గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, జనవరి 2018, బుధవారం

మదనాగరు,శ్రీశుభా,సుధారస,. గర్భ "-ఆహ్లాదినీ"-వృత్తము. .. .. .. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
మదనాగరు,శ్రీశుభా,సుధారస,. గర్భ "-ఆహ్లాదినీ"-వృత్తము.
                                               రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                    జుత్తాడ.

ఆహ్లాదినీ వృత్తము.
             
ఉత్కృతిఛందము.న.న.య.స.స.భ.స.స.గగ.గణములు.యతులు.10,21.
ప్రాసనీమముగలదు.
మదిమెదలు సుధ వీవే! మదనాగరు కస్తూరి తిలక!మాధవకృష్ణా!శ్రీ
ముదమున ననుగనున్లే!మధుసూదన!గోపాల!మధురమాధురి!తానౌచున్!
సదమల!నయన!శ్రీశా!సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సాదరమేర్పంగా!
పదిపదుల!వరదాలన్!పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!బాధలనాపున్లే!

1.గర్భగత"-భుజగ శిశురుత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.య.గణములు.వృ.సం.128.ప్రాసగలదు.
మదిమెదలు!సుధవీవే!
ముదమున!నను!కనున్లే!
సదమలనయన!శ్రీశా!
పదిపదుల!వరదాలన్!

2.గర్భగత"-శోభా"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.భ.మ.గణములు.వృ.సం.07.ప్రాసగలదు.
మాధవ!కృష్ణా ! శ్రీ!.
మాధురి! తానౌచున్!
సాదర! మేర్పంగా!
బాధలు!మాపున్లే!

3.గర్భగత"-కలిగుణ"- వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.గల.గణములు.వృ.సం.156.ప్రాసగలదు.
మదనాగరు!కస్తూరి!
మధుసూదన!గోపాల!
సదయానిధి!వైకుంఠ!
పధగాముడు!గీతార్ధు!


4.గర్భగత"-కస్తూరి "-వృత్తము. 
అత్యష్ష్టీ ఛందము.స.స.భ.స.స.గగ.గణములు!
యతి12.యక్షరము.
మదనాగరు!కస్తూరితిలక! మాధవకృష్ణా! శ్రీ !
మధుసూదన!గోపాల!మధుర మాధురి!తానౌచున్!
సదయానిధి!వైకుంఠనిలయయు!సాదరమేర్పంగా!
పధగాముడు!గీతార్ధు!విభుడు!బాధలు మాపున్లే!

5.గర్భగత"-కస్తూరి తిలక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.భ.స.స.త.న.స.గగ.గణములు.యతులు.12,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మదనాగరు కస్తూరి తిలక!మాధవ!కృష్ణా! శ్రీమదిమెదలు సుధ!వీవే!మదుసూదన!గోపాల!మధుర!మాధురితానౌచున్!ముదమున!ననుగనున్లే!
సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సాదర మేర్పంగా!సదమలనయన!శ్రీశా!
పధగాముడు!గీతార్ధు!విభుడు!బాధలు!మాపున్లే!పదిపదుల!వరదాలన్!

6.గర్భగత"-మాధవా"-వృత్తము.
అతిజగతీఛందము.న.న.య.భ.మ.గణములు.యతి.10.ప్రాసగలదు.
మదిమెదలు!సుధ వీవే!మాధవకృష్ణా!శ్రీ
ముదమున!ననుగనున్లే!మాధురి!తానౌచున్!
సదమల నయన!శ్రీశా!సాదరమేర్పంగా!
పదిపదుల!వరదాలన్! బాధలు మాపున్లే!

7.గర్భగత"-సుధీ"-వృత్తము.
అతిజగతీఛందము.భ.మ.న.న.య.గణములు.యతి.07.ప్రాసగలదు.
మాధవకృష్ణాశ్రీ! మదిమెదలు!సుధ వీవే!
మాధురి!తానౌచున్!ముదమున!ననుగనున్లే!
సాదరమేర్పంగా! సదమల!నయన శ్రీశా!
బాధలు!మాపున్లే!పదిపదుల!వరదాలన్!

8.గర్భగత"-మదనాగరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతీఛందము.భ.మ.న.న.య.భ.స.భ.లల.గణములు.యతులు.07,16.ప్రాసనీమముగలదు.
మాధవకృష్ణా!శ్రీ!మదిమెదలు!సుధవీవే!మదనాగరు!కస్తూరి తిలక!
మాధురి!తానౌచున్!ముదమున!ననుగనున్లే!మదుసూధనగోపాలమధుర!
సాదర మేర్పంగా!సదమల!నయన!శ్రీశా!సదయానిధి!వైకుంఠ!నిలయు!
బాధలు!మాపున్లే!పదిపదుల!వరదాలన్! పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!

9.గర్భగత"-శ్రీశుభా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.మ.స.స.భ.లల.గణములు.యతి07.ప్రాసగలదు.
మాధవకృష్ణా!శ్రీశా! మదనాగరు!కస్తూరితిలక!
మాధురి తానౌచున్!మధుసూదన!గోపాల!మధుర!
సాదరమేర్పంగా!సదయానిధి! వైకుంఠన!నిలయు!
బాధలు!మాపున్లే!పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!

10.గర్భగత"-సుధారస"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.భ.న.న.న.మ.స.గగ.యతులు.12.21.
ప్రాసనీమముగలదు.
మదనాగరు కస్తూరి!తిలక!మదిమెదలు సుధి!వీవే!మాధవకృషష్ణా!శ్రీ
మదుసూదన!గోపాల మధుర!ముదమున!ననుగనున్లే!మాధురితానౌచున్
సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సదమలనయన శ్రీశా!సాదరమేర్పంగా!
పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!పదిపదుల!వరదాలన్!బాధలు!మాపున్లే!

స్వస్తి.
వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల అరసింహ మూర్తి కవికి అభినందనలు.
జైహింద్.

30, జనవరి 2018, మంగళవారం

28 - 01 - 2018 ని రవీంద్ర భారతిలో జరిగిన మాఘ కవిత / 116 కవుల కలాల గళాల ఉత్సవము చిత్రాలు.

1 comments

జైశ్రీరామ్. 
ఆర్యులారా! నమస్సులు.
 వేదిక. ఆహ్వానించుచున్న సుచిత్ర.
నా పద్య పఠనము.
గౌరవ హైకోర్టు జడ్జి గారి చేతుల మీదుగా జ్ఞాపిక నందుకొనుచున్న నేను.
 నిర్వాహకులు శ్రీ రోచిష్మ గారితో అవధాని సందీప్ శర్మ మరియు నేను.
జైహింద్.


29, జనవరి 2018, సోమవారం

రవీంద్ర భారతిలో జరిగిన మాఘ కవిత / 116 కవుల కలాల గళాల ఉత్సవము .

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! 28 - 01 - 2018 వ తేదీని భాగ్యనగరం రవీంద్ర భారతిలో  మాఘ కవిత / 116 కవుల కలాల గళాల ఉత్సవము జరిగినది. దానిని ఈ క్రింది చలన చిత్రములో చూడనగును.
 జైహింద్.

28, జనవరి 2018, ఆదివారం

వగపమరు, నయమే! గర్భ మోక్షాసాధ్య వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

2 comments

 జైశ్రీరామ్.
వగపమరు, నయమే! గర్భ మోక్షాసాధ్య వృత్తము.
 రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.

మోక్షాసాధ్యవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.య.స.త.న.మ.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
పగబూని తరముమాపన్!వగపే!వంశాన మిగులు!పాపంబోపును కనవే!
తగనట్టి కృతము కాదే!తగునంటే!దీప్తులు చెడు!తాపంబే!భవితమరున్!
స్వగతాన చెడు వినోదం!జగమీడ్చున్దీన దిశకు!శాపంబై!గతి చెడదే!
భగవంతుడరయు నయ్యా!పగదోషం!పట్టికుడుపు!పాపంబెంచకు సుగుణా!

1.గర్భగత"-సన్నయ"వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.న.య గణములు.ప్రాసగలదు.వృ.సం.124.
పగబూని!తరముమాపన్
తగనట్టి!కృతముకాదే!
స్వగతాన!చెడు వినోదం!
భగవంతుడరయు నయ్యా!

2.గర్భగత"-సృజనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.త.న.గణములు.ప్రాసగలదు.వృ.సం.484.
వగపే!వంశాన!మిగులు!
తగునంటే!దీప్ప్తులు చెడు!
జగమీడ్చున్దీనదిశకు!
పగ!దోషం!పట్టికుడుపు!

3.గర్భగత"-వరదా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.న.లగ.గణములు.ప్రాసగలదు.వృ.సం.121.
పాపంబోపును!కనవే!
పాపంబే!భవితలరున్!
శాపంబై!గతి!చెడదే!
పాపంబెంచకు!సుగుణా!

4.గర్భగత"-పగగొను"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.న.య.స .త.న.గణములు.యతి.10వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పగబూని తరము మాపన్!వగపే!వంశాన మిగులు!
తగనట్టి!కృతము!కాదే!తగునంటే!దీప్తులు!చెడు!
స్వగతాన చెడువినోదం!జగమీడ్చున్దీన దిశకు!
భగవంతుడరయునయ్యా!పగదోషం!పట్టికుడుపు!

5.గర్భగతపాపాశ్శ్రిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.న.మ.న.లగ.గణములు.యతి.10వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
వగపే!వంశాన మిగులు!పాపంబోపును!కనవే!
తగునంటే!దీప్తులు చెడు!తాపంబే!భవితలరున్!
జగమీడ్చున్దీన దశకు!శాపంబై!గతిచెడదే!
పగ దోషం!పట్టికుడుపు!పాపంబెంచకు!సుగుణా!

6.గర్భగత'-హానికర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.న.జ.జ.న.గగ.గణములు.యతి.09.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.

పాపంబోపును!కనవే!పగబూని!తరముమాపన్!
తాపంబే !భవితలరున్!తగనట్టి!కృతము! కాదే!
శాపంబై!గతిచెడదే!స్వగతాన!చెడువినోదం!
పాపంబెంచకు!సుగుణా!భగవంతుడరయు నయ్యా!

7.గర్భగత"-దోషకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.న.జ.జ.న.త.య.భ.లల.గణములు.యతులు.09.18.ప్రాసనీమముగలదు.
పాపంబోపును!కనవే!పగబూని!తరముమాపన్!వగపే!వంశాన!మిగులు!
తాపంబే!భవితలరున్!తగనట్టి!కృతముకాదే!తగునంటే!దీప్తులు చెడు!
శాపంబై!గతి చెడదే!స్వగతాన!చెడువినోదం!జగమీడ్చున్దీన దశకు!
పాపంబెంచకు!సుగుణా!భగవంతుడరయునయ్యా!పగ దోషం!పట్టికుడుపు!

8.గర్భగత"-తెగమాపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.న.మ.న.జ.జ.న.గగ.గణములు.యతులు.10.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
వగపే!వంశాన మిగులు!పాపంబోపును!కనవే!పగబూని!తరముమాపన్!
తగునంటే!దీప్తులు చెడు!తాపంబే!భవితలరున్!తగనట్టి!కృతము!కాదే!
జగమీడ్చున్దీన దశకు!శాపంబై!గతి చెడదే!స్వగతాన!చెడువినోదం!
పగ దోషం!పట్టికుడుపు!పాపంబెంచకు!సుగుణా!భగవంతుడరయునయ్యా!

9.గర్భగత"-వగపమరు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.త.న.స.న.య.గణములు.యతి10.వ.అక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
వగపే!వంశాన!మిగులు!పగబూని!తరము మాపన్!
తగునంటే!దీప్తులు చెడు!తగనట్టికృతము!కాదే!
జగమీడ్చున్దీన దశకు!స్వగతాన చెడువినోదం!
"పగ"దోషం!పట్టికుడుపు!భగవంతుడరయు నయ్యా!

10.గర్భగత"-నయమే!"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.న.స.న.య.మ.న.లగ.గణములు.యతులు.
10.19.ప్రాసనీమముగలదు.
వగపే!వంశాన!మిగులు!పగబూని!తరము మాపన్!పాపంబోపును!కనవే!
తగునంటే!దీప్తులు చెడు!తగనట్టి!కృతము!కాదే!తాపంబే!భవితలరున్!
జగమీడ్చున్దీన దశకు!స్వగతాన!చెడువినోదం!శాపంబై!గతి!చెడదే!
పగ దోషం!పట్టికుడుపు!భగవంతుడరయునయ్యా!పాపంబెంచకు!సుగుణా!
స్వస్తి.
వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జైహింద్.

27, జనవరి 2018, శనివారం

ఆటాకి పోటీ యేది ? .. .. .. ఆటా రజతోత్సవ సంచికలో ప్రచురియమైన నా వ్యాసము.

1 comments

 జైశ్రీరామ్
ఆటాకి పోటీ యేది ?
రచన. చిత్రకవిసామ్రాట్ చింతా రామకృష్ణా రావు. 919247238537. భాగ్యనగరము,
భారత దేశము,
. శుభములు కలుగుత జననికి. - శుభములగుత హరి హరులకు, శుభము తెలుఁగుకున్.
శుభమగునాటా జనులకు  నభయంబుగ దైవముండునందరిలోనన్.
అమెరికా తెలుగు సంఘం.
ఎన్నారైలు అమెరికాలో ఉన్నాగాని తెలుగు సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను కాపాడుకొంటూ వస్తున్న తీరు పొగడఁదగినది. వారు తమ ఉద్యోగాలకు, వ్యాపారాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా జన్మభూమికి తమవంతు సేవలందచేస్తున్నారు. కళా, సాహిత్యం, సామాజికసేవా రంగాల్లో ఆటా చేస్తున్న కృషి అసామాన్యమైనది..
తే.గీ. మెరికా తెల్గు సంఘమే యాంధ్ర కీర్తి  దిక్కులన్నిట మార్మ్రోగి, తేజరిలఁగ
జేసెనందురు. నిజమదే. లేశమైన  సత్యదూరమ్ము కాదిది. స్తుత్యమిద్ది.
భావము. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజల సంఘము ఆంధ్రుల యొక్క కీర్తిని దశ దిశలను మారుమ్రోగిపోయేలాగ చేస్తోందని అందరూ చెప్పుకొంటూ ఉంటారు. ఆ మాట ముమ్మాటికీ నిజమే. ఇందు ఏమాత్రమూ అబద్ధమనునది లేదు. ఈ సంస్థ మిక్కిలి పొగడ తగినది.
. నాటి పుణ్య ఫలమో
   టీనేజు తెలుఁగు జనులు పటిష్ఠత చూపెన్.
   నాటికైన నిజమిది.
   ఏనోటను విన్న ఆటయే పొగడఁబడున్.
భావము. ఇది తెలుగువారు ఏనాడు చేసుకొనిన పుణ్యముల ఫలమో కదా! యుక్తవయస్కులు ఖండాంతరములలో కూడా తమ ప్రతిభాపాటవములను చూపుచుండిరిఏనాటికైనా సరే ఇది నిజము. ఏ నోట విన్నను అమెరికా తెలుగు సంఘం పొగడఁబడుచునే యుండును.

. ఆటా పాటల నెలవిదిఆటాడినయట్లు తెలుగులపురూపముగా
పోటీపడి ప్రతిభ ప్రతి  ష్ఠాపనమును చేయు ఘనులు. సౌమ్యత తోడన్.
ఆటా ఆటలకు పాటలకు స్థానము. ఆటా లోని తెలుగు సంఘ జనులు ఎంతో సౌమ్యతతో ప్రవర్తిస్తూ, తమ పనులను అటాడినంత సులభముగా పోటీపడుతూ చేయుటయందు నిపుణులు. ఖండాంతరములందు కూడా  తమ ప్రతిభను స్థాపించే ఘనులు.

. ఆటాలో ఆడామగనీటుగ తమ ఘనత చూపు నిరుపమ కృషితో
పోటీపడి పని చేయుచుఘాటుగ స్పందితురాత్మ గౌరవ మతులై.
ఆటా సభ్యులు ఎంతో కృషి చేస్తూ, పని చేయుటలో పోటీ పడుతూ, తమ ఘనత తెల్లమయే విధంగా ఎంతో మేలుతరముగా పని చేయుటలో నిపుణులు. తమ ఆత్మాభిమానానికి భంగం వాటిల్లుతుందంటే మాత్రం ఏసందర్భంలోనైనా ఏమాత్రం కూడా ఉపేక్ష చేయక చలా ఘాటుగా స్పందిస్తారు. వారు అంతటి ఆత్మాభిమానమును, ఆత్మ విశ్వాసమును కలవారు.

. ఆటా మహిళలు మణులేమేటిని కనబరతురన్ని మేలగు పనులన్.
మాటలనమృతము కురియుదు  రేటా మహిళోత్సవములనేకులు జితులౌ.
భావము. ఆటా సభ్యురాండ్రు తాము మంచి కొఱకే పని చేయుచు ఆ పనులలో తమ సత్తా చూపుతారు. వారు పరులతో సంభాషించునప్పుడు ఎంతో తీయగా, వినేవారికి ఆనందము కలిగించే విధంగా మాటాడుటలో నిపుణులు.. ప్రతీ సంవత్సరమూ జరుపుకొనే మఃహిళా దినోత్సవ వేడుకలలో పాల్గొను వారిలో అనేకులు విజయములను సొంతము చేసుకొంటారు.

. ఉత్సవములలో పాల్గొని  సత్సంగము నెరపుచుంద్రు సహృదయ సభికుల్.
మత్సరభావము లెఱుఁగక  నుత్సాహము చూపుచుందు రుత్తమగుణులై.
భావము. ఆటా నిర్వహించే ఉత్సవములలో తప్పక అందరూ పాల్గొంటూ ఉంటారు. అంతమందీ మంచివారే, చక్కగా అందరూ కలుస్తారు. ఒకరిని చూచి మరొకరు మాత్సర్యమును పొందుట అనే దుర్గుణము వారిలో మచ్చుకైనా కనబడదు. అన్నింటిలోనూ తమ ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించే బుద్ధిమంతిలీ ఆటా సభ్యులు.
వారి సమైక్యత ప్రశంసనీయము.
. పైదేశములోనుండియు  యీదేశప్రజల కొఱకు నెంతో చేసే
సోదరు లాటా సభికులుఆదరమును చూపు వారి నభినందింతున్.
భావము. స్వదేశమును వదలి జీవనోపాధికై విదేశములకు వెళ్ళి అక్కడ జీవించుతూ కూడా, తమ స్వదేశమును, ప్రజలను మరచిపోకుండా, తెలుగు జాతి సంక్షేమము కొఱకై ఎంతైనాసరే చేయడానికి ఉత్సాహము చూపు మహనీయులు వీరు. అట్టి ఆటా సోదరీ సోదరులను మనసారా అభినందించుచున్నాను.
అనేక ద్వివిధ కంద పద్య - గీత పద్య - గర్భ చంపక మాల.
వర గుణమేలికే. అమృత భావన సాగరమాట మాట. భా
స్కర ఘనతేజమే. తెలుఁగు జాతిని వెల్గెడు దీప్తి చూడ! దే
వర! కననౌన్గదా! సుగుణ వర్ధన సత్య సుశోభితమ్ము రా
చరమణియే కదా! మహిని చల్లని, ఆటకు మంగళంబులౌన్.
భావము. మంచి గుణము అనునది మనను నడిపించు దైవమే. ఆటా వారి మాట అమృత భావనా సాగరమే.
వారిది సూర్యునిపోలు గొప్ప తేజస్సే. వీరిని చూడగా తప్పక మన తెలుఁ జాతిని కాంతి ప్రసారితమౌతుంది. ఓ పరమాత్మా! అట్టి దీప్తి తప్పక చూడఁ గలుఁగుదుముకాదా ? మంచి గుణములచే వర్ధనమగు సత్యము మంచి ప్రకాశతమమగు రాజ కాంతయే కదా!భూమిపై సద్గుణములతో విరాజిల్లే చల్లని సంస్థ మన ఆటాకు నిత్యమూ శుభములు కలుగునుగాక.
చంపక గర్భస్థ ద్వివిధ కందము ౧.
గుణమేలికే. అమృత భా  వన సాగరమాట మాట. భాస్కర ఘనతే
కననౌన్గదా! సుగుణ వ  ర్ధన సత్య సుశోభితమ్మురాచరమణియే.
చంపక గర్భస్థ ద్వివిధ కందము ౨.
ఘనతేజమే. తెలుఁగు జా  తిని వెల్గెడు దీప్తి చూడ! దేవర! కననౌ
మణియే కదా! మహిని చ  ల్లని, ఆటకు మంగళంబులౌన్వర గుణమే.
చంపక గర్భస్థ తేటగీతి.
అమృత భావన సాగరమాట మాట  తెలుఁగు జాతిని వెల్గెడు దీప్తి చూడ!
సుగుణవర్ధన, సత్య సుశోభితమ్ము.   మహిని చల్లని ఆటకు మంగళంబు.
జైహింద్.


26, జనవరి 2018, శుక్రవారం

భారత దేశ సర్వ సత్తాక గనతంత్ర సామ్రాజ్య దినోత్సవము సందర్భముగా మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులార! భారత దేశ సర్వ సత్తాక గనతంత్ర సామ్రాజ్య దినోత్సవము సందర్భముగా 
మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.
భారతమాత స్వేచ్ఛగ నభంబున దివ్య పతాక దీధితుల్
చేరగ సర్వలోకములు  చిన్మయ మూర్తిగ నెంచి భారతిన్
కోరి కరంబు మోడ్చ నెలకొల్పుత మీరు ప్రతాప వర్తనన్
ధీరత చూపి. స్వేచ్ఛ నిలబెట్టి సుఖింపుడు సేవ చేయుచున్.
అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
జైహింద్.

25, జనవరి 2018, గురువారం

బ్రహ్మశ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి కవిని గూర్చిన అభినందన .. .. .. M.s.s.n.మూర్తి.

2 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! 
నూతన ఛందముల ననేకములనావిష్కరించిన
 సుప్రసిద్ధ బ్రహ్మశ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి కవిని గూర్చిన
అభినందన
భాషాప్రవీణ.
M.s.s.n.మూర్తి.
ఎంఏ.తెలుగు.ఎంఏ.సంస్కృతము.
శ్రీకాకుళం.
సాహితీవల్లభులు, ఒజ్జల మిన్న, ఛంద స్సింహం
సాహితీ వల్లభ, వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి గారికి
అభినందనమందారం
ఛందోబంధువూ,కవితా సింధువూ - - - - - - -

సాహితీవల్లభులు, ఒజ్జల మిన్న, ఛంద స్సింహం(శ్రీ వల్లభ వఝల అప్పల
నరసింహ మూర్తి గారు స్వచ్ఛందంగా విరచించిన ఛందశ్శాస్త్ర శిఖరాయమాణ
గ్రంధ రాజం "శ్రీవల్లభేయ ఛందోమధనమం"-అత్యంతప్రసశంస నీయంగా ఉంది. వారికి భక్తి పూర్వక నమోవాకములు.
     శ్లో:--"శిక్షా, వ్యాకరణం ఛందో నిరుక్తం జ్యోతిషం తధా
             కల్పశ్చేతి  షడంగాని వేద స్యాహు ర్మనీషిణః"-
అని ఆరు వేదాంగాలు చెప్పబడ్డాయి. వాటిఛందశ్శాస్స్త్రం కూడ మూడవదిగా ఉంది. ఇది కూడ ఒక ప్రభావమైన వేదాంగం అన్నమాట.
అది ఓ మహా సముద్రం అని భావిస్తే, దాన్ని మధించిన ఈ మూర్తి రరమహాశయులు, మంధర పర్వత మన్న మాట.
          అలా ఛందశ్శాస్త్రముమీద విస్తారమైన పరిశోధన ఎన్నోసంవత్సరాలపాటు చేసి,విశిష్టమైన ఈ కృతిని వెలయించిన వేదవేత్త
శ్రీ మూర్తిగారు. ఛందశ్శాస్త్రానికే ఎనలేని మేలు చేశారు. ఈ రచనతో పోలిస్తే
మనసంస్కృతాఅంధ్రపూర్వఛందః కర్తలు చెప్పిన,ఆయా ఛందస్సులు,వాటికి
సంబంధించిన వివిధ వృత్తాలు చాలా పరిమిత మైనవి. వాటితోనే మన పద్య
సారస్వతం, ఎంతెంతో విరివియై విపులమై విలసిల్లి,ఆయా మహాకవీంద్రుల
చేతుల్లో దివ్యాతి దివ్యమైన వైభవంతో, ప్రాభవంతో,వెయ్యేళ్ళు  పైబడి పరిఢ
విల్లింది. అలాంటిది, నేటియీ ఛాందస ప్రవణైక మతి  శ్రీ మూర్తిగారి బృహత్కృషితో, ప్రభవించిన ఈమాకృతితో,ఛందస్సు విశ్వరూపం,విరాడ్రూపం
ధరించి,అవధులూ,పరిధులూ లేనిదై,అసంఖ్యాకం,అమేయం అయింది.
లెక్కకు మిక్కిలిగా,ఆయా ఛందస్సుల్లో,నేటి కవులూ,అవధానులూ,
పరరరచనవిస్తృతంగాస!సాగవచ్చు. మరెన్నో మహాద్భుతాలు,సాధింపవచ్చు.
సారస్వతవికాశసం నవ్యాతి నవ్యమై,ఈఛందఃకృతషి,రచనతో మరింతగా
కొనసాగుతుందని, శ్రీ మూర్తిగారి నిరుపమ కృషి ఈ పుస్తకం రూపంలో
అవశ్యం జైవాతృక మవుతుందని, మనమందరం ఆశిద్దాం
                
నిజానికి శాస్త్ర విషయికమైన యింత అవిరామమైనకృషికీ, సాధనకూ వారిని ఎంతగా ప్రశంసించినా అది అతిశయోక్తి కానేరదు.
అభినందనలతో
ఎం.యస్.యస్.ఎన్.మూర్తి.
ఇంతటి ప్రశంసార్హమైన కృషి చేసి నూతన ఛందో మార్గనిర్మాతలు శ్రీమాన్ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తిగారికి నా మనః పూర్వక అభినందనలు.
జైహింద్.

24, జనవరి 2018, బుధవారం

జీవావసాన,తాజీరస,గర్భరంగస్థలీవృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

3 comments

 జైశ్రీరామ్.
జీవావసాన,తాజీరస,గర్భరంగస్థలీవృత్తము.
 రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
   జుత్తాడ.

                 రంగస్థలీవృత్తము.
                  +++++++++++
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.న.త.జ.త.జ.ర.స.మ.గల.గణములు.
యతులు10,19.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన రంగస్థలమున!జీరెం తుది ఘట్టమంచు!చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!
పావకమౌ పాత్రకుదుర!పారెన్సమయంబటంచు!పంతుకుపోనేలా?నరా!
భావము,భష్యంబులలర!పారంబగునట్టిచర్య!భ్రాంతులదేలన్తప్పౌగదే?
శ్రీవరమేర్చున్గనుమయ!చేరున్పరమార్ధమౌచు!చెంతన్నిల్చుం!దైవంబిలన్!

1.గర్భగత"-నుతభంగ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.న.గణములు.వృ.సం.487.ప్రాసగలదు.
జీవన రంగస్థలమున!
పావకమౌ!పాత్ర కుదుర!
భావము!భాష్యంబులలర!
శ్రీపరమేర్చున్గనుమయ!

2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.ప్రాసగలదు.
జీరెన్తుది ఘట్టమంచు!
పారెన్సమయంబటంచు!
పారంబగునట్టి !చర్య!
చేరున్పరమార్ధమౌచు!

3.గర్భగత"-దోషాచరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.మ.ర.గణములు.వృ.సం.135.ప్రాసగలదు.
చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!
పంతుకు!పోనేలా?నరా!.
భ్రాంతులదేలందప్పౌ?గదే!
చెంతనునిల్చుం!దైవంబిలన్!

4.గర్భగత"-నతకీర్తి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.న.త.జ.గల.గణములు.యతి.10యవఅక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన రంగస్థలంబున!జీరున్తుది ఘట్టమంచు!
పావకమౌ పాత్రకుదుర!పారెన్సమయంబటంచు!
భావము!భాష్యంబులలర!పాంబగునట్టి చర్య!
శ్శ్రీవరమేర్చున్గనుమయ!చేరున్పరమార్ధమౌచు!

5.గర్భగత"-బేలా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.మ.లగ.గణములు.యతి09.వయయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీరెన్తుది ఘట్టమంచు!చింతిల నేలా?మదిన్!
పారెన్సమయంబటంచు!పంతుకు పోనేలానరా!
పారంబగునట్టి!చర్య! భ్రాంతుల! దేలంతప్పౌ!గదే!
చేరున్పరమార్ధమౌచు! చెంతను!నిల్చుం!దైవంబిలన్!


6.గర్భగత"-భ్రమరక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.మ.ర.భ.త.న.గణములు.యతి10వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!జీవనరంగస్థలమున!
పంతుకు పోనేలా?నరా!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!
భ్రాంతుల దేలన్తప్పౌగదే!భావము!భాష్యంబులలర!
చెంతను నిల్చున్!దైవంబిలన్! శ్రీవరమేర్చన్గనుమయ!

7.గర్భగత"-రతనతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.మ.ర.భ.త.న.త.జ.గల.గణములు.
యతులు.10,19,అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
చింతిలనేలా?బేలా!మదిన్!జీవన రంగస్థలమున!జీరెన్తుది ఘట్టమంచు!
పంతుకుపోనేలా?నరా!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!పారెన్సమయంబటంచు!భ్రాంతులదేలంతప్పౌ!!భావము,భాష్యంబులలర! పారంబగునట్టిచర్య!
చెంతను!నిల్చున్దైవంబిలన్!శ్రీవరమేర్చన్గనుమయ! చేరున్పరమార్ధ!మౌచు!

8.గర్భగత"-యశజలా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.మ.య.స.జ.లలంగణములు.
యతులు.09.18.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు
జేరరెన్తుదిఘట్టమంచు!చింతిలనేలా?బేలా!మదిం!జీవన!రంగస్థలమున!పారెన్సమయంబటంచు!పంతుకు!పోనేలా?నరా!పావకమౌపాత్రకుదుర!
పారంబగునట్టిచర్య!భ్రాంతులదేలందప్పౌగదే!భావము,భాష్యంబులలర!
చేరున్పరమార్ధమౌచు!చెంతను!నిల్చున్దైవంబిలన్!శ్రీవరమేర్చంగనుమయ!

9.గర్భగత"-జీవావసాన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.భ.లల.గణములు.యతి09.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీరెంతుదిఘట్టమంచు!జీవన రంగస్థలమున!
పారెం!సమయంబటంచు!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!
పారంబగునట్టిచర్య!భావము!భాష్యంబులలర!
చేరంపరమార్ధమౌచు!శ్రీవరమేర్చంగనుమయ!

10.గర్భగత"-తాజీరస"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.భ.స.స.మ.లగ.గణములు.
యతులు.09.18.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
జీరెంతుదిఘట్టమంచు!జీవనరంగస్థలమున!చింతిలనేలా?బేలామదిన్!
పారెంసమయంబటంచు!పావకమౌ!పాత్రకుదుర!పంతుకు!పోనేలా?నరా!
పారంబగునట్టిచర్య!భావము భాష్యంబులలర!రాంతుల!దేలం!దప్పౌ!
చేరంపరమార్ధమౌచు !శ్రీపరమేర్చం!గనుమయ!చెంతను!నిల్చన్దైవంబిలన్!
స్వస్తి..


మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

23, జనవరి 2018, మంగళవారం

మోహక,.తన్వీనీ, "గర్భ. సిరులొనరు. "వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

2 comments

  జైశ్రీరామ్.
మోహక,.తన్వీనీ, "గర్భ. సిరులొనరు. "వృత్తము.
 రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
   జుత్తాడ.
  
                సిరులొనరు వృత్తము.
                 ******************
ఉత్కృతి ఛందము. న.న.జ.స.న.న.న.న.గల.గణములు.                              యతులు.10,19.వ.యక్షరములు. ప్రాసనీమముగలదు.
జడముడిని నెలమొల్క! జగదాంబ! యరలొడలు! జలములజలకాలు!
జడుపొనరు!కడుబీద! జగమేలు హరుడతడు! చలనము!మరు! నేల!
చెడుతరుము!శివమూర్తి! సెగఱేడు!నుదురొదవు!జిలుగుల!వెలిమేను!
తొడవుమెడ!చదిరంబు! తొగసూడు!నెల కనులు! తొలకక!సిరులిచ్చు!

నెలమొల్క=చంద్రవంక,యరలొడలు=అర్ధనారీశ్వరి,జడుపొనరు=
భయముకల్గు, మరునేల=స్మశానభూమి,చెడుతరుముదోషములలను
పోజేయు,శివమూర్తి=శాంతరూపుడు,సెగఱేడు=అగ్ని, నుదురొదవు=
లలాటముననొప్పను,  జిలుగులవెలిమేను=ప్రకాసించెడితెల్లనిశరీరఛాయ.
చదిరంబు=పాము.నెల=చంద్రుడు.

1,గర్భగత "-త్రినేత్త్ర."-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.384.ప్రాసగలదు.
జడముడిని నెలమొల్క
జడుపొనరు కడుబీద
చెడు తరుము!శివమూర్తి
తొడవుమెడ!చదిరంబు!

2.గర్భగత"-సననా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.న.న.గణములు.వృ.సం.508.ప్రాసగలదు.
జగదాంబ!యరలొడలు!
జగమేలు!హరుడతడు!
సెగఱేడు!నుదురొదవు!
తొగసూడు!నెల కనులు !

3.గర్భగత"-మృదుపద"-వృత్తము
అనుష్టుప్ఛందము.న.న.గల.గణములు.వృ.సం.192.ప్రాసగలదు.
 జలముల!జలకాలు!
చలనము!మరునేల!
జిలుగుల!వెలిమేను!
తొలకక!సిరులిచ్చు!

4.గర్భగత"-మాతాశ్రీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము..న.న.జ.స.న.న.గణములు.యతి10వ.అక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జడముడి!నెలమొల్క!జగదాంబ!యరలొడలు!
జడుపొనరు!కడుబీద!జగమేలు!హరుడతడు!


చెడుతరుము!శివమూర్తి!
జైహింద్.

22, జనవరి 2018, సోమవారం

దాతృత్వ,దోషినీ,గర్భ పురుషార్ధవృత్తము. రచన:- వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
దాతృత్వ,దోషినీ,గర్భ పురుషార్ధవృత్తము.
 రచన:- వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.

              పురుషార్ధవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.భ.స.య.జ.భ.స.గగ.గణములు.
యతులు.10,19.అక్షరములు.ప్రాసనీమముగలదు.
ధర్మార్ధ కామమోక్షంబులు తగనొప్ప !దాతృత్వ బుద్ధి! తా నిల నడువన్మేలౌ!
మర్మంపుచర్య!చేరంజెడు!మగరాయుడీవంచు బల్క!మానవ!పరమంబోపన్!
చర్మంపు ముక్తిగల్గంజను! జగదైక కీర్తిన్గడించు!జ్ఞానిగ చరితం నిల్వన్!
పర్మాత్ముదృష్టి శ్రేయంబగు! పగబూని!దోషాలనెట్టు! ప్రాణము!చరితంబేరా!
చర్మంబు=అశువులుబాసినతదుపరి.చరితం=చరిత్రయందు
ప్రాణముచరితంబేరా=జీవనమశాశ్వతంబు.

1.గర్భగత"-ఆశామోహ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.ర.భ.గణములు.ప్రాస గలదు.వృ.సం.402.
ధర్మార్ధ కామమోక్షంబులు
మర్మంపు చర్య!జేరన్జెడు.!
చర్మంపుముక్తి!గల్గం జను!
పర్మాత్ము దృష్టి! శ్రేయంబగు

2. గర్భగత"-వశిత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.య.జ.గణములు.ప్రాస గలదు.వృ.సం.332.
తగనొప్ప!దాతృత్వ బుద్ధి!
మగరాయుడీవంచు బల్క!
జగదైక !కీర్తిన్గడించు
పగబూని! దోషాల నెట్టు!
3.గర్భగత"-శ్రీనామ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.స.గగ.గణములు.ప్రాసగలదు.వృ.సం. 31.
తానిల నడువన్మేలౌ!
మానవ! పరమంబోపన్?
జ్ఞానిగ!చరితం!నిల్వన్!
ప్రాణము!చరితంబేరా!

4.గర్భగత'-తగుతగ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.ర.భ.స.య.జ.గణములు.ప్రాసగలదు
.10.వ.అక్షరముయతి.
ధర్మార్ధ కామమోక్షంబులు!తగనొప్ప!దాతృత్వ!బుద్ధి!
మర్మంపు!చర్య చేరంజెడు!మగరాయుడీవంచు బల్క!
చర్మంబు!ముక్తి కల్గన్జను!జగదైక!కీర్తింగడించు!
పర్మాత్ము దృష్టి శ్రేయంబగు!పగబూని!దోషాల!నెట్టు!

5.గర్భగత"-మాయజీవన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.య.జ.భ.స.గగ.గణములు.ప్రాసగలదు.
10.వ.అక్షరముయతి.
తగనొప్ప!దాతృత్వబుద్ధి తానిల నడువన్మేలౌ!
మగరాయుడీవంచు!బల్క!మానవ!పరమంబోపన్!
జగదైక!కీర్తిన్గడించు! జ్ఞానిగ! చరితన్నిల్వన్
పగబూని!దోషాల!నెట్టు!ప్రాణము చరితంబేరా!

6.గర్భగత"-పరమోపు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.మ.ర.య.లల.గణములు. ప్రాసగలదు.
9.వ.అక్షరముయతి.
తానిల నడువన్మేలౌ!ధర్మార్ధ కామమోక్షంబులు!
మానవ! పరమంబోపం!మర్మంపుచర్య!చేరంజెడు!
జ్ఞానిగ!చరితన్నిలువన్! చర్మంబుముక్తి!కల్గం జను!
ప్రాణము!చరితంబేరా! పర్మాత్ము!దృష్టి శ్రేయంబగు!

7.గర్భగత"-మేలగు."-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.మ.ర.య.న.జ.త.గల.గణములు.
ప్రాసగలదు. యతులు,9.18.అక్షరములు.
 తానిల!నడువన్మేలౌ!ధరర్మార్ధకామ మోక్షంబులు!తగనొప్ప !దాతృత్వబుద్ధి!
మానవ!పరమంబోపం!మర్మంపుచర్య!చేరంజెడు!మగరాయుడీవంచు!బల్క!
జ్ఞానిగ!చరితన్నిలువం!చర్మంబుముక్తి!కల్గన్జను!జగదైక!కీర్తిన్గడించు!
ప్రాణము!చరితంబేరా!పర్మాత్ముదృష్టి!శ్రేయంబగు!పగబూని!దోషాల!నెట్టు!

8.గర్భగత"-తానిలా"-వృత్తము.
ధృతిఛందమ.స.య.జ.త.ర.భ.గణములు.ప్రాసగలదు.
10.వ.అక్షరముయతి.
తగనొప్ప!దాతృత్వబుద్ధి!ధర్మార్ధకామమోక్షంబులు!
మగరాయుడీవంచు!బల్క!మర్మంపుచర్యజేరం!చెడు!
జగదైక!కీర్తిన్గడించు!చర్మంముక్తి!గల్గంజను!
పగబూని!దోషాల నెట్టు!పర్మాత్ముదృష్ట!శ్రేయంబగు!

9.గర్భగత"-దాతృత్వ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.య.జ.త.ర.భ.భ.సగగ.గణములు.
ప్రాసగలదు.యతులు.10.19.అక్షరములు.
తగనొప్ప!దాతృత్వబుద్ధి!ధర్మార్ధ కామమోక్షంబులు!తానిల!నడువన్మేలౌ!మగరాయుడీవంచు!బల్క!మర్మంపుచర్య!జేరన్జెడు!మానవ!పరమంబౌనే
జగదైక!కీర్తిన్గడించు!చర్మం ముక్తిగల్గన్జను!జ్ఞానిగ! చరితన్నిల్వన్!  
పగబూని!దోషాల నెట్టు!పర్మాత్ముదృష్టి!శ్రేయంబగు! ప్రాణము!చరితంబేరా!

10.గర్భగత"దోషషినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.భ.భ.స.త.జ.త.గల.గణములు.
ప్రాసగలదు.యతులు.10.18.అక్షరములు.
ధర్మార్ధకామమోక్షంబులు .తానిలనడువన్మేలౌ!తగనొప్పదాతృత్వ!బుద్ధి!
మర్మంపుచర్య!జేరంజెడు!మానవ!పరమంబోపన్!మగరాయుడీవంచు!బల్క
చర్మం!ముక్తి!గల్గంజను!జ్ఞానిగ!జరితన్నిల్వన్!జగదైక!కీర్తిన్గడించు!
పర్మాత్ముదృష్టి!శ్రేయంబగు!ప్రాణము!చరితంబేరా!పగబూని!దోషాల!నెట్టు!
ఇట్లు
వల్లభవఝల.

బ్రహ్మశ్రీ వల్లభవఝల కవి వరులకభినందన పూర్వజ వందనములు.
జైహింద్.