గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

శ్రీ శుక్ల యజుర్వేద - కాణ్వ శాఖ వేదపఠనము.

0 comments

జైశ్రీరామ్
జైహింద్.

30, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

శ్యామలా దండకము.

0 comments

జైశ్రీరామ్


జైహింద్.

29, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

మనము జన్మదిన్ వేడుక జరుపుకొన వలసిన విధము.

0 comments

జైశ్రీరామ్
ఆర్యులారా! ఈ రోజు జన్మదిన వేడుక జరుపుకొనుచున్నవారందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.
మన ఆచార వ్యవహారములన్నను, ప్రాచీన సంప్రదాయములన్నను ప్రీతితోనుండు వారి కొఱకు, మనము పుట్టిన రోజు జరుపుకొన వలసిన విషయంలో మన పూర్వీకుల నిర్దేశము ఏమిటో తెలుసుకోవలెననెడి కుతూహలము కలవారి కొఱకు మాత్రమే శ్రీమాన్ చాగంటి వారి భాషణమును ఇక్కడ ఉంచుచున్నాను.

అశ్వత్థామా బలి ర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః  కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః .
జైహింద్.

28, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

వంశ వృద్ధికర దుర్గా కవచం

0 comments

జైశ్రీరామ్.
వంశ వృద్ధికర దుర్గా కవచమ్.
శనైశ్చర ఉవాచ
భగవాన్ దేవ దేవేశ కృపయా త్వం జగత్ప్రభో
వంశాఖ్య కవచం బ్రూహి మహ్యం శిష్యాయా తే అనఘ
యశ్య ప్రభావాత్ దేవేశ వంశ వృద్ధిర్హి జాయతే 
సూర్య ఉవాచ
శృణు పుత్రా ప్రవక్ష్యామి వంశాఖ్యాం కవచం శుభం
సంతాన వృద్ధిర్ యత్ పఠనాద్ గర్భ రక్షా సదా నృణామ్ 
వంధ్యాపి లభతే పుత్రం కాక వంధ్యా సుతైర్యధా
మృత వత్సా సుపుత్రస్యాత్ స్రవత్ గర్భ స్థిర ప్రజా 
అపుష్పా పుష్పిణీ యస్యా ధారణాశ్చ సుఖ ప్రసుః
కన్యా ప్రజా పుత్రిణీ ఏతత్ స్తోత్రమ్ ప్రభావతః 
భూత ప్రేతాధిజ బాధా యా బాధా కలి దోషజా
గ్రహ బాధా, దేవ బాధా యా శత్రు బాధా కృత చ యా 
భశ్మీ భవంతి సర్వస్తాః కవచస్య ప్రభావతః
సర్వ రోగ వినశ్యంతి సర్వే బాల గ్రహశ్చ యే 
అథ దుర్గా కవచమ్
ఓం పూర్వ రక్షతు వారాహీ చ ఆగ్నేయం అంబికా స్వయమ్
దక్షిణే చండికా రక్షేత్ నైరుత్య హంస వాహినీ ఈఈ
వారాహీ పశ్చిమే రక్షేత్ వాయవ్యాం చ మహేశ్వరీ
ఉత్తరే వైష్ణవీ రక్షేత్ ఈశాన్యం సింహ వాహినీ ఈఈ
ఊర్ధ్వం తు శారదా రక్షేత్ అథో రక్షతు పార్వతి
శాకంబరీ శిరో రక్షేత్ ముఖం రక్షతు భైరవీ ఈఈ
కంఠమ్ రక్షతు చాముండా హృదయం రక్షతాత్ శివ
ఈశాని చ భుజౌ రక్షేత్ కుక్షిమ్ నాభిమ్ చ కాళికా ఈఈ
అపర్ణాః ఉదరం రక్షేత్ బస్తిం శివ ప్రియా
ఊరూ రక్షతు కౌమారీ జయా జానుధ్వయం తధా ఈఈ
గుల్ఫౌ పాదౌ సదా రక్షేత్ బ్రహ్మణీ పరమేశ్వరీ
సర్వాంగాని సదా రక్షేత్ దుర్గా దుర్గార్తి నాశినీ ఈఈ
నమో దేవ్యై మహా దేవ్యై దుర్గాయై సతతం నమః
పుత్ర సౌఖ్యం దేహి దేహి గర్భ రక్షం కురుష్వా నః ఈఈ
ఓం హ్రీం హ్రీం హ్రీం – శ్రీం శ్రీం శ్రీం – ఐం ఐం ఐం
మహాకాళీ, మహాలక్ష్మీ, మహా సరస్వతీ రూపాయై
నవ కోటి మూర్త్యై దుర్గాయై నమః – హ్రీం హ్రీం హ్రీం
దుర్గార్తి నాశినీ సంతాన సౌఖ్యం దేహి దేహి ఈఈ
వంధ్యత్వం మృతవత్సత్వం హర హర – గర్భ రక్షం కురు కురు
సకలాం బాధాం కులజాం బాహ్యజం కృతమకృతాం చ నాశయ నాశయ
సర్వగాత్రాణి రక్ష రక్ష గర్భం పోషయ పోషయ
సర్వోపద్రవం శోషయ శోషయ స్వాహా ఈఈ
ఫల శృతిః
అనేన కవచేనాంగం సప్త వారాభి మంత్రితం
ఋతు స్నానో జలంపీత్వా భవేత్ గర్భవతీ ధ్రువం
గర్భ పాత భయే పీత్వా ధృఢ గర్భా ప్రజాయతే
అనేన కవచేనాధ మార్జిత యా నిశాగమే
సర్వ బాధా వినిర్ముక్తా గర్భిణీస్యాత్ న సంశయః
అనేన కవచేనేహ గ్రంధితం రక్త దోరకం
కటి దేశే ధారయంతి సుపుత్రా సుఖ భాగినీ
అసూత పుత్రమింద్రాణి జయంతం యత్ ప్రభావతః
గురుపాధిష్టం వంశాఖ్యం కవచం తదిధం సదా
గుహ్యాత్ గుహ్యతర చేదం న ప్రకశ్యం హి సర్వతః
ధారణాత్ పఠనధస్య వంశఛ్చేధో న జాయతే
ఇతి శ్రీ జ్ఞాన భాస్కరే వంశ వృద్ధికర దుర్గా కవచం సంపూర్ణం.
జైహింద్..

శ్రీకృష్ణులికి అష్ట మహిషలద్వారా కలిగిన సంతతి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
౧) ఈశ్వరుని కుమారులు గణపతి మఱియు శుబ్రహ్మణ్య స్వామి.
౨) విష్ణుమూర్తికి ఉద్బవించిన కుమారుఁడు బ్రహ్మ. (కుమార్తె గంగ)
౩) బ్రహ్మగారికి సనక, సనందన, సనత్కుమార, సనత్సుజాత అను నలుగురు కుమారులు.
౪) శ్రీకృష్ణునికి 
1.రుక్మిణి ద్వారా - ప్రద్యుమ్నుఁడు, చారు దేష్ణ, సుదేష్ణ, చారు దేహ, సుచారు, చారు గుప్త, భద్ర చారు, చారు చంద్ర, విచారు, చారు అనే పది మంది మగ పిల్లలు.
2.సత్యభామ ద్వారా - భాను, సుభాను, స్వభాను, ప్రభాను, భానుమాన్, చంద్రభాను, బృహద్భాను, అతిభాను, శ్రీభాను, ప్రతిభాను అనే పది మంది మగ పిల్లలు.
3.జాంబవతి - ద్వారా  శాంబ, సుమిత్ర, పురుజిత్, శతజిత్, సహస్రజిత్, విజయ్, చిత్రకేతు, వసుమాన్, ద్రావిన్, క్రుతు అనే పది మంది మగ పిల్లలు
4.నాగ్నజిత్ - ద్వారా వీర, చంద్ర, అశ్వశేన్, చిత్రగు, వేగవాన్, వృష, ఆమ్, షంకు, వాసు, కుంతి అనే పది మంది మగ పిల్లలు
5.కాళింది - ద్వారా శ్రుతు, కవి, వృష, వీర, శుబాహు, భద్ర, శాంతి, దర్ష, పూర్నమాస, శోమక అనే పది మంది మగ పిల్లలు
6.లక్ష్మణ - ద్వారా ప్రబోద, గాత్రవాన్, శింహ, బల, ప్రబల, వృధవాగ్, మహాశక్తి, సహ, ఓజ, అపరజిత్ అనే పది మంది మగ పిల్లలు
7.మిత్రవింద - ద్వారా వృక్, హర్ష, అనిల్, గృధర, వర్ధాన్, ఆనంద, మహష, పావన, వన్హి, క్షుధి అనే పది మంది మగ పిల్లలు
8.భద్ర ద్వారా - సంగ్రామ జిత్, బృహత్ శేన, శూర, ప్రహరాన్, అరిజిత్, జయ, సుభద్ర, వామ, ఆయు, సత్యక అనే పది మంది మగ పిల్లలు
౫) విష్ణువు అవతారమైన వ్యాసులవారి కుమరుఁడు శుకుఁడు.
౬) శ్రీ రామునకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు కుశ లవులు..
జైహింద్.

27, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

ఖగోళంలో గ్రహ గతులు.

0 comments

జైశ్రీరామ్
జైహింద్.

26, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

మహాన్యాసము.

0 comments

జై శ్రీరామ్

ఆర్యులారా!
మహాన్యాసము సుస్వరరూపము వింటూ మనసులో ఆత్మ లింగాభిషేకము చేసుకోండి .

ఏతత్ సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు.
జైహింద్.

25, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

సాధన చతుష్టయము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

జైహింద్.

24, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

పేరిస్ పటణమున ఉన్న ఈఫిల్ టవర్ ని తిలకించండి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
Eiffel Tower, Paris
విద్యుద్దీపములద్భుతావహమవన్ బ్రీతిన్ గనంజేయు నీ
విద్యన్నేర్చిన సాఫ్టువేరు ఘనునిన్ విఖ్యాత విజ్ఞాను సత్
సద్యస్ఫూర్తిని మెచ్చకుండుటెటులౌన్ సన్మాన సద్వర్తనున్
హృద్యంబౌ వర పద్యమందు కొలుతున్ ప్రీతిన్ ముదంబందగన్.
జైహింద్.

23, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

విజయ దశమిరా తమ్ముఁడ! విజయ దశమిరా!

6 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
ఈ క్రింది పాటను ఆలపించే ప్రయత్నం చెయ్యండి.
అదే విధంగా ఆలోచించండి ఈ పాటలో ఏవైనా ఛందో భరిత పద్యాలున్నాయేమోనని.
విజయ దశమిరా
తమ్ముఁడ! విజయ దశమిరా!
విమల కవిత లందించే
విజయ దశమిరా!

సుగుణ కవిజనాళి కొఱకు
సుమధుర విషయాన్వితమై

ప్రజల యిడుమలను తుడిచెడి
విజయ దశమిరా!
సుజనుల
విజయ దశమిరా!

విజయ పథము
లను నడుపుచు
విజయమొసగురా!
మనలకు
విజయ మొసగురా!


విజయ దశమిరా తమ్ముఁడ!
విజయ దశమిరా! విమల కవిత లందించే 
విజయ దశమిరా! సుగుణ క
విజనాళి కొఱకు సుమధుర విషయాన్వితమై

ప్రజల యిడుమలను తుడిచెడి 
విజయ దశమిరా! సుజనుల విజయ దశమిరా!
విజయ పథములను నడుపుచు
విజయమొసగురా! మనలకు విజయమొసగురా!
జైహింద్

జయతు జయతు మంత్రం జన్మ సాఫల్య మంత్రం,

1 comments

జైశ్రీరామ్.

1. జయతు జయతు మంత్రం జన్మ సాఫల్య మంత్రం
జనన మరణభేద క్లేశ విచ్చేద మంత్రమ్
సకల నిగమ మంత్రం సర్వశాస్త్రైక మంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామ రామేతి మంత్రమ్

2. సంసార సాగర భయాపహ విశ్వమంత్రం
సాక్షాన్ముయుక్షు జనసేవిత సిద్ధ మంత్ర్
సారంగహస్తముఖ హస్త నివాస మంత్రం
కైవల్య మంత్రమనిశం భజ రామమంత్రమ్

3. నిఖిల నిగమ మంత్రం నిత్య తత్త్వాఖ్య మంత్రం
భవమలహరమంత్రం భూమిజా ప్రాణ మంత్రమ్
పవనజనుత మంత్రం పార్వతీ మోక్షమంత్రం
పశుపతి నిజమంత్రం పాతు మాం రామమంత్రమ్

4. దశరథ సుతమంత్రం దైత్య సంహారి మంత్రం
విబుధ వినుత మంత్రం విశ్వవిఖ్యాత మంత్రమ్
మునిగణసుత మంత్రం ముక్తి మార్తైక మంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామ రామేతి మంత్రమ్

5. ప్రణవ నిలయ మంత్రం ప్రాణ నిర్వాణ మంత్రం
ప్రకృతి పురుష మంత్రం బ్రహ్మరుద్రేంద్ర మంత్రమ్
ప్రకట దురిత రాగ ద్వేష నిర్నాశమంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామ రామేతి మంత్రమ్

6. నిత్యం శ్రీరామ మంత్రం నిరుపమ మధికం నీతి సుజ్ఞానమంత్రం
సత్యం శ్రీరామమంత్రం సదమల హృదయే సర్వదారోగ్య మంత్రమ్
స్తుత్యం శ్రీరామమంత్రం సులలిత సుమన సౌఖ్య సౌభాగ్యమంత్రం
పఠ్యం శ్రీరామమంత్రం పవనజ వరదం పాతు మాం రామమంత్రమ్

7. సకల భువన రత్నం సచ్చిదానంద రత్నం
సకల హృదయ రత్నం సూర్యబింబాంత రత్నమ్
విమల సుకృత రత్నం వేద వేదాంత రత్నం
పురహర జపరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్

8. నిగమ శిశిర రత్నం నిర్మలానంద రత్నం
నిరుపమ గుణరత్నం నాదనాదన్తు రత్నమ్
దశరథ కుల రత్నం ద్వాదశాంతస్థ రత్నం
పశుపతి జప రత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్.
జైహింద్.

22, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

కృతిఛందము ... శ్రీవల్లభ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

21, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

సుగుణోద్భాసులైన మీ అందరికీ విజయ దశమి శుభాకాం‍క్షలు.

1 comments

జైశ్రీరామ్
ఓం శ్రీమాత్రేనమః.
సుగుణోద్భాసులైన మీ అందరికీ విజయ దశమి శుభాకాం‍క్షలు.
ఓంకారాశ్రిత సృష్టినంతటను జ్ఞానోద్భాసయై యుండు నా
ఐంకారోజ్వల శాంభవీ జనని మోహాంధంబు పొకార్పుతన్,
 హ్రీంకారాద్భుత మాతృ కృష్ణ ఛవి సంప్రీతిన్ మదిం గొల్పుతన్
   శ్రీంకారాక్షర ధామయౌచు సుగుణ శ్రీమంతులన్ గాచుతన్..
జైహింద్.

ధృతరాష్ట్రుని 100 మంది పుత్రులు (కౌరవులు) మరియు 1పుత్రిక పేర్లు.

2 comments

జైశ్రీరామ్.
ధృతరాష్ట్రుని 100మంది పుత్రులు(కౌరవులు) మరియు 1పుత్రిక పేర్లు. 

1.సుయోధనుడు(దుర్యోధనుడు)
2.దుశ్శాసనుడు
3.దుర్దర్షుడు
4.దుర్ముఖుడు
5.జలసంధుండు
6.సహుడు
7.సముడు
8.విందుడు
9.అనువిందుడు
10.దుర్బాహుడు
11.సుబాహుడు
12.దుష్టదర్శనుడు
13.ధర్మదుడు
14.చిత్రయోధి
15.దుష్కర్ణుడు
16.కర్ణుడు
17.వివంశతి
18.వికర్ణుడు
19.జయసంధి
20.సులోచనుడు
21.చిత్రుడు
22.ఉపచిత్రుడు
23.చిత్రాక్షుడు
24.చారువిత్రువుడు
25.శతాననుడు
26.దుర్మర్షణుడు
27.దుర్దర్షణుడు
28.వివర్షుడు
29.కటుడు
30.శముడు
31.వృద్దనాభుడు
32.సునాధుడు
33.నందకుడు
34.ఉపనందకుడు
35.సేనాపతి
36.శుషేణుడు
37.కుండకుడు
38.మహోదరుడు
39.చిత్రధ్వజుడు
40.చిత్రరథుడు
41.చిత్రభానుడు
42.అమిత్రజిత్
43.చిత్రబాణుడు
44.చిత్రవర్ముడు
45.సువర్ముడు
46.దుర్వియోచనుడు
47.చిత్రసేనుడు
48.విక్రాంతకుడు
49.సుచిత్రుడు
50.చిత్రవర్మభృత్
51.అపరాజితుడు
52.పండితుడు
53.శాలాక్షుడు
54.దురాపరాజితుడు
55.జయంతుడు
56.జయత్శేనుడు
57.దుర్జయుడు
58.దృఢహస్తుడు
59.సుహస్తుడు
60.వాతవేగుడు
61.సువర్చనుడు
62.ఆదిత్యుడు
63.కేతువు
64.బహ్యంశి
65.నాగదంతుడు
66.ఉగ్రసాయి
67.కవచి
68.శషంగి
69.చాపి
70.దండధారుడు
71.ధనుర్గ్రహుడు
72.ఉగ్రుడు
73.భీముడు
74.రథభీముడు
75.భీమబాహుడు
76.అలోకుడు
77.భీమకర్ణుడు
78.సుబాషుడు
79.భీమవిక్రాంతుడు
80.అభయుడు
81.రౌద్రకర్ముడు
82.ధృఢరథుడు
83.అనాశ్రుద్రుడు
84.కుండబేధి
85.విరావి
86.దీర్ఘలోచనుడు
87.దీర్ఘద్వజుడు
88.దీర్ఘభుజుడు
89.అదీర్ఘుడు
90.దీర్ఘుడు
91దీర్ఘబాహుడు
92.మహాబాహుడు
93.వ్యుడోరుడు
94.కనకద్వజుడు
95.మహాకుండుడు
96.కుండుడు
97.కుండజుడు
98.చిత్రజాసనుడు
99.చిత్రకుడు
100.కవి
101.(పుత్రిక) దుశ్శల.
జైహింద్.

20, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

వైరాగ్య శతకము రచన. భర్తృహరి

0 comments

వైరాగ్య శతకము 
రచన. భర్తృహరి
తృష్ణాదూషణము.
చూడోత్తంసిత చారు చంద్రకలికా చంచచ్ఛిఖా భాస్వరో
లీలా దగ్ధ విలోల కామ శలభః శ్రేయో దశాగ్రే స్ఫురన్‌ ।
అంతః స్ఫూర్జదపార మోహ తిమిర ప్రాగ్భారముచ్చాటయన్‌
శ్చేతః సద్మని యోగినాం విజయతే జ్ఞాన ప్రదీపో హరః ॥ 1

భ్రాంతం దేశమనేక దుర్గ విషమం ప్రాప్తం న కించిత్ఫలం
త్యక్వ్తా జాతి కులాభిమానముచితం సేవా కృతా నిష్ఫలా ।
భుక్తం మాన వివర్జితం పర గృహేష్వాశంకయా కాకవత్‌
తృష్ణే జృంభసి పాప కర్మ పిశునే నాద్యాపి సంతుష్యసి ॥ 2

ఉత్ఖాతం నిధి శంకయా క్షితి తలం ధ్మాతా గిరేర్ధాతవో
నిస్తీర్ణః సరితాం పతిర్నృపతయో యత్నేన సంతోషితాః ।
మంత్రారాధన తత్పరేణ మనసా నీతాః శ్మశానే నిశాః
ప్రాప్తః కాణ వరాటకో-పి న మయా తృష్ణే! సకామా భవ ॥ 3

ఖలాలాపాః సోఢాః కథమపి తదారాధన పరై
ర్నిగృహ్యాంతర్బాష్పం హసితమపి శూన్యేన మనసా ।
కృతో విత్త స్తంభప్రతిహత ధియామంజలిరపి
త్వమాశే! మోఫూశే! కి మపర మతో నర్తయసి మామ్‌ ॥ 4

అమీషాం ప్రాణానాం తులిత బిసినీ పత్ర పయసాం
కృతే కిం నాస్మాభిర్విగళిత వివేకైర్వ్యవసితమ్‌ ।
యదాఢ్యానామగ్రే ద్రవిణ మద నిఃసంజ్ఞ మనసాం
కృతం వీతవ్రీడై ర్నిజగుణ కథా పాతకమపి ॥ 5

క్షాంతం న క్షమయా గృహోచిత సుఖం త్యక్తం న సంతోషతః
సోఢో దుఃసహ శీత తాప పవన క్లేశో న తప్తం తపః ।
ధ్యాతం విత్తమహర్నిశం నియమితప్రాణైర్న శంభోః పదం
తత్తత్కర్మ కృతం యదేవ మునిభిస్తైస్తైః ఫలైర్వంచితాః ॥ 6

భోగా న భుక్తా వయమేవ భుక్తా స్తపో న తప్తం వయమేవ తప్తాః ।
కాలో న యాతో వయమేవ యాతా స్తృష్ణా న జీర్ణా వయమేవ జీర్ణాః ॥ 7

వలిభిర్ముఖమాక్రాంతం పలితేనాంకితం శిరః ।
గాత్రాణి శిథిలాయంతే తృష్ణైకా తరుణాయతే ॥ 8

నివృత్తా భోగేచ్ఛా పురుష బహు మానో-పి గళితః
సమానాః స్వర్యాతాః సపది సుహృదో జీవిత సమాః ।
శనైర్యష్య్టుత్థానం ఘన తిమిర రుద్ధే చ నయనే
అహో దృష్టః కాయస్తదపి మరణాపాయ చకితః ॥ 9

ఆశా నామ నదీ మనోరథ జలా తృష్ణా తరంగాకులా
రాగ గ్రాహవతీ వితర్క విహగా ధైర్య ద్రుమ ధ్వంసినీ ।
మోహావర్త సుదుస్తరాతిగహనా ప్రోత్తుంగ చింతా తటీ
తస్యాః పారగతా విశుద్ధమనసో నందంతి యోగీశ్వరాః ॥ 10
విషయపరిత్యాగ విడంబనము.
న సంసారోత్పన్నం చరితమనుపశ్యామి కుశలం
విపాకః పుణ్యానాం జనయతి భయం మే విమృశతః ।
మహద్భిః పుణ్యౌఘైశ్చిర పరిగృహీతాశ్చ విషయాః
మహాంతో జాయంతే వ్యసనమివ దాతుం విషయిణామ్‌ ॥ 11

అవశ్యం యాతారశ్చిరతరముషిత్వా-పి విషయా
వియోగే కో భేదస్య్తజతి స జనో యత్స్వయమమూన్‌ ।
వ్రజంతః స్వాతంత్య్రాదతుల పరితాపాయ మనసః
స్వయం త్యక్తా హ్యేతే శమ సుఖమనంతం విదధతి ॥ 12

బ్రహ్మజ్ఞాన వివేకినో-మలధియః కుర్వంత్యహో దుష్కరం
యన్ముంచంత్యుపభోగ భాంజ్యపి ధనాన్యేకాంతతో నిఃస్పృహాః ।
సంప్రాప్తాని పురా న సంప్రతి న చ ప్రాప్తౌ దృఢ ప్రత్యయాన్‌
వాంఛా మాత్ర పరిగ్రహాణ్యపి పరం త్యక్తుం న శక్తా వయమ్‌ ॥ 13

ధన్యానాం గిరి కందరేషు వసతాం జ్యోతిః పరం ధ్యాయతా
మానందాశ్రు జలం పిబంతి శకునా నిఃశంకమంకేశయాః ।
అస్మాకం తు మనోరథోపరచిత ప్రాసాద వాపీ తట
క్రీడా కానన కేళి కౌతుక జుషా మాయుఃపరం క్షీయతే ॥ 14

భిక్షా-శనం తదపి నీరసమేక వారం
శయ్యా చ భూః పరిజనో నిజదేహమాత్రమ్‌ ।
వస్త్రం విశీర్ణ శతఖండమయీ చ కంథా
హా హా తథా-పి విషయా న జహాతి చేతః ॥ 15

స్తనౌ మాంసగ్రంథీ కనక కలశావిత్యుపమితౌ
ముఖం శ్లేష్మాగారం తదపి చ శశాంకేన తులితమ్‌ ।
స్రవన్మూత్ర క్లిన్నం కరివర శిరఃస్పర్ధి జఘనం
ముహుర్నింద్యం రూపం కవిజన విశేషై ర్గురుకృతమ్‌ ॥ 16

ఏకో రాగిషు రాజతే ప్రియతమా దేహార్ధధారీ హరో
నీరాగేషు జనో విముక్త లలనాసంగో న యస్మాత్పరః ।
దుర్వార స్మర బాణ పన్నగ విష వ్యావిద్ధ ముగ్ధో జనః
శేషః కామ విడంబితాన్న విషయాన్భోక్తుం న మోక్తుం క్షమః ॥ 17

అజానందాహాత్మ్యం పతతు శలభో దీపదహనే
స మీనో-ప్యజ్ఞానాద్బడిశ యుతమశ్నాతు పిశితమ్‌ ।
విజానంతో-ప్యేతే వయమిహ విపజ్జాలజటిలాన్‌
న ముంచామః కామా నహహ గహనో మోహ మహిమా ॥ 18

తృషా శుష్యత్యాస్యే పిబతి సలిలం శీత మధురం
క్షుధార్తః శాల్యన్నం కబళయతి మాంసాది కలితమ్‌ ।
ప్రదీప్తే కామాగ్నౌ సుదృఢతరమాలింగతి వధూం
ప్రతీకారం వ్యాధేః సుఖమితి విపర్యస్యతి జనః ॥ 19

తుంగం వేశ్మ సుతాః సతామభిమతాః సంఖ్యాతిగాః సంపదః
కల్యాణీ దయితా వయశ్చ నవమిత్యజ్ఞాన మూఢో జనః ।
మత్వా విశ్వమనశ్వరం నివిశతే సంసార కారాగృహే
సందృశ్య క్షణ భంగురం తదఖిలం ధన్యస్తు సన్న్యస్యతి ॥ 20
యాచ్ఞాదైన్య దూషణము.
దీనా దీన ముఖైః సదైవ శిశుకైరాకృష్ట జీర్ణాంబరా
క్రోశద్భిః క్షుధితైర్నిరన్న విధురా దృశ్యా న చేద్గేహినీ ।
యాచ్ఞాభంగ భయేన గద్గద గళ త్రుట్యద్విలీనాక్షరం
కో దేహీతి వదేత్స్వ దగ్ధ జఠరస్యార్థే మనస్వీ పుమాన్‌ ॥ 21

అభిమత మహామాన గ్రంథి ప్రభేద పటీయసీ
గురుతర గుణ గ్రామాంభోజ స్ఫుటోజ్వ్జల చంద్రికా ।
విపుల విలసల్లజ్జావల్లీ వితాన కుఠారికా
జఠర పిఠరీ దుష్పూరేయం కరోతి విడంబనమ్‌ ॥ 22

పుణ్యే గ్రామే వనే వా మహతి సిత పటచ్ఛన్న పాలీ కపాలీ
మాదాయ న్యాయ గర్భ ద్విజ హుత హుత భుగ్ధూమ ధూమ్రోపకంఠే ।
ద్వారం ద్వారం ప్రవిష్టో వరముదర దరీ పూరణాయ క్షుధార్తో
మానీ ప్రాణైః సనాథో న పునరనుదినం తుల్య కుల్యేషు దీనః ॥ 23

గంగా తరంగ హిమ శీకర శీతలాని
విద్యాధరాధ్యుషిత చారు శిలా తలాని ।
స్థానాని కిం హిమవతః ప్రళయం గతాని
యత్సావమాన పర పిండ రతా మనుష్యాః ॥ 24

కిం కందాః కందరేభ్యః ప్రళయముపగతా నిర్ఝరా వా గిరిభ్యః
ప్రధ్వస్తా వా తరుభ్యః సరసఫలభృతో వల్కలిన్యశ్చ శాఖాః ।
వీక్ష్యంతే యన్ముఖాని ప్రసభమపగత ప్రశ్రయాణాం ఖలానాం
దుఃఖాప్త స్వల్ప విత్త స్మయ పవన వశానర్తిత భ్రూ లతాని ॥ 25

పుణ్యైర్మూలఫలై స్తథా ప్రణయినీం వృత్తిం కురుష్వాధునా
భూశయ్యాం నవపల్లవై రకృపణైరుత్తిష్ఠ యావో వనమ్‌ ।
క్షుద్రాణా మవివేకమూఢ మనసాం యత్రేశ్వరాణాం సదా
విత్త వ్యాధి వికార విహ్వల గిరాం నామాపి న శ్రూయతే ॥ 26

ఫలం స్వేచ్ఛా లభ్యం ప్రతివనమఖేదం క్షితిరుహాం
పయః స్థానే స్థానే శిశిర మధురం పుణ్య సరితామ్‌ ।
మృదుస్పర్శా శయ్యా సులలిత లతాపల్లవమయీ
సహంతే సంతాపం తదపి ధనినాం ద్వారి కృపణాః ॥ 27

యే వర్తంతే ధనపతిపురః ప్రార్థనా దుఃఖభాజో
యే చాల్పత్వం దధతి విషయాక్షేప పర్యాప్త బుద్ధేః ।
తేషామంతః స్ఫురిత హసితం వాసరాణాం స్మరేయం
ధ్యాన చ్ఛేదే శిఖరి కుహర గ్రావ శయ్యా నిషణ్ణః ॥ 28

యే సంతోష నిరంతర ప్రముదితా స్తేషాం న భిన్నా ముదో
యే త్వన్యే ధన లుబ్ధ సంకులధియ స్తేషాం న తృష్ణా హతా ।
ఇత్థం కస్య కృతే కృతః స విధినా తాదృక్పదం సంపదాం
స్వాత్మన్యేవ సమాప్త హేమ మహిమా మేరుర్న మే రోచతే ॥ 29

భిక్షాహార మదైన్య మప్రతిసుఖం భీతిచ్ఛిదం సర్వతో
దుర్మాత్సర్య మదాభిమాన మథనం దుఃఖౌఘ విధ్వంసనమ్‌ ।
సర్వత్రాన్వహ మప్రయత్నసులభం సాధు ప్రియం పావనం
శంభోః సత్రమవార్య మక్షయనిధిం శంసంతి యోగీశ్వరాః ॥ 30
భోగాస్థైర్య వర్ణనము.
భోగే రోగభయం కులే చ్యుతిభయం విత్తే నృపాలాద్భయం
మానే ధైన్యభయం బలే రిపుభయం రూపే జరాయా భయమ్‌ ।
శాస్త్రే వాదిభయం గుణే ఖలభయం కాయే కృతాంతాద్భయం
సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి నృణాం వైరాగ్య మే వాభయమ్‌ ॥ 31

ఆక్రాంతం మరణేన జన్మ జరసా చాత్యుజ్వ్జలం యౌవనం
సంతోషో ధనలిప్సయా శమసుఖం ప్రౌఢాంగనా విభ్రమైః ।
లోకైర్మత్సరిభిర్గుణా వనభువో వ్యాళై ర్నృపా దుర్జనై
రస్థైర్యేణ విభూతయో-ప్యుపహతా గ్రస్తం న కిం కేన వా ॥ 32

ఆధివ్యాధి శతైర్జనస్య వివిధైరారోగ్యమున్మూల్యతే
లక్ష్మీర్యత్ర పతంతి తత్ర వివృత ద్వారా ఇవ వ్యాపదః ।
జాతం జాతమవశ్యమాశు వివశం మృత్యుః కరోత్యాత్మసాత్‌
తత్కిం తేన నిరంకుశేన విధినా యన్నిర్మితం సుస్థిరమ్‌ ॥ 33

భోగాస్తుంగతరంగ భంగ తరళాః ప్రాణాః క్షణధ్వంసినః
స్తోకాన్యేవ దినాని యౌవన సుఖస్ఫూర్తిః ప్రియాసు స్థితా ।
తత్సంసారమసారమేవ నిఖిలం బుద్వ్ధా బుధా బోధకా
లోకానుగ్రహ పేశలేన మనసా యత్నః సమాధీయతామ్‌ ॥ 34

భోగా మేఘ వితాన మధ్య విలసత్సౌదామనీ చంచలా
ఆయుర్వాయు విఘట్టితాబ్జ పటలీ లీనాంబువద్భంగురమ్‌ ।
లోలా యౌవన లాలసా స్తనుభృతామిత్యాకలయ్య ద్రుతం
యోగే ధైర్య సమాధి సిద్ధి సులభే బుద్ధిం విదద్వ్ధం బుధాః ॥ 35

ఆయుః కల్లోల లోలం కతిపయ దివసస్థాయినీ యౌవన శ్రీ
రర్థాః సంకల్పకల్పా ఘన సమయ తటిద్విభ్రమా భోగ పూగాః ।
కంఠాశ్లేషోపగూఢం తదపి చ న చిరం యత్ప్రియాభః ప్రణీతం
బ్రహ్మణ్యాసక్త చిత్తా భవత భవభయాంభోధి పారం తరీతుమ్‌ ॥ 36

కృచ్ఛ్రేణామేధ్య మధ్యే నియమిత తనుభిః స్థీయతే గర్భ వాసే
కాంతా విశ్లేష దుఃఖ వ్యతికర విషమో యౌవనే చోపభోగః ।
వామాక్షీణామవజ్ఞా విహసిత వసతి ర్వృద్ధభావో-ప్యసాధుః
సంసారే రే మనుష్యా వదత యది సుఖం స్వల్పమప్యస్తి కించిత్‌ ॥ 37

వ్య్రాఘీవ తిష్ఠతి జరా పరితర్జయంతీ
రోగాశ్చ శత్రవ ఇవ ప్రహరంతి దేహమ్‌ ।
ఆయుః పరిస్రవతి భిన్న ఘటా దివాంభో
లోకస్తథా ప్యహిత మాచరతీతి చిత్రమ్‌ ॥ 38

భోగా భంగుర వృత్తయో బహువిధాస్తైరేవ చాయం భవ
స్తత్కస్యేహ కృతే పరిభ్రమత రే లోకాః కృతం చేష్టితైః ।
ఆశా పాశ శతోపశాంతి విశదం చేతః సమాధీయతాం
కామోత్పత్తి వశాత్స్వధామని యది శ్రద్ధేయమస్మద్వచః ॥ 39

బ్రహ్మేంద్రాది మరుద్గణాం స్తృణకణా న్యత్ర స్థితో మన్యతే
యత్స్వాదా ద్విరసా భవంతి విభవా స్ర్తైలోక్య రాజ్యాదయః ।
భోగః కో-పి స ఏక ఏవ పరమో నిత్యోదితో జృంభతే
భోః సాధో క్షణభంగురే తదితరే భోగే రతిం మా కృథాః ॥ 40
కాలమహిమానువర్ణనము.
సా రమ్యా నగరీ మహాన్స నృపతిః సామంత చక్రం చ తత్‌
పార్శ్వే తస్య చ సా విదగ్ధ పరిషత్తాశ్చంద్ర బింబాననాః ।
ఉద్వృత్తః స రాజ పుత్ర నివహస్తే వందిన స్తాః కథాః
సర్వం యస్య వశాదగా త్స్మృతిపథం కాలాయ తస్మై నమః ॥ 41

యత్రానేకః క్వచిదపి గృహే తత్ర తిష్ఠ త్యథైకో
యత్రాప్యేక స్తదను బహవస్తత్ర నైకో-పి చాంతే ।
ఇత్థం చేమౌ రజని దివసౌ దోలయం ద్వా వి వాక్షౌ
కాలః కల్యో భువన ఫలకే క్రీడతి ప్రాణి శారైః ॥ 42

ఆదిత్యస్య గతాగతైరహరహః సంక్షీయతే జీవితం
వ్యాపారైర్బహు కార్య భార గురుభిః కాలో న విజ్ఞాయతే ।
దృష్వ్టా జన్మ జరా విపత్తి మరణం త్రాసశ్చ నోత్పద్యతే
పీత్వా మోహమయీం ప్రమాద మదిరామున్మత్త భూతం జగత్‌ ॥ 43

రాత్రిః సైవ పునః స ఏవ దివసో మత్వా ముధా జంతవో
ధావంత్యుద్యమిన స్తథైవ నిభృత ప్రారబ్ధ తత్తత్క్రియాః ।
వ్యాపారైః పునరుక్త భూత విషయైరిత్థం విధేనామునా
సంసారేణ కదర్థితా వయమహో మోహా న్న లజ్జామహే ॥ 44

న ధ్యానం పదమీశ్వరస్య విధివత్సంసార విచ్ఛిత్తయే
స్వర్గ ద్వార కవాట పాటన పటుర్ధర్మో-పి నోపార్జితః ।
నారీ పీన పయోధరోరు యుగళం స్వప్నే-పి నాలింగితం
మాతుః కేవలమేవ యౌవన వన చ్ఛేదే కుఠారా వయమ్‌ ॥ 45

నాభ్యస్తా ప్రతివాది బృంద దమనీ విద్యా వినీతోచితా
ఖడ్గాగ్రైః కరి కుంభ పీఠ దళనైర్నాకం న నీతం యశః ।
కాంతాకోమల పల్లవాధర రసః పీతో న చంద్రోదయే
తారుణ్యం గతమేవ నిష్ఫలమహో శూన్యాలయే దీపవత్‌ ॥ 46

విద్యా నాధిగతా కళంక రహితా విత్తం చ నోపార్జితం
శుశ్రూషా-పి సమాహితేన మనసా పిత్రోర్న సంపాదితా ।
ఆలోలాయత లోచనాః ప్రియతమాః స్వప్నే-పి నాలింగితాః
కాలో-యం పర పిండ లోలుపతయా కాకైరివ ప్రేరితః ॥ 47

వయం యేభ్యో జాతాశ్చిర పరిగతా ఏవ ఖలు తే
సమం యైః సంవృద్ధాః స్మృతి విషయతాం తే-పి గమితాః ।
ఇదానీ మేతే స్మః ప్రతిదివస మాసన్న పతనా
గతాస్తుల్యావస్థాం సికతిలనదీ తీర తరుభిః ॥ 48

ఆయుర్వర్ష శతం నృణాం పరిమితం రాత్రౌ తదర్ధం గతం
తస్యార్ధస్య పరస్య చార్ధమపరం బాలత్వ వృద్ధత్వయోః ।
శేషం వ్యాధి వియోగ దుఃఖ సహితం సేవాదిభిర్నీయతే
జీవే వారి తరంగ చంచలతరే సౌఖ్యం కుతః ప్రాణినామ్‌ ॥ 49

క్షణం బాలో భూత్వా క్షణంపై యువా కామ రసికః
క్షణం విత్హ్తైరీనః క్షణమపి చ సంపూర్ణ విభవః ।
జరా జీర్ణైరంగైర్నట ఇవ బలీ మండిత తను
ర్నరః సంసారాంతే విశతి యమధానీ యవనికామ్‌ ॥ 50
యతినృపతి సంవాదము.
త్వం రాజా వయమప్యుపాసిత గురు ప్రజ్ఞాభిమానోన్నతాః
ఖ్యాతస్వ్తం విభవైర్యశాంసి కవయో దిక్షు ప్రతన్వంతి నః ।
ఇత్థం మాన ధనాతి దూరముభయోరప్యావయోరంతరం
యద్యస్మాసు పరాఙ్ముఖో-సి వయమప్యేకాంతతో నిఃస్పృహా ॥ 51

అర్థానామీశిషే త్వం వయమపి చ గిరామీశ్మహే యావదర్థం
శూరస్వ్తం వాది దర్ప వ్యుపశమన విధా వక్షయం పాటవం నః ।
సేవంతే త్వాం ధనాఢ్యా మతిమలహతయే మామపి శ్రోతు కామా
మయ్యప్యాస్థా న తే చేత్వ్తయి మమ నితరామేవ రాజన్ననాస్థా ॥ 52

వయమిహ పరితుష్టా వల్కలైస్వ్తం దుకూలైః
సమ ఇహ పరితోషో నిర్విశేషో విశేషః ।
స తు భవతు దరిద్రో యస్య తృష్ణా విశాలా
మనసి చ పరితుష్టే కో-ర్థవాన్‌ కో దరిద్రః ॥ 53

ఫలమలమశనాయ స్వాదు పానాయ తోయం
క్షితిరపి శయనార్థం వాససే వల్కలం చ ।
నవ ధన మధుపాన భ్రాంత సర్వేంద్రియాణా
మవినయమనుమంతుం నోత్సహే దుర్జనానామ్‌ ॥ 54

అశ్నీమహి వయం భిక్షామాశావాసో వసీమహి ।
శయీమహి మహీపృష్ఠే కుర్వీమహి కి మీశ్వరైః ॥ 55
న నటా న విటా న గాయకా న చ సభ్యేతర వాద చుంచవః ।
నృపమీక్షితు మత్ర కే వయం స్తన భారానమితా న యోషితః ॥ 56

విపుల హృదయై ర్ధన్యైః కైశ్చిజ్జగజ్జనితం పురా
విధృతమపరైర్దత్తం చాన్యైర్విజిత్య తృణం యథా ।
ఇహ హి భువనాన్యన్యైర్ధీరాశ్చతుర్దశ భుంజతే
కతిపయ పుర స్వామ్యే పుంసాం క ఏష మద జ్వరః ॥ 57

అభుక్తాయాం యస్యాం క్షణమపి న యాతం నృప శతై
ర్భువస్తస్యా లాభే క ఇవ బహుమానః క్షితి భృతామ్‌ ।
తదంశస్యాప్యంశే తదవయ లేశే-పి పతయో
విషాదే కర్తవ్యే విదధతి జడాః ప్రత్యుత ముదమ్‌ ॥ 58

మృత్పిండో జల రేఖయా వలయితః సర్వో-ప్యయం నన్వణుః
స్వాంశీకృత్య స ఏవ సంయుగశతై రాజ్ఞాం గణైర్భుజ్యతే ।
యే దద్యుర్దదతో-థవా కిమపరం క్షుద్రా దరిద్రా భృశం
ధిగ్ధిక్తాన్‌ పురుషాధమాన్‌ ధనకణాన్వాంఛంతి తేభ్యో-పి యే ॥ 59

స జాతః కో-ప్యాసీన్మదన రిపుణా మూర్న్ధి ధవళం
కపాలం యస్యోచ్చైర్వినిహితమలంకార విధయే ।
నృభిః ప్రాణ త్రాణ ప్రవణ మతిభిః కైశ్చిదధునా
నమద్భిః కః పుంసామయమతుల దర్ప జ్వర భరః ॥ 60
మనస్సంబోధన నియమనము.
పరేషాం చేతాంసి ప్రతిదివసమారాధ్య బహుధా
ప్రసాదం కిం నేతుం విశసి హృదయ క్లేశ కలితమ్‌ ।
ప్రసన్నే త్వయ్యంతః స్వయముదిత చింతామణి గణో
వివిక్తః సంకల్పః కిమభిలషితం పుష్యతి న తే ॥ 61

పరిభ్రమసి కిం వృథా క్వచన చిత్త విశ్రామ్యతాం
స్వయం భవతి యద్యథా భవతి తత్తథా నాన్యథా ।
అతీతమననుస్మరన్నపి చ భావ్య సంకల్పయ
న్నతర్కిత సమాగమానుభవామి భోగానహమ్‌ ॥ 62

ఏతస్మాద్విరమేంద్రియార్థ గహనా దాయాసకా దాశ్రయ
శ్రేయో మార్గమశేష దుఃఖ శమన వ్యాపార దక్షం క్షణాత్‌ ।
స్వాత్మీభావముపైహి సంత్యజ నిజాం కల్లోల లోలాం గతిం
మా భూయో భజ భంగురాం భవ రతిం చేతః ప్రసీదాధునా ॥ 63

మోహం మార్జయ తాముపార్జయ రతిం చంద్రార్ధ చూడామణౌ
చేతః స్వర్గ తరంగిణీ తట భువా మాసంగ మంగీకురు ।
కో వా వీచిషు బుద్బుదేషు చ తడిల్లేఖాసు చ స్త్రీషు చ
జ్వాలాగ్రేషు చ పన్నగేషు చ సరిద్వేగేషు చ ప్రత్యయః ॥ 64

చేతశ్చింతయ మా రమాం సకృదిమామస్థాయినీమాస్థయా
భూపాల భ్రుకుటీ కుటీ విహరణ వ్యాపార పణ్యాంగనామ్‌ ।
కంథా కంచుకితాః ప్రవిశ్య భవన ద్వారాణి వారాణసీ
రథ్యా పంక్తిషు పాణి పాత్ర పతితాం భిక్షామపేక్షామహే ॥ 65

అగ్రే గీతం సరస కవయః పార్శ్వయోర్దాక్షిణాత్యాః
పశ్చాల్లీలావలయ రణితం చామర గ్రాహిణీనామ్‌ ।
యద్యస్య్తేవం కురు భవ రసాస్వాదనే లంపటత్వం
నో చే చ్చేతః ప్రవిశ సహసా నిర్వికల్పే సమాధౌ ॥ 66

ప్రాప్తాః శ్రియః సకల కామ దుఫూ స్తతః కిం
న్యస్తం పదం శిరసి విద్విషతాం తతః కిమ్‌ ।
సంపాదితాః ప్రణయినో విభవై స్తతః కిం
కల్పం స్థితా స్తనుభృతాం తనుభి స్తతః కిమ్‌ ॥ 67

భక్తిర్భవే మరణ జన్మ భయం హృదిస్థం
స్నేహో న బంధుషు న మన్మథజా వికారాః ।
సంసర్గ దోష రహితా విజనా వనాంతా
వైరాగ్యమస్తి కిమితః పరమర్థనీయమ్‌ ॥ 68

తస్మాదనంతమజరం పరమం వికాసి
తద్బ్రహ్మ చింతయ కిమేభి రసద్వికల్పైః ।
యస్యానుషంగిణ ఇమే భువనాధిపత్య
భోగాదయః కృపణ లోక మతా భవంతి ॥ 69

పాతాళ మావిశసి యాసి నభో విలంఘ్య
దిఙ్మండలం భ్రమసి మానస చాపలేన ।
భ్రాంత్యా-పి జాతు విమలం కథమాత్మనీనం
తద్బ్రహ్మ నస్మరసి నిర్వృతి మేషి యేన ॥ 70
నిత్యానిత్య వస్తువిచారము.
కిం వేదైః స్మృతిభిః పురాణ పఠనైః శాస్ర్తైర్మహా విస్తరైః
స్వర్గ గ్రామ కుటీ నివాస ఫలదైః కర్మ క్రియా విభ్రమైః ।
ముక్వ్తైకం భవ దుఃఖ భార రచనా విధ్వంస కాలానలం
స్వాత్మానంద పద ప్రవేశ కలనం శేషైర్వణిగ్వృత్తిభిః ॥ 71

యతో మేరుః శ్రీమాన్నిపతతి యుగాంతాగ్ని వలితః
సముద్రాః శుష్యంతి ప్రచుర మకర గ్రాహ నిలయాః ।
ధరా గచ్ఛత్యంతం ధరణి ధర పాదైరపి ధృతా
శరీరే కా వార్తా కరికలభ కర్ణాగ్ర చపలే ॥ 72

గాత్రం సంకుచితం గతిర్విగళితా భ్రష్టా చ దంతావళి
ర్దృష్టిర్నశ్యతి వర్ధతే బధిరతా వక్త్రం చ లాలాయతే ।
వాక్యం నాద్రియతే చ బాంధవ జనో భార్యా న శుశ్రూషతే
హా! కష్టం! పురుషస్య జీర్ణ వయసః పుత్రో-ప్యమిత్రాయతే ॥ 73

వర్ణం సితం శిరసి వీక్ష్య శిరోరుహాణాం
స్థానం జరా పరిభవస్య తదా పుమాంసమ్‌ ।
ఆరోపితాస్థి శకలం పరిహృత్య యాంతి
చండాల కూపమివ దూరతరం తరుణ్యః ॥ 74

యావత్స్వస్థమిదం శరీరమరుజం యావచ్చ దూరే జరా
యావచ్చేంద్రియ శక్తిరప్రతిహతా యావత్క్షయో నాయుషః ।
ఆత్మ శ్రేయసి తావదేవ విదుషా కార్యః ప్రయత్నో మహాన్‌
సందీప్తే భవనే తు కూప ఖననం ప్రత్యుద్యమః కీదృశః ॥ 75

తపస్యంతః సంతః కిమధినివసామః సురనదీం
గుణోదారా న్దారానుత పరిచరామః సవినయమ్‌ ।
పిబామః శాస్త్రౌఫూనుత వివిధ కావ్యామృత రసాన్‌
న విద్మః కిం కుర్మః కతిపయ నిమేషాయుషి జనే ॥ 76

దురారాధ్యాశ్చామీ తురగ చల చిత్తాః క్షితిభుజో
వయం తు స్థూలేచ్ఛాః సుమహతి ఫలే బద్ధ మనసః ।
జరా దేహం మృత్య్హురరతి దయితం జీవితమిదం
సఖే! నాన్యచ్ఛ్రేయో జగతి విదుషో-న్యత్ర తపసః ॥ 77

మానే మ్లాయిని ఖండితే చ వసుని వ్యర్థే ప్రయాతే-ర్థిని
క్షీణే బంధుజనే గతే పరిజనే నష్టే శనైర్యౌవనే ।
యుక్తం కేవలమేతదేవ సుధియాం యజ్జహ్నుకన్యాపయః
పూతా గ్రావగిరీంద్ర కందర తటీ కుంజే నివాసః క్వచిత్‌ ॥ 78

రమ్యాశ్చంద్ర మరీచయస్తృణవతీ రమ్యా వనాంతః స్థలీ
రమ్యం సాధు సమాగమాగత సుఖం కావ్యేషు రమ్యాః కథాః ।
కోపోపాహిత బాష్ప బిందు తరళం రమ్యం ప్రియాయా ముఖం
సర్వం రమ్యమనిత్యతాముపగతే చిత్తే న కించిత్పునః ॥ 79

రమ్యం హర్మ్యతలం న కిం వసతయే శ్రావ్యం న గేయాదికం
కిం వా ప్రాణసమా సమాగమ సుఖం నైవాధిక ప్రీతయే ।
కిం తు భ్రాంత పతంగ పక్షపవనవ్యాలోల దీపాంకుర
చ్ఛాయా చంచలమాకలయ్య సకలం సంతో వనాంతం గతాః ॥ 80
శివార్చనము.
ఆసంసారా త్త్రిభువనమిదం చిన్వతాం తాత! తాదృఙ్‌
నైవాస్మాకం నయన పదవీం శ్రోత్ర మార్గం గతో వా ।
యో-యం ధత్తే విషయ కరిణో గాఢ గూఢాభిమాన
క్షీబ స్యాంతఃకరణ కరిణః సంయమాలాన లీలామ్‌ ॥ 81

యదేతత్స్వచ్ఛందం విహరణ మకార్పణ్యమశనం
స హార్యైః సంవాసః శ్రుతముపశమైక వ్రత ఫలమ్‌ ।
మనో మందస్పందం బహిరపి చిరస్యాపి విమృశ
న్న జానే కస్యైషా పరిణతి రుదారస్య తపసః ॥ 82

జీర్ణా ఏవ మనోరథాశ్చ హృదయే యాతం చ తద్యౌవనం
హంతాంగేషు గుణాశ్చ వంధ్య ఫలతాం యాతా గుణజ్ఞైర్వినా ।
కిం యుక్తం సహసా-భ్యుపైతి బలవాన్కాలః కృతాంతో-క్షమీ
హా! జ్ఞాతం మదనాంతక్రాంఘియుగళం ముక్వ్తా-స్తి నాన్యా గతిః ॥ 83

మహేశ్వరే వా జగతామధీశ్వరే జనార్దనే వా జగదంతరాత్మని ।
న వస్తు భేద ప్రతిపత్తిరస్తి మే తథా-పి భక్తిస్తరుణేందు శేఖరే ॥ 84

స్ఫురత్స్ఫార జ్యోత్స్నాధవళిత తలే క్వా-పి పులినే
సుఖాసీనాః శాంతధ్వనిసు రజనీషు ద్యు సరితః ।
భవాభోగోద్విగ్నాః శివ శివ శివేత్యుచ్చవచసః
కదా స్యా మానందోద్గత బహుళ బాష్పాప్లుత దృశః ॥ 85

వితీర్ణే సర్వస్వే తరుణ కరుణా పూర్ణ హృదయాః
స్మరంతః సంసారే విగుణ పరిణామాం విధి గతిమ్‌ ।
వయం పుణ్యారణ్యే పరిణత శరచ్చంద్రకిరణాః
త్రియామా నేష్యామో హర చరణ చింతైక శరణాః ॥ 86

కదా వారాణస్యా మమరతటినీరోధసి వసన్‌
వసానః కౌపీనం శిరసి నిదధానో-ంజలి పుటమ్‌ ।
అయే! గౌరీనాథ! త్రిపురహర! శంభో! త్రినయన!
ప్రసీదేత్యాక్రోశన్నిమిషమివ నేష్యామి దివసాన్‌ ॥ 87

స్నాత్వా గాంగైః పయోభిః శుచి కుసుమ ఫలైరర్చయిత్వా విభో! త్వాం
ధ్యేయే ధ్యానం నివేశ్య క్షితి ధర కుహర గ్రావ పర్యంక మూలే ।
ఆత్మారామః ఫలాశీ గురు వచన రతస్వ్తత్ప్రసాదాత్స్మరారే
దుఃఖం మోక్ష్యే కదా-హం సమ కర చరణే పుంసి సేవాసముత్థమ్‌ ॥ 88

ఏకాకీ నిఃస్పృహః శాంతః పాణిపాత్రో దిగంబరః ।
కదా శంభో! భవిష్యామి కర్మ నిర్మూలన క్షమః ॥ 89

పాణిం పాత్రయతాం నిసర్గ శుచినా భైక్షేణ సంతుష్యతాం
యత్ర క్వా-పి నిషీదతాం బహు తృణం విశ్వం ముహుః పశ్యతామ్‌ ।
అత్యాగే-పి తనోరఖండ పరమానందావబోధ స్పృశా
మధ్వా కో-పి శివ ప్రసాద సులభః సంపత్స్యతే యోగినామ్‌ ॥ 90
అవధూతచర్య.
కౌపీనం శత ఖండ జర్జరతరం కంథా పునస్తాదృశీ
నైశ్చింత్యం నిరపేక్ష భైక్ష్యమశనం నిద్రా శ్మశానే వనే ।
స్వాతంత్య్రేణ నిరంకుశం విహరణం స్వాంతం ప్రశాంతం సదా
స్థైర్యం యోగ మహోత్సవే-పి చ యది త్రైలోక్య రాజ్యేన కిమ్‌ ॥ 91

బ్రహ్మాండమండలీ మాత్రం కిం లోభాయ మనస్వినః ।
శఫరీ స్ఫురితేనాబ్ధిః క్షుబ్ధో న ఖలు జాయతే ॥ 92

మాతర్లక్ష్మి! భజస్వ కంచిదపరం మత్కాంక్షిణీ మా స్మ భూ
ర్భోగేషు స్పృహయాళవస్తవ వశే కా నిఃస్పృహాణామసి ।
సద్యః స్యూత పలాశ పత్ర పుటికా పాత్రైః పవిత్రీ కృతై
ర్భిక్షా వస్తుభిరేవ సంప్రతి వయం వృత్తిం సమీహామహే ॥ 93

మహా శయ్యా పృథ్వీ విపులముపధానం భుజ లతా
వితానం చాకాశం వ్యజనమనుకూలో-యమనిలః ।
స్ఫురద్దీప శ్చంద్రో విరతి వనితా సంగ ముదితః
సుఖీ శాంతః శేతే మునిరతను భూతిర్నృప ఇవ ॥ 94

భిక్షాశీ జన మధ్య సంగ రహితః స్వాయత్త చేష్టః సదా
హానా దాన విరక్త మార్గ నిరతః కశ్చిత్తపస్వీ స్థితః ।
రథ్యాకీర్ణ విశీర్ణ జీర్ణ వసనః సంప్రాప్త కంథాసనో
నిర్మానో నిరహంకృతిః శమ సుఖాభోగైక బద్ధ స్పృహః ॥ 95

చండాలః కిమయం ద్విజాతిరథవా శూద్రో-థ కిం తాపసః
కిం వా తత్వ్త వివేక పేశల మతిర్యోగీశ్వరః కో-పి కిమ్‌ ।
ఇత్యుత్పన్న వికల్ప జల్ప ముఖరై రాభాష్యమాణా జనై
ర్న క్రుద్ధాః పథి నైవ తుష్ట మనసో యాంతి స్వయం యోగినః ॥ 96

హింసా శూన్యమయత్న లభ్యమశనం ధాత్రా మరుత్కల్పితం
వ్యాళానం పశవస్తృణాంకుర భుజస్తుష్టాః స్థలీ శాయినః ।
సంసారార్ణవ లంఘన క్షమ ధియాం వృత్తిః కృతా సా నృణాం
తా మన్వేషయతాం ప్రయాంతి సతతం సర్వే సమాప్తిం గుణాః ॥ 97

గంగాతీరే హిమగిరిశిలా బద్ధపద్మాసనస్య
బ్రహ్మ ధ్యానాభ్యసన విధినా యోగనిద్రాం గతస్య ।
కిం తైర్భావ్యం మమ సుదివసై ర్యత్ర తే నిర్విశంకాః
కండూయంతే జరఠ హరిణాః స్వాంగమంగే మదీయే ॥ 98

పాణిః పాత్రం పవిత్రం భ్రమణ పరిగతం భైక్ష్యమక్షయ్యమన్నం
విస్తీర్ణం వస్త్రమాశా దశకమచపలం తల్పమస్వల్పముర్వీమ్‌ ।
యేషాం నిఃసంగతాంగీ కరణ పరిణత స్వాంతసంతోషిణ స్తే
ధన్యాః సంన్యస్త దైన్య వ్యతికర నికరాః కర్మ నిర్మూలయంతి ॥ 99

మాత ర్మేదిని! తాత మారుతి! సఖే తేజః! సుబంధో జల!
భ్రాత ర్వ్యోమ! నిబద్ధ ఏష భవతామంత్యః ప్రణామాంజలిః ।
యుష్మత్సంగ వశోపజాత సుకృత స్ఫార స్ఫురన్నిర్మల
జ్ఞానాపాస్త సమస్త మోహ మహిమా లీయే పర బ్రహ్మణి ॥ 100

సయ్య సైల-సిల-ఘ గిరి-గుహ వస్త్ర తరూ త్వచ
సరగ సుహ్దో నను క్ఇతి-రుహ వ్త్తి ఫలై కోమలై|
యేస నిర్ఝరం అంబు-పనం ఉచిత రత్యై తు విద్యగన
మన్యే తే పరమేస్వర సిరసి యరి బద్ధో న సేవజలి|101|

ధైర్య యస్య పిత క్అమ చ జనని సంతిస్ చిర గేహిని
సత్య మిత్రం ఇద దయ చ భగిని భ్రత మన-సయమ|
సయ్య భుమి-తల దిసో పి వసన జ్అనంత భోజన
హ్య్ ఏతే యస్య కూంబినో వద సఖే కస్మద్ భయ యోగిన|102|

అహో వ హరే వ బలవతి రిపౌ వ సుహ్ది వ
మాఉ వ లోహే వ కుసుమ-సయనే వ ద్అది వ|
త్ఏ వ స్త్రైఏ వ మమ సమ-ద్సో యంతి దివస
క్వచిత్ పుయరయే సివ సివ సివేతి ప్రలపత|103| 

శ్రీ గాయత్రీ వృత్తములు. శ్రీ పి.బి.శ్రీనివాస్.

1 comments

జైశ్రీరామ్

జైహింద్.

19, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరి మంత్రము.

0 comments

పూర్తి వేదము.

0 comments

జైశ్రీరామ్


జైహింద్.

18, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

వేదము సుబోధకోపన్యాసము

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! వేదములను గూర్చిన అత్యద్భుతమైన వివరణము విని తీరవలసినవి. వాటుకి సంబంధించిన URL ఇక్కడ దిగువ తెలియఁ జేసి యున్నాను. వాటిద్వారా చూస్తూ వినగలరు.
https://www.youtube.com/watch?v=H7s8XWCguoo

https://www.youtube.com/watch?v=U9mSJ809as8
జైహింద్.

17, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

లఘున్యాసము.

1 comments

జైశ్రీరామ్

జైహింద్.

16, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

రుద్రము ఘనము. పారాయణము.కుంభాభిషేకము.

1 comments

 జైశ్రీరామ్

జైహింద్.

15, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

పరోపి హితవాన్ బంధుః ... మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

1 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో. పరోపి హితవాన్ బంధుః బంధురప్యహితః పరః
అహితో దేహజో వ్యాధిః హితమారణ్యమౌషధం.
గీ. హితకరుండిల పరుఁడయ్యు బంధువతఁడు.
బంధువహితకరుండైన పరుఁడె మనకు
రోగభాగంబు దేహాన రోత గాదె?
రోగమును బాపు వనజ మారోగ్యమనమె?
భావము.మన హితమును కోరువారు పరులైనప్పతికి మనకు బంధువులే. మనకహితమును కూర్చువారు మన బంధువులైనప్పటికీ వారు పరులే. వ్యాధి సోకియున్నది మన శరీర భాగమైనను అది అహితమే. అదవియందుద్భవించినదైనను శరీరమునకు మేలుకూర్చెడి ఔషధము మనకు హితమేకదా!  
జైహింద్. 

14, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

జరా రూపం హరతి ... మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

2 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో జరా రూపం హరతి ధైర్య మాశా , మృత్యుః ప్రాణాన్ ధర్మచర్యా మసూయా ,
కామో హ్రియం వృత్త మనార్యసేవా , క్రోధః శ్రియం సర్వ మేవాభిమానః.
గీ.  వృద్ధతను రూపు చెడిపోవు పెరుగు దైర్య
మాశను హరించు, మృత్యువు ప్రాణముఁ గొను,
నరయ ధర్మమసూయనుహరణ సేయు
కామమునసుగ్గు, కోపాన కనగ శ్రియము,
దురభ్మానాన సర్వమున్ దూరమగును.
భావము. ముసకితనము అందమైన రూపురేఖలను నశింపఁజేయును. ధైర్యము  ఆశను నశింపఁ జేయును. మృత్య్వు ప్రాణమును తీసివేయును. ధర్మ ప్రవర్తన అసూయ యనునది లేకుండా చేయును. కామము సిగ్గును హరించివేయును. సత్ప్రవృత్తి అనార్య సేవనుండి దూరము చేయును. కోపము శ్రేయమును హరించును. దురభిమానము అన్నిటిని హరించును.
జైహింద్.

13, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

శరన్నవరాత్రులు సందర్భముగా మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.

2 comments

జైశ్రీరామ్.
యాదేవీ సర్వ భూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్త్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః.
ఆర్యులారా! శరన్నవరాత్రులు సందర్భముగా మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.
సృష్టికి మూలమై, వినుత శీలుర చిత్త సరోజ వర్తియై
దుష్టుల రూపు మాపు మన దుర్గమ, లోక సురక్షణార్థియై 
కష్టములెల్లఁ బాపుచు, ప్రకాశ మహోజ్వల జీవనంబిడన్
పుష్టిని కల్గఁ జేయ మన ముందుకు వచ్చె శరత్ప్రకాశయై.

రమ్య మనోజ్ఞ సంస్తుత శరన్నవ రాత్రులు వచ్చె మీదు సత్
కామ్యములెల్ల తీర్చఁగను, గౌరవ జీవనమందఁ జేయఁగన్. 
గమ్యము గల్గి జీవనము గౌరవమొప్పఁగ సాగఁ జేయుఁడీ!
సౌమ్య గుణాఢ్యులైన  మిముఁ జక్కఁగ దుర్గమ కాచుచుండుతన్.

కవులకు కల్పనా పటిమ, కాంతలకున్ శుభ కామితార్థముల్,
ప్రవిమల చిత్త వృత్తులకు భవ్యమనోజ్ఞసుఖోపజీవికన్,
భువిఁగల శ్రామికాళికి ప్రమోదముఁ గూర్చెడి సత్ఫలంబులన్,
ప్రవిమల దుర్గమాంబ తన భక్తిలఁ గాంచి యొసంగుఁ గావుతన్.
జైహింద్.

12, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

శ్రోత్రపేయమైన కాణ్వ శాఖీయ (శుక్లయజుర్వేద) నమక చమకములు.

0 comments

జైశ్రీరామ్


శ్రీగురుభ్యో నమః. హరిః ఓమ్.
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ.
ఓం నమ్.
నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతో త ఇషవే నమః |
బాహుభ్యాముత తే నమః ||
యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాపాపకాశినీ |
తయా నస్తన్వా శంతమయా గిరిశన్తాభి చాకశీహి ||
యామిషుం గిరిశన్త హస్తే బిభర్ష్యస్తవే |
శివాం గిరిత్ర తాం కురు మా హిఁసీః పురుషం జగత్ ||
శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్ఛా వదామసి |
యథా నః సర్వమిజ్జగదయక్ష్మఁ సుమనా అసత్ ||
అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీఁశ్చ సర్వాన్జమ్భయన్త్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యో ధరాచీః పరా సువ ||
అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమఙ్గలః |
యే చైనఁ రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశో వైషాఁ హేడ ఈమహే ||
అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః |
ఉతైనం గోపా అదృశ్రన్నదృశ్రన్నుదహార్యః స దృష్తో మృడయాతి నః ||
నమో స్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే |
అథో యే అస్య సత్వానో హం తేభ్యో కరం నమః ||
ప్ర ముఞ్చ ధన్వనస్త్వముభయోరార్త్న్యోర్జ్యామ్ |
యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరా తా భగవో వప ||
విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో వాణవాఁ ఉత |
అనేశన్నస్య యా ఇషవ ఆభురస్య నిషఙ్గధిః ||
పరి తే ధన్వనో హేతిరస్మాన్వృణక్తు విశ్వతః |
అథో య ఇషుధిస్తవారే అస్మన్ని ధేహి తమ్ ||
యా తే హేతిర్మీఢుష్టమ హస్తే బభూవ తే ధనుః |
తయాస్మాన్విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరి భుజ ||
అవతత్య ధనుష్ట్వఁ సహస్రాక్ష శతేషుధే |
నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివో నః సుమనా భవ ||
నమస్త ఆయుధాయానాతతాయ ధృష్ణవే |
ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ||
మా నో మహాన్తముత మా నో అర్భకం మా న ఉక్షన్తముత మా న ఉక్షితమ్ |
మా నో వధీః పితరం మోత మాతరం మా నః ప్రియాస్తన్వో రుద్ర రీరిషః ||
మానస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః |
మానో వీరాన్రుద్ర భామినో వధీర్హవిష్మన్తః సదమిత్త్వా హవామహే ||
నమో హిరణ్యబాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో నమో 
వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం పతయే నమ: ||
నమః శష్పిఞ్జరాయ త్విషీమతే పథీనాం పతయే నమో నమో
హరీకేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమః ||
నమో బభ్లుశాయ వ్యాధినే న్నానాం పతయే నమో నమో 
భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమ: నమో
నమో రుద్రాయాతతాయినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో ||
నమః సూతాయాహన్త్యైవనానాం పతయే నమః ||
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో 
భువన్తయే వారివస్కృతాయౌషధీనాం పతయే నమ: 
నమో మన్త్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయేనమో నమో 
ఉచ్చైర్ఘోషాయాక్రన్దయతే పత్తీనాం పతయే నమః ||
నమః కృత్స్నాయతయా ధావతే సత్వనాం పతయే నమో నమః 
సహమానాయనివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమః 
నమ: కకుభాయ నిషఙ్గిణే స్తేనానాంపతయే నమో నమో
నిచేరవే పరిచరాయారణ్యానాం పతయే నమః ||
నమో వఞ్చతే పరివఞ్చతే స్తాయూనాం పతయే నమో నమో 
నిషఙ్గిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమ: 
నమః సృకాయిభ్యో జిఘాఁసద్భ్యో ముష్ణతాం పతయే
నమో నమో సిమద్భ్యో నక్తం చరద్భ్యో వికృన్తానాం పతయే నమః ||

నమ ఉష్ణీషిణే గిరిచరాయ కులుఞ్చానాం పతయే నమో నమ
ఇషుమధ్బ్యో ధన్వాయిభ్యశ్చ వో నమ: 
నమ ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్యశ్చ వోనమో నమ 
ఆయచ్ఛద్భ్యో స్యద్భ్యశ్చ వో నమః ||
నమో విసృజద్భ్యో విధ్యద్భ్యశ్చ వో నమో నమః 
స్వపద్భ్యోజాగ్రద్భ్యశ్చ వో నమ: 
నమః శయానేభ్య ఆసీనేభ్యశ్చ వో నమో నమో
స్తిష్ఠద్భ్యోధావద్భ్యశ్చ వో నమః ||
నమః సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
శ్వేభ్యో శ్వపతిభ్యశ్చవో నమో నమ: 
నమ ఆవ్యాధినీభ్యో వివిధ్యన్తీభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఉగణాభ్యస్తృఁహతీభ్యశ్చ వో నమః ||
నమో గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
వ్రాతేభ్యోవ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమ: 
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో
విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమః ||
నమః సేనాభ్యః సేనానిభ్యశ్చ వో నమో నమో 
రథిభ్యో అరతేభ్యశ్చవో నమో నమః 
నమఃక్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో నమో 
మహద్భ్యోఅర్భకేభ్యశ్చ వో నమః ||

నమస్తక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ వో నమో నమః 
కులాలేభ్యః కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో 
నమో నిషాదేభ్యః పుఞ్జిష్టేభ్యశ్చ వో నమో నమః
శ్వనిభ్యో మృగయుభ్యశ్చ వో నమః ||
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ
నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికణ్ఠాయ చ ||
నమః కపర్దినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనేచ 
నమో గిరిశయాయ చ శిపివిష్టాయ చ నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ ||
నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ 
నమో వృద్ధాయ చ సవృధే చ నమో గ్ర్యాయ చ ప్రథమాయ చ ||
నమ ఆశవే చాజిరాయ చ నమః శీఘ్ర్యాయ చ శీభ్యాయ చ 
నమ ఊర్మ్యాయ చావస్వన్యాయ చ నమో నాదేయాయ చ ద్వీప్యాయ చ ||

నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ 
నమో మధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ నమో జఘన్యాయ చ బుధ్న్యాయ చ ||
నమః సోభ్యాయచ ప్రతిసర్యాయ చ నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ నమః
శ్లోక్యాయ చావసాన్యాయ చ నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ ||
నమో వన్యాయ చ కక్ష్ణ్యాయ చ నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ 
నమ ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ నమః శూరాయ చావభేదినే చ ||
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ నమో వర్మిణే చ వరూథినే చ నమః
శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ నమో దున్దుభ్యాయ చాహనన్యాయ చ ||
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ నమో నిషఙ్గిణే చేషుధిమతే చ
నమస్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ ||

నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ 
నమః కుల్యాయ చ సరస్యాయ చ నమో నాదేయాయ చ వైశన్తాయ చ ||
నమః కూప్యాయ చావట్యాయ చ నమో వీధ్ర్యాయ చాతప్యాయ చ 
నమో మేఘ్యాయచ విద్యుత్యాయ నమో వర్ష్యాయ చావర్ష్యాయ చ ||
నమో వాత్యాయ చ రేష్మ్యాయ చ నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ
నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ ||
నమః శంగవే చ పశుపతయే చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ 
నమో అగ్రేవధాయ చ దూరేవధాయ చ నమో హన్త్రే చ హనీయసే చ 
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ ||
నమః శమ్భవాయ చ మయోభవాయ చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ 
నమఃశివాయ చ శివతరాయ చ ||

నమః పార్యాయ చావార్యాయ చ నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ
నమస్తీర్థ్యాయ చ కూల్యాయ చ నమః శష్ప్యాయ చ పేన్యాయ చ ||
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ నమః కిఁశిలాయ చ క్షయణాయ చ 
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ ||
నమో వ్రజ్యాయ చ గోష్ఠ్యాయ చ నమస్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ 
నమో హృదయ్యాయ చ నివేష్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ గహ్వరేష్ఠాయ చ ||
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ నమః పాఁసవ్యాయ చ రజస్యాయ చ 
నమో లోప్యాయ చోలప్యాయ చ నమ ఊర్వ్యాయ చ సూర్వ్యాయ చ ||
నమః పర్ణాయ చ పర్ణశదాయ చ నమ ఉద్గురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ 
నమ ఆఖిదతే చ ప్రఖిదతే చ నమ ఇషుకృద్భ్యో ధనుష్కృద్భ్యస్చ వో నమ: 
మో వఃకిరికేభ్యో దేవానాఁ హృదయేభ్యో నమో విచిన్వత్కేభ్యో నమో విక్షిణత్కేభ్యోనమ ఆనిర్హతేభ్యః ||

ద్రాపే అన్ధసస్పతే దరిద్ర నీలలోహిత |
ఆసాం ప్రజానామేషాం పశూనాం మా భేర్మా రోఙ్మో చ నః కిం చనామమత్ ||
ఇమా రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్వీరాయ ప్ర భరామహే మతీః |
యథా శమసద్ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురమ్ ||
యా తే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహా భేషజీ |
శివ రుతస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే ||
పరి నో  హేతి రుద్రస్య ర్వృత్యా పరి త్వేషస్య దుర్మతిర్మహీమాతు |
అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడ ||
మీఢుష్టమ శివతమ శివో నః సుమనా భవ |
పరమే వృక్ష ఆయుధం నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆ చర పినాకం బిభ్రదా గహి ||
వికిరిద్ర విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే సహస్రఁ హేతయో న్యమస్మన్ని వపన్తు తాః ||
సహస్రాణి సహస్రశో బాహ్వోస్తవ హేతయః |
తాసామీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి ||
అసంఖ్యాతా సహస్రాణి యే రుద్రా అధి భూమ్యామ్ |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
అస్మిన్మహత్యర్ణవే న్తరిక్షే భవా అధి |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠా దివఁ రుద్రా ఉపాశ్రితాః |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠాః శర్వా అధః క్షమాచరాః |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే వృక్షేషు శష్పిఞ్జరా నీలగ్రీవా విలోహితాః |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే పథాం పథిరక్షిణా ఐలబృదా ఆయుర్యుధః |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే తీర్థాని ప్రచరన్తి సృకాహస్తా నిషఙ్గిణః |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
యే న్నేషు వివిధ్యన్తి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
య ఏతావన్తశ్చ భూయాఁసశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే |
తేషాఁ సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి ||
నమో స్తు రుద్రేభ్యో యే దివి యేషాం వర్షమిషవః |
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః |
తేభ్యో నమో అస్తు తే నో వృణయన్తు తే నో మృడయన్తు 
తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి తమేషాం జమ్భే దధ్మః ||
నమో స్తు రుద్రేభ్యో యే న్తరిక్షే యేషాం వాత ఇషవః |
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః |
తేభ్యో నమో అస్తు తే నో వన్తు తే నో మృడయన్తు 
తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి తమేషాం జమ్భే దధ్మః ||
నమో స్తు రుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేషామన్నమిషవః |
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః |
తేభ్యో నమో అస్తు తే నో వన్తు తే నో మృడయన్తు 
తే యం ద్విష్మోయశ్చ నో ద్వేష్టి తమేషాం జమ్భే దధ్మః ||
ఓం. నమో భగవతే రుద్రాయ.
హరిః ఓమ్.
జైహింద్.