గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, జూన్ 2023, శుక్రవారం

యయా ధర్మమధర్మం చ - ...18 - 31...//... అధర్మం ధర్మమితి యా - ...18 - 32,,,//.....అథాష్టాదశోధ్యాయము - మోక్షసంన్యాసయోగము

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లోయయా ధర్మమధర్మం కార్యం చాకార్యమేవ |

అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసీ. || 18-31 ||

తే.గీధర్మమును, దురితంపు నధర్మము నిఁక

కార్యమును మరియు కడు నకార్యమునిల

సరిగ కానఁగ లేకుంట జగతిలోన

రాజసికమని దలచుము ప్రస్ఫుటముగ.

భావము.

పార్ధా! ధర్మాధర్మాలను, కార్యాకార్యాలను సరిగా నిర్ణయించ లేని బుద్ధి రాజసికమైనది.

శ్లో.  అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృతా|

సర్వార్థాన్విపరీతాంశ్చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ. || 18-32 ||

తే.గీ. కప్పబడియుండి మాయచేఁ గనగ లేక

ధర్మమని గాంచుచుండి యధర్మము నిల,

వక్రగతి చింతనముచేయు సక్రమమును 

కనగ తామసికమదియె, కనుము పార్థ!

భావము.

అజ్ఞానంతో కప్పబడి అధర్మాన్ని ధర్మంగా, అన్ని విషయాలను విపరీతంగా 

ఎంచే బుద్ధి తామసిక మైనది.

జైహింద్.


కథలద్వారా సంస్కృతం నేర్చుకుందాం-20(దురాశ)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

क्षतचिह्नाङ्कित: कुलाल:-19

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

పృచ్ఛకః బ్రాహ్మణః (కథా-18)Anand Spoken Sanskrit for beginners in telugu

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

बलवान् क:?(कथा-17)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

व्यर्थ:मूर्खोपदेश: (कथा-16) Anand Spoken Sanskrit for beginners in telugu

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

कर्कटकस्य उपाय:-(कथा-15) Anand Spoken Sanskrit for beginners in telugu

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

त्रय:धूर्ता: कथा 14 Anand Spoken Sanskrit for beginners in telugu

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

नीलभाण्डे पतित: श्रुगाल: (कथा-13)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

नष्टा मन्दविसर्पिणी (कथा-12) Spoken Sanskrit for beginners in telugu

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

उपायेन शक्यं सर्वम् (कथा- 11)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

नष्ट: पिष्टघट: कथा-10 Spoken Sanskrit for beginners in telugu

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

వంచకః బకః वंचक:बक: कथा_9

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

కాకస్య ఉపాయ:(కథా-8)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

వృద్ధురాలి దేశభక్తి - కథా 7(కథలద్వారా సంస్కృతం నేర్చుకుందాం

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

దైవమేవ పరమ్ (కథా -6)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

విద్యాయాః మహత్వమ్(కథా-5)

0 comments

jజైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

కుశల: వృద్దః (కథా -4)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

మూఢః జంబూకః (కథా-3)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

చతురః కాకః (కథా-2)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

బుద్ధిమాన్ శిష్యః (కథా -1)

0 comments

జై శ్రీరామ్.


జై హింద్

22, జూన్ 2023, గురువారం

శ్రీ యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారికి కవితా నీరాజనం సమర్పించుట జరిగినది. తే.21 . 6 . 2023.

0 comments

 జై శ్రీరామ్.

 
జైహింద్


18, జూన్ 2023, ఆదివారం

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము | తెలుగులో పారాయణము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.

 

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్టసహస్రంచ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే ।

మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే ॥ 1 ॥

గార్గ్య ఉవాచ

సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభమ్ ।

అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే ॥ 2 ॥

సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై ।

భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే ॥ 3 ॥

సనత్కుమార భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః ।

ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనమ్ ॥ 4 ॥

ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలమ్ ।

సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః ॥ 5 ॥

దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా ।

కేన వా బ్రహ్మవిద్యాఽపి కేన మృత్యువినాశినీ ॥ 6 ॥

సర్వాసాం సారభూతైకా విద్యానాం కేన కీర్తితా ।

ప్రత్యక్షసిద్ధిదాబ్రహ్మన్ తామాచక్ష్వ దయానిధే  7 

సనత్కుమార ఉవాచ

సాధు పృష్టం మహాభాగాస్సర్వలోకహితైషిణః ।

మహతామేష ధర్మశ్చ నాన్యేషామితి మే మతిః ॥ 8 ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహాదేవమహేంద్రాదిమహాత్మభిః ।

సంప్రోక్తం కథయామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ ॥ 9 ॥

యస్యోచ్చారణమాత్రేణ దారిద్ర్యాన్ముచ్యతే నరః ।

కిం పునస్తజ్జపాజ్జాపీ సర్వేష్టార్థానవాప్నుయాత్ ॥ 10 ॥

అస్య శ్రీలక్ష్మీదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య

ఆనందకర్దమచిక్లీతేందిరాసుతాదయో మహాత్మానో మహర్షయః అనుష్టుప్ఛందః

విష్ణుమాయా శక్తిః మహాలక్ష్మీః పరాదేవతా శ్రీమహాలక్ష్మీప్రసాదద్వారా

సర్వేష్టార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానం

పద్మనాభప్రియాం దేవీం పద్మాక్షీం పద్మవాసినీమ్ ।

పద్మవక్త్రాం పద్మహస్తాం వందే పద్మామహర్నిశమ్ ॥ 1 ॥

పూర్ణేందువదనాం దివ్యరత్నాభరణభూషితామ్ ।

వరదాభయహస్తాఢ్యాం ధ్యాయేచ్చంద్రసహోదరీమ్ ॥ 2 ॥

ఇచ్ఛారూపాం భగవతస్సచ్చిదానందరూపిణీమ్ ।

సర్వజ్ఞాం సర్వజననీం విష్ణువక్షస్స్థలాలయామ్ ।

దయాలుమనిశం ధ్యాయేత్సుఖసిద్ధిస్వరూపిణీమ్ ॥ 3 ॥

స్తోత్రం

నిత్యాగతానంతనిత్యా నందినీ జనరంజనీ ।

నిత్యప్రకాశినీ చైవ స్వప్రకాశస్వరూపిణీ ॥ 1 ॥

మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా సరస్వతీ ।

భోగవైభవసంధాత్రీ భక్తానుగ్రహకారిణీ ॥ 2 ॥

ఈశావాస్యా మహామాయా మహాదేవీ మహేశ్వరీ ।

హృల్లేఖా పరమా శక్తిర్మాతృకాబీజరూపిణీ ॥ 3 ॥

నిత్యానందా నిత్యబోధా నాదినీ జనమోదినీ ।

సత్యప్రత్యయనీ చైవ స్వప్రకాశాత్మరూపిణీ ॥ 4 ॥

త్రిపురా భైరవీ విద్యా హంసా వాగీశ్వరీ శివా ।

వాగ్దేవీ చ మహారాత్రిః కాలరాత్రిస్త్రిలోచనా ॥ 5 ॥

భద్రకాళీ కరాళీ చ మహాకాళీ తిలోత్తమా ।

కాళీ కరాళవక్త్రాంతా కామాక్షీ కామదా శుభా ॥ 6 ॥

చండికా చండరూపేశా చాముండా చక్రధారిణీ ।

త్రైలోక్యజయినీ దేవీ త్రైలోక్యవిజయోత్తమా ॥ 7 ॥

సిద్ధలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీః ప్రసాదినీ ।

ఉమా భగవతీ దుర్గా చాంద్రీ దాక్షాయణీ శివా ॥ 8 ॥

ప్రత్యంగిరా ధరావేలా లోకమాతా హరిప్రియా ।

పార్వతీ పరమా దేవీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ ॥ 9 ॥

అరూపా బహురూపా చ విరూపా విశ్వరూపిణీ ।

పంచభూతాత్మికా వాణీ పంచభూతాత్మికా పరా ॥ 10 ॥

కాళీ మా పంచికా వాగ్మీ హవిఃప్రత్యధిదేవతా ।

దేవమాతా సురేశానా దేవగర్భాఽంబికా ధృతిః ॥ 11 ॥

సంఖ్యా జాతిః క్రియాశక్తిః ప్రకృతిర్మోహినీ మహీ ।

యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా విభావరీ ॥ 12 ॥

జ్యోతిష్మతీ మహామాతా సర్వమంత్రఫలప్రదా ।

దారిద్ర్యధ్వంసినీ దేవీ హృదయగ్రంథిభేదినీ ॥ 13 ॥

సహస్రాదిత్యసంకాశా చంద్రికా చంద్రరూపిణీ ।

గాయత్రీ సోమసంభూతిస్సావిత్రీ ప్రణవాత్మికా ॥ 14 ॥

శాంకరీ వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ సర్వదేవనమస్కృతా ।

సేవ్యదుర్గా కుబేరాక్షీ కరవీరనివాసినీ ॥ 15 ॥

జయా చ విజయా చైవ జయంతీ చాఽపరాజితా ।

కుబ్జికా కాలికా శాస్త్రీ వీణాపుస్తకధారిణీ ॥ 16 ॥

సర్వజ్ఞశక్తిశ్శ్రీశక్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।

ఇడాపింగలికామధ్యమృణాలీతంతురూపిణీ ॥ 17 ॥

యజ్ఞేశానీ ప్రథా దీక్షా దక్షిణా సర్వమోహినీ ।

అష్టాంగయోగినీ దేవీ నిర్బీజధ్యానగోచరా ॥ 18 ॥

సర్వతీర్థస్థితా శుద్ధా సర్వపర్వతవాసినీ ।

వేదశాస్త్రప్రభా దేవీ షడంగాదిపదక్రమా ॥ 19 ॥

శివా ధాత్రీ శుభానందా యజ్ఞకర్మస్వరూపిణీ ।

వ్రతినీ మేనకా దేవీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మచారిణీ ॥ 20 ॥

ఏకాక్షరపరా తారా భవబంధవినాశినీ ।

విశ్వంభరా ధరాధారా నిరాధారాఽధికస్వరా ॥ 21 ॥

రాకా కుహూరమావాస్యా పూర్ణిమాఽనుమతిర్ద్యుతిః ।

సినీవాలీ శివాఽవశ్యా వైశ్వదేవీ పిశంగిలా ॥ 22 ॥

పిప్పలా చ విశాలాక్షీ రక్షోఘ్నీ వృష్టికారిణీ ।

దుష్టవిద్రావిణీ దేవీ సర్వోపద్రవనాశినీ ॥ 23 ॥

శారదా శరసంధానా సర్వశస్త్రస్వరూపిణీ ।

యుద్ధమధ్యస్థితా దేవీ సర్వభూతప్రభంజనీ ॥ 24 ॥

అయుద్ధా యుద్ధరూపా చ శాంతా శాంతిస్వరూపిణీ ।

గంగా సరస్వతీవేణీయమునానర్మదాపగా ॥ 25 ॥

సముద్రవసనావాసా బ్రహ్మాండశ్రోణిమేఖలా ।

పంచవక్త్రా దశభుజా శుద్ధస్ఫటికసన్నిభా ॥ 26 ॥

రక్తా కృష్ణా సితా పీతా సర్వవర్ణా నిరీశ్వరీ ।

కాళికా చక్రికా దేవీ సత్యా తు వటుకాస్థితా ॥ 27 ॥

తరుణీ వారుణీ నారీ జ్యేష్ఠాదేవీ సురేశ్వరీ ।

విశ్వంభరాధరా కర్త్రీ గళార్గళవిభంజనీ ॥ 28 ॥

సంధ్యారాత్రిర్దివాజ్యోత్స్నా కలాకాష్ఠా నిమేషికా ।

ఉర్వీ కాత్యాయనీ శుభ్రా సంసారార్ణవతారిణీ ॥ 29 ॥

కపిలా కీలికాఽశోకా మల్లికానవమల్లికా । [ మల్లికానవమాలికా ]

దేవికా నందికా శాంతా భంజికా భయభంజికా ॥ 30 ॥

కౌశికీ వైదికీ దేవీ సౌరీ రూపాధికాఽతిభా ।

దిగ్వస్త్రా నవవస్త్రా చ కన్యకా కమలోద్భవా ॥ 31 ॥

శ్రీస్సౌమ్యలక్షణాఽతీతదుర్గా సూత్రప్రబోధికా ।

శ్రద్ధా మేధా కృతిః ప్రజ్ఞా ధారణా కాంతిరేవ చ ॥ 32 ॥

శ్రుతిః స్మృతిర్ధృతిర్ధన్యా భూతిరిష్టిర్మనీషిణీ ।

విరక్తిర్వ్యాపినీ మాయా సర్వమాయాప్రభంజనీ ॥ 33 ॥

మాహేంద్రీ మంత్రిణీ సింహీ చేంద్రజాలస్వరూపిణీ ।

అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా గుణత్రయవివర్జితా ॥ 34 ॥

ఈషణాత్రయనిర్ముక్తా సర్వరోగవివర్జితా ।

యోగిధ్యానాంతగమ్యా చ యోగధ్యానపరాయణా ॥ 35 ॥

త్రయీశిఖా విశేషజ్ఞా వేదాంతజ్ఞానరూపిణీ ।

భారతీ కమలా భాషా పద్మా పద్మవతీ కృతిః ॥ 36 ॥

గౌతమీ గోమతీ గౌరీ ఈశానా హంసవాహినీ ।

నారాయణీ ప్రభాధారా జాహ్నవీ శంకరాత్మజా ॥ 37 ॥

చిత్రఘంటా సునందా శ్రీర్మానవీ మనుసంభవా ।

స్తంభినీ క్షోభిణీ మారీ భ్రామిణీ శత్రుమారిణీ ॥ 38 ॥

మోహినీ ద్వేషిణీ వీరా అఘోరా రుద్రరూపిణీ ।

రుద్రైకాదశినీ పుణ్యా కల్యాణీ లాభకారిణీ ॥ 39 ॥

దేవదుర్గా మహాదుర్గా స్వప్నదుర్గాఽష్టభైరవీ ।

సూర్యచంద్రాగ్నిరూపా చ గ్రహనక్షత్రరూపిణీ ॥ 40 ॥

బిందునాదకళాతీతా బిందునాదకళాత్మికా ।

దశవాయుజయాకారా కళాషోడశసంయుతా ॥ 41 ॥

కాశ్యపీ కమలాదేవీ నాదచక్రనివాసినీ ।

మృడాధారా స్థిరా గుహ్యా దేవికా చక్రరూపిణీ ॥ 42 ॥

అవిద్యా శార్వరీ భుంజా జంభాసురనిబర్హిణీ ।

శ్రీకాయా శ్రీకలా శుభ్రా కర్మనిర్మూలకారిణీ ॥ 43 ॥

ఆదిలక్ష్మీర్గుణాధారా పంచబ్రహ్మాత్మికా పరా ।

శ్రుతిర్బ్రహ్మముఖావాసా సర్వసంపత్తిరూపిణీ ॥ 44 ॥

మృతసంజీవనీ మైత్రీ కామినీ కామవర్జితా ।

నిర్వాణమార్గదా దేవీ హంసినీ కాశికా క్షమా ॥ 45 ॥

సపర్యా గుణినీ భిన్నా నిర్గుణా ఖండితాశుభా ।

స్వామినీ వేదినీ శక్యా శాంబరీ చక్రధారిణీ ॥ 46 ॥

దండినీ ముండినీ వ్యాఘ్రీ శిఖినీ సోమసంహతిః ।

చింతామణిశ్చిదానందా పంచబాణప్రబోధినీ ॥ 47 ॥

బాణశ్రేణిస్సహస్రాక్షీ సహస్రభుజపాదుకా ।

సంధ్యావలిస్త్రిసంధ్యాఖ్యా బ్రహ్మాండమణిభూషణా ॥ 48 ॥

వాసవీ వారుణీసేనా కుళికా మంత్రరంజనీ ।

జితప్రాణస్వరూపా చ కాంతా కామ్యవరప్రదా ॥ 49 ॥

మంత్రబ్రాహ్మణవిద్యార్థా నాదరూపా హవిష్మతీ ।

ఆథర్వణిః శ్రుతిః శూన్యా కల్పనావర్జితా సతీ ॥ 50 ॥

సత్తాజాతిః ప్రమాఽమేయాఽప్రమితిః ప్రాణదా గతిః ।

అవర్ణా పంచవర్ణా చ సర్వదా భువనేశ్వరీ ॥ 51 ॥

త్రైలోక్యమోహినీ విద్యా సర్వభర్త్రీ క్షరాఽక్షరా ।

హిరణ్యవర్ణా హరిణీ సర్వోపద్రవనాశినీ ॥ 52 ॥

కైవల్యపదవీరేఖా సూర్యమండలసంస్థితా ।

సోమమండలమధ్యస్థా వహ్నిమండలసంస్థితా ॥ 53 ॥

వాయుమండలమధ్యస్థా వ్యోమమండలసంస్థితా ।

చక్రికా చక్రమధ్యస్థా చక్రమార్గప్రవర్తినీ ॥ 54 ॥

కోకిలాకులచక్రేశా పక్షతిః పంక్తిపావనీ ।

సర్వసిద్ధాంతమార్గస్థా షడ్వర్ణావరవర్జితా ॥ 55 ॥

శరరుద్రహరా హంత్రీ సర్వసంహారకారిణీ ।

పురుషా పౌరుషీ తుష్టిస్సర్వతంత్రప్రసూతికా ॥ 56 ॥

అర్ధనారీశ్వరీ దేవీ సర్వవిద్యాప్రదాయినీ ।

భార్గవీ యాజుషీవిద్యా సర్వోపనిషదాస్థితా ॥ 57 ॥ [ భుజుషీవిద్యా ]

వ్యోమకేశాఖిలప్రాణా పంచకోశవిలక్షణా ।

పంచకోశాత్మికా ప్రత్యక్పంచబ్రహ్మాత్మికా శివా ॥ 58 ॥

జగజ్జరాజనిత్రీ చ పంచకర్మప్రసూతికా ।

వాగ్దేవ్యాభరణాకారా సర్వకామ్యస్థితాస్థితిః ॥ 59 ॥

అష్టాదశచతుష్షష్ఠిపీఠికా విద్యయా యుతా ।

కాళికాకర్షణశ్యామా యక్షిణీ కిన్నరేశ్వరీ ॥ 60 ॥

కేతకీ మల్లికాఽశోకా వారాహీ ధరణీ ధ్రువా ।

నారసింహీ మహోగ్రాస్యా భక్తానామార్తినాశినీ ॥ 61 ॥

అంతర్బలా స్థిరా లక్ష్మీర్జరామరణనాశినీ ।

శ్రీరంజితా మహాకాయా సోమసూర్యాగ్నిలోచనా ॥ 62 ॥

అదితిర్దేవమాతా చ అష్టపుత్రాఽష్టయోగినీ ।

అష్టప్రకృతిరష్టాష్టవిభ్రాజద్వికృతాకృతిః ॥ 63 ॥

దుర్భిక్షధ్వంసినీ దేవీ సీతా సత్యా చ రుక్మిణీ ।

ఖ్యాతిజా భార్గవీ దేవీ దేవయోనిస్తపస్వినీ ॥ 64 ॥

శాకంభరీ మహాశోణా గరుడోపరిసంస్థితా ।

సింహగా వ్యాఘ్రగా దేవీ వాయుగా చ మహాద్రిగా ॥ 65 ॥

అకారాదిక్షకారాంతా సర్వవిద్యాధిదేవతా ।

మంత్రవ్యాఖ్యాననిపుణా జ్యోతిశ్శాస్త్రైకలోచనా ॥ 66 ॥

ఇడాపింగళికామధ్యాసుషుమ్నా గ్రంథిభేదినీ ।

కాలచక్రాశ్రయోపేతా కాలచక్రస్వరూపిణీ ॥ 67 ॥

వైశారదీ మతిశ్శ్రేష్ఠా వరిష్ఠా సర్వదీపికా ।

వైనాయకీ వరారోహా శ్రోణివేలా బహిర్వలిః ॥ 68 ॥

జంభినీ జృంభిణీ జంభకారిణీ గణకారికా ।

శరణీ చక్రికాఽనంతా సర్వవ్యాధిచికిత్సకీ ॥ 69 ॥

దేవకీ దేవసంకాశా వారిధిః కరుణాకరా ।

శర్వరీ సర్వసంపన్నా సర్వపాపప్రభంజనీ ॥ 70 ॥

ఏకమాత్రా ద్విమాత్రా చ త్రిమాత్రా చ తథాఽపరా ।

అర్ధమాత్రా పరా సూక్ష్మా సూక్ష్మార్థాఽర్థపరాఽపరా ॥ 71 ॥

ఏకవీరా విశేషాఖ్యా షష్ఠీదేవీ మనస్వినీ ।

నైష్కర్మ్యా నిష్కలాలోకా జ్ఞానకర్మాధికా గుణా ॥ 72 ॥

సబంధ్వానందసందోహా వ్యోమాకారాఽనిరూపితా ।

గద్యపద్యాత్మికా వాణీ సర్వాలంకారసంయుతా ॥ 73 ॥

సాధుబంధపదన్యాసా సర్వౌకో ఘటికావలిః ।

షట్కర్మా కర్కశాకారా సర్వకర్మవివర్జితా ॥ 74 ॥

ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామినీ వరరూపిణీ ।

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మసంతానా వేదవాగీశ్వరీ శివా ॥ 75 ॥

పురాణన్యాయమీమాంసాధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా ।

సద్యోవేదవతీ సర్వా హంసీ విద్యాధిదేవతా ॥ 76 ॥

విశ్వేశ్వరీ జగద్ధాత్రీ విశ్వనిర్మాణకారిణీ ।

వైదికీ వేదరూపా చ కాలికా కాలరూపిణీ ॥ 77 ॥

నారాయణీ మహాదేవీ సర్వతత్త్వప్రవర్తినీ ।

హిరణ్యవర్ణరూపా చ హిరణ్యపదసంభవా ॥ 78 ॥

కైవల్యపదవీ పుణ్యా కైవల్యజ్ఞానలక్షితా ।

బ్రహ్మసంపత్తిరూపా చ బ్రహ్మసంపత్తికారిణీ ॥ 79 ॥

వారుణీ వారుణారాధ్యా సర్వకర్మప్రవర్తినీ ।

ఏకాక్షరపరాఽఽయుక్తా సర్వదారిద్ర్యభంజినీ ॥ 80 ॥

పాశాంకుశాన్వితా దివ్యా వీణావ్యాఖ్యాక్షసూత్రభృత్ ।

ఏకమూర్తిస్త్రయీమూర్తిర్మధుకైటభభంజినీ ॥ 81 ॥

సాంఖ్యా సాంఖ్యవతీ జ్వాలా జ్వలంతీ కామరూపిణీ ।

జాగ్రతీ సర్వసంపత్తిస్సుషుప్తా స్వేష్టదాయినీ ॥ 82 ॥

కపాలినీ మహాదంష్ట్రా భ్రుకుటీ కుటిలాననా ।

సర్వావాసా సువాసా చ బృహత్యష్టిశ్చ శక్వరీ ॥ 83 ॥

ఛందోగణప్రతిష్ఠా చ కల్మాషీ కరుణాత్మికా ।

చక్షుష్మతీ మహాఘోషా ఖడ్గచర్మధరాఽశనిః ॥ 84 ॥

శిల్పవైచిత్ర్యవిద్యోతా సర్వతోభద్రవాసినీ ।

అచింత్యలక్షణాకారా సూత్రభాష్యనిబంధనా ॥ 85 ॥

సర్వవేదార్థసంపత్తిస్సర్వశాస్త్రార్థమాతృకా ।

అకారాదిక్షకారాంతసర్వవర్ణకృతస్థలా ॥ 86 ॥

సర్వలక్ష్మీస్సదానందా సారవిద్యా సదాశివా ।

సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ ఖేచరీరూపగోచ్ఛ్రితా ॥ 87 ॥

అణిమాదిగుణోపేతా పరా కాష్ఠా పరా గతిః ।

హంసయుక్తవిమానస్థా హంసారూఢా శశిప్రభా ॥ 88 ॥

భవానీ వాసనాశక్తిరాకృతిస్థాఖిలాఽఖిలా ।

తంత్రహేతుర్విచిత్రాంగీ వ్యోమగంగావినోదినీ ॥ 89 ॥

వర్షా చ వార్షికా చైవ ఋగ్యజుస్సామరూపిణీ ।

మహానదీనదీపుణ్యాఽగణ్యపుణ్యగుణక్రియా ॥ 90 ॥

సమాధిగతలభ్యార్థా శ్రోతవ్యా స్వప్రియా ఘృణా ।

నామాక్షరపరా దేవీ ఉపసర్గనఖాంచితా ॥ 91 ॥

నిపాతోరుద్వయీజంఘా మాతృకా మంత్రరూపిణీ ।

ఆసీనా చ శయానా చ తిష్ఠంతీ ధావనాధికా ॥ 92 ॥

లక్ష్యలక్షణయోగాఢ్యా తాద్రూప్యగణనాకృతిః ।

సైకరూపా నైకరూపా సేందురూపా తదాకృతిః ॥ 93 ॥

సమాసతద్ధితాకారా విభక్తివచనాత్మికా ।

స్వాహాకారా స్వధాకారా శ్రీపత్యర్ధాంగనందినీ ॥ 94 ॥

గంభీరా గహనా గుహ్యా యోనిలింగార్ధధారిణీ ।

శేషవాసుకిసంసేవ్యా చపలా వరవర్ణినీ ॥ 95 ॥

కారుణ్యాకారసంపత్తిః కీలకృన్మంత్రకీలికా ।

శక్తిబీజాత్మికా సర్వమంత్రేష్టాక్షయకామనా ॥ 96 ॥

ఆగ్నేయీ పార్థివా ఆప్యా వాయవ్యా వ్యోమకేతనా ।

సత్యజ్ఞానాత్మికాఽఽనందా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మ సనాతనీ ॥ 97 ॥

అవిద్యావాసనా మాయాప్రకృతిస్సర్వమోహినీ ।

శక్తిర్ధారణశక్తిశ్చ చిదచిచ్ఛక్తియోగినీ ॥ 98 ॥

వక్త్రారుణా మహామాయా మరీచిర్మదమర్దినీ ।

విరాట్ స్వాహా స్వధా శుద్ధా నీరూపాస్తిస్సుభక్తిగా ॥ 99 ॥

నిరూపితాద్వయీవిద్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ ।

వైరాజమార్గసంచారా సర్వసత్పథదర్శినీ ॥ 100 ॥

జాలంధరీ మృడానీ చ భవానీ భవభంజనీ ।

త్రైకాలికజ్ఞానతంతుస్త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ॥ 101 ॥

నాదాతీతా స్మృతిః ప్రజ్ఞా ధాత్రీరూపా త్రిపుష్కరా ।

పరాజితావిధానజ్ఞా విశేషితగుణాత్మికా ॥ 102 ॥

హిరణ్యకేశినీ హేమబ్రహ్మసూత్రవిచక్షణా ।

అసంఖ్యేయపరార్ధాంతస్వరవ్యంజనవైఖరీ ॥ 103 ॥

మధుజిహ్వా మధుమతీ మధుమాసోదయా మధుః ।

మాధవీ చ మహాభాగా మేఘగంభీరనిస్వనా ॥ 104 ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదిజ్ఞాతవ్యార్థవిశేషగా ।

నాభౌ వహ్నిశిఖాకారా లలాటే చంద్రసన్నిభా ॥ 105 ॥

భ్రూమధ్యే భాస్కరాకారా సర్వతారాకృతిర్హృది ।

కృత్తికాదిభరణ్యంతనక్షత్రేష్ట్యార్చితోదయా ॥ 106 ॥

గ్రహవిద్యాత్మికా జ్యోతిర్జ్యోతిర్విన్మతిజీవికా ।

బ్రహ్మాండగర్భిణీ బాలా సప్తావరణదేవతా ॥ 107 ॥

వైరాజోత్తమసామ్రాజ్యా కుమారకుశలోదయా ।

బగళా భ్రమరాంబా చ శివదూతీ శివాత్మికా ॥ 108 ॥

మేరువింధ్యాదిసంస్థానా కాశ్మీరపురవాసినీ ।

యోగనిద్రా మహానిద్రా వినిద్రా రాక్షసాశ్రితా ॥ 109 ॥

సువర్ణదా మహాగంగా పంచాఖ్యా పంచసంహతిః ।

సుప్రజాతా సువీరా చ సుపోషా సుపతిశ్శివా ॥ 110 ॥

సుగృహా రక్తబీజాంతా హతకందర్పజీవికా ।

సముద్రవ్యోమమధ్యస్థా సమబిందుసమాశ్రయా ॥ 111 ॥

సౌభాగ్యరసజీవాతుస్సారాసారవివేకదృక్ ।

త్రివల్యాదిసుపుష్టాంగా భారతీ భరతాశ్రితా ॥ 112 ॥

నాదబ్రహ్మమయీవిద్యా జ్ఞానబ్రహ్మమయీపరా ।

బ్రహ్మనాడీ నిరుక్తిశ్చ బ్రహ్మకైవల్యసాధనమ్ ॥ 113 ॥

కాలికేయమహోదారవీర్యవిక్రమరూపిణీ ।

వడవాగ్నిశిఖావక్త్రా మహాకవలతర్పణా ॥ 114 ॥

మహాభూతా మహాదర్పా మహాసారా మహాక్రతుః ।

పంజభూతమహాగ్రాసా పంచభూతాధిదేవతా ॥ 115 ॥

సర్వప్రమాణా సంపత్తిస్సర్వరోగప్రతిక్రియా ।

బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తా విష్ణువక్షోవిభూషిణీ ॥ 116 ॥

శాంకరీ విధివక్త్రస్థా ప్రవరా వరహేతుకీ ।

హేమమాలా శిఖామాలా త్రిశిఖా పంచలోచనా ॥ 117 ॥ [ పంచమోచనా ]

సర్వాగమసదాచారమర్యాదా యాతుభంజనీ ।

పుణ్యశ్లోకప్రబంధాఢ్యా సర్వాంతర్యామిరూపిణీ ॥ 118 ॥

సామగానసమారాధ్యా శ్రోత్రకర్ణరసాయనమ్ ।

జీవలోకైకజీవాతుర్భద్రోదారవిలోకనా ॥ 119 ॥

తటిత్కోటిలసత్కాంతిస్తరుణీ హరిసుందరీ ।

మీననేత్రా చ సేంద్రాక్షీ విశాలాక్షీ సుమంగళా ॥ 120 ॥

సర్వమంగళసంపన్నా సాక్షాన్మంగళదేవతా ।

దేహహృద్దీపికా దీప్తిర్జిహ్వపాపప్రణాశినీ ॥ 121 ॥

అర్ధచంద్రోల్లసద్దంష్ట్రా యజ్ఞవాటీవిలాసినీ ।

మహాదుర్గా మహోత్సాహా మహాదేవబలోదయా ॥ 122 ॥

డాకినీడ్యా శాకినీడ్యా సాకినీడ్యా సమస్తజుట్ ।

నిరంకుశా నాకివంద్యా షడాధారాధిదేవతా ॥ 123 ॥

భువనజ్ఞానినిశ్శ్రేణీ భువనాకారవల్లరీ ।

శాశ్వతీ శాశ్వతాకారా లోకానుగ్రహకారిణీ ॥ 124 ॥

సారసీ మానసీ హంసీ హంసలోకప్రదాయినీ ।

చిన్ముద్రాలంకృతకరా కోటిసూర్యసమప్రభా ॥ 125 ॥

సుఖప్రాణిశిరోరేఖా సదదృష్టప్రదాయినీ ।

సర్వసాంకర్యదోషఘ్నీ గ్రహోపద్రవనాశినీ ॥ 126 ॥

క్షుద్రజంతుభయఘ్నీ చ విషరోగాదిభంజనీ ।

సదాశాంతా సదాశుద్ధా గృహచ్ఛిద్రనివారిణీ ॥ 127 ॥

కలిదోషప్రశమనీ కోలాహలపురస్థితా ।

గౌరీ లాక్షణికీ ముఖ్యా జఘన్యాకృతివర్జితా ॥ 128 ॥

మాయా విద్యా మూలభూతా వాసవీ విష్ణుచేతనా ।

వాదినీ వసురూపా చ వసురత్నపరిచ్ఛదా ॥ 129 ॥

ఛాందసీ చంద్రహృదయా మంత్రస్వచ్ఛందభైరవీ ।

వనమాలా వైజయంతీ పంచదివ్యాయుధాత్మికా ॥ 130 ॥

పీతాంబరమయీ చంచత్కౌస్తుభా హరికామినీ ।

నిత్యా తథ్యా రమా రామా రమణీ మృత్యుభంజనీ ॥ 131 ॥

జ్యేష్ఠా కాష్ఠా ధనిష్ఠాంతా శరాంగీ నిర్గుణప్రియా ।

మైత్రేయా మిత్రవిందా చ శేష్యశేషకలాశయా ॥ 132 ॥

వారాణసీవాసలభ్యా చార్యావర్తజనస్తుతా । [ వారాణసీవాసరతా ]

జగదుత్పత్తిసంస్థానసంహారత్రయకారణమ్ ॥ 133 ॥

త్వమంబ విష్ణుసర్వస్వం నమస్తేఽస్తు మహేశ్వరి ।

నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యై పుణ్యమూర్తయే ॥ 134 ॥

సిద్ధలక్ష్మీర్మహాకాళి మహలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ।

సద్యోజాతాదిపంచాగ్నిరూపా పంచకపంచకమ్ ॥ 135 ॥

యంత్రలక్ష్మీర్భవత్యాదిరాద్యాద్యే తే నమో నమః ।

సృష్ట్యాదికారణాకారవితతే దోషవర్జితే ॥ 136 ॥

జగల్లక్ష్మీర్జగన్మాతర్విష్ణుపత్ని నమోఽస్తు తే ।

నవకోటిమహాశక్తిసముపాస్యపదాంబుజే ॥ 137 ॥

కనత్సౌవర్ణరత్నాఢ్య సర్వాభరణభూషితే ।

అనంతానిత్యమహిషీప్రపంచేశ్వరనాయకి ॥ 138 ॥

అత్యుచ్ఛ్రితపదాంతస్థే పరమవ్యోమనాయకి ।

నాకపృష్ఠగతారాధ్యే విష్ణులోకవిలాసిని ॥ 139 ॥

వైకుంఠరాజమహిషి శ్రీరంగనగరాశ్రితే ।

రంగనాయకి భూపుత్రి కృష్ణే వరదవల్లభే ॥ 140 ॥

కోటిబ్రహ్మాదిసంసేవ్యే కోటిరుద్రాదికీర్తితే ।

మాతులుంగమయం ఖేటం సౌవర్ణచషకం తథా ॥ 141 ॥

పద్మద్వయం పూర్ణకుంభం కీరంచ వరదాభయే ।

పాశమంకుశకం శంఖం చక్రం శూలం కృపాణికామ్ ॥ 142 ॥

ధనుర్బాణౌ చాక్షమాలాం చిన్ముద్రామపి బిభ్రతీ ।

అష్టాదశభుజే లక్ష్మీర్మహాష్టాదశపీఠగే ॥ 143 ॥

భూమినీలాదిసంసేవ్యే స్వామిచిత్తానువర్తిని ।

పద్మే పద్మాలయే పద్మి పూర్ణకుంభాభిషేచితే ॥ 144 ॥

ఇందిరేందిందిరాభాక్షి క్షీరసాగరకన్యకే ।

భార్గవి త్వం స్వతంత్రేచ్ఛా వశీకృతజగత్పతిః ॥ 145 ॥

మంగళం మంగళానాం త్వం దేవతానాం చ దేవతా ।

త్వముత్తమోత్తమానాం చ త్వం శ్రేయః పరమామృతమ్ ॥ 146 ॥

ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సార్వభౌమసుఖోచ్ఛ్రయా ।

ఆందోళికాదిసౌభాగ్యం మత్తేభాదిమహోదయః ॥ 147 ॥

పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిశ్చ విద్యాభోగబలాదికమ్ ।

ఆయురారోగ్యసంపత్తిరష్టైశ్వర్యం త్వమేవ హి ॥ 148 ॥

పరమేశవిభూతిశ్చ సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరాగతిః ।

సదయాపాంగసందత్తబ్రహ్మేంద్రాదిపదస్థితిః ॥ 149 ॥

అవ్యాహతమహాభాగ్యం త్వమేవాక్షోభ్యవిక్రమః ।

సమన్వయశ్చ వేదానామవిరోధస్త్వమేవ హి ॥ 150 ॥

నిఃశ్రేయసపదప్రాప్తిసాధనం ఫలమేవ చ ।

శ్రీమంత్రరాజరాజ్ఞీ చ శ్రీవిద్యా క్షేమకారిణీ ॥ 151 ॥

శ్రీంబీజజపసంతుష్టా ఐం హ్రీం శ్రీం బీజపాలికా ।

ప్రపత్తిమార్గసులభా విష్ణుప్రథమకింకరీ ॥ 152 ॥

క్లీంకారార్థసవిత్రీ చ సౌమంగళ్యాధిదేవతా ।

శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా శ్రీయంత్రపురవాసినీ ॥ 153 ॥

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।

శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 154 ॥

పునః పునర్నమస్తేఽస్తు సాష్టాంగమయుతం పునః ।

సనత్కుమార ఉవాచ-

ఏవం స్తుతా మహాలక్ష్మీర్బ్రహ్మరుద్రాదిభిస్సురైః ।

నమద్భిరార్తైర్దీనైశ్చ నిస్స్వత్వైర్భోగవర్జితైః ॥ 1 ॥

జ్యేష్ఠా జుష్టైశ్చ నిశ్శ్రీకైస్సంసారాత్స్వపరాయణైః ।

విష్ణుపత్నీ దదౌ తేషాం దర్శనం దృష్టితర్పణమ్ ॥ 2 ॥

శరత్పూర్ణేందుకోట్యాభధవళాపాంగవీక్షణైః ।

సర్వాన్సత్త్వసమావిష్టాన్ చక్రే హృష్టా వరం దదౌ ॥ 3 ॥

మహాలక్ష్మీరువాచ-

నామ్నాం సాష్టసహస్రం మే ప్రమాదాద్వాపి యస్సకృత్ ।

కీర్తయేత్తత్కులే సత్యం వసామ్యాచంద్రతారకమ్ ॥ 4 ॥

కిం పునర్నియమాజ్జప్తుర్మదేకశరణస్య చ ।

మాతృవత్సానుకంపాహం పోషకీ స్యామహర్నిశమ్ ॥ 5 ॥

మన్నామ స్తవతాం లోకే దుర్లభం నాస్తి చింతితమ్ ।

మత్ప్రసాదేన సర్వేఽపి స్వస్వేష్టార్థమవాప్స్యథ ॥ 6 ॥

లుప్తవైష్ణవధర్మస్య మద్వ్రతేష్వవకీర్ణినః ।

భక్తిప్రపత్తిహీనస్య వంద్యో నామ్నాం స్తవోఽపి మే ॥ 7 ॥

తస్మాదవశ్యం తైర్దోషైర్విహీనః పాపవర్జితః ।

జపేత్సాష్టసహస్రం మే నామ్నాం ప్రత్యహమాదరాత్ ॥ 8 ॥

సాక్షాదలక్ష్మీపుత్రోఽపి దుర్భాగ్యోఽప్యలసోఽపి వా ।

అప్రయత్నోఽపి మూఢోఽపి వికలః పతితోఽపి చ ॥ 9 ॥

అవశ్యం ప్రాప్నుయాద్భాగ్యం మత్ప్రసాదేన కేవలమ్ ।

స్పృహేయమచిరాద్దేవా వరదానాయ జాపినః ।

దదామి సర్వమిష్టార్థం లక్ష్మీతి స్మరతాం ధ్రువమ్ ॥ 10 ॥

సనత్కుమార ఉవాచ-

ఇత్యుక్త్వాఽంతర్దధే లక్ష్మీర్వైష్ణవీ భగవత్కలా ।

ఇష్టాపూర్తం చ సుకృతం భాగధేయం చ చింతితమ్ ॥ 11 ॥

స్వం స్వం స్థానం చ భోగం చ విజయం లేభిరే సురాః ।

తదేతత్ ప్రవదామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ ।

యోగినః పఠత క్షిప్రం చింతితార్థానవాప్స్యథ ॥ 12 ॥

గార్గ్య ఉవాచ-

సనత్కుమారోయోగీంద్ర ఇత్యుక్త్వా స దయానిధిః ।

అనుగృహ్య యయౌ క్షిప్రం తాంశ్చ ద్వాదశయోగినః ॥ 13 ॥

తస్మాదేతద్రహస్యం చ గోప్యం జప్యం ప్రయత్నతః ।

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం భృగువాసరే ॥ 14 ॥

పౌర్ణమాస్యామమాయాం చ పర్వకాలే విశేషతః ।

జపేద్వా నిత్యకార్యేషు సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ 15 ॥

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే సనత్కుమారసంహితాయాం లక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

స్వస్తి.

జైహింద్.