గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, జులై 2022, ఆదివారం

రుద్రాణాం శఙ్కరశ్చాస్మి ...10 - 23...//..పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం .10 - 24,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

జైశ్రీరామ్.

|| 10-23 ||

శ్లో. రుద్రాణాం శఙ్కరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్షరక్షసామ్|

వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుః శిఖరిణామహమ్.

తే.గీ. రుద్రులందు గన శంకరుండ నేనె,

యక్షరాక్షసులందున నక్షయమగు

ధనపతి యగు కుబేరుడన్, తలచి చూడ,

వసువులన్ బావకుడ నేనె, యసమ చరిత!

పర్వతంబుల మేరువై పరగు దేనె.

భావము.

నేను రుద్రులలో శంకరుణ్ణి, యక్ష రాక్షసులలో కుబేరుడిని, వసువులలో 

పావకుడిని, పర్వతాలలో మేరువుని.

 || 10-24 |

శ్లో.  పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిమ్|

సేనానీనామహం స్కన్దః సరసామస్మి సాగరః|

తే.గీ.  అల పురోహితులందు బృహస్పతినయ!

స్కంధుడను సేనకధిపతులందు నేనె,

సరసులన్ సాగరము నేనె, సరస భావ!

పార్థ! నన్ను నీ వెరుగుము భవచయముగను.

భావము.

అర్జునా! నేను పురోహితులలో శ్రేష్టుడైన బ్రుహస్పతిని. 

సేనానాయకులలో కుమారస్వామిని, సరసులలో సాగరాన్ని అని తెలుసుకో.

జైహింద్

30, జులై 2022, శనివారం

వానమామలై వరదాచార్యులు...శ్రీ నందిన సిధారెడ్డి.

0 comments

  • జైశ్రీరామ్.
  • జైహింద్.

ఆదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యో...10 - 21...//...వేదానాం సామవేదోస్మి .10 - 22,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్

 || 10-21 ||

శ్లో.  ఆదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్|

మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశీ.

తే.గీ.  విష్ణునాదిత్యులందున, వెలుగునిచ్చు

వారిలో సూర్యుడను నేను, మాననీయ!

యా మరుత్తులందుమరీచి,నరయ నేనె,

తారలందున చంద్రుడన్, ధర్మతేజ!

భావము.

నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువుని, వెలిగునిచ్చే వాళ్ళలో కిరణములు 

కలిగిన సూర్యుడిని. మరుత్తులలో మరీచినీ, నక్షత్రాలలో చంద్రుడిని.

 || 10-22 ||

శ్లో.  వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః|

ఇన్ద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతనా.

తే.గీ.  వేదములలోన గన సామ వేదమేను,

దెవతలనింద్రుడనునేనె,భక్తవర్య!

యింద్రియంబులన్మనసునేనింద్ర తనయ!

ప్రాణులందున చైతన్య భావమేనె.

భావము.

నేను వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతలలో ఇంద్రుడిని, ఇంద్రియాలలో 

మనస్సుని, ప్రాణులలో చేతనత్వాన్ని.

జైహింద్..

29, జులై 2022, శుక్రవారం

హన్త తే కథయిష్యామి దివ్యా...10 - 19...//...అహమాత్మా గుడాకేశ .10 - 120,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 10-19 ||

శ్లో.  హన్త తే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మవిభూతయః|

ప్రాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్యన్తో విస్తరస్య మే.

తే.గీ. నాదు గొప్ప విభూతులన్ నీదు మదికి

వ్యక్త మగునట్లు తెల్పుదున్ బార్థ! వినుము,

నాదు విస్త్రుతి కంతనన్ లేదు కనగ

నీవు గ్రహియింపుమా, లసద్భావపూర్ణ!

భావము.

అర్జునా! నా దివ్య విభూతులలో ముక్యమైన వాటిని ఇప్పుడు నీకు 

చెబుతాను. నా విస్తారానికి అంతు అంటూ లేదు.

 || 10-20 ||

శ్లో.  అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః|

అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామన్త ఏవ చ.

తే.గీ. అన్నిప్రాణుల హృదయాల నమరి యుందు 

నే ననుపమానుడా!పార్థుడా! నిత్యమెలమి,

నాదిమధ్యాంతముల్ నేనె, యందరికిని,

సృష్టి నాదిమధ్యాంతముల్ చెలగ నుంటి.

భావము.

గుడాకేశా! నేను అన్ని ప్రాణుల హృదయాలలో ఉంటాను.

 ప్రాణుల అది మధ్యంతాలు(సృష్టి స్థితి లయలు)నేనే.

జైహింద్.

28, జులై 2022, గురువారం

కథం విద్యామహం యోగిం...10 - 17...//...స్తరేణాత్మనో యోగం .10 - 18,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 10-17 ||

శ్లో.  కథం విద్యామహం యోగింస్త్వాం సదా పరిచిన్తయన్|

కేషు కేషు చ భావేషు చిన్త్యోసి భగవన్మయా.

తే.గీ.  యోగివైనట్టి నిన్ను నే నొప్పిదముగ

నెరుగుటెట్టుల ధ్యానినై?

నిన్నునేరూపములను ధ్యానింపవచ్చు?

తెలియ జెప్పుము కృపతోడ తెలుసుకొందు.

భావము.

ఓయోగీ! సదా ధ్యానిస్తూ నేను నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలను?

భగవంతుడా! ఏయేరూపాలతో నిన్ను ధ్యానించవచ్చు?

|| 10-18 ||

శ్లో.  విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన|

భూయః కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మేమృతమ్.

ఓ జనార్దనా! తెల్పు నీ యోగ మరయ,

సద్విభూతిని కృపతోడ సరసిజాక్ష!

నీదు వాగమృతమదెంత నేను గ్రోలు

చున్న తృప్తియే కలుగదే సుజనపాల!  

భావము.

ఓజనార్ధనా! నీ యోగాన్ని విభూతిని విస్తారంగా చెప్పు. అమృతతుల్యమైన 

నీమాటలు ఎంత విన్నా నాకు తృప్తి కలుగదు.

జైహింద్.

27, జులై 2022, బుధవారం

భారత ఇతిహాసం - హరి వంశ పురాణం.............బ్రహ్మశ్రీ ముదిగొండ విశ్వేశ్వర శాస్త్రి

0 comments

జైశ్రీరామ్. 

భారత ఇతిహాసం - హరి వంశ పురాణం

.బ్రహ్మశ్రీ ముదిగొండ విశ్వేశ్వర శాస్త్రి

ప్రపంచ వాఙ్మయంలో వేదముల తర్వాత అంతటి స్థానాన్ని పొందిన మహత్తర గ్రంధం మహా భారతం మాత్రమే. కాబట్టే అది "మహత్వాత్ భారవత్వాచ్చ మహా భారత మిష్యతే" అని "ఎన్నభారతే తన్నభారతం" అని ప్రశస్తి పొందింది. ఐతే వేదాలు నాలుగు అపౌరుషేయాలైతే ఋషిప్రోక్తమైన భారతం పంచమ వేదమైనది. ఈ పంచమ వేదమైన భారతం ఇతిహాస గ్రంధంగా పేరొందితే దానికి కొనసాగింపుగా రచింపబడిన పరిశిష్ట గ్రంధం మహా భారత ఖిల  భాగమైన హరి వంశం మాత్రం పురాణమైనది.

కాని ఇది అష్టాదశ పురాణాల జాబితాలో మాత్రం చేర్చబడలేదు. అదే హరి వంశం ప్రత్యేకత. నిజానికి భారత హరి వంశాలు రెండూ ఒకటే. ఐనా కూడా ధర్మార్ధ కామములనే త్రయీ వర్గ ప్రతిపాదితమైన వేదం వంటిది భారతం. ఐతే మోక్ష సాధకమై ఉపనిషత్ ప్రతిపాదిత విషయాలను బోధించేది హరి వంశం అవుతున్నది. అపుడే వాటిని ఆశ్రయించిన మానవుడు తాను కోరే వేదవిహితమైన చతుర్విధ ఫల పురుషార్ధాలను సక్రమంగా పొందగలుగుతాడు. ఆ వేదధర్మాలను సులభంగా అర్ధం అయ్యేలా చేసేవే పురాణ, ఇతిహాసాలు.


                         శ్లో || ఇతిహాస పురాణాభ్యామ్ వేదం సముప బృoహయేత్ |

                                 బిభేత్యల్ప శృతాద్వేదో మామయం ప్రహరిష్యతి || (భార- 1-267)

అంటే ఇతిహాస పురాణాల సహాయంతో వేదంలోని నిగూఢమైన విషయాలను సంవర్ధింప చేయాలి. వేదాలను అధ్యయనం చేయలేనివారు, అల్పజ్ఞులు ఐనవారు తన గురించి ఎక్కడ అపార్థాలకు దారి తీస్తారో అని వేదం కూడా భయపడుతుందిట. అంటే ఇతిహాస పురాణాలు మాత్రమే వేదార్ధాలను సక్రమంగా వివరించగలుగుతాయని దీని తాత్పర్యము. వాటి సహాయంతోనే వేద హృదయాన్ని గ్రహించగలగాలి.

ఇక ఇతిహాసమంటే ఒక్క భారతమే అనేది సుస్పష్టమే. కాని పురాణములంటే వ్యాసుడు వ్రాసిన అష్టాదశ పురాణములను అన్నింటిని గ్రహించాలా? లేక కొన్నింటిని మాత్రమే గ్రహించాలా? ఐతే వాటిలో ఏది అన్నది ప్రశ్న.


కాని శ్లోకంలో "ఇతిహాస పురాణాభ్యామ్" అని తృతీయా విభక్తి ద్వివచనమును ప్రయోగించటం జరిగింది. కాబట్టి ఇతిహాసమైన భారతము దాని ఖిల భాగమైన హరి వంశ పురాణము చేతను మాత్రమే వేద మంత్రార్థ వివరణము చేయవలయును అని పండితుల అభిప్రాయము.


ఐతే ఇక్కడ ఒక్క సందేహము మాత్రము కలుగకమానదు. భారతం ఇతిహాసంగా ప్రసిద్ధము. హరి వంశం పురాణంగా ప్రసిద్ధము. అది భారతానికి ఖిల గ్రంధము. ఖిలము అనగా మిగిలినది, పరిశిష్టము అని అర్ధము. కాగా ఇతిహాసంలోని చివరి భాగం కూడా ఇతిహాసమే కావాలి. కానీ పురాణం ఎలా అయింది. వ్యాసుడు మహాభారతానికి " జయోనామ ఇతిహాసోయం ". ఈ ఇతిహాసము జయమను పేరు గలది అని స్పష్టంగా ప్రకటించాడు.

ఇతిహాసానికి వుండే లక్షణాలను పరిశీలిస్తే 

                                         శ్లో|| ధర్మార్ధ కామ మోక్షాణాం ఉపదేశ సమన్వితం |

                                               పూర్వవృత్త కథోపేతం ఇతిహాసం ప్రచక్షతే || 

ధర్మాన్ని గాని, అర్థాన్ని గాని, కామాన్ని గాని, మోక్షాన్ని గాని ఉపదేశించేదిగా ఉండి గతంలో జరిగిన వృత్తాంతాన్ని తెలియపరిచేది ఇతిహాసం. " ఇతిహాస: పురావృత్తం" అని అమరసింహుని వచనం. కాబట్టి భారతం ఇతిహాసమే. ఇక పురాణం శబ్దాన్ని పరిశీలిస్తే దాని లక్షణాలను కూడా అమరసింహుడు ఇలా 

                            శ్లో|| సర్గశ్చ ప్రతిసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణిచ |

                                  వంశాను చరితం చేతి పురాణం పంచ లక్షణం||

సృష్టి, ప్రళయము నానా ఋషుల, రాజుల వంశావళులు, మనువుల విశిష్ట కాల గణనము, సుప్రసిద్దులగు రాజుల, ఋషుల చరిత్రలు అను ఈ అయిదింటితో కూడినది పురాణమని చెప్పినాడు.

అట్లని భారతంలో పురాణం లక్షణములు లేవని భావించరాదు. స్వల్పంగా కనిపించినను అది మాత్రం ఇతిహాసమే. కాని హరి వంశములో మాత్రము పురాణ లక్షణములను సంపూర్ణముగా గమనించవచ్చును. అట్లని ఇతిహాస లక్షణములు అసలే లేవనియును కాదు.

మహాభారతం స్వర్గారోహణ పర్వంతో ముగిసినట్లు అనిపించినను నూరు పర్వములను లెక్కించుటలో హరి వంశము కూడా ఉండుటచే హరి వంశాంతమే సంపూర్ణ భారతము అని వ్యాసుడే హరి వంశంలో ఇలా స్పష్టం చేసాడు.

                        శ్లో|| భారతం సర్వశాస్త్రాణాం ఉత్తమం భరతర్షభ |

                              భారతాత్ ప్రాప్యతే మోక్ష: తత్వమేతత్ బ్రవీమితే || (హరి- 132 -93) 

                      శ్లో|| యత్ర విష్ణు కథా: దివ్యా: శృతయశ్చ సనాతనా:|

                            తత్ శ్రోతవ్యం మనుష్యేణ పరంపద మిహేచ్ఛతా|| (హరి -132-96)

కాబట్టి వేదాలకు ఉపనిషత్తులు ఎలాంటివో భారతానికి హరి వంశం కూడా అలాంటిదే.

భారతంలో కృష్ణుడు అర్జునునికి ఉపదేశం చేసిన గీత ఉపనిషత్తే ఐనా ఇంకా ఉపనిషత్తుల లాంటి గీతలు అనేకం వున్నా అవన్నీ భారత కథా భాగంలో అంతర్భాగంగా మాత్రమే ఉండిపోయాయి. తరువాత కాలక్రమేణా రామాయణంలోని సుందరకాండ వలే భగవద్గీత కూడా ప్రత్యక పారాయణ గ్రంధంగా ప్రచారం పొందింది. కాబట్టే ఉపనిషత్ స్వరూపమైన హరి వంశాన్ని వ్యాసులవారు ప్ర త్యేకంగా రచించటం జరిగింది అనవచ్చు. అసలు హరి వంశాన్ని 19వ పర్వంగా భావించేవారు కూడా లేకపోలేదు. అందుకే వ్యాస హృదయాన్ని గ్రహించిన ఎర్రన భారతం అరణ్య పర్వ శేషం పూరణం చేసినా మరలా హరి వంశం రచించటంలోని ఆంతర్యం కూడా ఇదియే అని పండితుల అభిప్రాయం.

నమోస్తుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే.

స్వస్తి

భద్రమస్తు

ముదిగొండ విశ్వేశ్వర శాస్త్రి

9440103664.

జైహింద్.

స్వయమే వాత్మ నాత్మానం...10 - 15...//...వక్తుమర్హస్యశేషేణ దివ్యా.10 - 16,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్

|| 10-15 ||

శ్లో.  స్వయమే వాత్మ నాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ|

భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే.

తే.గీ.  భూతభావనుడా! దేవ! భూతనాథ!

హే జగన్నాథ! నిన్ను నీవే యెరుంగు

దువు పురుష పుంగవా! హరీ! తోయజాక్ష!

కనగ నీ చేతనే, వర గుణనిధాన!

భావము.

భూత భావనుడా! భూతేశా! జగత్పతీ! పురుషోత్తమా! నిన్ను నీవే నీచేతనే 

స్వయంగా ఎరుగుదువు.

 || 10-16 ||

శ్లో.  వక్తుమర్హస్యశేషేణ దివ్యా హ్యాత్మవిభూతయః|

యాభిర్విభూతిభిర్లోకానిమాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్ఠసి.

తే.గీ. వ్యాపితంబయి జగతిలో వరలియుంటి వీవె

యేయేవిభూతులన్ ప్రీతితోడ

చెప్పగా నీకె సాధ్యమౌన్ గొప్పగాను

తనరు నాయా విభూతులన్ దరళనేత్ర.

భావము.

ఏయేవిభూతులలో నీవు ఈలోకమంతటా వ్యాపించి వున్నావో 

ఆదివ్యమైన విభూతులను అశేషంగా చెప్పడానికి నీవే తగినవాడివి.

జైహింద్.

26, జులై 2022, మంగళవారం

ఆహుస్త్వామృషయః సర్వే...10 - 13...//... సర్వమేతదృతం మన్యే.10 - 14,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 10-13 ||

శ్లో.  ఆహుస్త్వామృషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా|

అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే.

తే.గీ.  అని ఋషులునారదు డశితు, డందు రటులె

దేవలుడు వ్యాసుడందురు, తెలియునటుల

నీవు కూడ పల్కితివట్లె నేర్పుమీర,

తెలియ బల్కిన వినినచో తెలియనగును.

భావము.

అని అందరూ ఋషులు, దేవర్షి నారదుడూ, అలాగే అశితుడూ, దేవలుడూ, 

వ్యాసుడూ అంటారు. స్వయంగా నీవుకూడా అలాగే చెబుతున్నావు.

 || 10-14 ||

శ్లో.  సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ|

న హి తే భగవన్వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః.

తే.గీ. విశ్వశింతును నీ మాట విశ్వనాథ!

నీదు వ్యక్తమౌ దేహంబు నిరుపమాన

మెరుగ నేరరు దేవతల్ పరమపురుష!

యెరుగనేరరు రాక్షసుల్ నిరుపమాన!

భావము.

కేశవా! నీవు నాతో చెప్పినదంతా నిజమేనని విశ్వశిస్తున్నాను. 

నీ వ్యక్త శరీరాన్ని దేవతలుకాని దానవులు కాని ఎరుగరు.

జైహింద్.

25, జులై 2022, సోమవారం

తేషామే వానుకమ్పార్థమ...10 - 11...//... పరం బ్రహ్మ పరం ధామ.10 - 12,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరమ్

|| 10-11 ||

శ్లో.  తేషామే వానుకమ్పార్థమహమజ్ఞానజం తమః|

నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా.

తే.గీ.  వారిని కనికరింప నవారిత గతి

మనసులందున నే నుందు, మానిత గతి

జ్ఞాన దీప్తిని గొల్పియజ్ఞాన మనెడి

తిమిర సంహారమును జేయ, ధీవరేణ్య!

భావము.

వారిని కనికరించడం కోసమే నేను వారి మనస్సులలో నిలిచి, 

వారి అజ్ఞాన తమస్సుని ప్రకాశించే జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను.

అర్జున ఉవాచ.

భావము.

అర్జునుడు పలుకుచుండెను.

|| 10-12 |||

శ్లో.  పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్|

పురుషం శాశ్వతం దివ్యమాదిదేవమజం విభుమ్.

తే.గీ. నీవె కన పరబ్రహ్మవు, నీవె పరమ

డవు, శాశ్వతుండవు, తలప జన్మ

లేనివాడవు, శుచివి సు జ్ఞాన ఖనివి

యాది దేవుడవరయగ ధీనిధాన!

భావము.

నీవు పరబ్రహ్మవి, పరంధాముడివి, పరమ పవిత్రుడివి, శాశ్వతుడివి, 

దివ్యుడివి, పరమ పురుషుడివి ఆది దేవుడివి. పుట్టుక లేనివాడివి.

జైహింద్

24, జులై 2022, ఆదివారం

మచ్చిత్తా మద్గతప్రాణా...10 - 9...//... తేషాం సతతయుక్తానాం.10 - 10,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 10-9 ||

శ్లో.  మచ్చిత్తా మద్గతప్రాణా బోధయన్తః పరస్పరమ్|

కథయన్తశ్చ మాం నిత్యం తుష్యన్తి చ రమన్తి చ.

తే.గీ.  తమ మనసులను నాలోన తన్మయతను

లీనమున్ జేసి నాదగు లీలలెన్ని

చెప్పుకొందురు తృప్తిగా గొప్పగాను

ముక్తి సాధనకిదియెగా మూలమరయ. 

భావము.

తమ మనసులను నాలో లీనము చేసి జీవితాలను నాకే అర్పించి, 

నన్ను గురించే పరస్పరమూ :

 || 10-10 ||

శ్లో.  తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్|

దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మాముపయాన్తి తే.

తే.గీ.  సతము నాపైన మనసును సరిగనుంచి

ప్రీతితో సేవ చేసెడి విజ్ఞులకును

నన్ను చేరంగ మార్గమున్  గ్రన్నన నిడ

జ్ఞాన యోగంబు గొల్పెదన్, కాంక్షతీర్చ.

భావము.

అలా సతతమూ మనసు నాయం దుంచి, ప్రీతితో సేవించే 

వారికి నన్ను చేరుకోవడానికి కావలసిన జ్ఞానయోగాన్ని నేను కలుగచేస్తాను.

జైహింద్.

23, జులై 2022, శనివారం

ఏతాం విభూతిం యోగం చపో...10 - 7...//... అహం సర్వస్య ప్రభవోర్వే...10 - 8,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 10-7 ||

శ్లో.  ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః|

సోవికమ్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః.

తే.గీ. నాదు విభూతి యోగమున్ మోదమలర

నసలు తత్వంబు నర్మిలి నరయువారు

నిశ్చలంబగు యోగాన నిలిచిపోదు

రిందు సందేహమే లేదదెప్పటికిని.

భావము.

ఈ నా విభూతి యోగాన్ని అసలు తత్వములో తెలుసుకున్నవాడు, 

చలించని యోగంలో నిలిచి పోతాడు. ఇందులో సందేహము లేదు.

 || 10-8 ||

శ్లో.  అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే|

ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః.

తే.గీ.  సృష్టి మూలము నేనని దృష్టిపెట్టి 

నన్ను కొలుతురు భక్తులు మిన్నగాను,

నేనె జగతిని నడుపుటన్ జ్ఞానులు కను

కాన నన్నే భజింతురు నయము దలర.

భావము.

నేను అన్నిటి పుట్టుకకి హేతువుని. నా వలననే సమస్తమూ 

నడుస్తుందని తెలుసుకున్న వివేకులు భక్తి పూరితులై నన్ను సేవిస్తారు.

జైహింద్.

22, జులై 2022, శుక్రవారం

అహింసా సమతా తుష్టిస్తపో...10 - 5...//... మహర్షయః సప్త పూర్వే...10 - 6,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

జైశ్రీరామ్

|| 10-5 ||

శ్లో.  అహింసా సమతా తుష్టిస్తపో దానం యశోయశః|

భవన్తి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః.

తే.గీ.  అల యహింస, సమత్వము నపయశస్సు, 

యశము, దాన  తపస్సులు, నలరునట్టి

వివిధ భావముల్, తృప్తి, నే వెలయ జేయు

చుందునర్జునా! గ్రహియింపమందు నిన్ను.

భావము.

అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, యశస్సు, 

అపయశస్సు మొదలైన వేరు వేరు భావాలు జీవులలో నా వలననే కలుగుతాయి.

|| 10-6 ||

శ్లో.  మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా|

మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః.

తే.గీ.  నాదు సంకల్ప బలముచే మోదమలర

ఋషులు, మనువులుండిరి మున్నె సృష్టిలోన,

వారి వలననె కలిగిరి ప్రజలు భువిని, 

తెలియ నెంచిన నీకిది తెలియు పార్థ!

భావము.

సృష్టి ఆరంభంలో ఉన్న సప్త ఋషులు, నలుగురు మనువులు 

నా సంకల్పము వలన పుట్టిన వారే. వారి నుండి ఈ ప్రజలు వచ్చారు.

జైహింద్.

21, జులై 2022, గురువారం

యో మామజమనాదిం చ...10 - 3...//... బుద్ధిర్జ్ఞాన మసమ్మోహః క్ష...10 - 4,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

.|| 10-3 ||

శ్లో.  యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్|

అసమ్మూఢః స మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే.

తే.గీ.  పుట్టుకయు మొదల్ లేనట్టి పూర్ణుడనని

ప్రభువుగా నేను జగతికి వరలుదునని

యెరుగు నాతండు సు జ్ఞాని, పరగునతడు

ఫాపదూరుడై ముక్తిని పడయగలడు,

నీవు గ్రహియింపుమియ్యది నేర్పు మీర.

భావము.

పుట్టుకా మొదలులేని వాడుగానూ, లోకాలకు ప్రభువుగాను 

నన్ను తెలుసుకున్న వాడు మనుష్యులలో జ్ఞాని అయి అన్ని 

పాపాలనుండి విముక్తి చెందుతాడు.

 || 10-4 ||

శ్లో.  బుద్ధిర్జ్ఞాన మసమ్మోహః క్షమా సత్యం దమః శమః|

సుఖం దుఃఖం భవోऽభావో భయం చాభయమేవచ.

తే.గీ. తెలివి, జ్ఞానమ్ము, సత్యమ్ము, దివ్యమైన

మోహరాహిత్య మోర్పును, పొగడదగిన

మదిని నిగ్రహించెడి శక్తి,మరి భయాభ

యములు, సుఖదుఃఖములు నేనె యమర గనుదు.

భావము.

తెలివి, జ్ఞానం, మోహరాహిత్యము, ఓర్పు, సత్యము, మనో నిగ్రహము, 

సుఖ దుఃఖాలు, ఉండడమూ, లేకపోవడమూ, భయాభయాలు

 (నా వలననే కలుగుతాయి)

జైహింద్

20, జులై 2022, బుధవారం

భూయ ఏవ మహాబాహో...10 - 1...//... న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం...//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జైశ్రీరామ్

శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

శ్రీభగవానువాచ|

భావము.

శ్రీ భగవానుడు ఇలా చెప్పాడు.

|| 10-1 ||

శ్లో.  భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః|

యత్తేऽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా.

తే.గీ.  మహిత!పార్థుడా! నీవు నా మాటలకును

సంతసించుచుండుటజేసి సదయ నేను

పలుకు నా మాటలన్ విను వరలు నీకు

మేలు, సత్యంబునన్ కల్గు మేలు సతము.

భావము.

ఓమహానుభావా! అర్జునా! నా మాటలకు సంతోషిస్తున్న నీకు మేలు 

కలగాలని, నేను చెప్తున్న శ్రేష్టమైన ఈ మాటలు మళ్ళీ విను.

|| 10-2 ||

శ్లో.  న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః|

అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః.

తే.గీ.  దేవతలు ఋషులెరుగరు దివ్యమైన

నాదు జన్మంబు సంగతి,  నయనిధాన!

వారి కన్నను ముందె నే వరలి యుంటి,

జ్ఞాన పూర్ణులు గ్రహియింత్రు కలుగు నిజము. 

భావము.

నా పుట్టుకను గురించి దేవతలుకాని మహర్షులుకాని ఎరుగరు. 

దేవతలు మహర్షులు అందరికన్నా పూర్వపు వాణ్ణి నేను.

జైహింద్.

19, జులై 2022, మంగళవారం

కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యా ..|| 9-33 || మన్మనా భవ మద్భక్తో . || 9-34 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

  జై శ్రీరామ్.

|| 9-33 ||

శ్లో.  కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తథా|

అనిత్యమసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వ మామ్.

తే.గీ.  పుణ్యులైనట్టి బ్రాహ్మణుల్, పూజ్యులయిన

దివ్యరాజర్షులగువారి దెలుపనేల

నింక, క్షణిక మశాశ్వత మిద్ధరిత్రి

యిందు పుట్టిన నీవు నన్ పొందుమరసి.

భావము.

ఇక పుణ్యులైన బ్రాహ్మణులు, భక్తులైన రాజర్షుల సంగతి చెప్పాడం 

దేనికి?క్షణికము, దుఃఖమయమూ అయిన ఈ లోకంలో పుట్టిన నీవు 

నన్ను సేవించుము.

 || 9-34 ||

శ్లో.  మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు|

మామేవైష్యసి యుక్త్వైవమాత్మానం మత్పరాయణః.

తే.గీ.  నీదు మదినాకునర్పించు, నేర్పుతోడ

నాదు భక్తుండవై వెల్గు నన్నె కొలిచి

వందనంబులు చేయుచు వదలక నను

నమ్మినన్ జేరగలవు నన్, సమ్మతి గను.

భావము.

నీ మనస్సును నాకు అర్పించు. నా భక్తుడివి కా. నన్ను ఆరాధించు. 

నాకే నమస్కరించు. ఇలా నాలో మనసు నిలిపి, నన్ను లక్ష్యంగా 

పెట్టుకొని నన్నే చేరుతావు.


ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు

బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగో నామ నవమోऽధ్యాయః.


జైహింద్.

15, జులై 2022, శుక్రవారం

క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా ..|| 9-31 || మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్యరో . || 9-32 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్

 || 9-31 ||

శ్లో.  క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి|

కౌన్తేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి.

తే.గీ.  అతడు ధర్మాత్ముడై శాశ్వతాత్మనెరిగా

శాశ్వతమ్ముగ పొందును శాంతి యతడు,

నాదు భక్తుండు నశియింపరాదు, నీవె

యీ ప్రతిజ్ఞను చేయుమో సుప్రకాశ!

భావము.

అర్జునా అతడు త్వరలోనే ధర్మాత్ముడై, శాశ్వతమైన శాంతిని 

పొందుతాడు. నాభక్తుడు నశించడని ప్రతిజ్ఞ చెయ్యి.

|| 9-32 ||

శ్లో.  మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యేऽపి స్యుః పాపయోనయః|

స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాస్తేపి యాన్తి పరాం గతిమ్.

తే.గీ. పాప యోనులున్, శూద్రులున్ వైశ్యులైన

స్త్రీలె యైనను భక్తితో సేవ నాకు

చేసి, యాశ్రయించిన, వారు భాసిలుదురు

భవ్యమైనట్టి గతిపొంది, పార్థ, నిజము.

భావము.

అర్జునా! నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు పాప యోనులు కానీ, స్త్రీలు, 

వైస్యులు, శూద్రులు కానీ వాళ్ళుకూడా ఉత్తమగతిని తప్పక 

పొందుతారు.

జైహింద్.

14, జులై 2022, గురువారం

డా.మలుగు అంజయ్య అష్టావధానం...భక్తిసాధనం నిర్వహణలో.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

స మోహం సర్వభూతేషు ..|| 9-29 || అపి చేత్సుదురాచారో . || 9-30 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

  జైశ్రీరామ్

 || 9-29 ||

శ్లో.  స మోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోऽస్తి న ప్రియః|

యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్.

తే.గీ. జీవులన్నిట నే నుంటి జీవ మగుచు,

ద్వేష రాగ విదూరుండ, భాసిల నను

భక్తి సేవించువారిలో వరలుచుందు

వారు నాలోన నుందురు వరలుచుండి.

భావము.

నేను ప్రాణులందరిలోను సమంగా ఉన్నాను. నాకు ద్వేషింప 

తగినవారు అంటూ లేరు, ప్రేమించవలసిన వారూ లేరు. అయితే 

నన్ను భక్తితో ఎవరు సేవిస్తారో వాళ్ళు నాలో ఉంటారు. నేను 

వాళ్ళల్లో ఉంటాను.

|| 9-30 ||

శ్లో.  అపి చేత్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్|

సాధురేవ స మన్తవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః.

తే.గీ. కన దురాచారుడైనను ఘనతరమగు

దీక్షతో నన్ను సేవింప తెలియ నతడు

సజ్జనుండుగా నెన్నుటే సరి, నిజంబు,

భక్తి సంయుక్తు లొందెడున్ ముక్తి, నిజము.

భావము.

ఎంత దుర్మార్గుడైనా అతడు అనన్య భావంతో సేవిస్తే అతడు 

సరైన నిర్ణయం తీసుకున్న వాడే, కాబట్టి సత్పురుషుడుగానే 

ఎంచతగిన వాడు.

జైహింద్

13, జులై 2022, బుధవారం

నేడు గురుపూర్ణిమ సందర్భముగా భగవద్భక్తులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్రీమద్గురుపాదములకు వందనములు.

నేడు గురుపూర్ణిమ సందర్భముగా భగవద్భక్తులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.

గురువే దైవముకన్న మిన్న కనగా, కూర్మిన్ గనం జేయునా

గురువే దైవము నెంచి చూపుచును, సంకోచంబులన్ దీర్చుచున్,

గురుపాదాశ్రయులే పునీతులుగ, సాద్గుణ్యంబగున్ జన్మమే

గురుసేవన్, పరమాత్మకాది గురువే, కూర్మిన్ నుతింతున్ గురున్.

చింతా రామకృష్ణారావు.

జైహింద్.


యత్కరోషి యదశ్నాసివా ..|| 9-27 || .శుభాశుభఫలైరేవం . || 9-28 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్,

|| 9-27 ||

శ్లో.  యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్|

యత్తపస్యసి కౌన్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్.

తే.గీ.  అర్జునా! నీవు తినునట్టిదహరహంబు

చేయు దానిని, హోమంబు చేయ నదియు,

చేయుదానమున్ తపమును చేయగదగు

నర్పణంబును నాకు హృదర్పితమవ.

భావము.

అర్జునా నీవు ఏది తింటావో, ఏది చేస్తావో, ఏది హోమంచేస్తావో, ఏది 

దానం చేస్తావో, ఏది తపస్సు చేస్తావో, అది నాకు అర్పణము చెయుము.

|| 9-28 ||

శ్లో.  శుభాశుభఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మబన్ధనైః|

సంన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి.

తే.గీ.  

ఈ విధముగ సన్యాసయౌగీంద్రుడవయి

కర్మఫలబంధములు వీడి కలియు దీవు

నన్ను నర్జునా! యోగివై మిన్నగాను

ధర  శుభాశుభ ఫలములన్ దాటుమింక.

భావము.

ఈ ప్రకారంగా సన్యాసయోగంతో కూడుకున్న వాడవై 

శుభాశుభ ఫలాలు కలిసిన కర్మ భంధాల నుండి విడుదల 

పొంది, నీవు నన్ను చేరుకుంటావు.

జైహింద్.

12, జులై 2022, మంగళవారం

యాన్తి దేవవ్రతా దేవా ..|| 9-25 || .పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం . || 9-26 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-25 ||

శ్లో.  యాన్తి దేవవ్రతా దేవాన్పితౄన్యాన్తి పితృవ్రతాః|

భూతాని యాన్తి భూతేజ్యా యాన్తి మద్యాజినోऽపి మామ్.

తే.గీ.  దేవతల గొల్వ చేరనౌ దేవతలను,

పితరంలన్ గొల్వ చేరనౌ పితరుల నిక

భూతముల్ గొల్వ జేరనౌ భూతములను,

నన్నుఁ  గొల్చిన చేరనౌ నన్నె పార్థ!

భావము.

దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేతలను, పితరులను ఆరాధించే 

వాళ్ళు పితరులను, భూతాలను ఆరాధించేవాళ్ళు భూతాలనూ, 

నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు నన్నే చేరుకుంటారు.

|| 9-26 ||

శ్లో.  పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి|

తదహం భక్త్యుపహృతమశ్నామి ప్రయతాత్మనః.

తే.గీ. భక్తి నొసగిన పుష్పంబొ ఫలమొ జలమొ,

ఆకొ గైకొందునర్జునా! శ్రీకరముగ,

నేను, భక్తిభావంబెంచి నియతితోడ,

భక్తి లేనట్టివారిచ్చు ఫలమదేల?

భావము.

ఏవరు భక్తితో ఆకునో, పువ్వునో, ఫలాన్నో, నీటినో నాకు సమర్పిస్తారో 

ఆ శ్రద్ధ మనస్కులు భక్తితో ఇచ్చిన దానిని నేను స్వీకరిస్తాను.

జైహింద్.

11, జులై 2022, సోమవారం

శతావధాని శ్రీ. యంవీ పటువర్ధన్ 96వ అష్టావధానం....వివేకానంద నగర్ లో మియాపూర్ మిత్రమండలి ఆధ్వర్యవంలో.

0 comments

 

జైశ్రీరామ్.

శ్రీమన్మంగళ సద్వధానము నిటన్ శీఘ్రంబుగా చేసి మీ

ధీమార్గంబునెరుంగ జేసితిరి భాతిన్ గొల్పిరీ వేదికన్,

క్షేమంబున్ గని కీర్తి గాంచుడిలపై శ్రీ నారసింహుకృపన్,

వామాంకస్థిత సత్స్వ రూపయుతుడా వర్ధిల్లు పట్వర్ధనా.

జైహింద్.

యేప్యన్యదేవతా భక్తా ..|| 9-23 || .అహం హి సర్వయజ్ఞానాం . || 9-24 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్

 || 9-23 ||

శ్లో.  యేప్యన్యదేవతా భక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితాః|

తేऽపి మామేవ కౌన్తేయ యజన్త్యవిధిపూర్వకమ్.

తే.గీ. భక్తు లన్యదేవతలను భక్తి గొలువ

యట్టిదేవతల్ నన్నె పూజాదికముల

సేవ జేయు టీవరయుమా చిత్తమందు

నేనె మూలమో యర్జునా నీవెరుగుము.

భావము.

అర్జునా ఇతర దేవతల భక్తులు కూడా తమ దేవతలను శ్రద్ధతో 

ఆరాధిస్తుంటే, వాళ్ళు కూడా విధానం లేకుండా నన్నే ఆరాధిస్తున్నారు.

| 9-24 ||

శ్లో.  అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ|

న తు మామభిజానన్తి తత్త్వేనాతశ్చ్యవన్తి తే.

తే.గీ. అన్ని యజ్ఞంబులన్ భోక్తనరయ నేనె,

యధిపతియు నేనె, పూజింతు రన్యులయిన

దేవతాళిని వారు నన్ దెలియలేక

జన్మములు పొందుచుందురు సహజముగనె.

భావము.

నేనే అన్ని యజ్ఞాలకి భోక్తని అధిపతిని. ఇతర దేవతలను ఆరాధించే

వారు యదార్ధంగా నన్ను తెలుసుకోలేరు. అందువలన వాళ్ళు

 (మరలా జన్మలలో)దిగజారి పోతున్నారు.

జైహింద్.

10, జులై 2022, ఆదివారం

డా. నలవోలు నరసింహారెడ్డి కవి రచించిన పసిడిబాల,....శ్రీ కర్నాటి రఘురాములుగౌడ్ కవి రచించిన మన తెలుగు గ్రంథద్వయావిష్కరణ మహోత్సవము.తే.09 - 7 - 2022.

0 comments


జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.


తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం ..|| 9-21 || .అనన్యాశ్చిన్తయన్తో మాం . || 9-22 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 9-21 ||

శ్లో.  తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం

క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి|

ఏవం త్రయీధర్మమనుప్రపన్నా

గతాగతం కామకామా లభన్తే.

తే.గీ. స్వర్గ భోగులు తమపుణ్య చయము తరుగ

మనుజ లోకంబునే చేరు మరల, 

కర్మబద్ధులకీగతి కలుగుచుండు

నన్నె నమ్మిన ముక్తి సంపన్నులగును.

భావము.

(స్వర్గాన్ని కోరే)వారు విశాలమైన స్వర్గాన్ని అనుభవించి తమ పుణ్యం 

ఖర్చు అయిపోగానే మళ్ళీ మానవ లోకంలోకి ప్రవేసిస్తారు. ఇలా 

వేదాలలోని ఉత్తమ లోకాలనిచ్చే కర్మ కాండను పట్టుకున్న 

కామదాసులు(జనన మరణాలను)పొందుతుంటారు.

 || 9-22 ||

శ్లో.  అనన్యాశ్చిన్తయన్తో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే|

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్.

తే.గీ.  అన్య చింతన లేక నన్ననితరగతి

ఉపవసించుదురోవారి యోగమును, మరి

క్షేమమును నేను వహియింతు ప్రేమతోడ,

నీవు గ్రహియింపవలె నిది నేర్పుతోడ.

భావము.

అనన్య భావంతో నన్ను చింతిస్తూ నాయందే నష్ఠలిగి, ఏజనులు నన్ను 

పరిపూర్ణంగా ఉపాసిస్తారో, వారి యోగకహేమాలను నేనే వహిస్తాను.

జైహింద్.

9, జులై 2022, శనివారం

తపామ్యహమహం వర్షం ..|| 9-19 || .త్రైవిద్యా మాం సోమపాః . || 9-20 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్

|| 9-19 ||

శ్లో.  తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ|

అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున.

తే.గీ.  నేనె తపమును, వర్షంబు నేనె కనగ, 

నేనె గ్రహియింతు సృజియింతు నేనె, వినుమ

నేనె మృతినిక నమృతంబు నేనె, వింటె?

నేనె మంచిని, చెడ్డయున్ నేనె పార్థ!

భావము.

ఓ అర్జునా! తపస్సు, వర్షము, గ్రహియించువాడిని, సృజించువాడిని, 

మృతి, ఆమృతము, మంచియు చెడ్డయు అన్నీ నేనే.

 || 9-20 ||

శ్లో.  త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా

యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయన్తే|

తే పుణ్యమాసాద్య సురేన్ద్రలోక-

మశ్నన్తి దివ్యాన్దివి దేవభోగాన్.

తే.గీ. వేదములు మూడు చదివిన విజ్ఞులఖిల

పాపదూరులికను సోమపానులు, మరి

యజ్ఞ కర్తలున్ నన్గొల్చి యరుగి స్వర్గ

సుఖములొందుదు రర్జునా! సుగుణ గణుడ!

భావము.

మూడు వేదాలనూ అధ్యనం చేసినవారు, సోమరసం త్రాగిన వారు. 

పాపాలను నిర్మూలించుకున్న పుణ్యాత్ములు నన్ను యజ్ఞాల ద్వారా 

పూజించి స్వర్గ వాసాన్ని కోరుకుంటారు. పుణ్య ఫలమైన ఇంద్ర లోకాన్ని 

పొంది, ఆ స్వర్గంలో దివ్య భోగాలను అనుభవిస్తారు.

జైహింద్.

8, జులై 2022, శుక్రవారం

షోడశ బాహు నృసింహాష్టకం.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

 

పితాహమస్య జగతో ..|| 9-17 || . గతిర్భర్తా ప్రభుః సాక్షీ .. || 9-18 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-17 ||

శ్లో.  పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః|

వేద్యం పవిత్రమోంకార ఋక్సామ యజురేవచ.

తే.గీ. జగతికినితల్లి తండ్రియు, ప్రగణితముగ 

కర్మ ఫలదాత, వేద్యము, కనగ నేనె,

నేనె ఋగ్యజుస్సామముల్ నేనె ప్రణవ

మోంకారమరయుమా, యుత్తమముగ. 

భావము.

ఈ జగత్తుకి తండ్రి,  తల్లి, కర్మఫల ప్రదాత, తెలియబడవలసినదీ, 

పవిత్రమైన ఓంకారమూ, ఋక్, సామ, యజుర్వేదాలు నేనే.

|| 9-18 ||

శ్లో.  గతిర్భర్తా ప్రభుః సాక్షీ నివాసః శరణం సుహృత్|

ప్రభవః ప్రలయః స్థానం నిధానం బీజమవ్యయమ్.

తే.గీ.  నేనె గతి, భర్త, ప్రభువును, నేనె సాక్షి,

నేనె స్దానంబు వసియింప, నేనె శరణు,

నేనె యాప్తుడన్, నిధి నేనె, నేనె నవ్య

యమగు మూల హేతువు, నర్జునా! యరయుమీవు.

భావము.

నేను లక్ష్యమునూ, భరించేవాడిని, పాలించేవాడిని, అన్నిటికి సాక్షినీ, 

సర్వానికి నివాస స్తానాన్ని, అందరికి శరణ్యమును, ఆప్తుడిని, 

నేనే నిధినీ అవయమైన మూలకారణమూ.

జైహింద్.

7, జులై 2022, గురువారం

నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం నవ్య సాహితీ l మహాకవి నండూరి రామకృష్ణమాచార్యులవారి శత జయంతీ మహోత్సవము.,

0 comments

జైశ్రీరామ్
జైహింద్.

డా. నండూరి రామకృష్ణమాచార్యులవారి శత జయంతీ మహోత్సవ సభలో కవి సమ్మేళనము., డా. మాడుగుల నాగఫణి శర్మగారిచే సత్కారము.

0 comments

 


జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే ర్థ ..|| 9-15 || . అహం క్రతురహం యజ్ఞః .. || 9-16 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 9-15 ||

శ్లో.  జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజన్తో మాముపాసతే|

ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతోముఖమ్.

తే.గీ.  పరులు కనగ ద్వైతాద్వైత భావములను

విశ్వమంతటన్ గల నన్ను ప్రీతితోడ

నుపవసింతురు దీక్షతో నుత్తమమగు

జ్ఞాన యజ్ఞమ్ము మార్గాన ఘనతరముగ.

భావము.

మరి ఇతరులు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా ఆరాధిస్తూ ఏకత్వ 

(అద్వైత)భావంతో , వేరు అనే(ద్వైత)భావంతోనూ, విశ్వమంతటా 

ఉన్న నన్ను ఉపాసిస్తారు.

 || 9-16 ||

శ్లో.  అహం క్రతురహం యజ్ఞః స్వధాహమహమౌషధమ్|

మన్త్రోऽహమహమేవాజ్యమహమగ్నిరహం హుతమ్.

తే.గీ.  నేనె క్రతువును, యజ్ఞంబు నేనె కనగ,

నాహుతులు నేనె హోమంబు నేనె పార్థ!

నేనె మూలికల్, మంత్రంబు నేనె, యగ్ని

నేనె, యాహుతు లరయఖ నేనెసుమ్ము.

భావము.

నేనే క్రతువుని, నేనే యజ్ఞాన్ని, పితరుల కర్పించ బడే ఆహుతునినేను. 

హోమం చేసే మూలికలు నేను. మంత్రాన్ని నేను. అగ్నిని ఆహుతిని

కూడా నేనే.

జైహింద్,

6, జులై 2022, బుధవారం

పసిడిబాల శతకావిష్కరణ మహోత్సవము. రచన. డ్రీ నలవోలు నరసింహారెడ్డి.

0 comments

జై శ్రీరామ్. 


జైహింద్.

మహాత్మానస్తు మాం పార్థ ..|| 9-13 || . సతతం కీర్తయన్తో మాం .. || 9-14 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

జైశ్రీరామ్.

 || 9-13 ||

శ్లో.  మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః|

భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్.

తే.గీ.  పార్థ! దేవీప్రకృతిని, ప్రపంచమందు

భూతరాశికాదియగు నన్ పూర్తిగ కను

దురు, మహాత్ములు, సేవించుదురు సతంబు,

పూర్ ణమనములతోనొప్పి, మోదమునను.

భావము.

అర్జునా! మహాత్ములైతే దేవీ ప్రకృతిని, భూత రాశికి ఆది అయి 

నాశంలేని వాడిగా నన్ను తెలుసుకొని అనన్యమైన మనసుతో సేవిస్తారు.

 || 9-14 ||

శ్లో.  సతతం కీర్తయన్తో మాం యతన్తశ్చ దృఢవ్రతాః|

నమస్యన్తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే.

తే.గీ.  వారు నన్ను కీర్తించుచున్ పరమ నిష్ట

కలిగి సాధన చేయుచున్ గౌరవముగ

వందనంబులు చేయుచు భక్తితోడ

నాకు, నుపవసింతురునన్ను శ్రీకరముగ.

భావము.

వారు ఎప్పుడూ నన్ను కీర్తిస్తూ, దృఢమైన నిష్టతో సాధన చేస్తూ, భక్తితో 

నాకు నమస్కరిస్తూ నిత్య యుక్తులై ఉపాసిస్తారు.

జైహింద్.

5, జులై 2022, మంగళవారం

అవజానన్తి మాం మూఢా ..|| 9-11 || . మోఘాశా మోఘకర్మాణో .. || 9-12 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-11 ||

శ్లో.  అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్|

పరం భావమజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్.

తే.గీ.  భూత జాలాధిపతినైన పురుషుడ నగు

దేహములనాశ్రయించిన  మోహదూరు

నన్ను లక్ష్యంబు చేయరు నన్నెరుగని

మూర్ఖ మానవు లర్జునా! పుడమిపైన.

భావము.

జీవరాశికి అధిపతివై ఉండీ మానవ శరీరాన్ని ఆశ్రయించిన(నా 

పరమ తత్వాన్ని గుర్తెరుగలేని మూఢులు)నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.

|| 9-12 ||

శ్లో.  మోఘాశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతసః|

రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః.

తే.గీ.  వారు వ్యర్థాశలను మరి వ్యర్థ  కర్మ

ములను వ్యర్థమౌ యజ్ఞానమున్ జెలంగి

మతులు చెడిపోయి రాక్షస మతుల బృథ్వి 

నాశ్రయించుచునుండుదురహరహంబు.

భావము.

వారు వృధా ఆశలతో దండగమారి కర్మలతో, అనవసరమైన జ్ఞానంతో, 

మతులు చెడి, భ్రాంతి గొలిపే ఆసురిక, రాక్షస ప్రకృతిని 

ఆశ్రయించిన వారౌతారు.

జైహింద్.

4, జులై 2022, సోమవారం

దీపముతో దీపమును వెలిగించు మంత్రము.

0 comments

 జై శ్రీరామ్.

జైహింద్.

పూజా సమయంలో ఘంటకు కూడా సంబంధిత శ్లోకము చెప్పి పూజించి మ్రోగించవలెను.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

 

న చ మాం తాని కర్మాణి ..|| 9-9 || . మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః .. || 9-10 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-9 ||

శ్లో.  న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనఞ్జయ|

ఉదాసీనవదాసీన మసక్తం తేషు కర్మసు.

తే.గీ.  పార్థ! కర్మలుంచవునన్ను బంధనమున,

కర్మలందు నిరాసక్తి కారణమున

నుందు నే నుదాసీనతనంది, నిజము,

కర్మబంధుడకానట్టి కారణమున.

భావము.

ఓ ధనంజయా! ఆ కర్మలు నన్ను భంధించవు. ఆ కర్మలలో ఆసక్తి లేక 

నేను ఉదాసీనంగా ఉంటాను.

 || 9-10 ||

శ్లో.  మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరమ్|

హేతునానేన కౌన్తేయ జగద్విపరివర్తతే.

తే.గీ. ప్రకృతి సృష్టించును చరాచరములు, నాదు

ఘనత రాధ్యక్షతన్ దీని కారణమున,

మరలమరలప్రవర్తించు మహిత సృష్టి,

నిజము గ్రహియింపు మో పార్థ! నిరుపమగుణ!

భావము.

నా అధ్యక్షతన ప్రకృతి చరాచర ప్రపంచాన్ని సృజిస్తుంది. ఆ కారణం 

చేతనే జగత్తు తిరిగి తిరిగి ప్రవర్తిస్తుంది.

జైహింద్.

3, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్యాపూరణలు Dr శాస్త్రులరఘుపతిగారిచే bhakti sadhanam.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

సర్వభూతాని కౌన్తేయ ..|| 9-7 || . ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య .. || 9-8 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-7 ||

శ్లో.  సర్వభూతాని కౌన్తేయ ప్రకృతిం యాన్తి మామికామ్|

కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్.

తే.గీ.  పార్థ! కల్పాంతమందున ప్రాణికోటి

నాదు ప్రకృతిని పొందెడున్, నేనె మరల,

కల్పమారంభమైనప్డు కలుగు జీవ

కోటిని బయట వేయుదున్, గుంభనముగ.

భావము.

కుంతీ కుమారా! కల్పం పూర్తి అయినప్పుడు జీవులందరూ నా 

ప్రకృతిని పొందుతారు. కల్ప ప్రారంభంలో జీవులందరిని నేనే

 తిరిగి బయటికి వేస్తున్నాను.

 || 9-8 ||

శ్లో.  ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః|

భూతగ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్.

తే.గీ.  ప్రకృతి వశమైనదైన యీ ప్రాణికోటి

ని మరలను నాదు మాయచే న్దిరిగి తిరిగి

సృష్టి జేయుచునుందును దృష్టిపెట్టి,

నీవు గ్రహియింపుమిద్దియు నిరుపమాన!

భావము.

ప్రకృతి వశమైన ఈ యావత్తును నేను నా మాయను ధరించి 

తిరిగి తిరిగి సృజిస్తుంటాను.

జైహింద్.

2, జులై 2022, శనివారం

మంత్రపుష్పము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

న చ మత్స్థాని భూతాని ..|| 9-5 || . యథా కాశ స్థితో నిత్యం .. || 9-6 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-5 ||

శ్లో.  న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్|

భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః.

తే.గీ.  లేవు ప్రాణులు నాలోన, నీవు నాదు

యోగ మహిమను కనుగొను మో నరుండ!

భూతసృష్టిని చేసి తత్ పోషకుడన

యియును లేనయ్య వాటిలో, నిజము గనుమ.

భావము.

ప్రాణులు కూడా నాలో లేరు. నా యోగమహిమని చూడు. భూత రాశిని 

పుట్టిస్తాను, భరిస్తాను కాని ఆభూతాలలో ఉండను.

|| 9-6 ||

శ్లో.  యథా కాశ స్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్రగో మహాన్|

తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ.

తే.గీ.  ఉండునాకసమునను ప్రచండవాయు

వెట్టులోయట్లె నాలోననే చరించు

ప్రాణులన్నియు సతతంబు పార్థ! కనుము.

నిజము గ్రహియించుమిప్పుడే నిర్భయముగ.

భావము.

సర్వత్రా సంచరించే ప్రచండ వాయువు ఎలాగైతే ఆకాశంలోనే 

ఉంటుందో, అలాగే అన్ని ప్రాణులు నా లోనే ఉన్నాయని తెలుసుకో.

జైహింద్.

1, జులై 2022, శుక్రవారం

అశ్రద్దధానాః పురుషా ..|| 9-3 || . మయా తతమిదం సర్వం .. || 9-4 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 9-3 ||

శ్లో.  అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరన్తప|

అప్రాప్య మాం నివర్తన్తే మృత్యుసంసారవర్త్మని.

తే.గీ.  ధర్మమునునమ్మ రో పరంతప! ధరిత్రి

కొందరట్టివారలు ననున్ మందమతులు

చేరబోవక  మృత్యుసంసారబాధ

లందుచున్ సంచరింతురు, బంధనముల.

భావము.

అర్జునా ఈ ధర్మంలో విశ్వాసం లేని పురుషులు నన్ను పొంద లేక 

మృత్యు సంసార మార్గం లోనే తిరుగుతున్నారు.

|| 9-4 ||

శ్లో.  మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా|

మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః.

తే.గీ. వ్యక్తమవనట్టి నాచేత వ్యాప్తమయ్యె

సృష్టి యంతయు,  జీవులు చేరి యుంద్రు

కనగ నా లోన, వారిలో కలుగబోను

నేను, నిజమిదే యర్జునా! జ్ఞాన భాస!

భావము.

ఈ జగత్తు యావత్తు అవ్యక్తంగా ఉండే నాచేత వ్యాపించబడి ఉన్నది. 

జీవులందరూ నాలో నిలిచి ఉన్నారు. అయితే నేను వాళ్ళలో లేను.

జైహింద్.