కవిత లల్లు!భక్తు గావ!                  2.కలను తేనె బాన నిచ్చి!
   భవిత దీర్చి!వెల్గు నింప!                   బలము నాకు నీవనంగ!
   స్థవము జేతు నెల్ల వేళ!                   సలిల ధారి!మల్లి దేవ!
   జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!                   జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88,
ప్రాసనియమము కలదు.
కదలి తేడకో?శివా!
బదులు పల్కనో!హరా!
సదమలుండ!వీవుగా!
చదిర భూష!శంభుడా!
3.గర్భగత"-శరయుగళీద్వయ"-వృత్తములు.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
కవిత లల్లు!భక్తు గావ!కలను తేనె బాన నిచ్చి!
భవిత దీర్చి!వెల్గు నింప!బలము నాకు నీవనంగ!
స్థవము జేతు నెల్ల వేళ!సలిల ధారి!మల్లి దేవ!
జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!
2.
కలను తేనె బాన నిచ్చి!కవిత లల్లు భక్తు గావ!
బలము నాకు!నీవనంగ!భవిత దీర్చి!వెల్గు నింప!
సలిల ధారి!మల్లి దేవ!స్థవము జేతు నెల్ల వేళ!
జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!
4.గర్భగత"-సు శోభయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలను తేనె బాన నిచ్చి!కదలి తేడకో?శివా!
బలము నాకు నీవనంగ!బదులు పల్క నోహరా!
సలిల ధారి!మల్లి దేవ!సదమ లుండ!వీవుగా!
జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!చదిర భూష!శంభుడా!
5.గర్భగత"-జగదభీష్ట"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.స.జ.గల.వృత్తము,యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలను తేనె బాన నిచ్చి!కదలి తేడకో?శివా!కవిత లల్లు భక్తు గావ!
బలము నాకు!నీవనంగ!బదులు పల్క నో!హరా!భవిత దీర్చి వెల్గు నింప!
సలిల ధారి!మల్లిదేవ!సదమలుండ!వీవుగా!స్థవము జేతు!నెల్ల వేళ!
జ్వలిత నేత్ర!భద్ర!రుద్ర!చదిర భూష!శంభుడా!జవము తగ్గె!భక్తి!పెచ్చె!
6గర్భగత"-స్వభావ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కదలి తేడకో?శివా!కవిత లల్లు భక్తు గావ!
బదులు పల్క నో హరా!భవిత దీర్చు వెల్గు నింప!
సదమలుండ!వీవుగా!స్థవము జేతు నెల్ల వేళ!
చదిర భూష!శంభుడా!జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!
7.గర్భగత"-భూతలీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతుల.9,18.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
కదలి తేడకో?శివా!కవిత లల్లు భక్తు గావ!కలను తేనె బాన నిచ్చి!
బదులు పల్క నో హరా!భవిత దీర్చు వెల్గు నింప!బలము నాకు నీవనంగ!
సదమలుండ వీవుగా!స్థవము జేతు!నెల్ల వేళ!సలిల ధారి!మల్లి దేవ!
చదిర భూష!శంభుడా!జవము తగ్గె!భక్తి పెచ్చె!జ్వలిత నేత్ర భద్ర రుద్ర!
స్వస్తి.
మూర్తి,జుత్తాడ.
జైహింద్.

30, జులై 2019, మంగళవారం

నిన్నే!,మత్తరజినీద్వయ,వ్యతిరిక్త,రజినీకర ప్రియగసేదదీర్చు,వాదిలని ద్వయ,ఆదరణాద్వయ,గర్భ"-అన్నులమిన్న"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
నిన్నే!,మత్తరజినీద్వయ,వ్యతిరిక్త,రజినీకర ప్రియగసేదదీర్చు,వాదిలని ద్వయ,ఆదరణాద్వయ,గర్భ"-అన్నులమిన్న"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-అన్నలమిన్న"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అన్నల మిన్నెవండన?ఆదరింప గల్గు వారినిన్!యాదుకో!గలట్టి వాడెపో!
ఉన్నది!లేదనంమాను!ఊదిబల్కి!నిల్చునీవికిన్!పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!
చెన్నొదవం!సుమార్గాన!ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!సేదదీర్చి!నిల్చు!మంచికై!
పెన్నిథినౌ!సుభాష్యాన!బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్!వేదవేద్యుడౌను!భూతలిన్!
1.గర్భగత"-నిన్నే"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.గల.గణములు.వృ.సం.151.
ప్రాసనియమము కలదు.
అన్నల మిన్నెవండన?
ఉన్నది!లేదనం!మాను!
చెన్నొదవం!సుమార్గాన!
పెన్నిథినౌ!సుభాష్యాన!
2.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.ఆదరింప గల్గు వారినిన్!             2.యాదుకో!గలట్టి వాడెపో?
   ఊది బల్కి నిల్చు నీవికిన్!             పాదుగా!నిలంచు ఖ్యాతికిన్!
  ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!            సేద దీర్చి!నిల్చు!మంచికై!
  బీద సాద !మెత్తు రెన్నడున్?          వేద వేద్యుడౌను!భూతలిన్!
3.గర్భగత"-వ్యతిరిక్త"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అన్నల మిన్నెవండన?ఆదరింప గల్గు వారినిన్!
ఉన్నది!లేదనం!మాను!ఊది బల్కి!నిల్చు!నీవికిన్!
చెన్నొదవం!సుమార్గాన!ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!
పెన్నిథినౌ!సు భాష్యాన!బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్!
4.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరింప!గల్గు!వారినిన్!యాదుకో గలట్టి!వాడెపో?
ఊది బల్కి! నిల్చు!నీవికిన్!పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!
ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!సేద దీర్చి!నిల్చు!మంచికై!
బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?వేద వేద్యుడౌను!భూతలిన్!
5.గర్భగత"-సేదదీర్చు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరింప!గల్గు!వారినిన్!యాదుకో!గలట్టి వాడెపో?అన్నల మిన్నెవండన?
ఊదిబల్కి!నిల్చు!నీవికిన్!పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!ఉన్నదిలేదనంమాను!
ఛేదమేర్చు!దుష్టచర్యకున్!సేదదీర్చి!నిల్చు!మంచికై!చెన్నొదవం!సుమార్గాన!
బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?వేదవేద్యుడౌను!భూతలిన్!పెన్నిథినౌ!భాష్యాన!
6.గర్భగత"-వాదిలని ద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.భ.ర.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1. ఆదుకో గలట్టి వాడెపో?అన్నల మిన్నె వండన?
    పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!ఉన్నది లేదనం!మాను!
    సేద దీర్చి!నిల్చు!మంచికై!చెన్నొదవం!సు మార్గాన!
    వేద వేద్యు డౌను!భూతలిన్!పెన్నిథౌను!భాష్యాన!

2.  ఆదరింప గల్గు!వారినిన్!అన్నల మిన్నెవండన?
     ఊదిబల్కి!నిల్చు!నీవికిన్!ఉన్నది!లేదనం!మాను!
     ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!చెన్నొదవం!సుమార్గాన!
     బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?పెన్నిథి నౌ!భాష్యాన!
7.గర్భగత"-ఆదరణా"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
ఆదుకో!గలట్టివాడెపో?అన్నల మిన్నెవండెంచ!ఆదరింపగల్గు వారినిన్!
పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!ఉన్నది లేదనంమాను!ఊదిబల్కు!నిల్చునీవికిన్!
సేదదీర్చి!నిల్చు!మంచికై!చెన్నొదవన్సుమార్గాన!ఛేదమేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!
వేదవేద్యు డౌను!భూతలిన్!పెన్నిథినౌ!భాష్యాన!బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?
2.
ఆదరింపగల్గు వారినిన్!అన్నల మిన్నెవండన?ఆదుకో!గలట్టివాడె!పో!
ఊదిబల్కునిల్చు!నీవికిన్!ఉన్నది!లేదనంమాను!పాదుగా!నిలంచుఖ్యాతికిన్!
ఛేదమేర్చు దుష్ట!చర్యకున్!చెన్నొదవం!సుమార్గాన!సేదదీర్చి నిల్చు మంచికై!
బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?పెన్నిథినౌ!భాష్యాన!వేదవేద్యు డౌను!భూతలిన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

29, జులై 2019, సోమవారం

కమఠ,చేష్టిత,రసయ,విద్రుమ,ధూమక,జగన్మాయా,రసన్నిభ,ధారాపాత,ధృవక,జాలమేలుగర్భ"-శుభాభిదా"- వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ

0 comments

జైశ్రీరామ్.
కమఠ,చేష్టిత,రసయ,విద్రుమ,ధూమక,జగన్మాయా,రసన్నిభ,ధారాపాత,ధృవక,జాలమేలుగర్భ"-శుభాభిదా"- వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-శుభాభిదా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.మ.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చలన లేని!శిలా దైవం!శాంత రూపంబేమి?చేయున్!చాలునంచు!చరింతురేలన్?
బలిదమౌ!దురహం కూల్చున్!భ్రాంతి జీవం!నిశ్చితంబే?ఫాల నేత్రపు మంట లంటున్!
కలిని పాపము!మిన్నంటన్!కాంతి మాయున్!గర్వ మేలన్?కాలిపోవు! జగంబు!మాయన్!
సలిల ధారలు!ముంచె త్తున్!చింతయౌగా?సంతసంబే?జాలమేలు! శుభాభిదాలన్!
1గర్భగత"-కమఠ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.మ.గణములు.వృ.సం.56,
ప్రాసనియమము కలదు.
చలన లేని శిలా దైవమ్!
బలిధమౌ!దురహం!కూల్చున్!
కలిని"పాపము!మిన్నంటన్!
సలిల ధారలు!ముంచెత్తున్!
2.గర్భగత"-చేష్టిత"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.త.గగ.గణములు.వృ.సం.35.
ప్రాసనియమము కలదు.
శాంత రూపంబేమి!చేయున్?
భ్రాంతి జీవం!నిశ్చితంబే?
కాంతి మాయున్!గర్వ మేలన్?
చింత యౌగా!సంతసంబే?
3.గర్భగత"-రసయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
చాలు నంచు!చరింతు రేలన్?
ఫాల నేత్రపు మంట లంటున్!
కాలిపోవు!జగంబు మాయన్!
జాల మేలు!శుభా భిదాలన్!
4.గర్భగత"-విద్రుమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము..న.భ.మ.ర.త.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చలన లేని!శిలా దైవమ్!శాంత రూపం బేమి చేయున్?
బలిదమౌ!దురహం కూల్చున్!భ్రాంతి జీవం!నిశ్చితంబే?
కలిని"పాపము!మిన్నంటన్! కాంతి మాయున్!గర్వమేలా?
సలిల ధారలు!ముంచెత్తున్!చింత యౌగా!సంత సంబే?
5ధృతిఛందముధూమక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శాంత రూపం బేమి చేయున్?చాలు నంచు చరింతు రేలన్?
భ్రాంతి జీవమ్!నిశ్చితంబే?ఫాల నేత్రపు మంట లంటున్!
కాంతి మాయున్!గర్వ మేలన్?కాలిపోవు!జగంబు మాయన్?
చింత యౌగా!సంతసంబే?జాల మేలు శుభా. భిదాలన్!
6.గర్భగత"-జగన్మాయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.మ.జ.జ.త.త.స.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శాంత రూపం బేమి చేయున్?చాలు నంచు!చరింతు రేలన్?చలన లేని! శిలా దైవమ్!
భ్రాంతి జీవమ్!నిశ్చితంబే?ఫాల నేత్రపు మంట లంటున్!బలిదమౌ! దురహం!కూల్చున్!
కాంతి మాయున్!గర్వ మేలన్?కాలిపోవు!జగంబు మాయన్?కలిని పాపము మిన్నంటన్!
చింత యౌగా!సంత సంబే?జాల మేలు శుభాభిదాలన్!సలిల ధారలు! ముంచెత్తున్!
7.గర్భగత"-రసన్నిభ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.న.భ.మ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చాలు నంచు!చరింతు రేలన్?చలన లేని శిలాదైవమ్!
ఫాల నేత్రపు మంట లంటున్!బలిదమౌ!దురహం!కూల్చున్?
!కాలిపోవు!జగంబు మాయన్!కలిని"పాపము!మిన్నంటన్?
జాల మేలు!శుభాభి దాలన్!సలిల ధారలు!ముంచెత్తున్!
8.గర్భగత"-ధారాపాత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.న.భ.మ.ర.త.గగ.గణములు.యతులు.
10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చాలు నంచు!చరింతు రేలన్?చలన లేని శిలా దైవమ్!శాంత రూపంబేమి?సేయున్!
ఫాల నేత్రపు!మంటలంటున్!బలిదమౌ!దురహం!కూల్చున్!భ్రాంతి! జీవం!నిశ్చితంబే?
కాలిపోవు!జగంబు మాయన్!కలిని పాపము!మిన్నంటన్!కాంతి మాయుం!గర్వమేలన్?
జాల మేలు!శుభాభి దాలన్!సలిల ధారలు!ముంచెత్తున్!చింత! యౌగ! సంత సంబే?
9,గర్భగత"-ధృవక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.త.త.స.స.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
శాంత రూపం!బేమి? సేయున్!చలన లేని!శిలా దైవమ్!
భ్రాంతి జీవం!నిశ్చితంబే?బలిదమౌ!దురహం!కూల్చున్!
కాంతి మాయున్!గర్వ మేలన్!కలిని పాపము!మిన్నంటన్!
చింత యౌగా!సంత సంబే?సలిల ధారలు!ముంచెత్తున్!
10,గర్భగత"-జాలమేలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.త.స.స.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.
09,18,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శాంత రూపం బేమి?సేయున్!చలన లేని!శిలా దైవమ్!చాలు నంచు! చరింతు రేలన్?
భ్రాంతి జీవం!నిశ్చితంబే?బలిదమౌ!దురహం!కూల్చున్!ఫాల నేత్రపు! మంట లంటున్?
కాంతి మాయున్!గర్వ మేలన్?కలిని పాపము!మిన్నంటన్!కాలిపోవు! జగంబు!మాయన్?
చింత!యౌగా!సంతసంబే?సలిల ధారలు!ముంచెత్తున్!జాల మేలు ! శుభాభిదాలన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

28, జులై 2019, ఆదివారం

ఈప్సిత,సయశా,ఆశీర్వాద,మాతాశ్రీ,శ్రేయసీ,యశోమయ,మా యమా,సృజనాత్మనా,శ్రీయశ,శ్రీమంత,గర్భ"-మణిభూషణ"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఈప్సిత,సయశా,ఆశీర్వాద,మాతాశ్రీ,శ్రేయసీ,యశోమయ,మా యమా,సృజనాత్మనా,శ్రీయశ,శ్రీమంత,గర్భ"-మణిభూషణ"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-మణిభూషణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.త.స.స.య.స.మ.మ.లగ.గణములు.యతులు.10,19. ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శ్రీమంతంబేర్పన్శివతమై!సృజనాత్మనా గర్భకృతిన్!చిన్నారిం!నీతిన్దీర్చితిన్!
ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్!ప్రజలున్గనం జేరువన్!వన్నెన్శ్రీవాణీ! తేజతన్!
నీమాలం జెన్నొంది!వరలున్!నిజమై!స్థిరా భిజ్ఞ తగున్!నిన్నున్మెచ్చన్! శ్రీహరీ!
రామంబౌ!విద్వన్మణులచేన్!రజనీకరంబౌ!భువినిన్!క్రన్నం గాంచున్! శోభలన్!
1.గర్భగత"-ఈప్సిత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.త.స.గణములు.వృ.సం.225.
ప్రాసనియమము కలదు.
శ్రీమంతంబేర్పన్శివతమై!
ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్!
నీమాలం జెన్నొంది!వరలున్!
రామంబౌ!విద్వ న్మణుల చేన్!
2.గర్భగత"-సయశా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.య.స.గణములు.వృ.సం.204.
ప్రాసనియమము కలదు.
సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!
ప్రజలుం!గనం!జేరువన్!
నిజమై!స్థిరాభిజ్ఞ తగున్!
రజనీకరంబౌ!భువినిన్!
3.గర్భగత"-ఆశీర్వద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.మ.లగ.గణములు.వృ.సం.65.
ప్రాసనియమము కలదు.
చిన్నారిం!నీతిం!దీర్చితిన్!
వన్నెన్!శ్రీవాణీ తేజతన్!
నిన్నున్!మెచ్చన్!శ్రీహరీ!
క్రన్నం!గాంచున్!శోభలన్!
4.గర్భగత"-మాతాశ్రీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.త.స.స.య.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శ్రీమంతంబేర్పం!శివతమై!సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!
ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్!ప్రజలుం!గనం!జేరువన్!
నీమాలం జెన్నొంది!వరలున్!నిజమై!స్థిరాభిజ్ఞ తగున్!
రామంబౌ!విద్వన్మ ణుల చేన్!రజనీకరంబౌ!భువినిన్!
5.గర్భగత"-శ్రేయసీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.య.స.మ.మ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!చిన్నారిం!నీతిన్!దీర్చితిన్!
ప్రజలుం గనం జేరువన్! వన్నెం! శ్రీవాణీ  తేజతన్!
నిజమై!స్థిరాభిజ్ఞ తగున్!నిన్నుం!మెచ్చం!శ్రీ హరీ!
రజనీ కరంబౌ!భువినిన్!క్రన్నం గాంచుం!శోభలన్!
6.గర్భగత"-యశోమయ"-వృత్తము,
ఉత్కృతిఛందము.స.య.స.మ.మ.య.మ.భ.లగ.గణములు.యతులు.
10,18. ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!చిన్నారిం!నీతిం దీర్చితిన్!శ్రీమంతం బేర్పం! శివతమై!
ప్రజలుం!గనం!జేరువం!వన్నెం శ్రీ వా ణీ తేజతన్!ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్ నిజమై!స్థిరా భిజ్ఞతగున్!నిన్నుం!మెచ్చం!శ్రీహరీ!నీమాలం జెన్నొంది వరలున్!
రజనీ కరంబౌ!భువినిన్!క్రన్నం గాంచుం!శోభలన్!రామంబౌవిద్వ న్మణులచేన్!
7.గర్భగత"-మా యమా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.మ.య.మ.భ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిన్నారిం!నీతిం దీర్చితిన్!శ్రీమంతం బేర్పన్!శివత మై!
వన్నెం!శ్రీవాణీ!తేజతన్! ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు!నిహమున్!
నిన్ను  న్మెచ్చం! శ్రీహరీ! నీమాలం జెన్నొంది వరలున్!
క్రన్నం!గాంచుం!శోభలన్!రామంబౌ!విద్వన్మణుల చేన్!
8.గర్భగత"-సృజనాత్మనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.మ.య.మ.భ.జ.జ.త.లగ.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిన్నారిం నీతిం దీర్చితిన్!శ్రీమంతం బేర్పన్!శివతమై!సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!
వన్నెం!శ్రీవాణీ తేజతన్!ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్!ప్రజలుం గనన్! చేరువవన్!
నిన్నుం!మెచ్చం!శ్రీహరీ!నీమాలం జెన్నొంది వరలున్!నిజమై!స్థిరాభిజ్ఞ తగున్!
క్రన్నం!గాంచుం!శోభలన్!రామంబౌ!విద్వ న్మణుల చేన్ !రజనీ కరంబౌ! భువినిన్!
9.గర్భగత"-శ్రీయశ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.య.స.మ.త.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!శ్రీమంతం బేర్పన్!శివతమై!
ప్రజలుం!గనన్!చేరు వవం!ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్!
నిజమై!స్థిరాభిజ్ఞ తగున్!నీమాలం జెన్నొంది వరలున్!
రజనీకరంబౌ!భువినిన్!రామంబౌ!విద్వ న్మణుల చేన్!
10,గర్భగత"-శ్రీమంత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.య.స.మ.త.స.మ.మ.లగ.గణములు.యతులు.
10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సృజనాత్మనా!గర్భ కృతిన్!శ్రీమంతం బేర్పన్!శివతమై!చిన్నారిం నీతన్ దీర్చితిన్!
ప్రజలుం గనం!చేరువవన్!ప్రామాణ్యంబై!నిల్చు నిహమున్!వన్నెం!శ్రీవాణీ తేజతన్!
నిజమై!స్థిరాభిజ్ఞ తగున్!నీమాలం!జెన్నొంది!వరలున్!నిన్నుం!మెచ్చం! శ్రీహరీ!
రజనీ!కరంబౌ!భువినిం!రామంబౌ!విద్వన్మణులచేన్!క్రన్నం గాంచుం! శోభలన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

27, జులై 2019, శనివారం

తలనిండ పూదండ దాల్చిన రాణి మొలక నవ్వులతోటి మురిపించబోకె. . . . ఘంటసాల.

1 comments

జైశ్రీరామ్.

 జైహింద్.

26, జులై 2019, శుక్రవారం

ఉపమా, అనఘా,వారుణ,వెల్గు కల్మి, ప్రేమితా,బలిద,వేగతా,వెలు గొనరు,,సొత్తౌ,వెలితి లేని,గర్భ"-అమర ప్రీతి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అష్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఉపమా, అనఘా,వారుణ,వెల్గు కల్మి, ప్రేమితా,బలిద,వేగతా,వెలు గొనరు,,సొత్తౌ,వెలితి లేని,గర్భ"-అమర ప్రీతి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అష్పల నరసింహ మూర్తి.  
జుత్తాడ.

"-అమర ప్రీతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.న.న.ర.న.ర.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలత లలరు జీవమా!కలి వరామ!రామమా!గతిని గూర్చరా!వేగతన్!
బలిమిల గను క్షేమమా!పలుక వేమి?పిల్చినా!బ్రతుక నిమ్మ!నీ సేవలన్!
వెలుగులమర!జేయుమా!వెలితిలేని!ముక్తినిన్!వెతుకుచుంటి!శ్రీమా!యమన్
కలుము లమర!ప్రీతినిన్!కలుగ జేయు దైవమా!గతినొసంగు!చేదోడునై!
1.గర్భగత"-ఉపమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.ర.గణములు.వృ.సం.192.
ప్రాసనియమము కలదు.
కలత లలరు జీవమా!
బలిమిల గను క్షేమమా!
వెలుగు లమర జేయుమా!
కలుము లమర ప్రీతినిన్!
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88,
ప్రాసనియమము కలదు.
కలి వరామ రామమా!!
పలుక వేమి?పిల్చినా!
వెలితి లేని ముక్తినిన్!
కలుగ జేయు దైవమా!
3.గర్భగత"-వారుణ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.ర.గణములు.వృ.సం.152.
ప్రాసనియమము కలదు.
గతిని గూర్ప రా వేగతన్!
బ్రతుకు నిమ్మ నీ సేవలన్!
వెతుకు చుంటి శ్రీమా యమన్!
గతి నొసంగు!చేదోడునై!
4.గర్భగత"-వెల్గు కల్మి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలత లలరు జీవమా!కలి వరామ దామమా!
బలిమిల గను క్షేమమా!పలుక వేమి!పిల్చినా!
వెలుగు లమర జేయగన్!వెలితి లేని మోక్షమున్!
కలుము లమర ప్రీతినిన్!కలుగ జేయు దైవమా!
5.గర్భగత"-పేమితా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వరామ!రామమా!గతిని గూర్చ రా వేగతన్!
పలుక వేమి?పిల్చినా!బ్రతుక నిమ్మ!నీ సేవలన్!
వెలితి లేని!ముక్తినిన్!వెతుకు చుంటి!శ్రీమా!యమన్!
కలుగ జేయు దైవమా!గతి నొసంగు!చేదోడునై!!
6.గర్భగత"-బలిద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.య.త.న.జ.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వరామమా
కలి వరామ రామమా!గతిని గూర్చ రా వేగతన్!కలత లలరు జీవమా!
పలుక వేమీ?పిల్చినా!బ్రతుక నిమ్ము!నీ సేవలన్!బలిమిల గను!క్షేమమా!
వెలితిలేని!ముక్తినిన్!వెతుకుచుంటి!శ్రీమా యమన్!వెలుగులమర జేయగన్!
కలుగ జేయు దైవమా!గతి నొసంగు చేదోడునై!కలుము లమర ప్రీతినిన్!
7.గర్భగత"-వేగతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.ర.న.న.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గతిని గూర్చ రా!వేగతన్!కలత లలరు జీవమా!
బ్రతుక నిమ్ము!నీ సేవలన్! బలిమిల గను!క్షేమమా!
వెతుకు చుంటి!శ్రీమా!యమన్!వెలుగులమర!జేయగన్?
గతి నొసంగు!చేదోడునై!కలుము లమర ప్రీతినిన్!
8గర్భగత"-వెలుగొనరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.న.న.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గతిని గూర్ప రా వేగతన్!కలత లలరు జీవమా!కలి వరామ రామమా!
బ్రతుక నిమ్ము!నీ సేవలన్!బలిమిల గను క్షేమమా!పలుక వేమి?పిల్చినా!
వెతుకుచుంటి!శ్రీమా!యమన్!వెలగు,లమర!జేయగన్!వెలితిలేని!ముక్తినిన్!
గతి నొసంగు!చేదోడునై!కలుము లమర!ప్రీతినిన్!కలుగ జేయు దైవమా!
9.గర్భగత"-సొత్తౌ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.న.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వరామ రామమా!కలత లలరు జీవమా!
పలుక వేమి?పిల్చినా!బలిమిల గను క్షేమమా!
వెలితి లేని!ముక్తినిన్!వెలుగు లమర జేయగన్!
కలుము లమర!ప్రీతినిన్!కలుగ జేయు!దైవమా!
10,గర్భగత"-వెలితి లేని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.స.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వరామ రామమా!కలత లలరు జీవమా!గతిని గూర్ప!రా వేగతన్!
పలుక వేమి?పిల్చినా!బలిమిల గను క్షేమమా!బ్రతుక నిమ్ము నీసేవలన్!
వెలితి లేని!ముక్తినిన్!వెలుగు లమర!జేయగన్వెతుకుచుంటి!శ్రీమా!యమన్!
కలుము లమర!ప్రీతినిన్!కలుగజేయు దైవమా!గతినొసంగు!చేదోడునై!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

25, జులై 2019, గురువారం

0 comments

జైశ్రీరామ్.
గతికా,ధారా,అనఘా,నిజాశ్రి,రసాన్విత,రసజని,స్వభావ,గురు గీత,రసార్జనా, దేవ కాంచన,గర్భ"-గీతార్థసార"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

  "-గీతార్థసార"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.స.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఎవడ వీవు?నే నెవండ?ఏది స్థిరమొ!యెంచవేల?ఇదియె?లోక మాయరా!
శివము మాని!సాగె దేల?చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!చెదరనీకు!సౌమ్యతన్!
భవ హరంబు!కోర వేల?వాదిల పని లేదు! రన్న! వదల వోయి!స్వార్థమున్!
చవకబారు కుట్ర మాను!సాధనమున!ముక్తి నొందు!చదిరబుద్ధి!మానుచున్?
1.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఎవడ వీవు?నే నెవండ?
శివము మాని!సాగె దేల?
భవ హరంబు!కోర వేల?
చవకబారు!కుట్ర మాను!
2.గర్భగత"-ధారా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.జ.గణములు.వృ.సం.347.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఏది స్థిరమొ?యెంచ వేల?
చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!
వాదిల పనిలేదు! రన్న!
సాధనమున!ముక్తి నొందు!
3.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఇదియె!లోక మాయరా!
చెదర నీకు!సౌమ్యతన్!
వదల వోయి!స్వార్థమున్!
చదిర బుద్ధి!మానుచున్?
4.గర్భగత"-నిజాశ్రి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.ర.స.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఎవడ!వీవు?నే నెవండ?ఏది!స్థిరమొ?యెంచ వేల?
శివము మాని!సాగె దేల?చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!
భవ హరంబు!కోర వేల? వాదిల పని లేదు? రన్న!
చవక బారు కుట్ర మాను!సాధనమున!ముక్తి నొందు!
5.గర్భగత"-రసాన్విత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏది!స్థిరమొ?యెంచవేల?ఇదియె?లోక మాయరా!
చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!చెదర నీకు?సౌమ్యతన్!
వాదిల పనిలేదు?రన్న!వదల వోయి!స్వార్థమున్!
సాధనమున!ముక్తి నొందు!చదిర బుద్ధి!మానుచున్?
6.గర్భగత"-రసజని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.న.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏది?స్థిరమొ!యెంచవేల?ఇదియె!లోక మాయరా!ఎవడ వీవు?నే నెవండ?
చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!చెదర నీకు!సౌమ్యతన్!శివము మాని!సాగెదేల?
వాదిల పనిలేదు!రన్న!వదలవోయి!స్వార్థమున్! భవ హరంబు !కోరవేల?
సాధనమున!ముక్తి నొందు!చదిరబుద్ధి మానుచున్?చవకబారు కుట్ర మాను!
7.గర్భగత"-స్వభావ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వో.సం.
ఇదియె!లోక మాయరా!ఎవడ వీవు?నే నెవండ?
చెదర నీకు!సౌమ్యతన్!శివము మాని సాగె దేల?
వదలవోయి!స్వార్థమున్!భవ హరంబు!కోర వేల?
చదిర బుద్ధి!మానుచున్?చవకబారు!కుట్ర మాను!
8,గర్భగత"-గురు గీత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.ర.న.జ.గల.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఇదియె!లోక మాయరా!ఎవడ వీవు?నే నెవండ?ఏది!స్థిరమొ!యెంచవేల?
చెదర నీకు!సౌమ్యతన్!శివము మాని!సాగె దేల?చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!
వదలవోయి!స్వార్థమున్!భవ హరంబు!కోరవేల?వాదిల పని లేదు?రన్న!
చదిర బుద్ధి!మానుచున్?చవకబారు!కుట్ర మాను!సాధనమున!ముక్తి నొందు!
9.గర్భగత"-రసార్జన"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏది!స్థిరమొ?యెంచవేల?ఎవడ వీవు?నే నెవండ?
చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!శివము మాని!సాగెదేల?
వాదిల పనిలేదు?రన్న!భవ హరంబు!కోరవేల?
సాధనమున!ముక్తి నొందు!చవకబారు!కుట్ర మాను!
10,గర్భగత"-దేవకాంచన"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.స.జ.న.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏది!స్థిరమొ?యెంచ వేల?ఎవడ వీవు?నే నెవండ?ఇదియె!లోక మాయరా!
చేదు నిజము!తెల్సి కొమ్మ!శివము మాని!సాగె దేల?చెదర నీకు!సౌమ్యతన్!
వాదిల పని లేదు?రన్న!భవ హరంబు!కోరవేల?వదల వోయి!స్వార్ధమున్!
సాధనమున!ముక్తి నొందు!చవకబారు!కుట్ర మాను!చదిర బుద్ధి మానుచున్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

24, జులై 2019, బుధవారం

భ్రమక,భాసిజ,చెడుతిర్పు,ఎదుగు,భాసిజుమర,భాస్వకామర,మాయు,లోకాయుక్త,ఏపొనరు,భాస్వజా,గర్భ"-సౌష్టవ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,భాసిజ,చెడుతిర్పు,ఎదుగు,భాసిజుమర,భాస్వకామర,మాయు,లోకాయుక్త,ఏపొనరు,భాస్వజా,గర్భ"-సౌష్టవ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-సౌష్టవ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.భ.స.జ.మ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉట్టె లోని కడవ పాలు!ఒక్క విషపు జుక్క జేరి!ఉన్నట్టే!మాపెనో!యనన్!
దిట్టమైన భరతమాత!తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!తెన్నేదీ!కాన నట్లయెన్!
కొట్టు మిట్టి!కులము తట్టి!కుక్కలటుల కాటులాడి!కొన్నారే!స్వేచ్ఛ భారతిన్!
పట్టు దట్టి!పరుల నంటె!వ్రక్క లొనరు టాశ లొప్పి!పన్నాలం!వల్లెవేయుచున్!

భావము:-
సు సంపన్నగా!పలు దేశాలకే!మకుటాయమానమై!ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గడించిన
భారతాంబ!అనేకానేక శాస్త్రవేత్తలతో,భూత,భవిష్యద్వర్త మానములను
లెక్కంచకనే చెప్ప గల్గే విద్వాంసులతో, జ్ఞాన దీపికలై యారితేరిన మేథావుల
తో మహమ్మదల్లా,రషీమ్!యేసు ప్రభులు,రామ,కృష్ణులతో,కర్మభూమిగా
పేరెన్నిక గని,చతుః షష్టి కళా నిపుణులతో,పాడి,పంటలతో కళ కళ లాడుచు,
ప్రసన్న వదనయై దనరారు యామె!పర సృంఖలాల జిక్కినను,మొక్కవోని,
సౌష్టవముతో,విశ్వ జనీనమైన,మహాత్ముల,త్యాగ ఫలముతో,అశృతార్పణ
గావించిననిజమైన దేశ భక్తుల,త్యాగఫలముగా,నేడు స్వేచ్ఛా వాయువులు
పిల్చు కొనుచున్నది.సర్వమానవ సౌభ్రా తృత్వము,భిన్నత్వంలో యేకత్వము
తో,పూర్ణయై,ప్రపూర్ణయై,నేటికిని విరాజిల్లు చున్నది.స్వాతంత్రము నొంది
72సంవత్సరములు నిండినను,నేడది పాలకుండలో విషపు చుక్క వలె,
స్వార్ధపరుల కబంద హస్తాల నలిగి,చెప్పిన దానికి,చేసిన దానికి పొంతన
లేక,కుల,మత పోరులనే విషబీజాలు నాటబడి మహావృక్షములై,నిజమైన
జ్ఞానానికి,పట్టము గట్టక,యిచ్ఛాను సారము సాగుచున్నది.దీనికి విష బీజములే!కారణాలు,సమ సమాజ ,స్థాపన,బీద జనోద్ధరణ నామ
మాత్రముగా మిగిలి పోయినవి,ప్రజాధన దుర్వినియోగము,పదవీ
వ్యామోహమే!ప్రధాన కారణముగా నిల్చినవి.భారత దేశ ప్రగతి కిదియే!
తీరని గొడ్డలి పెట్టు.ప్రతీపౌరుడు,నడుము బిగించి సరియైన బీదకు
సహాయ మగుచున్నదా!లేదా !చూడవలసిన బాధ్యత మనది.పరిశోధించి
చూడగా!బీదవాని యభి వృద్ధి మృగ్యము.దానిని బట్టి బీద బీదవానిగానే
మిగిలి పోవు చున్నాడు.మధ్యతరగతి విషయానికి వస్తే!బీద వానికి
యెక్కువ!ధనవంతునకుతక్కువ!త్రిశంక స్వర్గము వారిది.మరి
ధనవంతులా!ఆశకు అంతులేక కోట్లకు కోట్లు అర్పణముగా!గడించు
చున్నారు.ఇట్టి పరిస్థితు లలో!సమ సమాజమను మాటకు విలువ
లేదు.సత్యము,అహింస,ధర్మమనే పదాలు చెప్పు కొనుటకే గాని ,
ఆచరణ యోగ్యములు కావు. నోటుకి ఓటనే!నానుడి!ప్రజలు తెలిసి
మన కెందుకులే యని సరిపెట్టు కొని,దేశ భవితను తిరోగతి పట్టించు
చున్నారు.నేటి భారతినుండి ఫుంఖాను ఫుంఖములుగా,విద్యా
వంతులు పైదేశములకు ఉద్యోగములకు పోవు చున్నారంటే!
దానికి కారణం మనం విద్యకు తగిన జీతం యివ్వ లేక పోవుటయే!
అందుకని అన్ని యనర్థములకు మూల కారణం స్వార్ధము.స్వార్ధమును
పూర్తిగా విడవ లేక పోయినను కొంతమేరకైన పరార్ధమునకు పాటుపడిన,
స్వ పరిపాలన!సుపరిపాలన యగుననుట ముమ్మాటికీ నిజము.
భావి తరాలకు సు పరిపాలన మందించాలని కోరుతూ ఈగర్భకవిత
చేయడమైనది,
*ఇది యెవ్వరినీ ఉద్దేశించి కాదని సుహృద్భావముతో గ్రహించాలని
మనసారా కోరుచున్నాను.
1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఉట్టె లోని కడవ .పాలు!
దిట్టమైన!భరత మాత!
కొట్టు మిట్టి!కులము తట్టి!
పట్టు దట్టి!పరుల నంటె!.
2.గర్భగత"-భాసిజ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.స.జ.గణములు.వృ.సం.351.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఒక్క విషపు జుక్క చేరి!
తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!
కుక్క లటుల కాటు లాడి!
వ్రక్క లొనరు టాశ!నొప్పె?
3.గర్భగత"-చెడు తీర్పు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.81,
ప్రాసనియమము కలదు.
ఉన్నట్టే!మాపెనో!యనన్?
తెన్నేదీ!కాన నట్లయెన్?
కొన్నారీ!స్వేచ్ఛ భారతిన్!
పన్నాలం!వల్లె వేయుచున్!
4.గర్భగత"-ఎదుగు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.జ.భ.స.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
ఉట్టె లోని కడవ పాలు!ఒక్క విషపు జుక్క జేరి!
దిట్ట మైన భరత మాత!తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!
కొట్టు మిట్టి!కులము తట్టి!కుక్క లటుల కాటు లాడి!
పట్టుదట్టి!పరుల నంటె!వ్రక్క లొనరు టాశ నొప్పి!
5.గర్భగత"-భాసిజామర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.జ.మ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
ఒక్క విషపు చుక్క జేరి!ఉన్నట్టే!మాపెనో!యనన్?
తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!తెన్నేదీ!కాన నట్లయెన్?
కుక్క లటుల కాటులాడి!కొన్నారీ!స్వేచ్ఛ భారతిన్!
వ్రక్క లొనరు టాశ లొప్పి!పన్నాలన్!వల్లె వేయుచున్!
6.గర్భగత"-భాస్వకామర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.మ.ర.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.
10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒక్క విషపు చుక్క జేరి!ఉన్నట్టే!మాపెనో!యనన్!ఉట్టె లోని కడవ పాలు!
తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!తెన్నేదీ!గాన నట్లయెన్!దిట్ట మైన! భరత మాత!
కుక్క లటుల కాటులాడి!కొన్నారీ!స్వేచ్ఛ భారతిన్!కొట్టు మిట్టి కులము తట్టి!
వ్రక్క లొనరు టాశ లొప్పి!పన్నాలం!వల్లె వేయుచున్!పట్టు దట్టి పరుల నంటె!
7.గర్భగత"-మాయు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.ర.య.జ.న.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉన్నట్టే!మాపెనో!యనన్?ఉట్టెలోని కడవ పాలు.!
తెన్నేదీ!గాన నట్లయెన్!దిట్టమైన భరత మాత!
కొన్నారీ స్వేచ్ఛ భారతిన్!కొట్టు మిట్టి కులము తట్టి!
పన్నాలం వల్లె వేయుచున్!పట్టు దట్టి పరుల నంటె!
8.గర్భగత"-లోకాయుక్త"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.ర.య.జ.న.ర.న.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉన్నట్టే!మాసెనో!యనన్?ఉట్టె లోని కడవ పాలు!ఒక్క విషపుజుక్క చేరి!
తెన్నేదీ!కాన నట్లయెన్!దిట్టమైన భరత మాత!తిక్క జనపు లెక్క!జిక్కి!
కొన్నారీ!స్వేచ్ఛ భారతిన్!కొట్టు మిట్టి!కులము తట్టి!కుక్కలటుల కాటులాడి!
పన్నాలం వల్లె వేయుచున్!పట్టదట్టి పరుల నంటె!వ్రక్క లొనరు టాశ లొప్పి!
9.గర్భగత"-ఏపొనరు"-వృత్తము.
ధృతి ఛందము.భ.స.జ.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒక్క విషపు చుక్క జేరి!ఉట్టె లోని కడవ పాలు!
తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!దెట్టమైన భరత మాత!
కుక్క లటుల కాటులాడి!కొట్టు మిట్టి కులము తట్టి!
వ్రక్క లొనరు టాశ!లొప్పి!పట్టు దట్టి పరుల నంటె!
10,గర్భగత"-భాస్వజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.ర.న.జ.మ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒక్కవిషపు చుక్క జేరి!ఉట్టె లోని!కడవ పాలు!ఉన్నట్టే!మాపెనో!యనన్!
తిక్క జనపు లెక్క జిక్కి!దిట్టమైన!భరత మాత!తెన్నేదీ!కాన నట్లయెన్!
కుక్క లటుల కాటులాడి!కొట్టు మిట్టి!కులము తట్టి!కొన్నారీ!స్వేచ్ఛ భారతిన్!
వ్రక్క లొనరు  టాశ లొప్పి!పట్టు దట్టి!పరుల నంటె!పన్నాలం!వల్లె వేయుచున్.
స్వస్తి.
మూర్తి!జుత్తాడ
జైహింద్.

23, జులై 2019, మంగళవారం

మత్తరజినీద్వయ,చీకట్లలరు,రజరాద్వయ,ద్వయ.కౌతుక,,పేరొనరని,కృతకర్మ,శ్రమణా,గర్భ"-జ్ఞాపికాద్వయ"-వృత్తములు. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీద్వయ,చీకట్లలరు,రజరాద్వయ,ద్వయ.కౌతుక,,పేరొనరని,కృతకర్మ,శ్రమణా,గర్భ"-జ్ఞాపికాద్వయ"-వృత్తములు.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
 
జ్ఞాపికాద్వయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
గాలిలో!దీపమేకదా!కాయధారి జీవ యానమున్!కాన రేమిటీ చిత్రమున్!
జ్వాల యారు!గాలి తీవ్రతన్!సా యశంబె!  నిల్చు ధాత్రినిన్! జ్ఞాన దీప్తినిన్! పొందునై!
కాల గర్భ మందు!చైదముల్!గాయమొందనీక!జూడుమా!కాన నౌనులే! మోక్షమున్!
శ్రీ లనంత కాంతి నింపుతన్!శ్రేయమేర్చి!రక్షయౌనటుల్!శ్రీనివాస!రా!కావగన్!
2.
కాయధారి!జీవ యానమున్!గాలిలోని దీపమే కదా!కానరేమిటీ చిత్రమున్!
సా యశంబె!నిల్చు ధాత్రినిన్!జ్వాల యారు గాలి తీవ్రతన్!జ్ఞాన దీప్తినిన్! పొందునై!
గాయ మందనీక!జూడుమా!కాల గర్భమందు చైదముల్!కాన నౌను లే! మోక్షమున్!
శ్రేయమేర్చి!రక్షయౌ!నటుల్!శ్రీలనంత కాంతి నింపుతన్!శ్రీనివాస!రా! కావగన్!
1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.గాలిలోని దీపమే!కదా!                2.కాయధారి జీవయానమున్!
  జ్వాలయారు!గాలితీవ్రతన్!             సాయశంబె!నిల్చు ధాత్రినిన్!
  కాలగర్భమందు చైదముల్!             గాయ మందనీక!చూడుమా!
  శ్రీ లనంత కాంతి!నింపుతన్!           శ్రేయమేర్చి!రక్ష యౌ నటుల్!
2.గర్భగత"-చీకట్లలరు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము..ర.య.లగ.గణములు.వృ.సం.75.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాన రేమిటీ చిత్రమున్!
జ్ఞాన దీప్తి నిం పొందునై!
కాన నౌనులే!మోక్షమున్!
శ్రీనివాస!రా! కావగన్!
3.గర్భగత"-రజరాద్వయ"-వృత్తద్వయం.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.గాలిలోని దీపమే!కదా! కాయధారి జీవ యానమున్!
జ్వాల యారు గాలితీవ్రతన్!సా యశంబె!నిల్చు ధాత్రినిన్!
  కాలగర్భమందు చైదముల్!గాయ మందనీక!చూడుమా!
  శ్రీ లనంత కాంతి!నింపుతన్!శ్రేయమేర్చి!రక్షయౌనటుల్!

2.   కాయధారి!జీవ యానమున్!గాలిలోని దీపమే!కదా!
సా యశంబె!నిల్చు ధాత్రినిన్!జ్వాల యారు!గాలి తీవ్రతన్!
గాయ మందనీక!చూడుమా!కాలగర్భమందు!చైదముల్!
శ్రేయమేర్చి!రక్షయౌ నటుల్!శ్రీలనంత కాంతి నింపుతన్!
4.గర్భగత"-కౌతుక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ సం.
కాయధారి!జీవయానమున్!కాన రేమీటీ చిత్రమున్!
సా యశంబె!నిల్చు!ధాత్రినిన్!జ్ఞాన దీప్తి నిం పొందునై!
గాయ మందనీక!చూడుమా!కాననౌను లే!మోక్షమున్!
శ్రేయమేర్చి!రక్ష యౌనటుల్!శ్రీనివాస!రా కావగన్!
5.గర్భగత"-పేరొనరని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.య.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాయధారి జీవయానమున్!కానరేమిటీ చిత్రమున్!గాలిలోని దీపమే!కదా!
సా యశంబె!నిల్చు ధాత్రినిన్!జ్ఞాన దీప్తినిం పొందునై!జ్వాలయారు గాలి తీవ్రతన్!
గాయ మందనీక!చూడుమా!కాన నౌనులే!మోక్షమున్!కాలగర్భమందు చైదముల్!
శ్రేయ మేర్చి!రక్ష యౌ నటుల్! శ్రీనివాస రా కావగన్! శ్రీ లనంత కాంతి నింపుతన్!
6.గర్భగత"-కృత కర్మ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.య.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాన రేమిటీ చిత్రమున్!గాలిలోని దీపమే కదా!
జ్ఞాన దీప్తి నింపొందునై!జ్వాల యారు గాలి తీవ్రతన్!
కాననౌనులే!మోక్షమున్! కాల గర్భమందు చైదముల్!
శ్రీనివాస రా కావగన్!శ్రీ లనంత కాంతి!నింపుతన్!
7.గర్హగత"-శ్రమణా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కానరేమిటీ చిత్రమున్!గాలిలోని దీపమే!కదా!కాయ ధారి!జీవ యానమున్!
జ్ఞాన దీప్తి నింపొందు నై!జ్వాల యారు!గాలి తీవ్రతన్!సా యశంబె!నిల్చు ధాత్రినిన్!
కాన నౌనులే!మోక్షమున్!కాల గర్భ మందు చైదముల్!గాయమంద నీక చూడుమా!
శ్రీనివాస రా!కావగన్!శ్రీలనంత కాంతి నింపుతన్!శ్రేయ మేర్చి!రక్ష యౌనటుల్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

22, జులై 2019, సోమవారం

భ్రమక,తరంగ,మత్తరజినీ,కాలగమన,స్రతా,శ్రీవాటినీ,గర్భగత,శరవేగ,సౌధామినీ,మోక్షదా,గర్భ"-సౌశీల్యతా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,తరంగ,మత్తరజినీ,కాలగమన,స్రతా,శ్రీవాటినీ,గర్భగత,శరవేగ,సౌధామినీ,మోక్షదా,గర్భ"-సౌశీల్యతా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-సౌశీల్యతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.త.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాలుగాయి తనము తప్పు!రామా!యన మోక్షమబ్బు!రక్కసత్వ మంటనీకుమా!
శీలమొప్ప!మసలు కొమ్మ!శ్రీమాతయె!రక్షయౌర!చిక్క బోకు దోషచర్యకున్!
కాల మిట్టె!గడచి పోవు!కామాదుల!నంట రాదు!కక్కరాదు!కర్కసత్వమున్!
మేలుకొమ్ము!తెలివి జూపి!మీ,మా యనుటెల్ల తప్పు!మిక్కుటంపు కీర్తి కాంక్షిలన్!
1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.
ప్రాసనియమము కలదు.
రాలుగాయి తనము తప్పు!
శీలమొప్ప!మసలు కొమ్మ!
కాల మిట్టె! గడచిపోవు!
మేలుకొమ్ము!తెలివి జూపి!
2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
రామా!యన మోక్ష మబ్బు!
శ్రీ మాతయె! రక్ష యౌర!
కామాదుల నంట రాదు!
మీ మా యనుటెల్ల తప్పు!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
రక్కసత్వ మంట నీకుమా!
చిక్కబోకు దోష చర్యకున్!
కక్కరాదు!కర్క సత్వమున్!
మిక్కుటంపు కీర్తి కాంక్షిలన్!
4.గర్భగత"-కాలగమన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.త.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాలుగాయి తనము తప్పు!రామా!యన మోక్షమబ్బు!
శీల మొప్ప!మసలు కొమ్మ!శ్రీమాతయె!రక్ష యౌర!
కాల మిట్టె!గడచి పోవు!కామాదుల నంట రాదు!
మేలు కొమ్ము!తెలివి జూపి!మీ,మా!యనుటెల్ల!తప్పు!
5.గర్భగత"-స్వరతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రామా!యన మోక్షమబ్బు!రక్క సత్వ మంట నీకుమా!
శ్రీ మాతయె!రక్ష యౌర!చిక్కబోకు దోష చర్యకున్!
కామాదుల నంటరాదు!కక్కరాదు!కర్క సత్వమున్!
మీ మా యనుటెల్ల తప్పు!మిక్కుటంపు కీర్తి!కాంక్షిలన్!
6.గర్భగత"-శ్రీవాటినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.జ.ర.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రామా!యన మోక్షమబ్బు!రక్కసత్వ మంటనీకుమా!రాలుగాయి తనము తప్పు!
శ్రీమాతయె!రక్ష యౌర!చిక్కబోకు!దోష చర్యకున్!శీలమొప్ప!మసలు కొమ్మ!
కామాదుల నంటరాదు!కక్కరాదు!కర్కసత్వమున్!కాలమిట్టె!గడచి పోవు!
మీ,మా యనుటెల్ల తప్పు!మిక్కుటంపు!కీర్తి కాంక్షిలన్!మేలు కొమ్ము!తెలివి జూపి!
7.గర్భగత"-గర్భగత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రక్కసత్వ మంట నీకుమా!రాలుగాయి తనము తప్పు!
చిక్కబోకు!దోష చర్యకున్!శీలమొప్ప మసలు కొమ్మ!
కక్కరాదు!కర్క సత్వమున్!కాల మిట్టె గడచి పోవు!
మిక్కుటంపు కీర్తి!కాంక్షిలన్!మేలుకొమ్ము!తెలివి జూపి!
8.గర్భగత"-శరవేగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.త.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రక్కసత్వ!మంటనీకుమా!రాలుగాయి తనము తప్పు!రామా!యన మోక్షమబ్బు!
చిక్కబోకు!దోష చర్యకున్!శీలమొప్ప!మసలుకొమ్మ!శ్రీమాతయె!రక్ష యౌర!
కక్కరాదు!కర్కసత్వమున్!కాల మిట్టె గడచిపోవు!కామాదుల!నంటరాదు!
మీక్కుటంపు!కీర్తి కాంక్షిలన్!మేలు కొమ్ము!తెలివి జూపి!మీ,మా యనుటెల్ల తప్పు!
9,గర్భగత"-సౌధామినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రామా!యన మోక్షమబ్బు!రాలుగాయి తనము తప్పు!
శ్రీమాతయె!రక్ష యౌర!శీలమొప్ప!మసలు కొమ్మ!
కామాదుల నంట రాదు!కాల మిట్టె!గడచి పోవు!
మీ,మా యనుటెల్ల తప్పు!మేలుకొమ్మ!తెలివి జూపి!
10గర్భగత"-మోక్షదా"- వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.ర.జ.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రామా!యన మోక్షమబ్బు!రాలుగాయి తనము తప్పు!రక్క సత్వ మంట నీకుమా!
శ్రీమాతయె!రక్షయౌర!శీలమొప్ప!మసలు కొమ్మ!చిక్కబోకు!దోషచర్యకున్!
కామాదుల!నంటరాదు!కాల మిట్టె!గడచి పోవు!కక్కరాదు!కర్కసత్వమున్!
మీ,మా యనుటెల్ల తప్పు!మేలుకొమ్మ!తెలివి జూపి!మిక్కుటంపు కీర్తి కాంక్షిలన్
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

21, జులై 2019, ఆదివారం

కలితీరు,విభ్రమ,మత్తరజినీ,రసాంఘ్రి,సన్మజా,చిరతా,శాసినీ,త్రయశా,మనోహర"-గర్భ"-మానవతా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
కలితీరు,విభ్రమ,మత్తరజినీ,రసాంఘ్రి,సన్మజా,చిరతా,శాసినీ,త్రయశా,మనోహర"-గర్భ"-మానవతా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-మానవతా"-వృత్తము.
అభికృతి ఛందము.స.భ.త.జ.య.త.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసేదీ?మనుతేదీ?మమకారపు చింతేదీ?మానవత్వమేది?చూడగన్!
ఘనతేదీ?కనరాదే!  కమనీయపు తావేదీ?కానరాని !వేష భాషలన్!
ధనమార్గం!తనమార్గమ్!తమమే!సుమ లోకానన్!దాన,ధర్మమేది?భూతలిన్!
కనులుండీ!కనరేమీ?గమి జేరగ రారేమీ? గాన మేది?స్తోత్ర మే దిలన్?
1.గర్భగత"-కలితీరు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.భ.గల.గణములు.వృ.సం.180.
ప్రాస నియమము కలదు.
మనసేదీ?మమతేదీ?
ఘనతేదీ!కనరాదే?
ధన మార్గం!తనమార్గమ్!
కనులుండీ!కనరేమీ?
2గర్భగత"-విభ్రమ"-వృత్తము.
జగతీఛందము.త.భ.భ.మ.గణములు.యతి.05,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మను తేదీ?మమకారపు చింతేదీ?
కనరాదే? కమనీయపు తావేదీ?
తన మార్గం!తమమే సుమ!లోకానన్!
కన రేమీ !గమి జేరగ రారేమీ?
3.గర్భగత"-మత్త రజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
మానవత్వమేది?చూడగాన్!
కాన రాని!వేష భాషలన్!
దాన ధర్మ మేది?భూతలిన్!
గాన మేది?స్తోత్ర మేదిలన్!
4.గర్భగత"-రసాంఘ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.గగ.గణములు.వృ.సం.28,
ప్రాసనియమము కలదు.
మమకారపు!చింతేదీ?
కమనీయపు!తావేదీ?
తమమే!సుమ!లోకానన్?
గమి జేరగ!  రారేమీ?
5.గర్భగత"-"-సన్మజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మమకారపు చింతేదీ?మానవత్వ మేది?చూడగాన్!
కమనీయపు తావేదీ?కాన రాని వేష భాషలన్!
తమమే!సుమ!లోకానన్!దాన ధర్మ మేది?భూతలిన్!
గమి జేరగ!రారేమీ?గమమేదీ?స్తోత్ర మేదిలన్?
6.గర్భగత"-చిరతా"-వృత్తము.
ప్రకృతి ఛందము.స.స.మ.జ.ర.జ.య.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మమకారపు!చింతేదీ?మానవత్వ మేది?చూడగాన్!మనసేదీ?
కమనీయపు!తావేదీ?కానరాని వేష భాషలన్! ఘనతేదీ?
తమమే!సుమ!లోకానన్!దాన ధర్మ మేది?భూతలిన్!ధనమార్గమ్!
గమి జేరగ!రారేమీ?గాన మేది?స్తోత్ర మేదిలన్? కనులుండీ!
7.గర్భగత"-శాసినీ"-వృత్తము.
సంకృతిఛందము.స.స.మ.జ.ర.జ.య.య.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మమకారపు!చింతేదీ?మానవత్వమేది?చూడగాన్!మనసేదీ?మనుతేదీ?
కమనీయపు!తావేదీ?కానరాని!వేషభాషలన్. !ఘనతేదీ?   కనరాదే!
తమమే!సుమ!లోకానన్!దాన,ధర్మ మేది?భూతలిన్!ధనమార్గం!తనమార్గం!
గమి జేరగ! రారేమీ?గాన మేది? స్తోత్ర మేదిలన్? కనులుండీ !కనరేమీ?
8.గర్భగత"-త్రయశా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.స.స.త.య.స.గ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మమకారపు!చింతేదీ?మనసేదీ?మనుతేదీ?
కమనీయపు!తావేదీ?ఘనతేదీ!కనరాదే?
తమమే!సుమ!లోకానన్?ధనమార్గం!తన మార్గమ్?
గమి జేరగ!రారేమీ? కనులుండీ!కనరేమీ?
9,,గర్భగత"-మనోహర"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.స.స.త.య.స.త.ర.జ.గ.గణములు.యతులు,9,13,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మమకారపు!చింతేదీ?మనసేదీ?మమతేదీ?మాన వత్వ మేది?చూడగాన్!
కమనీయపు!తావేదీ?ఘనతేదీ?కనరాదే?కానరాని!వేష భాషలన్?
తమమే!సుమ లోకానన్!ధనమార్గం!తన మార్గమ్!దాన,ధర్మమేది? భూతలిన్?
గమి జేరగ!రారేమీ?కనులుండీ!కనరేమీ?గాన మేది? స్తోత్ర మేదిలన్.
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

20, జులై 2019, శనివారం

గతికా,మత్తరజినీ,భూజావర,నీతెగా,పాలిపోవు,శ్రమోశేత,సురభి,సోలనీక,సునీతినీ,ఉత్మోత్తమ,గర్భ"-సురమాయా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
గతికా,మత్తరజినీ,భూజావర,నీతెగా,పాలిపోవు,శ్రమోశేత,సురభి,సోలనీక,సునీతినీ,ఉత్మోత్తమ,గర్భ"-సురమాయా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-సురమాయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.జ.ర.ర.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సురల మాయ జిక్కి తీవు!సోలనీక జేసె గంగయే!శూలపాణి!శశిధరా!
మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!మేలొసంగు వరదుడా!
సరగె దీవు!బోలె పట్టి!చలువ గూర్తు వెల్లవారికిన్!చలినంత శుభగతన్!
పరము మెచ్చు తీరు దెల్పి!బలమిచ్చు పార్వతమ్మ!రాన్!ఫాలనేత్ర! వరమయా!

భావము:-
పరమేశ్వరునకు తొలినుండి సుర లపకారమునే!తలపెట్టిరి.క్షీర సాగర
మథన సమయములో,వెలువడిన"అమృతమును సురలు,కల్పవృక్షము,
కామధేనువు,సిరులను విష్ణువు పొందగా,హాలాహలము మాత్రము ,వెఱ్ఱి
జంగమయ్య,దిగంబరుడు,స్మశాన విహారి,విభూతి లేపకుడు,పార్వతీ
పతికి దక్కినది.కంఠమునుండి మూర్ధన్యమువరకు గల భాగముహాలాహల,
సూర్య వేడిమి,లలాటాగ్ని నయన వేడిమితో!మంటలు చెలరేగిన
వేడిమిని,తట్టు కొనుటకు గాను,భూమాత సంరక్షణార్ధమై,విష్ణు పాదోదకుముగా,గంగమ్మను,శివుని జడలందు విడిచి,ఉపకారము చేసినట్టు.
దేవతలు ప్రకటించు కొనిరి. శివుడు శాంత స్వరూపుడు,నాగాభరణుడు,
విషభర జీవావృతి నొందిన శివుడుమాత్రము గంగమ్మ,నెలవంకల చలువచే,
సురలు కొంత ఉపకారము చేసి రనక తప్పదు!దీర్ఘ సుమంగళియగు,
పార్వతమ్మ శివుని శరీరార్థము పొందినదై,భర్తను సర్వదా!రక్షించు కొను
చున్నది.ఆశివుడు ఇహము మిథ్యని,పరమ భాగవతులు కమ్మని ,కోరిన కోర్కెలు దీర్చుచు,చాలినంత శ్రీలిచ్చు చున్నాడు.విషవలయమున జిక్కినను,
పరోపకారము చేయుడని బోధించిన పరమాత్ముడు శివుడు.లయకర పాత్ర
పోషించు నాశివుడూరకనే లయము జేయడు.జీవి చేయు దుష్కర్మలను,
పరిశీలించి,పరి శోధించి,యిక తప్పదన్న సమయమందు మాత్రమే!
లయము.చేయును.ధనహీనునకున్న ఈవీగుణము ధనవంతునకు
ఉండనేరదని,చెప్పుటకు తాను బీదయైనను సిరు లొసంగును.బీద
అన్నను కాపాడుటకు శ్రీలక్ష్మియే!తనంతట తా!సిరులనిచ్సిరుల
జగన్మాతా, పితరులు పార్వతీ పరమేశ్వరులు.తమ బిడ్డల మగు మనలను
సర్వదా రక్షింతురు గాక!కాన శివ ధ్యానము ఉత్తమము.పరమోత్తమము.
1.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
సురల మాయ జిక్కి తీవు!
మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!
సరగె దీవు !బోలె పట్టి!
పరము మెచ్చు తీరు దెల్పి!
2.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
సోలనీక జేసె గంగయే!
మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!
చలువేర్తు వెల్ల వారినిన్!
బలమీయ పార్రావతమ్మ!రాన్!
3.గర్భగత"-భూజావర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.న.లగ.గణములు.వృ.సం.123.
ప్రాసనియమము కలదు.
శూలపాణి!శశి ధరా!
మేలుజేయు వరదుడా!
చాలినంత శుభగతన్!
ఫాల నేత్ర వరమయా!
4.గర్భగత"-నీతెగా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సురల మాయ జిక్కి తీవు!సోలనీక జేసె గంగయే!
మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!
సరగె దీవు!బోలె పట్టి!చలు వేర్తు వెల్ల వారినిన్!
పరము మెచ్చు తీరు దెల్పి!బల మీయ!పార్వతమ్మ రాన్!
5.గర్భగత"-పాలిపోవు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.న.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సోలనీక జేసె గంగయే!శూల పాణి!శశి ధరా!
మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!మేలుజేయు వరదుడా!
చలువేర్తు వెల్లవారినిన్!చాలినంత శుభగతన్!
బలమీయ!పార్వతమ్మ రాన్!ఫాలనేత్ర వరమయా!
6.గర్భగత"-శ్రమోపేత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సోలనీక జేసె!గంగయే!శూలపాణి!శశిధరా!సురల మాయ జిక్కి తీవు!
మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!మేలుజేయు వరదుడా!మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!
చలువేర్తు వెల్ల వారినిన్!చాలినంత శుభగతన్!సరగె దీవు!బోలె పట్టి!
బలమీయ పార్వతమ్మ రాన్!ఫాల నేత్ర వరమయా!పదము మెచ్చు తీరుదెల్పి!
7.గర్భగత"-సురభి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శూల పాణి!శశిధరా!సురల మాయ జిక్కి తీవు!
మేలుజేయు వరదుడా!మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!
చాలినంత శుభగతన్!సరగె దీవు!బోలె పట్టి!
ఫాల నేత్ర!వరమయా!పదము మెచ్చు తీరు దెల్పి!
8.గర్భగత"-సోలనీక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.99,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శూల పాణి!శశిధరా!సురల మాయ జిక్కి తీవు!సోలనీక జేసె!గంగయే!
మేలు జేయు వరదుడా!మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!
చాలినంత శుభగతన్!సరగె దీవు!బోలె పట్టి!చలు వేర్తు వెల్ల వారినిన్!
ఫాల నేత్ర!వరమయా!పదము మెచ్చు తీరు దెల్పి!బలమీయ!పార్వతమ్మ రాన్!
9,గర్భగత"-సునీతినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
సోలనీక జేసె!గంగయే!సురల మాయ జిక్కి తీవు!
మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!
చలువేర్తు వెల్లవారినిన్!సరగె దీవు!బోలె పట్టి!
బలమీయ!పార్వతమ్మ!రాన్!పదము మెచ్చు తీరు దెల్పి!
10,గర్భగత"-ఉత్తమోత్తమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.ర.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సోలనీక!జేసె గంగయే!సురల మాయ జిక్కి తీవు!శూల పాణి!శశిధరా!
మేలుకోని దెబ్బ తింటివే!మెరిగి రెంతొ?పోల్చ వారు!మేలు జేయు వరదుడా!
చలువేర్తు!వెల్లవారినిన్!సరగె దీవు బోలె పట్టి!చాలినంత శుభగతన్!
బలమీయ!పార్వతమ్మ! రాన్!పదము మెచ్చు తీరు దెల్పి!ఫాల నేత్ర! వరమయా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

19, జులై 2019, శుక్రవారం

తిమిర,భ్రమక,వారుణ,మృణాళినీ,జ్యోత్స్నా,మానసిక,ఈవినా,అజరా,జాబిలి.గర్భ"-ప్రాయోజిక"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ

0 comments

జైశ్రీరామ్.
తిమిర,భ్రమక,వారుణ,మృణాళినీ,జ్యోత్స్నా,మానసిక,ఈవినా,అజరా,జాబిలి.గర్భ"-ప్రాయోజిక"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-ప్రాయోజిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.య.జ.న.భ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారలందు చంద్రున్బలెన్?తారకుండు శశిధరుండు!తగుత గాచు ! ధర్మాత్ములన్!
వారు వీరు వేరెంచకన్!భారకుండు శివతమోప!వగవనేల?గొల్వం గదే!
దారిజూపు తేజోమయున్!తారకంపు రుచుల జూపు!తగవు లేల రారండికన్!
చేరిగొల్వు!మల్లేశునిన్!చేరుకొందు సుర వాటి!చిగురు లొప్పు భూజంబులై!
1.గర్భగత"-తిమిర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.య.లగ.గణములు.వృ.సం.75,
ప్రాసనియమము కలదు.
తారలందు చంద్రున్బలెన్?
వారు వీరు  వేరెంచ కన్!
దారిజుపు తేజోమయున్!
చేరి గొల్వు! మల్లేశునిన్!
2.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృసం.379.
ప్రాస నియమము కలదు.
తారకుండు!శశి ధరుండు!
భారకుండు!శివత మోప!
తారకంపు రుచుల జూపు!
చేరికొందు సుర వాటి!
3.గర్భగత"-వారుణ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.ర.గణములు.వృ.సం.152.
ప్రాసనియమము కలదు.
తగుత గాచు!ధర్మాత్ములన్!
వగవ నేల?గొల్వం గదే!
తగవు లేల?రా రండికన్?
చిగురు లొప్పు భూజంబులై!
4.గర్భగత"-సారయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.య.య.జ.న.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారలందు!చంద్రున్బలెన్?తారకుండు!శశి ధరుండు!
వారు వీరు వేరెంచకన్?భారకుండు!శివత మోప!
దారిజూపు!తేజోమయున్!తారకంపు రుచుల జూపు!
చేరి గొల్వ!మల్లేశునిన్! చేరికొందు సురల వాటి!
5.గర్భగత"-మృనాళినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.జ.న.ర.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారకుండు!శశి ధరుండు!తగుత గాచు ధర్మాత్ములన్!
భారకుండు!శివత మోప!వగవ నేల?గొల్వం గదే!
తారకంపు!రుచుల జూపు! తగవు లేల?రా రండికన్?
చేరికొందు!సురల వాటి!చిగురు లొప్పు భూజంబులై!
6గర్భగత"-జ్యోత్స్నా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.న.ర.య.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.
10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారకుండు!శశి ధరుండు!తగుత గాచు!ధర్మాత్ములన్!తారలందు చంద్రున్ బలెన్!.
భారకుండు!శివత మోప!వగవ నేల?గొల్వంగదే!వారు వీరు వేరెంచకన్!
తారకంపు రుచులజూపు!తగవు లేల?రా రండికన్!దారిజూపుతేజోమయున్!
చేరికొందు సురల వాటి!చిగురు లొప్పు భూజంబులై!చేరిగొల్వ మల్లేశునిన్!
7.గర్భగత"-మానసిక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.ర.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తగుత గాచు!ధర్మాత్ములన్!తారలందు చంద్రున్బలెన్?
వగవ నేల?గొల్వంగదే!వారు వీరు వేరెంచ కన్!
తగవు లేల?రా రండికన్!దారిజూపు!తేజోమయున్!
చిగురు లొప్పు భూజంబులై!చేరిగొల్వ మల్లేశునిన్!
8.గర్భగత"-ఈవినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.ర.య.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.
10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తగుత గాచు ధర్మాత్ములన్!తారలందు చంద్రున్బలెన్?తారకుండు!శశిధరుండు!
వగవనేల?గొల్వంగదే!వారు వీరు వేరెంచకన్!భారకుండు శివత మోప!
తగవు లేల?రా రండికన్!దారిజూపు!తేజోమయున్!తారకంపు రుచుల జూపు!
చిగురు లొప్పు!భూజంబులై!చేరి గొల్వ మల్లేశునిన్!చేరికొందు సురలవాటి!
9.గర్భగత"-అజరా"--వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
తారకుండు!శశి ధరుండు!తారలందు చంద్రున్బలెన్?
భారకుండు శివత మోప!వారు వీరు వేరెంచకన్?
తారకంపు రుచుల జూపు!దారి జూపు తేజోమయున్!
చేరికొందు సురల వాటి! చేరి గొల్వ!  మల్లేశునిన్!
10,గర్భగత"-జాబిలి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.య.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.
10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తారకుండు!శశిధరుండు!తారలందు!చంద్రున్బలెన్?తగుత గాచు ధర్మాత్ములన్!
భారకుండు!శివత మోప!వారు వీరు వేరెంచకన్!వగవనేల?గొల్వంగదే!
తారకంపు!రుచుల జూపు!దారి జూపు!తేజో మయున్!తగవు లేల?రా రండికన్!
చేరికొందు!సురల వాటి!చేరిగొల్వ!మల్లేశునిన్!చిగురు లొప్పు భూజంబులై!
స్వస్తి.
మూర్తి,జుత్తాడ.
జైహింద్.

18, జులై 2019, గురువారం

విశ్వసౌఖ్య,పరిహరణా.జీవనా,సంభార,భూతినా,యశజతా,వందిత,పాతక,రసజా,పొందుగోరు,గర్భ"-పురుషార్ధతా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
విశ్వసౌఖ్య,పరిహరణా.జీవనా,సంభార,భూతినా,యశజతా,వందిత,పాతక,రసజా,పొందుగోరు,గర్భ"-పురుషార్ధతా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-పురుషార్థతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.భ.ర.య.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వో.సం.
పురుషార్థంబుల మీరకన్!భూతికి లోటు రానటుల్!పొందును కోరుమా! శుభాలన్!
వరదంబౌ!నరజన్మకున్!పాతక దూరతన్జనన్!వందితమౌ!గమంబుగల్గున్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించగా!ఛందన గంథ సౌరు లలరన్!
స్థిరమా!జీవనమెంచగా!చేతన మెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!
1.గర్భగత"-విశ్వసౌఖ్య"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.ర.గణములు.వృ.సం.180.
ప్రాసనియమము కలదు.
పురుషార్థంబుల మీరకన్!
వరదంబౌ!నర జన్మకున్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
స్థిరమా!జీవన మెంచగా!
2.గర్భగత"-పరిహరణా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
భూతికి లోటు రానటుల్!
పాతక దూరతన్!జనన్!
జాతియు గౌరవించగా!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!
3.గర్భగత"-జీవనా"-వృత్తము.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
పొందును కోరుమా!శుభాలన్!
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!
ఛందన గంథ సౌరు లలరన్!
చెందును శోభిదంబు లెన్నన్?
4.గర్భగత"-సంభార"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పురుషార్ధంబుల మీరకన్!భూతికి లోటు రానటుల్?
వరదంబౌ!నర జన్మకున్!పాతక దూరతన్!చనన్!
చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించగా!
స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!చేతన మెంచు మంచిగాన్!
5.గర్భగత"-భూతినా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.జ.గగణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పొందును కోరుమా!శుభాలన్!
పాతక దూరతన్!చనన్!వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!
జాతియు గౌరవించగా!ఛందన గంథ సౌరులన్!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!
6.గర్భగత"-యశజతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.జ.త.య.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పొందును కోరుమా శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
పాతక దూరతన్జనన్!వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!
జాతియు గౌరవించుగా!ఛందన గంథ సౌరులం!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చేతనమెంచు మంచిగాన్!చెందును శోభిదంబు లెన్నన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!
7.గర్భగత"-వందిత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.య.స.భ.ర.గణములు.యతి.19,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పొందును గోరుమా!శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!
ఛందన గంథ సౌరులన్!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగాన్!
8.గర్భగత"-పాతక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పొందును కోరుమా!శుభాలన్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!భూతికిలోటు రా నటుల్?
వందితమౌ!గమంబు కల్గున్!వరదంబౌ!నరజన్మకున్!పాతక దూరతంజనన్!
ఛందనగంథ సౌరులన్!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!జాతియు గౌరవించుగా!
చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్!చేతనమెంచు మంచిగాన్!
9.గర్భగత"-రసజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.జ.య.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!
పాతక దూరతం జనన్!వరదంబౌ!నర జన్మకున్!
జాతియు గౌరవించుగా!చరితంబౌ!కీర్తి ఘటించుమా!
చేతన మెంచు మంచిగాన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్!
10,గర్భగత"-పొందు గోరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.జ.య.స.య.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు,వృ.సం.
భూతికి లోటురానటుల్!పురుషార్థంబుల మీరకన్!పొందును కోరుమా! శుభాలన్!
పాతక దూరత న్జనన్!వరదంబౌ!నర జన్మకున్!వందితమౌ!గమంబు గల్గున్!
జాతియు గౌరవించుగా!చరితంబౌ!కీర్తిఘటించుమా!ఛందన గంథ! సౌరులన్!
చేతనమెంచు మంచిగాన్!స్థిరమా!జీవన మెంచగన్! చెందును శోభిదంబు లెల్లన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, జులై 2019, బుధవారం

మనం నేర్చుకుందాం. పిల్లలకు నేర్పుకుందాం.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మనం నేర్చుకుందాం.
పిల్లలకు నేర్పుకుందాం.
దిక్కులు
(1) తూర్పు,
(2) దక్షిణం,
(3) పడమర,
(4) ఉత్తరం

మూలలు
(1) ఆగ్నేయం,
(2) నైరుతి,
(3) వాయువ్యం,
(4) ఈశాన్యం

వేదాలు
(1) ఋగ్వే దం,
(2) యజుర్వేదం,
(3) సామవేదం,
(4) అదర్వణ వేదం

పురుషార్ధాలు
(1) ధర్మ,
(2) అర్థ,
(3) కామ,
(4) మోక్షా

పంచభూతాలు
(1) గాలి,
(2) నీరు,
(3) భూమి,
(4) ఆకాశం,
(5) అగ్ని.

పంచేంద్రియాలు
(1) కన్ను,
(2) ముక్కు,
(3) చెవి,
(4) నాలుక,
(5) చర్మం.

లలిత కళలు
(1) కవిత్వం,
(2) చిత్రలేఖనం,
(3) నాట్యం,
(4) సంగీతం,
(5) శిల్పం.

పంచగంగలు
(1) గంగ,
(2)  కృష్ణ,
(3) గోదావరి,
(4) కావేరి,
(5) తుంగభద్ర.

దేవతావృక్షాలు
(1) మందారం,
(2) పారిజాతం,
(3) కల్పవృక్షం,
(4) సంతానం,
(5) హరిచందనం.

పంచోపచారాలు
(1) స్నానం,
(2) పూజ,
(3) నైవేద్యం,
(4) ప్రదక్షిణం,
(5) నమస్కారం.

పంచామృతాలు
(1) ఆవుపాలు,
(2) పెరుగు,
(3) నెయ్యి,
(4) చక్కెర,
(5) తేనె.

పంచలోహాలు
(1) బంగారం,
(2) వెండి,
(3) రాగి,
(4) సీసం,
(5) తగరం.

పంచారామాలు
(1) అమరావతి,
(2) భీమవరం,
(3) పాలకొల్లు,
(4) సామర్లకోట,
(5) ద్రాక్షారామం

షడ్రుచులు
(1) తీపి,
(2) పులుపు,
(3) చేదు,
(4) వగరు,
(5) కారం,
(6) ఉప్పు.

అరిషడ్వర్గాలు  షడ్గుణాలు
(1) కామం,
(2) క్రోధం,
(3) లోభం,
(4) మోహం,
(5) మదం,
(6) మత్సరం.

ఋతువులు
(1) వసంత,
(2) గ్రీష్మ,
(3) వర్ష,
(4) శరద్ఋతువు,
(5) హేమంత,
(6) శిశిర

సప్త ఋషులు
(1) కాశ్యపుడు,
(2) గౌతముడు,
(3) అత్రి,
(4) విశ్వామిత్రుడు,
(5) భరద్వాజ,
(6) జమదగ్ని,
(7) వశిష్ఠుడు.

తిరుపతి సప్తగిరులు
(1) శేషాద్రి,
(2) నీలాద్రి,
(3) గరుడాద్రి,
(4) అంజనాద్రి,
(5) వృషభాద్రి,
(6) నారాయణాద్రి,
(7) వేంకటాద్రి.

సప్త వ్యసనాలు
(1) జూదం,
(2) మద్యం,
(3) దొంగతనం,
(4) వేట,
(5) వ్యభిచారం,
(6) దుబారఖర్చు,
(7) కఠినంగా మాట్లాడటం.

సప్త నదులు
(1) గంగ,
(2) యమునా,
(3) సరస్వతి,
(4) గోదావరి,
(5) సింధు,
(6) నర్మద,
(7) కావేరి.
         
నవధాన్యాలు
(1) గోధుమ,
(2) వడ్లు,
(3) పెసలు,
(4) శనగలు,
(5) కందులు,
(6) నువ్వులు,
(7) మినుములు,
(8) ఉలవలు,
(9) అలసందలు.

నవరత్నాలు
(1) ముత్యం,
(2) పగడం,
(3) గోమేధికం,
(4) వజ్రం,
(5) కెంపు,
(6) నీలం,
(7) కనకపుష్యరాగం,
(8) పచ్చ (మరకతం),
(9) ఎరుపు (వైడూర్యం).

నవధాతువులు
(1) బంగారం,
(2) వెండి,
(3) ఇత్తడి,
(4) రాగి,
(5) ఇనుము,
(6) కంచు,
(7) సీసం,
(8) తగరం,
(9) కాంతలోహం.

నవరసాలు
(1) హాస్యం,
(2) శృంగార,
(3) కరుణ,
(4) శాంత,
(5) రౌద్ర,
(6) భయానక,
(7) బీభత్స,
(8) అద్భుత,
(9) వీర

నవదుర్గలు
(1) శైలపుత్రి,
(2) బ్రహ్మ చారిణి,
(3) చంద్రఘంట,
(4) కూష్మాండ,
(5) స్కందమాత,
(6) కాత్యాయని,
(7) కాళరాత్రి,
(8) మహాగౌరి,
(9) సిద్ధిధాత్రి.

దశ సంస్కారాలు
( 1 ) వివాహం,
( 2 ) గర్భాదానం,
( 3 ) పుంసవనం ,
( 4 ) సీమంతం,
( 5 ) జాతకకర్మ,
( 6 ) నామకరణం,
( 7 ) అన్నప్రాశనం,
( 8 ) చూడకర్మ,
( 9 ) ఉపనయనం,
( 10) సమవర్తనం

దశావతారాలు
( 1 ) మత్స్య,
( 2 ) కూర్మ,
( 3 ) వరాహ,
( 4 ) నరసింహ,
( 5 ) వామన,
( 6 ) పరశురామ,
( 7 ) శ్రీరామ,
( 8 ) శ్రీకృష్ణ,
( 9 ) బుద్ధ,
(10) కల్కి.

జ్యోతిర్లింగాలు
హిమలయపర్వతం ~ కేదారేశ్వరలింగం .
కాశీ ~ కాశీవిశ్వేశ్వరుడు .
మధ్యప్రదేశ్ ~ మహాకాలేశ్వరలింగం, ఓంకారేశ్వరలింగం. (2)
గుజరాత్ ~ సోమనాధలింగం, నాగేశ్వరలింగం. (2)
మహారాష్ట్ర ~ భీమశంకరం, త్ర్యంబకేశ్వరం,    ఘృష్ణేశ్వరం, వైద్యనాదేశ్వరం. (4)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ~ మల్లిఖార్జునలింగం (శ్రీశైలం)
తమిళనాడు ~ రామలింగేశ్వరం

తెలుగు వారాలు
(1) ఆది,
(2) సోమ,
(3) మంగళ,
(4) బుధ,
(5) గురు,
(6) శుక్ర,
(7) శని.

తెలుగు నెలలు
( 1 ) చైత్రం,
( 2 ) వైశాఖం,
( 3 ) జ్యేష్ఠం,
( 4 ) ఆషాఢం,
( 5 ) శ్రావణం,
( 6 ) భాద్రపదం,
( 7 ) ఆశ్వీయుజం,
( 8 ) కార్తీకం,
( 9 ) మార్గశిరం,
(10 ) పుష్యం,
(11 ) మాఘం,
(12 ) ఫాల్గుణం.

రాశులు
( 1 ) మేషం,
( 2 ) వృషభం,
( 3 ) మిథునం,
( 4 ) కర్కాటకం,
( 5 ) సింహం,
( 6 ) కన్య,
( 7 ) తుల,
( 8 ) వృశ్చికం,
( 9 ) ధనస్సు,
(10) మకరం,
(11) కుంభం,
(12) మీనం.

తిథులు
( 1 ) పాఢ్యమి,
( 2 ) విధియ,
( 3 ) తదియ,
( 4 ) చవితి,
( 5 ) పంచమి,
( 6 ) షష్ఠి,
( 7 ) సప్తమి,
( 8 ) అష్టమి,
( 9 ) నవమి,
(10) దశమి,
(11) ఏకాదశి,
(12) ద్వాదశి,
(13) త్రయోదశి,
(14) చతుర్దశి,
(15) అమావాస్య /పౌర్ణమి.

నక్షత్రాలు
( 1 ) అశ్విని,
( 2 ) భరణి,
( 3 ) కృత్తిక,
( 4 ) రోహిణి,
( 5 ) మృగశిర,
( 6 ) ఆరుద్ర,
( 7 ) పునర్వసు,
( 8 ) పుష్యమి,
( 9 ) ఆశ్లేష,
(10) మఖ,
(11) పుబ్బ,
(12) ఉత్తర,
(13) హస్త,
(14) చిత్త,
(15) స్వాతి,
(16) విశాఖ,
(17) అనురాధ,
(18) జ్యేష్ఠ,
(19) మూల,
(20) పూర్వాషాఢ,
(21) ఉత్తరాషాఢ,
(22) శ్రావణం,
(23) ధనిష్ఠ,
(24) శతభిషం,
(25) పూర్వాబాద్ర,
(26) ఉత్తరాబాద్ర,
(27) రేవతి.

తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు
( 1 ) ప్రభవ :-
1927, 1987, 2047, 2107

( 2 ) విభవ :-
1928, 1988, 2048, 2108

( 3 ) శుక్ల :-
1929, 1989, 2049, 2109

( 4 ) ప్రమోదూత :-
1930, 1990, 2050, 2110

( 5 ) ప్రజోత్పత్తి :-
1931, 1991, 2051, 2111

( 6 ) అంగీరస :-
1932, 1992, 2052, 2112

( 7 ) శ్రీముఖ :-
1933, 1993, 2053, 2113

( 8 )భావ. -
1934, 1994, 2054, 2114

9యువ.  -
1935, 1995, 2055, 2115

10.ధాత.  -
1936, 1996, 2056, 2116

11.ఈశ్వర. -
1937, 1997, 2057, 2117

12.బహుధాన్య.-
1938, 1998, 2058, 2118

13.ప్రమాది. -
1939, 1999, 2059, 2119

14.విక్రమ. -
1940, 2000, 2060, 2120

15.వృష.-
1941, 2001, 2061, 2121

16.చిత్రభాను. -
1942, 2002, 2062, 2122

17.స్వభాను. -
1943, 2003, 2063, 2123

18.తారణ. -
1944, 2004, 2064, 2124

19.పార్థివ. -
1945, 2005, 2065, 2125

20.వ్యయ.-
1946, 2006, 2066, 2126

21.సర్వజిత్తు. -
1947, 2007, 2067, 2127

22.సర్వదారి. -
1948, 2008, 2068, 2128

23.విరోధి. -
1949, 2009, 2069, 2129

24.వికృతి. -
1950, 2010, 2070, 2130

25.ఖర.
1951, 2011, 2071, 2131

26.నందన.
1952, 2012, 2072, 2132

27 విజయ.
1953, 2013, 2073, 2133,

28.జయ.
1954, 2014, 2074, 2134

29.మన్మద.
1955, 2015, 2075 , 2135

30.దుర్మిఖి.
1956, 2016, 2076, 2136

31.హేవళంబి.
1957, 2017, 2077, 2137

32.విళంబి.
1958, 2018, 2078, 2138

33.వికారి.
1959, 2019, 2079, 2139

34.శార్వారి.
1960, 2020, 2080, 2140

35.ప్లవ
1961, 2021, 2081, 2141

36.శుభకృత్.
1962, 2022, 2082, 2142

37.శోభకృత్.
1963, 2023, 2083, 2143

38. క్రోది.
1964, 2024, 2084, 2144,

39.విశ్వావసు.
1965, 2025, 2085, 2145

40.పరాభవ.
1966, 2026, 2086, 2146

41.ప్లవంగ.
1967, 2027, 2087, 2147

42.కీలక.
1968, 2028, 2088, 2148

43.సౌమ్య.
1969, 2029, 2089, 2149

44.సాధారణ .
1970, 2030, 2090, 2150

45.విరోధికృత్.
1971, 2031, 2091, 2151

46.పరీదావి.
1972, 2032, 2092, 2152

47.ప్రమాది.
1973, 2033, 2093, 2153

48.ఆనంద.
1974, 2034, 2094, 2154

49.రాక్షస.
1975, 2035, 2095, 2155

50.నల :-
1976, 2036, 2096, 2156,

51.పింగళ              
1977, 2037, 2097, 2157

52.కాళయుక్తి      
1978, 2038, 2098, 2158

53.సిద్ధార్ధి            
1979, 2039, 2099, 2159

54.రౌద్రి              
1980, 2040, 2100, 2160

55.దుర్మతి            
1981, 2041, 2101, 2161

56.దుందుభి          
1982, 2042, 2102, 2162

57.రుదిరోద్గారి      
1983, 2043, 2103, 2163

58.రక్తాక్షి              
1984, 2044, 2104, 2164

59.క్రోదన                
1985, 2045, 2105, 216

60.అక్షయ            
1986, 2046, 2106, 2166.

మనం నేర్చుకుందాం.
పిల్లలకు నేర్పుకుందాం.
జైహింద్.

మాయాశ్రయ,త్రినేత్ర,సురవరామ,భారజ,నియమా,వాజినీ,కేసరి.మోదపడి,జయహో,భాముల,విభుతా,చెనకు,క్షేమవాటి,గర్భ"-మంగళకర"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మాయాశ్రయ,త్రినేత్ర,సురవరామ,భారజ,నియమా,వాజినీ,కేసరి.మోదపడి,జయహో,భాముల,విభుతా,చెనకు,క్షేమవాటి,గర్భ"-మంగళకర"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-మంగళకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.భ.న.స.జ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.08,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
భంగము లలరినన్!పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్వరీయతన్!
సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నెడెంద!క్షేమము వాటిలన్శివాశ్రివై!
జంగముల సుథవై!జనని భళెయన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
1.గర్భగత"-మాయాశ్రయ"-వృత్తము.
ఉష్ణిక్ఛందము.భ.న.గ.గణములు.వృ.సం.63.
ప్రాసనియమము కలదు.
మంగళ కరములన్!
భంగము లలరినన్?
సింగము బలె భువిన్!
జంగముల సుథవై!
2.గర్భగత"-త్రినేత్ర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.384.
ప్రాస నియమము కలదు.
మనసు దవిలి చరింప!
పనులు ధర సమకూరు!
చెనకుమి చెడు నెడంద!
జనని భళెయన ప్రీతి!
3.గర్భగత"-సుర వరామ"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.భ.ర.గణములు.వృ.సం.23.
ప్రాసనియమము కలదు.
మామక పుణ్యమౌ?
భాముల నెంచకన్!
క్షేమము వాటిలన్!
సామత నొప్పుమా!
4.గర్భగత"-భారజ"-వృత్తము.
పంక్తిఛందము.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
భాముల నెంచకన్!వరీయతన్!
క్షేమము వాటిలం!శివాశ్రివై!
సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
5.గర్భగత"-నియమా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.భ.న.భ.న.స.ల.గణములు.యతి.8,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!
భంగము లలరినం!పనులు ధర సమకూరు!
సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నెడంద!
జంగముల సుథవై!జనని భళె యన ప్రీతి!
6.గర్భగత"-వాజినీ"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.న.న.జ.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్!
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!
జనని భళెయన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!
7.గర్భగత"-కేసరి"-వృత్తము.
అతిధృతిఛందము.న.న.జ.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.10,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్!వరీయతన్!
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!
జనని భళె యన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
8.గర్భగత"-మోదపడి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.భ.ర.జ.త.న.లగ.గణములు.యతులు17,21.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మామక పుణ్యమౌ!వసుంధరన్!మంగళ కరములన్!
పనులు ధర సమకూరు!భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?
చెనకుమి చెడు నెడంద!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!జంగముల సుథవై!
9.గర్భగత"-జయహో"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.జ.త.న.లగ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుందరన్!మంగళ కరములన్!
భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?
క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!
సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!జంగముల సుథవై!
10.గర్భగత"-భాములు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.జ.త.న.జ.న.న.గల.గణములు.యతులు.11,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మామక పుణ్యమౌ!వసుంథరన్!మంగళ కరములన్!మనసు దవిలి చరింప!
భాముల నెంచకన్వరీయతన్!భంగము లలరినన్?పనులు థర సమకూరు!
క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!సింగము బలె భువిన్!చెనకుమి చెడు నింద!
సామత నొప్పుమా చలాకునన్!జంగముల సుథవై!జనని భళెయన ప్రీతి!
11.గర్భగత"-విభుతృ"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.న.న.జ.భ.న.గ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్?
చెనకుమి చెడు నింద!సింగము బలె భువిన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!జంగముల సుథవై!
12.గర్భగత"-చెనకు"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.న.న.జ.భ.న.భ.జ.గ.గణములు.యతులు.10,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!మామక పుణ్యమౌ!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్!భాముల నెంచకన్!
చెనకుమి!చెడునింద!సింగము బలె భువిన్!క్షేమము వాటిలన్!
జనని భళె యన ప్రీతి!జంగముల సుథవై!సామత నొప్పుమా!
13.గర్భగత"-క్షేమవాటి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.భ.న.భ.జ.ర.లల.గణములు.యతులు.10,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనసు దవిలి చరింప!మంగళ కరములన్!మామక పుణ్యమౌ!వసుంథరన్!
పనులు థర సమకూరు!భంగము లలరినన్?భాముల నెంచకన్వరీయతన్!
చెనకుమి!చెడు !నింద!సింగము బలె భువిన్!క్షేమము వాటిలన్!శివాశ్రివై!
జనని భళెయన ప్రీతి!జంగముల సుథవై! సామత నొప్పుమా!చలాకునన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

16, జులై 2019, మంగళవారం

నేడు గురు పూర్ణిమ సందర్భముగా ఆంధ్రామృత పాఠకులకు శుభాకాంక్షలు.

3 comments

జైశ్రీరామ్.
ఓం శ్రీగురుభ్యోనమః.
నేడు గురు పూర్ణిమ. ఈ సందర్భముగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
శ్రీమత్ జ్ఞానము గొల్పు నెవ్వరు? సదా ఛేదించునెవ్వారలీ
భూమిన్ వెల్గెడి మానవాళిఁ గలిచే ప్రోదిల్లు సందేహముల్?
ధీమంతంబుగ దది నెవ్వరు మనన్? దివ్యాత్మునా సద్గురున్
ప్రేమన్ మ్రొక్కెద భక్తి సంయుతుఁడనై విజ్ఞాన తేజోఖనిన్
జైహింద్.

15, జులై 2019, సోమవారం

రసయ.మృదుమానస,ప్రోక్త,రసయా,రసిజా,పోకడ,అద్దిరా,సౌరభా భీతచేతనా,హాయినింపు,గర్భ"-సురభీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసయ.మృదుమానస,ప్రోక్త,రసయా,రసిజా,పోకడ,అద్దిరా,సౌరభా భీతచేతనా,హాయినింపు,గర్భ"-సురభీ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

సురభీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హాయి నింపు మనంబులన్!హరా!హరించు కామాదులన్!
ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మోయు భారతి మోదిలన్!మురారి శ్రీల క్షేమంబిడన్!
శుద్ధిగా!సమ సామ్యవాదం!సోయగంబగు పోకడన్!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!బాయ కెన్నడు!తల్లినిన్!పరార్ధమెంచి!జీవించుమా!
1.గర్భగత"-రసయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!
శుద్ధిగా!సమసామ్య వాదమ్!
పద్ధతౌ!వెలపెంచి తీరున్!
2.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టువ్ఛందము,ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91,
ప్రాసనియమము కలదు.
హాయినింపు మనంబులన్!
మోయు భారతి మోదిలన్!
సోయ గంబగు పోకడన్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!
3.గర్భగత"-ప్రోక్త"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.ర.గణములు.వృ.సం.151.
ప్రాస నియమము కలదు.
హరా!హరించు కామాదులన్!
మురారి!శ్రీల క్షేమంబిడన్!
సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
పరార్ధమెంచి జీవించుమా!
4.గర్భగత"-రసయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హాయి నింపు మనంబులన్!
ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మోయు భారతి మోదిలన్!
శుద్ధిగా!సమ సామ్య వాదం!సోయగంబగు పోకడన్!
పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!
5.గర్భగత"-రసిజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!హరా!హరించు కామాదులన్!
మోయు భారతి మోదిలన్!మురారి!శ్రీల క్షేమం బిడన్!
సోయగంబగు పోకడన్!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!
6.గర్భగత"-పోకడ"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.స.జ.ర.య.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!హరా!హరించు!కామాదులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
మోయు భారతి!మోదిలన్!మురారి శ్రీల క్షేమంబిడన్!ముద్దుగా! శుభ శోభిదాలన్!
సోయగంబగు పోకడన్!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!శుద్ధిగా! సమ సామ్య వాదమ్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!పద్ధతౌ!వెలపెంచి తీరున్!
7.గర్భగత"-అద్దిరా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.ర.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హరా!హరించు కామాదులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
మురారి!శ్రీల క్షేమంబిడన్!ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!
సురాళి!మెచ్చ సంపన్నతన్!శుద్ధిగా!సమ సామ్య వాదమ్!
పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!పద్ధతౌ!వెలపెంచి తీరున్!
8.గర్భగత"-సౌరభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.ర.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హరా!హరించు కామాదులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హాయి నింపు మనంబులన్!
మురారి!శ్రీల క్షేమంబిడన్!ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మోయు భారతి మోదిలన్?
సురాళి!మెచ్చ సంపన్నతన్!శుద్ధిగా సమ సామ్య వాదమ్!సోయగంబగు పోకడన్!
పరార్ధ మెంచి జీవించుమా!పద్ధతౌ వెల పెంచి తీరున్!బాయ కెన్నడు? తల్లినిన్!
9.గర్భగత"-భీత చేతనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!
మోయు భారతి!మోదిలన్?ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!
సోయగంబగు పోకడున్! శుద్ధిగా!సమ సామ్య వాదమ్!
బాయ కెన్నడు?తల్లినిన్!పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!
10,గర్భగత"-హాయినింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.స.య.జ.జ.త.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హాయి నింపు మనంబులన్!అద్దిరా!సుమ సౌరభాలన్!హరా!హరించు కామాదులన్!
మోయు భారతి!మోదిలన్!ముద్దుగా!శుభ శోభిదాలన్!మురారి శ్రీల క్షేమంబిడన్!
సోయగంబగు!పోకడన్!శుద్ధిగా!సమ సామ్యవాదం!సురాళి మెచ్చ సంపన్నతన్!
బాయకెన్నడు?తల్లినిన్!పద్ధతౌ!వెల పెంచి తీరున్!పరార్ధ మెంచి జీవించుమా.
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

14, జులై 2019, ఆదివారం

నీలికంఠ,నరసా,నభయా,జపిత,అభయా,భూతిలేపన,ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
నీలికంఠ,నరసా,నభయా,జపిత,అభయా,భూతిలేపన,ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           

"-సన్నిభ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.త.స.జ.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి!నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభశివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తలచునట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
1.గర్భగత"-నీలికంఠ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గగ.గణములు.వృ.సం.24.
ప్రాసనియమముకలదు.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెలి విభూది పూతేలన్?
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!
2.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరియ జేతు లోకములన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!
3.గర్భగత"-నభయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.య.గణములు.వృ.సం.120.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
4.గర్భగత"-జపిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!
5.గర్భగత"-అభయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
6.గర్భగత"-భూతి లేపన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠవిషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
7.గర్భగత"-ఉభయతారక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరగనట్టి సిరులొప్పన్?తలచునట్టి భక్తాళిన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
8.గర్భగత"-భయానక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.య.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరగనట్టి!సిరు లొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజసేతు నినున్!
9.గర్భగత"-విషగళ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.స.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!
10,గర్భగత"-సురత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.ర.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరగనట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

13, జులై 2019, శనివారం

డా. దోర్బల ప్రభాకర శర్మ మహోదయుల భాషణము ౧వ రోజు.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
౨౦౧౬లో డా. దోర్బల ప్రభాకర శర్మ మహోదయుల భాషణము ౧వ రోజు.

జైహింద్.

డా. దోర్బల ప్రభాకర శర్మ మహోదయుల గురుపీఠము. ౧.

0 comments

జైశ్రీరామ్
డా. దోర్బల ప్రభాకర శర్మ మహోదయుల గురుపీఠము. ౧.
 జైహింద్.

భారణా,వరీయ, ఉత్సుక,జీవన,సేవనా,రామరక్షా, చెడు వెడలు, మందతా, సయోజ్యతా,గర్భ"-దీన బంధు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

1 comments

జై శ్రీరామ్.
భారణా,వరీయ, ఉత్సుక,జీవన,సేవనా,రామరక్షా, చెడు వెడలు, మందతా, సయోజ్యతా,గర్భ"-దీన బంధు"-వృత్తము.

రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి, జుత్తాడ.

  "-దీనబంధు.వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రక్షణ లేని యోగ్యునకు!రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రావు గదా పలుకష్టముల్!
కక్షపటింపులంటునొకొ?కామిదముల్సమ కూర్చు!కావును శోభిల భూతలిన్!
పక్షములెల్ల!మేలొనరు!భాములుదూరము సేయు!పావనమౌ!జననంబగున్!
శిక్షణ మందు నీతిమెయి!క్షేమము గూర్చు సురాళి!జీవన భాగ్య మదే సుమా!
అర్ధములు:-
కావును=రక్షించును,పక్షములెల్ల=అన్ని వర్గముల వారు,రెండుపక్షములు
(కృష్ణ,శుక్ల పక్షములు),

1,గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.
ప్రాసనియమముకలదు.
రక్షణ లేని యోగ్యునకు!
కక్ష పటింపు లంటు నొకొ?
పక్షము లెల్ల మేలొనరు!
శిక్షణ మందు నీతిమెయి!
2.గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!
కామిదము ల్సమకూర్చు!
భాములు దూరము సేయు!
క్షేమము గూర్చు సురాళి!
3.గర్భగత"-ఉత్సుక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
రావు గదా!పలు కష్టముల్!
కావును!శోభిల భూతలిన్!
పావనమౌ!జననం బగున్!
జీవన భాగ్య మదే సుమా!
4.గర్భగత"-జీవన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రక్షణ లేని యోగ్యునకు!రాముడె!రక్షగ నిల్చు!
కక్ష పటింపు లంటు నొకొ?కామిదముల్సమకూర్చు!
పక్షము లెల్ల మేలొనరు!భాములు దూరము సేయు!
శిక్షణ మందు నీతిమెయి!క్షేమము గూర్చు సురాళి!
5.గర్భగత"-ఇచ్ఛా సిద్ది!"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రావుగదా!పలు కష్టముల్!
కామిదము ల్సమ కూర్చు!కావును శోభిల భూతలిన్!
భాములు దూరము సేయు!పావనమౌ!జననం బగున్?
క్షేమము గూర్చు సురాళి!  జీవన భాగ్య మదే!సుమా!
6.గర్భగత"-సేవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.స.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.09,18.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రావుగదా!పలుకష్టముల్!రక్షణలేని యోగ్యునకు!
కామిదముల్సమ కూర్చు!కావునుశోభిలభూతలిన్!కక్ష పటింపులంటు నొకొ?
భాములు దూరముసేయు!పావనమౌ!జననంబగున్!పక్షములెల్ల మేలొనరు! క్షేమము గూర్చు సురాళి!జీవన భాగ్య మదే సుమా!శిక్షణమందు నీతిమెయి!
7.గర్భగత"-రామరక్షా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రావు గదా!పలు కష్టముల్!రక్షణ లేని!యోగ్యునకు!
కావును శోభిల భూతలిన్!కక్ష పటింపు లంటు నొకొ?
పావనమౌ!జననంబగున్!పక్షము లెల్ల మేలొనరు!
జీవనభాగ్య!మదేసుమా!శిక్షణమందు నీతిమెయి!
8.గర్భగత"-చెడువెడలు"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
రావుగదా!పలుకష్టముల్!రక్షణలేని!యోగ్యునకు!రాముడె!రక్షగ నిల్చు!
కావునుశోభిల!భూతలిన్!కక్షపటింపు లంటునొకొ?కామిదముల్సమకూర్చు!
పావనమౌ జననంబగున్!పక్షములెల్ల మేలొనరు!భాములు దూరము సేయు
జీవనభాగ్య మదే సుమా!శిక్షణమందు నీతిమెయి!క్షేమముగూర్చు సురాళి!
9.గర్భగత"-మందతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.జ.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రక్షణ లేని యోగ్యునకు!
కామిదముల్!సమకూర్చు!కక్ష పటింపు లంటునొకొ?
భాములు దూరము సేయు!పక్షము లెల్ల మేలొనరు!
క్షేమము గూర్చు సురాళి!శిక్షణమందు నీతిమెయి!
10,గర్భగత"-సయోజ్యతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.జ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రాముడె!రక్షగ నిల్చు!రక్షణ లేని యోగ్యునకు!రావు గదా!పలు కష్టముల్!
కామిదముల్సమకూర్చు!కక్ష పటింపు లంటునొకొ?కావును శోభిల!భూతలిన్!
భాములు దూరముసేయు!పక్షములెల్ల మేలొనరు!పావనమౌ!జననంబగున్!
క్షేమము గూర్చు సురాళి!శిక్షణమందు నీతిమెయి!జీవనభాగ్య మదే సుమా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్

12, జులై 2019, శుక్రవారం

అజ్ఞానినా,దశాశ్రి,,ప్రోక్త,,అనంగ,నింగినంటు,విమోచినీ,విధేయతా,నింగినీ,సుకీర్తి,వివేకినీ,గర్భ"-విద్యావినయ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అజ్ఞానినా,దశాశ్రి,,ప్రోక్త,,అనంగ,నింగినంటు,విమోచినీ,విధేయతా,నింగినీ,సుకీర్తి,వివేకినీ,గర్భ"-విద్యావినయ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

విద్యావినయ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.త.న.భ.భ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినయ విధేయతల్గల్గు!విమల విద్యను నేర్వ!వివేక వంతమౌ!లోకమున్!
జననియు మెచ్చి కీర్తించు!సమత చేకురు నెంచ!జవాశ్వ వేగతన్వర్ధిలున్!
గొనకొని నీతినిం నిల్పు!కుమతి గాకుమి బాల!కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!
వనములు రక్షితంబౌను!భము లెడంబగు నెల్ల!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
.అర్ధములు;-
వనములు=అడవులు,జల వనరులు,జననియు=కన్న తల్లియు,భారత మాతయు.కు వాచ్యములు=చెడు ప్రసంగములు.

1.గర్భగత"-అజ్ఞానినా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.త.గణములు.వృ.సం.304.
ప్రాసనియమము కలదు.
వినయ విధేయతల్గల్గు!
జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
వనములు రక్షితంబౌను!
2.గర్భగత"-దశాశ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.భ.గల.గణములు.వృ.సం.184.
ప్రాసనియమము కలదు.
విమల విద్యను నేర్వ!
సమత చేకురు నెంచ!
కుమతి గాకుమి బాల!
భము లెడంబగు నెల్ల!
3.గర్భగత"-ప్రోక్త"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.ర.గణములు.వృ.సం.10,
ప్రాసనియమము కలదు.
వివేకవంతమౌ!లోకమున్!
జవాశ్వ వేగతన్వర్ధిలున్!
కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!
భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
4.గర్భగత"-అనంగ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.త.న.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినయ వివేకతల్గల్గు!విమల విద్యను నేర్వ!
జననియు మెచ్చి కీర్తించు!సమత చేకురు నెంచ!
గొనకొని నీతినిం నిల్పు!కుమతి గాకుమి బాల!
వనములు రక్షితం బౌను!భము లెడంబగు నెల్ల!
5.గర్భగత"-నింగినంటు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.భ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
విమల విద్యను నేర్వ !వివేకవంతమౌ!లోకమున్!
సమత చేకురు నెంచ!జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలు!
కుమతి గాకుమి బాల!కు వాచ్య దూరతన్!రాజివై!
భము లెడంబగు నెల్ల!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
6.గర్భగత"-విమోచినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.భ.ర.య.జ.న.ర.గల.గణములు.యతులు.09,18,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
విమల విద్యను నేర్వ! వివేక వంతమౌ!లోకమున్!వినయ విధేయతల్గల్గు!
సమత చేకురు నెంచ!జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలున్! జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
కుమతి గాకుమి బాల!కు వాచ్యదూరతన్!రాజివై!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
భము లెడంబగు నెల్ల!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!వనములు రక్షితంబౌను!
7.గర్భగత"-విధేయతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.ర.న.జ.త.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వివేక వంతమౌ!లోకమున్!వినయ విధేయతల్గల్గు!
జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలున్! జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
కు వాచ్య దూరతన్!రాజివై!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!వనములు రక్షితంబౌను!
8.గర్భగత"-నింగినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.ర.న.జ.త.న.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వివేక వంతమౌ! లోకమున్!వినయ విధేయతల్గల్గు!విమల విద్యలు నేర్వ!
జవాశ్వ వేగత న్వర్ధిలున్!జననియు మెచ్చి కీర్తించు!సమత చేకురు నెంచ!
కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!కుమతి గాకుమి బాల!
భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!వనములు రక్షితంబౌను!భములెడంబగు నెల్ల!
9.గర్భగత"-సుకీర్తి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.భ.న.ర.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమభు కలదు.విద్యల
విమల విద్యలు నేర్వ !వినయ విధేయతల్గల్గు!
సమత చేకురు నెంచ!జననియు మెచ్చి కీర్తించు!
కుమతి గాకుమి బాల!గొనకొని నీతినిం నిల్పు!
భము లెడంబగు నెల్ల!వనములు రక్షితంబౌను!
10,గర్భగత"-వివేకినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.భ.న.ర.భ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
విమల విద్యలు నేర్వ!వినయ విధేయతల్గల్గు!వివేకవంతమౌ!లోకమున్!
సమత చేకురు నెంచ!జననియు మెచ్చి కీర్తించు!జవాశ్వ వేగతన్వర్ధిలున్!
కు మతి గాకుమి బాల!గొనకొని నీతినింనిల్పు!కువాచ్య దూరతన్!రాజివై!
భము లెడంబగు నెల్ల!వనములు రక్షితంబౌను!భవుండు మెచ్చ తేజంబునన్!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

11, జులై 2019, గురువారం

మత్త రజినీ ద్వయ, ప్రమాణీ, రజినీకర. ప్రియ ద్వయ ,హేతుక, సంవాదనా,జారయా,సామ్యవాద,గర్భ"-కర్తృ కర్మ ద్వయ వృత్తములు. రచన:-వల్లభవఝల అఔప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్త రజినీ ద్వయ, ప్రమాణీ, రజినీకర. ప్రియ ద్వయ ,హేతుక, సంవాదనా,జారయా,సామ్యవాద,గర్భ"-కర్తృ కర్మ ద్వయ వృత్తములు.
రచన:-వల్లభవఝల అఔప్పల నరసింహ మూర్తి.
                               జుత్తాడ.

"-కర్తృ కర్మ ద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.
బీదవాటి చేర నోపరే!ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!వినాశ కర్తృ కర్ములై!
భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!భూమి వీడి సాము చేతురే! పునీత మార్గ మెంచకన్!సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్?జనాళి కీర్తిలంగడున్!
నీది నాది యేది కాదుగా!నీమమొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నినాద మేర్చుసామ్యతన్!
2.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!బీదవాటి చేర నోపరే!వినాశ కర్తృ కర్ములై?
భూమివీడి సాము చేతురే!భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!పునీత మార్గమెంచకన్!
స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్!సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!జనాళి కీర్తిలం గడున్!
నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నీది నాది యేది కాదుగా!నినాద మేర్చు సామ్యతన్!
1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.
బీద వాటి చేర నోపరే!
భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!
నీది నాది యేది కాదురా!
2.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!
భూమివీడి సాము జేతురే!
స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్!
నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!

2.గర్భగత"-ప్రమాణీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.
ప్రాసనియమము కలదు.
వినాశ కర్తృ కర్ములై!
పునీత మార్గ మెంచకన్!
జనాళి కీర్తిలం గడున్!
నినాద మేర్చు సామ్యతన్!

3.గర్భగత"-రజినీకర ప్రియ"-ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.బీదవాటి చేర నోపరే!ప్రేమ భాగ్య వంతు నెంతురే!
భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!భూమి వీడి సాము చేతురే!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!స్వామి యంచు గొల్తు రెల్లరున్!
నీది నాది యేది కాదుగా! నీమ మొప్ప గొల్వు !సర్వులన్!
2.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!బీదవాటి చేర నోపరే!
భూమివీడి సాము చేతురే! భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
స్వామియంచు గొల్తు రెల్లరున్!సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!
నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నీది నాది యేది కాదుగా!

4.గర్భగత"-హేతుక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రేమ భాగ్య వంతు నెంతురే!వినాశ కర్తృ కర్ములై!
భూమి వీడి సాము జేతురే!పునీత మార్గ మెంచకన్!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!జనాళి కీర్తిలం గడున్!
నీది నాది యేది కాదుగా!నినాద మేర్చు సామ్యతన్!

5.గర్భగత"-సంవాదనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!వినాశ కర్తృ కర్ములై!బీద వాటి చేర నోపరే!
భూమి వీడి సాము జేతురే!పునీత మార్గ మెంచకన్!భూదినిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
సాద సీద జూచు తండ్రినిన్!జనాళి కీర్తిలం గడున్!స్వామియంచు గొల్తురెల్లరున్!
నీది నాది యేది కాదుగా!నినాద మేర్చు సామ్యతన్!నీమమొప్ప గొల్వు సర్వులన్!
6.గర్భగత"-జారయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినాశ కర్తృ కర్ములై! బీద వాటి చేర నోపరే!
పునీత మార్గ మెంచకన్!భూది నిచ్చు భూతి మోక్షమున్!
జనాళి కీర్తిలం గడున్!స్వామి యంచు గొల్తు రెల్లరున్!
నినాద మేర్చు సామ్యతన్!నీమ మొప్ప గొల్వు సర్వులన్!

7.గర్భగత"-సామ్యవాద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వినాశ కర్మ కర్తృలై!బీద వాటె చేర నోపరే!ప్రేమ భాగ్యవంతు నెంతురే!
పునీత మార్గ మెంచకన్!భూదినిచ్చు! భూతి మోక్షమున్!భూమి వీడ సాము జేతురే!
జనాళి కీర్తిలం గడున్!స్వామి యంచు గొల్తు రెల్లరున్! సాద సీద జూచు; తండ్రినిన్!
నినాద మేర్చు సామ్యతన్!నీమమొప్ప గొల్వు సర్వులన్!నీది నాది యేది కాదుగా!                             
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

10, జులై 2019, బుధవారం

ఆర్జనా,అనఘా,వేదాశ్రి,భాసినీ,అజేయ,జయరాజి,సత్వర,రంభోరు,ప్రమోదకాసాయినా,గర్భ"-బాల్యక్రీడా"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్జనా,అనఘా,వేదాశ్రి,భాసినీ,అజేయ,జయరాజి,సత్వర,రంభోరు,ప్రమోదకాసాయినా,గర్భ"-బాల్యక్రీడా"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-బాల్య క్రీడా"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.భ.న.ర.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దివిరె స్వేచ్ఛ!బాల్యంబని!తెలిసి మోదిలందగున్!దిగుడాయెం!నేటిరోజులన్!
భవిత మంచి నాశించుమ!ఫల ప్రదంపు భాషలన్!పగ పెంపున్మాని మేలుకో!
చవట చింత శాసించకు!సలలితంపు కీర్తులన్!సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!
భువన రాజి మేల్మేలన!పులును మేయ బోకుమా!పొగ రందే!తీరు భిన్నతన్!
పులును మేయ=గడ్డి తిన,
1.గర్భగత"-ఆర్జనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.భ.గణములు.వృ.సం.408.
ప్రాసనియమముకలదు.
దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
భవిత మంచి నాశించుమ!
చవట చింత శాసించకు!
భువనరాజి మేల్మేలన!
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమము కలదు.
తెలిసి మోదిలం దగున్!
ఫల ప్రదంపు భాషలన్!
స లలితంపు కీర్తులన్!
పులును మేయ బోకుమా!
3.గర్భగత"-వేదాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.త.ర.గణములు.వృ.సం.164.
ప్రాసనియమము కలదు.
దిగుడాయెం!నేటి రోజులన్!
పగ పెంపున్మాని మేలుకో!
సగ జ్ఞానం!ముప్పు కోరకన్!
పొగరందే!తీరు భిన్నతన్!
4.గర్భగత"-భాసినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.భ.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!తెలిసి మోదిలం దగున్!
భవితమంచి నాశించుమ!ఫల ప్రదంపు భాషలన్!
చవట చింత శాసించకు!స లలితంపు కీర్తులన్!
భువనరాజి మేల్మేలన! పులును మేయ బోకుమా!
5.గర్భగత"-అజేయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
తెలిసి మోదిలం దగున్!దిగుడాయెం!నేటి రోజులన్!
ఫల ప్రదంపు భాషలన్! పగ పెంపు న్మాని మేలుకో!
స లలితంపు కీర్తులన్!సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!
పులును మేయ బోకుమా!పొగ రందే!తీరు భిన్నతన్!
6.గర్భగత"-జయరాజి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.య.ర.జ.స.య.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలిసి మోదిలం దగున్!దిగుడాయెన్నేటి రోజులన్!దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
ఫల ప్రదంపు భాషలం!పగ పెంపున్మాని మేలుకో!భవితమంచి నాశించుమ!
స లలితంపు కీర్తులం!సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!చవట చింత శాసించకు!
పులును మేయ బోకుమా!పొగరందే తీరు భిన్నతన్!భువనరాజి మేల్మేలన!
7.గర్భగత"-సత్వర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.త.ర.న.ర.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగు డాయెం!నేటి రోజులన్!దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
పగ పెంపున్మాని మేలుకో?భవిత మంచి నాశించుమ!
సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్!చవట చింత శాసించకు!
పొగ రందే తీరు భిన్నతన్!భువన రాజి మేల్మేలన!
8.గర్భగత"-రంభోరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.ర.న.ర.భ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు. వృ.సం.
దిగుడాయెన్నేటి రోజులన్!దివిరె స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!తెలిసి మోదిలం దగున్!
పగ పెంపున్మాని మేలుకో!భవిత మంచి నాశించుమ!ఫల ప్రదంపు భాషలన్!
సగ జ్ఞానం!ముప్పు కోరకన్?చవట చింత శాసించకు!స లలితంపు కీర్తులన్!
పొగ రందే తీరు భిన్నతన్!భువన రాజి!మేల్మేలన! పులును మేయ బోకుమా!
9.గర్భగత"-ప్రమోదకా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.య.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలిసి మోదిలం దగున్!దివిరె!స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!
ఫల ప్రదంపు భాషలన్!భవిత మంచి నాశించుమ!
స లలితంపు కీర్తులం! చవట చింత శాసించకు!
పులును మేయ బోకుమా!భువన రాజి!మేల్మేలన!
10,గర్భగత"-సాయినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.య.న.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలిసి మోదిలందగున్!దివిరె!స్వేచ్ఛ బాల్యంబని!దిగుడాయెన్నేటి రోజులన్!
ఫల ప్రదంపు భాషలం!భవిత మంచి నాశించుమ!పగ పెంపున్మాని మేలుకో?
స.లలితంపు కీర్తులం!చవట చింత శాసించకు! సగ జ్ఞానం ముప్పు కోరకన్?
పులును మేయ బోకుమా!భువనరాజి మేల్మే లన!పొగరందే తీరు భిన్నతన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

9, జులై 2019, మంగళవారం

ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
నీలికంఠ,నరసా,నభయా,జపిత,అభయా,భూతిలేపన,ఉభయతారక,భయానక,విషగళ.సురత,గర్భ"-సన్నిభ"-వృత్తము.
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
 జుత్తాడ.

      "-సన్నిభ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.త.స.జ.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి!నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభశివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తలచునట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
1.గర్భగత"-నీలికంఠ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గగ.గణములు.వృ.సం.24.
ప్రాసనియమముకలదు.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెలి విభూది పూతేలన్?
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!
2.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరియ జేతు లోకములన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!
3.గర్భగత"-నభయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.య.గణములు.వృ.సం.120.
ప్రాసనియమముకలదు.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరగ నట్టి సిరు లొప్పన్?
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
4.గర్భగత"-జపిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజ సేతు నినున్!
5.గర్భగత"-అభయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
6.గర్భగత"-భూతి లేపన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠవిషమ్!పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోకములన్!తరగ నట్టి సిరులొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
7.గర్భగత"-ఉభయతారక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.య.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరగనట్టి సిరులొప్పన్?తలచునట్టి భక్తాళిన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!
8.గర్భగత"-భయానక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.య.న.ర.త.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిగెదేల?వసనాలన్!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిపె మేల?సాంభ శివా!
పెరగ వేల?పరులట్లన్!వెలి విభూది పూతేలన్?వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!
తరగనట్టి!సిరు లొప్పన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరియ జేతు లోకములన్!
పెరల గొల్వ పరమాత్మా!విలువ పెంచు సర్వేశా!విరుల పూజసేతు నినున్!
9.గర్భగత"-విషగళ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.స.న.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!
10,గర్భగత"-సురత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.ర.త.స.న.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తిరిపె మేల?సాంభ శివా!తెలియ నైతి నీవేషమ్!తిరిగెదేల?వసనాలన్!
వెరపు లేదె?కంఠ విషమ్!వెలి విభూది పూతేలన్?పెరగ వేల?పరులట్లన్!
తరియ జేతు లోక ములన్?తలచు నట్టి భక్తాళిన్!తరగనట్టి సిరులొప్పన్?
విరుల పూజ సేతు నినున్!విలువ పెంచు సర్వేశా!పెరల గొల్వ పరమాత్మా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

8, జులై 2019, సోమవారం

వసిత,మహత్వ,నియతీ,తక్కుంగల,సుహాసిత,పెంపింపు,నయతా,నీతిమార్గ,చక్కబడు,గర్భ"-చరమెంచు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
వసిత,మహత్వ,నియతీ,తక్కుంగల,సుహాసిత,పెంపింపు,నయతా,నీతిమార్గ,చక్కబడు,గర్భ"-చరమెంచు"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                         
"-ఉత్కళా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.జ.త.జ.ర.న.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19,
ప్రాసనియమభుకలదు.వృ.సం.
తనపెంపు యింపంచు నెంచి!తక్కుంగల వారి నెంచకన్! దనరుట న్యాయంబౌనే?                                                   కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కక్కుర్తికి లోనునై జనన్!కనుమరుగౌ. మోక్షం బున్!                                                       చననౌనె!పాపాత్ములౌచు!చక్కంబడునే!సుహాసతన్!చనుదురె? సన్మార్గంబున్?                                                   ధనధాన్య శాశ్వత మెంచి!దక్కుం!చెడు కీర్తి నూహిలన్!తనువు తుదిన్ బూదౌలే?                                                                        
1.గర్భగత"-వసిత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.య.జ.గణములు.వృ.సం.332.
ప్రాసనియమముకలదు.
తన పెంపు యింపంచు నెంచి!
కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!
చన నౌనె?పాపాత్ములౌచు!
ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!
2.గర్భగత"-మహత్వ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.జ.ర.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమముకలదు.
తక్కుంగల వారి నెంచకన్!
కక్కుర్తికి లోనునై జనన్!
చక్కంబడునే!సుహాసతన్!
దక్కుం చెడుకీర్తి నూహిలన్!
3.గర్భగత"-నియతీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.య.గగ.గణములు.వృ.సం.16,
ప్రాసనియమముకలదు.
దనరుట న్యాయంబౌనే?
కనుమరుగౌ! మోక్షంబున్!
చనుదురె?సన్మార్గంబున్?
తనువు!తుదిన్!బూదౌలే!
4.గర్భగత"-తక్కుంగల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.య.జ.త.జ.ర.గణములు.యతి 10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తన పెంపు యింపంచు నెంచి!తక్కుంగల వారి నెంచకన్!
కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కక్కుర్తికి!లోనునై చనన్?
చన నౌనె?పాపాత్ము లౌచు!చక్కంబడునే?సు హాసతన్!
ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!తక్కుం చెడు కీర్తి నూహిలన్!
5.గర్భగత"-సుహాసిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.న.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగల వారి నెంచకన్!దనరుట న్యాయం బౌనే?
కక్కుర్తికి లోనై జనన్!కనుమరుగౌ!మోక్షంబున్?
చక్కం బడునే?సుహాసతన్!చనుదురె!సన్మార్గంబున్!
దక్కున్!చెడు కీర్తి నూహిలన్!తనువు తుదిన్!బూదౌలే!
6.గర్భగత"-పెంపింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.న.జ.త.జ.త.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగలవారి నెంచకన్!దనరుట!న్యాయంబౌనే?తనపెంపు యింపంచు నెంచి !                                                   కక్కుర్తికి లోనునై!చనన్?కనుమరుగౌ!మోక్షంబున్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!                                                       చక్కంబడునే?సుహాసతన్!చనుదురె?సన్మార్గంబున్!చన నౌనె?పాపాత్ము లౌచు!                                                   దక్కుం చెడుకీర్తి!నూహిలన్!తనువు!తుదిం!బూదౌలే!ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!                                                                                  
7.గర్భగత"-నయతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.య.త.జ.త.గల,గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
దనరుట!న్యాయంబౌనే?తనపెంపు యింపంచు నెంచి!
కను మరుగౌ!మోక్షంబున్!కనరాని దుష్టాత్మ. నొప్పి!
చనుదురె?సన్మార్గంబున్!చన నౌనె?పాపాత్ములౌచు!
తనువు!తుదిం బూదౌలే!ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!
8.గర్భగత"-నీతిమార్గ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.త.జ.త.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
దనరుట!న్యాయంబౌనే?తనపెంపు యింపంచు నెంచి!తక్కుంగలవారి నెంచకన్!                                                   కను మరుగౌ!మోక్షంబున్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కక్కుర్తికి లోనునై! చనన్!                                                     చనుదురె?సన్మార్గంబున్?చననౌనె!పాపాత్ములౌచు!చక్కంబడునే? సు హాసతన్!                                                   తనువు!తుదిం బూదౌలే!ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!దక్కుం చెడు కీర్తి నూహిలన్?                                                 9.గర్భగత"-చక్కబడు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.జ.ర.స.య.జ.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగలవారి నెంచకన్!తనపెంపు యింపంచు నెంచి!
కక్కుర్తికి లోనునై చనన్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!
చక్కంబడునే!సుహాసతన్!చన నౌనె?పాపాత్ము లౌచు!
దక్కుం చెడు కీర్తి నూహిలన్?ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!
10,గర్భగత"-ఉత్కళా"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.య.జ.న.య.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
తక్కుంగల వారి నెంచకన్!తన పెంపు యింపంచు నెంచి!దనరుట న్యాయం బౌనే?                                                 కక్కుర్తికిం!లోనై చనన్!కనరాని దుష్టాత్మ నొప్పి!కనుమరుగౌ!మోక్షంబున్?
చక్కంబడునే!సు హాసతన్!చన నౌనే?పాపాత్ము లౌచు!చనుదురె? సన్మార్గంబున్!                                                 దక్కున్!చెడుకీర్తి నూహిలన్?ధన ధాన్య శాశ్వత మెంచి!తనువు!తుదిన్ బూదౌలే!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.