గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

30, జూన్ 2018, శనివారం

మత్తరజినీద్వయ,సమాశ్రీ,సుగంధి,యతిర్నవ సుగంధి ద్వయ,కొంగుబంగరు ద్వయ,రజినీకర ప్రియ,కల్పద్రుమ,గర్భ"గిరివరదమ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీద్వయ,సమాశ్రీ,సుగంధి,యతిర్నవ సుగంధి ద్వయ,కొంగుబంగరు ద్వయ,రజినీకర ప్రియ,కల్పద్రుమ,గర్భ"గిరివరదమ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                  

"-గిరివరదమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?చంక నాకె దేశ ఖ్యాతి!చాటు మాటు!ఓట్లు సాధనన్?
                                                                                        
సంప్రదించు వారు లేరిలం?జంకు లేదె?స్వార్ధ భూతి?చాటి ద్వేష బీజనాట్లతో?
                                                                                         
కంప్రమించె లోక తీరిలం?కంకె దక్కు నెంచి చూడ?కాటి జేరు వాంఛ లేలనో?
                                                                                         
తంప్రయైన నీటి పొందునై?టంక పాశ బద్ధమాయె?తాటిచెట్టు నీడ తీరునన్?
                                                                                    
కంప్రము=గగుర్పటు,భీతితోవణకు,టంకపాశము=ధనమనేత్రాడు,
తంప్రము=కురువరద,తంపర,

1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?         2.చాటు మాటు ఓట్లు సాధనన్?
   సంప్రదించు వారు లేరిలన్?               చాటి ద్వేష బీజ నాట్లతో?
  కంప్రమించె లోక తీరిలన్?                  కాటి జేరు వాంఛ లేలనో?
  తంప్రయైన నీటి పొంగునై?                 తాటిచెట్టు నీడ తీరునన్?

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
చంక  నాకె దేశ ఖ్యాతి!
జంకు లేదె? స్వార్ధ భూతి?
కంకె దక్కు నెంచి చూడ!
టంక పాశ బద్ధ మాయె?

3.గర్భగత"-సుగంధి."-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సాంప్రదాయ మేమి టాయెనే?చంక నాకె దేశఖ్యాతి?
సంప్రదించువారు లేరిలన్?జంకు లేదె?స్వార్ధ  బుద్ధి?
కంప్రమించె లోక తీరిలం?కంకె దక్కు నెంచి చూడ?
తంప్ర యైన నీటి పొంగునై? టంక పాశ బద్ధ మాయె!

4.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంధి"-ద్వయ వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.చంక నాకె దేశ ఖ్యాతి!చాటు మాటు ఓట్ల సాధనం?
   జంకులేదె?స్వార్ధ భూతి?చాటి ద్వేష బీజ నాట్లతో?
  కంకె దక్కు నెంచి చూడ?కాటిజేరు వాంఛ లేలనో?
  టంక పాశ బద్ధమాయె?తాటి చెట్టు నీడ తీరునన్?

2.చంక నాకె దేశఖ్యాతి?సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?
    జంకులేదె?స్వార్ధ భూతి?సంప్రదించు వారు లేరిలన్?
    కంకె దక్కు నెంచి చూడ?కంప్ర మించె లోక తీరిలన్?
    టంక పాశ బద్ధ మాయెతంప్రయయైన నీటి పొంగునై?

5..గర్భగత "-కొంగు బంగరు"-ద్వయ వృత్తములు.యులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
1,చంక నాకె దేశఖ్యాతి!సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?చాటు మాటు ఓట్లసాధనన్?
జంకు లేదె?స్వార్ధ భూతి?సంప్రదించు వారు లేరిలం?చాటి ద్వేష బీజనాట్లతో?
కంకె దక్కు నెంచి చూడ?కంప్ర మించె లోక తీరిలన్?కాటి జేరు వాంఛలేలనో?
టంక పాశ బద్ధ మాయె?తంప్రయైన నీటి పొంగునై?తాటి చెట్టు నీడ తీరునన్?
                                                                                 

2.చంక నాకె దేశ ఖ్యాతి!చాటు మాటు ఓట్ల సాధనం?సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?                                           జంకులేని స్వార్ధ భూతి!చాటి ద్వేష బీజ నాట్లతో?సంప్రదించు వారు లేరిలన్?
కంకెదక్కు నెంచి చూడ?కాటి జేరు వాంఛ లేలనో?కంప్రమించె! లోక తీరిలన్?
టంక పాశ బద్ధ మాయె?తాటిచెట్టు నీడ తీరునం?తంప్ర యైన! నీటి  పొంగునై?
                                                                                  

6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.చాటుమాటు ఓట్ల సాధనం?సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?
   చాటి ద్వేష బీజ నాట్లతో?సంప్రదించు వారు లేరిలన్?
   కాటి జేరు వాంఛ లేలనో?కంప్రమించె !లోకతీరిలన్?
   తాటిచెట్టు నీడ తీరునం?తంప్రయైన నీటి పొంగునై?

2.సాంప్ర దాయ మేమిటాయెనో?చాటుమాటు ఓట్ల సాధనన్?
   సంప్రదించు వారు లేరిలం?చాటి ద్వేష బీజ నాట్లతో?
   కంప్రమించె!లోక తీరిలం?కాటి జేరు వాంఛ లేలనో?
   తంప్ర యైన నీటి పొంగునై?తాటి చెట్టు నీడ తీరునం?

7.గర్భగత"-కల్పద్రుమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చాటుమాటు ఓట్ల సాధనం?సాంప్రదాయ మేమిటాయెనే?చంక నాకె దేశ ఖ్యాతి?
చాటి ద్వేష బీజ నాట్లతో?సంప్రదించు వారు లేరిలం?జంకు లేదె?స్వార్ధ భూతి!
కాటిజేరు వాంఛ లేలనో?కంప్రమించె లోక తీరిలం?కంకెదక్కు నెంచిచూడ?
తాటిచెట్టు నీడ తీరునం?తంప్రయైన నీటి పొంగునై?టంక పాశ బద్ధ మాయె?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

29, జూన్ 2018, శుక్రవారం

ఉద్యోగార్థుల కొఱకు. ఉద్యోగ ప్రకటనలు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఉద్యోగార్థుల కొఱకు. ఉద్యోగ ప్రకటనలు.
*Konkan Railway Recruitment 2018 – 100
Trackman, Assistant Pointsman Posts*

*Click Here:* http://bit.ly/2GFGous

*Total No. of Vacancy:* 100

*Qualification:* 10th

*Post Name:* Trackman

*Salary:* Rs.24,500/-

*Selection:* PET, Interview

*Last Date:*  06.07.2018

*Applying Mode:* Online

*Apply Now*
📌https://www.viralgovtjobs.in/konkan-railway-recruitment-2018-100-posts/
---------------------------------------------------
*🏻Send in each group to be useful to anyone🙏🏻*
 *State Bank of India Jobs 2018*

*Total No. of Vacancy:* Various
*Qualification:* Degree
*Post Name:* Research Analyst
*Salary:* Rs.40500/-
*Applying Mode:* Online
*🔰Apply Now*
👉http://bit.ly/2Mm8Rtl

 *South East Central Railway Jobs 2018*

*Total No. of Vacancy:* Various
*Qualification:* Degree,12th
*Post Name:* Station Master & Guard
*Salary:* Rs.25,500/-
*Last Date:* 12.07.2018
*Applying Mode:* Offline
*🔰Apply Now*
👉http://bit.ly/2t7ApJV

*Tech Mahindra Recruitment 2018 –
Various Associates Posts*

*Click Here:* http://bit.ly/2MrYsMD

*Total No. of Vacancy:* Various

*Qualification:* Degree

*Post Name:* Associates

*Salary:* Rs.35,000/-

*Selection:* Written, Interview

*Applying Mode:* Online

*👇Apply Now👇*
📌https://www.viralgovtjobs.in/tech-mahindra-recruitment-2018-various-associates-consultant-posts/
---------------------------------------------------
*✈Airports Authority of India Jobs 2018✈*

*👉Total No. of Vacancy:* 186
*👉Qualification:* 10th, 12th, Diploma
*👉Post Name:* Assistant
*👉Salary:* Rs.33,500/-
*👉Applying Mode:* Online
*👉Last Date:* 15.07.2018
*🔰Apply Now*
👉http://bit.ly/2JJeWhw

 *🔥👉🏻 RVNL Recruitment 2018 –
Multiple JGM, DGM Posts | Apply Online*

*Apply:* http://bit.ly/2LTMxGy

*Job Role:* JGM, DGM
*Eligibility:* Degree
*Total No. of Vacancy:* VArious
*Salary:* Rs. 20700/-
*Selection:* Written, Interview
*Last Date:* 12.07.2018

*Share This Message for your Friends*
 *💂‍♂Indian Army Recruitment-2018*

*NAME OF THE POST:* Soldier General duty, Nursing Assistant,
Tradesman, and Technical

*💂‍♂No.of Post*: 06

*📖Qualification:* 10th,12th, Diploma,ITI

*💂‍♂Last Date:* 16-07-2018


*👇Get More Information👇*

http://bit.ly/2J0rSml

*💁🏻‍♂Please Share Information to your Frds*
*⚓Indian Navy Recruitment-2018⚓*

*⚓Name of the Post*: Indian Navy University Entry Scheme (UES) Course

*⚓No.Of Posts:* Various

*⚓Qualification:* BE, B.Tech

*⚓Last Date:* 30-07-2018


*⚓Get Here More Information*👇 : http://bit.ly/2kkcTFW

*🔎Daily Updates Job News🔎*


*⚓Click Here*: http://bit.ly/Governmentjobnews

*🤝Join What's App Group Here🤝*

https://chat.whatsapp.com/3KY5NvSSINHGxw9ou1qBYv


*💁🏻‍♂Please Share Information to your Frds💁🏻‍♂*
 *Western Digital Recruitment 2018 –
Software Development Posts*

*🍋Click Here:* http://bit.ly/2t6nKrw

*🍋Total No. of Vacancy:* Various

*🍋Qualification:* Degree

*🍋Post Name:* Software Development

*🍋Salary:* Rs.24,500/-

*🍋Selection:* Written, Interview

*🍋Applying Mode:* Online

*👇Apply Now👇*
📌https://www.viralgovtjobs.in/western-digital-recruitment-2018-software-development-posts/
---------------------------------------------------
*🙏🏻Send in each group to be useful to anyone🙏🏻*
*🔥👉🏻 Indian Air Force Recruitment
2018 – Various Group X / Y Posts | Apply Online*

*Apply:* http://bit.ly/2JVyJxT

*Job Role:* Group X / Y
*Eligibility:* 10th, 12th
*Total No. of Vacancy:* Various
*Salary:* Rs. 26,900/-
*Selection:* Written, Interview
*Last Date:* 24.07.2018

*Share This Message for your Friends*
*Electronics Corporation of India
Limited Jobs 2018*

*Total No. of Vacancy:* Various
*Qualification:* Degree
*Post Name:* Accounts Officer
*Salary:* Rs.48250/-
*Applying Mode:* Online
*🔰Apply Now*
👉http://bit.ly/2JOgN8Y

*​​​​​​​💁🏻‍♂ Pls Share With Ur Friends​​​​​​​​​*
*Electronics Corporation of India
Limited Jobs 2018*

*Total No. of Vacancy:* Various
*Qualification:* Degree
*Post Name:* Accounts Officer
*Salary:* Rs.48250/-
*Applying Mode:* Online
*🔰Apply Now*
👉http://bit.ly/2JOgN8Y

*​​​​​​​💁🏻‍♂ Pls Share With Ur Friends​​​​​​​​​*
జైహింద్.

వినయశ,నయజా,కృపారసార్ద్ర,ఘటనా,కులార్తి,బాధాపహ,జనీయ,సుషుప్తి,వలనగు,ఘనతా," గర్భ"-కుదురొదవు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

వినయశ,నయజా,కృపారసార్ద్ర,ఘటనా,కులార్తి,బాధాపహ,జనీయ,సుషుప్తి,వలనగు,ఘనతా," గర్భ"-కుదురొదవు"-వృత్తము.

రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
"-కుదురొదవు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.స.న.య.జ.న.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కతిపయ దినములలో!కలలకు సాకార మౌచు?ఘనత ఘటించు భువిన్?
ప్రతిఘటనలు కొదువౌ?వలనగు రీతిం శుభాలు!పనితన మెంచ బడున్?
మతి కుదురొదవునుగా?మలిన కులార్తుల్విడంగ?మనుజత పెంపొనరున్?
గతి కనెదరు నరుల్!  కలుగును కీర్తు ల్జగాన!   కను  మరుగౌ!   చెడులున్?

1.గర్భగత"-వినయశ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.స.గణములు.వృ.సం.256.ప్రాస గలదు.
కతిపయ దినములలో!
ప్రతిఘటనలు కొదువౌ?
మతి కుదురొదవునుగా?
గతి కనెదరు?  నరుల్?

2.గర్భగత"-నయజా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.య.జ.గణములు.వృ.సం.336.ప్రాసగలదు.
కలలకు!సాకార మౌచు?
వలనగు! రీతిం శుభాలు?
మలిన కులార్తు ల్విడంగ!
కలుగును! కీర్తు ల్జగాన!

3.గర్భగత"-కృపారసార్ద్ర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.జ.లగ.గణములువవృ.సం.112.ప్రాసగలదు.
ఘనత ఘటించు భువిన్?
పనితన మెంచ బడున్?
మనుజత పెంపొనరున్!
కను మరుగౌ! చెడులున్?

4.గర్భగత"-ఘటనా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.న.జ.న.య.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కతిపయ దినములలో? కలలకు సాకార మౌచు?
ప్రతిఘటనలు కొదువౌ? వలనగు రీతిం శుభాలు!
మతి! కుదు రొదవునుగా?మలిన కులార్తు ల్విడంగ?
గతి! కనె దరు నరుల్? కలుగును  కీర్తుల్? జగాన!

5.గర్భగత"-కులార్తి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.య.జ.న.జ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలలకు సాకార మౌచు?ఘనత ఘటించు భువిన్?
వలనగు రీతిం?శుభాలు!పనితన మెంచబడున్?
మలిన కులా ర్తుల్విడంగ?మనుజత పెంపొనరున్?
కలుగును కీర్తు ల్జగాన?కను మరుగౌ?చెడులున్?

6.గర్భగత"-బాధాపహ"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.న.య.జ.న.జ.జ.న.న.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలలకు సాకారమౌచు?ఘనత ఘటించు భువిం?కతిపయ దినములలో?
వలనగు రీతిం?శుభాలు పనితన మెంచ బడుం?ప్రతిఘటనలు కొదువౌ?మలిన కులార్తు ల్విడంగ?మనుజత పెంపొనరుం?మతి!కుదురొదవునుగా?
కలుగును!  కీర్తు ల్జగాన?కను మరుగౌ?  చెడులుం?   గతి కనెదరు నరుల్?

7.గర్భగత"-జనీయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.జ.న.న.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘనత ఘటించు భువిం? కతిపయ దినములలో?
పని తన మెంచ బడుం? ప్రతి ఘటనలు. కొదవౌ?
మనుజత పెంపొనరుం? మతి కుదురొదవును గా?
కను మరుగౌ!చెడులుం?గతి కనెదరు నరుల్?

8.గర్భగత"-సుషుప్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.జ.న.న.జ.న.త.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘనత ఘటించు భువిం?కతిపయ దినములలో?కలలలకు సాకార మౌచు?
పనితన మెంచ బడుం? ప్రతి ఘటనలు కొదువౌ?వలనగు రీతిం!శుభాలు?
మనుజత పెంపొనరుం?మతి కుదురొదవును గా?మలిన కులార్తుల్విడంగ?
కను మరుగౌ?చెడులుం?గతి కనెదరు నరుల్? కలుగును! కీర్తు ల్జగాన?


9.గర్భగత"-వలనగు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.య.జ.న.న.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలలకు సాకార మౌచు?కతిపయ దినములలో?
వలనగు రీతిం?శుభాలు!ప్రతి ఘటనలు కొదువౌ?
మలిన కులార్తుల్విడంగ?మతి కుదు రొదవును గా?
కలుగును  కీర్తు ల్జగాన? గతి.   కనెదరు?   నరుల్?

10,గర్భగత"-ఘనతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.జ.న.న.స.న.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలలకు!సాకార మౌచు?కతిపయ దినములలో?ఘనత ఘటించు భువిన్?
వలనగు రీతిం?శుభాలు!ప్రతి ఘటనలు కొదువౌ?పనితన మెంచ బడున్?
మలిన కులార్తుల్విడంగ?మతి కుదురొదవును గా?మనుజత పెంపొనరున్?
కలుగును కీర్తు ల్జగాన? గతి కనెదరు?నరుల్? కను మరుగౌ?  చెడులున్?
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

28, జూన్ 2018, గురువారం

భానుజ,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,మాన్యమౌ,యతిర్నవ సుగంధి,చేజేతల,స్ఫురితా,దీనబంధు,తగుతగ,మాయామయ,గర్భ"-ప్రపూర్ణ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భానుజ,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,మాన్యమౌ,యతిర్నవ సుగంధి,చేజేతల,స్ఫురితా,దీనబంధు,తగుతగ,మాయామయ,గర్భ"-ప్రపూర్ణ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
"-ప్రపూర్ణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి చెడులు గలవాడ!మంచి పెంచి మాన్యుడౌమ?మాయలోన మ్రగ్గి  పోకుమా?
వంచనమును విడు మోయి!పంచు జాతి ఖ్యాతి నీతి?వాయసంబు జన్మ గాకుమా?
తృంచి భవిత మనకోయి!త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?తీయకోయి!చేతు  లారగన్?
పంచు సుఖము జనులందు!పంచ పాతకాలు వీడు?పాయసంబు చేదు చేయకన్?

1.గర్భగత"-భానుజ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.న.జ.గణములు.వృ.సం.383,ప్రాసగలదు.
మంచి  చెడులు  గలవాడ!
వంచనమును విడు మోయి?
తృంచి భవిత మనకోయి!
పంచు సుఖము జనులందు!

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
మంచి పెంచి మాన్యు డౌమ?
పంచు జాతి ఖ్యాతి  నీతి?
త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?
పంచ పాతకాలు వీడు?

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
మాయ లోన మ్రగ్గి పోకుమా?
వాయసంబు జన్మ గాకుమా?
తీయ కోయి!చేతులారగన్?
పాయసంబు చేదు చేయకన్?

4.గర్భగత"-మాన్యమౌ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి చెడులు గలవాడ!మంచి పెంచి మాన్యు డౌమ?
వంచనమును విడు మోయి?పంచుజాతి ఖ్యాతి నీతి?
తృంచి భవిత మనకోయి?త్రెంచ శూన్యమౌను. జాతి?
పంచు సుఖము జనులందు?పంచ పాతకాలు వీడు?

5.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి పెంచి మాన్యు డౌమ?మాయలోన మ్రగ్గి పోకుమా?
పంచు జాతి ఖ్యాతి నీతి?వాయసంబు జన్మ గాకుమా?
త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?తీయకోయి చేతులారగన్?
పంచ పాతకాలు వీడు?పాయసంబు చేదు చేయకన్?

6.గర్భగత"-చేజేతల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.న.న.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి పెంచి మాన్యు డౌమ?మాయలోన మ్రగ్గి పోకుమా?మంచి చెడులు  గలవాడ!
పంచు జాతి ఖ్యాతి నీతి?వాయసంబు జన్మ గాకుమా?వంచనమును వీడు  మోయి?
త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?తీయకోయి?చేతులారగం?తృంచి భవిత మన కోయి?
పంచ పాతకాలు వీడు?పాయసంబు చేదు జేయకం?పంచు సుఖము  జనులందు?

7.గర్భగత"-స్ఫురితా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాయలోన మ్రగ్గి పోకుమా?మంచి చెడులు గలవాడ?
వాయసంబు జన్మ గాకుమా?వంచనమును వీడుమోయి?
తీయకోయి?చేతులారగం?తృంచి భవిత మనకోయి?
పాయసంబు చేదు జేయకం?పంచు సుఖము జనులందు?

8.గర్భగత"-దీనబంధు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాయ లోన మ్రగ్గి పోకుమా?మంచి చెడులు గల వాడ?మంచి పెంచిమాన్యు డౌమ?
వాయసంబు జన్మ గాకుమా?వంచనమును వీడు మోయి?పంచు జాతి.ఖ్యాతినీతిినిన్?                                          
తీయకోయి?చేతులారగం?తృంచి భవిత మనకోయి?త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?
పాయసంబు చేదుజేయకం?పంచు సుఖము జనులందు?పంచ పాతకాలు వీడు?

9.గర్భగత"-తగుతగ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.న.న.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి పెంచి మాన్యు డౌమ?మంచి చెడులు గలవాడ?
పంచు జాతి ఖ్యాతి నీతి?వంచనమును వీడు మోయి?
త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?తృంచి భవిత మనకోయి?
పంచ పాతకాలు వీడు?పంచు సుఖము జనులందు?

10.గర్భగత"-మాయామయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి పెంచి మాన్యు డౌమ?మంచి చెడులు గలవాడ!మాయ లోన మ్రగ్గి పోకుమా?
పంచు జాతి ఖ్యాతి నీతి?వంచనమును వీడుమోయి?వాయసంబు జన్మ గాకుమా?
త్రెంచ శూన్య మౌను జాతి?తృంచి భవిత మనకోయి?తీయ కోయి చేతు లారగన్?
పంచ పాతకాలు వీడు?పంచు సుఖము జనులందు? పాయసంబు చేదు జేయకన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

27, జూన్ 2018, బుధవారం

డా. పాలపర్తి శ్యామలానందప్రసాద్ అవధానిగారి అచ్చతేలుగులో అవధానమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

అవధాని డా.పాలపర్తి శ్యామలాన్ందప్రసాద్ గారికి అభినందనలు. ఆ అచ్చతెలుగు తల్లి వారిని ఇంకనూ గొప్పవారిగా చేయాలని కోరుచున్నాను.
వందే భారత మాతరమ్.

26, జూన్ 2018, మంగళవారం

జన్మప్రభృతి యత్కించిత్ సుకృతం . .. .. .. మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

1 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో. జన్మప్రభృతి యత్కించిత్ సుకృతం సముపార్జితమ్|
తత్సర్వం నిష్ఫలం యాతి ఏకహస్తాభివాదనాత్ || ~ మనుస్మృతి 2/8
తే.గీ. వందనము చేయునప్పుడు వంచి శిరము
హస్తములు రెండు జోడించి మస్తకమున
చేయవలెనొంటి చేతితో చేసిరేని
పుణ్యఫలమెల్ల నశియించు పుఉజ్యులార.
భావము. మనము ఎక్కడయినా ఎవరికయినా ఒక చేతితో మాత్రమే నమస్కరించినచో పుట్టిన కాలమునుండి కావించి ఆర్జించిన సమస్తపుణ్యసంచయమంతయునూ నిష్ఫలమగును.
వందే భారత మాతరమ్.

25, జూన్ 2018, సోమవారం

భావజద్వయ,పురుషద్వయ,మృదుపద,శృతినుత,చాలినీ,జనశూన్య, యాడది,పరాశక్తి,యాపె లేని"ద్వయ,తరోజ,రజనరజా,సువర్తనా ద్వయ.గర్భ.చెరగనిసత్యంవృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.

         భావజద్వయ,పురుషద్వయ,మృదుపద,శృతినుత,చాలినీ,జనశూన్య, యాడది,పరాశక్తి,యాపె
                        లేని"ద్వయ,తరోజ,రజనరజా,సువర్తనా ద్వయ.గర్భ.చెరగనిసత్యంవృత్తము.                                          రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
"-చెరగని సత్యం"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.న.న.ర.స.ర.స.గల.గణములు.యతులు.15,21.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆమె లేకయున్న!యవని జనము  సున్న?ఆది పరాశక్తి యాడదిరా?బిడ్డ!
భీమదంబు భావి!వివరిత కడు దవ్వు?భేదత పాఠించి పీడిల జేయంగ?
సీమ లెల్ల మాయు!చివరికి నరకంబు!ఛేదిత కీర్తెంచ! చీడల లోనౌదు?
భాము లంద నేల?భవమును కనకండి?బాధిలు సర్వంబు!పాడగు సశ్యంబు?

1.గర్భగత"-భావజ"-ద్వయ వృత్తములు.
గాయిత్రీఛందము.భ.త.గణములు.వృ.సం.39.ప్రాసగలదు.
1.ఆది పరాశక్తి                 2.ఆడదిరా?బిడ్డ!
   భేదత పాఠించి.                పీడిల జేయంగ?
   ఛేదిత కీర్తెంచ?                 చీడల లోనౌదు?
   బాధిలు సర్వంబు!          పాడగు!సశ్యంబు!

2.గర్భగత"-పురుష"-వృత్తము.
జగతీఛందము.భ.త.భ.త.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆదిపరాశక్తి!  యాడదిరా!  బిడ్డ?
భేదత పాఠించి !పీడిల జేయంగ?
ఛేదిత కీర్తెంచ? చీడల లోనౌదు?
బాధిలు సర్వంబు?పాడగు!సశ్యంబు?

3.గర్భగత"-శమన"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.ర.జ.గణములు.వృ.సం.43.ప్రాసగలదు.
ఆమె!లేకయున్న?
భీమదంబు భావి!
సీమలెల్ల?మాయు!
భాములంద నేల?

4.గర్భగత"-మృదు పద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందముదవృ.సం.192.ప్రాసగలదు.
యవని జనము సున్న!
వివరిత కడు దవ్వు?
చివరికి నరకంబు?
భవమును కనకండి?

5.గర్భగత"-శృతినుత"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.ర.జ.న.న.గల.గణములు.యతి.7,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆమె! లేక యున్న!యవని జనము సున్న?
భీమదంబు భావి? వివరిత కడు దవ్వు?
సీమ లెల్ల మాయు!చివరికి నరకంబు?
భాములంద నేల?భవమును!కనకండి?

6.గర్భగత"-చాలినీ"-వృత్తము.
శక్వరీఛందక్న.న.న.ర.స.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అవని జనము సున్న!యాడది లేకున్న?
వివరిత కడు దవ్వు?భీమదంబు భావి?
చివరికి నరకంబు?సీమలెల్ల?మాయు!
భవమును కన కండి!భాములంద నేల?

7.గర్భగత"-జనశూన్య"-వృత్తము.
కృతిఛందము.ర.జ.న.న.ర.స.గల.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆమె!లేకయున్న యవని జనము సున్న?ఆది పరాశక్తి?
భీమదంబు భావి!వివరిత కడు దవ్వు?భేదత పాఠించి!
సీమ లెల్ల?మాయు!చివరికి నరకంబు?ఛేదిత కీర్తెంచ?
భాము లంద నేల?భవమును కనకండి?బాధిలు సర్వంబు!

8.గర్భగత"-యాడది"-వృత్తము.
కృతిఛందము.భ.న.ర.స.ర.స.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అవని జనము సున్న!ఆది పరాశక్తి?యాడదిరా!బిడ్డ!
వివరిత కడు దవ్వు?భీమదంబు భావి?పీడిల జేయంగ?
చివరికి నరకంబు?సీమ లెల్ల మాయు!చీడల లోనౌదు?
భవమును కనకండి!భములంద నేల?పాడగు సశ్యంబు?

9.గర్భగత"-పరాశక్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.ర.స.ర.స.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.15,21.
ప్రాసనీమముగలదు.
అవని జనము సున్న!ఆది పరాశక్తి!ఆడది రా! బిడ్డ?యామె లేకయున్న?
వివరిత కడు దవ్వు?భేదత పాఠించి!?పీడిల జేయంగ?భీమదంబు భువి?
చివరికి నరకంబు? ఛేదిత కీర్తెంచ? చీడల లోనౌదు?సీమలెల్ల మాయు?
భవమును కనకండి!బాధిలుసర్వంబు?పాడగు సశ్యంబు?భాములంద నేల?

10,గర్భగత"-యాపె లేని"-ద్వయ వృత్తములు.
కృతిఛందము.భ.త.ర.జ.న.న.గల.గణములు.యతి.13.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.ఆడదిరా!బిడ్డ!యామె లేక యున్న?యవని జనము సున్న!
   పీడిల జేయంగ?భీమదంబు భావి!వివరిత కడు దవ్వు?
   చీడల లోనౌదు?సీమలెల్ల మాయు!చివరికి  నరకంబు?
  పాడగు సశ్యంబు?భాములంద నేల?భవమును కనకండి?

2.ఆది పరాశక్తి? యామె లేకయున్న?యవని జనము సున్న?
   భేదత పాఠించి!భీమదంబు భావి!వివరిత కడుదవ్వు?
  ఛేదిత కీర్తెంచ?సీమలెల్ల?మాయు!చివరికి నరకంబు?
  బాధిలు సర్వంబు?భాములంద నేల?భవమును కనకండి?

11.గర్భగత"-తరోజ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.భ.త.ర.జ.గణములు.యతి13.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆడదిరా!బిడ్డ!ఆది పరాశక్తి!యామె లేకయున్న?
పీడిల జేయంగ?భేదత పాఠించి!భీమదంబు భావి?
చీడల లోనౌదు?ఛేదిత కీర్తెంచ?సీమలెల్ల మాయు?
పాడగు సశ్యంబు?బాధిలు?సర్వంబు!భాములంద నేల?

12.గర్భగత"-రజనరజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.జ.న.న.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.13.21.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆది పరాశక్తి!ఆమె!లేకయున్న?యవని జనము!సున్న!ఆడదిరా!బిడ్డ?
భేదత!పాఠించిభీమదంబు భావి!వివరత కడుదవ్వు?పీడిల జేయంగ?
ఛేదిత కీర్తెంచ?సీమలెల్ల మాయు!చివరికి నరకంబు?చీడల లోనౌదు?
బాధిలు సర్వంబు?భాములందనేల?భవమునను కనకండి?పాడగు! సశ్యంబు!

13సగర్భగత"-సువర్తనా"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.భ.త.ర.జ.న.న.గల.గణములు.యతులు.13,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.ఆది పరాశక్తి!యాడదిరా!బిడ్డ?యామె!లేక యున్న!అవని జనము సున్న?
   భేదత పాఠించి!పీడిల జేయంగ?భీమదంబు భావి!వివరిత కడుదవ్వు?
    ఛేదిత కీర్తెంచ?చీడల లోనౌదు!సీమ లెల్ల మాయు?చివరికి నరకంబు!
    బాధిల్లు సర్వంబు?పాడగు?సశ్యంబు?భాములంద నేల?భవమును  గనకండి?

2.ఆడదిరా!బిడ్డ!ఆది పరాశక్తి?ఆమె!లేక యున్న?అవని జనము సున్న?
   పీడిల జేయంగ?భేదత పాఠించి!భీమదంబు భావి!వివరత కడుదవ్వు?
   చీడల లోనౌదు?ఛేదిత కీర్తెంచ?సీమ లెల్ల?మాయు!చివరికి నరకంబు?
   పాడగు!సశ్యంబు?బాధిలు సర్వంబు?భాములంద నేల?భవమును! గనకండి?
స్వస్తి..
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.