గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

మత్తరజినీ,ఆత్మజ్ఞాన,నరసా,సత్వరా,సత్వనీ,దురితదూర,దోషచింతా,కృపామయ,మంచినా,దయాలవాల,గర్భ"-మేల్గూర్చు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,ఆత్మజ్ఞాన,నరసా,సత్వరా,సత్వనీ,దురితదూర,దోషచింతా,కృపామయ,మంచినా,దయాలవాల,గర్భ"-మేల్గూర్చు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                           జుత్తాడ.
"-మేల్గూర్చు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.త.త.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాప కర్మ నిండె!లోకమున్!పరమాత్మా గూర్చు మేలున్!వర దయాలవాల హరీ!
నీ పయిం!కృపేమి లేదిలన్!నిరతం స్వార్థంబు పెచ్చెన్!నిరుపయోగి బీద యయెన్!
చాప క్రింద నీరు తీరయెన్?చరితెల్లం!మారి పోయెన్!సరగె స్వార్థచింత భువిన్!
దోపిడీల చేత నల్గుచున్!దురితానం!కీర్తి మాసెన్!దురిత దూర కావు మమున్!
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
పాపకర్మ నిండె!లోకమున్!
నీపయిం కృపేమి లేదయెన్?
చాపక్రింద నీరు తీరయెన్?
దోపిడీల చేత నల్గుచున్!
2.గర్భగత"-ఆత్మజ్ఞాన"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.త.గగ.గణములు.వృ.సం.36.
ప్రాస నియమము గలదు.
పరమాత్మా!గూర్చు మేలున్!
నిరతం స్వార్ధంబు!పెచ్చెన్!
చరి తెల్లన్ మారి పోయెన్!
దురితానం!కీర్తి మాసెన్!
3.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమము కలదు.
వర దయాలవాల హరీ!
నిరుపయోగి బీదయయెన్!
సరగె స్వార్థ చింత భువిన్!
దురిత దూర గావు మమున్!
4.గర్భగత"-సత్వరా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.త.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాప కర్మ నిండె లోకమున్!పరమాత్మా గూర్చు మేలున్!
నీపయిం కృపేమి లేదయెన్!నిరతం స్వార్ధంబు పెచ్చెన్!
చాపక్రింద నీరు తీరయెన్!చరితెల్లం మారిపోయెన్!
దోపిడీల చేత నల్గుచున్?దురితానం కీర్తి మాసెన్!
5.గర్భగత"-సత్వనీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.త.స.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!గూర్చు మేలున్!వరదయాలవాల హరీ!
నిరతం స్వార్థంబు పెచ్చెన్!నిరుపయోగి బీద యయెన్!
చరి తెల్లం మారిపోయెన్!సరగె స్వార్థ చింత భువిన్!
దురితానం కీర్తి మాసెన్!దురిత దూర గావు మమున్!
6.గర్భగత"-దురిత దూర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.త.స.జ.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!గూర్చు మేలున్!వరదయాలవాల హరీ!పాపకర్మ నిండె లోకమున్!
నిరతం స్వార్థంబు పెచ్చెన్!నిరుపయోగి బీద యయెన్!నీపయిం కృపేమి లేదయెన్?
చరితెల్లం మారి పోయెం!సరగె స్వార్థ చింత భువిన్!చాపక్రింద నీరు తీరయెన్?
దురితానం!కీర్తి మాసెం!దురిత దూర గావు మమున్!దోపిడీల చేత నల్గుచున్!
7.గర్భగత"-దోషచింతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వర దయాలవాల హరీ!పాపకర్మ నిండె లోకమున్!
నిరుప యోగి బీద యయెన్!నీపయిం!కృపేమి లేదయెన్?
సరగె స్వార్థచింత భువిన్!చాపక్రింద నీరు తీరయెన్?
దురితదూర గావు మమున్!దోపిడీల చేత నల్గుచున్!
8.గర్భగత"-కృపామయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.ర.జ.ర.స.త.గగ.గణములు.యతులు10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వరదయాలవాల హరీ!పాపకర్మ నిండె లోకమున్!పరమాత్మా!గూర్చు మేలున్!
నిరుపయోగి బీదయయెన్!నీపయిం కృపేమి లేదయెన్?నిరతం స్వార్థంబు పెచ్చెన్!
సరగె స్వార్థ చింత భువిన్!చాప క్రింద నీరు తీరయెన్?చరి తెల్లం మారి పోయెన్!
దురిత దూర గావు మమున్!దోపిడీల చేత నల్గుచున్!దురితాననం కీర్తి మాసెన్!
9.గర్భగత"-మంచినీ"-వృత్తము.
అత్సయష్టీఛందము.త.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా గూర్చు మేలున్!పాపకర్మ నిండె లోకమున్!
నిరతం స్వార్థంబు పెచ్చెన్!నీపయిం కృపేమి లేదయెన్?
చరి తెల్లం మారి పోయెన్!చాప క్రింద నీరు తీరయెన్!
దురితానన్!కీర్తి మాసెన్!దోపిడీల చేత నల్గుచున్!
10,గర్భగత"-మంచిని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.మ.జ.ర.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!గూర్చు మేలున్!పాప కర్మ నిండె లోకమ్!వరదయాలవాల హరీ!
నిరతం స్వార్ధంబు పెచ్చెన్!నీపయిం కృపేమి లేదయెన్?నిరుపయోగి బీద యయెన్?
చరితెల్లం!మారిపోయెన్!చాప క్రింద నీరు తీరయెన్?సరగె స్వార్థ చింత భువిన్!
దురితానం!కీర్తి మాసెన్!దోపిడీల చేత నల్గుచున్!దురిత దూర గావు మమున్!
జైహింద్.

25, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

సూక్తి,చిత్రపద,జరాశ్రి,తృటిని,త్యాజ్యతా,తురాయినా,మూర్ఖతా,భూషణా,భూషలు,కటుతర,గర్భ"-పరమొందు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
సూక్తి,చిత్రపద,జరాశ్రి,తృటిని,త్యాజ్యతా,తురాయినా,మూర్ఖతా,భూషణా,భూషలు,కటుతర,గర్భ"-పరమొందు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                       
"-పరమొందు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.ర.భ.భ.త.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!కళ్ళెముబట్ట హయంబుల్!కరోన రోగబారి పడున్!
పటుతర భాగ్య భూషలున్!పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్!పరంబు నొంద జాలు నొకో?
తృటిని హరించు రోజులన్!తృళ్ళుతనంబది పోవున్!తురాయి తుల్యమౌ! నిలలోన్!
పిటమునె జేరు తీరగున్!వెళ్ళును సంపద లెల్లన్!బిరాన త్యాజ్యుడౌ సిరుల్!
పిటము=గుడిసె

1.గర్భగత"-సూక్తి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.ర.గణములు.వృ.సం.176.
ప్రాసనియమము కలదు.
కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!
పటుతర భాగ్య భూషలున్!
తృటిని హరించు రోజులన్?
పిటమునె జేరు తీరగున్!
2.గర్భగత"-చిత్రపద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.55.
ప్రాసనియమము కలదు.
కళ్ళెము బట్ట హయంబుల్!
పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్
తృళ్ళుతనంబది పోవున్!
వెళ్ళును సంపద లెల్లన్!
3.గర్భగత"-జరాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.స.గణములు.వృ.సం.214.
ప్రాసనియమము కలదు.
కరోన రోగ బారి పడున్!
పరంబు నొంద జాలునొకో?
తురాయి తుల్య మౌ!నిలలోన్!
బిరాన త్యాజ్యుడౌ!సిరులున్!
4.గర్భగత"-తృటిని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.ర.భ.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వో.సం.
కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!కళ్ళెము బట్ట హయంబుల్!
పటుతర భాగ్య భూషలున్!పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్!
తృటిని హరించు రోజులన్?తృళ్ళు తనంబది పోవున్!
పిటమున జేరు తీరగున్!వెళ్ళును సంపద లెల్లన్!
5.గర్భగత"-త్యాజ్యతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.త.ర.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళెము బట్ట హయంబుల్!కరోన రోగబారి పడున్!
పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్!పరంబు నొంద జాలునొకో?
తృళ్ళు తనంబది పోవున్!తురాయి తుల్యమౌ!నిలలోన్!
వెళ్ళును సంపద లెల్లన్!బిరాన త్యాజ్యుడౌ!సిరులున్!
6.గర్భగత"-తురాయినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.ర.జ.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళెముబట్టి హయంబుల్!కరోన రోగబారి పడున్!కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!
పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్!పరంబు నొంద జాలునొెకో?పటుతర భాగ్య భూషలున్!
తృళ్ళుతనంబది పోవున్!తురాయి తుల్యమౌ!నిలలోన్!తృటిని హరించు రోజులన్?
వెళ్ళును సంపద లెల్లన్!బిరాన త్యాజ్యుడౌ సిరులున్!పిటమున జేరు తీరగున్!
7.గర్భగత"-మూర్ఖతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.స.న.జ.ర.గణములు యతి 10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరోన బారిపడున్!కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!
పరంబు నొంద జాలునొకో?పటుతర భాగ్యభూషలున్?
తురాయి తుల్యమౌ!నిలలోన్!తృటిని హరించు రోజులన్?
బిరాన త్యాజ్యుడౌ!సిరులున్!పిటమున జేరు తీరగున్!
8.గర్భగత"-భూషణా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.స.న.జ.ర.భ.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరోన రోగబారి పడున్!కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!కళ్ళెము బట్టి హయంబుల్!
పరంబు నొంద జాలునొకో?పటుతర భాగ్యభూషలున్!పళ్మెము జేర్చి విడంగన్?
తురాయి తుల్యమౌ!నిలలోన్!తృటిని హరించు రోజులన్!తృళ్ళు తనంబది పోవున్!
బిరాన త్యాజ్యుడౌ!సిరులన్! పిటమున జేరు తీరగున్!వెళ్ళును  సంపద లెల్లన్!
9,గర్భగత"-భూషలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.త.న.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
   ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళెముబట్టి హయంబుల్!కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్!
పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్!పటుతర భాగ్య భూషలున్!
తృళ్ళుతనంబది పోవున్తృటిని హరించు రోజులన్!
వెళ్ళును సంపద లెల్లన్? పిటమున జేరు తీరగున్!
10,గర్భగత"-కటుతర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.త.న.ర.జ.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
పూరాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళెము బట్టి హయంబుల్!కటుతర మూర్ఖ సంకటుల్కరోన రోగ బారిపడున్!
పళ్ళెము జేర్చి విడంగన్!పటుతర భాగ్య భూషలున్!పరంబు నొంద జాలునొకో?
తృళ్ళుతనంబది పోవున్! తృటిని హరించు రోజులన్!తురాయి తుల్యమౌ!నిలలోన్!
వెళ్ళును సంపద లెల్లన్? పిటమున జేరు తీరగున్!బిరాన  త్యాజ్యుడౌ!సిరులన్!
జైహింద్.

24, సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం

భారవాహ,నరమేథా,భరాస,స్వార్ధతా,చెరజేర్చు,దిట్టతా,జెట్టితనం,భీతచేష్టనా,తగనా,తగునొకో,గర్భ"-నీతిచేపు"-వృత్తము రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భారవాహ,నరమేథా,భరాస,స్వార్ధతా,చెరజేర్చు,దిట్టతా,జెట్టితనం,భీతచేష్టనా,తగనా,తగునొకో,గర్భ"-నీతిచేపు"-వృత్తము రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                           
"-నీతిచేపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.భ.ర.ర.స.భ.త.స.జ.లగ.గణములు.యతులు,10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!పరమాత్మా!తగునొకో?పట్టును జూప వేమి?హరా!
తాపమునొందెనే?లోకమున్!తరుగేదీ?చెడునకున్!తట్టుకొనంగ లేదిలయున్!
తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్!స్థిరధర్మంబు వెడలెన్!దిట్టతనంబు మాయ గనెన్!
చేపుమి నీతినిన్!దైవమా!చెర జేర్చన్వలె చెడున్!జెట్టిగ దీర్చు ధర్మ మిలన్!
1.గర్భగత"-భారవాహ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.ర.గణములు.వృ.సం.157.
ప్రాసనియమభు కలదు.
పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!
తాపము నొందెనే?లోకమున్!
తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్!
చేపుమి!నీతినిన్!దైవమా!
2.గర్భగత"-నరమేథా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.భ.లగ.గణములు.వృ.సం.116.
ప్రాసనియమము కలదు.
పరమాత్మా!తగునొకో?
తరుగేదీ?చెడునకున్!
స్థిర ధర్మంబు వెడలెన్!
చెర జేర్చన్వలె!చెడున్!
3.గర్భగత"-భరాశా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.య.స.జ.లగ.గణములు.వృ.సం.215.
ప్రాసనియమము కలదు.
పట్టును జూపవేమి?హరా!
తట్టు కొనంగ లే దిలయున్?
దిట్టతనంబు మాయ గనెన్!
జెట్టిగ దీర్చు ధర్మ మిలన్!
4.గర్భగత"-స్వార్ధతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.ర.స.భ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!పరమాత్మా తగు నొకో?
తాపము నొందెనే!లోకమున్!తరుగేదీ?చెడునకున్!
తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్!స్థిర ధర్మంబు వెడలెన్!
చేపుమి నీతినిం!దైవమా!చెర జేర్చన్వలె!చెడున్!
5.గర్భగత"-చెరజేర్చు వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.య.స.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!తగునొకో?పట్టును జూపవేమి?హరా!
తరుగేదీ?చెడునకున్!తట్టు కొనంగ లేదిలయున్?
స్థిర ధర్మంబు వెడలెన్!దిట్ట తనంబు!మాయ గనెన్!
చెర జేర్చన్వలె!చెడున్!జెట్టిగ దీర్చు ధర్మ మిలన్!
6.గర్భగత"-దిట్టతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.య.స.జ.య.య.య.లగ.గణములు.యతులు.
9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!తగునొకో?పట్టును జూపవేమి?హరా!పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!
తరుగేదీ?చెడునకున్తట్టు కొనంగ లేదిలయున్?తాపము నొందెనే!లోకమున్?
స్థిర ధర్మంబు వెడలెన్!దిట్టతనంబు మాయగనెన్!తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్!
చెర జేర్చన్వలె చెడున్!జెట్టిగ దీర్చు ధర్మ మిలన్!చేపుమి నీతినిం !దైవమా!
7.గర్భగత"-జెట్టితనం"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.స.భ.ర.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పట్టును జూపవేమి?హరా!పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!
తట్టు కొనంగ లేదిలయున్?తాపము నొందెనే!లోకమున్!
దిట్టతనంబు మాయ గనెన్!తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్?
జెట్టిగ దీర్చు ధర్మ మిలన్!చేపుమి నీతినిం!దైవమా!
8.గర్భగత"-భీత చేష్టనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.స.భ.ర.ర.స.భ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పట్టును జూపవేమి?హరా!పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!పరమాత్మా!తగునొకో?
తట్టుకొనంగ లేదిలయున్?తాపమునొందెనే!లోకమున్!తరుగేదీ?చెడునకున్!
దిట్టతనంబు మాయగనెన్!తీపికబుర్ల నాశాంతమున్!స్థిరధర్మంబు వెడలెన్!
జెట్టిగ దీర్చు ధర్మమిలన్!చేపుమి నీతినిం!దైవమా!చెర జేర్చన్వలె చెడున్!
9.గర్భగత"-తగని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.య.స.య.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!తగునొకో?పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!
తరుగేదీ?చెడునకున్!తాపము నొందెనే!లోకమున్!
స్థిర ధర్మంబు వెడలెన్!తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్!
చెర జేర్చన్వలె చెడున్!చేపుమి నీతినిం దైవమా!
10,గర్భగత"-తగునొకో"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.స.భ.య.స.య.య.స.జ.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాత్మా!తగునొకో?పాపుల చేష్టలం భీతిలన్!పట్టును జూపవేమి?హరా!
తరుగేదీ!చెడునకున్?తాపమునొందెనే!లోకమున్!తట్టు కొనంగ లేదిలయున్
స్థిర ధర్మంబు వెడలెన్!తీపి కబుర్ల నాశాంతమున్!దిట్టతనంబు మాయ గనెన్
చెర జేర్చన్వలె!చెడున్!చేపుమి నీతినిం దైవమా!జెట్టిగ దీర్చు ధర్మమిలన్!
జైహింద్.

23, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

జరాశ్రి,కలివర,భద్రకా,నిల్కడ,సత్వర,సత్వరాశ్రి,నెఱకాడు,కరవేల,ఆగ్రహ,యదార్థతా,గర్భ"-కీర్తినింపు"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జరాశ్రి,కలివర,భద్రకా,నిల్కడ,సత్వర,సత్వరాశ్రి,నెఱకాడు,కరవేల,ఆగ్రహ,యదార్థతా,గర్భ"-కీర్తినింపు"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-కీర్తినింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.స.ర.త.రస.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
యదార్థ మెంతొ?చేదు కదా!హరుడైనా!నాగ్రహించు!యాదుకొనున్!నీతి యొక్కటే!
పదార్ధ మేదియైన సరే!పరమాత్మంబంచు నెంచు!వాదిలం నిజంబు  నిల్చుగా!
గదా ధరుండు మెచ్చు తుదిన్?కరటేలా?స్వార్ధ మాపు!కాదనంగ రాదు శ్రేయమున్!
నిదానమే!ప్రధాన మనన్!నెఱకాడౌ!లోకమందు!నీదు కీర్తి నిల్పు భూ తలిన్!
అర్ధములు.
కరటేలా=కఠినత్వ మెందులకు,గదాధరుడు=యమధర్మరాజు,నెఱకాడు=
పూర్ణుడు ,
1.గర్భగత"-జరాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.స.గణములు.వృ.సం.214.
ప్రాసనియమము కలదు.
యదార్థ మెంతొ?చేదుకదా!
పదార్ధ మేదియైన సరే!
గదా ధరుండు మెచ్చు తుదిన్!
నిదానమే!ప్రధాన మనన్?
2.గర్భగత"-కలివర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.త.గల.గణములు.వృ.సం.164.
ప్రాసనియమము కలదు.
హరుడైనా!యాగ్రహించు!
పరమాత్మంబంచు నెంచు!
కరటేలా?స్వార్థ మాపు!
నెఱకాడౌ!లోకమందు!
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆదు కొనున్!నీతి యొక్కటే!
వాదిలం!నిజంబు నిల్చుగా!
కాదనంగ రాదు!శ్రేయమున్!
నీదు కీర్తి నిల్పు భూతలిన్!
4.గర్భగత"-నిల్కడ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.స.స.త.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
యదార్థ మెంతొ?చేదు గదా!హరుడైనా యాగ్రహించు!
పరార్థ మేదియైన సరే?పరమాత్మంబంచు నెంచు!
గదాధరుడు మెచ్చు తుదిన్!కరటేలా?స్వార్థ మాపు!
నిదానమే!ప్రధాన మనన్?నెరకాడౌ?లోకమందు!
5.గర్భగత"-సత్వర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
.హరుడైనా!యాగ్రహించు!ఆదుకొనున్?నీతి యొక్కటే!
పరమాత్మంబంచు నెంచు!వాదిలం నిజంబు నిల్చుగా!
కరటేలా?స్వార్థ మాపు!కాదనంగరాదు!శ్రేయమున్!
నెఱకాడౌ?లోకమందు!నీదు కీర్తి నిల్పు భూతలిన్!
6.గర్భగత"-సత్వరాశ్రి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.ర.స.ర.జ.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హరుడైనా!యాగ్రహించు!ఆదుకొనున్?నీతి యొక్కటే!యదార్థ మెంతొ? చేదుగదా!
పరమాత్మంబంచు నెంచు!వాదిలం నిజంబు నిల్చుగా!పరార్థ మేదియైన సరే!
కరటేలా?స్వార్ధ మాపు!కాదనంగ రాదు శ్రేయమున్!గదాధరుండు మెచ్చు తుదిన్!
నెఱ కాడౌ!లోకమందు!నీదు కీర్తి నిల్పు భూతలిన్!నిదానమే!ప్రధాన మనన్?
7గర్భగత"-నెఱకాడు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.జ.ర.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదుకొనుం నీతి యొక్కటే?యదార్థ మెంతొ?చేదుగదా!
వాదిలం నిజంబు నిల్చుగా!పరార్థ మేదియైన సరే!
కాదనంగ రాదు శ్రేయమున్!గదాధరుండు మెచ్చు తుదన్!
నీదు కీర్తి నిల్చు భూతలిన్!నిదానమే!ప్రధాన మనన్?
8.గర్భగత"-కరటేలన్"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.జ.ర.స.స.త.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదు కొనుం నీతి యొక్కటే?యదార్థ మెంతొ?చేదు గదా!హరుడైనా యాగ్రహించు!
వాదిలం నిజంబు నిల్చుగా!పరార్థ మేదియైన సరే!పరమాత్మంబంచు నెంచు!
కాదనంగ రాదు శ్రేయమున్!గదాధరుండు మెచ్చు తుదన్!కరటేలా? స్వార్ధ మాపు!
నీదు కీర్తి నిల్చు భూతలిన్!నిదానమే ప్రధాన మనన్?నెఱకాడౌ! లోకమందు!
9,గర్భగత"-ఆగ్రహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.భ.ర.జ.త.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
హరుడైనా!యాగ్రహించు!యదార్ధ మెంతొ?చేదుగదా!
పరమాత్మంబంచు నెంచు!పరార్ధ మేదియైన సరే?
కరటేలా?స్వార్ధ మాపు!గదాధరుండు మెచ్చు!తుదన్?
నెఱకాడౌ!లోకమందు!నిదానమే!ప్రధానమమన్?
10,గర్భగత"-యదార్ధతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.భ.ర.జ.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
హరుడైనా!యాగ్రహించు!యదార్ధ మెంతొ?చేదుగదా!ఆదుకొనుం నీతి యొక్కటే!
పరమాత్మంబంచు నెంచు!పరార్థ మేదియైన సరే?వాదిలం నిజంబు నిల్చుగా!
కరటేలా?స్వార్థ మాపు!గదా ధరుండు మెచ్ఛు తుదన్!కాదనంగ రాదుశ్రేయమున్!
నెఱకాడౌ!లోకమందు!నిదానమే!ప్రధాన మనన్?నీదు కీర్తి నిల్పు భూతలిన్!
జైహింద్.

22, సెప్టెంబర్ 2020, మంగళవారం

వినయశా,జీవప్రేమ,శాసయా,చాతురి,అచలా,అశాశ్వత,ధన్యతా,గతస్థితి,స్థిరమతి,కీర్తిలు,గర్భ"-చలమా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
వినయశా,జీవప్రేమ,శాసయా,చాతురి,అచలా,అశాశ్వత,ధన్యతా,గతస్థితి,స్థిరమతి,కీర్తిలు,గర్భ"-చలమా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-అచలా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.స.న.జ.భ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గత మెరిగి మనవలెన్?కలిమి!యశాశ్వతంబు!ఘన కీర్తి గడింపు ధాత్రిన్!
మతి స్థిరము కనవలెన్?మలినుల దూర ముంచు!మనసార నుతింపు దైవమ్!
చతుర మతి వనునటుల్?చల మచలంబు లెంచు!చనుమా!బుధ మార్గ మందున్!
గతి కుదురుగ!నరుడా?కలతల జేర నీకు!కను సాటి జనంపు మేలున్!
1.గర్భగత"-వినయశా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.స.గణములు.వృ.సం.256.
ప్రాసనియమము కలదు.
గత మెరిగి మనవలెన్?
మతి స్థిరము గన వలెన్?
చతుర మతి వను నటుల్?
గతి కుదురుగ !నరుడా?
2.గర్భగత"-జీవ ప్రేమ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.జ.గల.గణములు.వృ.సం.176.
ప్రాసనియమము కలదు.
కలిమి యశాశ్వతంబు!
మలినుల దూరముంచు!
చల మచలంబు లెంచు!
కలతల జేర నీకు!
3.గర్భగత"-శాసయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.య.గణములు.వృ.సం.92.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఘనకీర్తి గడింపు ధాత్రిన్!
మనసార నుతింపు దైవమ్!
చనుమా!బుధ మార్గమందున్!
కను సాటి జనంపు!మేలున్!
4.గర్భగత"-చాతురి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.స.న.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గత మెరిగి మనవలెన్?కలిమి యశాశ్వతంబు!
మతి స్థిరము గన వలెన్?మలినుల దూర ముంచు!
చతుర మతి వనునటుల్?చల మచలంబు లెంచు!
గతి కుదురుగ?నరుడా!కలతల జేర నీకు!
5.గర్భగత"-అచలా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.భ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలిమి యశాశ్వతంబు!ఘన కీర్తి గడింపు ధాత్రిన్?
మలినుల దూర ముంచు!మనసార నుతింపు దైవమ్!
చల మచలంబు లెంచు!చనుమా!బుధ మార్గ మందున్!
కలతల జేర నీకు!కను సాటి జనంపు మేలున్?
6.గర్భగత"-అశాశ్వత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.భ.జ.జ.త.న.న.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలిమి యశాశ్వతంబు!ఘన కీర్తి గడింపు ధాత్రిన్!గత మెరిగి మన వలెన్?
మలినుల దూర ముంచు!మనసార నుతింపు దైవమ్!మతి స్థిరము  గనవలెన్?
చల మచలంబు లెంచు!చనుమా!బుధ మార్గ మందున్!చతుర మతి వను నటుల్?
కలతల జేర నీకు!కను సాటి జనంపు మేలున్!గతి కుదురంగ!నరుడా!
7.గర్భగత"-ధన్యతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.య.న.న.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
ఘన కీర్తి గడింపు ధాత్రిన్!గత మెరిగి మన వలెన్?
మనసార నుతింపు దైవమ్!మతి స్థిరము గన వలెన్?
చనుమా!బుధ మార్గమందున్!చతుర మతి వనునటుల్!
కను సాటి జనంపు మేలున్!గతి కుదురంగ!నరుడా!
8.గర్భగత"-గత స్థితి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.య.న.న.స.న.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఘనకీర్తి గడింపు ధాత్రిన్!గత మెరిగి మనవలెన్?కలిమి యశాశ్వతంబు!
మనసార నుతింపు దైవమ్!మతి స్థిరము గన వలెన్?మలినుల దూర ముంచు!
చనుమా!బుధ మార్గమందున్!చతుర మతి వనునటుల్?చల మచలంబు లెంచు!
కను సాటి జనంపు మేలున్!గతి కుదురంగ నరుడా!కలతల జేర నీకు!
9.గర్భగత"-స్థిరమతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.భ.న.న.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలిమి యశాశ్వతంబు!గత మెరిగి మనవలెన్?
మలినుల దూర ముంచు!మతి స్థిరము  గనవలెన్?
చల మచలంబు లెంచు!చతుర మతి వను నటుల్?
కలతల జేర నీకు!గతి కుదురంగ!నరుడా!
10,గర్భగత"-కీర్తిలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.భ.న.న.జ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమభు కలదు.వృ.సం.
కలిమి యశాశ్వతంబు!గత మెరిగి మనవలెన్?ఘన కీర్తి గడింపు ధాత్రిన్!
మలినుల దూర ముంచు!మతి స్థిరము గనవలెన్?మనసార నుతింపు దైవమున్!
చల మచలంబు లెంచు!చతుర మతి వను నటుల్?చనుమా!బుధ మార్గ మందున్!
కలతల జేర నీకు!గతి కుదురంగ నరుడా!కను సాటి జనంపు మేలున్!
జైహింద్.

21, సెప్టెంబర్ 2020, సోమవారం

జరాశ్రీ,సమానీ,మత్తరజినీ,కాచు దేవరా,మింటినంటు,ప్రాణాంతక,నిటారు, పట్టిత్రిప్పు,బెట్టుతప్పి,అజేయ,గర్భ"-పరాపకార"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జరాశ్రీ,సమానీ,మత్తరజినీ,కాచు దేవరా,మింటినంటు,ప్రాణాంతక,నిటారు, పట్టిత్రిప్పు,బెట్టుతప్పి,అజేయ,గర్భ"-పరాపకార"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                             
"-పరాపకార"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.స.ర.య.జ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరాపకార చింతనులే!పట్టి త్రిప్పి భూ చక్రమున్!పాప పంకిలాన నెట్టిరే?
నిరాశ గూర్చె లోకమునే!నిట్టనిల్వు ఖాజేయుచున్!నీపయిం దురాన నిల్చిరే!
కరాళ నాగబారిపడెన్!కట్టు దప్పి ప్రాణాంతమై!కాపు కాయు దిక్కు దైవమున్!
బిరాన గావరావె?శివా!బెట్టు జూపవేమి?హరా!వేపి తించు నుండి రిద్ధరన్!
1.గర్భగత"-జరాశ్రీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.స.గణములు.వృ.సం.214.
ప్రాసనియమము కలదు.
పరాపకార చింతనులే!
నిరాశ గూర్చె లోకమునే!
కరాళ నాగ బారి పడెన్!
బిరాన గావ రావె?శివా!
2.గర్భగత"-సమానీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.లగ.గణములు.వృ.సం.107.
ప్రాసనియమము కలదు.
పట్టి త్రిప్పి భూ చక్రమున్!
నిట్ట నిల్వు ఖా జేయుచున్!
కట్టు దప్పి ప్రాణాంతమై!
బెట్టు జూప వేమి?హరా!
3.గర్భగత"-మత్త రజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము:-ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
పాప పంకిలాన నెట్టిరే!
నీపయిం దురాన నిల్చిరే!
కాపుకాయు దిక్కు దైవమున్!
వేపి తించు నుండి రిద్ధరన్!
4.గర్భగత"-కాచుదేవరా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.స.ర.జ.లగ.గణములు.యతి,10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
పరాపకార చింతనులే!పట్టి త్రిప్పి భూచక్రమున్!
నిరాశ గూర్చె!లోకమునే!నిట్ట నిల్వు ఖా జేయుచున్!
కరాళ నాగ బారి పడెన్!కట్టు దప్పి ప్రాణాంతమై!
బిరాన గావ రావె?శివా!వేపి తించు నుండి రిద్ధరన్!
5.గర్భగత"-మింటినంటు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియముము కలదు.వృ.సం.
పట్టిత్రిప్పి భూ చక్రమున్!పాప పంకిలాన నెట్టిరే!
నిట్ట నిల్వు ఖా జేయుచున్!నీ పయిం దురాన నిల్చిరే!
కట్టదప్పి ప్రాణాంతమై!కాపుకాయు దిక్కు దైవమున్!
బెట్టు జూప వేమి?హరా!వేపి తించు నుండి రిద్ధరన్!
6.గర్భగత"-ప్రాణాంతక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.య.జ.ర.జ.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పట్టి త్రిప్పి భూచక్రమున్!పాప పంకిలాన నెట్టిరే!పరాపకార చింతనులే!
నిట్టనిల్వు ఖాజేయుచున్!నీపయిం దురాన నిల్చిరే!నిరాశ గూర్చె లోకమునే!
కట్టుదప్పి ప్రాణాంతమై!కాపు కాయుదిక్కు దైవమున్!కరాళ నాగబారి పడెన్!
బెట్టు జూప వేమి?హరా!వేపి తించు నుండి రిద్ధరన్!బిరాన గావరావె?శివా!
7.గర్భగత"-నిటారు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాప పంకిలాన నెట్టిరే!పరాపకార చింతనులే!
నీపయిం దురాన నిల్చిరే!నిరాశ గూర్చె లోకమునే!
కాపు కాయు దిక్కు దైవమున్!కరాళ నాగ బారి పడెన్!
హరా!వేపి తించు నుండి రిద్ధరన్!బిరాన గావరావె?శివా!
8.గర్భగత"-పట్టి త్రిప్పు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.స.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాప పంకిలంబు నెట్టిరే!పరాపకార చింతనులే!పట్టి త్రిప్పి భూచక్రమున్!
నీపయిం దురాన నిల్చిరే!నిరాశ గూర్చె!లోకమునే!నిట్టనిల్వు ఖాజేయుచున్!
కాపుకాయు దిక్కు దైవమున్!కరాళ నాగబారి పడెన్!కట్టు దప్పి ప్రాణాంతమై!
హరా!వేపితించు నుండి రిద్ధరన్!బిరానగావరావె!శివా!బెట్టుజూపవేమి?హరా
9.గర్భగత"-బెట్టుతప్పి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పట్టిత్రిప్పి భూచక్రమున్!పరాపకార చింతనులే!
నిట్టనిల్వు ఖాజేయుచున్!నిరాశ గూర్చె లోకమునే!
కట్టుదప్పి ప్రాణాంతమై!కరాళ నాగబారి పడెన్!
బెట్టుజూపవేమి?హరా!బిరాన గావరావె! శివా!
10,గర్భగత"-అజేయ"-వృత్తము
ఉత్కృతి ఛందము.ర.జ.జ.ర.జ.య.జర.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పట్టి త్రిప్పి భూచక్రమున్!పరాపకార చింతనులే!పాపపంకిలంబు నెట్టిరే!
నిట్టనిల్వు ఖాజేయుచున్!నిరాశ!గూర్చె!లోకమునే!నీపయిం దురాననిల్చిరే!
కట్టుదప్పి ప్రాణాంతమై!కరాళనాగ బారి పడెన్!కాపుకాయు దిక్కు దైవమున్!
బెట్టుజూపవేమి!హరా!బిరానగావ రావె!శివా!హరా!వేపి తించునుండిరిద్ధరన్!
జైహింద్.

20, సెప్టెంబర్ 2020, ఆదివారం

శ్రీవాణీద్వయ,మోహినీ,ఉత్తుంగ ద్వయ,గతినిడు ద్వయ,మథురిమ, క్షితిధర్మ,సాయినీ,సనరా,జీవక,స నారస,తద్భ్రమ ద్వయ,రవినా,లోకేశ ద్వయ,భవహర ద్వయ,గతమెంచుద్వయ,జిత మన్మథాద్వయ,గర్భ"-స్థిత ప్రజ్ఞా"-ద్యయ వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్రీవాణీద్వయ,మోహినీ,ఉత్తుంగ ద్వయ,గతినిడు ద్వయ,మథురిమ, క్షితిధర్మ,సాయినీ,సనరా,జీవక,స నారస,తద్భ్రమ ద్వయ,రవినా,లోకేశ ద్వయ,భవహర ద్వయ,గతమెంచుద్వయ,జిత మన్మథాద్వయ,గర్భ"-స్థిత ప్రజ్ఞా"-ద్యయ వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                             
స్థిత ప్రజ్ఞా"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.స.య.న.ర.భ.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.
8,15,23,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
జిత మన్మథా కార!శితి కంఠ లోకేశ!శివు డీవు భవు డీవు!జీవే శ్వరా!
గత మెంచ జాలంగ!గతిగూర్చి మన్నించు!కవి వీవు!రవి వీవు!కావంగరా!
స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోవు!శివ మేర్చు పిత వీవు!సేవింతునిన్!
బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!పతి వీవు సర్వాత్మ!భవ హారి శుభదాయి!భావింతునిన్!
2.
శితి కంఠ!లోకేశ!జిత మన్మథాకార!శివు డీవు భవుడీవు!జీవేశ్వరా!
గతి గూర్చి మన్నించు!గత మెంచ జాలంగ!కవి వీవు రవి వీవు కావంగరా!
క్షితి ధర్మమున్బ్రోవు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!శివ మేర్చు పిత వీవు!సేవింతు నిన్!
పతి వీవు!సర్వాత్మ!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!భవ హారి శుభదాయి!భావింతు నిన్!
1.గర్భగత"-శ్రీవాణీ"-ద్వయవృత్తములు.
ఉష్ణిక్ఛందము.స.య.ల.గణములు.వృ.సం.76.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.జిత మన్మథాకార!                            2.శితి కంఠ!లోకేశ!
  గత మెంచ జాలంగ!                             గతి గూర్చి మన్నించు!
  క్షితి ధర్మ మున్బ్రోవు!                           స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!  
పతి వీవు!సర్వాత్మ!                              బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!
2.గర్భగత"-మోహినీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.గల.గణములు.వృ.సం.185.
ప్రాసనియమము కలదు.
శివు డీవు!భవు డీవు!
కవి వీవు!రవి వీవు!
శివ మేర్చు!పిత వీవు!
భవ హారి!శుభదాయి!
3.గర్భగత"-ఉత్తుంగ ద్వయ"-వృత్తములు.
శక్వరీఛందము.స.య.న.ర.గల.గణములు.యతి.8,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1
జిత మన్మథా కార!శితి కంఠ లోకేశ!
గత మెంచ జాలంగ!గతి గూర్చి మన్నించు!  
క్షితి ధర్మమున్బ్రోవు!స్థిత ప్రజ్ఞ చేకూర్చు!
పతి వీవు సర్వాత్మ!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!  
2.
శితి కంఠ లోకేశ! జిత మన్మథాకార!
గతి గూర్చి మన్నించు!గత మెంచ జాలంగ!
స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోవు!
బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!పతివీవు సర్వాత్మ!
4.గర్భగత"-గతినిడు"-ద్వయ వృత్తములు.
ఆకృతిఛందము.స.య.న.ర.భ.జ.స.ల.గణములు.యతులు.8,15.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
జిత మన్మథాకార!శితి కంఠ!లోకేశ!శివు డీవు!భవు డీవు!
గత మెంచ జాలంగ!గతి గూర్చి!మన్నించు!కవి వీవు రవి వీవు!
క్షితి ధర్మమున్బ్రోవు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!శివ మేర్చు పతి వీవు!
పతి వీవు సర్వాత్మ!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!భవ హారి శుభ దాయి!
2.
శితి కంఠ లోకేశ!జిత మన్మథా కార!శివు డీవు!భవు డీవు!
గతి గూర్చి మన్నించు!గత మెంచ జాలంగ!కవి వీవు!రవి వీవు!
స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్బోవు!శివ మేర్చు!పతి వీవు!
బ్రతు కెల్ల మేల్జేయు!పతి వీవు!సర్వాత్మ!భవ హారి!శుభ దాయి!
5.గర్భగత"-మథురిమ"-వృత్తము.
అతి శక్వరీవృత్తము.స.య.న.భ.జ.గణములు.యతి.8,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శితి కంఠ!లోకేశ!శివు డీవు!భవు డీవు!
గతి గూర్చి మన్నించు!కవి వీవు!రవి వీవు!
క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!శివ మేర్చు పతి వీవు!
పతి వీవు!సర్వాత్మ!!భవ హారి!శుభ దాయి!
6.గర్భగత"-క్షితి ధర్మ"-వృత్తము.
అతిధృతిఛందము.స.య.న.భ.జ.త.గ.గణములు.యతులు.8,15.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శితికంఠ!లోకేశ!శివుడీవు భవుడీవు!జీవేశ్వరా!
గతి గూర్చి మన్నించు కవి వీవు రవి వీవు!కావంగ రా!
క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!శివ మేర్చు పతి వీవు!సేవింతు నిన్!
పతివీవు సర్వాత్మ!భవ హారి!శుభ దాయి!భావింతు నిన్!
7.గర్భగత"-సాయినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.య.న.భ.జ.త.భ.ర.గల.గణములు.యతులు.8,15,19,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శితి కంఠ!లోకేశ!శివు డీవు!భవుడీవు!జీవేశ్వరా!జిత మన్మథాకార!
గతి గూర్చి మన్నించు!కవివీవు!రవి వీవు!కావంగ రా!గతమెంచ జాలంగ!
క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!!శివ మేర్చు పతి వీవు!సేవింతు నిన్!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!
పతి వీవు!సర్వాత్మ!భవ హారి!శుభదాయి!భావింతు నిన్!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!
8.గర్భగత"-సనరా"-వృత్తము.
జగతీ ఛందము.స.న.ర.ర.గణములు.యతి.9,.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివు డీవు!భవు డీవు!జీవేశ్వరా!
కవి వీవు!రవి వీవు!కావంగ రా!
శివ మేర్చు పతి వీవు!సేవింతు నిన్!
భవ హారి!శుభ దాయి!భావింతు నిన్!
9.గర్భగత"-జీవక"-వృత్తము.
అతి ధృతి ఛందము.స.న.ర.ర.స.య.ల.గణములు.యతులు.9,13.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివు డీవు!భవు డీవు!జీవేశ్వరా!జిత మన్మథాకార!
కవి వీవు!రవి వీవు!కావంగ రా!గత మెంచ జాలంగ!
శివ మేర్చు!పతి వీవు!సేవింతు నిన్!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!
భవ హారి!శుభ దాయి!భావింతు నిన్!బ్రతుకెల్ల!మేల్జేయు!
10,గర్భగత"-స నారస"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.ర.ర.స.య.న.ర.గల.గణములు.యతులు.
9,13,20,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివు డీవు భవుడీవు!జీవేశ్వరా!జిత మన్మథాకార!శితి కంఠ!లోకేశ!
కవి వీవు రవివీవు!కావంగ రా!గత మెంచజాలంగ!గతి గూర్చి మన్నించు!
శివ మేర్చు పతివీవు!సేవింతు నిన్!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!
భవ హారి శుభదాయి!భావింతు నిన్!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!పతి వీవు!సర్వాత్మ!
11.గర్భగత"-తద్భ్రమ"-ద్వయ వృత్తములు.
త్రిష్టుప్ఛందము.త.భ.ర.గల.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.                                                   2.
  జీవేఏశ్వరా!జిత మన్మథాకార!         జీవేశ్వరా!శితి కంఠ లోకేశ!
కావంగ రా!గత మెంచ జాలంగ.        కావంగ రా!గతి గూర్చి మన్నించు!
సేవింతు నిన్!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!      సేవింతు నిన్!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!
భావింతు నిన్!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!     భావింతు నిన్!పతి వీవు!సర్వాత్మ!
12.గర్భగత"-రవినా"-ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.త.భ.ర.భ.జ.త.గణములు.యతులు.5,12.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
జీవేశ్వరా!జిత మన్మథా కార!శితి కంఠ!లోకేశ!
కావంగ రా!గతమెంచ జాలంగ!గతి గూర్చి మన్నించు!
సేవింతు నిన్!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!
భావింతు నిన్!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!పతి వీవు సర్వాత్మ!
2.
జీవేశ్వరా!శితికంఠ!లోకేశ!జిత మన్మథాకార!
కావంగ రా!గతి గూర్చి మన్నించు!గత మెంచజాలంగ!
సేవింతు నిన్!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!
భావింతు నిన్!పతి వీవు!సర్వాత్మ!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!
13.గర్భగత"-లోకేశ"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.త.భ.ర.భ.జ.త.స.న.గల.గణములు.యతులు.
5,12,19,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1
జీవేశ్వరా!జిత మన్మథాకార!శితికంఠ!లోకేశ!శివు డీవు!భవుడీవు!
కావంగ రా!గత మెంచ జాలంగ!గతి గూర్చి మన్నించు!కవి వీవు!రవి వీవు!
సేవింతు నిన్!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!శివ మేర్చు!పతివీవు!
భావింతు నిన్!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!పతి వీవు!సర్వాత్మ!భవ హారి శుభ దాయి!
2.
జీవేశ్వరా!శితి కంఠ!లోకేశ!జిత మన్మథాకార!శివు డీవు!భవుడీవు!
కావంగ రా!గతి గూర్చి!మన్నించు!గత మెంచ జాలంగ!కవి వీవు!రవి వీవు!
సేవింతు నిన్!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!శివ మేర్చు పతి వీవు!
భావింతు నిన్!పతి వీవు!సర్వాత్మ!బ్రతు కెల్ల మేల్జేయు!భవ హారి!శుభదాయి!
14.గర్భగత"-భవహర"-ద్వయ వృత్తములు.
అతిశక్వరీ"-వృత్తము.స.న.భ.జ.త.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
శివు డీవు!భవుడీవు!శితి కంఠ!లోకేశ!
కవి వీవు!రవి వీవు!గతి గూర్చి మన్నించు!
శివ మేర్చు పతి వీవు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!
భవ హారి శుభ దాయి!పతి వీవు సర్వాత్మ!
2.
శివు డీవు!భవుడీవు!జిత మన్మథాకార!
కవి వీవు!రవి వీవు!గత మెంచ జాలంగ!
శివ మేర్చు!పతి వీవు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!
భవ హారి!శుభదాయి!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!
15.గర్భగత"-గతమెంచు"-ద్వయ వృత్తములు.
ఆకృతిఛందము,స.న.భ.జ.త.స.య.ల.గణములు.యతులు.9,16.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
శివు డీవు!భవుడీవు!శితికంఠ!లోకేశ!జిత మన్మథాకార!
కవి వీవు!రవి వీవు!గతి గూర్చి మన్నించు!గత మెంచ జాలంగ!
శివ మేర్చు పతి వీవు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!
భవ హారి!శుభదాయిీపతి వీవు!సర్వాత్మ!బ్రతుకెల్ల మేల్జేయు!
2,
శివు డీవు!భవుడీవు!జిత మన్మథాకార!శితి కంఠ లోకేశ!
కవి వీవు!రవి వీవు!గత  మెంచ జాలంగ!గతి గూర్చి మన్నించు!
శివ మేర్చు!పతి వీవు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!
భవ హారి!శుభదాయి!బ్రతు కెల్ల మేల్జేయు!పతి వీవు సర్వాత్మ!
16.గర్భగత"-జిత మన్మథా ద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.భ.జ.త.స.య.య.లగ.గణములు.యతులు.
9,16,23,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
శివు డీవు!భవుడీవు!శితికంఠ!లోకేశ!జిత మన్మథాకార!జీవేశ్వరా!
కవి వీవు!రవివీవు!గతిగూర్చి మన్నించు!గత మెంచ జాలంగ!కావంగ రా!
శివ మేర్చు!పతి వీవు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!సేవింతు నిన్!
భవ హారి!శుభదాయి!పతి వీవు!సర్వాత్మ!బ్రతు కెల్ల మేల్జేయు!భావింతు నిన్!
2.
శివు డీవు!భవుడీవు!జిత మన్మ థాకార!శితి కంఠ లోకేశ!జీవేశ్వరా!
కవి వీవు!రవి వీవు!గత మెంచజాలంగ!గతి గూర్చి!మన్నించు!కావంగ రా!
శివ మేర్చు!పతి వీవు!స్థిత ప్రజ్ఞ జేకూర్చు!క్షితి ధర్మమున్బ్రోచు!సేవింతు నిన్!
భవ హారి!శుభదాయి!బ్రతుకెల్ల!మేల్జేయు!పతి వీవు!సర్వాత్మ!భావింతు నిన్!
జైహింద్.

19, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

రస,మృదుమానస,భద్రకా,రసాయినా,వేనలి,కనని,తేలెనే,తివ్రతా,భీతచేతనా,రసజ్ఞ,గర్భ"-ధనమోహకా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రస,మృదుమానస,భద్రకా,రసాయినా,వేనలి,కనని,తేలెనే,తివ్రతా,భీతచేతనా,రసజ్ఞ,గర్భ"-ధనమోహకా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                         
   "-ధనమోహకా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళ గంతల ధర్మ మాతా!కాలె సత్యము కట్టెలన్!కాని గణాంకాల మాయలన్!
కళ్ళకావర తీవ్ర రోగమ్!గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్!కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!
తృళ్ళుచుండిరి స్వేచ్ఛయంచున్?తేలిపోయెను విశ్వమే!దీన జనంబే గతిం జనున్?
వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?వేల నొందెడి చింతనన్!వేనలిచేజిక్కె నైచ్యులన్!

అర్ధములు:-
వేలనొందెడి=వేల సంఖ్యలో ధనము పొందెడి,వేనలి=జుట్టు,చేజిక్కె
నైచ్యులన్=నీచుల చేతికి జిక్కెను,తేలిపోయెను=పైకెగసెను,
1.గర్భగత"-రస"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
కళ్ళ గంతల ధర్మ మాతా!
కళ్ళకావర తీవ్ర రోగమ్!
తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛ యంచున్?
వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?
2.గర్భగత"-మృదు మానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాలె సత్యము కట్టెలన్!
గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్!
తేలి పోయెను విశ్వమే?
వేల నొందెడి చింతనన్!
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాని గణాంకాల మాయలన్!
కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!
దీన జనం బేగతిన్?జనున్!
వేనలి చే జిక్కె నైచ్యులన్!
4.గర్భగత"-రసాయన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందముర.స.య,స.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కళ్ళ గంతల ధర్మ మాతా!కాలె సత్యము కట్టెలన్!
కళ్ళ కావర తీవ్ర రోగమ్!గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్?
తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛ యంచున్?తేలి పోయెను విశ్వమే!
వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?వేల నొందెడి చింతనన్!
5.గర్భగత"-వేనలి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.స.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలె సత్యము కట్టెలన్!కాని గణాంకాల మాయలన్!
గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్!కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!
తేలి పోయెను విశ్వమే?ధీన జనంబేగతిం జనున్?
వేల నొందెడి చింతనన్!వేనలి చేజిక్కె నైచ్యులన్!
6.గర్భగత"-కనని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.స.ర.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలె సత్యము కట్టెలన్!కాని గణాంకాల మాయలన్!కళ్ళ గంతల ధర్మమాతా!
గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్!కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!కళ్ళ కావర తీవ్ర రోగమ్!
తేలిపోయెను విశ్వమే!దీన జనంబేగతిన్?జనున్!తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛ యంచున్?
వేల నొందెడి చింతనన్!వేనలి చేజిక్కె!నైచ్యులన్!వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?
7.గర్భగత"-తేలెనే"-వృత్తమై.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.ర.స.య.గణములు.యతి 10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియు కలదు.వృ.సం.
కాని గణాంకాల మాయలన్!కళ్ళగంతల ధర్మ మాతా!
కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!కళ్ళకావర తీవ్ర రోగమ్!
దీన జనంబేగతిం జనున్?తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛ యంచున్?
వేనలి చేజిక్కె నైచ్యులన్!వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?
8.గర్భగత"-తీవ్రతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాని గణాంకాల మాయలన్!కళ్ళగంతల ధర్మ మాతా!కాలె సత్యము కట్టెలన్!
కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!కళ్ళకావర తీవ్ర రోగమ్!గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్?
దీన జనంబే గతింజనున్? తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛ యంచున్?తేలి పోయెను లోకమే?
వేనలి చేజిక్కె నైచ్యులన్!వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?వేల నొందెడి చింతనన్!
9.గర్భగత"-భీత చేతనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలె సత్యము కట్టెలన్?కళ్ళ గంతల ధర్మ మాతా!
గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్?కళ్ళకావర తీవ్ర రోగమ్!
తేలిపోయెను లోకమే?తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛ యంచున్?
వేల నొందెడి చింతనన్!వేళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?
10,గర్భగత"-రసజ్ఞ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.జ.జ.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలె సత్యము కట్టెలన్?కళ్ళగంతల ధర్మ మాతా!కాని గణాంకాల మాయలన్!
గాలి తీవ్రత దుష్కృతిన్?కళ్ళకావర తీవ్ర రోగమ్!కాన వశంబౌనె?ధర్మమున్!
తేలి పోయెను లోకమే?తృళ్ళు చుండిరి స్వేచ్ఛయంచున్?దీన జనంబే గతిం జనున్?
వేల నొందెడి చింతనన్!వెళ్ళె నీతి వికారి యౌచున్?వేనలి చేజిక్కె నైచ్యులన్!
స్వస్తి.
జైహింద్.

18, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

వాదనా,ఉషశ్రీ,భూవిలాప,తరగని,మలజాలని,నమసా,బ్రతుకుజీవా,భూతలి,నిరనద్య,పరమాన్న,గర్భ"-శక్త్యుక్త"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
వాదనా,ఉషశ్రీ,భూవిలాప,తరగని,మలజాలని,నమసా,బ్రతుకుజీవా,భూతలి,నిరనద్య,పరమాన్న,గర్భ"-శక్త్యుక్త"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.
                           
"-శక్త్యుక్తతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.మ.స.స.మ.త.స.త.లగ.గణములు.యతులు.10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాలూ అన్నం పత్యంబనగా!పరమాన్నం తింటావేమీ?బ్రతుక లేవే?
భూతలినిన్!
తేలెన్నీ తెల్వెంతో?వటువా!తిరు నామాలే!దక్కున్లే?దివుర జ్ఞానం!
శోభిదమా?
నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా!నిరవద్యుండౌమా?జ్ఞానీ!నివసితాల
న్వీడకుమా!
తాళం గొట్టే నీతిన్విడుమా!తరగొందన్నీ తిన్నిత్యమ్!దవళమౌ!
                                                                  సత్యంబమరన్!
అర్ధములు:-
దివురు=ఒప్పు,నిరవద్యుడు=దోషరహితుడు,
1.గర్భగత"-వాదనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.మ.స.గణములు.వృ.సం.193.
ప్రాసనియమము కలదు.
పాలూ అన్నం పత్యం బనగా!
తేలెం నీ తెల్వెంతో? వటువా!
నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా?
తాళం గొట్టే!నీతిన్విడుమా!
2.గర్భగత"-ఉషశ్రీ"-వృత్తము
అనుష్టుప్ఛందము.స.మ.గగ.గణములు.వృ.సం.4,
ప్రాసనియమము కలదు.
పరమాన్నం తింటావేమీ?
తిరు నామాలే!దక్కున్లే?
నిరవద్యుం డౌమా!జ్ఞానీ!
తరుగొందన్నీతిన్నిత్యమ్!
3.గర్భగత"-భూవిలాప"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.మ.సనగణములు.వృ.సం.200,
ప్రాసనియమము కలదు.
బ్రతుక లేవే?భూ తలినిన్!
దివుర జ్ఞానం దీపిదమౌ!
నివసితాలం!వీడకుమా!
ధవళమౌ!స్వచ్ఛం బమరన్!
4.గర్భగత"-తరగని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.మ.స.స.మ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాలూ అన్నం పత్యంబనగా!పరమాన్నం తింటా వేమీ?
తేలెం నీతెలి వెంతో?వటువా!తిరు నామాలే!దక్కున్లే?
నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా?నిరవద్యుం డౌమా!జ్ఞానీ!
తాళం గొట్టే నీతిం విడుమా!తరుగొంద న్నీతిం!నిత్యమ్!
5.గర్భగత"-మనజాలని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.మ.త.స.త.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాన్నం తింటావేమీ? బ్రతుక లేవే?భూతలినిన్?
తిరు నామాలే!దక్కు న్లే?దివుర జ్ఞానం దీపిదమౌ?
నిరవద్యుండౌమా?జ్ఞానీ!నివసితాలం వీడకుమా!
తరు గొందన్నీతిం నిత్యమ్!ధవళమౌ!స్వచ్ఛంబమరన్?
6.గర్భగత"-నమసా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.త.స.త.య.మ.త.లగ.గణములు.యతులు.
9,18,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాన్నం తింటా వేమీ?బ్రతుక లేవే?భూతలినిన్!పాలూ అన్నం
పత్యంబనగా?
తిరు నామాలే!దక్కు న్లే?దివుర జ్ఞానం దీపిదమౌ?తేలెం!నీతెల్తోవెంతో
వటువా?
నిరవద్యుం డౌమా!జ్ఞానీ?నివసితాలం వీడకుమా!నీలో శక్తిన్యుక్తిం
గనవా?
తరుగొందన్నీతిం నిత్యం!ధవళమౌ!సత్యం బమరన్?తాళం గొట్టే నీతిం
విడుమా!
7.గర్భగత"-బ్రతుకుజీవా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.మ.స.మ.మ.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
బ్రతుక లేవే?భూతలినిన్?పాలూ అన్నం పత్యంబనగా?
దివుర జ్ఞానం దీపిదమౌ!తేలెం నీతల్వెంతో? వటువా!
నివసితాలం వీడకుమా!నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా!
ధవళమౌ!సత్యంబమరన్?తాళం గొట్టే నీతిం విడుమా!
8.గర్భగత"-భూతలి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.స.మ.మ.స.స.మ.గగ.గణములు.యతులు.
10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
బ్రతుక లేవే?భూతలినిం పాలు అన్నం పత్యం బనగా?పరమాన్నం
తింటావేమీ?
దివుర జ్ఞానం దీపిదమౌ?తేలెం నీతెల్వెంతో?వటువా!తిరు నామాలే!
దక్కున్లే!
నివసితాలం వీడకుమా!నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా?నిర వద్యుండౌమా!
జ్ఞానీ?
ధవళమౌ!సత్యంబమరన్?తాళం కొట్టే!నీతిం విడుమా! తరుగొందన్నీతిం
నిత్యమ్!
9.గర్భగత"-నిరవద్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.మ.మ.మ.త.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాన్నం తింటావేమీ?పాలూ అన్నం పత్యంబనగా!
తిరు నామాలే!దక్కున్లే?తేలెం!నీతెలివెంతో?వటువా!
నిరవద్యుండౌమా!జ్ఞానీ?నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా?
తరుగొందన్నీతిం నిత్యం!తాళం కొట్టే!నీతిం విడుమా!
10,గర్భగత"-పరమాన్న"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.మ.మ.త.జ.స.త.లగ.గణములు.యతులు.
9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరమాన్నం తింటావేమీ?పాలూ అన్నం పత్యంబనగా!బ్రతుక లేవే భూతలినిన్?
తిరునామాలే!దక్కున్లే?తేలెం!నీ తెలివెంతో?వటువా!దివుర జ్ఞానం దీపిదమౌ?
నిర వద్యుండౌమా!జ్ఞానీ?నీలో శక్తిం యుక్తిం గనవా?నివసితాలం వీడకుమా!
తరుగొందన్నీతిం నిత్యం!తాళం కొట్టే!నీతిం విడుమా!ధవళమౌ! స్వచ్ఛం బమరన్!
జైహింద్.

మత్తరజినీద్వయ,సమానీ,వసుగంథి,యతిర్నవసుగంథి ద్వయ,కొంగుబంగరు ద్వయ,రజినీకర ప్రియ,కల్పద్రుమ, గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీద్వయ,సమానీ,వసుగంథి,యతిర్నవసుగంథి ద్వయ,కొంగుబంగరు ద్వయ,రజినీకర ప్రియ,కల్పద్రుమ, గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                         
"-గిరివరదమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తుచ్ఛ దృష్టి శల్య మైతివే!తోయజాక్షి!భూవరామ!తూగలేక!వీగె నీతియున్!
మచ్చు కేని మంచి లేదయెన్?మాయ నిండె నెల్ల చూడ!మాగె కీర్తి కల్యుగంబునన్!
రచ్చ కీడ్చి చంపి సత్యమున్!రాయసంబు తాండవింప!రాగ ద్వేష భావ
పూర్ణతన్!
మచ్చ తెచ్చి పిట్టి నారిలన్!మాయగాండ్ర మాప వేల?మా'-గరీయతంబు
జూపుమా!
అర్ధములు;-
ధృష్టి=దిట్టతనము,తుచ్ఛ=నీచమైన,

1.గర్భగత"-మత్తరజినీ ద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.తుచ్ఛ దృష్టి శల్య మైతివే!              2.తూగ లేక వీగె నీతియున్!
   మచ్చుకేని మంచి లేదయెన్?            మాగె కీర్తి కల్యుగంబునన్!
   రచ్ఛ కీడ్చి చంపి సత్యమున్!            రాగ ద్వేష భావ పూర్ణతన్!
   మచ్చ తెచ్చిపెట్టి నారిలన్!              మా'-గరీయతంబు జూపుమా!
2.గర్భగత"-సమానీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.107.
ప్రాసనియమము కలదు.
తోయజాక్షి భూ వరామ!
మాయ నిండె నెల్ల చూడ!
రాయసంబు తాండవింప!
మాయగాండ్ర మాప వేల?
3.గర్భగత"-రసగంథి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తుచ్ఛ ధృష్టి శల్యమైతివే?తోయజాక్షి భూ వరామ!
మచ్చుకేని మంచి లేదయెన్?మాయ నిండె నెల్ల చూడ!
రచ్చకీడ్చి చంపి సత్యమున్!రాయసంబు తాండవింప!
మచ్చ తెచ్చిపెట్టి నారిలన్!మాయగాండ్ర మాపవేల?
4.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంథి ద్వయ వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
తోయజాక్షి భూ వరామ!తూగ లేక వీగె నీతియున్?
మాయనిండె నెల్ల!చూడ!మాగె కీర్తి కల్యుగంబునన్?
రాయసంబు తాండవింప!రాగ ద్వేషభావ పూర్ణతన్!
మాయగాండ్ర మాప వేల?మా'-గరీయతంబు జూపుమా!
2.
తోయ జాక్షి భూ వరామ!తుచ్ఛ ధృష్టి శల్య మైతివే?
మాయ నిండె నెల్ల!చూడ!మచ్చు కేని మంచి లేదయెన్?
రాయసంబు తాండవింప!రచ్చ కీడ్చి చంపి సత్యమున్!
మాయ గాండ్ర మాప వేల?మచ్చ తెచ్చిపెట్టినా రిలన్?
5.గర్భగత"-కొంగుబంగరు ద్వయ,వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
తోయజాక్షి భూ వరామ!తూగ లేక వీగె నీతియున్?తుచ్ఛ ధృష్టి శల్యమైతివే?
మాయ నిండె నెల్లచూడ!మాగెకీర్తి కల్యుగంబునన్?మచ్చుకేని!మంచిలేదయెన్?
రాయసంబు తాండవింప!రాగ ద్వేషభావ పూర్ణతన్?రచ్చకీడ్చి చంపిసత్యమున్!                
మాయగాండ్ర మాపవేల?మా'-గరీయంబు జూపుమా!మచ్చ తెచ్చిపెట్టినారిలన్?
2.
తోయజాక్షి భూవరామ!తుచ్ఛ దృష్టి శల్యమైతివే?తూగలేక వీగెనీతియున్?
మాయ నిండె నెల్లచూడ!మచ్చుకేని మంచి లేదయెన్?మాగె కీర్తికల్యుగంబునన్!
రాయసంబు తాండ వింప!రచ్చ కీడ్చి చంపి సత్యమున్?రాగ ద్వేషభావ పూర్ణతన్?
మాయగాండ్ర మాప వేల?మచ్చతెచ్చి పెట్టిని రిలన్?మా'-గరీయంబు
జూపుమా!
6.గర్భగత"-రజినీకర ప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తూగ లేక వీగె నీతియున్?తుచ్ఛ ధృష్టి శల్య మైతివే?
మాగె కీర్తి కల్యుగంబునన్!మచ్చు కేని మంచి లేదయెన్?
రాగ ద్వేష భావ పూర్ణతన్?రచ్చ కీడ్చి చంపి సత్యమున్?
మా'-గరీయంబు జూపుమా!మచ్చ తెచ్చి పెట్టి నిరిలన్?
7.గర్భగత"-కల్పద్రుమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తూగలేక?వీగె నీతియున్!తుచ్ఛ ధృష్టి శల్య మైతివే?తోయజాక్షి భూవరామ!
మాగె కీర్తి కల్యుగంబునన్!మచ్చుకేని మంచి లేదయెన్?మాయ నిండెనెల్ల చూడ!
రాగ ద్వేషభావ పూర్ణతన్?రచ్చ కీడ్చి చంపి సత్యమున్?రాయసంబుతాండవింప!
మా'-గరీయంబు జూపుమా!మచ్చశతెచ్చి పెట్టినారిలన్?మాయ గాండ్రమాప వేల?
  జైహింద్.

17, సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం

మత్తరజినీ,సమానీ,నరసా,రజోరజ,సఖ్యతా,అసచ్ఛరా,దోష చరా,దప్పర,మింటినంటు,కుటిలాలక,గర్భ"-మాయామోహ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,సమానీ,నరసా,రజోరజ,సఖ్యతా,అసచ్ఛరా,దోష చరా,దప్పర,మింటినంటు,కుటిలాలక,గర్భ"-మాయామోహ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                         
మాయామోహ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మాయామోహ ద్రోహ పూర్ణులై!మంచి నించు కెంచ రిలన్!మనుజ నీతిమారె కలిన్!
తీయుచుంద్రు గోతు లొడ్లకున్?తెంచ రా రదేల?సురల్!దినకరుండె!సాక్షి గదా!
చేయ జాల కూర కొంటివా?చించ వేల?దుర్మదులన్!చెనకి నారు!ధర్మ మిలన్!
పాయ నేల?కర్మ కర్తృకా!వంచనంపు జీవతతిన్?వనథి మ్రింగునైజమునన్?
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
మాయ మోహ ద్రోహ పూర్ణులై!
తీయు చుంద్రు గోతు లొడ్లకున్?
చేయ జాల కూర కొంటివా?
పాయ నేల?కర్మ కర్తృకా!
2.గర్భగత"-సమానీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.లగ.గణములు.వృ.సం.107.
ప్రాసనియమము కలదు.
మంచి నించు కెంచ రిలన్!
తెంచ రారదేల?సురల్!
చించ వేల?దుర్మదులన్!
వంచ నంపు జీవతతిన్!
3.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమము కలదు.
మనుజ నీతి మారె కలిన్!
దిన కరుండె!సాక్షి గదా!
చెనకి నారు ధర్మ  మిలన్!
వనథి మ్రింగు నైజమునన్?
4.గర్భగత"-రజోరజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మాయ మోహ ద్రోహ పూర్ణులై!మంచి నించు కెంచ రిలన్?
తీయు చుండ్రు గోతు లొడ్లకున్?తెంచ రా రదేల?సురల్!
చేయ జాల కూరకొంటివా?చించ వేల?దుర్మదులన్!
పాయ నేల?కర్మ కర్తృకా!వంచ నంపు జీవతతిన్?
5.గర్భగత"-సఖ్యతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంచి నించు కెంచ రిలన్!మనుజ నీతి మారె కలిన్!
తెంచ రా రదేల?సురల్!దిన కరుండె! సాక్షిగదా!
చించవేల?దుర్మదులన్!చెనకి నారు ధర్మ మిలన్?
వంచ నంపు జీవతతిన్?వనథి మ్రింగు నైజము నన్?
6.గర్భగత"-అసచ్ఛరా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.జ.స.జ.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంచి నించు కెంచ రిలన్?మనుజ నీతి మారె!కలిన్!మాయ మోహ ద్రోహపూర్ణులై!
తెంచ రా రదేల?సురల్!దిన కరుండె సాక్షి గదా!తీయు చుంద్రు గోతులొడ్లకున్?
చించ వేల?దుర్మదులన్!చెనకి నారు ధర్మ మిలన్?చేయ జాల కూరకొంటివా?
వంచ నంపు జీవ తతిన్?వనథి మ్రింగు నైజమునన్!పాయ నేల?కర్మకర్తృకా!
7.గర్భగత"-దోషచరా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనుజ నీతి మారె!కలిన్!మాయ మోహ ద్రోహ పూర్ణులై!
దిన కరుండె!సాక్షి గదా!తీయు చుంద్రు గోతు లొడ్లకున్?
చెనకి నారు ధర్మ మిలన్?చేయ జాల కూర కొంటివా?
వనథి మ్రింగు నైజము నన్ !పాయ నేల?కర్మ కర్తృకా!
8.గర్భగత"-దప్పర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.ర.జ.ర.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మనుజ నీతి మారె!కలిన్!మాయ మోహ ద్రోహ పూర్ణులై!మంచి నించుకెంచ రిలన్?
దిన కరుండె!సాక్షి గదా!తీయు చుంద్రు గోతు లొడ్లకున్?తెంచ రా రదేల? సురల్!
చెనకి నారు ధర్మ మిలన్?చేయ జాల కూర కొంటివా?చించ వేల?దుర్మదులన్!
వనథి మ్రింగు నైజమునన్? పాయ నేల? కర్మ కర్తృకా!వంచనంబె!లోకమయెన్?
9,గర్భగత"-మింటినంటు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంచి నించు కెంచ రిలన్?మాయ మోహ ద్రోహ పూర్ణులై!
తెంచ రా రదేల?సురల్!తీయు చుంద్రు గోతు లొడ్లకున్?
చించ వేల?దుర్మదులన్!చేయ జాల కూరకొంటివా?
వంచనంబె!లోక మయెన్?పాయ నేల?కర్మ కర్తృకా!
10,గర్భగత"-కుటిల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.య.జ.ర.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మంచి నించు కెంచ లిలన్?మాయ మోహ ద్రోహ పూర్ణులై!మనుజ నీతిమారె కలిన్!
తెంచ రా రదేల?సురల్!తీయు చుంద్రు గోతు లొడ్లకున్?దినకరుండె!సాక్షిగదా!
చించ వేల?దుర్మదులన్!చేయ జాల కూర కొంటివా?చెనకి నారు ధర్మమిలన్?
వంచ నంబె!లోక మయెన్?పాయ నేల?కర్మ కర్తృకా!వనథి మ్రింగునైజమునన్!
  జైహింద్.

16, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

బ్రహ్మశ్రీ దోర్బల ప్రభాకరశర్మగారి వ్యక్తిత్వ వర్ణనములు... నిర్వహణ...భక్తిసాధనమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

15, సెప్టెంబర్ 2020, మంగళవారం

ఆర్తిహర,భూజావర,మూర్ఖతా,తపిత,జడ్డిచింత్య,జడతత్వ,అసమర్ధతా,సారిజా,సుగమ్యతా,అపాత్రతా,గర్భ"-సుభిక్షుక"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్తిహర,భూజావర,మూర్ఖతా,తపిత,జడ్డిచింత్య,జడతత్వ,అసమర్ధతా,సారిజా,సుగమ్యతా,అపాత్రతా,గర్భ"-సుభిక్షుక"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.                        

"-సుభిక్షుక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.భ.ర.ర.స.జ.జ.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అపాత్ర దానము దానమే?అడ్డ గోలగు దోపిడౌ!అసమర్ధత చేకూర్చుటే!
శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్!జడ్డి చింత్యము స్వార్థమే?స్వ సమర్ధన మూర్ఖమౌ?
కపాల భిక్షుకు డుగ్రుడౌ!గడ్డు రోజుల తీరిదే?కసి పెంచుట తప్పే యగున్!
తపించు ముక్తికి సఖ్యతన్!దడ్డు తత్వము మానుడీ!దస దానకు చోటీయకన్?
అర్థములు:-
దడ్డు తత్వము=దిగంబరత్వము,దసదానకు=మూర్ఖత్వానికి,

భావము:-అపాత్రదానము దానముకాదు.అది అడ్డ గోలుగు సంపాదనమే!
జనుల నసమర్ధుల చేయరాదు.దోషులను దేవతలు శపింతురు.జడ్డి చింతనము,స్వార్ధమే యనిపించుకొనును.తనను తాను సమర్ధించు కొనుట
మూర్ఖత్వమే యగును.కపాలేశ్వరు డాగ్రహించును.గడ్డు రోజుల తీరీ
విధముగనే యుండును.కసిపెంపు చర్యలు తప్పే యగును.సత్య మార్గాన
ముక్తికై తపించుము.గుట్టు గుమ్యము లేని దిగంబరత్వమును మాన
వలెను.మూర్ఖత్వానికి చోటీయకుము.
1.గర్భగత"-ఆర్తిహర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.182.
ప్రాసనియమము కలదు.
అపాత్ర దానము దానమే?
శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్!
కపాల భిక్షుకు డుగ్రుడౌ?
తపించు ముక్తికి సఖ్యతన్!
2.గర్భగత"-భూజావర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.123.
ప్రాసనియమము కలదు.
అడ్డ గోలగు దోపిడౌ!
జడ్డి చింత్యము స్వార్థమౌ?
గడ్డు రోజులు తీరిదే?
దడ్డు తత్వము మానుడీ!
3.గర్భగత"-మూర్ఖతా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.ర.గణములు.వృ.సం.152.
ప్రాసనియమము కలదు.
అసమర్ధత చేకూర్చుటే?
స్వ సమర్థన మూర్ఖంబగున్!
కసి పెంచుట తప్పే యగున్!
దస దానకు చోటీయకన్!
4.గర్భగత"-తపిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.భ.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అపాత్ర దానమ దానమే?అడ్డు గోలగు దోపిడౌ?
శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్?జడ్డి చింత్యము స్వార్థమౌ?
కపాల భిక్షకు డుగ్రుడౌ!గడ్డు రోజుల తీరిదే?
తపించు ముక్తికి సత్యతన్?దడ్డు తత్వము మానుడీ!
5.గర్భగత"-జడ్డిచింత్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.జ.య.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అడ్డ గోలగు దోపిడౌ?అసమర్ధత చేకూర్చుటే?
జడ్డిచింత్యము స్వార్ధమౌ?స్వ సమర్ధన మూర్ఖంబగున్?
గడ్డు రోజుల తీరిదే?కసి పెంచుట తప్పేయగున్!
దడ్డు తత్వము మానుడీ!దస దానకు చోటీయకన్!
6.గర్భగత"-జడుతత్వ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.జ.య.జ.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అడ్డ గోలగు దోపిడౌ?అసమర్థత చేకూర్చుటే!అపాత్ర దానము దానమే?
జడ్డి చింత్యము స్వార్థమౌ?స్వ సమర్ధన మూర్ఖంబగున్?శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్!
గడ్డు రోజులు తీరిదే?కసి పెంచుట తప్పే యగున్!కపాల భిక్షకు డుగ్రుడౌ?
దడ్డు తత్వము మానుడీ!దస దానకు చోటీయకన్తపించు ముక్తికి సత్యతన్?
7.గర్భగత"-అసమర్ధతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.ర.భ.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అసమర్ధత చేకూర్చుటే?అపాత్ర దానము దానమే?
స్వ సమర్ధన మూర్ఖంబగున్?శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్!
కసి పెంచుట తప్పే యగున్!కపాల భిక్షుకు డుగ్రుడౌ!
దస దానకు చోటీయకన్? తపించు ముక్తికి సత్యతన్!
8.గర్భగత"-సారిజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.ర.జ.భ.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అసమర్ధత చేకూర్చుటే?అపాత్ర దానము దానమే?అడ్డ గోలగు దోపిడౌ?
స్వ సమర్ధన మూర్ఖంబగున్!శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్?జడ్డి చింత్యము స్వార్ధమౌ?
కసి పెంచుట తప్పే యగున్?కపాల భిక్షుకు డుగ్రుడౌ?గడ్డు రోజుల తీరిదే?
దస దానకు చోటీయకన్?తపించు ముక్తికి సఖ్యతన్!దడ్డు తత్వము మానుడీ!
9.గర్భగత"-సుగమ్యతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.ర.స.లగ.గణములు.యతి,9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అడ్డ గోలగు దోపిడౌ?అపాత్ర దానము దానమే?
జడ్డి చింత్యము స్వార్ధమౌ?శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్?
గడ్డు రోజుల తీరిదే? కపాల భిక్షుకు డుగ్రుడౌ!
దడ్డు తత్వము మానుడీ!తపించు ముక్తికి సఖ్యతన్!
10,గర్భగత"-అపాత్రతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.ర.స.జ.జ.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అడ్డ గోలగు దోపిడౌ?అపాత్రదానము దానమే?అసమర్ధత చేకూర్చుటే?
జడ్డి చింత్యము స్వార్ధమౌ?శపింత్రు దివ్యులు దోషులన్?స్వ సమర్థన! మూర్ఖంబగున్?
గడ్డు రోజుల తీరిదే?కపాల భిక్షుకు డుగ్రుడౌ!కసి పెంచుట తప్పేయగున్!
దడ్డు తత్వము మానుడీ!తపించు ముక్తికి సఖ్యతన్!దస దానకు చోటీయకన్?

జైహింద్

14, సెప్టెంబర్ 2020, సోమవారం

మాతృనిందా,చిత్రపద,వినుత,పూజిత,మేఘశ్యామ,మూలాధార,జగదాధార,సుస్వరా,రసవత్,దుందుభిస్వన,గర్భ"-శంఖారావ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
మాతృనిందా,చిత్రపద,వినుత,పూజిత,మేఘశ్యామ,మూలాధార,జగదాధార,సుస్వరా,రసవత్,దుందుభిస్వన,గర్భ"-శంఖారావ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.                       

"-శంఖారావ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.య.భ.భ.త.స.త.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సారముగల రామ నామమ్!చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!జగతి కాధారం! మహత్వమ్!
పారము పురుషార్థ దామమ్!వారిద శ్యాముని రామమ్!భగవతీ కంఠో పహారమ్!
పూరిత వర శంఖ నాధమ్!భూరి గుణాల వరామమ్!పొగడికం జేయంగ!దివ్యుల్!
తీరని తనివెంచు మోయీ!తేరది జీవ సరాగమ్!తెగువ జూపంగల్గు! సౌఖ్యమ్!
1.గర్భగత"-మాతృనిందా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.స.య.గణములు.వృ.సం.95,
ప్రాసనియమము కలదు.
సారముగల రామ నామమ్!
పారము పురుషార్థ దామమ్!
పూరిత వర శంఖ నాథమ్!
తీరని తని వెంచుమోయీ?
2.గర్భగత"-చిత్రపద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.55.
ప్రాసనియమము కలదు.
చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!
వారిద శ్యాముని రామమ్!
భూరి గుణాల వరామమ్!
తేరది జీవ సరాగమ్!
3.గర్భగత"-వినుత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.మ.య.గణములు.వృ.సం.72.
ప్రాసనియమము కలదు.
జగతి కాధారమ్!మహత్వమ్!
భగవతీ కంఠోప హారమ్!
పొగడికం జేయంగ దివ్యుల్!
తెగువ జూపం! గల్గు సౌఖ్యమ్!
4.గర్భగత"-పూరిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.య.భ.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సారముగల రామ నామమ్!చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!
పారము పురుషార్థ దామమ్!వారిద శ్యాముని రామమ్!
పూరిత వర శంఖ నాధమ్!భూరి గుణాల వరామమ్!
తీరని తనివెంచు మోయీ!తేరది!జీవ సరాగమ్!
5.గర్భగత"-మేఘశ్యామ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.త.స.త.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!జగతి కాధారమ్!మహత్వమ్!
వారిద శ్యాముని రామమ్!భగవతీ!కంఠోప హారమ్!
భూరి గుణాల వరామమ్!పొగడికం జేయంగ దివ్యుల్!
తేరది!జీవ సరాగమ్!తెగువ జూపం గల్గు సౌఖ్యమ్!
6.గర్భగత"-మూలాధార"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.త.స.త.మ.న.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!జగతి కాధారమ్!మహత్వమ్!సారముగల రామ నామమ్!
వారిద శ్యాముని రామమ్!భగవతీ కంఠోప హారమ్!పారము పురుషార్థ దామమ్!
భూరి గుణాల వరామమ్!పొగడికం జేయంగ దివ్యుల్!పూరిత వర శంఖ నాధమ్!
తేరది జీవ సరాగమ్!తెగువ జూపం గల్గు సౌఖ్యమ్!తీరని తనివెంచు మోయీ!
7.గర్భగత"-జగదాధార"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.మ.య.భ.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతి కాధారమ్!మహత్వమ్!సారముగల రామ నామమ్!
భగవతీ కంఠోప హారమ్!పారము పురుషార్థ దామమ్!
పొగడికం జేయంగ దివ్యుల్!పూరిత వర శంఖ నాధమ్?
తెగువ జూపం గల్గు సౌఖ్యమ్!తీరని తనివెంచు మోయీ!
8.గర్భగత"-సుస్వరా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.య.భ.స.య.భ.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతి కాధారమ్!మహత్వమ్!సారముగల రామ నామమ్!చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!
భగవతీ కంఠోప హారమ్!పారము పురుషార్ధ దామమ్!వారిద శ్యాముని రామమ్!
పొగడికం జేయంగ దివ్యుల్!పూరిత వర శంఖ నాథమ్!భూరి గుణాల వరామమ్!
తెగువ జూపం గల్గు సౌఖ్యమ్!తీరని తని వెంచు మోయీ!తీరదె!జీవ సరాగమ్!
9,గర్భగత"-రసవత్"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.మ.న.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!సారము గల రామ నామమ్!
వారిద శ్యాముని రామమ్!పారము పురుషార్థ దామమ్!
భూరి గుణాల వరామమ్!పూరిత వర శంఖ నాథమ్!
తీరదె జీవ సరాగమ్!తీరని తనివెంచు మోయీ!
10,గర్భగత"-దుందుభీస్వన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.మ.న.జ.త.స.త.గగ.గణములు.యతులు 9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చారు సుశీల మనోజ్ఞమ్!సారము గల రామ నామమ్!జగతి కాధారమ్! మహత్వమ్!
వారిద శ్యాముని రామమ్!పారము పురుషార్థ దామమ్!భగవతీ కంఠోప హారమ్!
భూరి గుణాల వరామమ్!పూరిత శంఖ నాధమ్!పొగడికం జేయంగ దివ్యుల్!
తీరదె జీవ సరాగమ్!తీరని తనివెంచు మోయీ!తెగువ జూపం గల్గు సౌఖ్యమ్!
 జైహింద్.

13, సెప్టెంబర్ 2020, ఆదివారం

ఏకాక్షర చమత్కార శ్లోకము

2 comments

జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  దాదదో దుద్దదుద్దాదీ 
దాదదోదూదదీదదోః 
దుద్దాదం దదదే దుద్దే 
దాదాదద దదోऽదదః .

ప్రతిపదార్థ :
దాదదః =శ్రీ కృష్ణుడు,
దుద్దరుత=వరముల నన్నిటిని,
దాదీ=ఇచ్చువాడు,
దాదదః=పాపములను దహించు వాడు,
దదోః=దుష్టులను,
దూదదీ = శిక్షించు వాడు
దుద్దాదం = మంచి వారిని ,
దుద్దే = కాపాడుట యందు ,
దదదే = దీక్ష గలవాడు
దదోదదః = ధర్మాధర్మములను ,
దాదా = మిక్కిలిగా ,
ద ద = ధరించువాడు అనగా ధర్మమును ,అధర్మములోని ధర్మమును కాపాడు వాడు
భావం.
శ్రీకృష్ణుడు అన్ని వరాలను ఇచ్చేవాడు, పాపసంహారకుడు, పరిశుద్ధుడు, దుష్టులను శిక్షించి శిష్టులను కాపాడేవాడు, ధర్మరక్షకుడు.
జైహింద్.

12, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్యశర్మ కృత అష్ట విధ కందము.

0 comments

జై శ్రీరామ్.
తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్యశర్మ కృత అష్ట విధ కందము.
“అష్టవిధ కందము” అమ్మ శారదాంబ దయతో. 

1. జనవర కలలను గను చును
కనులను కలియగ గనుకను కళుకుల కలయై
కనబడ వెలుగుల కనుకలి
నినుచను వెలసె “కుజ” నలిని నిలచెను కలిమై

2. కను చును కనులను కలియగ
గనుకను కళుకుల కలయై కనబడ వెలుగుల్
కనుకలి నినుచను వెలసె “కు
జ” నలిని నిలచెను కలిమయి జనవర కలలన్.

3. కలియగ గనుకను కళుకుల
కలయై కనబడ వెలుగులు కనుకలి నినుచన్
వెలసె “కుజ” నలిని నిలచెను
కలిమై జనవర కలలను గను చును కనులన్.

4. కళుకుల కలయై కనబడ
వెలుగులు కనుకలి నినుచను వెలసె “కుజ” నలిన్
నిలచెను కలిమై జనవర
కలలను గను చును కనులను కలియగ గనుకన్.

5. కనబడ వెలుగుల కనుకలి
నినుచను వెలసె “కుజ” నలిని నిలచెను కలిమై
జనవర కలలను గను చును
కనులను కలియగ గనుకను కళుకుల కలయై

6. కనుకలి నినుచను వెలసెకు
జనలిని నిలచెను కలిమై జనవర కలలన్.
గను చును కనులను కలియగ
గనుకను కళుకుల కలయై కనబడ వెలుగుల్

7. వెలసె “కుజ” నలిని నిలచెను
కలిమై జనవర కలలను గను చును కనులన్.
కలియగ గనుకను కళుకుల
కలయై కనబడ వెలుగులు కనుకలి నినుచన్

8. నిలచెను కలిమై జనవర
కలలను గను చును కనులను కలియగ గనుకన్.
కళుకుల కలయై కనబడ
వెలుగులు కనుకలి నినుచను వెలసె “కుజ” నలిన్

జైహింద్.

11, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

భాస్వర,వరమౌ,హృత్స్ఫందనా,యశోవిరాజి,భగవంత,జిగివిడు,స్థాణువ,సన్మయా,యశశ్వి,శ్రీసన్నిభా,గర్భ"-సుమయ శ్రీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భాస్వర,వరమౌ,హృత్స్ఫందనా,యశోవిరాజి,భగవంత,జిగివిడు,స్థాణువ,సన్మయా,యశశ్వి,శ్రీసన్నిభా,గర్భ"-సుమయ శ్రీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.                           

సుమయ శ్రీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.ర.స.న.స.ర.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శ్రీ యమ!సుశివ నావశి!శివనా వశి సుమయ శ్రీ!చిగురించు భువి శోభల్!
పాయదు ఘన యశంబును!భవ బంధము లెడమవన్?భగవంత మదియే!  లే?
శ్రీయశవర!దయామయ!చివరం!పరమ పదమౌ?జిగి వీడ వలదోయీ?
నేయము గను!సదాచర!నివసించుమి!శుభగతన్!నిగమంబులకు కొప్పై?                                                                                    
అర్ధములు:-సుమయ=పద్మమే!శ్రీ=లక్ష్మీదేవి,సుశివనా=మంచి శాంత
స్వరూప మన బడు,(లక్ష్మి),నావశి=నా కనుకూలము,జిగి వీడవలదు=
పట్టును సడలింప రాదు,సదాచర=సత్యము నాచరించుమ,శుభగతన్=
మంచిగ,నిగమంబుల కొప్పై=వేదములకు మకుటాయమానమై,

భావము:-సుగుణాల రాశి యగు శ్రీమన్మహాలక్ష్మి నాకను కూలమగును.
అనగా నేను లక్ష్మీ సంపన్నుడ నగుదును,శాంతమే శివ మనబడి నన్ను
కటాక్షించెను.పద్మమే లక్ష్మీదేవి.భూమాతకు శోభలు చిగురింప జేయును.
కీర్తి వదలిపోదు.భవ బంధములు దూరము కాబడినను,భగవచ్ఛింతనమే
శుభము.సత్ప్రవర్తనను స్నేహమును పెంచుకొనుము.జిగి సడలని మంచి
మార్గమున జీవించుము.
1.గర్భగత"-భాస్వర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.న.భ.గణములు.వృ.సం.447.
ప్రాసనియమము కలదు.
శ్రీ యమ!సుశివ నావశి!
పాయదు ఘన యశంబున్?
శ్రీయశవర దయామయ!
నేయము గను సదాచర!
2.గర్భగత"-వరమౌ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.న.స.గణములు.వృ.సం.252.
ప్రాసనియమము కలదు.
శివనా వశి సుమయ శ్రీ!
భవ బంధము లెడ మవన్?
చివరం పరమ పదమౌ?
నివసించుమి!శుభగతన్!
3.గర్భగత"-హృత్స్పంధనా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.గగ.గణములు.వృ.సం.80.
ప్రాసనియమము కలదు.
చిగురించు భువి శోభల్!
భగవంత మదియే?లే!
జిగి వీడ వలదోయీ?
నిగమంబులకు కొప్పై!
4.గర్భగత"-యశోవిరాజి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.న.భ.స.న.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శ్రీయమ!సుశివ నా వశి!శివనా వశి సుమయ శ్రీ!
పాయదు ఘన యశంబున్?భవ బంధము లెడ మవన్?
శ్రీ యశవర దయామయ!చివరం పరమ పదమౌ?
నేయము గను!సదాచర!నివశించుమి!శుభగతన్!
5.గర్భగత"-భగవంత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.స.ర.న.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివ నా వశి!సుమయ శ్రీ!చిగురించు భువి శోభల్!
భవ బంధము లెడ మవన్?భగవంత మదియే!లే?
చివరం పరమ పదమౌ?జిగి వీడ వలదోయీ?
నివసించుమి!శుభగతన్?నిగమంబులకు కొప్పై!
6.గర్భగత"-జిగివిడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.స.ర.న.మ.స.స.లల.గణములు.యతులు,10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివ నావశి సుమయ శ్రీ!చిగురించు భువి శోభల్!శ్రీయమ సుశివ నావశి!
భవ బంథము లెడ మవన్?భగవంత మదియే!లే?పాయదు ఘన  యశంబును!
చివరం పరమ పదమౌ?జిగి వీడ వలదోయీ?శ్రీ యశవర దయామయ!
నివసించుమి!శుభగతన్?నిగమంబులకు కొప్పై!నేయము గను  సదాచర!
                                                                               
7.గర్భగత"-స్థాణువా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.మ.న.స.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిగురించు భువి శోభల్!శ్రీయమ సు శివనా వశి!
భగవంత మదియే!లే?పాయదు ఘన యశంబును!
జిగి వీడ వలదోయీ?శ్రీ యశ వర దయా మయ!
నిగమంబులకు కొప్పై!నేయము గను సదాచర!
8.గర్భగత"-సన్మయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.మ.న.స.న.జ.న.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిగురించు భువి శోభల్!శ్రీయమ సు శివనా వశి!శివ నావశి సుమయ శ్రీ!
భగవంత మదియే?లే!పాయదు ఘన యశంబును!భవ బంథము లెడ మవన్?
జిగి వీడ వలదోయీ?శ్రీ యశవర దయామయ!చివరం పరమ పదమౌ?
నిగమంబులకు!కొప్పై!నేయము గను సదాచర!నివసించుమి!శుభగతన్?
9.గర్భగత"-యశశ్వి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.న.స.భ.న.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివ నావశి సుమయ శ్రీ!శ్రీయమసు శివనా వశి!
భవ బంధము లెడ మవన్?పాయదు ఘన యశంబును!
చివరం పరమ పదమౌ?శ్రీయశ వర దయామయ!
నివసించుమి!శుభగతన్?నేయము గను సదాచర!
10,గర్భగత"-శ్రీ సన్నిభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.భ.భ.న.భ.స.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
శివ నావశి సుమయ శ్రీ!శ్రీయమ సు శివనా వశి!చిగురించు భువి శోభల్!
భవ బంథము లెడ మవన్?పాయదు ఘన యశంబును!భగవంత మదియే?
చివరం పరమ పదమౌ?శ్రీ యశ వర దయామయ!జిగి వీడ వలదోయీ!
నివసించుమి!శుభగతన్?నేయము గను సదాశివ!నిగమేబులకు  కొప్పై!
                                                                                     జైహింద్.

10, సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం

కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ మహనీయుల జయంతి సందర్భముగా నివాళి.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ మహనీయుల జయంతి సందర్భముగా
👇
శ్రీయుత విశ్వనాథ వర చిన్మయ వంశజులైన సత్యనా

రాయణ సత్ కవీంద్రులు నిరంతరమున్ మన యాంధ్ర మాతకున్ 

మాయని కీర్తిఁ గొల్పగ సమంచిత రీతిని కల్ప వృక్షమున్ 

ధీయుతులై రచించె. మహనీయుని కంజలి నే ఘటించెదన్.
🙏
చింతా రామకృష్ణారావు.

జైహింద్.

9, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

రసాద్వయ,చేష్టితా,గత్యధీన,నిత్యాద్వయ ,రత్నాంబుధీ. ద్వయ, రసయాద్వయ,రసయాద్విరతా,గర్భ"-రసయారత మజా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసాద్వయ,చేష్టితా,గత్యధీన,నిత్యాద్వయ ,రత్నాంబుధీ. ద్వయ, రసయాద్వయ,రసయాద్విరతా,గర్భ"-రసయారత మజా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           
"-రసయా రతమజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పంతు పట్టిన గ్రామసింహమ్?పల్లె నేలే!యోగమబ్బన్?పాచి మేయక
                                                                           మాను నొక్కో?
గంతు!నైజపు చైదమొప్పన్?గల్లెలందున్!సంచరించున్!కాచినా సరె!
                                                                        దారి తప్పున్?
పంత మెంచని జన్మ తీరై!వల్లె దుర్గంథంపు మేనున్?పాచకంబుల
                                                                   మెక్క నెంచున్!
సంతసంబదె?యెంచి చూడన్!చల్ల కుండల్చిల్లు జేయున్?సా
                                                  చరత్వము!నాశమేర్చున్?

అర్ధములు:-
గ్రామ సింహము=శునకము,పాచి మేయును=చెత్త తినును,గల్లె=
గ్రామ వీధులు,కాచినా సరె?=కాపలా కాసినను,పాచకంబులు=
వంటలు,దుర్గంథపు మేను=సహజ సిద్ధముగా చెడు వాసన గల,
శరీరము.పంత మెంచని=పట్టింపు లేని,సా చరత్వము=అట్టిదానితో
కలిసి జీవించడము,గంతు=దుముకు,
1.గర్భగత"-రస ద్వయ "-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.పంతు పట్టిన గ్రామ సింహమ్?     2.   పాచి మేయక మాను నొక్కో?
   గంతు నైజపు చైద మొప్పన్?            కాచినా సరె?దారి తప్న్పున్!
  పంత మెంచని జన్మ తీరై?                 పాచకంబుల మెక్క నెంచున్?
  సంతసం బదె?యెంచి చూడన్!         సా చరత్వము నాశ మేర్చున్?
2.గర్భగత"-చేష్టితా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.త.గగ.గణములు.వృ.సం.35.
ప్రాసనియమము కలదు.
పల్లె నేలే?యోగ మబ్బన్!
గల్లె లందున్సంచరించున్?
వల్లె దుర్గంధంపు మేనున్?
చల్ల కుండల్చిల్లు జేయున్?
3.గర్భగత"-గత్యధీన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.త.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పంతు పట్టిన గ్రామ సింహమ్?పల్లె నేలే!యోగ మబ్బన్?
గంతు నైజపు చైద మొప్పన్?గల్లె లందున్సంచరించున్?
పంత మెంచని జన్మ తీరై?వల్లె దుర్గంధంపు మేనున్?
సంతసంబదె?యెంచి చూడన్?చల్ల కుండల్చిల్లు జేయున్?
4.గర్భగత"-నిత్యా ద్వయ "-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
పల్లె నేలే?యోగ మబ్బన్!పాచి మేయక!మానునొక్కో?
గల్లె లందున్సంచరించున్?కాచినా సరె!దారి తప్పున్?
వల్లె దుర్గంథంపు మేనున్?పాచకంబుల!మెక్క నెంచున్?
చల్లకుండల్చిల్లు జేయున్?సా చరత్వము నాశ మేర్చున్?
2.
పల్లె నేలే?యోగ మబ్బన్!పంతు పట్టిన గ్రామ సింహమ్?
గల్లె లందున్సంచరించున్గంతు నైజపు చైద మొప్పన్?    
వల్లె దుర్గంథంపు మేనున్? పంత మెంచని జన్మ తీరై?
చల్ల కుండల్చిల్లు జేయున్? సంతసంబె?యెంచి చూడన్?
5.గర్భగత"-రత్నాంబుధీ ద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్రకృతిఛందము.త.మ.జ.జ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
పల్లె నేలే!యోగమబ్బన్!పంతు పట్టిన గ్రామసింహమ్!పాచి మేయక
                                                                         మాను నొక్కో?
గల్లె లందున్సంచరించున్?గంతు నైజపు చైదమొప్పన్?కాచినా సరె?
                                                                        దారి తప్పున్?
వల్లె దుర్గంథంపు మేనున్?పంతమెంచని జన్మ తీరై,?పాచకంబుల
                                                                      మెక్క నెంచున్?
చల్ల కుండల్చిల్లు జేయున్?సంతసంబె?యెంచి చూడన్?సాచరత్వము
                                                                     నాశ మేర్చున్?
                                                                                                                                     
2,
పల్లె నేలే!యోగ మబ్బన్?పాచి మేయక మాను నొక్కో?పంతు పట్టిన
                                                                      గ్రామ సింహమ్?
గల్లె లందున్సంచరించున్?కాచినా సరె?దారి తప్పున్?గంతు నైజపు
                                                                       చైదమొప్పన్?
వల్లె దుర్గంధంపు మేనున్? పాచకంబుల మెక్క జూచున్?పంత
                                                               మెంచని  జన్మ తీరై?
చల్లకుండలు చిల్లు జేయున్?సాచరత్వము నాశ మేర్చున్?సంతసంబె?
                                                                 యెంచి చూడన్!
                                                                 
6.గర్భగత"-రసయాద్వయ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాచి మేయక!మాను నొక్కో?పంతు పట్టిన గ్రామ సింహమ్?
కాచినా సరె?దారి తప్పున్!గంతు నైజపు చైద మొప్పన్?
పాచకంబుల!మెక్క నెంచున్?పంత మెంచని జన్మ తీరై!
సా చరత్వము!నాశ మేర్చున్?సంతసంబదె?యెంచి చూడన్?
7..గర్భగత"రసయా ద్విరతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.త.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాచి మేయక మాను నొక్కో?పంతు పట్టిన గ్రామ సింహమ్?పల్లె నేలే
                                                                         యోగ మబ్బన్?
కాచినా సరె?దారి తప్పున్!గంతు నైజపు చైద మొప్పన్?గల్లె లందున్
                                                                          సంచరించున్!
పాచకంబుల మెక్క నెంచున్?పంత మెంచని జన్మ తీరై!వల్లె దుర్గంథంపు
                                                                              మేనున్?
సా చరత్వము నాశ మేర్చున్?సంతసంబదె?యెంచి చూడన్!చల్ల
                                                          కుండలు చిల్లు జేయున్?
జైహింద్

8, సెప్టెంబర్ 2020, మంగళవారం

రామ నామ మహిమ

0 comments

జైశ్రీరామ
రామ నామ మహిమ
శ్రీరామ అనే అక్షరం చుట్టనిదే మనకు ఏదీ ఆరంభం కాదు.. అతులిత మధురం రామ నామము.. శ్రీమన్నారాయణ మంత్రములో "రా" జీవమును, శివ పంచాక్షరి మంత్రములోని "మ" జీవాన్ని కలిపి రామ అనే నామముతో దశరథ సుతాగ్రజునికి నామకరణం చేసారు వశిష్ఠ మహర్షుల వారు. సృష్టిలోని తీయందనము, దివ్యత్వము అంతా కలిపి ఆ దివ్యనామములోనే ఉందేమో .. రామా అన్న చాలు హరియించును సర్వ పాతకములు . జన్మ జన్మల లోని దోషాలన్నీ హరించి పోతాయి ఈ నామ సంకీర్తనము ద్వారా .. అందుకే మన కంచెర్ల గోపన్న గారు " ఓ రామ నీ నామ మెంత రుచిరా " అని పాడి రామదాసు అయిపోయారు .. ఎందరో మహా భక్తులు రామ నమ మహితాత్మక శక్తి చేత ధన్యులయ్యారు . రాతిని నాతిని చేసిన పరమ పావనమీ దివ్య నామము .కరకు బోయ తిరగేసి పలికితే కవిగా చేసిన నామమీ దివ్య నామమని మన ఆరుద్ర వారు చెబుతారు .

ఓ రోజు ఓ గురువు గారు తన శిష్యులకు విష్ణు సహస్ర నామ ఫలితం గూర్చి చెబుతున్నారు .. అందులో చివరన వచ్చు "శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే || సహస్ర నామతత్తుల్యం రామనామ వరాననే || " ఈ శ్లోకం మూడుమార్లు స్మరించితే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ ఫలితము లభించునని పలికెను .

అది విన్న ఒక శిష్యుడు గురువర్యా ! ఒక్క రామ అనే నామము మూడు మార్లు పలికినంత మాత్రం శ్రీహరి వేయి నామాలు పఠించిన పుణ్యం ఎలా లభించునని అడుగగా తెలివైన ఆ గురువు ఈ విధముగా సెలవిచ్చెను .

శిష్యా .. రామ నామము దివ్యంబైనది .. అది వేయి నామాలకు ఎలా సమానమో చెబుతాను వినుము . "రామ " అనే నామములోని రెండక్షరాలు .. సంస్కృతంబున హల్లులు అయిన " య , ర , ల , వ , స " లలో " ర " రెండవ అక్షరము . అలాగే సంస్కృత హల్లులు లోని " ప ,ఫ , బ , భ , మ " లలో " మ " అయిదవ అక్షరము .

ర -2 మ 5 వీటిని గుణిస్తే వచ్చే ఫలితం 10

అలా ముమ్మారు రామ నామము ను పలకడం వల్ల వచ్చే ఫలితం 2X5X2X5X2X5 = 1000

ఎవరికైతే విష్ణుసహస్రనామ పారాయణము చేయడానికి ఒడలు, మనస్సు, సమయము సహకరించదో అట్టి వారికి రామ నామము ముమ్మారు జపించిన ఫలితం వల్ల విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ ఫలితం లభించునని ఆ గురువు గారు సెలవిచ్చెను.ఆ వివరణ విన్న ఆ శిష్యుడు తన సందేహము విడచి ఆనందముతో విష్ణుసహస్రనామ పారాయణము గావించుతూ తరించెను.
జైహింద్.

7, సెప్టెంబర్ 2020, సోమవారం

మా అమ్మగారు ఇప్పటికీ పాడే మేలుకొలుపు పాట.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మేలుకొలుపు పాట.
కేశవ నామాలు సంకల్పబలాన్నిచ్చే దివ్య మంత్రాలు. హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రధానమై, నిత్యం స్మరించే ఈ దివ్య నామాలను ఒక మేలుకొలుపు పాటగా పాడుకోవడం ఆనాటి స్త్రీలలో చాలామందికి ఆనవాయితీ.

1. కేశవ యని నిన్ను వాసిగ భక్తులు
వర్ణించు చున్నారు మేలుకో,
వాసవ వందిత వసుదేవ నందన
వైకుంఠ వాసుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

2. నారాయణా నిన్ను - నమ్మిన భక్తుల
కరుణ బ్రోతువు వేగ మేలుకో,
శరణన్న రక్షణ బిరుదు నీకున్నది
శశిధర సన్నుతా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

3. మాధవ యని నిన్ను యాదవులందరు
మమత జెందుతున్నారు మేలుకో,
చల్లని చూపుల తెల్లని నామము
నల్లని నాస్వామి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

4. గోవింద యని నిన్ను గోపికలందరు
గొల్లవాడందురు మేలుకో,
గోపీమనోహర గోవర్ధనోద్ధార
గోపాలబాలుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

5. విష్ణు రూపముదాల్చి విభవము దర్శించి
విష్ణు స్వరూపుడ మేలుకో,
దుష్టసంహారక దురితము లెడబాపు
సృష్టి సంరక్షక మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

6. మధుసూదన నీవు మగువ తోడుత గూడి
మరచి నిద్రించేవు మేలుకో,
ఉదయార్క బింబము ఉదయించు వేళాయె
వనరుహ లోచన మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

7. త్రివిక్రమా యని శక్రాదులందరు
విక్రమ మందురు మేలుకో,
శుక్రాది గ్రహములు సుందరరూపము
చూడగోరుచున్నారు మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

8. వామన రూపమున భూదాన మడిగిన
పుండరీకాక్షుడా మేలుకో,
బలిని నీ పాదమున బంధన జేసిన
కశ్యప నందనా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

9. శ్రీధర గోవింద, రాధా మనోహర
యాదవ కులతిలక మేలుకో,
రాధాపధూమణి రాజిల్క నంపింది
పొడచూతువుగాని మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

10. హృషీకేశ యీ భువియందు ఋషులందరు
వచ్చి కూర్చొన్నారు మేలుకో,
వచ్చినవారికి వరములు కావలె
వైకుంఠ వాసుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

11. పద్మనాభ నీదు పత్ని - భాగాదులు
వచ్చి కూర్చున్నారు మేలుకో,
పరమ తారకమైన పావన నామము
పాడుచు వచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

12. దామోదరా యని దేవతలందరు
దర్శించ వచ్చిరి మేలుకో,
భూమి భారము మాన్ప బుధుల బ్రోవను రావె
భూకాంత రమణుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

13. సంకర్షణ నీవు శత్రుసంహార మొనర్ప
సమయమై యున్నది మేలుకో,
పంకజాక్షులు నీదు పావన నామము
పాడుచు వచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

14. వాసుదేవా నీకు భూసుర పత్నులు
భుజియింప దెచ్చిరి మేలుకో,
భూసురంబుగ యాగసంరక్షణ కొరకు
వర్ణింపు చున్నారు మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

15. ప్రద్యుమ్న రూపుడ అర్జున వరదుడ
దుర్జన సంహార మేలుకో,
అబ్జవంశమునందు ఉద్భవించియు కుబ్జ
నాదరించిన దేవ మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

16. అనిరుద్ధ యని నిన్ను అబ్జభవాదులు
అనుసరింప వచ్చె మేలుకో,
అండజవాహన అబ్ధిసంహరణ
దర్భశయన వేగ మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

17. పురుషోత్తమా యని పుణ్యాంగనలంతగ
పూజలు జేతురు మేలుకో,
పురుహూతవందిత పురహర మిత్రుడ
పూతన సంహార మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

18. అధోక్షజ మిమ్ము స్మరణ జేసినవారి
దురితము నెడబాప మేలుకో,
వరుసతోడుత మిమ్ము స్మరణ జేసినవారి
వందన మొసగెద మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

19. నారసింహ నిన్ను నమ్మిన భక్తుల
కరుణబ్రోతువు వేగ మేలుకో,
శరణన్న రక్షణబిరుదు గల్గిన తండ్రి
శశిధరసన్నుతా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

20. అచ్యుతా యని నిన్ను సత్యముగ వ్రతవిధులు
కొనియాడవచ్చిరి మేలుకో,
పచ్చని చేలమూ అచ్చంగ దాల్చిన
లక్ష్మీమనోహర మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

21. జనార్ధనా నీవు శత్రుసంహార మొనర్చ
సమయమైయున్నది మేలుకో,
పంకజాక్షులు నీదు పావననామము
పాడుచువచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

22. ఉపేంద్రా యని నిను సువిదలందరు గూడి
యమునతీర మందున్నారు మేలుకో,
గోపీకాంతలు నీదురాక గోరుచున్నారు
మురళీనాదవినోద మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

23. హరి యని నిన్ను కొనియాడ గోపికా
జనులంత వచ్చిరి మేలుకో,
అష్టభార్యలు నీదు రాకగోరుచున్నారు
వనమాలికాధర మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

24. శ్రీకృష్ణా యని నిన్ను గోపాల బాలురు
బంతులాడ వచ్చిరి మేలుకో,
కాళీయ మర్ధన కౌస్తుభ మణిహార
కంససంహరణా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

25. శ్రీరామ యని మునులు స్థిరభక్తితో మిమ్ము
సేవించుచున్నారు మేలుకో,
తాటకీసంహార ఖరదూషణాంతక
కాకుత్థ్సకులరామా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

26. తెల్లవారవచ్చె దిక్కులు తెలుపొందె
నల్లని నాస్వామి మేలుకో,
వేళాయె గోవులమందకు పోవలె
గోపాల బాలుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||
జైహింద్.

6, సెప్టెంబర్ 2020, ఆదివారం

మత్తరజినీ,సమానీ,నరసా,రజోరజ,సఖ్యతా,సచ్ఛర,దోషచింతా,దప్పర,మింటినంటు,కుటిలాలక, గర్భ"-ధర్మంచరా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,జుత్తాడ.

0 comments

మత్తరజినీ,సమానీ,నరసా,రజోరజ,సఖ్యతా,సచ్ఛర,దోషచింతా,దప్పర,మింటినంటు,కుటిలాలక, గర్భ"-ధర్మంచరా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,జుత్తాడ.
                           
"-ధర్మం చరా వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము;-ర.జ.ర.ర.జ.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే!కుటిల చింత దోషమనన్?
తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?తాళ లేవు!దివ్యులకున్?తటము నెంచ తెల్వరివా?
చెప్పె దేల?నీతి వాక్యముల్?చీలనీకు!సత్య మిలన్!చిటికె పట్టు!చావు నకున్?
కప్ప గెంతు లాట మానుమా!కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్!కటు తదేల?ధర్మ చరా!

అర్ధములు;-కుటిల చింత=దుర్మార్గపు టాలోచన,తటము=దిగంతము,
చిటికె లోన=క్షణములోన,తాళ లేవు=నిల్వరించ జాలవు,

1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?
తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?
చెప్పెదేల? నీతి వాక్యముల్!
కప్పగెంతు లాట మానుమా!
2.గర్భగత"-సమానీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.లగ.గణములు.వృ.సం.107.
ప్రాసనియమము కలదు.
కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే!
తాళ లేవు?దివ్యులకున్!
చీల నీకు!సత్య మిలన్?
కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్!
3.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమము కలదు.
కుటిల చింత దోష మనన్?
తటము నెంచ తెల్వరివా?
చిటికె పట్టు చావునకున్!
కటు తదేల?ధర్మ చరా!
4.గర్భగత"-రజోరజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే?
తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?తాళ లేవు!దివ్యులకున్?
చెప్పెదేల?నీతి వాక్యముల్!చీలనీకు!సత్యమిలన్?
కప్ప గెంతు లాట మానుమా!కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్?
5.గర్భగత"-సఖ్యతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే!కుటిల చింత దోష మనన్?
తాళ లేవు?దివ్యులకున్!తటము నెంచ తెల్వరివా?
చీల నీకు!సత్య మిలన్?చిటికె పట్టు చావునకున్?
కాల వహ్ని కాల్చు!చెడున్!కటు తదేల?ధర్మ చరా!
6.గర్భగత"-సచ్ఛరా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.జ.స.జ.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే?కుటిల చింత దోష మనన్?గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?
తాళలేవు?దివ్యులకున్!తటము నెంచ తెల్వరివా?తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?
చీలనీకు!సత్యమిలన్?చిటికె పట్టు చావునకున్?చెప్పెదేల?నీతి వాక్యముల్!
కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్!కటు తదేల? ధర్మ చరా!కప్ప గెంతు లాట మానుమా!
7.గర్భగత"-దోష చింతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కుటిల చింత దోషమనన్?గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?
తటము నెంచ తెల్వరివా?తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?
చిటికె పట్టు చావునకున్?చెప్పెదేల?నీతివాక్యముల్!
కటు తదేల?ధర్మ చరా!కప్ప గెంతులాట మానుమా!
8.గర్భగత"-దప్పర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.ర.జ.ర.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కుటిల చింత దోషమనన్?గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే?
తటము నెంచ తెల్వరివా?తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?తాళ లేవు! దివ్యులకున్?
చిటికె పట్టు చావునకున్?చెప్పె దేల?నీతి వాక్యముల్!చీలనీకు సత్య మిలన్?
కటు తదేల?ధర్మ చరా!కప్ప గెంతు లాట మానుమా!కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్!
9,గర్భగత"-మిన్నంటు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే!గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?
తాళ లేవు!దివ్యులకున్?తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?
చీల నీకు!సత్యమిలన్?చెప్పె దేల?నీతి వాక్యముల్!
కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్!కప్ప గెంతు లాట మానుమా?
10,గర్భగత"-కుటిలతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.య.జ.ర.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కూల జేసె!సూక్ష్మ క్రిమే!గొప్ప దప్పరంబు లేలనో?కుటిల చింత దోష మనన్?
తాళ లేవు?దివ్యులకున్!తప్పు నొప్ప దందు వేలయా?తటము నెంచ తెల్వరివా?
చీల నీకు!సత్య మిలన్?చెప్పె దేల?నీతి వాక్యముల్!చిటికె పట్టు చావునకున్?
కాల వహ్ని కాల్చు చెడున్!కప్ప గెంతు లాట మానుమా?కటు తదేల? ధర్మ చరా!

వల్లభా,విజయీ,మార్గగామి,జయ,ఈతిబాధా,విజయా,సుగమ,రయంబ,చూడని,వికారతా,అనఘా,చనెడు,చేష్టిత,కనరాని,ఘనతా,కాటక,నరరయా,ప్రత్యుత్తర,గభీర,కబోదినా,నుతమతి,కబళించు,జయోస్మి,చలమ,నీరజ,కాటేయు,గర్భ"-షడ్వింశతినా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్
వల్లభా,విజయీ,మార్గగామి,జయ,ఈతిబాధా,విజయా,సుగమ,రయంబ,చూడని,వికారతా,అనఘా,చనెడు,చేష్టిత,కనరాని,ఘనతా,కాటక,నరరయా,ప్రత్యుత్తర,గభీర,కబోదినా,నుతమతి,కబళించు,జయోస్మి,చలమ,నీరజ,కాటేయు,గర్భ"-షడ్వింశతినా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                       
"-షడ్వింశతినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.య.ర.య.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.7,13,19,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కననిదానవై!కబోది కరోనా!కాటువేతు వేలన్?కలి వికార చైదమై!
చనెడు తీరుకున్?జబాబిదనంగన్!చాటుమాటు చర్యన్!చలమువైతి వేలనే?
వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా!వేటువేయు తీరున్!విలువ జార్చు నెంచగాన్!
ఘనత కాదులే?గభీర మదేనా?కాటకంబు గూర్చున్!ఖలత మాని పొమ్మికన్?
అర్ధములు:-
చనెడు తీరు=పోయేమార్గము,చలము=నదియందు తీయు నీటి గుంట,
విభూతి=ఐశ్వర్యము,గభీరము=గాంభీర్యము.ఖలత=దుర్మార్గ తత్వము,

1.గర్భగత"-వల్లభా"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.న.ర.గణములు.వృ.సం.24,
ప్రాసనియమముకలదు.
కనని దానవై!
చనెడు తీరుకున్!
వినుతి గల్గునే?
ఘనత కాదులే?
2.గర్భగత"-విజయీ"-వృత్తము
శక్వరీఛందము.న.ర.జ.య.గుణములు.యతి7వ యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కనని దానవై!కబోది కరోనా!
చనెడు తీరుకున్!జబాబి దనంగన్?
వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా?
ఘనత కాదులే?గభీర మదేనా?
3.గర్భగత"-మార్గగామి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.య.ర.య.గణములు.యతులు.7,13.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కనని దానివై!కబోది కరోనా!కాటు వేతు వేలన్?
చనెడు తీరుకున్!జబాబి దనంగన్?చాటుమాటు చర్యన్!
వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా?వేటువేయు తీరున్!
ఘనత కాదులే?గభీర మదేనా?కాటకంబు గూర్చున్!
4.గర్భగత"-జయ"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.జ.య.గణములు.వృ.సం.14.
ప్రాసనియమము కలదు.
కబోది కరోనా!
జబాబి దనంగన్?
విభూతి యదేనా?
గభీర మదేనా?
5.గర్భగత"-ఈతిబాధా"-వృత్తము.
జగతీఛందము.జ.య.ర.య.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కబోది కరోనా!కాటు వేతు వేలన్?
జబాబి దనంగన్?చాటుమాటు చర్యన్!
విభూతి యదేనా?వేటు వేయు తీరున్!
గభీర మదేనా?కాటకంబు గూర్చున్!
6.గర్భగత"-విజయా"-వృత్తము.
కృతిఛందము.జ.య.ర.య.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.7,13.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కబోది కరోనా!కాటు వేతు వేలన్?కలి వికార చైదమై!
జబాబి దనంగన్?చాటుమాటు చర్యన్?చలము వైతి వేలన్?
విభూతి యదేనా?వేటు వేయు తీరున్?విలువ జార్చు నెంచగాన్?
గభీర మదేనా?కాటకంబు గూర్చున్?ఖలత మాని పొమ్మికన్!
7.గర్భగత"-సుగమ"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.ర.య.గణములు.వృ.సం.11.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాటు వేతు వేలన్?
చాటుమాటు చర్యన్!
వేటువేయు తీరున్?
కాటకంబు గూర్చున్!
8.గర్భగత"-రయంబ"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.ర.య.న.ర.లగ.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలన్?కలి వికార చైదమై!
చాటుమాటు చర్యన్?చలము వైతి వేలనే?
వేటు వేయు తీరున్?విలువ జార్చు నెంచగాన్?
కాటకంబు గూర్చున్?ఖలత మాని పొమ్మికన్!
9.గర్భగత"-చూడని"-వృత్తము.
కృతిఛందము.ర.య.న.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలన్?కలి వికార చైదమై!కననిదానవై!
చాటుమాటు చర్యన్?చలము నైతి వేలనే?చనెడు తీరుకున్?
వేటువేయు తీరున్!విలువ జార్చు నెంచగాన్?వినుతి గల్గునే?
కాటకంబు గూర్చున్?ఖలత మాని పొమ్మికన్?ఘనత కాదులే?
10,గర్భగత"-వికారతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.న.ర.జ.స.జ.భ.లగ.గణములు.యతులు
7,15,21.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలన్?కలి వికార చైదమై!కనని దానవై!కబోది కరోనా!
చాటుమాటు చర్యన్?చలము నైతి వేలనే?చనెడు తీరుకున్?జబాబి దనంగన్?
వేటువేయుతీరున్!విలువ జార్చు నెంచగాన్?వినుతి గల్గునే?విభూతి
యదేనా?
కాటకంబు గూర్చున్!ఖలత మాని పొమ్మికన్?ఘనత కాదులే?గభీర
మదేనా?
11.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88,
ప్రాసనియమము కలదు.
కలి వికార చైదమై!
చలము నైతి వేలనే?
విలువ జార్చు నెంచగాన్?
ఖలత మాని పొమ్మికన్?
12.గర్భగత"-చనెడు"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.న.ర.జ.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృనెడు
కలి వికార చైదమై!కనని దానవై!
చలము వైతి వేలనే?చనెడు తీరుకున్?
విలువ జార్చు నెంచగాన్?వినుతి గల్గునే?
ఖలత మాని పొమ్మికన్?ఘనత కాదులే?
13.గర్భగత"-చేష్టిత"-వృత్తము.
కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.భ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వికార చైదమై!కనని దానవై!కబోది కరోనా!
చలము వైతి వేలనే?చనెడు తీరుకున్?జబాబి దనంగన్?
విలువ జార్చు నెంచగాన్?వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా?
ఖలత మాని పొమ్మికన్?ఘనత కాదులే?గభీర మదేనా?
14.గర్భగత"-కనరాని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.భ.మ.జ.గగ.గణములు.యతులు
9,15,21.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలివికార చైదమై!కనని దానవై!కబోది కరోనా!కాటు వేతు వేలనే?
చలము వైతి వేలనే?చనెడు తీరుకున్?జబాబిదనంగన్?చాటుమాటుచర్యన్!
విలువ జార్చు నెంచగాన్?వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా?వేటువేయుతీరున్!
ఖలత మాని పొమ్మికన్?ఘనత కాదులే?గభీర మదేనా?కాటకంబుగూర్చున్!
15.గర్భగత"-ఘనతా"-వృత్తము.
జగతీఛందము.జ.య.న.ర.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కబోది కరోనా!కనని దానవై!
జబాబిదనంగన్?చనెడు తీరుకున్?
విభూతి యదేనా?వినుతి గల్గునే?
గభీర మదేనా?ఘనత కాదులే?
16.గర్భగత"-కాటక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.య.న.ర.ర.య.గణములు.యతులు.7,13.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కబోది కరోనా!కనని దానివై!కాటువేతు వేలనే?
జబాబిదనంగన్?చనెడు తీరుకున్?చాటుమాటు చర్యన్!
విభూతి యదేనా?వినుతి గల్గునే?వేటువేయు తీరున్!
గభీర మదేనా?ఘనత కాదులే?కాటకంబు గూర్చున్?
17.గర్భగత"-నరరయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.య.న.ర.ర.య.న.ర.లగ.గణములు.యతులు
7,13,19,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కబోది కరోనా!కనని దానివై?కాటు వేతు వేలన్?కలి వికార చైదమై!
జబాబిదనంగన్?చనెడు తీరుకున్?చాటుమాటు చర్యన్!చలమువైతి వేలనే?
విభూతి యదేనా?వినుతి గల్గునే?వేటువేయు తీరున్!విలువ జార్చునెంచగాన్!
గభీర మదేనా?ఘనత కాదులే?కాటకంబు గూర్చున్!ఖలత మానిపొమ్మికన్!
18.గర్భగత"-ప్రత్యుత్తర"-వృత్తము.
జగతీఛందము.ర.య.జ.య.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలన్?కబోది కరోనా!
చాటుమాటు చర్యన్!జబాబిదనంగన్?
వేటువేయు తీరున్!విభూతి యదేనా?
కాటకంబు గూర్చున్!గభీర మదేనా?
19,గర్భగత"-గభీర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.య.జ.య.న.ర.గణములు.యతులు.7,13.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలనే?కబోది కరోనా!కనని దానివై!
చాటుమాటు చర్యన్!జబాబిదనంగన్?చనెడు తీరుకున్!
వేటువేయు తీరున్!విభూతి యదేనా?వినుతి గల్గునే?
కాటకంబు గూర్చున్!గభీర మదేనా?ఘనత కాదులే?
20,గర్భగత"-కబోదినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.జ.య.న.ర.న.ర.లగ.గణములు.
యతులు.7,13,19,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలనే?కబోది కరోనా!కనని దానివై!కలి వికార చైదమై!
చాటుమాటు చర్యన్!జబాబిదనంగన్?చనెడు తీరుకున్!చలమువైతి వేలనే?
వేటువేయు తీరున్!విభూతి యదేనా?వినుతి గల్గునే?విలువ జార్చునెంచగాన్?
కాటకంబు గూర్చున్!గభీర మదేనా?ఘనత కాదులే?ఖలత మానిపొమ్మికన్?
21.గర్భగత"-నుతమతి"-వృత్తము.
జగతీఛందము.ర.య.న.ర.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటు వేతు వేలనే?కనని దానివై!
చాటుమాటు చర్యన్!చనెడు తీరుకున్!
వేటువేయు తీరున్!వినుతి గల్గునే?
కాటకంబు గూర్చున్!ఘనత కాదులే?
22.గర్భగత"-కబళించు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.య.న.ర.జ.య.గణములు.యతులు.7,13.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటు వేతు వేలన్?కనని దానవై!కబోది కరోనా!
చాటుమాటు చర్యన్!చనెడు తీరుకున్జబాబిదనంగన్?
వేటు వేయుతీరున్!వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా?
కాటకంబు గూర్చున్!ఘనత కాదులే?గభీర మదేమౌ?
23.గర్భగత"-జయోస్మి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.న.ర.జ.య.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.
7,13,19,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేతు వేలన్?కనని దానివై!కబోది కరోనా!కలి వికార చైదమై!
చాటుమాటు చర్యన్!చనెడు తీరుకున్జబాబిదనంగన్?చలము వైతి వేలనే?
వేటువేయు తీరున్వినుతి గల్గునే?విభూతి యదేనా?విలువ జార్చు.     నెంచగాన్!
కాటకంబు గూర్చున్!ఘనత కాదులే!గభీర మదేమౌ?ఖలత మాని.   పొమ్మికన్!
24.గర్భగత"-చలము"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.న.ర.జ.భ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వికార చైదమై!కబోది కరోనా!
చలము వైతి వేలనే?జబాబిదనంగన్?
విలువ జార్చు నెంచగాన్!విభూతి యదేనా?
ఖలత మాని పొమ్మికన్!గభీర మదేమౌ?
25.గర్భగత"-నీరజ"-వృత్తము.
కృతిఛందమకృన.ర.జ.భ.మ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వికార చైదమై!కబోది కరోనా!కాటువేతు వేలన్?
చలము వైతి వేలనే?జబాబిదనంగన్?చాటుమాటు చర్యన్!
విలువ జార్చు నెంచగాన్!విభూతి యదేనా?వేటువేయు తీరున్!
ఖలత మాని పొమ్మికన్!గభీర మదేమౌ?కాటకంబు గూర్చున్!
26.గర్భగత"-కాటేయు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.భ.మ.జ.త.స.లగ.గణములు.యతులు.
9,15,21,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలి వికార చైదమై!కబోది కరోనా!కాటువేతు వేలన్?కనని దానివై!
చలము వైతి వేలన్?జబాబిదనంగన్?చాటుమాటు చర్యన్!చనెడుతీరుకున్?
విలువ జారు నెంచగాన్!విభూతి యదేనా?వేటువేయు తీరున్!వినుతిగల్గునే?
ఖలత మాని పొమ్మికన్?గభీర మదేమౌ?కాటకంబు గూర్చున్!ఘనతకాదులే?
 జైహింద్.

5, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులకు శుభోదయమ్.
ఆర్యులారా! నేడు డా.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి జయంతి వీరి జన్మదినమును ఉపాద్యాయదినముగా వీరు ఉపాధ్యాయులుగా చేసిన సేవల వలన గుర్తింపబడింది.
వీరికి  అంజలి ఘటిస్తూ
ఉపాద్యాయులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియఁ జేయుచున్నాను.
మన మనసుకు బోధను గొలిపే పెఅరీ వ్యక్తీ మనకు గురువేనని మనము మరువ రాదు. సద్గురువులు నిత్య పూజనీయులు
అట్టి వారికి సంవత్సర కాలములో నొక్కసారయినా మనము స్మరించుకొని వారికి మనము అభినందనలు మనలో వారిపైగల ప్రేమను తెలుపుట మానవధర్మము.

ఏ మహనీయు లిద్ధర గణించు విధంబగు బోధ గొల్పిరో
యా మహనీయులందరికినంచిత భక్తి నమస్కరించెదన్.
భూమిని సత్ప్రవర్తనను పుణ్యముగొల్పెడి సత్యమార్గమున్
క్షేమము గొల్ప చేసిన ప్రసిద్ధులు నీ గురుదేవులెన్నగన్.

గురుదేవులకు ప్రణమిల్లుతూ
జైహింద్.

4, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

బ్రహ్మశ్రీ దోర్బల ప్రభాకర శర్మగారి పంచవింశత్యాశుధార... నిర్వహణ... భక్తి సాధనమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ.
జైహింద్.

3, సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం

పంచశత పద్య పూరణ....నిర్వహణ....భక్తిసాధనమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

జైహింద్.