గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, మే 2024, మంగళవారం

ఈ రోజు మాయింటికి వచ్చిన అవధాని శ్రీబండకాడి అంజయ్య.

0 comments

 

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

ముచ్చర్ల బాపన కవి చెప్పిన అద్భుతమైన శ్లోకము. అంతరార్థం చెప్పుకోండి చూద్దాం.(ప్రహేళిక)

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  కజ్జలే కమలం భాతి

కాననే భాతి సుస్మితం,

కపటే చిత్రితం భాతి,

కవిరామే కిమద్భుతమ్?

వివరణ.

కజ్జలము = కాటుక,

కాటుకలో కమలం ప్రకాశిస్తుందిట,

కాననము = అడవి,

మంచి చిఱునవ్వు అడవిలో ప్రకాశిస్తుందిట,

కపట = మోసము,

మోసంలో చిత్రం ప్రకాశిస్తుందిట,

కవి రామునిలో ఎంతటి అద్భుతముంది! 

అనే మనకు తోస్తుంది.

దీనిలోఏదైనా ఆంతర్యం ఉందంటారా? ఉంటే వివరించి చెప్పుకోండి చూద్దాం.

జైహింద్.

సోమరాజ,భీమ,జంగమ,గంగేశ,ఉమాపతి,దేవరా,ఫాల నేత్ర,పారగ,నీర ధారి,శూలి,శౌరి,చంద్రమౌళి,నట శేఖర,నింగి నేల,గర్భ"-శివస్తుతి"వృత్తము, .. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,

0 comments

జైశ్రీరామ్. 

సోమరాజ,భీమ జంగమా!శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!శూర ధీర విక్రమార్కమా!

లేమ గంగ,గౌరి వల్లభా!లీల నాట్య లోక పాల!లేదు సాటి నీ కుమాధవా!
భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!ఫాల నేత్ర, నీలి కంఠ!పారగుండ వీవె శంకరా!
నీమ నిష్ట గొల్తు సర్వదా!నేల నింగి సర్వ మీవె!నీర ధారి గావు మమ్ములన్!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి"అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతి"
ఛందము లోనిది,ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

1.గర్భగత"సోమరాజ"వృత్తము,

సోమ రాజ భీమ జంగమా!
లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!
భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!
నీమ. నిష్ట గొల్తు సర్వదా!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు9,అక్షరము లుండును,

2.గర్భగత"భీమ"వృత్తము,

శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!
లీల నాట్య లోక పాల!
ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!
నేల నింగి సర్వ మీవె!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"అనుష్టుప్"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"8"అక్షరము లుండును,

3,గర్భగత"జంగమ"-వృత్తము,

శూర ధీర విక్ర మార్కమా!
లేరు సాటి నీ కుమాధవా!
పారగుండ వీవె శంకరా!
నీర ధారి గావు మమ్ములన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును,

4.గర్భగత"గంగేశ"వృత్తము,

సోమ రాజ భీమ జంగమా!శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!
లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!లీల నాట్య లోక పాల!
భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!
నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా! నేల నింగి సర్వ మీవె!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు17!అక్షరము లుండును,
యతి,10,వ యక్షరము నకు చెల్లును,

5.గర్భగత"'ఉమాపతి"'వృత్తము,

శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!సోమ రాజ భీమ జంగమా!
లీల నాట్య లోక పాల!లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!
ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!
నేల నింగి సర్వ మీవె!నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"-ఛందము నందలిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు17,అక్షరము లుండును,
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

6.గర్భగత"-దేవరా"వృత్తము,

సోమ రాజ భీమ జంగమా!శూరధీర విక్ర మార్కమా!
లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!లేరు సాటి నీ కుమాధవా!
భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!పారంగుడ వీవె శంకరా!
నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!నీర ధారి గావు మమ్ములన్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"18.అక్షరము లుండును,
యతి"10"వ యక్షరమునకు చెల్లును,

7.గర్భగత;-ఫాలనేత్ర వృత్తము,

శూర ధీర విక్ర మార్కమా!సోమరాజ భీమ జంగమా!
లేరు సాటి నీ కుమాధవా!లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!
పారంగుడ వీవె శంకరా!భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!
నీర ధారి గావు మమ్ములన్!నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును,68>@
యతి,10,వ యక్షరము నకు చెల్లును,

8.గర్భగత"పారగ"వృత్తము 

శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!శూర ధీర విక్ర మార్కమా!
లీల నాట్య లోకపాల!లేరు సాటి నీ కుమాధవా!
ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!పారంగుడ వీవె శంకరా!
నేల నింగి సర్వ మీవె!నీర ధారి గావు మమ్ములన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు17,అక్షరము లుండును
యతి9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

9,గర్భగత"నీర ధారి"వృత్తము,

శూర ధీర విక్ర మార్కమా!శూలి శౌరి చందంర మౌళి!
లేరు సాటి నీ కుమాధవా!లీల నాట్య లోక పాల!
పారంగుడ వీవె శంకరా!ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!
నీర ధారి గావు మమ్ములన్!నేల నింగి సర్వ మీవె!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

10,గర్భగత"శూలి"వృత్తము,

శూలి శౌరి చంద్ర.మౌళి!సోమ రాజ భీమ జంగమా! శూర ధేర విక్ర మార్కమా!
లీల నాట్య లోక పాల!లేమ గంగ గౌరి వల్లభా! లేరు సాటి నీ కుమాధవా!
ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!పారంగుడ వీవె శంకరా!
నేల నింగి సర్వ మీవె!నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!నీర ధారి గావు మమ్ములన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు9,18 అక్షరములకు చెల్లును,

11,గర్భగత"శౌరి"వృత్తము,

సోమ రాజ భీమ జంగమా!శూర ధీర విక్ర మార్కమా!శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!
 లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!లేరు సాటి నీ కుమాధవా!లీల నాట్య లోక పాల!
భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!పారంగుడ వీవె శంకరా!ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!
నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!నీర ధారి గావు మమ్ములన్!నేల నింగి సర్వ మీవె!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు, పాదమునకు"26"అక్షరములుండును.
యతులు,10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

12,గర్భగత"-చంద్రమౌళి"వృత్తము,

శూర ధీర విక్ర మార్కమా!సోమ రాజ భీమ జంగమా!శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!
లేరు సాటి నీ కుమాధవా!లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!లీల నాట్య లోక పాల!
పారంగుడ వీవె శంకరా!భాము లెల్ల ద్రోలు దేవరా!ఫాల నేత్ర నీలి కంథ!
నీర ధారి గావు మమ్ములన్!నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!నేల నింగి సర్వ మీవె!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు "26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

13.గర్భగత"-నట శేఖర"వృత్తము,

శూలి శౌరి చంద్ర మౌళి!శూర ధీర విక్ర మార్కమా!సోమ రాజ భీమ జంగమా!
లీల నాట్యలోల పాల!లేరు సాటి నీ కుమాధవా!లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!
ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!పారంగుడ వీవె శంకరా!భాము లెల్ల ద్రోలు శంకరా!
నేల నింగి సర్వ మీవె!నీర ధారి గావు మమ్ములన్!నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

14,గర్భగత"నింగి నేల,"వృత్తము,

శూర ధీర విక్ర మార్కమా!శూలి శౌరి చంద్ర. మౌళి!సోమ రాజ భీమ జంగమా!
లేరు సాటి నీ కుమాధవా!లీల నాట్యలోల పాల!లేమ గంగ గౌరి వల్లభా!
పారంగుడ వీవె శంకరా!ఫాల నేత్ర నీలి కంఠ!భాము లెల్ల ద్రోలు శంకరా!
నీర ధారి గావు మమ్ములన్!నేల నింగి సర్వ మీవె!నీమ మొప్ప గొల్తు సర్వదా!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,
జైహింద్.

విజృంభణ.సంచితార్ధ,పాపాలు,నిస్తేజ,దంచికొట్టు,ఫాలనేత్ర,ప్రకంపన,జాలమెల్ల,పాతకాళి,కాలనేమి,చాలటంచు,బూదియ,త్రాత,సృష్టి,గర్భ"భూత ప్రకోప"పృత్తము .. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,

0 comments

జైశ్రీరామ్.

పంచ భూత విజృంభణంబున్!ఫాల నేత్రుని చూపులన్!పాతకాళి నశించి తీరున్!

సంచితార్ధ పాఫాల రాశుల్!జ్వాల పూర్ణ విషాసులై! జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!
కాంచ రాని ద్బువేషంబు నిండున్!కాలనేమి ప్రకంపనన్!ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!
దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!తాలి మెంచను గానకన్!త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి.అనిరుద్ఛందాంతర్గత"-ఉత్కృతి"
ఛందము లోనిది,ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

1,గర్భగత"విజృంభణ"వృత్తము,

పంచ భూత విజృంభణంబున్!
సంచి తార్ధ పాపాల రాశుల్!
కాంచ రాని ద్వేషంబు నిండున్!
దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!

అభిజ్ఞా ఛుదమము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును,

2.గర్భగత"సంచితార్ధ"వృత్తము,

ఫాల నేత్రుని చూపులన్!
జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!
కాలనేమి ప్రకంపనన్!
తాలి మెంచను గానకన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"అనుష్టుప్" ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"8"అక్షరము లుండును,

3.గర్భగత"పాపాలు"-వృత్తము,

పాతకాళినశించి తీరున్!
జాత దెల్లనుతృంచి తీరున్!
ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!
త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును,

4.గర్భగత"-నిస్తేజ"వృత్తము,

పంచ భూత విజృంభణంబున్!ఫాల నేత్రుని చూపులన్!
సంచి తార్ధ పాపాల రాశుల్!జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!
కాంచ రాని ద్వేషంబు నిండున్!కాలనేమి ప్రకంపనన్!
దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!తాలి మెంచను గానకన్!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమముకలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

5,గర్భగత"దంచి కొట్టు"-వృత్తము,

ఫాల నేత్రుని చూపులన్!పంచ భూత విజృంభణంబున్!
జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!సంచితార్ధ పాపాల రాశుల్!
కాలనేమి ప్రకంపనన్!కాంచ రాని ద్వేషంబు నిండున్!
తాలి మెంచను గానకన్!దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!

అణిమా ఛందము నందలి"-అత్యష్టి"-ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు17,అక్షరము లుండును,
యతి,9 వ యక్షరమునకు చెల్లును,

6.గర్భగత"ఫాలనేత్ర"వృత్తము,

పంచ భూత విజృంభణంబున్!పాత కాళి నశించి తీరున్!
సంచి తార్ధ పాపాల రాశుల్!జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!
కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!
దంచి కొట్టి ప్రణాలు తీయున్!త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమముకలదు,పాదమునకు"18"అక్షరములుండును,
యతి,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

7.గర్భగత"ప్రకంపనా"వృత్తము,

పాతకాళి నశించి తీరున్!పంచ భూత విజృంభణంబున్!
జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!సంచి తార్ధ పాపాల రాశుల్!
ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!
త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"18,అక్షరము లుండును,
యతి"10"వ యక్షరమునకు చెల్లును,

8,గర్భగత"-జాలమెల్ల"-వృత్తము,

ఫాల నేత్రుని చూపులన్!పాత కాళి నశించి తీరున్!
జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!
కాలనేమి ప్రకంపనన్!ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!
తాలి మెంచను గానకన్!త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!

అణిమా ఛుదమునందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

9.గర్భగత"పాతకాళి"వృత్తము,

పాతకాళినశించి తీరున్!ఫాల నేత్రుని చూపులన్!
జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!
ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!కాలనేమి ప్రకంపనన్!
త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!తాలి మెంచను గానకన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

10.గర్భగత"-కాలనేమి"వృత్తము,

ఫాల నేత్రుని చూపులన్!పంచ భూత విజృంభణంబున్!పాతకాళి నశించి తీరున్!
జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!సంచి తార్ధ పాపాల రాశుల్!జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!
కాలనేమి ప్రకంపనన్!కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!
తాలి మెంచను గానకన్!దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!త్రాత మిచ్చ డనర్ధ చింతల్!

అనిఠుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

11.గర్భగత"చాలటంచు"వృత్తము,

పంచభూత విజృంభణంబున్!పాతకాళినశించి తీరున్!ఫాల నేత్రుని చూపులన్!
సంచితార్ధ పాపాల రాశుల్!జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!
కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!కాలనేమి ప్రకంపనన్!
దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!తాలి మెంచను గానకన్!

అనిరుడ్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

12.గర్భగత"బూదియ"వృత్తము,

పాతకాళి వశించి తీరున్!పంచ భూత విజృంభణంబున్!ఫాల నేత్రుని చూపులన్!
జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!సంచితార్ధ పాపాల రాశుల్!జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!
ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలి పోవున్!కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!కాలనేమి ప్రకంపనన్!
త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!తాలి మెంచను గానకన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"-ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

13,గర్భగత"-త్రాత"-వృత్తము,

ఫాల నేత్రుని చూపులన్!పాతకాళి నశించి తీరున్!పంచ భూత విజృంభణంబున్!
జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!సంచి తార్ధ పాపాల రాశుల్!
కాలనేమి ప్రకంపనన్!ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలిపోవున్!కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!
తాలి మెంచను గానకన్!త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

14,గర్భగత"-సృష్టి"వృత్తము,

పాతకాళినశించి తీరున్!ఫాల నేత్రుని చూపులన్!పంచ భూత విజృంభణంబున్!
జాత దెల్లను తృంచి తీరున్!జ్వాల పూర్ణ విషాసులై!సంచితార్ధ పాపాల రాశుల్!
ఖ్యాతి గీడ్పడి కాలిపోవున్!కాలనేమి ప్రకంపనన్!కాంచరాని ద్వేషంబు నిండున్!
త్రాత మెచ్చ డనర్ధ చింతల్!తాలి మెంచను గానకన్!దంచి కొట్టి ప్రాణాలు తీయున్!

 అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు, పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,
జైహింద్.

విశ్వ విభు,వేదవేద్యు,బోది వృక్ష,రాధామయ,వేకువకల,శ్లోకిత,మాధవ,స్తుతి వర,ధన్యోపమ,పశుతుల్య,అరిషడుల,ధన్యతా,జ్ఞానినా,సుస్వప్న,గర్భ"ఆర్తి దూర"వృత్తము... రచన:-వల్లభవఝల ఆప్పల నరసింహమూర్తి,

0 comments

జైశ్రీరామ్.

 వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!వేకువ కల గాంచి నాడ!విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రము లున్!

సాధితంబు పెంచు ప్రభునిన్! సాక గలమె మల్లి నాధు!శశ్వదార్తి దూరమవన్!
పాదు కొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్ ! ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!పశ్వ సామ్య జ్ఞాన గమిన్!
రాధ మాధవం బిదనన్!రాకసి యరిష్టు లేగె!రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రృవంతి యందలి"అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతి'
ఛందము లోనిది,ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.10.19.అక్షరములకు చెల్లును,

పోకము=పొంకము(గర్వము).రాశి+వదాన్య ధన్యు=రాశి చక్ర మందలి గురుతముడగు
గురుడు, 

1.గర్భగత"విశ్వ విభు"వృత్తము,

వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!
సాధితంబు పెంచు ప్రభునిన్!
పాదు కొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్!
రాధ మాధవం బిదనన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరములుండును,

2.గర్భగత"వేద వేద్యు"వృత్తము,

వేకువ కల గాంచినాడ!
ప్రాక గలమె మల్లి నాధు!
ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!
రాకసి యరిషట్టు  లేగె!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరములుండును,

3,గర్భగత"బోది వృక్ష"వృత్తము,

విశ్వ స్తుత్యు స్త్రోత్రములన్!
శశ్వ దార్తి దూరమవన్!
పశ్వ సామ్య జ్ణాన గమిన్!!
రాశ్వదాన ధన్యు కృపన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి,అనుష్టుప్"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"8"అక్షధము లుండును,

4,గర్భగత"రాధామయ"వృత్తము,

వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!వేకువ కల గాంచి నాడ!
సాధితంబు పెంచు ప్రభునిన్!సాక గలమె?మల్లి నాధు!
పాదు కొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్!  ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!
రాధ మాధవం బిదనన్!రాకసి యరి షట్టు లేగె!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"18"అక్షరము లుండిను,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

5.గర్భగత"వేకువ కల"వృత్తము,

వేకువ కల గాంచి నాడ!వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!
సాక గలమె?మల్లి నాధు!సాధితంబు పెంచు ప్రభునిన్!
ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ! పాదుకొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్!
రాకసి యరి షట్టు లేగె!రాధ మాధవం బిదనన్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదము నకు18.అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

6.గర్భగత"శ్లోకిత"వృత్తము,

వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!
సాధితంబు నిల్పు ప్రభున్!శశ్వ దార్తి దూరమవన్!
పాదుకొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్!పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!
రాధ మాధవం బిదనన్!రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
 ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

7,గర్భగత"మాధవ"వృత్తము.

విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!
శశ్వ దార్తి దూరమవన్!సాధితంబు నిల్పు ప్రభున్!
పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!పాదు కొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్!
రా శ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!రాధ మాధవం బిదనన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి "ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి,9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

8,గర్భగత"స్తుతి వర"వృత్తము,

వేకువ కల గాంచి నాడ !విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!
సాక గలమె?మల్లి నాధు!శశ్వ దార్తి దూరమవన్!
ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!
రాకసి యరిషట్టు లేగె!రాశ్వదాన ధన్యు కృపన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లో నిది.
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు17"అక్షరము లుండును,
యతి,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

9,గర్భగత"ధన్యు కృప"-వృత్తము,

విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!వేకువ కల గాంచి నాడ!
శశ్వ దార్తి దూరమవన్!సాక గలమె?మల్లి నాధు!
పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!
రాశ్వదాన ధన్యు కృపన్!రాకసి యరి షట్టు లేగె!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు 17"అక్షరములుండును,
యతి,9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

10,గర్భగత"-పశు తుల్య"వృత్తము,

వేకువ కల గాంచి నాడ!వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!
సాక గలమె?మల్లి నాధు!సాధితంబు నిల్పు ప్రభునిన్!శశ్వ దార్తి దూరమవన్!
ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!పాదు కొల్పు జ్ఞాన మెలమిన్!పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!
రాకసి యరి షట్టు లేగె!రాధ మాధవం బిదనన్!రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"-ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

11.గర్భగత" అరిషడుల"వృత్తము,

వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్! విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!వేకువ కల గాంచి నాడ!
సాధితంబు నిల్పు ప్ర భునిన్! శశ్వ దార్తి దూరమవన్!సాక గలమె మల్లి నాధు!
పాదు కొల్పు జన్మ మెలమిన్!పశ్వసామ్య జన్మ గమిన్!ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!
రాధ మాధవం బిదనన్!రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!రాకసి యరిషట్టు లేగె!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

12.గర్భగత"ధన్యతా"వృత్తము,

విశ్వ స్తుత్య స్తోత్రములన్!వేద వేద్యు విశ్వ విభు నిన్!వేకువ కల గాంచి నాడ!
శశ్వదార్తి దూరమవన్!సాధితంబు నిల్పు ప్రభునిన్!సాక గలమె మల్లి నాధు!
పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!పాదు కొల్పు జన్మ మెలమిన్!ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!
రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!రాధ మాధవం బిదనన్!రాకసి యరి షట్టు లేగె!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు9,18,అక్షరము లకు చెల్లును,

13,గర్భగత"జ్ఞానినా"-వృత్తము,

వేకువ కల గాంచి నాడ!విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!
సాక గలమె?మల్లి నాధు!శశ్వ దార్తి దూరమవన్!సాధితంబు నిల్పు ప్రభునిన్!
ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!పశ్వ సామ్య జస్మ గమిన్!పాదు కొల్పు జన్మ మెలమిన్!
రాకసి యరి షట్టు లేగె!రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!రాధ మాధవం బిదనన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

14,గర్భగత"సుస్వప్న"వృత్తము,

విశ్వ స్తుత్యు స్తోత్రములన్!వేకువ కల గాంచి నాడ!వేద వేద్యు విశ్వ విభునిన్!
శశ్వ దార్తి దూరమవన్!సాక గలమె?మల్లినాధు!సాధితంబు నిల్పు ప్రభున్!
పశ్వ సామ్య జన్మ గమిన్!ప్రాకి దరియ నెంచి నాడ!పాదు కొల్పు జన్మ మెలమిన్!
రాశ్వదాన్య ధన్యు కృపన్!రాకసి యరిషట్టు లేగె!రాధ మాధవం బిదనన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరముఞలుండును,
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును,
జైహింద్.

27, మే 2024, సోమవారం

భవిష్యత్తు దర్శనం వరమా ? శాపమా? Predictions by Viswapathi | |

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

26, మే 2024, ఆదివారం

ఆంధ్ర బహ్వర్థ కావ్యాల సూచి. శ్రీమాన్ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు.

0 comments

 బహ్వర్థ కావ్యాల సూచి

        

1.రాఘవపాండవీయము-ద్వ్యర్థి,

                                    అలభ్యం,

    వేములవాడభీమకవి విరచితం.


2.రాఘవపాండవీయము-ద్వ్యర్థి,

             పింగళిసూరన విరచితం.


3.హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానము-ద్వ్యర్థి,

                      భట్టుమూర్తి విరచితం.


4.నైషధపారిజాతీయము-ద్వ్యర్థి,

                  కృష్ణాధ్వరి విరచితం.


5.రాఘవవాసుదేవీయము- ద్వ్యర్థి,

     అముద్రితం,తాళపత్రాలలోఉంది.,

        చిత్రకవి సింగరాచార్యవిరచితం.


6.యాదవభారతీయము-ద్వ్యర్థి,

    ప్రెగడరాజుచెన్నకృష్ణకవి విరచితం.


7.రామకృష్ణవిజయము-ద్వ్యర్థి,

                                అలభ్యం.


8.శివరామాభ్యుదయము-ద్వ్యర్థి,

   పోడూరిపెదరామయామాత్యకృతం.


9.అచలాత్మజాపరిణయము-ద్వ్యర్థి,

       కిరీటి వేంకటాచార్య విరచితం.


10.ధరాత్మజాపరిణయము-ద్వ్యర్థి,

     కొత్తలంకమృత్యుంజయకవి కృతం.


11.రావణదమ్మీయము-ద్వ్యర్థి,

       పిండిప్రోలు లక్ష్మణకవి విరచితం.


12.సౌగంధికాపారిజాతీయము-    ద్వ్యర్థి,విక్రాలశ్రీనివాసాచార్యవిరచితం.


13.కృష్ణార్జునచరిత్ర-ద్వ్యర్థి,

      మంత్రిప్రెగడసూర్యప్రకాశకవికృతం


14.వసు స్వారోచిషోపాఖ్యానము-

     ద్వ్యర్థి,కొత్తపల్లి సుందరరామకవి

                                       విరచితం.


15.ఏసు కృష్ణీయము-ద్వ్యర్థి,

       గాడేపల్లికుక్కుటేశ్వరశాస్త్రికృతం.


16.ఖలకర్ణవిషాయనము-ద్వ్యర్థి,

        పన్నాలబ్రహ్మయ్యశాస్త్రికృతం.


17.అచ్చాంధ్ర నిరోష్ట్య హరిశ్చంద్ర

             నలోపాఖ్యానము-ద్వ్యర్థి,

              గంగనామాత్య విరచితం.


18.నిర్వచనభారతగర్భరామాయణ

ము-

      ద్వ్యర్థి,రావిపాటిలక్ష్మీనారాయణ

                                       విరచితం.


19.ఏకవీర కుమారీయము-ద్వ్యర్థి,

         గౌరీభట్లరామకృష్ణశాస్త్రికృతం.


20.యాదవ రాఘవీయము-ద్వ్యర్థి,        

         మైనంపాటికామేశ్వరామాత్య

                                      విరచితం.


21.రాఘవపాండవీయము-ద్వ్యర్థి,

        రావూరి దొరసామిశర్మవిరచితం.


22.రాజ్యలక్ష్మి-ద్వ్యర్థి,

      మానూరు కృష్ణారావు విరచితం.


        

             త్ర్యర్థికావ్యాలు


23.రాఘవ యాదవ పాండవీయము-

    త్ర్యర్థి,ఎలకూచిబాలసరస్వతికృతం


24.రాఘవయాదవపాండవీయము-

          త్ర్యర్థి,అయ్యగారి వీరభద్రకవి

                                       విరచితం.


25.రామకృష్ణార్జునీయము-త్ర్యర్థి,

        ఓరుగంటిసోమశేఖరకవి కృతం.


26.యాదవ రాఘవ పాండవీయము-

            త్ర్యర్థి,నెల్లూరి వీరరాఘవకవి

                                        విరచితం.


27.రాఘవ యాదవ పాండవీయము-

        త్ర్యర్థి,ఉరుటూరివేంకటకృష్ణకవి

                                        విరచితం


28.సారంగధరీయము-త్ర్యర్థి,

            పోకూరికాశీపతి విరచితం.


            చతురర్థికావ్యాలు


29.నలయాదవ రాఘవపాండవీయం-

      చతుర్థి,గునుగుటూరువేంకటకవి

                                        విరచితం.


30.నలయాదవరాఘవపాండవీరము-

                           చతురర్థి,అలభ్యం,

      మరింగంటిసింగరాచార్యవిరచితం

ఈ రోజు మా గృహమును పావనము చేసిన మహనీయులు.

1 comments

జై శ్రీరామ్.
శ్రీమతి వేదాల గాయత్రి ఎంతో ఆప్యాయతతో మా యింటికి వచ్చి వారు రచించిన విష్ణు సహస్రనామ పద్యమాలికను, మృహరీశతకం ను అందఁజేసి మాకుటుంబానికి ఎంతో సంతోషం కలిగించారు.
డా. మరింగంటి ఆళ్వారాచార్యులవారు.
శ్రీమాన్ మరింగంటి కులశేఖరాచార్యులవారు

జైహింద్.

ఈ చిరంజీవి నారాయణీయం ఎంత సుస్పష్టంగా ధారణ చేస్తున్నాడో చూస్తే ఆశ్చర్యపోకుండా మీరెలా ఉండగలరు? Naraayaneeyam @BHEL SGS 2

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

24, మే 2024, శుక్రవారం

శ్రీధరీయం. 96 మరియు 97.బ్రహ్మశ్రీ ధూళిపాళ మహాదేవమణి

0 comments

జైశ్రీరామ్.

బ్రహ్మశ్రీ మహాదేవమణి ధూళిపాళ 

🌹శ్రీధరీయం 96🌹

సద్యఃస్ఫూర్తి విరాజమాన ధిషణా 

చాంపేయ సంపత్ప్రదామ్

విద్యుత్కోటి సమానగాత్ర రుచిరాం 

వేదప్రభా శాటికామ్

మాద్య ద్వీక్షణ పుంజికా వివృత పశ్యత్ఫాల భాగ్యోదయామ్

పద్యార్చ్యాం మణిమానసాబ్జ నిలయామ్ 

 శ్రీ శ్రీధరీం భావయే.

🌹మణిశింజిని 🌹

ఎంతటి మహాకవియైనా , పండితవరేణ్యుడైనా తనకు అవసరం అయిన సమయానికి తనకు సిద్ధించిన విషయం గుర్తుకు రాకపోతే ఎందుకూ లాభంలేదు.ఆసద్యఃస్ఫూర్తిని అమ్మవారే ప్రసాదించాలి.అది ధిషణ అనే మెరుపు తీగెల తో మెరిస్తే అదే కవిపండితులకు మంచి సంపద.దాన్ని ఆశాంభవీ దేవి ప్రసాదిస్తుంది.

🥀ఆతల్లి పయ్యెద గా వేసుకొనే వస్త్రం మామూలు బట్టకాదు.వేదచైతన్యమే ఆతల్లికి పైవస్త్రంగా మారింది.🥀 మన్మథ బాణాలకు కూడా లొంగని ఆ శాంకరీ దేవి మత్తెంకిచే చూపులకు శంకరుడు వివశుడై  ఆనందంతో ఉప్పొంగ గా దేహచైతన్యంతో మరింత భాగ్యవంతుడౌతాడు.🥀ఆతల్లి నా మనోబ్జంలో నివసిస్తూ నా పద్యశ్లోకాలతో సేవింపదగినది అవుతోంది.అట్టి మదుపాస్య శ్రీధరిని సంభావిస్తున్నాను.🥀

          🌹 శ్రీధరీయం 97 🌹

కోటీరంబు కవీంద్రకోటికి , వచఃకోటీక ఝాటోల్లసత్

శాటీకంబు విరించి బోటికి, మనస్సౌరభ్య ఘుంఘుంఘుమత్

పాటీరంబు మహత్ సుహృత్పటలికిన్ ,

ప్రాంచన్మనీషా స్ఫురత్

ధాటీకంబుల నీపదార్చనను సంభావించనీ శ్రీధరీ !

             🌹మణిశింజిని 🌹

అమ్మా ! కవిశ్రేష్ఠులు సహితం నాపాండితిని వారి అవసరం మేరకు కిరీటం లా శిరోధార్యం చేసుకొనేలా , 

🥀నామాటలనే ఆరుద్రపురుగుల సమూహంతో అందగించే ఛందః శాటి భారతీదేవికి ఎదపై వస్త్రం అయ్యేలాగూ , నానిర్మల మైన మనస్సుయొక్కసురభిళం మహాత్ములపాలిట మంచిగంధం అయ్యేలాగూ చేసి , మిక్కిలి అతియించే  నా బుద్ధి ప్రకాశం యొక్క ధాటితో నిత్యం నీ పాదాలను సేవించే లా నన్ను మలుచు తల్లీ శ్రీధరీ !🌹

       🌸ధూళిపాళ మహాదేవమణి 🌸 

జైహింద్.

తరుము,నురుగు,వెలుగుల,వరామ,"గర్భ గురుతమ"వృత్తము, .. రచన శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి,.

0 comments

జైశ్రీరామ్


దేవదేవు మేని  ఛాయలా!తేట తెలుగు వెలుగులా!తీరోర్మి  నురుగు బలెన్!
భావజాల హాస్య భంగిమన్!పాటు పడెడి మనిషిలా!పారంగత వరములా!
శ్రీ వరామ శోభ  పెంపులా!చేటు తరుము పరశులా!శ్రీ రాముని మనసులా!
పావనంబు భారతంబగున్!వాటమొనరు శుభములన్!పారుం వర గురుతమై!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి,అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతి"
ఛందము లోనిది,ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

తీరోర్మి=సముద్ర తీర కెరటము.పరశులా=గండ్ర గొడ్డలి వలె.

1.గర్భగత"ఛాయలా"వృత్తము,

దేవ దేవు మేని ఛాయలా!
భావజాల హాస్య భంగిమన్!
శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!
పావనంబు భారతంబగున్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి "బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు 9,అక్షరము లుండును,

2.గర్భగత"హాస్య"వృత్తము,

తేట తెలుగు వెలుగులా!
పాటు పడెడి మనిషీలా!
చేటు తరుము పరశులా!
వాట మొనరు శుభములన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును,

3.గర్భగత"శోభిల"వృత్తము,

తీరోర్మి నురుగు బలెన్!
పారంగత వరములా!
శ్రీరాముని మనసులా!
పారుం వర గురుతమై!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"అనుష్టుప్"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు8,అక్షరము లుండును,

4,గర్భగత"స్వచ్ఛతా"వృత్తము,

దేవ దేవు మేని ఛాయలా!తేట తెలుగు వెలుగులా!
భావజాల హాస్య భంగిమన్!పాటు పడెడి మనిషిలా!
శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!చేటు తరుము పరశు లా!
పావనంబు భారతం బవన్!వాట మొనరు శుభములన్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును,
యతి"10"వ యక్షరములకు చెల్లును,

5,గర్భగత"తీరోర్మి "వృత్తము,

తేట తెలుగు వెలుగులా!దేవ దేవు మేని ఛాయలా!
పాటు పడెడి మనిషిలా!భావజాల హాస్య భంగిమన్!
చేటు తరుము పరశులా!శ్రీ వరామ శోభ పింపులా!
వాట మొనరు శుభములన్!పావనంబు భారతంబవన్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును,
యతి"10"వ యక్షరమునకు చెల్లును,

6.గర్భగత"భంగిమ"వృత్తము,

దేవ దేవు మేని ఛాయలా!తీరోర్మి నురుగు బలెన్!
భావ జాల హాస్య భంగిమన్!పారంగత వరములా!
శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!శ్రీరాముని మనసులా!
పావనంబు భారతంబవన్!పారుం వర గురుతమై!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు'"17"అక్షరము లుండును,
యతి.10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

7.గర్భగత"పాటుపడు"వృత్తము,

తీరోర్మి నురుగు బలెన్!దేవ దేవు మేని ఛాయలా!
పారంగత వరములా!భావజాల హాస్య భంగిమన్!
శ్రీరాముని మనసులా!శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!
పారుం వర గురుతమై!పావనంబు భారతంబవన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"9"వ యక్షరమునకు చెల్లును,

8,గర్భగత"పావన"వృత్తము,

తేట తెలుగు వెలుగులా!తీరోర్మె నురుగు బలెన్!
పాటు పడెడు మనిషిలా!పారంగత వరములా!
చేటు తరుము పరశులా!శ్రీరాముని మనసులా!
వాటమొనరు శుభములన్!పారుం వర గురుతమై!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

9.గర్భగత"రామక"వృత్తము,

తీరోర్మె నురుగు బలెన్!తేట తెలుగు వెలుగులా!
పారంగత వరములా!పాటు పడెడు మనిషిలా!
శ్రీరాముని మనసులా!చేటు తరుము పరశులా!
పారుంవర గురుతమై!వాట మొనరు శుభములన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి ఛందము లో నిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షఠము లుండును,
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

10.గర్భగత"పారంగత"వృత్తము,

తేట తెలుగు వెలుగులా!దేవదేవు మేని ఛాయలా!తీరోర్మి నురుగుబలెన్!
పాటు పడెడు మనిషిలా!భావజాల హాస్య భంగిమన్!పారంగత వరములా!
చేటు తరుము పరశులా!శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!శ్రీరాముని మనసులా!
వాట మొనరు శుభములన్!పావనంబు భారతంబవన్!పారుం వర గురుతమై!

అనిరుద్ఛందము నందలి "ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

11.గర్భగత"తరుము"వృత్తము,

దేవ దేవు మేనిఛాయలా!తీరోర్మీ నురుగు బలెన్!తేట తెలుగు వెలుగులా!
భావజాల హాస్య భంగిమన్!పారంగత వరములా!పాటు పడెడు మనిషిలా!
శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!శ్రీరాముని మనసులా!చేటు తరుము పరశులా!
పావనంబు భారతంబవన్!పారుం వర గురుతమై!వాట మొనరు శుభములన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

12,గర్భగత"-నురుగు"-వృత్తము,

తీరోర్మి నురుగు బలెన్!దేవ దేవు మేని ఛాయలా!తేట తెలుగు వెలుగులా!
పారంగత వరములా!భావజాల హాస్య భంగిమన్!పాటు పడెడు మనిషీలా!
శ్రీరాముని మనసులా!శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!చేటు తరుము పరశులా!
పారుం వర గురుతమై!పావనంబు భారతం బవన్!వాట మొనరు శుభములన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

13.గర్భగత"వెలుగుల"వృత్తము,

తేట తెలగు వెలుగులా!తీరోర్మి నురుగు బలెన్!దేవ దేవు మేని ఛాయలా!
పాటుపడెడు మనిషిలా!పారంగత వరములా!భావజాల హాస్య భంగిమన్!
చేటు తరుము పరశులా!శ్రీరాముని మనసులా!శ్రీ వరామ శోభ పెంపులా!
వాట మొనరు శుభములన్!పారుం వర గురుతమై!పావనంబు భారతంబవన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమమ కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

14.గర్భగత" వరామ"వృత్తము,

తీరోర్మి నురుగు బలెన్!తేట తెలుగు వెలుగులా!దేవ దేవు మేని ఛాయలా!
పారంగత వరములా!పాటు పడెడు మనిషిలా!భావ జాల హాస్య భంగిమన్!
శ్రీరాముని మనసులా!చేటు తరుము పరశులా!శ్రీవరామ శోభ పెంపులా!
పారుం వర గురుతమై!వాట మొనరు శుభములన్!పావనంబు భారతం బవన్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు.9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

జైహింద్.