గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

30, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

స్వగృహే పూజ్యతే మూర్ఖః మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

1 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో. స్వగృహే పూజ్యతే మూర్ఖః స్వగ్రామే పూజ్యతే ప్రభుః
స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే.
తే.గీ. మూర్ఖులింటిలోపలననే పూజలందు. 
గ్రామమందునే పూజలు గాంచు ప్రభువు.
రాజు తన దేశమందునే రాణఁ గాంచు. 
పూజ్య విద్వాంసులెల్లెడన్ పూజలందు
భావము.
మూర్ఖుఁడు తన ఇంటిలోనే పూజింపఁబడును. ప్రభువు తన గ్రామమునందే పూజింపఁబడును. రాజు తన దేశమునందే పూజింపఁబడును. కాని విద్వాంసుఁడు మాత్రము అన్నిచోటులందూ పూజింపఁబడును.
జైహింద్.

29, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

అతి ప్రాచీనమైనది ఆంధ్రభాష.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.


27, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

మత్తరజినీ, ద్వయ, సమాశ్రీ,,సుగంధినీ, యతిర్నవ సుగంధి ద్వయ,కొంగు బంగరు ,రజినీకర ప్రియ,కల్పద్రుమ,దివివర్గ,గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ, ద్వయ, సమాశ్రీ,,సుగంధినీ, యతిర్నవ సుగంధి ద్వయ,కొంగు బంగరు ,రజినీకర ప్రియ,కల్పద్రుమ,దివివర్గ,గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ.
                       
"-గిరివరదమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిలేని నేత లేలికం!నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!నింగి నేల యేకమై జనున్?
భీత చేతనంబు లోకమౌ!ప్రేమలేని జీవులౌచు!బెంగ నిండు జీవితంబులన్?
గోత బడ్బ గొడ్డు తీరగుం!కోమలంబుగీడ్పడంగ!కొంగు,మోముజేర్చి రోదిలున్?
ప్రేత కర్మకాష్ట మేర్పడుం!భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!వెంగళత్వ మందుభావినిన్?

1,గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.నీతి లేని నేత లేలికన్!                  2.నింగి నేల యేకమై జనున్!
  భీత చేతనంబు లోకమౌ!                   బెంగ నిండు జీవితంబులున్!
  గోత బడ్డ గొ్డు తీరగుం!                    కొంగు మోము జేర్చి రోదిలున్!
  ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడున్!                  వెంగళత్వ మందు భావినిన్!

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!
ప్రేమలేని జీవు లౌచు!
కోమలంబు గీడ్పడంగ!
భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!

3.గర్భగత"-సుగంధినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిలేని నేత లేలికం!నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!
భీత చేతనంబు లోకమౌ!ప్రేమ లేని జీవులౌచు!
గోత బడ్డ గొడ్డుతీరగుం! కోమలంబు గీడ్పడంగ!
ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడుం!భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!

4.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంధి ద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!నింగి నేల యేకమై జనున్!
   ప్రేమలేని జీవు లౌచు!బెంగ నిండు జీవితంబులన్!
  కోమలంబు గీడ్పడంగ!కొంగు మోము జేర్చి రోదిలున్!
  భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!వెంగళత్వ మందు భావినిన్!

2.నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!నీతి లేని నేత లేలికన్!
   ప్రేమ లేని జీవు లౌచు!భీత చేతనంబు లోకమౌ!
  కోమలంబు గీడ్పడంగ!గోత బడ్డ గొడ్డు తీరగున్!
 భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడున్!

5.గర్భగత"-కొంగుబంగరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!నింగి నేల యేకమై జనుం!నీతి లేని నేత లేలికన్!
ష్రేమ లేని జీవులౌచు!బెంగ నిండు జీవితంబులం!భీత చేతనంబు లోకమౌ!
కోమలంబు గీడ్పడంగ!కొంగు మోము జేర్చి రోదిలుం!గోతబడ్డ గొడ్డు తీరగున్?
భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!వెంగళత్వ మందు భావినిం!ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడున్!

6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నింగి నేల యేకమై జనుం!నీతిలేని నేత లేలికన్?
బెంగన నిండు జీవితంబులం!భీత చేతనంబు లోకమౌ?
కొంగు మోము జేర్చి రోదిలుం!గోత బడ్డ గొడ్డు తీరగున్!
వెంగళత్వమందు భావినిం! ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడున్!

7.గర్భగత"-కల్పద్రుమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నింగి నేల యేకమై జనుం!నీతిలేని నేత లేలికం!నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టు!
బెంగ నిండు జీవితంబులం!భీత చేతనంబు లోకమౌ!ప్రేమలేని జీవులౌచు?
కొంగు మోము జేర్చి రోదిలుం!గోత బడ్డ గొడ్డు తీరగుం!కోమలంబు గీడ్పడంగ!
వెంగళత్వ మందు భావినిం!ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడుం!భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!

8.గర్భగత"-దివివర్గ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.త.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీమ నిష్ట భ్రష్టు పట్టె!నీతిలేని నేత లేలికం!నింగి నేల యేకమై జనున్!
ప్రేమలేని జీవులౌచు!భీత చేతనంబు లోకమౌ!బెంగ నిండు జీవితంబులన్!
కోమలంబు గీడ్పడంగ!గోత బడ్డ గొడ్డుతీరగుం!కొంగు మోముజేర్చి రోదిలున్?
భీమదాలు పెచ్చు పెర్గు!ప్రేత కర్మ కాష్ట మేర్పడుం!వెంగళత్వమందు భావినిన్!
స్వస్తి.
మూర్తి జుత్తాడ.
జైహింద్.

26, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

సద్బుధ, జడిపిలు,నమ్మిక,సబబా,సజ్జమ,కానని చేష్ట,తారణమెంచ,తృళ్ళు యశలా,కారణజన్మ,గర్భ "-నీతిగమన"-వృత్తమురచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
సద్బుధ, జడిపిలు,నమ్మిక,సబబా,సజ్జమ,కానని చేష్ట,తారణమెంచ,తృళ్ళు యశలా,కారణజన్మ,గర్భ "-నీతిగమన"-వృత్తమురచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
               

"-నీతిగమన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స,భ.భ.స.జ.ర.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘను డేనంచును తృళ్ళకు!కనరాని చేష్ట లేల?కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
ధనమే! మేలన బోకుమి?తనియంగ సౌఖ్యమెంచు?తారణ మెంచన్వలె జీవా!
మననీయుండవు,గావొకొ!మను,గౌరవంబుపెంచి!మారణమెంచన్వలదోయీ!
జననిం మెచ్చుమి!నిచ్చెలు!చను,మంచి నెంచి నిచ్ఛ!జారుల భేదించుమి శూరా!

1.గర్భగత"- సద్బుధ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.భ.గణములు.వృ.సం.436.ప్రాసగలదు.
ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు?
ధనమే!మేలనబోకుమి?
మన నీయుండవు గావొకొ?
జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!

2.గర్భగత"-జడిపిలు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.జ.గగ.గణములు.వృ.సం.44.ప్రాసగలదు.
కనరాని చేష్ట లేల?
తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!
మను గౌరవంబు పెంచి!
చను, మంచినెంచి నిచ్ఛ!

3.గర్భగత"-నమ్మిక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.య.గణములు.వృ.సం.103.ప్రాసగలదు.
కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
తారణ మెంచన్వలె జీవా?
మారణ మెంచన్వలదోయీ?
జారుల భేదించుమి శూరా!

4.గర్భగత"-సబబా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.భ.స.జ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు! కనరాని చేష్టల!
ధనమే!మేలనబోకుమి!తనియంగ సౌఖ్య మెంచు!
మననీయుండవు గావొకొ?మను గౌరవంబు పెంచి!
జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!చను మంచి నెంచి నిచ్ఛ!

5.గర్భగత"-సజ్జమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.మ.స.భ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్టలేలా? కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
తనియంగ సౌఖ్య మెంచు! తారణ మెంచన్వలె జీవా!
మను గౌరవంబు పెంచి! మారణ మెంచన్వలదోయీ?
చను మంచి నెంచి నిచ్ఛ! జారుల భేదించుమి శూరా!

6.గర్భగత,లఘ్వంత"-కాననిచేష్ట"-
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.మ.స.భ.త.య.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్ట లేలా?కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు!
తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!తారణమెంచన్వలె?జీవా!ధనమే!మేలనబోకుమి?
మను గౌరవంబు పెంచి!మారణ మెంచన్వలదోయీ?మన నీయుండవుగావొకొ?
చను మంచి నెంచి నిచ్ఛ!జారుల భేదించుమి శూరా!జననిం మెచ్చుమినిచ్చెలు!                                                                          

7.గర్భగత"-తారణమెంచ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.య.స.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?ఘనుడేనంచును తృళ్ళకు!
తారణ మెంచన్వలె?జీవా!ధనమే!మేలన బోకుమి?
మారణ మెంచన్వలదోయీ?మననీయుండవు గావొకొ?
జారుల భేదించుమి శూరా!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!

8.గర్భగత లఘ్వంత"-తృళ్ళు"-
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.య.స.భ.భ.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?ఘను డేనంచును తృళ్ళకు!కనరాని చేష్టలేల?
తారణ మెంచన్వలె?జీవా!ధనమే!మేలన బోకుమి?తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!
మారణ మెంచన్వలదోయీ?మననీయుండవు గావొకొ?మను,గౌరవంబు పెంచి!
జారుల భేదించుమి శూరా!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!చను మంచెంచి నిచ్ఛ!

9,గర్భగత"-యశలా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.త.య.స.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్ట లేల?ఘను డేనంచును తృళ్ళకు!
తనియంగ సౌఖ్య మెంచు!ధనమే!మేలన బోకుమి?
మను,గౌరవంబు పెంచి!మన నీయుండవు గావొకొ?
చను,మంచెంచి నిచ్ఛ!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు!

10,గర్భగత"-కారణ జన్మ"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.త.య.స.స.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనరాని చేష్టలేల?ఘను డేనంచును తృళ్ళకు! కారణ జన్ముండవు సుమ్మీ?
తనియంగ సౌఖ్యమెంచు!ధనమే!మేలన బోకుమి?తారణ మెంచన్వలె జీవా!
మను,గౌరవంబు పెంచి!మననీయుండవు గావొకొ?మారణ మెంచన్వలదోయీ?
చను,మంచెంచి నీచ్ఛ!జననిం మెచ్చుమి నిచ్చెలు! జారుల భేదించుమిశూరా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

25, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

నిదర్శనా,కులాశ్రి,రాజియ,జీవనపొత్తం,కావని,విలసిలు,రాజియ,చింతార్భటి,జాబిలి,పెన్నిధి,గర్భ"-త్రిభుజార్షజ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
నిదర్శనా,కులాశ్రి,రాజియ,జీవనపొత్తం,కావని,విలసిలు,రాజియ,చింతార్భటి,జాబిలి,పెన్నిధి,గర్భ"-త్రిభుజార్షజ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ.
                 
"-త్రిభుజార్షజ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.జ.జ.ర.జ.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన పొత్తము మొత్తము శివంబెటు కానదాయె!చింతలార్భటిం విలసిల్లెన్!
పావన మెచ్చట లేదయె!భవాలను మాప రావ!పంతులేని పాపము నిండెన్!
కావగ రావిట నేలయ?కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!కాంతినింపు శోభిల లోకమ్!
శ్రీవర మిత్రమ శంకర! శివాని!భవాని!మెచ్చ!చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!

1.గర్భగత"-నిదర్శనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.439,ప్రాసగలదు.
జీవన పొత్తమ మొత్తము
పావన మెచ్చట లేదయె?
కావగ రావిట నేలయ?
శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

2.గర్భగత"-కులాశ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.జ.గల.గణములు.వృ.సం.174.ప్రాసగలెటు
శివం బెటు కానదాయె!
భవాలను మాప రావ!
కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!
శివాని!భవాని మెచ్చ!

3.గర్భగత"-రాజియ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.య.గణములు.వృ.సం.107.ప్రాసగలదు.
చింతలార్భటిం విలసిల్లెన్!
పంతులేని పాపము నిండెన్!
కాంతి నింపు శోభిల లోకం!
చెంత నిల్చి కావుమి దేవా!

4.గర్భగత"-జీవన పొత్తం"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.భ.జ.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన పొత్తము మొత్తము!శివంబెటు కానదాయె?
పావన మెచ్చట లేదయె?భవాలను మాప రావ!
కావగ రావిట నేలయ? కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!
శ్రీవర మిత్రమ శంకర!శివాని!భవాని మెచ్చ!

5.గర్భగత"-కావని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.ర.జ.భ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివంబెటు గానదాయె?చింత లార్భటిం విలసిల్లెన్!
భవాలను మాప రావ?పంతు లేని పాపము నిండెన్!
కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!కాంతి నింపు శోభిల లోకం!
శివాని!భవాని!మెచ్చ!చెంత నిల్చి గావుమి  దేవా!

6.గర్భగత"-లఘ్వంత విలసిలు"-
ఉత్కృతిఛందము.జ.జ.ర.జ.భ.మ.స.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివంబెటు కానదాయె?చింత లార్భటిం విలసిల్లెం!జీవన పొత్తము మొత్తము!
భవాలను మాప రావ?పంతు లేని పాపము నిండెం!పావన మెచ్చట లేదయె?కవీంద్రుల పెన్ని ధీవు!కాంతి నింపు శోభిల లోకం! కావగ రావిట నేలయ?
శివాని!భవాని!మెచ్చ!చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

7.గర్భగత"-రాజియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.య.భ.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింతలార్భటిం విలసిల్లెం!జీవన పొత్తము మొత్తము!
పంతులేని పాపము నిండెం!పావన మెచ్చట లేదయె?
కాంతి నింపు శోభిల లోకం!కావగ రావిట నేలయ?
చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

8,గర్భగత.లఘ్వంత"-చింలార్భటి"-.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.య.భ.భ.భ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింత లార్భటిం విలసిల్లెం!జీవన పొత్తము మొత్తము!శివం బెటు కానదాయె?
పంతులేని పాపము నిండెం!పావన మెచ్చట లేదయె?భవాలను మాప రావ?
కాంతి నింపు శోభిల లోకం!కావగ రావిట నేలయ?కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!
చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!శివాని!భవాని మెచ్చ!

9.గర్భగత"-జాబిలి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.ర.స.స.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివం బెటు కానదాయె?జీవన పొత్తము మొత్తము!
భవాలను మాప రావ?పావన మెచ్చట లేదయె?
కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!కావగ రావిట నేలయ?
శివాని!భవాని!మెచ్చ!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

10,గర్భగత"-పెన్నిధి"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.జ.జ.ర.స.స.స.జ.భ.గగ.గణములు.యతులు.య9,18
.ప్రాసనీమముగలదు.
శివంబెటు కానదాయె?జీవన పొత్తము మొత్తము!చింత లార్భటిం విలసిల్లెన్!
భవాలను మాప రావ?పావన మెచ్చట లేదయె?పంతులేని పాపము నిండెం!
కవీంద్రుల పెన్ని ధీవు! కావగ రావిట నేలయ?  కాంతి నింపు శోభిల లోకం!
శివాని!భవాని!మెచ్చ!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!  చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

24, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

రసయాద్వయ,మృదుమానస,రసాయన,భీత చేతనాద్వయ,మౌనగీతి యుగళ,ధృతిరసయా,గర్భ"-సామ్యవాద"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
రసయాద్వయ,మృదుమానస,రసాయన,భీత చేతనాద్వయ,మౌనగీతి యుగళ,ధృతిరసయా,గర్భ"-సామ్యవాద"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                   
"-సామ్యవాద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మేనబ్రాణము దాల్చు జీవా!మేటి జ్ఞానివి నీవెగా!మేలు సర్వుల కోర వేలా?
తాను గొప్పగ దల్ప నేలా?తాడి నీడవు గాకుమా!దాలిగుంటలొ కుక్క గాకన్?
నేనునాదనహం బదేలా!నీటిమూటలుభోగముల్!నీలి మేఘము,చిన్కునట్లుం
మానవత్వం నిల్పుభూమిం!మాటనిల్కడ త్యాగతం!మాలివై!గను దేశఖ్యాతిం

మాలివై=కాపలాదారుడవై,దాలిగుంట=పాలుకాచుట కేర్పరచిన గుంట,
నీటిమూట=నీటియందలి మూట(నిష్ప్రయోజనము)

1,గర్భగత"-రసయా"-ద్వయవృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
1.మేన బ్రాణము దాల్చు జీవా!   2.మేలు సర్వుల కోర వేలా?
   తాను గొప్పగ దల్ప నేలా?          దాలిగుంటలొ కుక్క గాకన్?
  నేను నాదనహం బదేలా?           నీలి మేఘము చిన్కు నట్లున్!
 మానవత్వము నిల్పు భూమిన్!   మాలివై గను దేశ ఖ్యాతిన్!

2.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
మేటి జ్ఞానివి నీవెగా!
తాటి నీడవు గాకుమా!
నీటి మూటలు భోగముల్!
మాట నిల్కడ త్యాగతన్!

3.గర్భగత"-రసాయన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మేన బ్రాణము దాల్చు జీవా!మేటి జ్ఞానివి నీవెగా?
తాను గొప్పగ దల్ప నేలా?తాటి నీడవు గాకుమా!
నేను నాద నహంబదేలా?నీటి మూటలు భోగముల్?
మానవత్వమునిల్పు భూమిన్! మాట నిల్కడ త్యాగతన్!

4.గర్భగత"భీత చేతనా"-దవ్య వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.మేటి జ్ఞానివి నీవెగా?మేలు సర్వుల కోర వేలా?
   తాటి నీడవు గాకుమా!దాలిగుంటలొ కుక్క గాకన్!
   నీటిమూటలు భోగముల్?నీలి మేఘము చిన్కు నట్లున్?
  మాట నిల్కడ త్యాగతం!మాలివై గను దేశ ఖ్యాతిన్!

2.మేటి జ్ఞానివి నీవెగా!మేన బ్రాణము దాల్చు జీవా!
   తాటి నీడవు గాకుమా!తాను గొప్పగ దల్ప నేలా?
   నీటి మూటలుభోగముల్!నేను నాద నహంబ దేల?
  మాట నిల్కడ త్యాగతం!మానవత్వము నిల్పు భూమిన్!

5.గర్భగత"-మౌనగీతి"-యుగళ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.జ.జ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
1,
మేటి జ్ఞానివి నీవెగా!మేలు సర్వుల గోర వేరా?మేన బ్రాణము దాల్చు జీవా!
తాటి నీడవు గాకుమా!దాలిగుంటలొ కుక్క గాకం!తాను గొప్పగ దల్ప నేలా?
నీటిమూటలుభోగముల్!నీలిమేఘము చిన్కు నట్లుం,నేనునాదనహంబదేలా!
మాట నిల్కడ త్యాగతం!మాలివై!గను దేశ ఖ్యాతిం?మానవత్వము  నిల్పు భూమిన్?
2.
మేటి జ్ఞానివి నీవెగా!మేనబ్రాణము దాల్చు జీవా!మేలు సర్వుల గోర వేలా?
తాడి నీడవు గాకుమా!తాను గొప్పగ!దల్పనేలా?దాలిగుంటలొ కుక్క గాకన్?
నీటి మూటలు భోగముల్!నేను,నాద నహం బదేలా!నీలి మేఘము చిన్కు నట్లున్?
మాటనిల్కడ త్యాగతం!మానవత్వము నిల్పు భూమిం!మాలివై గను దేశ ఖ్యాతిన్?

6.గర్భగత"-ధృతిరసయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మేలు సర్వుల కోర వేలా?మేన బ్రాణము దాల్చు జీవా!
దాలిగుంటలొ కుక్క గాకం!తాను గొప్పగ దల్ప నేలా?
నీలిమేఘము చిన్కు నట్లుం?నేను,నాద నహంబదేలా?
మాలివైగను దేశఖ్యాతిం!మానవత్వం నిల్పు భూమిన్?

7.గర్భగత"-యశోరసయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
మేలు సర్వుల కోరవేలా?మేనబ్రాణము దాల్చుజీవా!మేటిజ్ఞానివి నీవెగా?
దాలిగుంటలొ కుక్కగాకం!తాను గొప్పగ దల్పనేలా?తాడినీడవు గాకుమా!
నీలి మేఘము చిన్కు నట్లుం?నేను,నాద నహం బదేలా?నీటి మూటలు భోగముల్!                                                                                              
మాలివై గను దేశ ఖ్యాతిం!మానవత్వము నిల్పు భూమిం!మాట నిల్కడ త్యాగతన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

23, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

సామని,తారాడు,భూధర,త్వగతి,మాయాతి,శ్రీపాలనా,రారయ,రయాతిగ,భ్రాంతిలు,రాయజ,గర్భ"-మాయాతంత్ర"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
సామని,తారాడు,భూధర,త్వగతి,మాయాతి,శ్రీపాలనా,రారయ,రయాతిగ,భ్రాంతిలు,రాయజ,గర్భ"-మాయాతంత్ర"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
               
"-మాయాతంత్ర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.త.త.త.త.మ.య.య.గగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
శ్రీపాల!నాపాల!గోపాల!జీవేశ!లోకేశ!శ్రీశా!చింతలం బాపి గావ రావా?
భూపాళి సద్బుద్ధి నీవయ్య!బ్రోవంగ లోకంబు నీతిం!పొంతనంబేది? వీరి చర్యన్?
పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!వావెంచ మానేరు నీచుల్!పంతమే ముఖ్య మాయె!నెంచన్?        
దీపంబు వెల్గించు శాసించి!దేవాది దేవా!శుభాంగా!తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా!
                                                                                     
1.గర్భగత"-సామని"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.త.త.గణములు.వృ.సం.293.ప్రాసగలదు.
శ్రీపాల నాపాల గోపాల!
భూపాళి సద్భుద్ధి నీవయ్య!
పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!
దీపంబు వెల్గించు శాసించి!

2.గర్భగత"-తారాడు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.త.గగ.గణములు.వృ.సం.37.ప్రాసగలదు.
జీవేశ  లోకేశ   శ్రీశా!
బ్రోవంగ లోకంబు నీతిన్!
వావెంచ మానేరు నీచుల్!
దేవాది దేవా శుభాంగా!

3.గర్భగత"-భూధర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.ర.య.గణములు.వృ.సం.75.ప్రాసగలదు.
చింతలం బాపి గావ రావా?
పొంతనం బేది?వీరి చర్యన్!
పంతమే ముఖ్య మాయె!నెంచన్?
తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా!

4.గర్భగత"-త్వగతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.త.త.త.త.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శ్రీపాల నాపాల గోపాల!జీవేశ  లోకేశ  శ్రీశా!
భూపాళి సద్బుద్ధి నీవయ్య!బ్రోవంగ లోకంబు నీతిన్
పాపాత్ములన్ మాపి రక్షించు!వావెంచ మానేరు నీచుల్!
దీపంబు వెల్గించి శాసించు!దేవాది దేవా!శుభాంగా!

5.గర్భగత"-మాయారి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.త.మ.య.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవేశ లోకేశ శ్రీశా!చింతలం బాపి గావ రావా?
బ్రోవంగ లోకంబు నీతిం?పొంతనంబేది? వీరిచర్యన్!
వావెంచ మానేరు నీచుల్?పంతమే ముఖ్య మాయె!నెంచన్?
దేవాది దేవా!శుభాంగా! తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా!

6.గర్భగత"-లఘ్వంత-శ్రీపాలనా"-
ఉత్కృతిఛందముత.త.మ.య.జ.మ.ర.ర.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవేశ లోకేశ శ్రీశా!చింతలం బాపి గావ రావా!శ్రీపాల నాపాల గోపాల!
బ్రోవంగ లోకంబు నీతిం?పొంతనం బేది వీరి చర్యం!భూపాళి సద్బుద్ధి నీవయ్య!
వావెంచ మానేరు నీచుల్?పంతమే ముఖ్య మాయె!నెంచన్?పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!
దేవాదిదేవా!శుభాంగా!తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా!దీపంబు. వెల్గించు! శాసించి !

7,గర్భగత"-రారయ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.ర.ర.త.త.త.గణములు.యతి.10,వ,యక్షరము.
చింతలం బాపి గావ రావా!శ్రీపాల నాపాల గోపాల!
పొంతనంబేది?వీరిచర్యం!భూపాళి సద్బుద్ధి నీవయ్య!
పంతమే ముఖ్య మాయె!నెంచన్?పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!
తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా?దీపంబు వెల్గించు శాసించి!

8,గర్భగత"-రయాతిగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.త.త.త.త.త.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింతలం బాపి గావ రావా!శ్రీపాల నాపాల గోపాల!జీవేశ లోకేశ శ్రీశా!
పొంతనంబేది?వీరిచర్యం!భూపాళి సద్బుద్ధి నీవయ్య!బ్రోవంగ లోకంబు నీతిన్?
పంతమే ముఖ్య మాయె?నెంచం?పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!వావెంచ మానేరు  నీచుల్!
తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా!దీపంబు వెల్గించు శాసించి!దేవాది దేవా! శుభాంగా!

9,గర్భగత"-భ్రాంతిలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.త.మ.ర.ర.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవేశ లోకేశ శ్రీశా!శ్రీపాల నాపాల గోపాల!
బ్రోవంగ లోకంబు నీతిం?భూపాళి సద్ద్బుద్ధి నీవయ్య!
వావెంచ మానేరు నీచుల్!పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!
దేవాది దేవా శుభాంగా!దీపంబు వెల్గించు శాసించి!

10.గర్భగత"-రాయజ"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.త.త.మ.ర.ర.ర.య.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవేశ లోకేశ శ్రీశా!శ్రీపాల నాపాల గోపాల!చింతలం బాపి గావ రావా?
బ్రోవంగ లోకంబు నీతిం?భూపాళి సద్బుద్ధి నీవయ్య!పొంతనంబే లేని వీరి చర్యల్!
వావెంచ మానేరు నీచుల్?పాపాత్ములం మాపి రక్షించు!పంతమే ముఖ్యమాయె నెంచన్?                                       దేవాదా దేవా శుభాంగా!దీపంబు వెల్గించు శాసించి!తెంతు రివ్వారు ముక్తి మార్గా!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

22, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

నిదర్శనా,కులాశ్రి,రాజియ,జీవనపొత్తం,కావని,విలసిలు,రాజియ,చింతార్భటి,జాబిలి,పెన్నిధి,గర్భ"-త్రిభుజార్షజ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
నిదర్శనా,కులాశ్రి,రాజియ,జీవనపొత్తం,కావని,విలసిలు,రాజియ,చింతార్భటి,జాబిలి,పెన్నిధి,గర్భ"-త్రిభుజార్షజ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
"-త్రిభుజార్షజ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.జ.జ.ర.జ.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన పొత్తము మొత్తము శివంబెటు కానదాయె!చింతలార్భటిం విలసిల్లెన్!
పావన మెచ్చట లేదయె!భవాలను మాప రావ!పంతులేని పాపము నిండెన్!
కావగ రావిట నేలయ?కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!కాంతినింపు శోభిల లోకమ్!
శ్రీవర మిత్రమ శంకర! శివాని!భవాని!మెచ్చ!చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!

1.గర్భగత"-నిదర్శనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.439,ప్రాసగలదు.
జీవన పొత్తమ మొత్తము
పావన మెచ్చట లేదయె?
కావగ రావిట నేలయ?
శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

2.గర్భగత"-కులాశ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.జ.గల.గణములు.వృ.సం.174.ప్రాసగలెటు
శివం బెటు కానదాయె!
భవాలను మాప రావ!
కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!
శివాని!భవాని మెచ్చ!

3.గర్భగత"-రాజియ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.య.గణములు.వృ.సం.107.ప్రాసగలదు.
చింతలార్భటిం విలసిల్లెన్!
పంతులేని పాపము నిండెన్!
కాంతి నింపు శోభిల లోకం!
చెంత నిల్చి కావుమి దేవా!

4.గర్భగత"-జీవన పొత్తం"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.భ.జ.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన పొత్తము మొత్తము!శివంబెటు కానదాయె?
పావన మెచ్చట లేదయె?భవాలను మాప రావ!
కావగ రావిట నేలయ? కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!
శ్రీవర మిత్రమ శంకర!శివాని!భవాని మెచ్చ!

5.గర్భగత"-కావని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.ర.జ.భ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివంబెటు గానదాయె?చింత లార్భటిం విలసిల్లెన్!
భవాలను మాప రావ?పంతు లేని పాపము నిండెన్!
కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!కాంతి నింపు శోభిల లోకం!
శివాని!భవాని!మెచ్చ!చెంత నిల్చి గావుమి  దేవా!

6.గర్భగత"-లఘ్వంత విలసిలు"-
ఉత్కృతిఛందము.జ.జ.ర.జ.భ.మ.స.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివంబెటు కానదాయె?చింత లార్భటిం విలసిల్లెం!జీవన పొత్తము మొత్తము!
భవాలను మాప రావ?పంతు లేని పాపము నిండెం!పావన మెచ్చట లేదయె?కవీంద్రుల పెన్ని ధీవు!కాంతి నింపు శోభిల లోకం! కావగ రావిట నేలయ?
శివాని!భవాని!మెచ్చ!చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

7.గర్భగత"-రాజియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.య.భ.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింతలార్భటిం విలసిల్లెం!జీవన పొత్తము మొత్తము!
పంతులేని పాపము నిండెం!పావన మెచ్చట లేదయె?
కాంతి నింపు శోభిల లోకం!కావగ రావిట నేలయ?
చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

8,గర్భగత.లఘ్వంత"-చింలార్భటి"-.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.య.భ.భ.భ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చింత లార్భటిం విలసిల్లెం!జీవన పొత్తము మొత్తము!శివం బెటు కానదాయె?
పంతులేని పాపము నిండెం!పావన మెచ్చట లేదయె?భవాలను మాప రావ?
కాంతి నింపు శోభిల లోకం!కావగ రావిట నేలయ?కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!
చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!శివాని!భవాని మెచ్చ!

9.గర్భగత"-జాబిలి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.ర.స.స.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివం బెటు కానదాయె?జీవన పొత్తము మొత్తము!
భవాలను మాప రావ?పావన మెచ్చట లేదయె?
కవీంద్రుల పెన్నిధీవు!కావగ రావిట నేలయ?
శివాని!భవాని!మెచ్చ!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!

10,గర్భగత"-పెన్నిధి"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.జ.జ.ర.స.స.స.జ.భ.గగ.గణములు.యతులు.య9,18
.ప్రాసనీమముగలదు.
శివంబెటు కానదాయె?జీవన పొత్తము మొత్తము!చింత లార్భటిం విలసిల్లెన్!
భవాలను మాప రావ?పావన మెచ్చట లేదయె?పంతులేని పాపము నిండెం!
కవీంద్రుల పెన్ని ధీవు! కావగ రావిట నేలయ?  కాంతి నింపు శోభిల లోకం!
శివాని!భవాని!మెచ్చ!శ్రీవర మిత్రమ శంకర!  చెంత నిల్చి గావుమి దేవా!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

21, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

రసజలద్వయ,ఘోషణయుగళ,రమితా,మృదుమానస,నీతివినాద్వయ,రమసా,హృత్కమల,రసత్రిజభా,రసజ్ఞ,రమసజా,రామాశ్రిజ,,. ,రాసినీ,రసోజ్వల,చైతన్య,దోషక,రతిభ్రమ,నీతిపాల ,గర్భ"-కాలధర్మ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్. 
రసజలద్వయ,ఘోషణయుగళ,రమితా,మృదుమానస,నీతివినాద్వయ,రమసా,హృత్కమల,రసత్రిజభా,రసజ్ఞ,రమసజా,రామాశ్రిజ,,. ,రాసినీ,రసోజ్వల,చైతన్య,దోషక,రతిభ్రమ,నీతిపాల ,గర్భ"-కాలధర్మ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
"- కాలధర్మ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.జ.ర.భ.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.11,19,
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిదూరులు నేతిబీరలు!నేలదోచే నీచాళురు!నేల సంద్రము నెట్టగా!
ప్రీతి హీనులు ప్రేత కర్ములు!పేలవంబౌ వాచాలురు!బేలరై రిల పౌరులే!
పూత ధర్ములు పోతరించిరి!బోలె చేతం పట్టింతురు!పోలి కెంతురు దివ్యులం   ఘాతుకుల్భువి,కాతు రెంచగ!కాలధర్మం"తప్పౌ నొకొ?కాలుడే సరిజూచుతన్!

1.గర్భగత"-రజలద్వయ"-వృత్తములు.
పంక్తిఛందము.ర.స.జ.ల.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.నీతిదూరులు నేతిబీరలు!
  ప్రీతి హీనులు  ప్రేత కర్ములు!
 పూత ధర్ములు పోతరించిరి!
ఘాతుకుల్భువి కాతు రెంచగ?

2.నేతిబీరలు నీతి దూరులు!
    ప్రేత కర్ములు ప్రితి హీనులు!
   పోతరంబున భూతి నింపెడి!
  కాతు రెంచగ?ఘాతుకుల్భువి!

2.గర్భగత"-ఘోషణయుగళ"-వృత్తములు..
సుప్రతిష్టఛందము.ర.లల.గణములు.వృ.సం.27.ప్రాసగలదు.
1.నీతి దూరులు.                 2.నేతిబీరలు
   ప్రీతి హీనులు                      ప్రేత కర్ములు
  పూత ధర్ములు                     పోతరించిరి
  ఘాతుకుల్భువి!                   కాతు రెంచగ?

3.గర్భగత"-రమితా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.మ.లల.గణములు.వృ.సం.195.ప్రాసగలదు.
నేల దోచే!నీచాళురు!
పేలవంబౌ!వాచాలురు!
బోలె చేతం పట్టింతురు!
"కాలధర్మం"తప్పౌనొకొ?

4.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
నేల సంద్రము నెట్టగా!
బేలరైరిల! పౌరులే?
పోలికెంతురు దివ్యులన్!
కాలుడే సరి జూచుతన్!

5.గర్భగత"-నీతివినా ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.స.జ.జ.మ.భ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.నీతిదూరులు నేతిబీరలు!నేల దోచే నీచాళురు!
ప్రీతి హీనులు ప్రేత కర్ములు!పేలవంబౌ వాచాలత!
పూత ధర్ములు పోతరించిరి!బోలె చేతం పట్టింతురు!
ఘాతుకుల్భువి కాతు రెంచగ?"కాలధర్మం"-తప్పౌనొకొ?

2.నేతిబీరలు నీతి దూరులు!నేల దోచే!నీచాళురు!
   ప్రీతి హీనులు ప్రేత కర్ములు!పేలవంబౌ వాచాలత!
   పూత ధర్ములు!పోతరించిరి!బోలె చేతం పట్టింతురు!
  కాతు రెంచగ?ఘాతుకుల్భువి!"కాలధర్మం"తప్పౌ నొకొ?

6.గర్భగత"-రమసా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.ర.మ.స.జ.జ.గ.గణములు.యతి.9,.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేల దోచే నీచాళురు!నేల సంద్రము నేట్టగా!
పేలవంబౌ వాచాలత! బేల రైరిల పౌరులే?
బోలె చేతం పట్టింతురు!పోలికెంతురు దివ్యులన్!
"కాలధర్మం"-తప్పౌనొకొ?కాలుడే సరి జూచుతన్!

7.గర్భగత"లఘ్వంత హృత్కమల"-
ఉత్కృతిఛందము.ర.మ.స.జ.జ.త.భ.ర.లల.గణములు.యతులు.9,17
.ప్రాసనీమముగలదు.
నేల దోచే నీచాళురు!నేల సంద్రము నెట్టగా!నీతి దూరులు నేతిబీరలు!
పేలవంబౌ వాచాలత!బేల రైరిల పౌరులే?ప్రేత కర్ములు!ప్రీతి హీనులు!!
బోలె చేతం పట్టింతురు!పోలికెంతురుదివ్యులం!పూత ధర్ములు!పోతరించిరి!  కాలధర్మం"-తప్పౌ నొకొ?కాలుడే,సరి జూచుతం!కాతురెంచగ?ఘాతుకుల్భువి

8.గర్భగత"-రసత్రిజభా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.జ.జ.జ.భ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము
.ప్రాసనీమముగలలదు.
నేల సంద్రము నెట్టగా!నీతి దూరులు నేతి బీరలు!
బేల లైరిల పౌరులే?ప్రేత కర్ములు!ప్రీతి హీనులు!
పోలికెంతురు దివ్యులం!పూత ధర్ములు,పోతరించిరి!
కాలుడే!సరి జూచుతం!కాతు రెంచగ !ఘాతుకుల్భువి!

9.గర్భగత"-లఘ్వంత రసజ్ఞ"-
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.జ.జ.భ.ర.త.లల.గణములు.యతులు.9,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేల సంద్రము నెట్టగా!నీతి దూరులు నేతి బీరలు!నేల దోచే!నీచాళురు!
బేల రైరిల పౌరులే?ప్రేత కర్ములు ప్రీతి హీనులు!పేలవంబౌ!వాచాలత!
పోలికెంతురు దివ్యులం!పూతధర్ములు పోతరించిరి!బోలె చేతం!  పట్టింతురు!
కాలుడే!సరి జూచుతం?కాతు రెంచగ!ఘాతుకుల్భువి!కాలధర్మం"తప్పౌనొకొ?

10,గర్భగత"-రమసజా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము ర.మ.స.జ.జ.భ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేల దోచే నీచాళురు!నీతి దూరులు నేతి బీరలు!
పేలవంబౌ!వాచాలత!ప్రేత కర్ములు ప్రీతి హీనులు!!
బోలె చేతం పట్టింతురు!పూత ధర్ములు పోతరించిరి!
కాలధర్మం"తప్పౌనొకొ?కాతు రెంచగ?ఘాతుకుల్భువి!

11.గర్భగత"-రామాశ్రిజ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.మ.స.జ.జ.భ.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.9,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలదోచే!నీచాళురు!నీతి దూరులు!నేతిబీరలు!నేల సంద్రము నెట్టగా!
పేలవంబౌ!వాచాలత!ప్రేత కర్ములుప్రీతిహీనులు!బేలరైరిల!పౌరులే?
బోలె చేతం బట్టింతురు!పూత ధర్ములు పోతరించిరి!పోలికెంతురు దివ్యులన్!
కాలధర్మం"తప్పౌనొకొ?కాతు రెంచగ!ఘాతుకుల్భువి?కాలుడే సరిజూచుతన్!

12.గర్భగత"-రాశినీ"-వృతము.
 ధృతిఛందము.ర.స.జ.జ.భ.ర.గణములు.యతి11,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేతి బీరలు నీతి దూరులు!నేల సంద్రము నెట్టగా!
ప్రేత కర్ములు ప్రీతి హీనులు! బేలరై రిల పౌరులే?
పూతధర్ములు పోతరించిరి!పోలికెంతురు!దివ్యులన్!
కాతు రెంచగ ఘాతుకుల్భువి?కాలుడే!సరి చూచుతన్!

13.గర్భగత లఘ్వంత"-రసోజ్ఞ"-
ఉత్కృతిఛందము,ర.స.జ.జ.భ.ర.ర.మ.లలగుణములు.యతులు.11,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేతిబీరలు!నీతి దూరులు!నేల సంద్రము నెట్టగా!నేల దోచే నీచాళురు!
ప్రేత కర్ములు!ప్రీతి హీనులు!బేలరైరిల పౌరులే!పేలవంబౌ?వాచాలత!
పూత ధర్ములు పోతరించిరి!పోలికెంతురు దివ్యులం!బోలె చేతం పట్టింతురు!
కాతు రెంచగ!ఘాతుకుల్భువి!కాలుడే!సరి చూచుతం!కాలధర్మం"తప్పౌనొకొ?

14.గర్భగత"-చైతన్య వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.త.భ.గణములు.వృ.సం.419,ప్రాసగలదు.
నేల దోచే!నీచాళురు!
పేలవంబౌ!వాచాలత!
బోలె చేతం పట్టింతురు,
కాలధర్మం" తప్పౌనొకొ?

15.గర్భగత"దోషక"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.ర.త.భ.ర.లల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలదోచే!నీతిదూరులు!నేతి బీరలు!
పేలవంబౌ!ప్రీతిహీనులు!ప్రేత కర్ములు!
బోలె చేతం!పోతరించిరి!పూత ధర్ములు!
"కాలధర్మం"-ఘాతుకుల్భువి!కాతు రెంచగ?

16,గర్భగత"-రతిభ్రమ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.త.భ.ర.స.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలదోచే!నీతిదూరులు!నేతిబీరలు!నీచాళురు!
పేలవంబౌ!ప్రీతి హీనులు!ప్రేత కర్ములు!వాచాలత!
బోలె చేతం!పోతరించిరి!పూత ధర్ములు!పట్టింతురు!
కాలధర్మం"ఘాతుకుల్భువి!కాతు రెంచగ?తప్పౌనొకొ?

17.గర్భగత"-నీటిపాల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.భ.ర.స.భ.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలదోచే!నీతిదూరులు!నేతిబీరలు నీచాళురు!నేల సంద్రము నెట్టగా?
పేలవంబౌ!ప్రీతిహీనులు!ప్రేత కర్ములు!వాచాలత! బేలరైరిల!పౌరులే?
బోలెచేతం పోతరించిరి!పూత ధర్ములు!పట్టింతురు!పోలికెంతురు దివ్యులన్
కాలధర్మం"ఘాతుకుల్భువి!కాతు రెంచగ,తప్పౌనొకొ?కాలుడే!సరి జూచుతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

20, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

నయ,కులాశ్రి,కళా,గవాంపతి,సుఖమయ,సుఖతా,నమనా,వడగొను,సంధురీగడిమిగురు,గర్భ"-సిడిముడి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

నయ,కులాశ్రి,కళా,గవాంపతి,సుఖమయ,సుఖతా,నమనా,వడగొను,సంధురీగడిమిగురు,గర్భ"-సిడిముడి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
"-సిడిముడి"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.న.న.న.జ.జ.ర.న.స.గగ.గణములు.
యతులు.10,18, ప్రాసనీమముగలదు.
సిడిముడి పడ వలదు!శివాయను చాలు ముక్తి!జీవితము సుఖవంతంబౌ!
చెడువిడి నడువు మిల!శివంబగు మార్గమెంచి!సేవను గడుపు జన్మంబున్!
గడిమిగిరి నుడువకు!గవాంపతి  కీర్తి సేయు!గావు కొన కను సత్యంబున్!
వడగొన దురితము కను!భవాంబుధి నీల్గ మాని!భావుకము లలరం జీవా!

సిడిముడి=కోపము,గడిమిగిరి=హద్దు మీరి,శివంబగు=శాంతమగును,
గవాంపతి=సూర్యుడు,వడగొన=తాపము నందగ,దురితముకను=
చెడును చూడుము,భవాంబుధి=పాప సముద్రము,భావుకము=శుభము.

1.గర్భగత"-నయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.వృ.సం.512.ప్రాసగలదు.
సిడిముడి పడ వలదు!
చెడువిడి నడువు మిల!
గడి మిగిరి నుడువకు!
వడగొన దురితము కను!

2.గర్భగత"-కులాశ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.జ.గల.గణములు.వృ.సం.174.ప్రాసగలదు.
శివా యను చాలు ముక్తి!
శివంబగు మార్గ మెంచి!
గవాంపతి కీర్తి సేయు!
భవాంబుధి నీల్గ మాని!

3.గర్భగత"-కళా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.న.మ.గణములు.వృ.సం.63.ప్రాసగలదు.
జీవితము సుఖ వంతంబౌ!
సేవను గడుపు జన్మంబున్!
గావు కొనకను సత్యంబున్!
భావుకంబు లలరం!జీవా!

4.గర్భగత"-గవాంపతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.న.జ.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిడిముడి పడవలదు!శివా యను చాలు ముక్తి!
చెడువిడి నడువు మిల!శివంబగు మార్గ మెంచి!
గడి మిగిరి నుడువకు!  గవాంపతి  కీర్తి సేయు!
వడగొన దురితము కను! భవాంబుధి నీల్గ మాని!

5.గర్భగత"-సుఖమయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.ర.న.స.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివా!యను చాలు ముక్తి!జీవితము సుఖవంతంబౌ!
శివంబగు మార్గ మెంచి!సేవను గడుపు జన్మంబున్!
గవాంపతి కీర్తి సేయు!గావుకొనకను సత్యంబున్!
భవాంబుధి నీల్గ మాని!భావుకము లలరం జీవా!

6.గర్భగత"-సుఖతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.జ.ర.న.స.త.న.న.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివా!యను చాలు ముక్తి!జీవితము సుఖవంతంబౌ!సిడిముడి పడ వలదు?
శివంబగు మార్గ మెంచి!సేవను గడుపు జన్మంబుం!చెడువిడి నడువు మిల!
గవాంపతి కీర్తి సేయు!గావు కొనకం సత్యంబుం!గడి మిగిరి నుడువకు!
భవాంబుధి నీల్గ మాని!భావుకము లలరం జీవా!వడగొన దురితము కను!

7.గర్భగత"-నమనా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.న.మ.న.న.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవితము సుఖవంతంబౌ!సిడిముడి పడవలదు!
సేవను గడుపు జన్మంబుం!చెడువిడి నడువు మిల!
గావుకొనకం సత్యంబుం!గడి మిగిరి నుడువకు!
భావుకము లలరం జీవా!వడగొన దురితము కను!

8.గర్భగత"-వడగొను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.న.మ.న.న.న.జ.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
జీవితముసుఖవంతంబౌ!సిడి ముడి పడవలదు!శివాయను చాలు ముక్తి!
సేవను గడుపు జన్మంబుం!చెడువిడి నడువు మిల!శివంబగు మార్గ మెంచి?
గావుకొనకం సత్యంబుం!గడి మిగిరి నుడువకు!గవాంపతి కీర్తి సేయు!
భావుకము లలరం జీవా!వడగొన దురితము కను!భవాంబుధి నీల్గ మాని!

9.గర్భగత"-సింధురీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.జ.భ.న.న.లల.గణములు.యతి.9 వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శివాయను చాలు ముక్తి!సిడిముడి పడ వలదు!
శివంబగు మార్గమెంచి!చెడువిడి నడువు మిల!
గవాంపతి కీర్తి సేయు!గడి మిగిరి నుడువకు!
భవాంబుధి నీల్గ మాని!వడగొన దురితము కను!

10గర్భగగత"-గడిమిగుర"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.జ.జ.భ.న.న.స.న.స.గగ.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రాసనీమభుగలదు.
శివా!యను చాలు ముక్తి!సిడిముడి పడ వలదు!జీవితము సుఖవంతంబౌ!
శివంబగు మార్గమెంచి!చెడు విడి నడువు మిల!సేవను గడుపు జన్మంబున్!
గవాంపతి కీర్తిసేయు!గడి మిగిరి నుడువకు!గావు కొనకం సత్యంబున్?
భవాంబుధి నీల్గ మాని!వడగొన దురితము కను!భావుకము లలరం జీవా!
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

19, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

ఈ రోజు అవధానము జరుగుట లేదు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆరులకు శుభోదయమ్.
ఆర్యులారా! నేడు దీప్తిశ్రీ నగర్ లో సాయంత్రం ఏడు గంటలకు చేయ తలపెటిన శ్రీ ముద్దురాజయ్య గారి అష్టావధానము 
అనివార్య కారణముల వలన 
రద్దయినది.
ఈ విషయము ను అందరికీ తెలుప మనవి.
జైహింద్.

20 - 9 - 2018 సాయంత్రం 7 గంటలకు అష్టావధానమునకు స్వాగతమ్.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
20 - 9 - 2018 సాయంత్రం 7 గంటలకు అష్టావధానమునకు స్వాగతమ్.
అవధాని. శ్రీ తాతా సందీప్ శర్మ.
జైహింద్.

18, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

19 - 9 - 2018 సాయంత్రం ౭ గంటలకు అష్టావధానమునకు స్వాగతమ్.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

17, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీ పార్వతీ కల్యాణమ్. . . . డా.అనప్పిండి సూర్యనారాయణ మూర్తి.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్

16, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

గిరిజా కల్యాణం. నృత్య రూపకం.

1 comments

జైశ్రీరామ్.


 కళలు, కళాకారులు వర్ధిల్లుదురుగాక.
జైహింద్..

15, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

యుగళకంద,గీతికా,భాసిజ,దేవేరీ,జగన్మూల,అంజలీ,భాసిజనయన,మూలక,నయోర్బల,ఖ్యాతినీ,మననేల?,గర్భ"-విధివ్రాలు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.

యుగళకంద,గీతికా,భాసిజ,దేవేరీ,జగన్మూల,అంజలీ,భాసిజనయన,మూలక,నయోర్బల,ఖ్యాతినీ,మననేల?,గర్భ"-విధివ్రాలు"-వృత్తము.

రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
 జుత్తాడ.
      
"-విధివ్రాలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.న.భ.భ.స.జ.న.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాతే!జగతికి,మూలము!మాతను,మదినెంచవోయి!మనుజత! నొప్పంభువిం
ఖ్యాతిం!నెలకొనగం నడు!ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!కనుగొను,సత్యంబిలం!
భూతే!వర మనరాదయ! పోతర మది తప్పుతప్పు!పునరపి!నెంచ న్వలెన్!
వ్రాతం చెరప వశంబొకొ! భ్రాతరొ!మది నూహ జేయు!ప్రణుతిల లోకం సదా!

1,గర్భగత"-యుగళకందములు.
1.కం.మాతే!జగతికి మూలము
        మాతను మది నెంచ వోయి! మనుజత నొప్పన్
       ఖ్యాతిం నెలకొనగం నడు!
       ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి! కనుగొను సత్యమ్!
2.కం.భూతే!వర మన రాదయ!
        పోతర మది తప్పు!తప్పు!పునరపి నెంచన్!
       వ్రాతం!చెరప వశంబొకొ?
       భ్రాతరొ!మది నూహ జేయు! ప్రణుతిల లోకమ్!

2.గర్భగత"-గీతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.న.భ.గణములు.వృ.సం.445.ప్రాసగలదు.
మాతే!జగతికి మూలము!
ఖ్యాతిం!నెలకొనగం నడు!
భూతే!వరమన రాదయ!
వ్రాతం చెరప వశంబొకొ?

3.గర్భగత"-భాసిజ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.స.జ.గణములు.వృ.సం.351.ప్రాసగలదు.
మాతను మది నెంచ వోయి!
ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!
పోతర మది తప్పు!తప్పు!
భ్రాతరొ!మది నూహ జేయు!

4.గర్భగత"-దేవేరీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.య.లగ.గణములు.వృ.సం.80.ప్రాసగలదు.
మనుజత నొప్పం?భువిన్!
కనుగొను సత్యంబిలన్!
పునరపి యెంచం వలెన్?
ప్రణుతిల!లోకం సదా!

5.గర్భగత"-జగన్మూల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.న.భ.భ.స.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాతే!జగతికి మూలము!మాతను మది నెంచ వోయి!
ఖ్యాతిం!నెలకొనగం నడు!ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!
భూతే!వరమన రాదయ!పోతర మది తప్పు!తప్పు!
వ్రాతను!చెరప వశంబొకొ!భ్రాతరొ!మది నూహ జేయు!

6.గర్భగత"-అంజలి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.జ.న.య.లగ.గణమలు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాతను!మది నెంచవోయి!మనుజత నొప్పం భువిన్!
ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!కనుగొను సత్యం బిలన్!
పోతరమది తప్పు!తప్పు!పునరపి నెంచం వలెన్!
భ్రాతరొ!మది నూహ జేయు!ప్రణుతిల లోకం సదా!

7.గర్భగత"-భాసిజ నయన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.న.య.య.భ.స.లల.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
మాతను మదినెంచవోయి!మనుజత నొప్పంభువిం!మాతే!జగతికి మూలము!ఘాతుకులకు లేదుముక్తి!కనుగొను సత్యం బిలం!ఖ్యాతింనెలకొనగంనడు!
పోతర మది!తప్పు తప్పు!పునరపి నెంచం వలెం!భూతే!వర మన రాదయ!
భ్రాతరొ!మదినూహ జేయు!ప్రణుతిల లోకం సదా!వ్రాతను చెరప వశంబొకొ?

8.గర్భగత"-మూలక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.య.య.భ.స.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మనుజత నొప్పం భువిం!మాతే!జగతికి మూలము!
కనుకొను సత్యంబిలం!ఖ్యాతింనెలకొనగం నడు!
పునరపి నెంచం వలెం!భూతే వర మనరాదయ!
ప్రణుతిల లోకం సదా!వ్రాతను చెరప వశంబొకొ?

9.గర్భగత"-నయోర్బల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.య.భ.స.స.న.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మనుజత,నొప్పం భువిం!మాతే!జగతికిమూలము!మాతను మదినెంచవోయి!
కనుగొన సత్యం బిలం!ఖ్యాతిం!నెలకొనగం నడు! ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!
పునరపి నెంచంవలెం!భూతే!వర మనరాదయ! పోతర మది తప్పు తప్పు!
ప్రణుతిల లోకం సదా!వ్రాతను చెరప వశంబొకొ?భ్రాతరొ మది నూహ జేయు!

10,గర్భగత"-ఖ్యాతినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.స.జ.త.న.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాతను మది నెంచవోయి!మాతే!జగతికి మూలము!
ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!ఖ్యాతిం!నెలకొనగం నడు!
పోతర మది తప్పు తప్పు!భూతే!వర మనరాదయ!
భ్రాతరొ మది నూహ జేయు!వ్రాతను చెరప వశంబొకొ?

11.గర్భగత"-మనవేల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.త.న.భ.న.య.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాతను,మది నెంచవోయి!మాతే!జగతికి మూలము!మనుజతనొప్పంభువిం!
ఘాతుకులకు లేదు ముక్తి!ఖ్యాతిం నెలకొనగం నడు!కనుగొన సత్యం బిలన్?
పోతర మది తప్పుతప్పు!భూతే!వర మన రాదయ! పునరపి నెంచం వలెన్!
భ్రాతరొ!మదినూహ జేయు!వ్రాతను చెరప వశంబొకొ?ప్రణుతిల లోకం సదా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.