గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, మే 2018, గురువారం

భారణా,నిదర్శనా,పరిహరణా,కోటిప్రభాసి,భ్రాంతినీ,చెల్వుడ,వెన్నాడు,వీడనినీడ,చాతురిభా,బల్వరి,గర్భకర్మచేతనావృత్తము.రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
భారణా,నిదర్శనా,పరిహరణా,కోటిప్రభాసి,భ్రాంతినీ,చెల్వుడ,వెన్నాడు,వీడనినీడ,చాతురిభా,బల్వరి,గర్భకర్మచేతనావృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.

       -"కర్మచేతనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.భ.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చేసిన తప్పు!చేయకుమి!చెల్వుడయిందము మీరకు!చేతన మంచినేర్చుమా?
వాసివిగమ్ము!కీర్తికిని!బల్వరి నంచు తెగించకు?పాతక మంటనీకుమా!
భాసిత!ముత్య మీవనగ?పల్వురమెప్పలనందుమ!భౌతిక!భ్రాంతి వీడుచున్
శాసన!బద్ధధర్మతను!చల్వను!కూర్చుమ!మాతకు!జాతివివక్ష దూరతన్?


చెల్వుడయిందము=స్నేహము,మీరకుచేతన=చేతనమతిశయించకు,
వాసివిగమ్ము=పేరొందినవాడివగుము,భౌతికభ్రాంతి=భౌతికదేహముపై
యపేక్ష,చల్వనుగూర్చుమ=చల్లదనమునుచేకూర్చుమ,జాతివివక్ష=
జాతులందుతేడాభావము,బల్వరి=బలవంతుడు.

1.గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.ప్రాసగలదు.
చేసినతప్పు!చేయకుమి!
వాసివి!  గమ్ము కీర్తికిని!
భాసిత! ముత్య మీవనగ?
శాసన బద్ధ! ధర్మతను!

2.గర్భగత"-నిదర్శనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.439.ప్రాసగలదు.
చెల్వుడయిందము మీరకు!
బల్వరినంచు!తెగించకు!
పల్వుర మెప్పుల నందుమ!
చల్వను కూర్చుమ!మాతకు?

3.గర్భగత"-పరిహరణా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.87.ప్రాసగలదు.
చేతన మంచి నేర్చుమా!
పాతక మంట నీకుమా!
భౌతిక భ్రాంతి వీడుచున్?
జాతి వివక్ష దూరతన్!

4.గర్భగత"-కోటిప్రభాసి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.భ.గణములు.యతి.10,యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చేసినతప్పు!చేయకుమి!చెల్వుడయిందము!మీరకు!
వాసివిగమ్ము!కీర్తికిని!బల్వరినంచు! తెగించకు?
భాసిత ముత్యమీవనగ?పల్వుర!మెప్పులనందుమ!
శాసన!బద్ధ ధర్మతను!చల్వను కూర్చుమ!మాతకు!

5.గర్భగత"-భ్రాంతినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.భ.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెల్వుడయిందము!మీరకు!చేతన మంచి నేర్చుమా?
బల్వరినంచు?తెగించకు?పాతక మంటనీకుమా?
పల్వుర మెప్పుల నందుమ!భౌతిక భ్రాంతి వీడుచున్?
చల్వను కూర్చుమ!మాతకు!జాతివివక్ష దూరతన్?

6.గర్భగత"-చెల్వుడ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.భ.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెల్వుడయిందము!మీరకు?చేతనమంచినేర్చుమా!చేసిన తప్పు చేయకుమి?
బల్వరినంచు!తెగించకు?పాతక మంటనీకుమా!వాసివి గమ్ము?కీర్తికిని?
పల్వుర!మెపులనందుమ!భౌతిక భ్రాంతి వీడుచుం?భాసిత!ముత్యమీవనగ?
చల్వను!కూర్చుమ!మాతకు?జాతి వివక్షదూరతం?శాసన బద్ధ ధర్మతను?

7.గర్భగత"-వెన్నాడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చేతన మంచి నేర్చుమా!చేసినతప్పు!సేయకుమి?
పాతక మంటనీకుమా!వాసివిగమ్ము?కీర్తికిని!
భౌతిక భ్రాంతి వీడుచుం?భాసిత ముత్య మీవనగ!
జాతివివక్ష దూరతం?శాసన బద్ధ దర్మతను!

8.గర్భగత"-వీడనినీడ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.జ.స.స.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చేతన!మంచినేర్చుమా?చేసినతప్పు సేయకుమి?చెల్వుడయిందము!మీరకు?
పాతక!మంటనీకుమా?వాసివిగమ్ము!కీర్తికిని!బల్వరినంచు?తెగించకు?
భౌతిక భ్రాంతి!వీడుచుం?భాసిత!ముత్యమీవనగ?పల్వుర!మెప్పులనందుమ!
జాతి వివక్షదూరతం?శాసన!బద్ధ ధర్మతను!చల్వను! కూర్చుమ!మాతకు?

9.గర్భగత"-చాతురిభా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.భ.భ.ర.న.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెల్వుడయిందము!మీరకు?చేసినతప్పు!సేయకుమి?
బల్వరినంచు?తెగించకు?వాసివిగమ్ము!కీర్తికిని!
పల్వుర మెప్పుల నందుమ! భాసిత ముత్యమీవనగ?
చల్వను కూర్చుమ!మాతకు?శాసన బద్ధ ధర్మతను!

10,గర్భగత"-బల్వరి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.భ.ర.న.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెల్వుడయిందము!మీరకు?చేసిన తప్పు సేయకుమి?చేతన మంచినేర్చుమా!
బల్వరినంచు?తెగించకు?వాసివిగమ్ము?కీర్తికిని! పాతక మంటనీకుమా?
పల్వుర మెప్పుల నందుమ!భాసితముత్యమీవనగ!భౌతికభ్రాంతి!వీడుచున్?
చల్వను కూర్చుమ మాతకు?శాసన బద్ధ ధర్మతను!జాతివివక్ష దూరతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

30, మే 2018, బుధవారం

గతికా,అనఘా,మత్తరజినీ,నశోచయ,రేపటూహ,తావళ,సునీతినీ,సౌరహీన,స్వభావ, మనుజనుతి,గర్భ"-తాడినీ"-వృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

గతికా,అనఘా,మత్తరజినీ,నశోచయ,రేపటూహ,తావళ,సునీతినీ,సౌరహీన,స్వభావ,
                                               మనుజనుతి,గర్భ"-తాడినీ"-వృత్తము.                                                   రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-తాడినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.య.జ.ర.లగగణమలులు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
పెనుగులాడ!లాభమేమి?వినయమొప్పనొప్పుమా?వేద భాష దూష  మానుమా?          
వినుతి కెక్కు మాటలాడు?వినగ నింపు సొంపగుం?వేదనంబుగూర్ప పాపమౌ
కనుము కీర్తికాంత నీవు?కనులముందు దైవమై?కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?
మనుము,జీవధాత్రి మెచ్చ!మనసులందు!మెల్గుమా!మాధవా!యనంగ?  మోక్షమౌ!

1.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
పెనుగు లాడ లాభమేమి?
వినుతికెక్కు మాటలాడు!
కనుము కీర్తికాంత నీవు?
మనుము జీవధాత్రి మెచ్చ!

2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.ప్రాసగలదు.
వినయ మొప్ప నొప్పుమా?
వినగ నింపు సొంపగున్?
కనుల ముందు దైవమై?
మనసు లందు మెల్గుమా!

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
వేదభాష దూష మానుమా?
వేదనంబు గూర్ప పాపమౌ?
కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?
మాధవా!యనంగ మోక్షమౌ?

4.గర్భగత"-నశోచయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పెనుగులాడ లాభమేమమి?వినయ మొప్ప నొప్పుమా!
వినుతి కెక్కు మాటలాడు!వినగ నింపు సొంపగున్?
కనుము కీర్తి కాంత నీవు?కనుల ముందు దైవమై?
మనుము జీవధాత్రి మెచ్చ?మనసు లందు మెల్గుమా!

5.గర్భగత"-రేపటూహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
వినయ మొప్ప నొప్పుమా!వేదభాష దూష మానుమా?
వినగ నింపు సొంపగుం?వేదనంబు గూర్ప పాపమౌ?
కనుల ముందు దైవమై?కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?
మనసులందు మెల్గుమా!మాధవా!యనంగ మోక్షమౌ?

6.గర్భగత"-తావళ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
వినయ మొప్ప నొప్పుమా!వేదభాష దూష మానుమా?పెనుగులాడ!  లాభమేమి?
వినగ నింపు సొంపగుం?వేదనంబు గూర్ప పాపమౌ?వినుతికెక్కు మాట లాడు?
కనుల ముందు దైవమై?కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?కనుము కీర్తికాంతనీవు?
మనసులందు మెల్గుమా!మాధవా!యనంగ మోక్షమౌ?మనుము జీవధాత్రి  మెచ్చ?

7.గర్భగత"-సునీతినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
వేద దూష మానుమా!పెనుగులాడ లాభమేమి?
వేదనంబు గూర్ప పాపమౌ?వినుతికెక్కు మాటలాడు?
కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?కనుము కీర్తికాంత నీవు?
మాధవా!యనంగ మోక్షమౌ?మనుము జీవధాత్రి మెచ్చ!

8.గర్భగత"-సౌరహీన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
వేద దూష మానుమా!పెనుగులాడలాభమేమి?వినయమొప్ప నోప్పుమా?
వేదనంబు గూర్ప పాపమౌ?వినుతికెక్కు మాటలాడు?వినగ నింపు  సొంపగున్!   
కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?కనుము కీర్తికాంత నీవు?కనులముందు దైవమై?
మాధవా!యనంగ మోక్షమౌ?మనుము జీవధాత్రి మెచ్చ!మనసులందు మెల్గుమా?
                                                                                                                                                  
9.గర్భగత"-స్వభావ"-వృత్తము!
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
వినయ మొప్ప నొప్పుమా!పెనుగులాడ లాభమేమి?
వినగ నింపు సొంపగుం?వినుతి కెక్కు మాటలాడు?
కనులముందు దైవమై?కనుము కీర్తికాంత నీవు?
మనసులందు మెల్గుమా?మనుము జీవధాత్రి మెచ్చ?

10.గర్భగత"-మనుజనీతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
వినయ మొప్ప నొప్పుమా!పెనుగులాడ లాభమేమి?వేద దూష మానుమా?
వినగ నింపు సొంపగుం?వినుతికెక్కు మాటలాడు?వేదనంబు గూర్ప పాపమౌ?
కనులముందు దైవమై?కనుము కీర్తికాంత నీవు?కాదనంగ క్షేమ దూరమౌ?
మనసులందు మెల్గుమా?మనుము జీవధాత్రి మెచ్చ?మాధవా!యనంగ మోక్షమౌ?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

29, మే 2018, మంగళవారం

జైశ్రీరామ్. అనులోమ,విలోమ,"-మత్తరజినీ"-వృత్తము రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అనులోమ,విలోమ,"-మత్తరజినీ"-వృత్తము
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
మత్తరజినీవృత్తము.(అనులోమము)
బృహతిఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
  రామ కామరా వరామభా!
  రామి దేలె దేల?శ్రీమతా!
  కాముకార్ధ వర్ధ కా! మనా!
సామ ధీమ రామ!రామనా!
రామ=మనోహరమైన,లక్ష్మి, ఇందు వాడ బడిన' వ'-కార,'క'-కారములు వరుసగా వరుణదైవాత్మిక,ప్రజాపతి
(బ్రహ్మబీజము)వీటిస్ఫురణ వలనజలవృద్ధిగల్జగును.రా"-వశీకరణ బీజము!సర్వదైవాత్మకం(అగ్ని,జల 
బీజయుక్త వరుణ బీజము).రామభా"-మ"-కారము మదన బీజము!సర్వజయ ప్రదము.భా=కాంతి
(ప్రకాశము).ద"-కారములు దుర్గాబీజములు సర్వార్ధ సిద్ధిదములు.
విలోమ"-మత్తరజినీవృత్తము   
భామరా వరామ కామరా!
తామ శ్రీల దేలె దేమిరా?
నా మకార్ధ వర్ధ కాముకా!
నామ రామ దామ ధీమసా?                                                                                             కామ=భక్తియందు కోర్కె!తామశ్రీల=అంధకార బంధురమైన సంపదలు,మకార్ధము=యాగముకొరకు!                     స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

28, మే 2018, సోమవారం

త్రినేత్ర,మోహినీ,నయ,సన్నిజాసని,వెలపెంచు,కలుముల,కలతల,నెలతా, జలజా,కలిదోషారి,గర్భ-"కలితయశ"-వృత్తము.రచన:-శ్రీ వల్లభవజల అష్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

త్రినేత్ర,మోహినీ,నయ,సన్నిజాసని,వెలపెంచు,కలుముల,కలతల,నెలతా,
జలజా,కలిదోషారి,గర్భ-"కలితయశ"-వృత్తము.రచన:-శ్రీ వల్లభవజల అష్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

కలితయశ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.జ.స.న.భ.న.న.లల.గణములు.యతులు.10,18.
వృ.సం.33289480.ప్రాసనీమముగలదు.
కలికి చిలుకల కొల్కి!కలకంఠి యలివేణి!కలుము లలరు నెలత!
కలత లెడమును జేసి!కలి దోషములు బాపి!లలిత యశము బొడమ!
విలువగు శుభగతాన!వెల పెంచి మము గావ!పిలువగ దరినిలిచి!
జలజ నయన గాచు!చలి యించి హరి వెంట!చలువ నొసగు భవిత!

1.గర్భగత"-త్రినేత్ర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.384.ప్రాసగలదు.
కలికి చిలుకల కొల్కి!
కలత లెడము జేసి!
విలువగు శుభగతాన!
జలజ నయన గాచు!

2.గర్భగత"-మోహినీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.గల.గణములు.వృ.సం.188.ప్రాసగలదు.
కలకంఠి యలివేణి!
కలి దోషములు బాపి!
వెల పెంచి మముగావ!
చలియించి హరి వెంట!

3.గర్భగత"-నయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.వృ.సం.512.ప్రాసగలదు.
కలుము లలరు నెలత!
కలిత యశము బొడమ!
పిలువగ దరి నిలిచి!
చలువ నొసగు భవిత!

4.గర్భగత"-సన్నిజాసని"-వృత్తము.
అతయష్టీఛందము.న.న.జ.స.న.గల.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
వృ.సం.96128.ప్రాసనీమముగలదు. 
కలికి చిలుకల కొల్కి!కలకంఠి యలి వేణి!
కలత లెడమును జేసి!కలి దోషములు బాపి?
విలువగు శుభ గతాన!వెల పెంచి మముగావ?
జలజ నయన గాచు!చలియించి హరి వెంట?

5.గర్భగత"-వెలపెంచు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.భ.న.న.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
వృ.సం.131004.ప్రాసనీమముగలదు.
కలకంఠి యలివేణి!కలుము లలరు నెలత!
కలి దోషములు బాపి!కలిత యశము బొడమ!
వెల పెంచి మముగావ!పిలువగ దరి నిలిచి!
చలియించి హరి వెంట!చలువనొసగు భవిత!

6.గర్భగత"-కలుముల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.భ.న.న.న.న.న.గల.గణములు.యతులు.9,18.
వృ.సం.49826880.ప్రాసనీమముగలదు.
కలకంఠి యలివేణి!కలుము లలరు నెలత!కలికి చిలుకుల కొల్కి!
కలి దోషములు బాపి!కలిత యశము బొడమ!కలతలెడము జేసి!
వెల పెంచి మము గావ!పిలువగ దరి నిలిచి!విలువగు శుభ గతాన!
చలియించి హరి వెంట!చలువ నొసగు భవిత!జలజ నయన గాచు!

7.గర్భగత"-కలతల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.న.న.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.1966608.
యతి.10.వ.యక్షరము.ప్రాసనీమముగలదు
కలుము లలరు నెలత కలికి చిలుకల కొల్కి?
కలిత యశము బొడమ !కలత లెడము జేసి?
పిలువగ దరి నిలిచి!విలువగు శుభగతాన!
చలువ నొసగు భవిత!జలజ నయన గాచు!

8.గర్భగత"-నెలతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.న.న.న.జ.స.న.గల.గణములు.యతులు.10,19.
వృ.సం.50412936.ప్రాసనీమముగలదు.
కలుము లలరు నెలత!కలికి చిలుకల కొల్కి!కలకంఠి యలివేణి!
కలిత యశము బొడమ!కలత లెడము జేసి!కలి దోషములు బాపి!
పిలువగ దరి నిలిచి!విలువగు శుభగతాన!వెలపెంచి మముగావ!
చలువ నొసగు భవిత!జలజ నయన గాచు!చలియించి హరి వెంట!

9.గర్భగత"-జలజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.భ.న.న.గల.గణములు.యతి.9.వయక్షరము.
వృ.సం.98256.ప్రాసనీమముగలదు.
కలకంఠి యలివేణి!కలికి చిలుకల కొల్కి!
కలి దోషములు బాపి!కలత లెడము జేసి!
వెల పెంచి మము గావ!విలువగు శుభగతాన!
చలియించి హరి వెంట!జలజ నయన గాచు!

10,గర్భగత"కలిదోషషారి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.భ.న.న.భ.న.న.లల.గణములుయతులు.9,18.
వృ.సం.666369728.ప్రాసనీమముగలదు.
కలకంఠి యలివేణి!కలకి చిలుకల కొల్కి!కలుము లలరు నెలత!
కలి దోషములు బాపి!కలత లెడము జేసి!కలిత యశము బొడమ!
వెల పెంచి మముగావ!విలువగు శుభగతాన!పిలువగ దరి నిలిచి!
చలియించి హరి వెంట !జలజ నయన గాచు!చలువ నొసగు భవిత!
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

27, మే 2018, ఆదివారం

నిందాశ్రి,మత్తరజినీ,సమాశ్రీ,నీతివినా,వసుగంధి,నిందాపూర్ణ,రజ రయతా, రానిది,నీతీనిలని,దరిరాని,గర్భ -"వెన్నాడని"-వృత్తము. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

నిందాశ్రి,మత్తరజినీ,సమాశ్రీ,నీతివినా,వసుగంధి,నిందాపూర్ణ,రజ రయతా,
రానిది,నీతీనిలని,దరిరాని,గర్భ -"వెన్నాడని"-వృత్తము.
రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
"-వెన్నాడని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.ర.ర .జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమభుగలదు.
నింద లేందే?బొందె పోవునా?నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?నీదనేది రాదు వెంట!
మందు లేందే?రోగమాగునా!మారణంబ దాగి తీరునే?మాదకాలు!దోషమోపు!
బందు లేందే?కార్య సాధ్యమా?భారయిత్వ బాధ బీదకే?వాదుమాని!నీతి  మెల్గుమా!
చిందు లేందే? నాట్యమౌనొకో?చేరుకొందు రెట్లు?మోక్షముం! శ్రీధరుం దలంచుమోయి!

1.గర్భగత"నిందాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.త.ర.గణములు.వృ.సం.163.ప్రాసగలదు.
నింద లేందే? బొందె  పోవునా?
మందు లేందే?బొందె పోవునా!
బంధు లేందే?కార్య సాధ్యమా?
చిందు లేందే?నాట్య మౌనొకో!

2.గర్భగత"-మత్తరజినీ"వవృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములువృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?
మారణంబ దాగి తీరునే?
భారయిత్వ బాధ బీదకే?
చేరు కొందు రెట్లు? మోక్షమున్?

3.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు
నీదనేది రాదు వెంట!
మాదకాలు దోషమోపు!
వాదు మాని నీతిమెల్గు?
శ్రీధరుం దలంచు మోయి!

4.గర్భగత"-నీతివినా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.త.ర.ర.జ.రగణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నింద లేందే? బొందె పోవునా!నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?
మందు లేందే?రోగ మాగునా!మారణంబు దాగి తీరునే?
బంధు లేందే?కార్య సాధ్యమా!భారయిత్వ బాధ బీదకే?
చిందు లేందే?నాట్య మౌనొకో?చేరుకొందు రెట్లు?మోక్షమున్!

5.గర్భగత"-వసుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?నీదనేది రాదు వెంట!
మారణంబుదాగి తీరునే?మాదకాలు దోషమోపు!
భారయిత్వ బాధ బీదకే?వాదు మాని నీతి మెల్గు?
చేరుకొందు రెట్లు?మోక్షముం!శ్రీధరుం దలంచు మోయి!

6.గర్భగత"-నిందాపూర్ణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?నీదనేది రాదు వెంట!నిందలలేందే?బొందె పోవునా?
మారణంబుదాగి తీరునే?మాదకాలు దోషమోపు!మందు లేందే?  రోగ మాగునా!
భారయిత్వ బాధ బీదకే?వాదు మాని నీతి మెల్గు!బంధు లేందే? కార్య సాధ్యమా!
చేరుకొందు రెట్లు?మోక్షముం!శ్రీధరుం దలంచుమోయి!చిందు లేందే?నాట్య మౌ నెటుల్?

7.గర్భగత"-రజ రయరా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీదనేది రాదు వెంట!నింద లేందే?బొందె పోవునా?
మాదకాలు దోషమోపు!మందు లేందే?రోగ మాగునా?
వాదుమాని నీతి మెల్గు!బంధు లేందే?కార్య సాధ్యమా?
శ్రీధరుం దలంచు మోయి!చిందు లేందే!నాట్య మౌనెటుల్?

8.గర్భగత"-రానిది"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.య.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీదనేది రాదు వెంట!నింద లేందే?బొందె పోవునా?నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?
మాదకాలు దోషమోపు!మందు లేందే? రోగ మాగునా?మారణంబు దాగి తీరునే?
వాదు మాని నీతి మెల్గు!బంధు లేందే!కార్య సాధ్యమా?భారయిత్వ బాధ బీదకే?
శ్రీధరుం దలంచు మోయి!చిందు లేందే?నాట్యమౌనే? చేరుకొందు రెట్లు? మోక్షం?

9.గర్భగత"-నీతి నిలని"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.త.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?నింద లేందే?బొందె పోవునా?
మారణంబు దాగి తీరునే?మందు లేందే?రోగ మాగునా?
భారయిత్వ బాధ బీదకే?బంధు లేందే?కార్య సాధ్యమా?
చేరు కొందు రెట్లు?మోక్షముం?చిందు లేందే?నాట్య మౌనే?

10.గర్భగత"-దరిరాని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.త.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేరగాళ్ళు నీతి నిల్తురే?నింద లేందే?బొందె పోవునా?నీదనేది  రాదు వెంట!
మారణంబు దాగి తీరునే?మందు లేందే?రోగ మాగునా?మాదకాలు దోష మోపు!
భారయిత్వ బాధ బీదకే?బంధు లేందే?కార్య సాధ్యమా?వాదు మాని నీతి మెల్గు!
చేరు కొందు రెట్లు?మోక్షముం?చిందు లేందే?నాట్య మౌనే?శ్రీధరుం దలంచు మోయి!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

26, మే 2018, శనివారం

మత్తరజినీ,పరనిందా,చెడుతీరు,నీటితీరు,భాసురతర,భాస్వతర,నిల్చునా,మరయా,గాడిచెడు,కన్నారే,గర్భ"-పన్నాలవల్లె"-వృత్తము.రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,పరనిందా,చెడుతీరు,నీటితీరు,భాసురతర,భాస్వతర,నిల్చునా,మరయా,గాడిచెడు,కన్నారే,గర్భ"-పన్నాలవల్లె"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
-"పన్నాలవల్లె"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.స.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎండమావి నీటి తీరయెం?ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే?యెన్నాళ్ళునిల్చు నందువే!
కొండ కోన లెల్ల మాసెనే?గోడు పడుచు స్వార్ధంబునం! కొన్నాళ్ళె నిల్చు నీ సిరుల్!
గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!గాడి పడని సామ్యంబునం!కన్నారె?యిట్టి. దుస్థితిన్?
బండలాయె భావి భాగ్యముల్!పాడుపడెను స్వేచ్ఛింతలో!పన్నాలు తీరు నెంచకన్?
                                                                                       

1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
ఎండమావి నీటి తీరయెన్?
కొండ కోన  లెల్ల   మాసెనే?
గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!
బండలాయె భావి భాగ్యముల్!

2.గర్భగత"-పరనిందా"-వృత్తము
బృహతీఛందము.భ.స.ర.వృ.సం.159.ప్రాసగలదు
ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే!
గోడు పడుచు స్వార్ధంబునన్?
గాడి పడని సామ్యంబునన్?
పాడు పడెను స్వేచ్ఛింతలో?

3.గర్భగత"-చెడు తీరు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.లగ.గణములు.81.ప్రాసనీమము గలదు.
ఎన్నాళ్ళు  నిల్చు నందువే?
కొన్నాళ్ళె  నిల్చు నీసిరుల్!
కన్నారె యిట్టి దుస్థితిన్?
పన్నాలు తీరు నెంచకన్?

4.గర్భగత"-నీతి తీరు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.స.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎండమావి నీటి తీరయెం?ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే?
కొండ కోన లెల్ల మాసెనే! గోడు పడుచు స్వార్ధంబునన్?
గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!గాడి పడని సామ్యంబునన్?
బండలాయె భావి భాగ్యముల్!పాడుపడెనుస్వేచ్ఛింతలో?

5.గర్భగత"-భాసుర తర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే! ఎన్నాళ్ళు నిల్చు నందువే?
గోడు పడుచు స్వార్ధంబునం!కొన్నాళ్ళె నిల్చు నీసిరుల్?
గాడి పడని సామ్యంబునం!కన్నారె?యిట్టి దుస్థితిన్?
పాడు పడెను స్వేచ్ఛింతలో!పన్నాలు తీరు నెంచకన్?

6.గర్భగత"-భాస్వతర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.ర.త.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే!ఎన్నాళ్ళు నిల్చు నందువే?ఎండమావి నీటి తీరయెన్?
గోడు పడుచు స్వార్ధంబునం!కొన్నాళ్ళె నిల్చు నీ సిరుల్?కొండ కోన లెల్ల మాసెనే!
గాడి పడని సామ్యంబునం!కన్నారె యిట్టి దుస్థితిం?గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!
పాడు పడెను స్వేచ్ఛింతలో! పన్నాలు తీరు నెంచకం?బండలాయె భావి భాగ్యముల్!

7.గర్భగత"-నిల్చునా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమము గలదు.
ఎన్నాళ్ళు నిల్చు నందువే?ఎండమావి నీటి తీరయెన్?
కొన్నాళ్ళె నిల్చు నీ సిరుల్?కొండ కోన లెల్ల మాసెనే!
కన్నారె యిట్టి దుస్థితిం?గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!
పన్నాలు తీరు నెంచకం?బండలాయెభావవి భాగ్యముల్!

8.గర్భగత"-మారయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.ర.య.జ.ర.య.న.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనీమముగలదు.
ఎన్నాళ్ళు నిల్చు నందువే?ఎండమావి నీటి తీరయెం?ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే!
కొన్నాళ్ళె నిల్చు నీ సిరుల్?కొండ కోన లెల్ల మాసెనే!గోడు పడుచు స్వార్ధంబునన్!
కన్నారె యిట్టి దుస్థితిం?గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!గాడి పడని సామ్యంబునన్!
పన్నాలు తీరు నెంచకం?బండలాయె భావి భాగ్యముల్!పాడు పడెను స్వేచ్ఛింతలో!

9.గర్భగత"-గాడిచెడు"-ధృతిఛందము.
ధృతిఛందము.భ.స.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే!ఎండమావి నీటి తీరయెం?
గోడు పడుచు స్వార్థంబునం!కొండ కోన లెల్ల మాసెనే!
గాడి పడని సామ్యంబునం!గండు మీలు మ్రింగు చుండగా!
పాడుపడెను స్వేచ్ఛింతలో!బండ లాయె భావి భాగ్యముల్!

10.గర్భగత"-కన్నారే"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.ర.ర.జ.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఏడు పదుల స్వాతంత్ర్యమే!ఎండమావి నీటి తీరయెం?ఎన్నాళ్ళు నిల్చు నందువే?
గోడు పడుచు స్వార్థంబునం!కొండ కోన లెల్ల మాసెనే!కొన్నాళ్ళె నిల్చు నీ సిరుల్!
గాడి పడని సామ్యంబునం!గండుమీలు మ్రింగు చుండగా! కన్నారె యిట్టి దుస్థితిన్?
పాడుపడెను స్వేచ్ఛింతలో!బండలాయె భావి భాగ్యముల్!పన్నాలు తీరు నెంచకన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.   

25, మే 2018, శుక్రవారం

నుతిమయ,స్తుతి,ఆక్రందనా,పరితప్త,నీరస,అహంకరి,విపత్,శోభాహీన,తాజస,పీడిత,గర్భ"ఆక్రోసినీ"-వృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
నుతిమయ,స్తుతి,ఆక్రందనా,పరితప్త,నీరస,అహంకరి,విపత్,శోభాహీన,తాజస,పీడిత,గర్భ"ఆక్రోసినీ"-వృత్తము.
రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.

     "ఆక్రోసినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.మ.స.భ.మ.ర.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
దురహంకారము మిన్నంటెం?దురితాక్రోస విపత్తిం! తోయంబు పాతాళముం జేరెన్?
పర పీడంబది మించెంగా! పరితప్తంబయె లోకం?ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెన్?
నిరతానందము నీచంబై!నిరసించచెన్ప్రభ లెన్నం?నేయంబు హేయంబయెం గాంచన్?
గరికల్జీవిత స్వేచ్ఛేదీ?కరటౌ! ద్రోహుల చర్యల్! గాయంబయెం శోభలుం ధాత్రిన్?

1.గర్భగత"-నుతిమయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.మ.గణములు.వృ.సం.52.ప్రాసగలదు.
దురహంకారము మిన్నంటెన్?
పరపీడంబది.     మించెంగా!
నిరతానందము  నీచంబై
గరికల్జీవిత       స్వేచ్ఛేదీ?

2.గర్భగత"-స్తుతి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.52.ప్రాసగలదు.
దురితా క్రోస  విపత్తిన్?
పరితప్తంబయె? లోకం!
నిరసించెం? ప్రభ లెన్నం?
కరటౌ!ద్రోహుల చర్యల్?

3.గర్భగత"-ఆక్రందవృత్మత్తము.
బృహతీఛందము.త.త.మ.గణములు.వృ.సం.37.ప్రాసగలదు.
తోయంబు పాతాళముం జేరెం?
ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెన్?
నేయంబు హేయంబయెం? గాంచన్?
గాయంబయెం? శోభలుం? ధాత్రిన్?

4.గర్భగత"-పరితప్త"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.మ.స.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దురహంకారము మిన్నంటెం!దురితాక్రోశ విపత్తిం?
పరపీడంబది మించెగా! పరితప్తంబయె లోకమున్?
నిరతానందము నీచంబై! నిరశించెం ప్రభలెన్నం?
గరికల్జీవిత స్వేచ్ఛేదీ?కరటౌ ద్రోహుల చర్యల్?

5.గర్భగత"-నీరస"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.మ.ర.ర.గగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దురితాక్రోశ విపత్తిం?తోయంబు పాతాళముం జేరెన్?
పరితప్తంబయె లోకముం?ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెం?
నిరసించెం ప్రభలెన్నం?నేయంబు హేయంబయెం గాంచన్?
కరటౌ ద్రోహుల చర్యల్?గాయంబయెం?శోభలుం ధాత్రిన్?

6.గర్భగత"-అహంకరి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.మ.ర.ర.త.య.స.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
దురితాక్రోశ విపత్తిం!తోయంబు పాతాళముం జేరెం!దురహంకారము మిన్నంటెన్?
పరితప్తంబయె లొకముం?ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెం?పర పీడంబది మించెగా!
నిరసించెం ప్రభ లెన్నం? నేయంబు హేయంబయెం గాంచం?నిరతానందము నీచంబై!
కరటౌ ద్రోహుల చర్యల్!గాయంబయెం?శోభలుం ధాత్రిం?గరికల్జీవిత స్వేచ్ఛేదీ?

7.గర్భగత"-విపత్"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.త.మ.స.భ.మ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తోయంబుపాతాళముం జేరెం!దురహంకారము మిన్నంటెన్?
ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెం? పర పీడం బది మించెగా!
నేయంబు హేయంబయెం గాంచం?నిరతానందము నీచంబై!&
గాయంబయెం?శోభలుం ధాత్రిం?గరికల్జీవిత.   స్వేచ్ఛేదీ?

8.గర్భగత"-శోభాహీన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.త.మ.స.భ.మ.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
తోయంబు పాతాళముం జేరెం!దురహంకారము మిన్నంటెం?దురితాక్రోశ విపత్తిన్?
ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెం?పరపీడంబదిమించెగా!పరితప్తంబయె లోకమున్!
నేయంబు హేయంబయెం గాంచం?నిరతానందము నీచంబై! నిరసించెం ప్రభలెన్నం?
గాయంబయెం?శోభలుం ధాత్రిం?గరికల్జీవిత స్వేచ్ఛేదీ?కరటౌ ద్రోహుల చర్యల్!

9.గర్భగత"-తాజస"-వృత్తము
అత్యష్టీఛందము.స.భ.త.జ.స.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దురితాక్రోశ విపత్తిం?దురహంకారము మిన్నంటెన్?
పరితప్తంబయె లోకముం!పరపీడంబది మించెగా!
నిరసించెం ప్రభలెన్నం? నిరతానందము నీచంబై!
కరటౌ ద్రోహుల చర్యల్! గరికల్జీవిత   స్వేచ్ఛేదీ?

10,గర్భగత"-పీడిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.త.జ.స.మ.ర.ర.గగ.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రసనీమముగలదు.
దురితాక్రోశ విపత్తిం?దురహంకారము మిన్నంటెం?తోయంబు పాతాళముం జేరెన్!
పరితప్తంబయె లోకముం! పరపీడంబది మించెగా!ప్రాయాలు ప్రాణాంతమై యొప్పెన్?
నిరసించెం ప్రభ లెన్నం? నిరతానందము నీచంబై! నేయంబు హేయంబయెం గాంచన్?
కరటౌ ద్రోహుల చర్యల్!గరికల్జీవిత స్వేచ్ఛేదీ?గాయంబయెం ?  శోభలుం ధాత్రిన్?
స్వస్తి..
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
 

24, మే 2018, గురువారం

వినయశ,వరమార్గ,శాసయా,ప్రమద,సన్నిజా,కోమల,ధన్యతా,జతయుతి, స్తుతికర,కమలాకర,గర్భ"క్రతుఫల"- వృత్తము . రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
వినయశ,వరమార్గ,శాసయా,ప్రమద,సన్నిజా,కోమల,ధన్యతా,జతయుతి,
స్తుతికర,కమలాకర,గర్భ"క్రతుఫల"- వృత్తము .
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
   జుత్తాడ.

       "  క్రతుఫల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.స.స.న.జ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
గతిజతయుతి నమకం!గమకాశ్రిత చమకం!కమలాకర కోమలంబౌ?
స్తుతికరులకు వరదం!సుమసౌరభ పరమం!సుమనోహర భూతిధామం?
క్రతుఫల సమ సురధం!క్రమజీవన గమనం!రమమౌ నరజన్మ  ధన్యం?
బ్రతుకునకిది ప్రమదం!భ్రమరాంబకు నిలయం! రమణీయము  ముక్తిగమ్యం?

1.గర్భగత"-వినయశ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.స.గణములు.వృ.సం.256.ప్రాసగలదు.
గతి జతయుతి నమకం!
స్తుతికరులకు వరదం!
క్రతుఫలసుమ సురధం!
బ్రతుకునకిది ప్రమదం!

2.గర్భగత"-వరమార్గ"వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.లగ.గణములు.వృ సం.124.ప్రాసగలదు.
గమకాశ్రిత చమకం!
సుభసౌరభ పరమం!
క్రమజీవన గమనం!
భ్రమరాంబకు నిలయం!

3.గర్భగత"-శాసయా"వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.య.గణములు.వృ.సం.92.ప్రాసనీమముగలదు.
కమలాకర కోమలంబౌ?
సుమనోహర భూతిధామం?
రమమౌ నరజన్మ  ధన్యం!
రమణీయము,ముక్తి గమ్యం!

4.గర్భగత"-ప్రమద"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.స.న.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
గతిజత యుతి నమకం! గమకాశ్రిత చమకం!
స్తుతి కరులకు వరదం! సుమసౌరభ పరమం!
క్రతుఫల సమ సురధం! క్రమ జీవన గమనం!
బ్రతుకున కిది ప్రమదం! భ్రమరాంబకు నిలయం!

5.గర్భగత"-సన్నిజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.జ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
గమకాశ్రిత చమకం!కమలాకర కోమలంబౌ?
సుమ సౌరభ పరమం!సు మనోహర భూతి ధామం
క్రమజీవన గమనం!రమమౌ? నరజన్మ ధన్యం?
భ్రమరాంబ నిలయం? రమణీయము ముక్తి గమ్యం?

6.గర్భగత"-కోమల"వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.జ.జ.జ.త.న.న.లగ.గణములు.
ప్రాసనీమముగలదు.
గమ కాశ్రిత చమకం! కమలాకర కోమలంబౌ! గతి జత యుతి నమకం!
సుమసౌరభ పరమం!సు మనోహర భూతి ధామం!స్తుతి కరులకు వరదం!
క్రమ జీవన గమనం!రమమౌ?నరజన్మ ధన్యం!క్రమఫల సుమ సురధం?
భ్రమరాంబ నిలయం!రమణీయము, ముక్తి గమ్యం!బ్రతుకునకిది ప్రమదం!

7.గర్భగత"-ధన్యతా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.య.న.న.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కమలాకర కోమలంబౌ!గతి జత యుతి నమకం!
సు మనోహర భూతి ధామం!స్తుతి కరులకు వరదం!
రమమౌ నరజన్మ ధన్యం!క్రమఫల సుమ సురధం!
రమణీయము ముక్తి గమ్యం! బ్రతుకునకిది ప్రమదం!

8.గర్భగత"-జత యుతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.య.న.న.స.స.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కమలాకర కోమలంబౌ?గతి జత యుతి నమకం!గమకాశ్రిత చమకం!
సు మనోహర భూతి ధామం! స్తుతి కరులకు వరదం!సుమ సౌరభ పరమం!
రమమౌ నరజన్మ ధన్యం?క్రమఫల సుమ సురధం!క్రమ జీవన గమనం!
రమణీయము ముక్తి గమ్యం!బ్రతుకున కిది ప్రమదం!భ్రమరాంబ నిలయం!

9.గర్భగత"-స్తుతి కర వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.జ.న.న.లగ.గణములు.యతి.9.యక్క్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
గమకాశ్రిత చమకం!గతి జత యుతి నమకం!
సుమ సౌరభ పరమం!స్తుతి కరులకు వరదం!
క్రమ జీవన గమనం!క్రమ ఫల సుమ సురధం?
భ్రమరాంబ నిలయం!బ్రతుకున కిది ప్రమదం!

10,గర్భగత"-కమలాకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.జ.న.న.జ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
గమకాశ్రిత చమకం!గతి జత యుతి నమకం!కమలాకర కోమలంబౌ?
సుమ  సౌరభ పరమం!స్తుతి కరులకు వరదం!సు మనోహర భూతి ధామం!
క్రమ జీవన గమనం!క్రమ ఫల సుమ సురధం!రమమౌ నరజన్మ ధన్యం!
భ్రమరాంబ నిలయం!బ్రతుకున కిది ప్రమదం!రమణీయము ముక్తి గమ్యం!
స్వస్తి.


మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

23, మే 2018, బుధవారం

వినయశ,యశోవిరాజి,భుక్తిదా,సురనుతి,చరితనిలు,మగతమి,మరువక,వరదమ,స్తుతివర,వరనుత,గర్భ"గురుతమ"-వృత్తము.రచన:శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
వినయశ,యశోవిరాజి,భుక్తిదా,సురనుతి,చరితనిలు,మగతమి,మరువక,వరదమ,స్తుతివర,వరనుత,గర్భ"గురుతమ"-వృత్తము.
రచన:వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
  జుత్తాడ.

         -" గురుతమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.స.న.న.త.న.త.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
స్తుతివర!నుత చతురా!సొగసరి!నిటలాక్షా?సురవర!మల్లేశ!ఈశా?
మతి కుదురొసగు!మయా?మగతమిగన!నీతిం?మరువక!కొల్చెండు!నన్నున్?
బ్రతికెదు!సుర నుతులం?ప్రగణిత!వరదాలం?పరచుమి!ఖ్యాతిం!ముదానన్?
సతి,సుతు,లిల!గనుతం?జగతికి!గురుతంబై?చరితను!నిల్వంగ!సోమా?

1.గర్భగత"-వినయశ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.స.గణములు.వృ.సం.256.ప్రాసగలదు.
స్తుతి వర!నుత చతురా?
మతి!కుదురొసగు! మయా
బ్రతికెదు!సుర నుతులం?
సతి,సుతు,లిల గనుతన్?

2.గర్భగత"-యశోవిరాజి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.న.గగ.గణములు.వృ.సం.64.ప్రాసగలదు.
సొగసరి!నిటలాక్షా?
మగతమి గన నీతిన్?
ప్రగణిత!వరదాలం?
జగతికి!గురుతంబై?

3.గర్భగత"-భుక్తిదా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.య.య.గణములు.వృ.సం.80.ప్రాసగలదు.
  సురవర!    మల్లేశ!    ఈశా?
మరువక!గొల్చెండు!నన్నున్?
పరచుమి!ఖ్యాతిం!బుధానం?
చరితను!నిల్వంగ!సోమా!

4.గర్భగత"-సురనుతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.స.న.న.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
స్తుతివర!నుత చతురా!సొగసరి!నిటలాక్షా?
మతి కుదురొసగు!మయా?మగతమి కన నీతిం?
బ్రతికెదు!సుర నుతులం?ప్రగణిత!వరదాలం?
సతి,సుతు,లిల గనుతం?జగతికి!గురుతంబై?

5.గర్భగత"-చరిత నిలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.త.న.త.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సొగసరి!నిటలాక్షా?సురవర!మల్లేశ!ఈశా?
మగతమి!గన!నీతిం?మరువక!గొల్చెండు!నన్నున్?
ప్రగణిత!వరదాలం?పరచుమి!ఖ్యాతిం!బుధానన్?
జగతికి!గురుతంబై?చరితను!నిల్వంగ!సోమా?

6.గర్భగత"-మగతమి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.త.న.త.న.న.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సొగసరి!నిటలాక్షా?సురవర!మల్లేశ!ఈశా?స్తుతివర!నుత చతురా?
మగతమిగన!నీతిం?మరువక!గొల్చెండు!నన్నుం?మతికుదురొసగుమయా?
ప్రగణిత!వరదాలం?పరచుమి!ఖ్యాతిం?బుధానం!బ్రతికెదు!సురనుతులం?
జగతికి!గురుతంబై?చరితను!నిల్వంగ!సోమా?సతి,సుతులిల!గనుతన్?

7.గర్భగత"-మరువక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.య.య.న.న.స.గణములుుయతి.10.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సురవర!మల్లేశ!ఈశా?స్తుతివర!నుత!చతురా?
మరువక!గొల్చెండు!నన్నుం?మతికుదురొసగు మయా!
పరచుమి!ఖ్యాతిం?బుధానం?బ్రతికెదు!సురనుతులం?
చరితను!నిల్వంగ!సోమా!సతి,సుతు,లిల,గనుతం?


8.గర్భగత"-వరదమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.య.న.న.స.న.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
సురవర!మల్లేశ!ఈశా?స్తుతివర!నుత!చతురా?సొగసరి!నిటలాక్షా?
మరువక!గొల్చెండు!నన్నుం?మతికుదురొసగుమయా!మగతమిగన!నీతిం?
పరచుమి!ఖ్యాతిం?బుధానం!బ్రతికెదు!సురనుతులం?ప్రగణిత!వరదాలం?
చరితను!నిల్వంగ?సోమా!సతి,సుతు,లిల,గనుతం?జగతికి!గురుతంబై?

9.గర్భగత"-స్తుతివర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.త.న.న.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము
.సొగసరి!నిటలాక్షా?స్తుతివర!నుత చతురా?
మగతమిగన!నీతిం?మతికుదురొసగుమయా?
ప్రగణిత!వరదాలం?బ్రతికెదు!సురనుతులం?
జగతికి!గురుతంబై?సతి,సుతు,లిల,గనుతం?

10.గర్భగత"-వరనుత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.త.న.న.జ.న.త.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సొగసరి!నిటలాక్షా?స్తుతివర!నుత చతురా?సురవర!మల్లేశ!ఈశా?
మగతమి!గన!నీతిం?మతికుదురొసగు మయా?మరువక!గొల్చెండు!నన్నుం?
ప్రగణిత!వరదాలం?బ్రతికెదు!సురనుతులం?పరచుమి!ఖ్యాతిం!బుధానం?
జగతికి!గురుతంబై?సతి,సుతు,లిల,గనుతం?చరితను!నిల్వంగ!సోమా?
స్వస్తి..


మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.