గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, ఆగస్టు 2019, శనివారం

చెరగొను,శోభకా,దైవనింద,ప్రతాప,సాధినీ,దుర్వారుక,పరాధీన,సరిసాగు,సచ్ఛలనా,చలనశక్తి,గర్భ"-తూగాడు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్
చెరగొను,శోభకా,దైవనింద,ప్రతాప,సాధినీ,దుర్వారుక,పరాధీన,సరిసాగు,సచ్ఛలనా,చలనశక్తి,గర్భ"-తూగాడు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ. 
                         
"-తూగాడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.న.ర.త.ర.య.జ.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్!సర్వార్ధ సాధకంబునౌ?సాగమాను!పరాధీనతన్?
ప్రతాప మమరు!భాగ్యతన్?పర్వంబు జీవ ధాత్రికిన్?బాగు గోరు సదాచారివై?
గతించు చెడులు సౌమ్యతన్!గర్వంబు దూర మేర్పడున్?కాగలుంగు వరీయంబులున్?                                      
స్తుతింపు గనుత!మాన్యతన్?దుర్వారకంబు లంటకన్?తూగ గల్గు ప్రబోధంబులన్?                                            
1.గర్భగత"-చెరంగొను"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.న.ర.గణములు.వృ.సం.190.
ప్రాసనియమము కలదు.
స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?
ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?
గతించు చెడులు సౌమ్యతన్!
స్తుతింపు గనుత మాన్యతన్?
2.గర్భగత"-శోభకా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.85.
ప్రాసనియమము కలదు.
సర్వార్థ సాధకంబునౌ?
పర్వంబు జీవ థాత్రికిన్?
గర్వంబు దూర మేర్పడున్?
దుర్వారకంబు లంటకన్?
3.గర్భగత"-దైవనిందా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.ర.గణములు.వృ.సం.155.
ప్రాసనియమము కలదు.
సాగమాను!పరాధీనతన్?
బాగు కోరు సదాచారివై!
కా గలుంగు వరీయంబులున్?
తూగ గల్గు ప్రమోదంబులన్!
4.గర్భగత"-ప్రతాప"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.న.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?సర్వార్థ సాధకంబునౌ?
ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?పర్వంబు జీవథాత్రికిన్?
గతించు చెడులు సౌమ్యతన్?గర్వంబు దూర మేర్పడున్?
స్తుతింపు గనుత!మాన్యతన్?దుర్వారకంబు లంటకన్?
5.గర్భగత"-సాధినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.ర.య.జ.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సర్వార్థ సాధకంబునౌ?సాగమాను పరాధీనతన్?
పర్వంబు జీవ థాత్రికిన్?బాగు కోరు సదాచారివై!
గర్వంబు దూర మేర్పడున్?కా గలుంగు వరీయంబులన్?
దుర్వారకంబు లంటకన్?తూగ గల్గు ప్రమోదంబులన్?
6.గర్భగత"-దుర్వారక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.య.జ.య.జ.భ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సర్వార్థ సాధకంబునౌ?సాగమాను పరాధీనతన్?స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?
పర్వంబు జీవథాత్రికిన్?బాగుకోరు సదాచారివై!ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?
గర్వంబు దూర మేర్పడున్?కా గలుంగు వరీయంబులన్?గతించు చెడులు సౌమ్యతన్?                                                                                  
దుర్వారకంబు లంటకన్?తూగ గల్గు ప్రమోదంబులన్? స్తుతింపు గనుత! మాన్యతన్?                                                                              
7.గర్భగత"-పరాధీన"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.ర.జ.న.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాగమాను పరా ధీనతన్?స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?
బాగు కోరు సదాచారివై!ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?
కా గలుంగు వరీయంబులన్?గతించు చెడులు సౌమ్యతన్?
తూగ గల్గు ప్రమోదంబులన్?స్తుతింపు గనుత మాన్యతన్?
8.గర్భగత"-సరిసాగు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.ర.జ.న.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాగమాను పరాధీనతన్?స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?సర్వార్థ సాధకంబునౌ?
బాగు కోరు సదాచారివై!ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?పర్వంబుజీవథాత్రకిన్?
కాగలంగు వరీయంబులన్?గతించు చెడులు సౌమ్యతన్? గర్వంబు దూర మేర్పడున్?                                                                                
తూగ గల్గు ప్రమోదంబులన్?స్తుతింపు గనుత మాన్యతన్?దుర్వారకంబు లంటకన్?                                                                              
9.గర్భగత"-సచ్ఛలనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.ర.జ.భ.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సర్వార్థ సాధకంబునౌ?స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?
పర్వంబు జీవ థాత్రికిన్?ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?
గర్వంబు దూర మేర్పడున్?గతించు చెడులు సౌమ్యతన్?
దుర్వారకంబు లంటకన్?స్తుతింపు గనుత మాన్యతన్?
10,గర్భగత"-చలనశక్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.జ.భ.స.య.జ.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సర్వార్థ సాధకంబునౌ?స్వతంత్ర చలన శక్తినిన్?సాగమాను పరాధీనతన్?
పర్వంబు జీవ థాత్రికిన్?ప్రతాప మమరు భాగ్యతన్?బాగుకోరు సదాచారివై!
గర్వంబు దూర మేర్పడున్?గతించు చెడులు సౌమ్యతన్? కా గలుంగు వరీయంబులన్?                                                                      
దుర్వారకంబు లంటకన్?స్తుతింపు గనుత మాన్యతన్?తూగ గల్గు ప్రమో దంబులన్?                                                                        
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

30, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

భ్రమక,అనఘా,వేదాశ్రీ,వెసనిడు,అజేయ,తాళియ,భర్తృజీవన,సాదరీ,ప్రతినా,గతిగూర్చు,గర్భ"-మెఱుంగుల"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,అనఘా,వేదాశ్రీ,వెసనిడు,అజేయ,తాళియ,భర్తృజీవన,సాదరీ,ప్రతినా,గతిగూర్చు,గర్భ"-మెఱుంగుల"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           
"-మెఱుంగుల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.న.ర.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తాళి తంతు పెరిగె నంచు!త్వరగ కూర్చు సాధ్విరో?తగ పెంపౌ?భర్తృజీవమున్?                                                       మేలు కొమ్ము వడిగ భామ!మెఱుగు నెంచు!భావినిన్?మిగులౌ!సౌభాగ్యమారయన్?                                           చాలినంత!సుఖము గొమ్ము!సరిగ హైందవమ్మునన్?జగతిన్?కీర్తింపునొందుమా?                                                 బేలగాక!సరిని చేయు!పెరక బోకు?శాంతినిన్?బిగువౌ!బంధంబు!తాళియే!
***వృద్ధదంపతులలో!భర్త భార్య మెడయందలి పెరుగుటకు సిద్ధముగా
నున్న తాళియను చూచి"-తాళి వైశి ష్ట్యము,తెలుపు చున్న సందర్భమిది.
అర్ధములు:-
తాళితంతు=తాళికి గట్టు దారము,పెరిగెను=తెగెనని,కూర్చు=తాళిదారమును కూర్చుము,ఆరయన్=
తెలిసికొనగ,పెరక బోకు=లాగి వేయకు,

1.గర్భగత.భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.
ప్రాసనియమము కలదు.
తాళి తంతు పెరిగె నంచు!
మేలు కొమ్ము!వడిగ భామ!
చాలినంత సుఖము కొమ్ము?
బేల. గాక !సరిని జేయు!
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.
ప్రాసనియమము కలదు.
త్వరగ కూర్చు సాధ్విరో?
మెఱుగు నెంచు భావిలో!
సరిగ హైందవమ్మునన్?
పెరక బోకు శాంతినిన్?
3.గర్భగత"-వేదాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.త.ర.గణములు.వృ.సం.164.
ప్రాసనియమము కలదు.
తగ పెంపౌ?భర్తృ జీవమున్?
మిగులౌ?సౌభాగ్య మారయన్?
జగతిం!కీర్తింపు నొందుమా!
బిగువౌ!బంధంబు తాళియే?
4.గర్భగత"-వెసనిడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతి10,వయక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తాళి తంతు పెరిగె నంచు!త్వరగ కూర్చు!సాధ్విరో?
మేలుకొమ్ము వడిగ భామ!మెఱుగు నెంచు భావిలో?
చాలినంత!సుఖము కొమ్ము!సరిగ హైందవమ్మునన్?
బేల గాక!సరిని జేయు!పెరక బోకు శాంతినిన్?
5ెగర్భగత"-అజేయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
త్వరగ కూర్చు!సాధ్విరో?తగ పెంపౌ!భర్తృజీవమున్?
మెఱుగు నెంచు భావిలో?మిగులౌ!సౌభాగ్య మారయన్?
సరిగ హైందవమ్మునన్!జగతిం!కీర్తింపు నొందుమా?
పెరక బోకు శాంతినిన్?బిగువౌ!బంధంబు తాళియే?
6.గర్భగత"-తాళియ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.య.ర.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
త్వరగ కూర్చు!సాధ్విరో?తగ పెంపౌ!భర్తృ జీవమున్?తాళితంతు పెరిగెనంచు!                                                       మెఱుగు నెంచు భావిలో?మిగులౌ?సౌభాగ్య మారయన్?మేలుకొమ్ము వడిగభామ!                                               సరిగ హైంద వమ్మునన్?జగతిం!కీర్తింపు!నొందుమా?చాలినంత సుఖముకొమ్ము?                                                 పెరక బోకు!శాంతి నిన్?బిగువౌ!బంధంబు తాళియే?బేలగాక!సరియుజేయు!                                                         7.గర్భగత"-భర్తృ జీవ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.త.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తగ పెంపౌ!భర్తృ జీవమున్?తాళి తంతు పెరిగె నంచు!
మిగులౌ!సౌభాగ్య మారయన్?మేలుకొమ్ము వడిగ భామ!
జగతిం!కీర్తింపు నొందుమా?చాలినంత సుఖము కొమ్ము!
బిగువౌ!బంధంబు తాళియే?బేలగాక సరియు జేయు!
8.గర్భగత"- సాదరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.స.త.ర.ర.న.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తగ పెంపౌ!భర్తృ జీవమున్?తాళి తంతు పెరిగెనంచు!త్వరగ కూర్చుసాధ్విరో?                                                         మిగులౌ!సౌభాగ్య మారయన్?మేలుకొమ్ము వడిగ భామ!మెఱుగు నెంచుభావిలో?                                               జగతిం!కీర్తింపు నొందుమా?చాలినంత సుఖము కొమ్ము!సరిగ హైందవమ్మునన్?                                               బిగువౌ!బంధంబు తాళియే?బేల గాక సరియు జేయు!పెరక బోకు!శాంతినిన్?                                                     9.గర్భగత"-ప్రతినా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.న.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
త్వరగ కూర్చు!సాధ్విరో?తాళి తంతు పెరిగె నంచు!
మెఱుగు నెంచు!భావిలో?మేలుకొమ్ము వడిగ భామ!
సరిగ హైందవమ్మునన్?చాలినంత!సుఖము కొమ్ము!
పెరక బోకు!శాంతినిన్?చేల గాక సరియు జేయు!
10గర్భగత"-గతిమార్చు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.న.భ.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
త్వరగ కూర్చు సాధ్విరో?తాళి తంతు పెరిగె నంచు!తగ పెంపౌ!భర్తృజీవమున్?                                                       మెఱుగు నెంచు భావిలో?మేలుకొమ్ము వడిగ!భామ!మిగులౌ!సౌభాగ్య మారయన్?                                             సరిగ హైందవమ్మునన్?చాలినంత!సుఖము కొమ్ము!జగతిం!కీర్తింపు నొందుమా?                                                 పెరక బోకు!శాంతినిన్?బేల గాక!సరియు జేయు!బిగువౌ!బంధంబుతాళియే?                                                         స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

29, ఆగస్టు 2019, గురువారం

ధారా,మృదుమానస,వారుణ,సుగమ్య,రసాన్విత,సావధాన,జగజ్జ్యోతి,జగమెడంగు,రసాత్మక,ఉర్మిల,గర్భగత"-ఉర్మిలభంగినీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ధారా,మృదుమానస,వారుణ,సుగమ్య,రసాన్విత,సావధాన,జగజ్జ్యోతి,జగమెడంగు,రసాత్మక,ఉర్మిల,గర్భగత"-ఉర్మిలభంగినీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.                          

"-ఉర్మిల భంగినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.ర.స.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జీవ సాగర!గమ్య నావ!సాగు టుర్మిల భంగినిన్?జగమెడంగు చింతార్భటిన్?
పావకంబగు!మోక్ష మీయ!బాగు గూర్ప సు రామతన్?పగను బాపు స్వాతంత్ర్యతన్?                                                                                            
సావధాన్యత!సవ్య మేర్ప!జాగు మాన్పు!వరాశ్రులన్?జగపు వెల్గు!ధన్యంబవన్?                                                                                          
రావదేమిర?దివ్య తేజ!రాగమై!సుర ధామమౌ!ప్రగుణమౌచు!ప్రాచుర్యతన్!
ఉర్మిల=కెరటము,భంగి=విధము.
1.గర్భగత"-ధారా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.జ.గణములు.వృ.సం.347.
ప్రాసనియమము కలదు.
జీవ సాగర గమ్య నావ!
పావకంబగు!మోక్ష మీయ?
సావధాన్యత!సవ్య మేర్ప!
రావ దేమిర?దివ్య తేజ!
2.గర్భగత"-మృదు మానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
సాగు టుర్మిల భంగినిన్?
బాగు గూర్ప సు రామతన్?
జాగు మాన్పు!వరాశ్రులన్!
రాగమై!సురధామమౌ?
3.గర్భగత"-వారుణ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.ర.గణములు.వృ.సం.152.
ప్రాసనియమము కలదు.
జగ మెడంగు చింతార్భటిన్?
పగను బాపు స్వాతంత్ర్యతన్?
జగపు వెల్గు ధన్యంబవన్?
ప్రగుణ మౌచు!ప్రాచుర్యతన్!
4.గర్భగత"-సుగమ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.
జీవ సాగర గమ్య నావ!సాగు టుర్మిల భంగినిన్?
పావకంబగు!మోక్ష మీయ?బాగు గూర్ప సురామతన్?
సావధాన్యత!సవ్య మేర్ప!జాగు మాన్పు!వరాశ్రులన్?
రా వదేమిర!దివ్య తేజ!రాగమై!సుర ధామమౌ?
5.గర్భగత"-రసాన్విత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.స.య.లగ.గణములు.యతి09వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాగు టుర్మిల భంగినిన్?జగ మెడంగు చింతార్భటిన్?
బాగు గూర్ప సురామతన్?పగను బాపు స్వాతంత్ర్యతన్?
జాగు మాన్పు వరాశ్రులన్?జగపు వెల్గు ధన్యంబవన్?
రాగమై సుర ధామమౌ?ప్రగుణ మౌచు ప్రాచుర్యతన్?
6.గర్భగత"-సావధాన"-వృత్తము.-ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.స.య.య.స.జ.గల.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృసం.
సాగు టుర్మిల భంగినిన్?జగమెడంగు!చింతార్భటిన్?జీవ సాగర గమ్యనావ!
బాగు గూర్ప సురామతన్?పగను బాపు!స్వాతంత్ర్యతన్?పావకంబగుమోక్షమీయ!                                              
జాగు మాన్పు వరాశ్రులన్?జగపు వెల్గు ధన్యంబవన్?సావధాన్యత!సవ్యమేర్ప!                                                      రాగమై!సుర ధామమౌ?ప్రగుణ మౌచు!ప్రాచుర్యతన్?రా వదేమిర!దివ్యతేజ!
7గర్భగత"-జగజ్జ్యోతి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.ర.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము.కలదు..వృ.సం.                                    
జగమెడంగు!చింతార్భటిన్?జీవసాగర!గమ్య నావ!
పగను మాపు!స్వాతంత్ర్యతన్?పావకంబగు!మోక్షమీయ!
జగము వెల్గు!ధన్యంబవన్?సావధాన్యత!ధన్య మేర్ప!
ప్రగుణమౌచు!ప్రాచుర్యతన్?రా వదేమిర?దివ్య తేజ!
8.గర్భగత"-జగమెడంగు"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందమడంన.ర.ర.ర.సయ.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగమెడంగు!చింతార్భటిన్?జీవ సాగర గమ్య నావ!సాగు టుర్మిల భంగినిన్?
పగను బాపు!స్వాతంత్ర్యతన్?పావ కంబగు!మోక్షమీయ!బాగు గూర్పసు రామతన్?                                             జగము వెల్గు ధన్యంబవన్?సావధాన్యత!ధన్య మేర్ప!జాగు మాన్పువరాశ్రులన్?                                                   ప్రగుణ మౌచు!ప్రాచుర్యతన్?రా వదేమిర?దివ్య తేజ!రాగమై!సుర దామమౌ?
9.గర్భగత"-రసాత్మక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.జ.ర.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాగు టుర్మిల భంగినిన్?జీవ సాగర గమ్య నావ!
బాగు గూర్ప!సు రామతన్?పావకంబగు!మోక్ష మీయ!
జాగు మాన్పు!పరాశ్రులన్?సావధాన్యత!ధన్యమేర్చ!
రాగమై!సుర ధామమౌ?రా వదేమిర?దివ్య తేజ!
10,గథ్భగత"-ఉర్మిల"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.స.య.జ.ర.భ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాగు టుర్మిల భంగినిన్?జీవ సాగర గమ్య నావ!జగమెడంగు!చింతార్భటిన్?
బాగు గూర్ప సు రామతన్?పావకంబగు!మోక్ష మీయ!పగను బాపు స్వాతంత్ర్యతన్?                                             జాగు మాన్పు పరాశ్రులన్?సావ ధాన్యత!ధన్య మేర్చ!జగము వెల్గు ధన్యం బవన్?                                                 రాగమై!సుర ధామమౌ?రా వదేమిర?దివ్య తేజ!ప్రగుణ మౌచు !ప్రాచుర్యతన్?                                                       స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

28, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

భ్రమక,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,అయోనిజ,సుగంథి,మౌళిక,గర్భగత,కబురులాడు,శ్రీరమ్య,లోలలాడు,గర్భ"-హీన మానస"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,అయోనిజ,సుగంథి,మౌళిక,గర్భగత,కబురులాడు,శ్రీరమ్య,లోలలాడు,గర్భ"-హీన మానస"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-హీనమానస"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేనిపోని!కబురు లాడి!లీల లోల లాడ రాదు!లేవనెత్తి!ద్వేష భావమున్?
దాన ధర్మ మనుట మాని!తాళ జాల నీక జేసి!తావకుండ వంచు!పల్కుచున్?
కానరాని!పనుల జిక్కి!కాలయాపనంబు జేసి!కావరాక! గొప్ప లొప్పు చోన్?
మానహీన!బ్రతుకు లొప్పి!మౌళికాలు మంట బెట్ట!మా"-వరుండు రాడు గావగన్?
1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.
ప్రాసనియమము కలదు.
లేని పోని కబురులాడి!
దాన ధర్మ మనుట మాని!
కానరాని!పనులు జిక్కి!
మాన హీన!బ్రతుకు లొప్పి!
2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
లీల లోల లాడ రాదు!
తాళ జాల నీక జేసి!
కాలయాపనంబు జేసి!
మౌళికాలు మంట బెట్ట!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
లేవనెత్తి!ద్వేష భావమున్?
తావకుండ వంచు పల్కుచున్?
కావ రాక గొప్ప లొప్పు చోన్?
మా"-వరుండు!రాడు!కావగన్?
4.గర్భగత"-అయోనిజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేని పోని!కబురు లాడి!లీల లోల లాడ రాదు!
దాన ధర్మ మనుట మాని!తాళ జాల నీక జేసి!
కానరాని!పనులు జిక్కి!కాల యాపనంబు జేసి!
మాన హీన బ్రతుకు లొప్పి!మౌళికాలు!మంట బెట్ట!
5.గర్భగత"-సుగంథి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు,వృ.సం.
లీల లోల లాడ రాదు!లేవ నెత్తి!ద్వేష భావమున్?
తాళ జాల నీక జేసి!తావకుండ వంచు పల్కుచున్?
కాల యాపనంబు జేసి!కావ రాక గొప్ప లొప్పు చోన్?
మౌళికాలు!మంట బెట్ట!మా"-వరుండు!రాడు కావగన్?
6.గర్భగత"-మౌళిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.న.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీల లోల లాడ రాదు!లేవనెత్తి!ద్వేష భావమున్?లేని పోని కబురు లాడి!
తాళ జాల నీక జేసి!తావకుండ వంచు బల్కుచున్?దాన ధర్మ మనుట మాని!
కాలయాపనంబు జేసి!కావరాక!గొప్ప లొప్పుచోన్?కానరాని పనుల జిక్కి!
మౌళికాలు మంటబెట్ట!మా"-వరుండు రాడు కావగన్?మాన హీన బ్రతుకులొప్పి!
7.గర్భగత"-గర్భగత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేవ నెత్తి!ద్వేష భావమున్?లేని పోని కబురు లాడి!
తావకుండ వంచు బల్కుచున్?దాన ధర్మ మనుట మాని!
కావ రాక!గొప్ప లొప్పుచోన్?కానరాని పనుల జిక్కి!
మా"-వరుండు రాడు కావగన్?మానహీన బ్రతుకు లొప్పి!
8.గర్భగత"-కబురులాడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేవ నెత్తి!ద్వేష భావమున్?లేనిపోని కబురు లాడి!లీల లోల లాడ రాదు!
తావకుండవంచు బల్కుచున్?దాన ధర్మ మనుట మాని!తాళజాలనీక జేసి!
కావరాక!గొప్ప లొప్పుచోన్?కానరాని పనులు జిక్కి!కాలయాపనంబు జేసి!
మా"-వరుండు రాడు కావగన్?మానహీన బ్రతుకు లొప్పి!మౌళి కాల మంట బెట్ట!
9,గర్భగత"-శ్రీరమ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీల లోల లాడ రాదు!లేనిపోని కబురు లాడి!
తాళజాల నీక జేసి!దాన ధర్మ మనుట మాని!
కాలయాపనంబు జేసి!కానరాని పనుల జిక్కి?
మౌళికాల మంట  బెట్ట!మాన హీన బ్రతుకు లొప్పి?
10,గర్భగత"లోలలాడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీల లోల లాడ రాదు!లేని పోని కబురు లాడి!లేవనెత్తి!ద్వేష భావమున్?
తాళ జాల నీక జేసి!దాన ధర్మ మనుట మాని!తావకుండ వంచు బల్కుచున్!
కాలయాపనంబు జేసి!కానరాని పనుల జిక్కి!కావ రాక!గొప్ప లొప్పుచోన్?
మౌళికాల మంట బెట్ట!మాన హీన బ్రతుకు లొప్పి!మా"-వరుండు రాడు కావగన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

27, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

ఉపమా,అనఘా,మత్తరజినీ,కల్మివెల్గు,బిగువ,దీపప్రతీక,లోకతీరు,శ్రీవాణీ,సొత్తునౌ,కోమలినా,గర్భ"-పెంపుటింపులు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఉపమా,అనఘా,మత్తరజినీ,కల్మివెల్గు,బిగువ,దీపప్రతీక,లోకతీరు,శ్రీవాణీ,సొత్తునౌ,కోమలినా,గర్భ"-పెంపుటింపులు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-పెంపుటింపులు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.ర.న,ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమము కలదు.వృ.సం.
దిగులు పడకు!బాలకా!తెలివి విద్య నేర్చుమా!దేశ ఖ్యాతి పెంపు నెంచుమా?
ప్రగతి పనుల!దేలుమా!వలని చేష్ట వీడుమా!పాశ బద్ధ తీరు గాకుమా?
నగపు బిగువు!ధీరతన్!నలిను!రాణి!మెచ్చగా!నాశమెంచమాని!మెల్గుమా?
ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?కలిమి పెంపు!టింపిలన్!కాశి వాసి!కీర్తనంబులన్?

అర్ధములు:-
పాశబద్ధ తీరు=బంధింబడిన విధము.(స్వేచ్ఛ లేని విధము),నగపు
బిగువు=కొండంతటి ధైర్యము,నలిను రాణి=బ్రహ్మ భార్యయగు సరస్వతి,
ఖగ విహరుని=పక్షి వాహనుని,(శ్రీమహా విష్ణుని),వలని చేష్ట=పనికిరాని
పని,నాశ మెంచ మాని=వినాశము కోరుట మాని.
1.గర్భగత"-ఉపమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.ర.గణములు.వృ.సం.192.
ప్రాసనియమము కలదు.
దిగులు పడకు!బాలకా?
ప్రగతి పనుల!దేలుమా!
నగపు బిగువు!ధీరతన్!
ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88,
ప్రాసనియమము కలదు.
తెలివి!విద్య నేర్చుమా!
వలని చేష్ట వీడుమా!
నలిను రాణి మెచ్చగా!
కలిమి పెంపు టింపిలన్?
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
దేశ ఖ్యాతి!పెంపు నెంచుమా?
పాశ బద్ధ తీరు గాకుమా?
నాశ మెంచమాని!మెల్గుమా?
కాశి వాసి!కీర్త నంబులన్?
4.గర్భగత"-కల్మి వెల్గు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగులు పడకు!బాలకా?తెలివి విద్య!నేర్చుమా!
ప్రగతి!పనుల దేలుమా?వలని చేష్ట !వీడుమా!
నగపు బిగువు ధీరతన్!నలిను రాణి!మెచ్చగా?
ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?కలిమి పెంపు టింపిలన్?
5.గర్భగత"-బిగువ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలివి!విద్య నేర్చుమా!దేశ ఖ్యాతి!పెంపు నెంచుమా?
వలని చేష్ట వీడుమా!పాశ బద్ధ !  తీరు గాకుమా?
నలిను రాణి!మెచ్చగా?నాశ మెంచమాని!మెల్గుమా?
కలిమి పెంపు టింపిలన్? కాశి వాసి! కీర్తనంబులన్?
6.గర్భగత"-దీప ప్రతీక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.ర.జ.న.సలగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలివి!విద్య నేర్చుమా?దేశ ఖ్యాతి!పెంపు నెంచుమా!దిగులు పడకు!బాలకా?
వలని చేష్ట వీడుమా?పాశ బద్ధ తీరు!గాకుమా?ప్రగతి పనుల దేలుమా?
నలిను రాణి మెచ్చగా!నాశ మెంచమాని!మెల్గుమా?నగపు బిగువు!ధీరతన్?
కలిమి పెంపు!టింపిలన్?కాశి వాసి కీర్తనంబులన్?ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?
7.గర్భగత"-లోకతీరు"ధృతిఛందము
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.న.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దేశ ఖ్యాతి!పెంపు నెంచుమా?దిగులు పడకు!బాలకా!
పాశ బద్ధ తీరు గాకుమా?ప్రగతి పనుల దేలుమా!
నాశ మెంచమాని!మెల్గుమా?నగపు బిగువు ధీరతన్?
కాశి వాసి!కీర్తనంబులన్?ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?
8.గర్భగత"-శ్రీవాణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.న.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దేశ ఖ్యాతి!పెంపు నెంచుమా?దిగులు పడకు!బాలకా!తెలివి!విద్య నేర్చుమా!
పాశ బద్ధ!తీరు గాకుమా?ప్రగతి! పనుల దేలుమా! వలని చేష్ట వీడుమా?
నాశమెంచ మాని!మెల్గుమా?నగపు బిగువు!ధీరతన్?నలిను రాణి!మెచ్చగా!
కాశి వాసి!కీర్త నంబులన్?ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?కలిమి పెంపు!టింపిలన్?
9.గర్భగత"-సొత్తునౌ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.న.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలివి!విద్య నేర్చుమా!దిగులు పడకు!బాలకా?
వలని!చేష్ట వీడుమా?ప్రగతి పనుల!దేలుమా?
నలిను!రాణి!మెచ్చగా!నగపు బిగువు!ధీరతన్?
కలిమి!పెంపు!టింపిలన్?ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?
10,గర్భగత"-కోమలినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలివి!విద్య నేర్చుమా!దిగులు పడకు!బాలకా?దేశ ఖ్యాతి!పెంపు నేర్చుమా?
వలని!చేష్ట వీడుమా?ప్రగతి పనుల!దేలుమా? పాశ బద్ధ!తీరు గాకుమా?
నలిను రాణి!మెచ్చగా!నగపు బిగువు!ధీరతన్?నాశ మెంచ మాని!మెల్గుమా!
కలిమి పెంపు!టింపిలన్?ఖగ విహరుని!భక్తినిన్?కాశి వాసి!కీర్తనంబులన్.
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

26, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

సద్బుధ,రసాంఘ్రి,భద్రకా,బాంధవీ,సుశోభిత,సదావశ్య,భక్తిరస,సహస్రార్చి,మిత భాషిత,మితభుజి,గర్భ"-చ్యుత కర్మణీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
సద్బుధ,రసాంఘ్రి,భద్రకా,బాంధవీ,సుశోభిత,సదావశ్య,భక్తిరస,సహస్రార్చి,మిత భాషిత,మితభుజి,గర్భ"-చ్యుత కర్మణీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

చ్యుత కర్మణీ"- వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.భ.స.స.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదువృ.సం.
మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!మిత మెంచకు?దానానన్?మేథిని థన్యంబిదే!సుమా! 
స్థిత ప్రజ్ఞన్!హిత మెంచుము!జిత కర్మను మోక్షంబౌ?శ్రీధరు నెంచన్వలెన్మదిన్?
గత మేలున్?మది నిల్పుము!గత మాగత లోకంబున్?కాదన కౌదార్యమెన్నడున్?
చ్యుత కర్మం!జనబోకుము?స్తుతి మానకు!దైవాలన్?శోధన కీర్తించుమాన్యతన్?
1.గర్భగత"-సద్బుధ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.భ.గణములు.వృ.సం.436.
ప్రాసనియమము కలదు.
మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!
స్థిత ప్రజ్ఞం!హిత మెంచుము!
గత మేలున్?మది నిల్పుము!
చ్యుత కర్మం!జనబోకుము?
2.గర్భగత"-రసాంఘ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.గగ.గణములు.వృ.సం.28.
ప్రాసనియము కలదు.
మిత మెంచకు?దానానన్?
జిత కర్మను!మోక్షంబౌ?
గత మాగత!లోకంబున్?
స్తుతి మానకు దైవాలన్?
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
మేథిని!ధన్యంబిదే?సుమా!
శ్రీధరు!నెంచన్వలెన్?మదిన్!
కాదన కౌదార్య మెన్నడున్?
శోధన కీర్తించు మాన్యతన్?
4.గర్భగత"-బాంధవీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.భ.స.స.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!మిత మెంచకు!దానానన్?
స్థిత ప్రజ్ఞన్?హితమెంచుము!జిత కర్మను!మోక్షంబౌ?
గత మేలున్?మది నిల్పుము!గత మాగత!లోకంబున్?
చ్యుత కర్మం?జనబోకుము!స్తుతి మానకు!దైవాలన్?
5.గర్భగత"-సుశోభిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మిత మెంచకు?దానానన్!మేథిని!ధన్యంబిదే?సుమా!
జిత కర్మను!మోక్షంబౌ!శ్రీధరు నెంచన్వలెన్?మదిన్!
గత మాగత !లోకంబున్?కాదన కౌదార్య మెన్నడున్?
స్తుతి మానకు!దైవాలన్?శోధన కీర్తించు!మాన్యతన్?
6.గర్భగత"సదావశ్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.మ.స.ర.జ.య.స.లల.గణములు.యతులు.9,18
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మిత మెంచకు?దానానన్?మేథిని!ధన్యంబిదే?సుమా!మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!
జిత కర్మను!మోక్షంబౌ?శ్రీధరు నెంచన్వలెన్?మదిన్!స్థిత ప్రజ్ఞం!హిత మెంచుము!
గత మాగత లోకంబున్?కాదన కౌదార్య మెన్నడున్?గత మేలుం?మది నిల్పుము!
స్తుతి మానకు దైవాలన్?శోధన కీర్తించు!మాన్యతన్?చ్యుత కర్మం!జన బోకుము!
7గర్భగత"-భక్తిరస"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.స.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మేథిని!ధన్యంబిదే?సుమా!మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!
శ్రీధరు!నెంచన్వలెన్?మదిన్!స్థిత ప్రజ్ఞం!హిత మెంచుము!
కాదన కౌదార్య మెన్నడున్?గత మేలుం!మది నిల్పుము!
శోధన కీర్తించు!మాన్యతన్?చ్యుత కర్మం!జన బోకుము!
8.గర్భగత"-సహస్రార్చి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.స.భ.భ.స.స.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మేథిని!ధన్యం బిదే?సుమా!మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!మిత మెంచకు దానానన్?
శ్రీధరు!నెంచన్వలెన్మదిన్?స్థిత ప్రజ్ఞం!హిత మెంచుము!జిత కర్మను! మోక్షంబౌ?
కాదన కౌదార్య మెన్నడున్?గత మేలుం!మది నిల్పుము!గత మాగత! లోకంబున్?
శోధన కీర్తించు మాన్యతన్?చ్యుత కర్మం!జన బోకుము?స్తుతి మానకు! దైవాలన్?
9.గర్భగత"-మిత భాషిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.త.య.స.లల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మిత మెంచకు?దానానన్!మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!
జిత కర్మను!మోక్షంబౌ?స్థిత ప్రజ్ఞం!హిత మెంచుము!
గత మాగత!లోకంబున్?గత మేలుం!మది నిల్పుము!
స్తుతి మానకు!దైవాలన్?చ్యుత కర్మం!జన బోకుము!
10,గర్భగత"-మిత భుజి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.త.య.స.స.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మిత మెంచకు!దానానన్?మిత భుక్తం!మిత భాష్యము!మేథిని!ధన్యంబిదే? సుమా!
జిత కర్మను మోక్షంబౌ?స్థిత ప్రజ్ఞం!హిత మెంచుము!శ్రీధరు!నెంచన్వలెన్ మదిన్!
గత మాగత లోకంబున్?గత మేలుం!మది నిల్పుము!కాదన కౌదార్య మెన్నడున్?
స్తుతి మానకు!దైవాలన్?చ్యుత కర్మం!జన బోకుము?శోధన కీర్తించు మాన్యతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

25, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

కందళీ,కలివర,కామత,శిరసావహ,వరదాయినీ,సత్వరయా,సదానంద,భారమే,సంతప,సత్యభాషిణీ,గర్భ"-దాస్యతాశ్రి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝ అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
కందళీ,కలివర,కామత,శిరసావహ,వరదాయినీ,సత్వరయా,సదానంద,భారమే,సంతప,సత్యభాషిణీ,గర్భ"-దాస్యతాశ్రి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝ అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                   
"-దాస్యతాశ్రి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.భ.స.జ.ర.య.త.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పర వేష భాష భూషలు!వరదంబై నిల్చె నేడు!భారతీయం బేమాయె?కనన్!
వర థాత్రి కట్టు బొట్టులు!భరమాయెన్చిత్ర మేమొ?పారశీకంబే!మోక్షమయెన్!
థర పాత రోత కూర్చెన్?థర నేలెం?భూతిక్రాంతి!తారకా!శ్రీమంతా!వరదా?
శిరసావహింతు రేలనొ?స్థిర దాసోహంబనంగ?చేర నెంచే!సూత్రంబిదియా?
1.గర్భగత"-కందళీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.జ.భ.గణములు.వృ.సం.428.
ప్రాసనియమము కలదు.
పరవేష భాష భూషలు!
వర థాత్రి కట్టు బొట్టులు!
థర పాత రోత కూర్చెన్?
శిరసావ హింతు రేలనొ?
2.గర్భగత"-కలివర"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.స.త.గల.గణములు.వృ.సం.164.
ప్రాసనియమము కలదు.
వరదంబై!నిల్చె నేడు!
భరమాయెన్చిత్ర మేమొ?
థర నేలెన్?భూతి క్రాంతి!
స్థిర! దాసోహమ్మనంగ?
3.గర్భగత"-కామత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.మ.స.గణములు.వృ.సం.195.
ప్రాసనియమము కలదు.
భారతీయం బేమాయె?కనన్!
పారశీకంబే!మోక్ష మయెన్?
తారకా!శ్రీమంతా!వరదా?
చేర నెంచే!సూత్రం బిదియా?
4.గర్భగత"-శిరసావహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.భ.స.త.గల.గములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పర వేష భాష భూషలు!వరదంబై!నిల్చె నేడు?
వర థాత్రి కట్టు బొట్టులు!భరమాయెన్?చిత్ర మేమొ?
థర పాత రోత కూర్చెను?థర నేలెం?భూతి క్రాంతి!
శిరసావహింతు!రేలనొ?స్థిర దాసోహమ్మనంగ?
5.గర్భగత"-వరదాయి"-వృత్తము.
అత్యష్టీ ఛందము.స.త.ర.య.త.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వరదంబై!నిల్చె నేడు?భారతీయం బేమాయె?కనన్?
భరమాయెం?చిత్ర మేమొ?పారశీకంబే!మోక్షమయెన్?
థర నేలెం!భూతి క్రాంతి?తారక!శ్రీమంతా!వరదా?
స్థిర దాసో  హమ్మనంగ?చేర నెంచే!సూత్రం బిదియా?
6.గర్భగత"-సత్వరయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.ర.య.త.జ.జ.ర.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వరదంబై!నిల్చె నేడు?భారతీయం బేమాయె?కనన్!పర వేష భాష భూషలు!
భరమాయెం!చిత్ర మేమొ?పారశీకంబేమోక్షమయెన్!వరధాత్రి కట్టు బొట్టులు!
థర నేలెన్భూతి క్రాంతి?తారక!శ్రీమంతా!వరదా?థర పాత రోత కూర్చెను?
స్థిర దాసోహమ్మనంగ!చేర నెంచే!సూత్రంబిదియా?శిరసావహింతు రేలనొ?
7.గర్భగత"-సదానంద"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.మ.స.స.జ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు వృ.సం.
భారతీయం బేమాయె?కనన్!పర వేష భాష భూషలు!
పారశీకంబే!మోక్షమయెన్?వర థాత్రి కట్టు బొట్టులు!
తారక!శ్రీమంతా!వరదా?థర పాత రోత కూర్చెను?
చేర నెంచే!సూత్రంబిదియా?శిర సావ హింతు రేలనొ?
8.గర్భగత"-భారమే?"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.మ.స.స.జ.భ.స.త.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
భారతీయం బేమాయె?కనన్!పర వేష భాష భూషలు!వరదంబై!నిల్చె నేడు!
పారశీకంబే!మోక్షమయెన్?వరథాత్రి కట్టుబొట్టులు!భరమాయెం!చిత్రమేమొ?
తారక!శ్రీమంతా!వరదా!ధర పాత రోత కూర్చెను!ధర నేలెం?భూతి క్రాంతి!
చేర నెంచే?సూత్రంబిదియా!శిరసావహింతు రేలనొ?స్థిరదాసోహమ్మనంగ?
9.గర్భగత"-సంతప"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.భ.జ.ర.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వరదంబై!నిల్చె నేడు!పర వేష భాష భూషలు?
భర మాయెం!చిత్ర మేమొ?వర థాత్రి!కట్టు బొట్టులు!
ధర నేలెం?భూతి క్రాంతి!థర పాత రోత కూర్చెను!
స్థిర దాసోహమ్మనంగ?శిరసావహింతు రేలనొ?
10,గర్భగత"-సత్య భాషిణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.భ.జ.ర.స.య.త.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వరదంబై!నిల్చె!నేడు!పర వేష భాష భూషలు!భారతీయం బేమాయె!కనన్?
భరమాయెంచిత్ర మేమొ?వర థాత్రి!కట్టు బొట్టులు!పారశీకంబే!మోక్షమయెన్!
ధర నేలెం!భూతి క్రాంతి!ధర పాత రోత కూర్చెను!తారక!శ్రీమంతా!వరదా!
స్థిర దాసోహమ్మనంగ?శిరసావహింతు రేలనొ?చేర నెంచే?సూత్రంబిదియా?
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

24, ఆగస్టు 2019, శనివారం

సాదృశీ,భ్రమర,పరనిందా,నిరాధార,పాదుకా,పున్నాగ,గాయసీ,విరించి,భుజంగ,తిలోత్తమ,గర్భ"-జగన్మాయా"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
సాదృశీ,భ్రమర,పరనిందా,నిరాధార,పాదుకా,పున్నాగ,గాయసీ,విరించి,భుజంగ,తిలోత్తమ,గర్భ"-జగన్మాయా"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-వనస్థలీ"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.జ.ర.జ.జ.ర.జ.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరేంగితావ గాహి కాను!పరంతపా!సదాశివా!వరాల బ్రోవు!దేవరా!
నిరర్ధకాల మంచి జూతు!నిరాశ!తేల నెన్నడున్?నిరీక్ష జేతు!శ్రీ హరా!
వరీయ!జ్ఞాన వార్థి నెంతు!పరీక్ష నెగ్గ జేయుమా!పరంబు పొందు నందగన్!
చరంపు జీవ మెంచలేదు!సరాగ రంజితా!భవా!చరింప నిమ్మ!నీదరిన్!
1.గర్హగత"-మోహినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.ర.జ.గణములు.వృ.సం.342.
ప్రాసనియమము కలదు.
పరేంగి తావగాహి!కాను!
నిరర్ధకాల!మంచి జూతు!
వరీయ జ్ఞాన వార్ధి నెంతు!
చరంపు జీవ మెంచ లేదు?
2.గర్భగత"-ప్రమాణీ"-వృత్తము
అనుష్టుప్ఛందము.జ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.
ప్రాసనియమము కలదు.
పరంతపా!సదాశివా!
నిరాశ దేల!నెన్నడున్?
పరీక్ష!నెగ్గ!జేయుమా!
స రాగరంజితా!భవా!
3.గర్భగత"-ముకుంద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.83.
ప్రాసనియమము కలదు.
వరాల బ్రోవు!దేవరా!
నిరీక్ష జేతు!శ్రీ హరా!
పరంబు!పొందు!నందగన్!
చరింప నిమ్మ!నీదరిన్?
4.గర్భగత"-భ్రాంతికా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.జ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరేంగితావ గాహి కాను!పరంతపా!సదాశివా!
నిరర్ధకాల మంచి జూతు!నిరాశ దేల నెన్నడున్?
వరీయ జ్ఞాన వార్థి నెంతు!పరీక్ష!నెగ్గ జేయుమా!
చరంపు జీవ మెంచలేదు?స రాగరంజితా!భవా!
5.గర్భగత"-సత్యం"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.గ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరంతపా!సదా శివా!వరాల బ్రోవు!దేవరా!
నిరాశ తేల!నెన్నడున్?నిరీక్ష జేతు!శ్రీ హరా!
పరీక్ష నెగ్గ జేయుమా!పరంబు పొందు నందగన్!
సరాగ రంజితా!భవా!చరింప నిమ్మ!నీదరిన్?
6.గర్భగత"-ప్రసస్థినీ"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.ల.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పరంతపా!సదాశివా!వరాల బ్రోవు!దేవరా!పరేంగితావ గాహి!కాను!
నిరాశ!తేల నెన్నడున్?నిరీక్ష జేతు!శ్రీహరా!నిరర్ధకాల!మంచి జూతు!
పరీక్ష!నెగ్గ జేయుమా!పరంబు!పొందు!నందగన్?వరీయ జ్ఞానవార్థినెంతు!
సరాగ రంజితా!భవా!చరింప నిమ్మ!నీదరిన్?చరంపు!జీవ మెంచ లేదు?
7.గర్భగత"-స్థవనీ ద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.  వరాల!బ్రోవు !దేవరా!పరేంగి తావ గాహి!కాను!
     నిరీక్ష జేతు!శ్రీహరా!నిరర్ధకాల!మంచి జూతు!
     పరంబు!పొందు!నందగన్?వరీయ!జ్ఞానవార్థినెంతు!
     చరింప నిమ్మ!నీదరిన్?చరంపు!జీవ మెంచ లేదు?
2.     పరంతపా!సదా శివా!పరేంగి తావ గాహి!కాను!
        నిరాశ దేల!నెన్నడున్?నిరర్ధకాల!మంచి జూతు!
        పరీక్ష నెగ్గ జేయుమా!వరీయ జ్ఞాన వార్థి నెంతు!
        స రాగ రంజితా!భవా!చరంపు!జీవ మెంచలేదు?
8.గర్భగత"-ప్రస్ఫుట ద్వయ"-వృత్తములు.
అభికృతిఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.భ.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.09,18.
,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
వరాల బ్రోవు!దేవరా!పరేంగితావ గాహి!కాను!పరంతపా!సదా శివా!
నిరీక్ష జేతు!శ్రీ హరా!నిరర్ధకాల!మంచి జూతు!నిరాశ!దేల నెన్నడున్?
పరంబు పొందు!నందగన్!వరీయ జ్ఞాన వార్థి నెంతు!పరీక్ష నెగ్గ జేయుమా!
చరింపనిమ్మ!నీదరిన్?చరంపు!జీవ మెంచలేదు?స రాగ రంజితా!భవా!
2.
పరంతపా!సదా శివా!పరేంగి తావ గాహి!కాను!వరాల బ్రోవు!దేవరా!
నిరాశ!దేల నెన్నడున్?నిరర్ధ కాల!మంచి జూతు!నిరీక్ష జేతు!శ్రీహరా!
పరీక్ష!నెగ్గ జేయుమా!వరీయ జ్ఞాన వార్థి నెంతు!పరంబు!పొందు!నందగన్?
స రాగ రంజితా!భవా!చరంపు జీవ మెంచ లేదు?చరింప నిమ్మ!నీదరిన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

23, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

నేడు పరమ పవిత్ర శ్రీకృష్ణాష్టమీ పర్వదినము. ఈ సందర్భముగా మీకు నా శుభాకాంక్షలు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
 ఆర్యులారా! నేడు పరమ పవిత్ర శ్రీకృష్ణాష్టమీ పర్వదినము. ఈ సందర్భముగా మీకు నా శుభాకాంక్షలు.
శ్రీకృష్ణార్చన చేసి పవిత్ర హృదయులమవదగిన మంచిరోజు. 
ఈ క్రింది పూజను వీనులారా వినుచు కనులారా కని ఆ శ్రీకృషుని దివ్య బోధనను పొందఁగలిగే సదవకాశమును సద్వినియోగం చేసుకొందాము. 

జైహింద్.

22, ఆగస్టు 2019, గురువారం

మత్తరజినీ,తరంగ,చెడుతీర్పు,రజోత్తమ,రమ్యజా,జీవితాన,మాయశ,మేలెంచు,స్వరతా,సుయోచనా"-గర్భ"-లీలామయ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,తరంగ,చెడుతీర్పు,రజోత్తమ,రమ్యజా,జీవితాన,మాయశ,మేలెంచు,స్వరతా,సుయోచనా"-గర్భ"-లీలామయ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

లీలామయ"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.ర.జ.ర.త.జ.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేని పోని!యూహ!లేలయా?లీలామయ జీవితంబు!లీలేరా!యెంచి చూడగన్?
కాన వేమి?యాగతంబులన్!కాలుం డెర వేయుచుండు!గేలంబున్!చిక్కుదేహమున్?
జ్ఞాన జీవ!మోక్షమెంచుమా!చాలింపకు ప్రార్థనంబు!జాలంబున్మేలు కోరుమా!
మేన బ్రాణ మున్న మానవా?మేలెంచుమ నీమ మొప్ప!మేలౌ!జన్మంబు ధన్యతన్?
                       
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీ ఛందము.ర.జ.ర.గణములు.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
లేని పోని యూహ లేలయా?
కాన వేమి?యాగతంబులన్!
జ్ఞాన జీవ!మోక్ష మెంచుమా!
మేన బ్రాణ మున్న మానవా?
2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
లీలామయ జీవితంబు!
కాలుం డెర వేయు చుండు!
చాలింపకు ప్రార్థనంబు!
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!
3.గర్భగత"-చెడుతీర్పు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం81.
ప్రాసనియమము కలదు.
లీలేరా!యెంచి చూడగన్?
గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్!
జాలంబున్!మేలు కోరుమా!
మేలౌ?జన్మంబు!ధన్యతన్?
4.గర్భగత"-రజోత్తమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.త.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లేని పోని!యూహ లేలయా?లీలామయ జీవితంబు!
కానవేమి?యాగతంబులన్!కాలుం డెర వేయుచుండు!
జ్ఞానజీవ!మోక్ష మెంచుమా!చాలింపకు ప్రార్థనంబు!
మేన బ్రాణ మున్న మానవా!మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!
5.గర్భగత"-రమ్యజా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.త.జ.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలా మయ జీవితంబు!లీలేరా!యెంచి చూడగన్?
కాలుండెర వేయు చుండు!గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?
చాలింపకు!ప్రార్థ నంబు!జాలంబున్!మేలు కోరుమా!
మేలెంచుమ!నీమమొప్ప!మేలౌ?జన్మంబు ధన్యతన్?
6.గర్భగత"-జీవితాన"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.త.జ.ర.మ.జ.త.ర.జ.గ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలామయ జీవితంబు!లీలేరా?యెంచి చూడగన్?లేనిపోని యూహలేలయా?
కాలుండెర వేయుచుండు!గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?కానవేమి యాగతంబులన్?
చాలింపకు!ప్రార్ధనంబు!జాలంబున్!మేలు కోరుమా!జ్ఞాన జీవ మోక్షమెంచుమా!
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!మేలౌ!జన్మంబు ధన్యతన్?మేన బ్రాణమున్న మానవా?
7.గర్భగత"-మా యశ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియు కలదు.వృ.సం.
లీలేరా!యెంచి చూడగన్?లేని పోని యూహ లేలయా?
గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?కాన వేమి?యాగతంబులన్?
జాలంబున్!మేలు కోరుమా!జ్ఞాన జీవ మోక్ష మెంచుమా?
మేలౌ?జన్మంబు!ధన్యతన్! మేన బ్రాణ మున్న మానవా?
8.గర్భగత"-మేలెంచు"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.మ.ర.య.జ.ర.య.భ.ర.ల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలేరా?యెంచి చూడగన్?లేని పోని యూహ లేలయా?లీలా మయ జీవితంబు?
గాలంబున్!చిక్కు దేహమున్?కానవేమి?యాగతంబులన్?కాలుండెర వేయుచుండు!
జాలంబున్?మేలు కోరుమా!జ్ఞాన జీవ!మోక్ష మెంచుమా?చాలింపకు! ప్రార్థనంబు!
మేలౌ?జన్మంబు!ధన్యతన్!మేన బ్రాణ మున్న మానవా?మేలెంచుమ! నీమ మొప్ప!
9.గర్భగత"-స్వరతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి 09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలామయ జీవితంబు?లేని పోని యూహ లేలయా?
కాలుం డెర వేయుచుండు!కాన వేమి?యాగతంబులన్?
చాలింపకు!ప్రార్థనంబు! జ్ఞాన జీవ మోక్ష మెంచుమా?
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!మేన బ్రాణ మున్న!మానవా?
10,గర్భగత"-సు యోచనా"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.త.జ.ర.జ.ర.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
లీలామయ!జీవితంబు?లేని పోని!యూహ లేలయా?లీలేరా?యెంచి చూడగన్?
కాలుం డెర వేయు చుండు!కానరాని!యాగతంబులన్?గాలంబున్! చిక్కు దేహమున్?
చాలింపకు!ప్రార్థనంబు!జ్ఞాన జీవ!మోక్ష మెంచుమా? జాలంబున్? మేలు కోరుమా!
మేలెంచుమ!నీమ మొప్ప!మేన బ్రాణమున్న!మానవా?మేలౌ? జన్మంబు!ధన్యతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

21, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

భారవాహా,స్తుతి,భద్రకా,ధాత్రీశ,కోమల,దీప్తుల,తేజక,అలివేణీ,సంభ్రమ,విరిబోణీ,గర్భ"-ఆమనీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
భారవాహా,స్తుతి,భద్రకా,ధాత్రీశ,కోమల,దీప్తుల,తేజక,అలివేణీ,సంభ్రమ,విరిబోణీ,గర్భ"-ఆమనీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-ఆమనీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.ర.స.భ.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆమని యేమనెన్?నేస్తమా!అలివేణీ,విరిబోణీ!ఆది మహాలక్ష్మి యేననెన్?
కోమలి శ్రీ వరా లిచ్చుతన్?కొలువై!తా గుణదీప్తిన్!క్రోధము లేనట్లు చూతనెన్?
థీమహి!రమ్యతం దీర్చుచున్!తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్?ధీ దితులన్!నింపి శోభిలన్?
కామిద మేర్చి!ధాత్రిన్సదా!కలిదోషార్తిని లేకన్!కాదనకన్!జీవ భాగ్యముల్?
1.గర్భగత"-భారవహా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.ర.గణమలు.వృ.సం.151.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆమని!యేమనెన్?నేస్తమా!
కోమలి!శ్రీవరాలిచ్చుతన్?
థీ మహి!రమ్యతం!దీర్చుచున్!
కామిద మేర్చి!ధాత్రింసదా!
2.గర్భగత"-స్తుతి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.భ.గగ.గణములు.వృ.సం.52.
ప్రాసనియమము కలదు.
అలివేణీ!విరిబోణీ!
కొలువై!తా గుణ దీప్తిన్?
తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్!
కలి దోషార్తిని లేకన్?
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆది మహా లక్ష్మి !యే ననెన్?
క్రోధము లేనట్లు! చూతనెన్?
ధీ దితులం!నింపి!శోభిలన్?
కాదనకన్?జీవ భాగ్యముల్!
4.గర్భగత"-ధాత్రీశ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.ర.స.భ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.షం.
ఆమని!యేమనెన్?నేస్తమా!అలివేణీ!విరి బోణీ!
కోమలి!శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?కొలువై!తా గుణదీప్తిన్!
ధీ మహి!రమ్యతం దీర్చుచున్!తెలివిన్కీర్తిల నీతిన్!
కామిద మేర్చి!ధాత్రిం సదా!కలి దోషార్తిన్! లేకన్?
5.గర్భగత"-కోమల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.మ.స.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమణు కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరి బోణీ!ఆది మహాలక్ష్మి!యే ననెన్!
కొలువై తా గుణదీప్తిన్?క్రోధము లేనట్లు జూతనెన్?
తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్!ధీ దితులం నింపి శోభిలన్?
కలి దోషార్తిని లేకన్?కాదనకన్?జీవ భాగ్యముల్!
6.గర్భగత"-దీప్తుల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.మ.స.ర.య.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరి బోణీ!ఆది మహాలక్ష్మి!యే ననెన్!ఆమని!యేమనెన్!నేస్తమా?
కొలువై తాగుణ దీప్తిం!క్రోధము లేనట్లు?జూతనెన్!కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?
తెలివిన్కీర్తిల నీతిన్?ధీ దితులం నింపి!శోభిలన్?థీ మహి!రమ్యతం దీర్చుచున్?
కలి దోషార్తిని లేకన్?కాదనకన్!జీవ భాగ్యము ల్కామిద మేర్చి!ధాత్రింసదా!
7.గర్భగత"-తేజక"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.భ.ర.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
ఆది మహాలక్ష్మి!యేననెన్? ఆమని!యేమనెం?నేస్తమా!
క్రోధము లేనట్లు?జూతనెన్! కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?
ధీ దితులం!నింపి!శోభిలన్?ధీమహి!రమ్యతం దీర్చుచున్?
కాదనకం!జీవ భాగ్యముల్! కామిద మేర్చి!థాత్రిం!సదా!
8.గర్భగత"-అలివేణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.భ.ర.ర.స.భ.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆది మహాలక్ష్మి యేననెన్?ఆమని !యేమనెన్?నేస్తమా!యలివేణీ!విరిబోణీ!
క్రోధము లేనట్లు జూతనెన్?కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?కొలువై తా గుణదీప్తిన్!
ధీ దితులన్!నింపి!శోభిలన్?ధీమహి రమ్యతం దీర్చుచున్?తెలివిం కీర్తిల నీతిన్?
కాదనకన్? జీవభాగ్యముల్!కామిదమేర్చి!థాత్రిన్!సదా!కలిదోషార్తిని లేకన్?
9.గర్భగత"-సంభ్రమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.మ.స.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము.కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరిబోణీ!ఆమని!యేమనెన్?నేస్తమా!
కొలువై!తా గుణ దీప్తిన్!కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?
తెలివిం!కీర్తిల నీతిన్?ధీమహి రమ్యతందీర్చుచున్?
కలి దోషార్తిని లేకన్?కామిద మేర్చి ధాత్రిన్!సదా!
10,గర్భగత"- విరిబోణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.మ.స.య.య.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అలివేణీ!విరిబోణీ!ఆమని యేమనెన్?నేస్తమా!ఆదిమహా లక్ష్మి!యేననెన్?
కొలువై!తా గుణదీప్తిన్!కోమలి శ్రీ వరాలిచ్చుతన్?క్రోధము లేనట్లు జూతనెన్!
తెలివిన్!కీర్తిల నీతిన్?ధీమహి రమ్యతం దీర్చుచున్?ధీ దితులన్?నింపి శోభిలన్?
కలిదోషార్తిని లేకన్?కామిద మేర్చి!థాత్తిన్ సదా!కాదనకం!జీవ భాగ్యముల్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

20, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

అనఘా,నమ్మిక,అహమస్మి,పద్మినీ,అమరప్రియా,ప్రభుతర,ప్రగతిపద్మ,పగబూను,అమరికా,ప్రగల్భినీ,గర్భ"-వదాన్య ధన్య,వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అనఘా,నమ్మిక,అహమస్మి,పద్మినీ,అమరప్రియా,ప్రభుతర,ప్రగతిపద్మ,పగబూను,అమరికా,ప్రగల్భినీ,గర్భ"-వదాన్య ధన్య,వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-వదాన్యధన్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.మ.జ.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రగతి గోరు పద్మమే?ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?పగల్బూన తావు లేదుగా?
జగము వెల్గు నింపగన్?సబబునై!క్షేమ మేర్చుతన్?సగర్వాన కీర్తి నిల్పుతన్?
సిగముడిం బిగింపునై!శిబి"-వదాన్యంబౌ!భారతిన్?సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?
ప్రగమనంబగూర్చుతన్?ప్రబల సౌశీల్యంబుత్కృతిన్?ప్రగల్భాలు రూపు మాపుచున్?
1.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రగతి కోరు!పద్మమే?
జగము వెల్గు నింపగన్?
సిగముడిన్!బిగింపునై!
ప్రగమనంబు గూర్చుతన్?
2.గర్భగత"-నమ్మిక"-వృత్తము.బృహతీఛందము.వృ.సం.136.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?
సబబు నై!క్షేమ మేర్చుతన్?
శిబి'-వదాన్యం బౌ!భారతిన్?
ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?
3.గర్భగత"-అహమస్మి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.య.జ.ర.గణములు.వృ.సం.170,
ప్రాసనియమము కలదు..
పగల్బూన తావు లేదుగా?
సగర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?
సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?
ప్రగల్భాలు! రూపు మాపుచున్?
4.గర్భగత"-పద్మినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.మ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రగతి కోరు!పద్మమే!ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం,-మవన్?
జగము వెల్గు!నింపగన్?సబబునై!క్షేమం బేర్చుతన్?
సిగ ముడిన్!బిగింపునై!శిబి'-వదాన్యంబౌ?భారతిన్!
ప్రగమనంబు!గూర్చుతన్?ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?
5.గర్భగత"-అమర ప్రియా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.మ.ర.య.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం,-"మవన్?పగల్బూన!తావు లేదుగా?
సబబు నై?క్షేమం బేర్చుతన్?సగర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?
శిబి వదాన్యంబౌ?భారతిన్!సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?
ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?ప్రగల్భాలు!రూపు మాపుచున్?
6.గర్భగత"-ప్రభుతర"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.న.మ.ర.య.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రిం,శ్రీం'-మవన్?పగల్బూన తావు లేదుగా?ప్రగతి కోరు పద్మమే?
సబబు నై!క్షేమం బేర్చుతన్?సగర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?జగమువెల్గు!నింపగన్!
శిబి వదాన్యంబౌ!భారతిన్?సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?సిగముడిం!బిగింపునై?
ప్రబల సౌశీల్యంబుత్కృతిన్?ప్రగల్భాలు!రూపు మాపుచున్?ప్రగమనంబు గూర్చుతన్?
7.గర్భగత"-ప్రగతి పద్మ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
పగల్బూన!తావు లేదుగా?ప్రగతి కోరు పద్మమే?
స గర్వాన!కీర్తి నిల్చుతన్?జగము వెల్గు నింపగన్?
సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?సిగ ముడింబిగింపునై?
ప్రగల్భాలు!రూపు మాపుచున్?ప్రగమనంబు గూర్చుతన్?
8.గర్భగత"-పగబూను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.జ.ర.న.ర.జ.స.మ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పగల్బూన!తావులేదుగా?ప్రగతి కోరు పద్మమే?ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"- మవన్?
సగర్వాన!కీర్తి నిల్చచుతన్జగము వెల్గునింపగన్?సబబునై!క్షేమంబేర్చుతన్?
సెగల్తర్ము!ధీర మార్భటిన్?సిగ ముడి న్బిగింపునై!శిబి వదాన్యంబౌ!భారతిన్!
ప్రగల్భాలు రూపుమాపుచున్?ప్ర గమనంబు!గూర్చుతన్?ప్రబల సౌశీల్యం బుత్కృతిన్?
9.గర్భగత"-అమరికా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.మ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రభుత!"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?ప్రగతి గోరు పద్మమా?
సబబు నై !క్షేమంబేర్చుతన్?జగము వెల్గు నింపగన్?
శిబి వదాన్యంబౌ?భారతిన్!సిగ ముడిం బిగింపునై?
ప్రబల! సౌ శీల్యం!బుత్కృతిన్?ప్రగమనంబు!గూర్చుతన్?
10,గర్భగత"-ప్రగల్భినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.ర.న.ర.జ.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రభుత"-ఓం,ఐం,హ్రీం,శ్రీం"-మవన్?ప్రగతి గోరు పద్మమే?పగల్బూన తావు లేదుగా?
సబబునై!క్షేమం బేర్చుతన్?జగము వెల్గు నింపగన్?సగర్వాన కీర్తి నిల్చుతన్?
శిబి'-వదాన్యంబౌ!భారతిన్?సిగ ముడిన్బిగింపు నై!సెగల్తర్ము!ధీర!మార్భటిన్?
ప్రబల! సౌ శీల్యం బుత్కృతిన్?ప్రగమనంబు!గూర్చుతన్?ప్రగల్భాలు రూపు మాపుచున్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

రాజమహేంద్రవరం ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో 18.08.2019న జరిగిన అష్టావధానము. అవధాని శ్రీ తాతా సందీప్ శర్మ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.

నన్నయ వాఙ్మయ వేదిక ఆధ్వర్యవములో రాజమహేంద్రవరం ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో 
18.08.2019న జరిగిన అష్టావధానము.

అవధాని: తాతా సందీప్ శర్మ
అధ్యక్షులు: శ్రీ ఎస్ పి గంగిరెడ్డి
సంచాలనం:- శ్రీ ఎఱ్ఱాప్రగడ రామకృష్ణ

పృచ్ఛకులు:- సర్వశ్రీ
నిషిద్ధం. డా యస్వీ రాఘవేంద్రరావు
సమస్య. కొనకళ్ళ ఫణీంద్ర రావు
దత్తపది. పెరుమాళ్ళ రఘునాధ్
వర్ణన. ప్రయాగ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ
ఆశువు. పురాణపండ రాఘవ
వ్యస్తాక్షరి. చావలి శాస్త్రి
ఘంటావధానం. కు. వేంకటలక్ష్మి
అప్రస్తుతం. డి.వి.హనుమంతరావు

మ.కో
శ్రీయుతమ్ముగ నక్షరమ్ములు చిన్ననాటనె నేర్పియున్
ధీయుతమ్ముగ పద్యమల్లగ దీప్తినందగ పెంచియున్
నాయెడందను తెన్గునింపిన నారికిన్ వరగౌరికిన్
నాయనమ్మకు పార్వతమ్మకు నా నమస్కృతులిచ్చెదన్

శా.
నిర్దుష్టమ్మగునీవధానమిలలో నిర్దేశముంజేసియున్
స్వర్దైవమ్మయి మమ్ము పంచి, కడు వాత్సల్యమ్ము చూపించుచున్
గీర్దార్ఢ్యమ్మున సంస్కృతాంధ్రములనే క్రీగంట శాసించు చిత్
శార్దూలమ్మయి నిల్చు దివ్యమణికిన్ సాష్టాంగముల్ చేసెదన్

కం.
అనునిత్యమ్మనురాగము
ననునయమున పంచునట్టి అమృతమనస్కుల్
అనఘులు నమ్మానాన్నలు
వినయమునన్ జోతలిడుదు వేదిన్ వార్కిన్

శా.
కుఱ్ఱన్ నేనతడా కురుప్రవయుడై కూర్చున్న దివ్యాత్ముడున్
తఱ్ఱన్ జ్ఞానునిగా మలంచు ఘనుడంతర్యామి ఈనాటికిన్
ఉఱ్ఱూతల్ కలిగించు వ్యాఖ్యనిడి తా నుద్బోధ గావించు శ్రీ
ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ రామకృష్ణునకివే ఇంపైన పద్యార్చనల్

కం.
విధ్యుక్త ధర్మకర్తను
విద్యార్ధుల భవితకుగల పేరిమి పెద్దన్
అధ్యక్షస్థానీయున
సాధ్యుని పెదగంగిరెడ్డి సద్బుధు దలతున్

కం.
మున్నెన్నియొ గురు సభలను
వన్నెలు చేకూర్చ తెలుగు భాషకు, సలుపన్
నన్నయ వాఙ్మయ వేదిక
ఇన్నగరఖ్యాతియెల్ల యెల్లలుదాటెన్

కం.
వసపట్టిన పిట్టగ నేన్
నసపెట్టిన పెట్టకున్న ననుభరియింపన్
వెసజేరిన ప్రేక్షకులకు
బసచేసిన పాత్రికేయవరులకు నతులౌ

****అవధానాంశములు***
నిషిద్ధం: గాంధీతాత గారి పై

కం.
ఈనాటికినా ధన్యుడు
తానై స్వేచ్ఛన్ జయింప తాల్మిన్ పాదై
మౌనమ్మునపోరాడుచు
పూనికతో గెలిచినట్టి పూజ్యుడు గాంధీ.

సమస్య...
రెక్కలు రాని పక్షి ఎగిరెన్ వినువీధిని రివ్వురివ్వునన్

ఉ.
ఒక్కట చక్కనైన వనముజ్వలమైనది పూలునిండ,స
మ్యక్కమనీయ పుష్పమున అర్మిలిగా మధుపంబు వ్రాలి, తా
నెక్కిన పూల తేనె గొనియెన్, వెనువెంటనె పోవ, తోడ పూ
రెక్కలు రాని పక్షి ఎగిరెన్ వినువీధిని రివ్వురివ్వునన్


దత్తపది.
సమంత,నయనతార, రాధిక, సుమలత.....
రామాయణార్ధంలో

తే.గీ.
రోసమంతయు నిండగా క్రూరునణచి
ఆంజనేయ వీరాధిక ప్రాంజలులను
రాముడంది, వినయ నతారణ్యకులకు
అభయమిడి తనుసుమలతన్ అవనిజఁగొనె

వర్ణన: గోంగూరపచ్చడి
శా.
ఎల్లల్ లేనటువంటి గొప్ప చవులూరించున్ సదాంధ్రాళికిన్
ఉల్లిన్ గల్పుచు రోటిలో నునిచి ఓహోయంచు తాలింపులన్
సల్లీలన్ జతచేయగా రసనకున్ స్వర్గమ్ము కన్పట్టెడున్
కుల్లాయుంచిన వాని నోటికయినన్ గోంగూర దివ్యంబగున్

ఆశువు.
1. సమైక్యభారతం

కం.
ఆసేతు హిమాచలమయి
భాసిల్లుచునుండె దివ్య వాహినులురకన్
రోసము నిండిన భూమిగ
వాసింగనెనీ సమైక్యభారతమిలలో

2.అవధానానికి వచ్చిన పెద్దలకు నమస్సులు.
ఆ.వె
చిన్నవాడనైన శేముషిన్ వెలయింప
వేగ వచ్చినారు వేడ్కమీర
ఆశిషమ్ములిడుడు అక్షరక్రీడలో
చివరి వరకు నిలిచి సేసలిడుడు.

వ్యస్తాక్షరి.
శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం.

ఓం నమో నారాయణాయ.
జైహింద్.

18, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

మత్తరజినీ,సమాశ్రీ,తృప్తిదా,హేతుకా,బీరువోని,చేదుగనే,మనురా,మానరే, సుగంథీ,మారుమా,గర్భ"-మారాడు వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,సమాశ్రీ,తృప్తిదా,హేతుకా,బీరువోని,చేదుగనే,మనురా,మానరే, సుగంథీ,మారుమా,గర్భ"-మారాడు వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-మారాడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.త.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
బీరు వోని!ధైర్య మూనుమా! పేద వంచు! నెంచ కీవు ?పేరొందే!పనులు చేయుమా?
చేర నెంచు!ముక్తి సౌథమున్?చేదుగాని!చర్యనెంచు!శ్రీ రమ్యం బదెయె? సోదరా!
కోరు శాంతి జీవితంబునన్?క్రోధ మంద!మాను మయ్య!కోరిందే!గనెదు! భూతలిన్?
మారు మాటలాడ బోకుమా?మాధకాల!ముట్ట బోకు?మారామే!భవిత మాపురా!
1గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
బీరు వోని!ధైర్య మూనుమా?
చేర నెంచు?ముక్తి సౌధమున్?
కోరు శాంతి!జీవితంబునన్?
మారు మాట లాడ!బోకుమా?
2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రసనియమము కలదు.
పేద వంచు!నెంచ కీవు?
చేదు కాని!చర్య నెంచు?
క్రోధ మంద!మాను మయ్య?
మాధకాలు!ముట్ట బోకు?
3.గర్భగత"-తృప్తిదా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.న.ర.గణములు.వృ.సం.185.
ప్రాసనియమము కలదు.
పేరొందే!పనులు చేయుమా?
శ్రీరమ్యంబదియె?సోదరా!
కోరిందే?కనుదు!భూతలిన్?
మారామే?భవిత!మాపురా!
4.గర్భగత"-హేతుకా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
బీరువోని?ధైర్య మూనుమా!పేదవంచు?నెంచకీవు?
చేర నెంచు!ముక్తి సౌధమున్?చేదుగాని!చర్య నెంచు?
కోరు శాంతి!జీవితంబునన్?క్రోధ మంద!మాను మయ్య?
మారు మాట లాడ బోకుమా?మాధకాలు!ముట్ట బోకు?
5.గర్భగత"-బీరువోని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.త.స.లగ.గణములుయతి.09.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పేద వంచు!నెంచ కీవు?పేరొందే?పనులు!చేయుమా?
చేదు గాని!చర్య నెంచు?శ్రీరమ్యంబదియె?సోదరా?
క్రోధ మంద!మానుమయ్య?కోరిందే?కనుదు!భూతలిన్?
మాధకాలు!ముట్ట బోకు?మారామే!భవిత! మాపురా?
6.గర్భగత"-చేదుగాని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.త.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పేదవంచు నెంచకీవు?పేరొందే!పనులు చేయుమా?బీరు వోని ధైర్యమూనుమా?
చేదుగాని!చర్యనెంచు?శ్రీరమ్యంబదియె?సోదరా?చేరనెంచు?ముక్తిసౌథమున్?
క్రోధమంద!మానుమయ్య?కోరిందే!కనుదు భూతలిన్?కోరు శాంతి! జీవితంబునన్?
మాధకాలు!ముట్ట బోకు?మారామే!భవిత!మాపురా?మారు మాట లాడ బోకుమా?
7.గర్భగత"-మనురా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.న.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పేరొందే?పనులు చేయుమా!బీరువోని ధైర్య మూనుమా?
శ్రీ రమ్యం బదియె?సోదరా?చేర నెంచు!ముక్తి సౌథమున్?
కోరిందే!కనుదు భూతలిన్?కోరు శాంతి జీవితంబునన్?
మారామే?భవిత మాపురా?మారు మాట లాడ బోకుమా?
8.గర్భగత"-మానరే"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.న.ర.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పేరొందే!పనులు జేయుమా?బీరువోని?ధైర్య మూనుమా?పేద వంచు నెంచకీవు?
శ్రీ రమ్యంబదియె?సోదరా?చేర నెంచు!ముక్తి సౌథమున్?చేదుగాని.చర్య నెంచుమా?
కోరిందే?కనుదు!భూతలిన్?కోరు శాంతి జీవితంబులన్?క్రోధమంద మాను మయ్య?
మారామే?భవిత మాపురా?మారు మాట లాడ బోకుమా?మాధకాలు! ముట్ట బోకుమా?
9.గర్భగత"-సుగంథీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పేదవంచు!నెంచకీవు?బీరువోని?ధైర్య మూనుమా?
చేదుగాని!ధైర్య మూనుమా?చేర నెంచు?ముక్తి సౌధమున్?
క్రోధమంద!మాను మయ్య?కోరు శాంతి జీవితంబులన్?
మాధకాలు!ముట్ట బోకుమా?మారు మాట లాడ బోకుమా?
10,గర్భగత"-మారుమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము,ర.జ.ర.జ.ర.య.త.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పేదవంచు?నెంచకీవు?బీరువోని?ధైర్య మూనుమా?పేరొందే?పనులు జేయుమా?
చేదు గాని!చర్య నెంచుమా?చేరనెంచు?ముక్తి థామమున్?శ్రీరమ్యంబదియె?సోదరా?
క్రోధ మంద!మానుమయ్య?కోరు శాంతి!జీవితంబులన్?కోరిందే కనుదు భూతలిన్?
మాధకాలు!ముట్ట బోకుమా?మారు మాట లాడ బోకుమా?మారామే? భవిత మాపురా?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

అశేషక,వర్ణిత,మత్తరజినీ,సుశోభిత,నిగతగ్గు,పాతకాళి,రజ్జు,నిగారింపు,సరళీకృత,సరళిత,గర్భ"-జీవసరళి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ,

0 comments

జైశ్రీరామ్.
అశేషక,వర్ణిత,మత్తరజినీ,సుశోభిత,నిగతగ్గు,పాతకాళి,రజ్జు,నిగారింపు,సరళీకృత,సరళిత,గర్భ"-జీవసరళి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ,

"-జీవసరళి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.స.భ.త.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగంమారె?యుగంమారె?జగజ్జీవ సరళి మారె!జాతినీతి మేత మేసెనే?
నిగ్గు తగ్గె!నెపం బెచ్చె?నిగారింపు!ధనం పట్టె!నేతిబీర సౌరు భంబు నన్?
పగల్నిండె!ప్రతాపాన!ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె!పాత కంపు!క్రొత్త యింపనన్?
భుగ ల్నిండె!భువాలెల్ల?పొగల్గ్రమ్మె!బ్రతుకు తీరు!భూత భ్రాంతి మూతి నాకెనే?
1.గర్భగత"-అశేషక"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.స.గల.గణములు.వృ.సం.154.ప్రాసనియమము కలదు.
జగం!మారె!యుగం!మారె?
నిగ్గు తగ్గె!నెపంబెచ్చె!
పగల్నిండె!ప్రతాపాన?
భుగల్నిండె!భువాలెల్ల?
2.గర్భగత"-వర్ణిత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.య.న.జ.గణములు.వృ.సం.377
ప్రాసనియమము కలదు.
జగజ్జీవ సరళి మారె!
నిగారింపు!ధనము పట్టె?
ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె!
పొగల్గ్రమ్మె!బ్రతుకు తీరు?
3.గర్భగత"మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమముశకలదు.
జాతి నీతి మేత మేసనే?
నేతిబీర సౌరు భంబునన్?
పాత రోత క్రొత్త యింపనన్?
భూత భ్రాంతి!మూతి నాకెనే?
4.గర్భగత"-సుశోభిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందముయ.స.భ.త.న.గల.గణములు.యతి09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగం మారె!యుగం మారె?జగజ్జీవ సరళి మారె?
నిగ్గు తగ్గె నెపం బెచ్చె?నిగారింపు!ధనము పట్టె?
పగల్నిండె!ప్రతాపాన?ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె?
భుగల్నిండె!భువాలెల్ల?పొగల్గ్రమ్మె?బ్రతుకు తీరు?
5.గర్భగత"-నిగ తగ్గు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.య.న.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగ జ్జీవ సరళి మారె?జాతి నీతి మేత మేసెనే?
నిగారింపు!ధనము పట్టె?నేతి బీర సౌరు భంబునన్?
ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె?పాత రోత క్రొత్త యింపనన్?
పొగల్గ్రమ్మె?బ్రతుకు తీరు!భూత భ్రాంతి మూతి నాకెనే?
6.గర్భగతరోపాతరోత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.న.జ.ర.జ.ర.య.స.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగ జ్జివ సరళి మారె?జాతి నీతి మేత మేసెనే?జగం మారె!యుగం!మారె?
నిగారింపు ధనం పట్టె?నేతి బీర సౌరు భంబునన్?నిగ్గు తగ్గె!నెపం బెచ్చె?
ప్రగల్బాలు పరిధి దాటె?పాత రోత! క్రొత్త యింపనన్?పగల్నిండె!ప్రతాపాన?
పొగల్గ్రమ్మె?బ్రతుకు తీరు!భూత భ్రాంతి!మూతినాకెనే?భుగల్నిండె?భువాలెల్ల?
7.గర్భగత"-రజ్జు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.య.స.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి నీతి!మేత మేసెనే?జగం మారె?యుగం మారె?
నేతిబీర సౌరు!భంబునన్?నిగ్గు తగ్గె!నెపం బెచ్చె?
పాత రోత క్రొత్త యింపనన్?పగ ల్నిండె!ప్రతాపాన?
భూత భ్రాంతి!మూతినాకెనే?భుగల్నిండె?భువాలెల్ల?
8.గర్భగత"-నిగారింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.య.స.భ.య.న.గల.గణముల.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి నీతి మేత మేసెనే?జగం మారె?యుగం మారె?జగ జ్జీవ సరళి మారె?
నేతి బీర సౌరుభంబునన్?నిగ్గు తగ్గె!నెపం బెచ్చె?నిగారింపు!ధనం పట్టె?
పాత రోత క్రొత్త యింపనన్?పగల్నిండె!ప్రతాపాన?ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె?
భూత భ్రాంతి!మూతి నాకెనే?భుగల్నిండె?భువాలెల్ల?పొగల్గ్రమ్మె?బ్రతుకు తీరు!
9.గర్భగత"-సరళీకృత"-వృత్తము.
అత్యష్టీ ఛందము.య.న.జ.య.స.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగ జ్జీవ సరళి మారె?జగం మారె?యుగం మారె?
నిగారింపు!ధనం పట్టె?నిగ్గు తగ్గె?నెపం బెచ్చె?
ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె?పగల్నిండె?ప్రతాపాన?
పొగల్గ్రమ్మె?బ్రతుకు తీరు!భుగల్నిండె?భువాలెల్ల?
10,గర్భగత"-సరళిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.న.జ.య.స.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగ జ్జీవ సరళి మారె?జగం మారె?యుగం మారె?జాతినీతి మేత మేసెనే?
నిగారింపు ధనం పట్టె?నిగ్గు తగ్గె!నెపం బెచ్చె?నేతి బీర సౌరుభంబు నన్?
ప్రగల్భాలు పరిధి దాటె?పగల్నిండె?ప్రతాపాన?పాత రోత క్రొత్త యింపనన్?
పొగల్గ్రమ్మె?బ్రతుకు తీరు!భుగ ల్నిండె?భువాలెల్ల?భూత భ్రాంతి మూతి నాకెనే?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

15, ఆగస్టు 2019, గురువారం

భారతదేశ 73వ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! నేడు 73వ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవము. ఈ సందర్భముగా యావద్భారత జాతికి స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఆంగ్లేయులు వ్యాపార నెపంతో భారతదేశంలో అడుగు పెట్టి, వారి కుటిల రాజనీతిని ఉపయోగించి భారతదేశ పాలకులలో పరస్పరం వైరం కల్పించి, ఈ అనైక్యతను ఆసరాగా తీసుకొని పరిపాలన చేజిక్కించుకొన్నారు. 2శతాబ్దాలపాటు వారు ఇష్టారాజ్యంగా పరిపాలన సాగించి ప్రజలను కట్టుబానిసలుగా వాడుకున్నారు. అంతే కాక వారి మతాన్ని విపరీతముగా ప్రచారం చేసుకొని మన సాంస్కృతిక మూలలాను సహితం కుదిపేశారు.

ఈ దుస్థితిని సహించలేని ఆత్మాభిమానంగల భారతీయులు స్వాతంత్ర్య కాంక్షతో ఉద్యమించటం ప్రారంభించారు. 1857 లో సిపాయిల తిరుగుబాటుతో స్వాతంత్ర్య పోరాటం ప్రారంభమయిందని చెప్పవచ్చును.
ఈ పోరాటంలో ఎందరో ఎందరెందరో తమ ధన మాన ప్రాణాలను పణంగాపెట్టారు. తమ సర్వస్వం ధారపోశారు.
కుటుంబాలకు కుటుంబాలే భారతమాత స్వేచ్ఛ కోఱకు అసువులు త్యాగం చేశారు.
వేలకు వేలు భారతీయులు బలికాగా కొన్ని పదుల వ్యక్తుల పేర్లు మాత్రమే చరిత్రపుటల్లోకెక్కాయి.
ఇంతటి మహనీయమైన త్యాగుల ఫలితంగానే 14 . 8 . 1947. అర్థరాత్రి సరిగ్గా 12 గంటలకు అనగా 15 . 8 . 1947 ప్రారంభ క్షణమున మనకు స్వాతంత్ర్యాన్ని బ్రిటిష్ పాలకులు ప్రకటించారు.
ఇంతటి మస
హత్తరమైన స్వాతంత్ర్యం మనకు లభించినప్పటికీ మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పీల్చి పిప్పిచేసిన దేశమే లభించింది.
ఇక్కడ మరొక్క విషయం మనం మరువలేము.
బ్రిటిష్ వారు పోతూపోతూ దేశాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి ఇచ్చి కొట్టుకుచావమన్నారు. ఇ
ఈ అగ్ని ఈ రెండుదేశాలూ ఉన్నంతకాలం సమసిపోయేలా లేదు.
72 సంవత్సరాల తరువాత
370రద్దు చేయబడిన నేడు మనకు కొంత స్వాతంత్ర్యం వచ్చినట్టుంది.
ఇంకా ఆక్రమిత కాస్మీరును కూడా మన ఏలుబడిలోకి తీసుకు రాగలిగినప్పుడే మనకు పరిపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం వచ్చినట్టవుతుంది.
దీనిని సాధించాలంటే పాలకులకు చిత్తశుద్ధి చాలా అవసరం.
నిస్వార్థత్వం అవసరం.
నిజాయితీ అవసరం.
అంతే కాదు.
మనం స్వతంత్ర భారతీయులమని గర్వపడ గలిగేది కేవలం పై దేశాలనుండి ఋణవిముక్తులం అయినప్పుడు మాత్రమే అని చెప్పక తప్పదు.
స్వేచ్ఛగా ఆడా మగా తిరగగలగాలి. వ్యక్తిగతమయిన కట్టుబాట్లనతిక్రమించ కూడదు. మానవులంతా ఆర్ధిక సాంఘిక రాజకీయ స్వేచ్ఛను అనుభవించ కలగాలి. ఇది ఏ ఒక్కరో చేసేది కాదు. వ్యక్తి సంస్కారం అందరిలోనూ ప్రతిబించాలి.
స్వార్థం తప్పకుండా ఉండవచ్చు. ఐతే పరార్థం కూడా ఆలోచించకలగాలి.త్యాగశీలత మూలసూత్రంగా అందరిలోనూ పరిమళిస్తే నిజమయిన స్వాతంత్ర్యఫలాలనందరం అనుభవించటం సాధ్యమౌతుందని గ్రహించాలి.
వందే భారత మాతరమ్.
వందే భారత మాతరమ్.
వందే భారతమాతరమ్.
జైహింద్.

14, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

సమాశ్రీద్వయ,చెడుతీర్పు,సుమగంథిద్వయ,రమజా,తరోజ,అజరా,చీదరణ,భ్రాంతినీ,గర్భ"-నిరాదరణ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
సమాశ్రీద్వయ,చెడుతీర్పు,సుమగంథిద్వయ,రమజా,తరోజ,అజరా,చీదరణ,భ్రాంతినీ,గర్భ"-నిరాదరణ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-నిరాదరణ"-వృత్తము.
సంకృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.త.ర.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అమ్మ చేతిముద్ద లేదు?ఆదరించు!తండ్రి లేడు?అంతా!మిథ్యెంచి!చూడగన్?
వమ్ము జీవయాన మాయె!వాదిలంగ!లేదదేది?భ్రాంతేగా!మాయ లోకమున్?
కమ్మనైన!మాట లేదు?కాదు!తప్పనంగ!తప్పు?క్రాంతేదీ?శాంత మేదిలన్?
చిమ్మ చీకటాయె!నీతి!చీదరింపు!లాదరింప!చింతింపే! నిండె! మేథినిన్!
1.గర్భగత"-సమాశ్రీ ద్వయ"-వృత్తములు.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాస నియమము కలదు.
1.  అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?           2. ఆదరించు!తండ్రి లేడు?
     వమ్ము జీవ యాన మాయె!           వాదిలంగ!లేద దేది?
     కమ్మనైన!మాట లేదు?                 కాదు తప్పనంగ!తప్పు?
     చిమ్మ చీకటాయె!నీతి!                 చీదరింపు లాదరింప!
2.గర్భగత"-చెడుతీర్పు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.81.
ప్రాసనియమము కలదు.
అంతా!మిథ్యెంచి!చూడగన్?
భ్రాంతేగా!మాయ లోకమున్?
క్రాంతేదీ!శాంత మేదిలన్?
చింతింపే! నిండె! మేథినిన్!
3.గర్భగత"-సుమగంథి ద్వయ"-వృత్తములు.
అష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.ల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.  అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?ఆదరించు!తండ్రి లేడు?
     వమ్ము జీవయాన మాయె!వాదిలంగ!లే దదేది?
     కమ్మనైన!మాట!లేదు?కాదు!తప్పనంగ!తప్పు?
     చిమ్మ చీకటాయె!నీతి! చీదరింపు లాదరింప!

2.   ఆదరించు!తండ్రి లేడు?అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?
      వాదిలంగ!లే దదేది?వమ్ము జీవ యాన మాయె!
     కాదు!తప్పనంగ!తప్పు?కమ్మనైన మాట లేదు?
     చీదరింపు లాదరింప! చిమ్మ చీకటాయె!నీతి!
4.గర్భగత"-రమజా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.ర.మ.జ.గ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరించు!తండ్రి లేడు?అంతా మిథ్యెంచి!చూడగన్?
వాదిలంగ!లే దదేది? భ్రాంతేగా!మాయ లోకమున్?
కాదు!తప్పనంగ తప్పు?క్రాంతేదీ?శాంత మేదిలన్?
చీదరింపు! లాదరింప!చింతింపే! నిండె మేథినిన్?
5.గర్భగత"-తరోజ"-వృత్తము.
సంకృతి ఛందము.ర.జ.ర.మ.జ.త.ర.జ.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరించు!తండ్రి లేడు?అంతా మిథ్యెంచి చూడగన్?అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?
వాదిలంగ!లే దదేది?భ్రాంతేగా!మాయ లోకమున్?వమ్ము జీవయాన మాయె?
కాదు!తప్పనంగ!తప్పు?క్రాంతేదీ?శాంతమేదిలన్?కమ్మ నైన!మాట లేదు?
చీదరింపు లాద రింప!చింతింపే! నిండె! మేథినిన్? చిమ్మ చీకటాయె!నీతి!
6.గర్భగత"-అజరా"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.మ.ర.య.జ.ర.ల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అంతా మిథ్యెంచి చూడగన్?అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?
భ్రాంతేగా!మాయ లోకమున్?వమ్ము జీవయాన మాయె?
క్రాంతేదీ? శాంత  మేదిలన్? కమ్మనైన  మాట లేదు?
చింతింపే!నిండె మేథినిన్? చిమ్మ చీకటాయె! నీతి!
7.గర్భగత"-చీదరణా"-వృత్తము.
సంకృతిఛందము.మ.ర.య.జ.ర.జ.ర.జ.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
అంతా!మిథ్యెంచి చూడగన్?అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?ఆదరించు తండ్రి లేడు?
భ్రాంతేగా!మాయ లోకమున్?వమ్ము జీవయాన మాయె?వాదిలంగ!లే దదేది?
క్రాంతేదీ? శాంత మేదిలన్? కమ్మనైన  మాట లేదు? కాదు!తప్పనంగ తప్పు?
చింతింపే? నిండె! మేథినిన్? చిమ్మ చీక టాయె నీతి!  చీదరింపు లాదరింప!
8.గర్భగత"-భ్రాంతినీ"-వృత్తము.
సంకృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.త.ర.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరించు తండ్రి లేడు?అమ్మ చేతి ముద్ద లేదు?అంతా!మిథ్యెంచి చూడగన్?
వాదిలంగ లే దదేది?వమ్ము జీవయాన మాయె?భ్రాంతేగా?మాయ లోకమున్!
కాదు!  తప్ప నంగ!తప్పు ?కమ్మనైన మాట లేదు?భ్రాంతేదీ?శాంత మేదిలన్?
చీద రింపు లాద రింప!చిమ్మ చీక  టాయె!   నీతి!చింతింపే?నిండె మేథినిన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

13, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

నేత్రావధానంలో అంగుష్టావధానంలో, పేద విద్యర్థినులను చేరదీసి పోషీస్తూ శిక్షణ నిచ్చే ఆదినారాయణస్వామి వంటి అంకిత భావంతో ఉద్యోగం చేసే మహనీయులు చాలా అరుదుగా ఉంటారేమో

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
నేత్రావధానంలో అంగుష్టావధానంలో, పేద విద్యర్థినులను చేరదీసి పోషీస్తూ శిక్షణ నిచ్చే ఆదినారాయణస్వామి వంటి అంకిత భావంతో ఉద్యోగం చేసే మహనీయులు చాలా అరుదుగా ఉంటారేమో.
వారు శ్రీ సూరం శ్రీనివాసులుగారి శిష్యులు.
వారి మహనీయదీక్ష సాటివారికి మార్గదర్శకము.
వారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు.
శిష్యురాండ్రకు ఆశీస్సులు. 10TV వారికి నా సంతోషం తెలియఁ జేస్తున్నాను.

ఇట్టి శిక్షణనిచ్చి అపర సరస్వతీ మూర్తులుగా తన శిష్యులను తీర్చి దిద్దాలనే ప్రగాఢ వాంఛతో నలరారే
ఈ మహనీయునితో మాటాడలనుకొంటున్నారా?
ఐతే వీరి వాట్సప్ నెంబరు ఇదిగో. మాటాడండి.
ప్రోత్సహించండి.
78936 19327 
జైహింద్.

12, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

శ్రీ గుత్తి నారాయణరెడ్డి తెలుగు సాహితీ పీఠం సంస్థ, బెంగుళూరు వారికి ధన్యవాదములు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఓం నమో నారాయణాయ.
ఆర్యులకు వందనములు.
శ్రీ గుత్తి నారాయణరెడ్డి తెలుగు సాహితీ పీఠం సంస్థ, బెంగుళూరు వారు
శ్రీకృష్ణ దేవరాయల వారి ఐదువందల పదవ పట్టాభిషేక వార్షికోత్సవమును నిర్వహించి అందు 
వారు సగౌరవముగా అందఁ జేయు అష్ట దిగ్గజ కవుల పురస్కారములో 
నన్నునూ గ్రహించి పురస్కారము నాకునూ అనుగ్రహించిన నిర్వాహకులు శ్రీ గుత్తి (జోళదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డిగారికి, అభినందించ వచ్చిన సహృదయ మిత్రవరులకు నాపై అవ్యాజ కరుణాపూర్ణ హృదయమును చూపించు అందరికినీ 
నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియఁ జేయుచున్నాను.
జైశ్రీమన్నారాయణ.
మీ
చింతా రామకృష్ణారావు.
జైహింద్.

11, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

శ్రీ గుత్తి నారాయణరెడ్డి తెలుగు సాహితీ పీఠం నుండి అష్టదిగ్గజపురస్కారమునందుకొనిన శ్రీ నారుమంచి వేంకట అనంతకృష్ణ సహోదరులకు అభినందనలు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఓం నమో నారాయణాయ.
ఆర్యులకు శుభోదయమ్.
శ్రీ గుత్తి నారాయణరెడ్డి తెలుగు సాహితీ పీఠం నుండి 
అష్టదిగ్గజపురస్కారమునందుకొనిన 
శ్రీ నారుమంచి వేంకట అనంతకృష్ణ సహోదరులకు అభినందనలు.
వీరి సాహితీ కృషి 
ఇంకనూ అనేకమైన పురస్కృతులు 
వీరికి సంపాదించిపెట్టాలని 
మనసారా కోరుకొంటున్నాను.
జైశ్రీమన్నారాయణ
సద్విధేయుఁడు
చింతా రామకృష్ణారావు.
జైహింద్.

10, ఆగస్టు 2019, శనివారం

భారణా,వరీయత్తరజినీ,నిభసరి,నిరంజనీ,దోషాపహ.భారజ,పోషకా,భారసీ,నిర్వేదనా,ఉత్పలమాల,గర్భ"-ఫలితోత్పల"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భారణా,వరీయత్తరజినీ,నిభసరి,నిరంజనీ,దోషాపహ.భారజ,పోషకా,భారసీ,నిర్వేదనా,ఉత్పలమాల,గర్భ"-ఫలితోత్పల"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-ఫలితోత్పల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు,10,18,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోష కషాయ వీక్షణల!రోదిల జేయగ రాదు!రూకలం దలంపు!దోషమౌ?
భూషిత మెంచ మానుటగు!బూది గదే?తుదినెంచ!బూకరాలు!నిల్వవెన్నడున్?
పోషకమందు!భేదిలును!పోదు వదే?యవినీతి!పోకడం!తరింపు గాంతువే?
భూషలు దోషపూర్ణమగు!బోధలు మెచ్చుట మేలు!పోకుమా!దురాన! మానవా!
1.గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
రోష కషాయ వీక్షణల!
భూషిత మెంచ మానుటగు?
పోషకమందు భేదిలును!
భూషలు దోష పూర్ణమగు!
2.గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
రోదిల జేయగ రాదు!
బూదిగదే?తుది నెంచ!
పోదు వదే?యవినీతి!
బోధలు మెచ్చుట మేలు?
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
రూకలం దలంపు దోషమౌ?
బూకరాలు నిల్వ వెన్నడున్?
పోకడం !తరింపు గాంతువే?
పోకుమా!దురాన మానవా!
4.గర్భగత"-నిభసరి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోష కషాయ వీక్షణల!రోదిల జేయగ రాదు!
భూషిత మెంచ మానుటగు!బూది గదే?తుది నెంచ!
పోషక మందు భేదిలును!పోదువదే?యవి నీతి!
భూషలు దోష పూర్ణ మగు!బోధలు మెచ్చుట!మేలు!
5.గర్భగత"-నిరంజనీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రూకలం దలంపు దోషమౌ!రోష కషాయ వీక్షణల!
బూకరాలు నిల్వ వెన్నడున్?భూషిత మెంచ మానుటగు?
పోకడం!తరింపు గాంతువే?పోషక మందు భేదిలున్?
పోకుమా!దురాన మానవా!భూషలు దోష పూర్ణమగు!
6.గర్భగత"-దోషాపహా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.ర.న.భ.భ.గల.గణములు.యతులు10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రూకలం దలంపు దోషమౌ?రోష కషాయవీక్షణల!రోదిల జేయగ రాదు!
బూకరాలు నిల్వ వెన్నడున్?భూషితమెంచ మానుటగు!బూది గదే?తుదినెంచ?
పోకడం దరింపు గాంతువే?పోషక మందు భేదిలున్?పోదువదే!యవినీతి?
పోకుమా!దురాన మానవా!భూషలు దోష పూర్ణమగు!బోధలు మెచ్చుట మేలగు?
7.గర్భగత"-భారజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోదిల జేయగరాదు!రూకలం దలంపు దోషమౌ?
బూదిగదే?తుదినెంచ?బూకరాలు నిల్వ వెన్నడున్?
పోదు వదే యవినీతి?పోకడం!తరింపు గాంతువే?
బోధలు మెచ్చుట మేలగు?పోకుమా!దురాన మానవా?
8.గర్భగత"-పోషకా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.జ.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోదిల జేయగ రాదు!రూకలం దలంపు దోషమౌ?రోష కషాయ వీక్షణల!
బూదిగదే?తుదినెంచ?బూకరాలు నిల్వ వెన్నడున్?భూషిత మెంచ మానుటగు!
పోదువదే?యవినీతి?పోకడం తరింపు గాంతువే?పోషకమందు!భేదిలును!
బోధలు మెచ్చు మేలగు?పోకుమా!దురాన మానవా? భూషలు దోషపూర్ణమగు!
9.గర్భగత"-భారసీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.జ.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోదిల జేయగ రాదు!రోష కషాయ వీక్షణల!
బూదిగదే?తుదినెంచ?భూషిత మెంచ!మానుటగు?
పోదువదే?యవినీతి?పోషక మందు!భేదిలును!
బోధలు మెచ్చు!మేలగు?భూషలు దోష పూర్ణమగు!
10,గర్భగత"-నిర్వేదనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.జ.స.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోదిల జేయగరాదు?రోష కషాయ వీక్షణల!రూకలం దలంపు!దోషమౌ?
బూదిగదే?తుదినెంచ!భూషిత మెంచ!మానుటగు! బూకరాలు నిల్వవెన్నడున్?
పోదువదే!యవినీతి?పోషకమందు!భేదిలును!పోకడం తరింపు!గాంతువే?
బోధలు మెచ్చు మేలగు?భూషలు దోష పూర్ణ మగు!పోకుమా!దురాన మానవా?
11.గర్భగత"-ఉత్పలమాలా"-వృత్తము.
కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
రోష కషాయ వీక్షణల!రోదిల జేయగ రాదు!రూకలన్?
భూషిత మెంచ మానుటలు!బూదిగదే?తుదినెంచ!బూకరా?
పోషక మందు!భేదిలును!పోదువదే?యవినీతి!పోకడన్?
భూషలు దోష పూర్ణమగు!బోధలు మెచ్చు మేలగు!పోకుమా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

రసాంఘ్రి,భ్రమక,మత్తరజినీ,హీనతా,రనజారజ,గతమాగత,చంద్రమా,చక్ర భ్రమక,శబరీ,శశిచర,గర్భ"-సౌశీల్యతా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
రసాంఘ్రి,భ్రమక,మత్తరజినీ,హీనతా,రనజారజ,గతమాగత,చంద్రమా,చక్ర భ్రమక,శబరీ,శశిచర,గర్భ"-సౌశీల్యతా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-సౌశీల్యతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.మ.జ.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గతమాగత!లోకంబున్?కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు!కాన నౌనె?జీవి శాశ్వతల్?
స్థితమంచుం!వర్తింపన్!చీలిపోవు!మమతలెల్ల?శ్రీనివాసు!గొల్వుమా!మహిన్!
హితమేగతి?చేకూరున్!హేళమౌను!జనన శోభ!హీనతత్వ ముప్పు!దోషమౌ?
జిత కర్ముడె!మోక్షార్ధౌ?శీల వర్తి!సు గుణు డౌను!క్షీణ మేర్చ బోకు?జీవమున్!
1.గర్భగత"-రసాంఘ్రి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.గగ.గణములు.వృ.సం.28.
ప్రాసనియమము కలదు.
గతమాగత!లోకంబున్?
స్థితమంచున్?వర్తింపన్?
హిత మేగతి?చేకూరున్!
జిత కర్ముడె!మోక్షార్ధౌ?
2.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు!
చీలిపోవు!మమత లెల్ల?
హేళమౌను!జనన శోభ!
శీల వర్తి!సుగుణు డౌను!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాన నౌనె?జీవి శాశ్వతల్!
శ్రీనివాసు!గొల్వుమా!మహిన్!
హీనతత్వ!ముప్పు దోషమౌ?
క్షీణమేర్చ బోకు?జీవమున్!
4.గర్భగత"-హీనతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.మ.జ.న.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
గతమాగత!లోకంబున్?కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు!
స్థితమంచున్?వర్తింపన్!చీలిపోవు!మమతెల్ల
హిత మేగతి?చేకూరున్!హేళమౌను!జనన శోభ!
జిత కర్ముడె?మోక్షార్ధౌ?శీల వర్తి! సుగుణు!డౌను?
5.గర్భగత"-రనజారజ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలచక్ర!భ్రమక మొప్పు!కాన నౌనె?జీవి శాశ్వతల్?
చీలిపోవు మమత లెల్ల?శ్రీనివాసు!గొల్వుమా!మహిన్!
హేళమౌను!జనన శోభ!హీనతత్వ ముప్పు దోషమౌ?
శీలవర్తి సుగుణుడౌను?క్షీణ మేర్పబోకు?జీవమున్?
6.గర్భగత"-గతమాగత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.స.స.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు!కాననౌనె?జీవి శాశ్వతల్!గతమాగత లోకంబున్?
చీలిపోవు!మమతలెల్ల?శ్రీనివాసు!గొల్వుమా!మహిన్!స్థితమంచున్ వర్తింపన్?
హేళమౌను!జనన శోభ!హీనతత్వ ముప్పు దోషమౌ?హిత మేగతి చేకూరున్?
శీల వర్తి!సుగుణుడౌను?క్షీణమేర్పబోకు?జీవమున్?జిత కర్ముడె? మోక్షార్థౌ?
7.గర్భగత"-చంద్రమా"- వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.స.గగ.గణములు.యతి,10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాననౌనె?జీవి సౌఖ్యతల్?.గతమాగత లోకంబున్!
శ్రీనివాసు!గొల్వుమా!మహిన్!స్థితమంచున్!వర్తింపన్?
హీన తత్వ!ముప్పు దోషమౌ?హిత మేగతి?చేకూరున్?
క్షీణ మేర్పబోకు?జీవమున్?జిత కర్ముడె!మోక్షార్ధౌ?
8.గర్భగత"-చక్ర భ్రమక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.స.మ.జ.న.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాననౌనె?జీవి శాశ్వతల్?గతమాగత లోకంబున్!కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు?
శ్రీనివాసు!గొల్వుమా!మహిన్!స్థితమంచున్!వర్తింపన్?చీలిపోవు?మమతలెల్ల?
హీన తత్వ ముప్పు దోషమౌ?హిత మేగతి?చేకూరున్!హేళ మౌను జననశోభ!
క్షీణ మేర్పబోకు?జీవమున్?జిత కర్ముడె?మోక్షార్ధౌ?శీల వర్తి! సుగుణుడౌను
9.గర్భగత"-శబరీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.స.స.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు! వృ.సం.
కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు?గతమాగత లోకంబున్?
చీలిపోవు!మమత లెల్ల?స్థిత మంచున్?వర్తింపన్?
హేళమౌను? జనన శోభ!హిత మేగతి!చేకూరున్?
శీల వర్తి!సుగుణు డౌను!జిత కర్ముడె?మోక్షార్ధౌ?
10,గర్భగత"-శశిచర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.స.స.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాలచక్ర భ్రమక మొప్పు?గతమాగత లోకంబున్?కాననౌనె?జీవి శాశ్వతల్?
చీలిపోవు!మమత"-లెల్ల!స్థితమంచున్?వర్తింపన్?శ్రీనివాసు!కొల్వుమా మహిన్?
హేళ మౌను?జనన శోభ!హిత మేగతి? చేకూరున్?హీన తత్వ ముప్పు దోషమౌ?
శీలవర్తి!సుగుణు డౌను!జిత కర్ముడె?మోక్షార్ధౌ?క్షీణ మేర్ప బోకు?జీవమున్.
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

8, ఆగస్టు 2019, గురువారం

మదన,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,యవన,జీవికా,విలోకినీ,రాజిర,కలిమిరా,కుంతల,కొలువుదీరు,గర్భ"-జన్మతారక"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మదన,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,యవన,జీవికా,విలోకినీ,రాజిర,కలిమిరా,కుంతల,కొలువుదీరు,గర్భ"-జన్మతారక"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-జన్మతారక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.త.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలువు దీరె!మహాలక్ష్మి!కొలహా పురంబు నందు!కోరువారి కొంగు బంగరై!
చెలువమైన!మహాశక్తి!శిలగా ధరా తలాన!చేరువౌచు దీర్చు కోర్కెలన్!
కలిమి రాజ్ఞి!విలోకాన!కల లెల్లా పండెనంచు!గారబంబు నిండ!కొల్చితిన్!
తలపు నిండె!మహాసాధ్వి!తలపించె!మాత రూపు!తారకంపు!జన్మమాయెలే!
1.గర్భగత"-మదన"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.త.గణములు.వృ.సం.312.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలువు దీరె!మహాలక్ష్మి!
చెలువమైన!మహాశక్తి!
కలిమి రాజ్ఞి!విలోకాన!
తలపు నిండె!మహాసాధ్వి!
2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
కొలహా!పురంబునందు!
శిలగా!థరాతలాన!
కలలెల్లా!పండెనంచు!
తలపించె!మాత రూపు!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
కోరు వారి!కొంగు బంగరై!
చేరు వౌచు!దీర్చు కోర్కెలన్!
గారబంబునిండ !కొల్చితిన్?
తారకంపు!జన్మమాయె లే!
4.గర్భగత"-యవన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.త.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలువు దీరె!మహా లక్ష్మి!కొలహా పురంబు నందు!
చెలువ మైన!మహా శక్తి !శిలగా ధరా తలాన!
కలిమి రాజ్ఞి !విలోకాన!కల లెల్లా!పండెనంచు!
తలపు నిండె!మహాసాధ్వి!తలపించె!మాత రూపు!
5.గర్భగత"-జీవికా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలహా పురంబు నందు!కోరు వారి!కొంగు బంగరై!
శిలగా!ధరాతలాన!చేరువౌచు!దీర్చు కోర్కెలన్?
కల లెల్లా పండె నంచు!గారబంబు నిండ!కొల్చితిన్!
తలపించె!మాత రూపు!తారకంపు జన్మ మాయె లే!
6.గర్భగత"-విలోకినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.ర.జ.ర.జ.స.స.గల.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలహా పురంబునందు!కోరువారి కొంగు బంగరై!కొలువు దీరె!మహా లక్ష్మి!
శిలగా ధరాతలాన!చేరువౌచు!దీర్చు కోర్కెలన్?చెలువమైన!మహా శక్తి!
కలలెల్లా!పండె నంచు!గారబంబు నిండ కొల్చితిన్!కలిమిరాజ్ఞి!విలోకాన!
తలపించె!మాతరూపు!తారకంపు జన్మ మాయె!లే!తలపునిండె!మహా సాధ్వి!
7.గర్భగత"-రాజిర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కోరు వారి!కొంగు బంగరై!కొలువు దీరె!మహా లక్ష్మి!
చేరు వౌచు!దీర్చు కోర్కెలన్?చెలువ మైన !మహా శక్తి!
గారబంబు!నిండ కొల్చితిన్!కలిమి రాజ్ఞి !విలోకాన!
తారకంపు!జన్మ మాయె లే!తలపు నిండె!మహా సాధ్వి!
8.గర్భగత"-కలిమిరా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.భ.ర.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కోరువారి కొంగుబంగరై!కొలువుదీరె!మహాలక్ష్మి!కొలహా పురంబు నందు!
చేరువౌచు దీర్చు కోర్కెలన్?చెలువ మైన!మహాశక్తి!శిలగా ధరాతలాన!
గారబంబు నిండ కొల్చితిన్!కలిమి రాజ్ఞి విలోకాన!కలలెల్లా!పండెనంచు!
తారకంపు జన్మమాయె లే!తలపునిండె మహాసాధ్వి!తలపించె మాత రూపు!
9,గర్భగత"-కుంతల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.భ.స.స.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలహా పురంబు నందు!కొలువు దీరె మహాలక్ష్మి!
శిలగా ధరా తలాన! చెలువమైన మహా శక్తి!
కల లెల్లా పండెనంచు!కలిమి రాజ్ఞి విలోకాన!
తలపించె మాత రూపు!తలపు నిండె మహా సాధ్వి!
10,గర్భగత"-కొలువుదీరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.భ.స.స.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొలహా పురంబు నందు!కొలువు దీరె!మహాలక్ష్మి!కోరువారి!కొంగు బంగరై!
శిలగా ధరాతలాన!చెలువమైన మహా శక్తి! చేరువౌచు!దీర్చు కోర్కెలన్?
కల లెల్లా పండెనంచు!కలిమి రాజ్ఞి విలోకాన!గారబంబు నిండ!కొల్చితిన్?
తలపించె మాత రూపు!తలపు నిండె!మహాసాధ్వి! తారకంపు జన్మ మాయె లే?

స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

7, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మృదుమానస,మూర్ఖత,విరహ,యశోమయ,భీమదా,నజానీ,నీలిమ,దయాంబుధి,నావనీ,చలాంచల,గర్భ"-మణిమేఖలా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-మణిమేఖలా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.జ.య.జ.భ.య.లగ.గణములు.యతులు,9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆటుపోటుల జీవమా!అహమస్మి!యనంబోకుమా!నరుగ వలె?మోక్షానికిన్!
మాటమీరక!మెల్గుమా!మహితాత్ముల సేవించుమా!మరుల సుర సమ్మోదతన్?
పాటు మంచికి తావవన్?పాహిమాం!సు దయాంబో నిథీ!పరము గను సౌహార్ద్రతన్?
గీటు దాటని నీతినిన్!గృహ శోభన!చేకూరగన్?గిరి వరుల కీర్తించుచున్!
1.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆటు పోటుల జీవమా!
మాట మీరక!మెల్గుమా!
పాటు మంచికి!తావవన్?
గీటు దాటని!నీతినిన్?
2.గర్భగత"-మూర్ఖతా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.ర.గణములు.వృ.సం.156.
ప్రాసనియమము కలదు.
అహమస్మి'-యన బోకుమా?
మహితాత్ముల!సేవించుమా!
పాహిమాం"-దయాంబో నిథీ!
గృహ శోభన!చేకూరగన్?
3.గర్భగత"-విరహ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.160,
ప్రాసనియమము కలదు.
అరుగవలె?మోక్షానికిన్?
మరుల సుర సమ్మోదతన్?!
పరము గను సౌ హార్ద్రతన్!
గిరి వరుల!కీర్తించుచున్?
4.గర్భగత"-యశోమయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.జ.జ.య.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆటు పోటుల జీవమా!అహమస్మి!యనబోకుమా?
మాట మీరక మెల్గుమా!మహితాత్ముల సేవించుమా!
పాటు మంచికి తావవన్?పాహిమాం?దయాంబో నిథీ!
గీటు దాటని!నీతినిన్? గృహ శోభన చేకూరగన్?
5.గర్భగత"-భీమదా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.ర.న.స.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అహమస్మి!యనబోకుమా?యరుగ వలె?మోక్షానికిన్?
మహితాత్ముల!సేవించుమా!మరుల సుర సమ్మోదతన్!
పాహిమాం!దయాంబో!నిథీ! పరము గను సౌహార్ద్రతన్!.
గృహ శోభన చేకూరగన్?గిరివరుల కీర్తించుచున్?
6.గర్భగత"-నజానీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.ర.న.స.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అహమస్మి!యనబోకుమా?యరుగవలె మోక్షానికిన్?ఆటుపోటుల జీవమా!
మహితాత్ముల సేవించుమా!మరుల సుర సమ్మోదతన్!మాట మీరక వెల్గుమా! పాహిమాం!దయాంబో !నిథీ!పరము గను!సౌహార్ధతన్!పాటు మంచికి తావవన్?
గృహ శోభన చేకురగన్?గిరి వరుల కీర్తించుచున్?గీటు దాటని నీతినిన్?
7.గర్భగత"-నీలిమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.స.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అరుగవలె!మోక్షానికిన్?ఆటుపోటుల జీవమా!
మరుల సుర సమ్మోదతన్!మాటమీరక!వెల్గుమా!
పరము గను సౌహార్ధతన్?పాటు మంచికి తావవన్!
గిరివరుల కీర్తించుచున్?గీటు దాటని!నీతినిన్?
8.గర్భగత"-దయాంబుథి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.స.ర.ర.స.జ.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అరుగవలె!మోక్షానికిన్?ఆటుపోటుల జీవమా!అహమస్మి యనబోకుమా?
మరుల సుర సమ్మో. దతన్!  మాట మీరక వెల్గుమా?  మహి  తాత్ముల సేవించుమా!
పరము గను!సౌహార్ధతన్! పాటు మంచికి తావవన్?పాహిమాం!దయాంబోనిథీ!
గిరివరుల కీర్తించుచున్?గీటు దాటని నీతినిన్?గృహ శోభన చేకూరగన్?
9.గర్భగత"-నావనీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.ర.స.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అహమస్మి!యనబోకుమా?ఆటు పోటుల జీవమా!
మహితాత్ముల!సేవించుమా!మాటమీరక వెల్గుమా!
పాహిమాం!దయాంబో నిథీ!పాటు మంచికి తావవన్?
గృహ శోభన చేకూరగన్?గీటుదాటని!నీతినిన్?
10,గర్భగత"-చలాంచల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.ర.స.స.జ.న.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అహమస్మి!యనబోకుమా?ఆటు పోటుల జీవమా!అరుగవలె?మోక్షానికిన్?
మహితాత్ముల!సేవించుమా!మాట దాటక!వెల్గుమా?మరుల సుర సమ్మోదతన్?
పాహిమాం!దయాంబో నిథీ?పాటు మంచికి!తావవన్?పరము గను! సౌహార్ధతన్?
గృహ!శోభన!చేకూరగన్?గీటు దాటని నీతినిన్?గిరివరుల!కీర్తించుచున్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

6, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

భద్రక,తరంగ'మత్తరజినీ,భద్రశ్రీ,తజ్ఝరీ,తబ్బిబ్బు,శాశ్వత,రభతా,త్వదర్థ,హొయలా,గర్భ"-నిబ్బరింపు"-వృత్తము, రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భద్రక,తరంగ'మత్తరజినీ,భద్రశ్రీ,తజ్ఝరీ,తబ్బిబ్బు,శాశ్వత,రభతా,త్వదర్థ,హొయలా,గర్భ"-నిబ్బరింపు"-వృత్తము,
రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-నిబ్బరింపు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.న.త.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉబ్బని తబ్బిబ్బు పడకు!ఒయ్యారపు సోకు గాడ!ఉబ్బు గాదు?వాపు సోదరా!
నిబ్బరివై!నిల్వ దగదు? నెయ్యా నను !బల్కు చుంటి!నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా!
గబ్బుగ!వైద్యున్గనుమయ!కయ్యంబన బోకు మోయి!గబ్బు కంపు! 
నొందు టభ్రమా!
నిబ్బరమౌ!జీవిత మగు? నెయ్యంబది!శాశ్వతంబు!నిబ్బరించు!మిత్ర సత్తమా!
అర్ధములు:-
ఉబ్బు=పొంగుట(ధనగర్వము),వాపు=శరీరపుపొంగు,(అనారోగ్యము),
నిబ్బరి=నిబ్బరత్వము,గబ్బుగ=వడిగా,గబ్బుకంపు=శరీర అనారోగ్యము
వలన కల్గిన దుర్వాసన,అభ్రమా=ఆశ్చర్యమా!(ఆశ్చర్యము కాదు.)
నిబ్బరమౌజీవితము=నిశ్చితమైన జీవితము.(అనారోగ్యమగు,ధృడమైన
శరీరము).నిబ్బరించు=నిబ్బరించినవాడవు కమ్ము.
1.గర్భగత"-భద్రక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఉబ్బని తబ్బిబ్బు పడకు!
నిబ్బరి వై!నిల్వ దగదు?
గబ్బగ వైద్యుని గనుమయ?
నిబ్బరమౌ!జీవిత మగు!
2.గర్భగత"-తరంగ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.జ.గల.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఒయ్యారపు!సోకుగాడ!
నెయ్యానను పలుకుచుంటి!
కయ్యంబన బోకుమోయి?
నెయ్యంబది శాశ్వతంబు!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఉబ్బు గాదు!వాపు సోదరా!
నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా!
గబ్బు కంపుటొందు ట భ్రమా?
నిబ్బరించు!మిత్ర సత్తమా!
4.గర్భగత"-భద్రశ్రీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.ర.త.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉబ్బని!తబ్బిబ్బు పడకు?ఒయ్యారపు!సోకు గాడ!
నిబ్బరివై!నిల్వదగదు? నెయ్యానను బల్కు చుంటి!
గబ్బగ!వైద్యుని గనుమయ?కయ్యంబనబోకు?మోయి!
నిబ్బరమౌ?జీవిత మగు!నెయ్యంబది శాశ్వతంబు!
5.గర్భగత"-తజ్ఝరీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒయ్యారపు!సోకుగాడ!ఉబ్బు! గాదు!వాపు సోదరా?
నెయ్యానను!బల్కు చుంటి! నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా?
కయ్యంబన! బోకు?మోయి?గబ్బు కంపు టొందు టభ్రమా?
నెయ్యంబది?శాశ్వతంబు! నిబ్బరించు!మిత్ర సత్తమా!
6.గర్భగత"-తబ్బిబ్బు"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.జ.ర.జ.స.భ.లల.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒయ్యారపు!సోకుగాడ!ఉబ్బు కాదు వాపు!సోదరా?ఉబ్బని!తబ్బిబ్బు!పడకు!
నెయ్యానను!బల్కుచుంటి!నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా!నిబ్బరివై!నిల్వ దగదు?
కయ్యంబన బోకుమోయి?గబ్బు కంపు!పొందు టబ్రమా?గబ్బుగ!వైద్యుని! కనుమయ?
నెయ్యంబది!శాశ్వతంబు?నిబ్బరించు!మిత్ర సత్తమా?నిబ్బరమౌ!జీవితమగు!
7.గర్భగత"-శాశ్వత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.త.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉబ్బు కాదు?వాపు సోదరా?ఉబ్బని!తబ్బిబ్బు పడకు?
నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా!నిబ్బరివై!నిల్వ దగదు?
గబ్బు కంపు!పొందుటబ్రమా?గబ్బుగ!వైద్యుని!కనుమయ?
నిబ్బరించు!మిత్ర సత్తమా?నిబ్బరమౌ?జీవిత మగు?
8.గర్భగత"-రభతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.త.న.త.జ.గల.గణములు.యతులు10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఉబ్బు కాదు?వాపు సోదరా!ఉబ్బని!తబ్బిబ్బు పడకు?ఒయ్యారపు!సోకుగాడ.
నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా!నిబ్బరివై!నిల్వదగదు?నెయ్యానను!బల్కుచుంటి?
గబ్బుకంపు!టొందుటబ్రమా?గబ్బుగ!వైద్యుని కనుమయ?కయ్యంబనబోకు?మోయి!
నిబ్బరించు!మిత్రసత్తమా!నిబ్బరమౌ?జీవితమగు!నెయ్యంబది!శాశ్వతంబు?
9.గర్భగత"-తద్వర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.స.భ.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒయ్యారపు!సోకుగాడ!ఉబ్బని!తబ్బిబ్బు పడకు?
నెయ్యానను!బల్కుచుంటి?నిబ్బరివై!నిల్వ దగదు?
కయ్యంబనబోకు మోయి?గబ్బుగ!వైద్యుని గనుమయ!
నెయ్యంబది?శాశ్వతంబు!నిబ్బరమౌ?జీవితమగు?
10,గర్భగత"-హొయలా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.స.భ.స.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఒయ్యారపు!సోకుగాడ!ఉబ్బని!తబ్బిబ్బు పడకు?ఉబ్బు కాదు?వాపు సోదరా!
నెయ్యానను!బల్కుచుంటి!నిబ్బరివై!నిల్వదగదు?నిబ్బరంబు!కీడు సేయురా?
కయ్యంబన బోకుమోయి?గబ్బుగ!వైద్యుని!గనుమయ? గబ్పుకంపు! టొందుటభ్రమా?
నెయ్యంబది?శాశ్వతంబు!నిబ్బరమౌ?జీవితమగు!నిబ్బరించు!మిత్ర సత్తమా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

5, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

అవధాన శిక్షణా శిబిరము. తే. 10 - 8 - 2019 and 11 - 8 - 2019

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

4, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

ఆహ్వానము. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు 510వ పట్టాభిషేకవార్షికోత్సవము

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

3, ఆగస్టు 2019, శనివారం

సమాశ్రీ,చరణసేవ,భద్రక,చాతురి,తనరా,శ్రీహరీ,సాధితాంశ,వన్నెల శోభ,భాష్యము,సద్యోగ,గర్భ"-విద్యోత్సుక"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవవఝ అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
సమాశ్రీ,చరణసేవ,భద్రక,చాతురి,తనరా,శ్రీహరీ,సాధితాంశ,వన్నెల శోభ,భాష్యము,సద్యోగ,గర్భ"-విద్యోత్సుక"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవవఝ అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-విద్యోత్సుక"-వృత్తము.
అభికృత్ఛందము.ర.జ.ర.భ.స.జ.య.జ.గ.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదిలేదు?అంతులేదు?ఆధ్యంత మసలె!లేదు?అన్నల మిన్నీవు!శ్రీహరీ!
వేదమీవు!భాష్య మీవు?విద్యోత్సుక ప్రభ వీవు?వెన్నల దొంగీవు!కృష్ణుడా?
సాధితాంశ!సార మీవు?సద్యోగ చరితు డీవు?జన్నములం!ముక్తి నిత్తువే?
పాదు వౌచు!నిల్చి గావు!పద్యాలను నడిపించు!వన్నెల!శోభాయ మానతన్?
1.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆది లేదు?అంతు లేదు?
వేదమీవు!భాష్యమీవు?
సాధితాంశ సార మీవు?
పాదు వౌచు నిల్చి కావు?
2.గర్భగత"-చరణసేవ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.న.గల.గణములు.వృ.సం.189,
ప్రాసనియమము కలదు.
ఆద్యంత మసలె!లేదు?
విద్యోత్సుక ప్రభ వీవు?
సద్యోగ చరితు డీవు?
పద్యాలను!నడిపించు!
3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.
ప్రాసనియమము కలదు.
అన్నల మిన్నీవు!శ్రీహరీ?
వెన్నల దొంగీవు!కృష్ణుడా?
జన్నములం!ముక్తి నిత్తువే?
వన్నెల!శోభాయ మానతన్?
4.గర్భగత"-చాతురి"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.ర.జ.ర.భ.స.ల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆది లేదు?అంతు లేదు?ఆధ్యంత మసలె!లేదు?
వేద మీవు!భాష్య మీవు?విద్యోత్సుక!ప్రభ వీవు?
సాధి తాంశ!సారమీవు? సద్యోగ చరితు  డీవు?
పాదు వౌచు?నిల్చి కావు? పద్యాలను!నడిపించు!
5.గర్భగత"-తనరా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.న.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.షం.
ఆద్యంత మసలె!లేదు?అన్నల మిన్నీవు?శ్రీహరీ?
విద్యోత్సుక!ప్రభ వీవు?వెన్నల దొంగీవు?కృష్ణుడా?
సద్యోగ!చరితు డీవు?జన్నములం?ముక్తి నిత్తువే?
పద్యాలను!నడిపించు!వన్నెల శోభాయ మానతన్?
6.గర్భగత"-శ్రీహరీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.ర.స.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అన్నల మిన్నీవు?శ్రీహరీ?ఆది లేదు?అంతు లేదు?
వెన్నల దొంగీవు?కృష్ణుడా?వేద మీవు?భాష్య మీవు?
జన్నములం?ముక్తి నిత్తువే?సాధితాంశ!సార మీవు?
వన్నెల!శోభాయ మానతన్?పాదు వౌచు!నిల్చి!కావు?
7.గర్భగత"-సాధితాంశ"-వృత్తము.
అభికృత్ఛందము.త.న.ర.స.ర.య.జ.ర.ల.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆధ్యంత మసలె!లేదు?అన్నల మిన్నీవు?శ్రీహరీ?ఆది లేదు?అంతు లేదు?
విద్యోత్సుక ప్రభ!వీవు?వెన్నల దొంగీవు?కృష్ణుడా?వేద మీవు?భాష్య మీవు?
సద్యోగ!చరితు డీవు?జన్నములం?ముక్తి!నిత్తువే?సాధితాంశ!సార మీవు?
పద్యాలను!నడిపించు!వన్నెల శోభాయ మానతన్?పాదువౌచు నిల్చి కావు?
8.గర్భగత"-వన్నల శోభ"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.భ.త.ర.స.జ.ర.భ.స.ల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అన్నల మిన్నీవు?శ్రీహరీ?ఆదిలేదు?అంతు లేదు?ఆధ్యంత మసలె!లేదు?
వెన్నల దొంగీవు?కృష్ణుడా?వేద మీవు?భష్యమీవు?విద్యోత్సుక!ప్రభవీవు?
జన్నములం!ముక్తి నిత్తువే?సాధితాంశ!సారమీవు?సద్యోగ చరితుడీవు?
వన్నెల శోభాయ మానతన్?పాదు వౌచు?నిల్చి కావు!పద్యాలను నడిపించు!
9.గర్భగత"-భాష్యము"-వృత్తము.
అష్టీఛందము.త.న.ర.జ.ర.ల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆధ్యంత మసలె!లేదు?ఆదిలేదు?అంతు లేదు?
విద్యోత్సుక ప్రభ వీవు?వేద మీవు?భాష్య మీవు?
సద్యోగ!చరితు డీవు?సాధితాంశ!సార మీవు?
పద్యాలను!నడిపించు!పాదు వౌచు?నిల్చి!కావు?
10,గర్భగత"-సద్యోగ"-వృత్తము.
అభికృతిఛందము.త.న.ర.జ.ర.జజ.జ.గ.గణములు.యతులు.09,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆధ్యంత మసలె!లేదు?ఆది లేదు?అంతు లేదు?అన్నల మిన్నీవు?శ్రీహరీ?
విద్యోత్సుక!ప్రభ వీవు?వేద మీవు?భాష్య మీవు?వెన్నల దొంగీవు!కృష్ణుడా?
సద్యోగ చరితు డీవు?సాధితాంశ!సార మీవు?జన్నములం?ముక్తి నిత్తువే?
పద్యాలను!నడిపించు!పాదువౌచు!నిల్చి!కావు?వన్నెల!శోభాయ!మానతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.