గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, ఫిబ్రవరి 2018, బుధవారం

తిరుపతి అన్నమాచార్య కళాపీఠం లోఅష్టావధానం. అవధాని. శతావధాని రాంభట్లపార్వతీశ్వర శర్మగారు..

1 comments

జైశ్రీరామ్

జైహింద్. 

27, ఫిబ్రవరి 2018, మంగళవారం

కందార్థ శతకము. రచన. లతిక.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

26, ఫిబ్రవరి 2018, సోమవారం

శ్రీ రుద్రము. . . .

1 comments

జైశ్రీరామ్

జైహింద్.

25, ఫిబ్రవరి 2018, ఆదివారం

సుమారు ఐదేండ్ల క్రితము విజయనగరంలో మా గురువులతో ప్రాత విద్యార్థుల సమ్మేళనము.

1 comments

జైశ్రీరామ్.

మా గురువులు మెచ్చిన నా రచన. షడర చక్రబంధ శార్దూలము.
జైహింద్.

24, ఫిబ్రవరి 2018, శనివారం

వివేకినో విరక్తస్య . . . మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

1 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో. వివేకినో విరక్తస్య శమాదిగుణశాలినః
ముముక్షోరేవ హి బ్రహ్మజిజ్ఞాసాయోగ్యతా మతా.( వివేకచూడామణి ౨. శంకరాచార్యులు.)
గీ. విశ్వమందువిరక్త వివేకులు, మరి
శమదమాది సద్గుణులును, శాంతిమతులు,
మోక్షకాములు మాత్రమే ముక్తిఁగోర
నర్హులరయఁగ యితరులనర్హులరయ. 
భావము:. వివేకి, విరక్తుడు, శమం మొదలైన గుణాలు కలవాడు, మోక్షాన్ని కోరుకునేవాడు మాత్రమే బ్రహ్మజిజ్ఞాసకు అర్హుడు.
జైహింద్.

23, ఫిబ్రవరి 2018, శుక్రవారం

యూహనా,వాగ్ఝరీ,పారావార,గర్భ ధారయామసి వృత్తము. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.

1 comments

 జైశ్రీరామ్
యూహనా,వాగ్ఝరీ,పారావార,గర్భ ధారయామసి వృత్తము.
                                              రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.
ధారయామసివృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.మ.త.ర.ర.య.మ.య.లగ.గణములు
.యతుల10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
అపారపారావారాంబోధి!యావతుం!పాత్రనింపెడూహం!యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కేలుందాల్చిరా!
వాక్సతీ!
తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాళంజాల!నింకెంతయో!
శ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీలంధారయా మసియై!

1.గర్భగత"-అనాధరక్షా"-వృత్తము
బృహతీఛందము.జ.ర.త.గణములు.వృ.సం.278.ప్రాసగలదు.
అపారపారావారాంబోధి!
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!
తాపంబు!దీర్పన్కావ్యంబేర్చు!
సంపత్కావ్యాశ్రంజేర్చంజేర్చు!

2.గర్భగత"-రారయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.ర.య.గణములు.వృ.సం.83.ప్రాసగలదు.
యావతుంపాత్రనింపె డూహన్!
కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!
తావకంబౌ !  నటుల్గ నంగగా!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!

3.గర్భగత"-మూలాధార"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.మ.య.లగ.గణములు.వృ.సం.73.ప్రాసగలదు.
యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్!
కేలుందాల్చి రా!వాక్సతీ!
తాళంజాల!నింకెంతయో!
శ్రీలం!ధారయామసి! యై!

4.గర్భగత"-పావోదధి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.త.ర.ర.య.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అపార!పారావారాంబోధి!యేవతుం!పాత్ర నింపెడూహన్!
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!
తాపంబు!దీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తావకంబౌనటుల్గనంగా!
శ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చుం శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!

5.గర్భగత"-శ్రీవరంబేర్చు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.య.మ.య.లగ.గణములు.యతి.10.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
యావతున్పాత్ర నింపెడూహన్నాలోచింగా!వాగ్ఝరిన్!
కేవలుండేర్చు!ఛంద రాజిన్! కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!
తావకంబౌనటుల్గనంగా! తాళంజాల!నింకెంతయో?
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రిలంధారయయామసి!యై

6.గర్భగత"-కైవల్యదా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.య.జ.ర.మ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్అపారపాపరా వారాంబోధి!
కేలుందాల్చి!రా వాక్సతీ!కృపా!రసార్ధుండా!శంభుండు!
తాళంజాల!నింకెంతయో!తాపంబు!దీర్పం!కావ్యంబేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీపాద!సంపత్కావ్యాశ్రిన్జేర్చు!

7.గర్భగత"-కృపారస"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.త.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
యావత్పాత్ర!నింపెడూహం!అపారపారావారాంబోధి!
కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!
తావకంబౌనింకెంతయో! తాపంబుదీర్పన్! కావ్యంబేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!శ్రీసంప్కపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!

8.గర్భగత"-యూహనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.మ.య.జ.ర.మ.గల.గణములు
.యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
యావతున్పాత్రనింపెడూహం!యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్నపారవారాంబోధి!
కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!కృపారసార్ధుండా!
శంభుండు!
తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాళంజాల!నింకెంతయో!తాపంబు!దీర్పన్కావ్యం
బేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీలంధారయామసి!యై!శ్రీసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!

9.గర్భగత"-వాగ్ఝరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.య.జ.ర.మ.ర.య.జ.గగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
యాలోచింపగావాగ్ఝరింయపారపారావారాంబోధియావతుంపాత్రనింపె
డూహన్!
కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!కృపారసార్ధుండా!శంభుడు!కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్
తాళంజాలనింకెంతయో!తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చుతావకంబౌనటుల్గనంగా!శ్రీలంధారయామసియైశ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు! శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్

10.గర్భగత"-పారావార"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.త.మ.య.లగ.గణములు.యతులు10,19
ప్రాసనీమముగలదు
యావతుంపాత్రనింపపెడూహన్నపారపారావారాంబోధియాలోచింపగా!
వాగ్ఝరిన్!
కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కృపారసార్ధుండు!శంభుండు!కేలుదాల్చిరా!
వాక్సతీ!
తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తాళంజాల!నింకెంతయో?

స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

22, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
రజనీకరప్రియ,నింగినంటు,శృంగభంగ,గర్భ నిరుపమా వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
  జుత్తాడ.
నిరుపమావృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర,జ,ర,న,ర,ర,జ,ర,లగ.గణములు.యతులు.10.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలవీడి సామదేలనో?నిరుపమంబె?నీశక్తి!నింగినంటు ప్రాణవాయువుల్!
మేలుగాని యోచనంబులం!మెరిగితంచుయోచింపపమ్రింగనౌను!దోష
భూషలున్!
చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య సామ్యాన!జంగమాల!భూతి దీర్చుచున్!
చీలిపోనికీర్తినందుమా!చెరుపనెంచ పాపంబు!శృంగభంగటూహవీడుమా!

నింగినంటుప్రాణవాయువుల్=ప్రాణములుపోవును.మెరిగిితిమెరిగిపోతిని.
సామమ్యసమసమానత్వాన.శృంగభంగ=అవమానకరపు.చీలిపోని=విడి
పోవని .చాలినంత=సరిపడినంత!                                                             
గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయవృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.నేలవీడి సామదేలనో?           2.నింగినంటు ప్రాణవాయువుల్!
  మేలుగాని యోచనంబులన్!       మ్రింగనౌను దోషభూషలున్!
  చాలినంత సేవభావమున్!         జంగమాల భూతిదీర్చుచున్!
  చీలిపోని కీర్తి నందుమా!            శృంగభంగ టూహ వీడుమా!

2.గర్భగత"-నేనెందు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గల.గణములు.వృ.సం.152.ప్రాసగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మెరిగితంచు యోచింప!
సరగుమయ్య సామ్యాన!
చెరప నెంచ పాపంబు!

3.గర్భగత"-తగుసేవా"-వృత్తము."
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.న.ర.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నేలవీడి సామదేలనో?   నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మేలుగాని యోచనంబులం!మెరిగితంచు!యోచింప!
చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య!సామ్యాన!
చీలిపోని!కీర్తినందుమా!చెరప నెంచ పాపంబు!

4.గర్భగత"-నిరాధార"-ద్వయవృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.నిరుపమంబె?నీశక్తి! నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్!
   మెరిగి'తంచు!యోచింప!మ్రింగనౌను?దోషభూషలున్!
  సరగుమయ్య!సామ్యాన!జంగమాల!భూతి దీర్చుచున్!
  చెరప నెంచ!పాపంబు! శృంగభంగ!టూహ వీడుమా!
2.నిరుపమంబె?నీశక్తి! నేలవీడి  సామదేలనో?
   "మెరిగితంచు"!యోచింప!మేలుగాని!యోచనంబులన్!
    సరగుమయ్య!సామ్యాన !చాలినంత!సేవభావమున్!
    చెరప నెంచ!పాపంబు !చీలిపోని!కీర్తి నందుమా!

5.గర్భగత"-దోషభూష"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గగణములుయతులు.9.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడ!సామదేలనో?
"మెరిగితంచుయోచింప!మ్రింగనౌను?దోషభూషలుం!మేలుగాని!
యోచనంబులన్!
సరగుమయ్య!సామ్యాన!జంగమాలభూతిదీర్చుచుం!చాలినంత!సేవభావమున్!
చెరపనెంచ!పాపంబు!శృంగభంగటూహవీడుమా!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!

6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడీ సామదేలనో?
మ్రింగనౌను?దోషభూషలుంమేలుగానియోచనంబులన్!
జంగమాల!భూతిదీర్చుచుం!చాలినంత!సేవభావమున్!
శృంగభంగ!టూహవీడుమా!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!

7.గర్భగత"-నింగినంటు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.న.ర.గల.గణమువు.యతులు.10.19.
ప్రాసనీమముగలదు.
 
నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్నేలవీడి సామదేలనో?నిరుపమంబె?నీశక్తి!
మ్రింగనౌను దోషభూషలుం!మేలుగానియోచనంబులం!మెరిగితంచు!
యోచింప!
జంగమాల!భూతిదీర్చుచుం!చాలినంత సేవభావముం!సరగుమయ్య!
సామ్యాన!
శృంగభంగటూహ!వీడుమా!చీలిపోని కీర్తినందుమా!చెరుపనెంచ!పాపంబు!

8.గర్భగత"-శృంగభంగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిరుపమంబె?నీశక్తి!నేలవీడి సామదేలనో?నింగినంటు!ప్రాణవాయువుల్!
మెరిగితంచుయోచింప!మేలుగాని!యోచనంబులం!మ్రింగనౌను?దోష
భూషలున్!
సరగుమయ్య!సామ్యానచాలినంత!సేవభావముం!జంగముల!భూతి
దీర్చుచున్!
చెరుపనెంచ పాపంబు!చీలిపోని!కీర్తినందుమా!శృంగభంగటూహవీడుమా!

స్వస్తి.


మూర్తి. జుత్తాడ.ప
జైహింద్.

21, ఫిబ్రవరి 2018, బుధవారం

లీలాపాలన,భావస్ఫూర్తి,తెలివెలుగు.గర్భ కవిరాజ వృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ

1 comments

జైశ్రీరామ్.
లీలాపాలన,భావస్ఫూర్తి,తెలివెలుగు.గర్భ కవిరాజ వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ

కవిరాజ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.మ.స.భ.ర.న.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
అనితర సాధ్య కష్టాలన్నవలీలందొలగింతువే!యలసితి గనవేమీ?
కని సరిగాచు మల్లేశా!కవనాలంకృత1ఱేనివై!కలమును నడపన్రా!
తనియగ జేయవా!దేవా!తవభావాలందీపిలం!తలపడి లిఖియింపన్!
తెనుగును తీర్చు!సర్వేశా!దివిజుల్మెచ్ఛగ నింపుగా!తెలివొసగుమ!శంభో!

1గర్భగత"-అభయాశ్రి"-వృత్తము.
 బృహతీఛందము.న.జ.మ.గణములు.వృ.సం.48.ప్రాసగలదు.
అనితర సాధ్య కష్టాలన్!
కని!సరిగాచు! మల్లేశా!
తనియగ!జేయవా!దేవా!
తెనుగును!తీర్చు!సర్వేశా!

2.గర్భగత"-విశ్వసౌఖ్య"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.ర.గణములు.వృ.సం.180.ప్రాసగలదు.
అవలీలం దొలగింతువే!
కవనాలంకృత!ఱేనివై!
తవ!భావాలం!దీపిలన్!
దివిజుల్మెచ్చగ!నింపుగా!

3.గర్భగత"-యశోవిరాజి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.న.గగ.గణములు.వృ.సం.64.ప్రాసగలదు.
అలసితి!గనవేమీ!
కలమును!నడపన్రా!
తలపడి!లిఖియింపన్!
తెలివొసగుమ!శంభో!

4.గర్భగత"-కావ్యశోభ!"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.జ.మ.స.భ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అనితరసాధ్య!కష్టాలన్నవలీలందొలగగింతువే!
కని!సరిగాచు మల్లేశా!కవనాలంకృత!ఱేనివై!
తనియగ!జేయవా!దేవా!తవ!భావాలను!దీపిలన్!
తెనుగును!తీర్చు!సర్వేశా!దివిజుల్మెచ్చగ!నింపుగా!

5.గర్భగత"-ఆపన్న"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.ర.న.గగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అవలీలందొలగింతువే!యలసితి!గనవేమీ?
కవనాలంకృత!ఱేనివై!కలమునునడపపన్రా!
తవభావాలను!దీపిలందల్పడి!లిఖియింపన్!
దివిజుల్మెచ్చగ!నింపుగా!తెలివొసగుమ!శంభో!

6.గర్భగత"-లోకపూజ్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.న.న.త.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
అవలీలందొలగింతువే!యలసితిగనవేమి?అనితర సాధ్య కష్టాలన్!
కవనాలంకృత ఱేనివై!కలమును నడపన్రా!కని సరిగాచు!మల్లేశా!
తవ భావాలను!దీపిలందల్పడి!లిఖియింపం!తనియగ!జేయవా!దేవా!
దివిజుల్మెచ్చగ నింపుగా!తెలివొసగుమ!శంభో!తెనుగునుదీర్చు!సర్వేశా!

7.గర్భగత"-సరితీర్చు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.త.న.ర.గగ.గణములు.యతి.9.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అలసితి!గనవేమీ!అనితర సాధ్య కష్టాలన్!
కలమును!నడపన్రా! కని సరిగాచు!మల్లేశా!
తలపడి!లిఖియింపందనియగ!జేయవా!దేవా!
తెలివొసగుమ!శంభో!తెనుగునుదీర్చు!సర్వేశా!

8.గర్భగత"-లీలాపాలన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.త.న.ర.స.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
అలసితి!గనవేమీ?అనితరసాధ్య కష్టాలం!యవలీలందొలగింతువే!
కలమును!నడపం!రా!కని,సరిగాచు!మల్లేశా!కవనాలంకృతఱేనివై!
తలపడి!లిఖియింపం!దనియగ!జేయవా!దేవా!తవ భావాలందీపిలన్!
తెలివొసగుమ!శంభో!తెనుగును!దీర్చు!సర్వేశా!దివిజుల్మెచ్చగ!నింపుగా

9.గర్భగత"-భావస్ఫూర్తి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.భ.ర.న.జ.మ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అవలీలందొలగింతువే!అనితర!సాధ్య కష్టాలన్!
కవనాలంకృత!ఱేనివై!కని,సరిగాచు!మల్లేశా!
తవ భావాలందీపిలం!తనియగ!జేయవా?దేవా!
దివిజుల్మెచ్చగ!నింపుగా!తెనుగును!దీర్చు!సర్వేశా!

10.గర్భగత"-తెలివెలుగు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.న.జ.మ.న.న.గగ.గణములు యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.      
అవలీలందొలగింతువే!అనితర సాధ్య కష్టాలం!అలసితి గగనవేమీ
కవనాలంకృత ఱేనివై!కని ,సరిగాచు!మల్లేశా!కలమును!నడపన్రా!
తవ భావాలం!దీపిలం!తనియగ!జేయవా!దేవా!తలపడి!లిఖియింపన్!
దివిజుల్మెచ్చగ!నింపుగా!తెనుగును!దీర్చు!సర్వేశా!తెలివొసగుమ!శంభో!
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ
జైహింద్.

20, ఫిబ్రవరి 2018, మంగళవారం

తప్పుటూహ, కూయిడు, నిస్సార, గర్భ మాపటూహా వృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
తప్పుటూహ, కూయిడు, నిస్సార, గర్భ మాపటూహా వృత్తము.
రచన:- వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
మాపటూహావృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.భ.న.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాలిగుంట శ్వానమట్ల!తప్పువల్లెవేసి!నిశల!తలపరే!తెల్లవారగన్!
మేలుమాని కీడు సేయ!మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!మెలికయై!మాన్యదూరతన్!
చాలినంత!మేతమేసి!చప్పనైన కూతలలరి!జలగలై!పీల్చ రక్తమున్!
తేలియాడ!న్యాయమౌనె?తెప్పగాల్చు!రీతి సబబె?తిలకులే!భూమియందునన్

1.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
దాలిగుంట!శ్వానమట్ల!
మేలుమాని!కీడుసేయ!
చాలినంత!మేతమేసి!
తేలియాడ!న్యాయమౌనె?

2.గర్భగత"-సాదృశీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.న.గణములు.వృ.సం.491.ప్రాసగలదు.
తప్పువల్లెవేసి!నిశల!
మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!
చప్పనైన కూతలలరి!
తెప్పగాల్చు రీతి సబబె?

3.గర్భగత"-న్యూనభావ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.త.ర.గణములు.వృ.సం.168.ప్రాసగలదు.
తలపరే! తెల్లవారగన్!
మెలికయై! మాన్య దూరతన్!
జలగలై!పీల్చ !రక్తమున్!
తిలకులే?భూమియందునన్!

4.గర్భగత"-మెలిజీవన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.భ.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాలిగుంట!శ్వానమట్ల!తప్పువల్లెవేసి నిశల!
మేలుమాని!కీడుసేయ!మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!
చాలినంత!మేతనంది!చప్పనైన!కూత లలరి!
తేలియాడ!న్యాయమౌనె?తెప్పగాల్చునీతి!సబబె?

5.గర్భగత"-తలపుల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.న.న.తర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తప్పు వల్లెవేసి నిశల!తలపరే!తెల్లవారగన్!
మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!మెలికయై!మాన్య దూరతన్!
చప్పనైన!కూత లలరి!జలగలై!పీల్చ రక్తమున్!
తెప్పగాల్చు!రీతి సబబె?తిలకులే?భూమియందునన్!

6.గర్భగత"-మేలువినా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.న.న.త.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
తప్పువల్లెవేసి!నిశల!తలపరే!తెల్లవారగం!దాలిగుంట!శ్వానమట్ల!
మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!మెలికయై!మాన్యదూరతం!మేలుమాని!కీడుసేయ!
చప్పనైన!కూతలలరి!జలగలై!పీల్చ!రక్తముం!చాలినంత!మేతనంది!
తెప్పగాల్చుతీరు!సబబె?తిలకులే?భూమియందునం!దేలియాడ!న్యాయమౌనె?

7.గర్భగత"-తేలియాడ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.త.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తలపరే!తెల్లవారగం!దాలిగుంట!శ్వానమట్ల!
మెలికయై!మాన్యదూరతం!మేలుమాని!కీడుసేయ!
జలగలై!పీల్చ రక్తముం!చాలినంత!మేతనంది!
తిలకులే?భూమియందునం!దేలియాడ!న్యాయమౌనె?

8.గర్భగత"-తప్పుటూహా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.త.ర.ర.జ.ర.జ.భ.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
తలపరేతెల్లవారగం!దాలిగుంట శ్వానమట్ల!తప్పువల్లెవేసి!నిశల!
మెలికయై!మాన్యదూరతం!మేలుమాని!కీడుసేయ!మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!
జలగలై!పీల్చరక్తముం!చాలినంత!మేతనంది!చప్పనైన!కూతలలరి!
తిలకులే?భూమియందునం!దేలియాడ!న్యాయమౌనె?తెప్పగాల్చురీతిసబబె!

9.గర్భగత"-కూయిడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.న.ర.జ.గల.గణములు.యతి10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
తప్పువల్లెవేసి!నిశల! దాలిగుంట!శ్వానమట్ల!
మెప్పుగోరి!గొప్పయనగ!మేలుమాని!కీడుసేయ!
చప్పనైన!కూతలలరి!చాలినంత!మేతనంది
తెప్పతెప్పగాల్చురీతి!సబబె?తేలియాడ!న్యాయమౌనె?

10.గర్భగత"-నిస్సార"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.న.ర.జ.భ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
తప్పువల్లెవేసి!నిశల!దాలిగుంట!శ్వానమట్ల!తలపరే!తెల్లవారగన్!
మెప్పుగోరిగొప్ప్పయనగ!మేలుమాని!కీడుసేయ!మెలికయైమాన్యదూరతన్!
చప్పనైన!కూతలలరి!చాలినంతమేతనంది!జలగలై!పీల్చ రక్తమున్!
తెప్పగాల్చురీతి!సబబె?తేలియాడన్యాయమౌనె!తిలకులేభూమియందునన్!
స్మూవ్ర్తస్తి.. 
జుత్తాడ. 
జైహింద్.

19, ఫిబ్రవరి 2018, సోమవారం

నిజభక్తి,ఘననిధి,విభూతిదా,గర్భ దిగ్గజ వృత్తము. రచన;-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.
నిజభక్తి,ఘననిధి,విభూతిదా,గర్భ దిగ్గజ వృత్తము.
                                               రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
                                                                       జుత్తాడ.

దిగ్గజ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.భ.ర.న.మ.జ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కరముం!దేశ విభూతిదుల్కదలు సైన్యంబెంచగా!కనగా!నిజమైనభక్తుల్!
నిరవద్యుల్గుణశీలురుం!నిధులువారే!యిబ్భువిం!నినదించువరాలసొత్తుల్!
పరపీడందొలగింపగా!వదలకం!పోరాడుచున్బ్రణుతింగనువార లెంచన్!
వరదాలం!సృజియింతురే!పదిలసంస్కారంబునం!వరలంఘనకీర్తివంతుల్!

1.గర్భగత"-విశ్వసౌఖ్య"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.భ.ర.గణములు.వృ.సం.180.ప్రాసగలదు.
కరముం!దేశవిభూతిదుల్.
నిరవద్యుల్గుణ శీలురున్!
పరపీడందొలగింపగా!
వరదాలం!సృజియింతురే!

2.గర్భగత"-మార్గగామినీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.మ.లగ.గణములు.వృ.సం.72.ప్రాసగలదు.
కదలు సైన్యంబెంచగా!
నిధులు!వారే యిబ్భువిన్!
వదలకం!పోరాడుచున్!
పదిలసంస్కారంబునన్!

3.గర్భగత"-శాసయా"-వృత్తము
బృహతీఛందము.స.స.య.గణములు.వృ.సం.92.ప్రాసగలదు.
కనగా!నిజమైన!భక్తుల్!
నినదించు!వరాల!సొత్తుల్!
ప్రణుతింగనువారలెంచన్!
వరలం!ఘనకీర్తివంతుల్!

4.గర్భగత"-రక్షణీవృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.భ.ర.న.మ.లగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కరముం!దేశవిభూతిదుల్కదలుసైన్యంబెంచగా!
నిరవద్యుల్గుణశీలురుం!నిధులు వారే!యిబ్భువిన్!
పరపీడం!దొలగింపగా!వదలకం!పోరాడుచున్!
వరదాలం!సృజియింతురే!పదిల సంస్కారంబునన్!

5.గర్భగత"-నిధీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.మ.జ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలు సైన్యంబెంచగా!కనగా!నిజమైన భక్తుల్!
నిధులు!వారే!యిబ్భువిం!నినదించు వరాలసొత్తుల్!
వదలకం!పోరాడుచుం!ప్రణుతింగనువార లెంచన్!
పదిల సంస్కారంబునం!వరలం!ఘన కీర్తి వంతుల్!

6.గర్భగత"-సేనావాహినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.జ.జ.జ.త.త.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలు సైన్యంబెంచగా!కనగా!నిజమైన!భక్తుల్కరముం!దేశవిభూతిదుల్!
నిధులు!వారే!యిబ్భువిం!నినదించువరాలసొత్తుల్నిరవద్యుల్గుణశీలురున్!
వదలకం!పోరాడుచుం!ప్రణుతింగనువారలెంచం!పరపీడందొలగింపగా!
పదిల!సంస్కారంబునం!వరలం!ఘనకీర్తివంతుల్వరదాలంసృజియింతురే!

7.గర్భగత"-వరాలప్రోవు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.య.స.భ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనగా!నిజమైన!భక్తుల్కరముం!దేశవిభూతిదుల్!
నినదించు!వరాలసొత్తుల్నిరవద్యుల్గుణశీలురున్!
ప్రణుతిన్గనువారలెంచం  పరపీడం  దొలగింపగా!
వరలంఘనకీర్తివంతుల్వరదాలం!సృజియింతురే!

8.గర్భగత"-నిజభక్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.య.స.భ.ర.న.మ.లగ.గణములు.యతులు.10.19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనగా!నిజమైనభక్తల్కరముం!దేశవిభూతిదుల్కదలు!సైన్యంబెంచగా!
నినదించు!వరాల సొత్తుల్నిరవద్యుల్గుణశీలురుం!నిధులువారే!యిబ్భువిన్!
ప్రణుతింగనువారలెంచం పరపీడన్దొలగింపగా! వదలకం! పోరాడుచున్!
వరలం!ఘనకీర్తివంతుల్వరదాలం!సృజియింతురే! పదిలసంస్కారంబునన్!

9.గర్భగత"-ఘననిధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.మ.జ.య.స.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలు!సైన్యంబెంగా!కరమున్దేశ!విభూతిదుల్!
నిధులు!వారే!యిబ్భువిం!నిరవద్యుల్గుణశీలురున్!
వదలకం!బోరాడుచు న్పరపీడన్దొలగింపగా!
పదిల!సంస్కారంబునన్వరదాలం! సృజియింతురే!

10.గర్భగత"-విభూతిదా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.జ.య.స.జ.జ.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలు!సైన్యంబెంచగా!కరమున్దేశ!విభూతిదుల్కనగా!నిజమైన!భక్తుల్!
నిధులు!వారే!యిబ్భువిం!నిరవద్యుల్గుణశీలురుంనినదించువరాలసొత్తుల్!
వదలకంబోరాడుచున్పరపీడందొలగింపగా!ప్రణుతిన్గనువారలెంచన్!
పదిలసంస్కారంబులనన్వరదాలం!సృజియింతురే!వరలం!ఘనకీర్తివంతుుల్

ఇట్లు.
తమవిశ్వసనీయుడు.
వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
జైహింద్.

18, ఫిబ్రవరి 2018, ఆదివారం

గతికా,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,భావినీ,యతిర్నవసుగంధి,నియమ,సునీతినీ,సద్విశాల,నెడదనిడు,శోభకా, గర్భ కీర్తిగామినీవృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

2 comments

 జైశ్రీరామ్.
గతికా,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,భావినీ,యతిర్నవసుగంధి,నియమ,సునీతినీ,సద్విశాల,నెడదనిడు,శోభకా, గర్భ కీర్తిగామినీవృత్తము.  రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                        జుత్తాడ.
కీర్తిగామినీ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
పెదవిదాటు మాటలెల్ల!పృధ్వి దాటునంచు నెంచి!పేరుగాంచు మార్గమెంచుమా!
సుధలుచింద మేలుగూర్ప!సద్విభూత శాంతి గూర్చు!చూరగొమ్మ!సర్వసామ్యమున్!
సదమలంపు మార్గమెంచి!సద్వరాశ దీప్తి నింపు!సారమెంచి!మాటలాడుమా!
సొదలు దూరమౌచు మెల్గు!సద్విశాలభావజాల!సూరివౌదువీవు భూతలిన్! 


1.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
పెదవిదాటు మాటలెల్ల!
సుథలు చింద మేలుగూర్ప!
సదమలంపు మార్గమెంచి!
సొదలు దూరమౌచు మెల్గు!

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
పృధ్వి దాటునంచు నెంచి!
సద్విభూత శాంతి గూర్చు!
సద్వరాశ!దీప్తి వెల్గు!
సద్విశాల !భావజాల!

3.గ్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
పేరుగాంచు మార్గమెంచుమా!
చూరగొమ్ము సర్వసామ్యమున్!
సారమెంచి మాటలాడుమా!
సూరివౌదువీవు!భూతలిన్!

4.గర్భగత"-భావినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
పెదవిదాటు మాటలెల్ల!పృధ్వి దాటునంచు నెంచి!
సుథలు చింద మేలుగూర్ప!సద్విభూత శాంతిగూర్చు!
సదమలంపు మార్గమెంచి!సద్వరాశ దీప్తి  వెల్గు!
సొదలు దూరమౌచు మెల్గ!సద్విశాల భావ జాల!

5.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పృధ్విదదాటు నంచు నెంచి!పేరుగాంచు మార్గ మెంచుమా!
సద్విభూత శాంతి గూర్చు!చూరగొమ్ము!సర్వసామ్యమున్!
సద్వరాశ!  దీప్తివెల్గు!సారమెంచి మాటలాడుమా!
సద్విశాల! భావజాల!సూరివౌదు వీవు భూతలిన్!

6.గర్భగత"-నియమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
పృధ్విదాటునంచునెంచి!పేరుగాంచు మార్గమెంచుమా!పెదవిదాటు
మాటలెల్ల!
సద్విభూత శాంతిగూర్చు!చూరగొమ్ము సర్వసామ్యముం!సుథలు చింద
మేలు గూర్ప!
సద్వరాశ దీప్తి వెల్గు!సారమెంచి మాటలాడుమా!సదమలంపు మార్గ
మెంచి!
సద్విశాల భావజాల!సూరివౌదు వీవు భూతలిం!సొదలు దూరమౌచు
మెల్గ!

7.గర్భగత"-సునీతినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.జ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పేరుగాంచు మార్గ మెంచుమా!పెదవిదాటు మాటలెల్ల!
చూరగొమ్ము సర్వ సామ్యముం!సుధలు చింద మేలుగూర్ప!
సారమెంచి మాటలాడుమా!సదమలంపు మార్గమెంచి!
సూరివౌదు వీవు భూతలిం!సొదలు దూరమౌచు మెల్గ!

8.గర్గభత "-సద్విశాల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
పేరుగాంచు మార్గమెంచుమా!పెదవిదాటు మాటలెల్ల!పృధ్విదాటునంచు!
నెంచి!
చూరగొమ్ము!సర్వసామ్యముం!సుథలుచింద మేలు గుర్ప!సద్విభూత
శాంతి గూర్చు!
సారమెంచి!మాటలాడుమా!సదమలంపు మార్గమెంచి!సద్వరాశ!దీప్తివెల్గు!
సూరివౌదువీవు!భూతలిం!సొదలుదూరమౌచు మెల్గ!సద్విశాలభావజాల!

9.గర్భగత"-నెడదనిడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పృధ్విదాటునంచునెంచి!పెదవిదాటు మాటలెల్ల!
సద్విభూత శాంతి గూర్చు!సుథలు చింద మేలుగూర్ప!
సద్వరాశ!దీప్తి వెల్గు!సదమలంపు మార్గమెంచి!
సద్విశాలభావజాల!సొదలు దూరమౌచు మెల్గ!

10.గర్భగత"-శోధకా"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
పృధ్విదాటునంచునెందాపెదవిదాటు మాటలెల్ల!పేరుగాంచు!మార్గమెంచుమా!
సద్విభూతశాంతిగూర్చు!సుథలుచింద!మేలుగూర్ప!చూరగొమ్ము
సర్వ సౌఖ్యమున్!
సద్వరాశ!దీప్తివెల్గు!సదమలంపు మార్గమెంచి!సారమెంచి!మాటలాడుమా!
సద్విశాల!భావజాల!సొదలుదూరమౌచు మెల్గ!సూరివౌదువీవు!భూతలిన్!
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.

17, ఫిబ్రవరి 2018, శనివారం

శ్రీవల్లభకు అభినందనమందారం M.s.s.n.మూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్. 
భాషాప్రవీణ.
M.s.s.n.మూర్తి.
ఎంఏ.తెలుగు.ఎంఏ.సంస్కృతము.
శ్రీకాకుళం.
                 అభినందనమందారం
ఛందోబంధువూ, కవితా సింధువూ - - - - - - -
సాహితీవల్లభులు,ఒజ్జల మిన్న,ఛంద స్సింహం 
(శ్రీ వల్లభ వఝల అప్పల
నరసింహ మూర్తి గారు స్వచ్ఛందంగా విరచించిన ఛందశ్శాస్త్ర శిఖరాయమాణ
గ్రంధ రాజం "శ్రీవల్లభేయ ఛందోమధనమం"-అత్యంతప్రసశంస నీయంగా ఉంది. వారికి భక్తి పూర్వక నమోవాకములు.
     శ్లో:--"శిక్షా, వ్యాకరణం ఛందో నిరుక్తం జ్యోతిషం తధా
             కల్పశ్చేతి  షడంగాని వేద స్యాహు ర్మనీషిణః"-
అని ఆరు వేదాంగాలు చెప్పబడ్డాయి. వాటిలోఛందశ్శాస్స్త్రం కూడ మూడవదిగా ఉంది. ఇది కూడ ఒక ప్రభావమైన వేదాంగం అన్నమాట.
అది ఓ మహా సముద్రం అని భావిస్తే, దాన్ని మధించిన ఈ మూర్తి మహాశయులు, మంధర పర్వత మన్న మాట.
          అలా ఛందశ్శాస్త్రముమీద విస్తారమైన పరిశోధన ఎన్నోసంవత్సరాలపాటు చేసి,విశిష్టమైన ఈ కృతిని వెలయించిన వేదవేత్త
శ్రీ మూర్తిగారు. ఛందశ్శాస్త్రానికే ఎనలేని మేలు చేశారు. ఈ రచనతో పోలిస్తే
మనసంస్కృతాంధ్రపూర్వఛందః కర్తలు చెప్పిన,ఆయా ఛందస్సులు,వాటికి
సంబంధించిన వివిధ వృత్తాలు చాలా పరిమిత మైనవి.వాటితోనే మపద్య
సారస్వతం, ఎంతెంతో విరివియై విపులమై విలసిల్లి,ఆయా మహాకవీంద్రుల
చేతుల్లో దివ్యాతి దివ్యమైన వైభవంతో ప్రాభవంతో,వెయ్యేళ్ళుపైబడి పరిఢ
విల్లింది. అలాంటిది, నేటియీ ఛాందస ప్రవణైక మతి  శ్రీ మూర్తిగారి బృహత్కృషితో, ప్రభవించిన ఈకృతితో,ఛందస్సు విశ్వరూపం,విరాడ్రూపం
ధరించి,అవధులూ,పరిధులూ లేనిదై,అసంఖ్యాకం,అమేయం అయింది.
లెక్కకుమిక్కిలిగా,ఆయాఛందస్సుల్లో,నేటికవులూ,అవధానులూ,పద్య
రచన,విశిష్టంగా,సాగించవచ్చు.. మరెన్నో మహాద్భుతాలు,సాధింపవచ్చు. మ
సారస్వతవికాశసం నవ్యాతి నవ్యమై,ఈఛందఃకృతషి,రచనతో మరింతగా
కొనసాగుతుందని,శ్రీ మూర్తిగారి నిరుపమ కృతి.ఈ పుస్తకం రూపంలో
అవశ్యం జైవాతృక మవుతుందని,మనమందరం ఆశిద్దాం.నిజానికి శాస్త్ర విషయికమైన యింత అవిరామమైనకృషికీ,సాధనకూ! శ్రీమూర్తి మహోదయులకు,ఓ డాక్టరేట్ఇవ్వవచ్చు అనిపిస్తోంది.ఇది పరిశోధనేకదా! కవిత అందాలు చక్కగా ఎరిగిన శ్రీమూర్తిగారు ఆయానూతనఛందంలో విశేషాలకూ,ఆయావృత్తాలకూ కూడ చాల అందమైన అత్యంత సమంజసమైన పేర్లు కూడా పెట్టారు.ఇది అభినంద నీయం. నామకరణం చేసిన కృతిజనకుడికి ప్రణామకరణం మాత్రమే మనం చెయ్య గలిగేది!
               ఏడుపదులల ప్రాయందాటిన శ్రీమూర్తిగారి కృషికి సారస్వతలోకం
యావత్తూ అయిదు పదులు సమర్పించి వినయ వినమితం అవుతుంది. 
               ఈకృతి రచనతో పరమసుకృతియైన వేదమూర్తి శ్రీమూర్తిగారు
మరిన్ని గొప్ప గొప్ప గ్రంధ రత్నాలు, తమచేతులమీద ,ఇంకా ఇంకా
వెలయించాలని, వారి వెలలేని కృషికి నేటి సమాజం ఎంతో తోడ్పాటును
అందివ్వాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ,వృత్తరత్నాకరానికి నేటికి
ఓ మహాద్భుతమైన "మందారం " సమకూరిందని మనసారా!
ఆనందిస్తున్నాను. 
సెలవు.
         భవదీయుడు
                                             M.s.s.n.murty.
                                 విశ్రాంత అధ్యాపకుడు.
                                          శ్రీకాకుళము.
జైహింద్.