గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

న హి కశ్చిత్క్షణమపి జాతు..|| 3-5 ||..//..కర్మేన్ద్రియాణి సంయమ్య...| 3-6 ||..//..శ్రీమద్భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము. కర్మయోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్రీమద్భగవద్గీత

3వ అధ్యాయము.  కర్మయోగము.

|| 3-5 ||

శ్లో. హి కశ్చిత్క్షణమపి జాతు తిష్ఠ త్యకర్మ కృత్|

కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః.

తే.గీ. కర్మఁ జేయక యుండుట క్షణము కూడ

సాధ్యపడఁ బోదు జనులకు, సహజమిదియె,

ప్రకృతి జన్య గుణంబుల ప్రాభవమున

చేయఁబడుచుండు కర్మముల్ సిద్ధమిదియు.

భావము.

ఎవరూ ఒక్క క్షణం కూడా కర్మ చేయకుండా ఉండలేరు. ప్రకృతి జన్యమైన 

గుణాల వలన అన్ని కర్మలు అవశ్యంగానే చేయబడుతున్నాయి.

|| 3-6 ||

శ్లో. కర్మేన్ద్రియాణి సంయమ్య, ఆస్తే మనసా స్మరన్|

ఇన్ద్రియార్థాన్విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః ఉచ్యతే.

తే.గీ. బయటి కింద్రియ నిగ్రహ వర్తనుఁడయి

యాత్మలో సంస్మరించెడి యధముఁ డిలను

మూర్ఖుఁ డరయఁగ కపటి తాన్, బుద్ధిహీను

డనగ నొప్పు నతని నిల గుణవిశాల!

భావము.

ఎవరైతే కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించి మనస్సులో ఇంద్రియ విషయాలను 

స్మరిస్తూ ఉంటాడో,అతడు పరమ మూర్ఖుడు, కపటాచారి అని పిలవ 

బడతాడు.

జైహింద్.

27, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా..|| 3-3 ||..//..న కర్మణా మనారమ్భా న్నై..|| 3-4 ||..//..శ్రీమద్భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము. కర్మయోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్రీమద్భగవద్గీత

3వ అధ్యాయము.  కర్మయోగము.

|| 3-3 ||

శ్రీభగవానువాచI

 శ్లో. లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ|

జ్ఞానయోగేన సాఙ్ఖ్యానాం, కర్మయోగేన యోగినామ్.

తే.గీ. జ్ఞాన యోగంబు చేత నా సాంఖ్యులకును,

కర్మయోగంబు చేత నా కర్మయోగు

లకును, సృష్టికిన్ ముందుగా సకల మెఱుఁగ

చెప్పఁ బడెనయ్య నా చేత గొప్పగాను.

భావము.

భగవంతుడు ఇలాపలికాడు;

పాప రహితుడా లోకంలో సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగం చేతను యోగులకు 

కర్మయోగం చేతను సాధన, సృష్టికి ముందే నాచేత చెప్పబడినది.

|| 3-4 ||

శ్లో. కర్మణా మనారమ్భా న్నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే|

సంన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి.

తే.గీ. కర్మలను చేయనంత నిష్కర్మ సిద్ధి

కలుగఁ బోవదు తెలియుమా కవ్వడి! మరి

సన్యసించిన మాత్రాన సాధ్య మవదు

సిద్ధిఁ బొందుట, కనఁగ ప్రసిద్ధమిదియె.

భావము.

కర్మలను చేయనంత మాత్రాన నిష్కర్మ సిద్ధి కలగదు. కేవలం సన్యసించడం 

వలన సరైన సిద్ధి కలగదు.

జైహింద్.

26, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

ధీరత్వం నీ తత్వం కావాలి. శ్రీ గిరిజామనోహర్ బాబుగారి అద్భుత వ్యాసము.

0 comments

 

జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతాII 3.1 II,,//,,వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం || 3-2 ||..//..శ్రీమద్భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము. కర్మయోగము.

0 comments

 

జైశ్రీరామ్.

శ్రీమద్భగవద్గీత

3వ అధ్యాయము.  కర్మయోగము.

II 3.1 II

అర్జున ఉవాచ|

జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన|

తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!

తే.గీ. నీ మతంబున కర్మయే నిత్యమధిక

మయిన జ్ఞానము కన్న మహాత్మ! కృష్ణ!

ఘోర కర్మలందేల నన్  కోరి నిలిపు

చుంటవో తెల్పు మనుపమ! సుప్రకాశ!

భావము.

అర్జునుడు విధముగ పలికెను.

జనార్ధనా! నీ అభిప్రాయంలో కర్మ కంటే జ్ఞానమే ఎక్కువైతే కేశవా! ఘోరకర్మలో 

నన్ను ఎందుకు నియోగించుతావు?

|| 3-2 ||

వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే|

తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోహమాప్నుయామ్

తే.గీ. భ్రాంతిఁ గల్గించుచుంటివి పలికి నీ

యోమయంబైన మాటల నో మహాత్మ!

శ్రేయమెయ్యది నాకదే చెప్పుమయ్య!

నిశ్చితంబుగ, తెలియగ, నేర్పుమీర.

భావము.

అయోమయమైన మాటలతో నా బుద్ధికి భ్రాంతిని కలిగించుచుంటివి. ఏది నాకు 

శ్రేయమో దానిని నిశ్చయముగా చెప్పుము.

జైహింద్.

25, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

ఆపూర్వమాణమచలప్రతిష్ఠం.. | 2 . 70.||..//..విహాయ కామాన్ యః సర్వాన్.. || 2 .71||..//.. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ .. || 2 . 72.||..//..సాంఖ్యయోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో. ఆపూర్వమాణమచలప్రతిష్ఠం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్ |

తద్వత్ కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతిమాప్నోతి న కామకామీ ||70. 

తే.గీ. నిండుచుండియు జలధి తా నిరత మటుల

చలనమొందక యుండుటన్ సకలజలము 

లందు చేరు నటులె కామ మణగి యున్న

మదిని శాంతియు చేరును మహిత! పార్థ!

భావము.

నదులు సర్వదా నీటిని పూరించుచున్ననూ సుస్థిరమైయండు 

సముద్రమువలే అవిచిన్నమైన కోరికల ప్రవాహముచే కలతనొందని 

మానవుడు మాత్రమే శాంతిని పొందజాలును. తన కోరికలను తృప్తి 

పొందింప యత్నించు వారెల్లపుడునూ శాంతిని పొందజాలరు.

శ్లో. విహాయ కామాన్ యః సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిః స్పృహః |

నిర్మమో నిరహంకారః స శాంతిమధిగచ్ఛతి ||71.

తే.గీ. కోరికలు వీడి యహమును చేరనీక

మమతలను వీడి యాశనన్ మదిని వీడి

మెలఁగు నెవ్వఁడు వాఁడె యీ మేదినిపయి

శాంతి సౌఖ్యంబులందును, సన్నుతముగ.

భావము.

ఇంద్రియముల తృప్తి కొరకు అన్ని కోరికలనూ విడిచి 

నిరపేక్షుడై నివసించు వాడును ఇంద్రియ మమత్వమును అహంకారమును 

విడిచి ఉండువాడును మాత్రమే నిజమైన శాంతిని పొందజాలును.

శ్లో. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి |

స్థిత్వాస్యామంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతి ||72.

తే.గీ. ఇట్టు లెవరు బ్రహ్మజ్ఞాన మిద్ధఁ వడయు 

నతనిఁ జేరవైహిక వాంఛ లంతిమమున

నైన యిట్టి సుజ్ఞానంబు నందినయెడ

మోక్షమది ప్రాప్తమగునయ్య! బుద్ధినిడుమ.

భావము.

ఓ పార్థా! ఇదియే ఆధ్యాత్మికమునూ, దివ్యమునూనయిన జీవితము యొక్క 

పధ్ధతి. దీనిని పొందిన పిమ్మటమానవుడుకలతనొందడు. మరణకాల

మందైననూ  అతనట్లున్నచో వైకుంటము ప్రవేసింపజాలును.

జైహింద్.

22, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

తస్మాద్యస్య మహాబాహో !..//.. || 2 . 68 || ..//..యా నిశా సర్వభూతానాం..//.. || 2 . 69 || ..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో. తస్మాద్యస్య మహాబాహో ! నిగృహీతాని సర్వశః |

ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 68

తే.గీ. కావునర్జునా! విషయ సుఖముల దెసకు

వెళ్ళఁ బోవకే, యింద్రియ విజయుఁడయిన 

బుద్ధి వికసించు దానిచే పూర్ణమయిన

ప్రజ్ఞతో వెల్గగల్గును పార్థ! కనుము.

భావము.

అర్జునా ! అందువల్ల విషయసుఖాల వైపుకు వెళ్ళకుండా ఇంద్రియాలను 

నిగ్రహించుకున్నవాడికి స్థిరమైన బుద్ధి కలుగుతుంది; వాడే స్థితప్రజ్ఞుడు.

శ్లో. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ |

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః || 69

తే.గీ. ఆత్మతోననుభూతిలేనట్టిప్రాణి

కోటికదిరాత్రి యోగులకు పగలదియె,

విషయలంపటులకుపవల్  విజ్ఞులయిన

యోగుల కదియె రాత్రి సద్యోగ వేళ.

భావము.

ఆత్మానుభూతిలేని అన్ని ప్రాణులకూ రాత్రిగాతోచే సమయంలో 

మనోనిగ్రహం  కలిగిన ముని మేలుకుని వుంటాడు. విషయాలపట్ల 

ఆసక్తితో సర్వప్రాణులూ మెలకువగా వున్నపుడు ఆత్మనిష్ఠ కలిగిన యోగికి 

రాత్రి అవుతుంది.

జైహ్గింద్.

21, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య..//..2 . 66..//..ఇంద్రియాణాం హి చరతాం ..//...2 . 67..//..సాంఖ్యయోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా |

న చాభావయతశ్శాంతిః అశాంతస్య కుతస్సుఖమ్ || 66

తే.గీ. మనసు నిగ్రహంబది లేని మానవునకు

ఆత్మ చింతన, జ్ఞానము నలవడవిల,

వాని కుండదు శాంతి యవ్వాని కెఱుఁగ

సుఖము లభియింప నేరదు, శూన్యసుఖుఁడె.

భావము.

మనోనిగ్రహం లేనివాడికి ఆత్మవివేకం కాని ఆత్మచింతన కాని అలవడవు. 

అలాంటివాడికి మనశ్శాంతి వుండదు. మనశ్శాంతి లేనివాడికి సుఖం 

శూన్యం.

శ్లో. ఇంద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనో௨ను విధీయతే |

తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసి || 67

తే.గీ. నావ చుక్కాని లేనిచో నాశనమగు

ను సుడి గాలిచే, యటులె మనుజులును తమ

యింద్రియాసక్తులకులొంగెనేని యదియె

ప్రజ్ఞనే నాశనము చేయు పార్థ! వినుము.

భావము.

సుడిగాలి చుక్కాని లేని నావను దిక్కుతోచకుండా చేసినట్లు, ఇష్టానుసారం 

ప్రవర్తించే ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయిన మనస్సు పురుషుడి బుద్ధిని 

పాడు చేస్తుంది.

జైహింద్.

20, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

రాగద్వేషవియుక్తైస్తు..//2.64..//..ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం ..//..2 / 65..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో. రాగద్వేషవియుక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ |

ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాదమధిగచ్ఛతి || 64

తే.గీ. నిగ్రహ మతితో నింద్రియ నిగ్రహమున

నదుపుకల్గివర్తించువా డెదను సౌఖ్య

శాంతు లందుచు సుఖియించు సన్నుతముగ,

ఇంద్రియాతీతవశ్యాత్ముఁడెన్న ఘనుఁడు.

భావము.

మనసును నిగ్రహించుకుని రాగద్వేషాలు లేకుండా తన అదుపాజ్ఞలలో 

వున్న ఇంద్రియాల వల్ల విషయసుఖాలు అనుభవించేవాడు మనశ్శాంతి 

పొందుతాడు.

శ్లో. ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే |

ప్రసన్నచేతసో హ్యాశు బుద్ధిః పర్యవతిష్ఠతే ||65.

తే.గీ. అతని దుఃఖము లన్నియు నావిరియగు 

దైవ కృపఁ గల్గియున్నచో ధరణిపైన,

భువి ప్రశాంత చిత్తుని బుద్ధి నిలుచియుండు

స్థిరముగాను ప్రశాంతిగా త్వరగ నిజము.

భావము.

ఈ విధముగా తృష్ణచైతన్యముతో తృప్తి పొందిన వాడికి భౌతిక జీవతమునకు 

సంబందించిన త్రివిదములైన క్లేషములు కలుగవు. సంతృప్తితో కూడిన 

అట్టి చైతన్యంలో మానవుని బుద్ధి సీగ్రముగా తప్పక సుప్రతిష్టితమగును.

జైహింద్.

19, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

తాని సర్వాణి సంయమ్య.. || 2 . 61 || ..//..ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః .. || 2 . 62 || ..//..క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః .. || 2 . 63 || ..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః |

వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 61

తే.గీ. యోగ సాధకుఁడు జితేంద్రియుఁడగుచు నను

మనసులో నిండుగా నింపి మసలవలయు,

నప్పు డాతనిప్రజ్ణ మహాద్భుతముగ

సుస్థిరంబగు,నో పార్థ! శుభకరమగు. 

భావము.                                                                                                                

యోగసాధకుడు ఇంద్రియాలన్నింటినీ వశపరచుకుని నామీదే మనస్సు 

వుంచాలి. అలాంటివాడి ప్రజ్ఞ సుస్థిరమవుతుంది.

శ్లో.  ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే |

సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో௨భిజాయతే || 62

తే.గీ. ఇంద్రియార్థంబులాశింప నెన్నఁజాల

నట్టి యాసక్తి పుట్టి మోహంబుకలిగి

కోరికలుపుట్టు నందుచేఁ గోపమొదవు

నర్జునా! గ్రహియింపు మనుపమముగ. 

భావము. ఎప్పుడూ శబ్దాది విషయాల గురించే ఆలోచించే వాడికి 

వాటిమీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తివల్ల కోరికలు పుడతాయి. 

కోరికలు కోపం కలగజేస్తాయి. 

శ్లో.  క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమః |

స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి || 63

తే.గీ. కోపమునఁగల్గు సమ్మోహమోపనంత,

మసలు దానిచే స్మృతివిభ్రమంబు కలుగు,

బుద్ధియు నశించు దానిచేపూర్తిగాను,

బుద్ధి నశియింప పతనమ్మె పొందు తుదకు.

భావము.


కోపం
మూలంగా అవివేకం కలుగుతుంది. అవివేకంవల్ల మరపు

మరపువల్ల  బుద్ధి నశించడం, బుద్ధి నాశనం వల్ల తానే నశించడం 

జరుగుతుంది.

జైహింద్.

15, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

విషయా వినివర్తంతే.. || 2.59 || ..//..యతతో హ్యపి కౌంతేయ.. || 2.60 || ..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః |

రసవర్జం రసో௨ప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే || 59

తే.గీ. భువి నిరాహారుఁడగువాని విషయవాంఛ

లణగిపోవచ్చు నపుడైన నణగిపోవు

విషయ వాసనలతనికి, విదితమగుచు

నాత్మదర్శనమగునేని యణగునదియు

భావము.

ఆహారం తీసుకోనివాడికి ఇంద్రియవిషయాలు అణగిపోతాయి. అయితే 

విషయ వాసన మాత్రం వదలదు. ఆత్మదర్శనంతో అది కూడా 

అడుగంటిపోతుంది.

శ్లో.  యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః |

ఇంద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః || 60

తే.గీ. ఆత్మనిగ్రహాసక్తిటో యమిత గతిని

యత్నమొనరించు మహితుని యాత్మనైన 

లొంగదీయు నింద్రియతతి డోలనమున

భ్రష్టుఁడైచెడువచ్చంఉ పార్థ! వినుమ.,

భావము.

కుంతీనందనా ! ఆత్మనిగ్రహం కోసం అమితంగా ప్రయత్నించే

 విద్వాంసుడి  మనసును సైతం ఇంద్రియాలు బలవంతంగా లాగుతాయి.

జైహింద్.

13, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

యః సర్వత్రానభిస్నేహః.. || 2.57 || ..//..యదా సంహరతే చాయం.. || 2.58 || ..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  యః సర్వత్రానభిస్నేహః తత్తత్ ప్రాప్య శుభాశుభమ్ |

నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 57

తే.గీ.  మోహ దూరుఁ డగుచు స్నేహమున్ వ్యామోహ

మును మిడుచునెవండు మనుచునుండి,

చను శుభాశుభముల సంతసంబును ద్వేష

ముందడతనిప్రజ్ణ యలరు భువిని.

భావము.

స్నేహవ్యామోహాలు లేకుండా వ్యవహరిస్తూ శుభాశుభాలు కలిగినప్పుడు 

సంతోషం, ద్వేషం పొందకుండా వుండేవాడు స్థితప్రజ్ఞుడు.

శ్లో.  యదా సంహరతే చాయం కూర్మో௨0గానీవ సర్వశః |

ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 58

తే.గీ.  కూర్మ మవయవములు ముడ్చుకొనునటులుగ

విషయ సంసక్త మతిని తా వేరు చేసి,

మెలగువాని ప్రజ్ణ మేలగు గుర్తింపు

పొంది మహిత సుఖము లోందు పార్థ!

భావము.

తాబేలు తన అవయవాలను లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో 

అలాగే ఇంద్రియాలను సర్వవిధాల విషయసుఖాలనుంచి మళ్ళించిన 

వాడు  స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు.

జైహింద్.

12, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

ప్రజహాతి యదా కామాన్.. || 2 . 55 || ..//..దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాః .. || 2. 56 || .. //..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్రీ భగవానువాచ:

శ్రీకృష్ణ భగవానుఁడనుచున్నాడు.

శ్లో.  ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ |

ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే || 55

తే.గీ.  మనసు లోపలి కోరికల్ మనుజుఁడెవడు 

విడిచిపెట్టుచు భువిపైన వెలుగుచుండు

కన స్థితప్రజ్ట్ణుఁడతఁడెయౌ కనుము మదిని,

కని స్థితప్రజ్ణుడై వెల్గుఘనతరముగ.

భావము.

మనసులోని కోరికలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి, ఎప్పుడూ ఆత్మానందమే 

అనుభవించేవాడు  స్థితప్రజ్ఞుడు.

శ్లో.  దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః |

వీతరాగభయక్రోధః స్థితధీర్మునిరుచ్యతే || 56

తే.గీ.  కష్ట సమయంబులందునఁ గలత పడక,

సుఖములందున పొంగక శోభనొప్పు

సతము విగతరాగద్వేషు డతులిత మతి

స్థిర శుభమతిని మునియందు రరయుమయ్య.

భావము.

దుఃఖాలకు క్రుంగనివాడూ, సుఖాలకు పొంగనివాడూ, భయమూ,

 రాగద్వేషాలూ వదిలిపెట్టినవాడూ అయిన మునీంద్రుడు 

స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు.

జైహింద్.

10, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే.. || 2 , 53 || ..//..స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా.. || 2 . 54 || ..//.. సాంఖ్య యోగము..

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా |

సమాధావచలా బుద్ధిస్తదా యోగమవాప్స్యసి || 53

తే.గీ.  అర్థవాదాలనేకములాలకించి                                                                                               

సంచలించిన నీ మది సన్నుతముగ                                                                                       

నిశ్చలస్థితిపొందిన నిశ్చయముగ                                                                            

ఆత్మసుజ్ణానమునుపొంది యలరఁగలవు.                                                                                             

భావము.                                                                                                                                   

అర్థవాదాలు అనేకం వినడం వల్ల చలించిన నీ మనస్సు నిశ్చలంగా 

వున్నప్పుడు నీవు ఆత్మజ్ఞానం పొందుతావు.

అర్జున ఉవాచ:                                                                            

అర్జునుఁడు పలుకుచుండెని.                                                                                                 

శ్లో.  స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ |

స్థితధీః కిం ప్రభాషేత? కిమాసీత? వ్రజేత కిమ్? || 54

తే.గీ.  హరి! సమాధిస్థితినియుండి యలరువాని    

లక్షణములెట్టులుండును? శ్లాఘనీయ!                                                                                    

అతని మాటలు చేష్టలు నలరునెటుల?                                                                                     

ననుచు పార్థుండు పలికెను, వినగ నెంచి.                                                                               

భావము.                                                                                                                     

కేశవా ! సమాధినిష్ఠ పొందిన స్థితప్రజ్ఞుడి లక్షణాలేమిటి? అతని 

ప్రసంగమూ, ప్రవర్తనా ఎలా వుంటాయి?

జైహింద్.