గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, మే 2022, గురువారం

ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ .|| 6-39 ||..//.. పార్థ నైవేహ నాముత్ర ..|| 6-40 ||.....కర్మసన్యాస యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 6-39 ||

శ్లో.  ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ ఛేత్తుమర్హస్యశేషతః|

త్వదన్యః సంశయస్యాస్య ఛేత్తా న హ్యుపపద్యతే.

తే.గీ. పూర్తిగా నాదు సందేహమును దొలంగ

చేయ దగువాడ వీవేను, చేయ లేరు

తొలగగా నాదు సందేహ మిలను పరులు,

నీకు మ్రొక్కెద దెలుపుమా నీరజాక్ష!

భావము.

కృష్ణా! నా ఈ సందేహాన్ని సమూలంగా ఛేదించ తగిన వాడివి నీవే. 

నా అనుమానాన్ని తీర్చగలిగిన వాళ్ళు లోకంలో నీకంటే ఎవరూ లేరు.

శ్రీభగవానువాచ

భావము.

శ్రీకృష్ణభగవానుడిట్లు పలికెను.

|| 6-40 ||

శ్లో.  పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే|

న హి కల్యాణకృత్కశ్చిద్ దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి.

తే.గీ.  అర్జునా! యోగమునభ్రష్టుడయినవాని 

కిహపరంబుల నాశన మెన్న లేదు.

మంచి వానికి దుర్గతి మహిని రాదు,

భయము పొందగ పనిలేదు నయనిధాన!

భావము.

అర్జునా యోగబ్రష్టుడికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ నాశనం 

లేదు. నాయనా! మంచి పని చేసేవాడెవరూ దుర్గతిని పొందడు కదా.

జైహింద్.

25, మే 2022, బుధవారం

నేడు హనుమజ్జయంతి సందర్భముగా బ్రహ్మశ్రీ ధూళిపాళ మహాదేవమణి గారి ప్రవచనము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.


బ్రహ్మశ్రీ ధూళిపాళ మహాదేవమణి.

 🌹  హనుమజ్జయంతి🌹

శ్రీ సువర్చలాంజనేయాయ నమః

📍 "రామాశ్లిష్ట వపు ర్నిధి ర్భవతి మే"📍

      "నూనంమదీయైవ తత్"

 📍"వార్ధే ర్లంఘన " 📍మత్ర నాస్త్యతిశయ

 స్తీర్ణోసి మద్వర్చసా "

 📍 "లంకా నిర్దహనం ? , సు‌రారి దమనం ?"📍

 "శౌర్యాణి వై మత్పతేః "

ఇత్థం హ్రీ కుసుమై ర్వివర్ధిత హనుః

 పాయా ద్ధనూమాన్ సదా .

 🌹🌹

రాముడు రావణ వధ చేసాక అయోధ్యకు వచ్చాడు.తనకు సహకరించిన 

వారినందర్నీ సంతోష పెట్టి ఇంటికి పంపిస్తూ హనుమను ప్రేమతో 

గాఢంగా కౌగిలించుకొన్నాడు. ఆపారశ్యంలో ఇంటికి వచ్చిన హనుమ 

భార్య సువర్చలతో 

  📍రామాలింగనం పొందిన ఈదేహం నాకు. మహాసంపద సుమా అంటూ 

గెంతులేస్తున్నాడు.

సువర్చల తన వాక్చాతుర్యంతో హనుమనుఆట పట్టించాలనుకొంది.

📍అవును .అది నాసంబంధమే.📍అంది.'రామా + ఆశ్లిష్ట "అని విడతీసి.

హనుమ భావంలో "📍రామ + ఆశ్లిష్ట "📍దాంతోహనుమ ఊరుకోక 

📍నూరుయోజనాలవిస్తృతి కల సముద్రందాటింది ఎవరు? 📍అన్నాడు.

సువర్చల నాతేజంవల్లే నువ్వు సముద్రం దాట కలిగావు " అంది.హనుమ 

సముద్రం పై ఎగరడానికి ముందు...

📍స సూర్యాయ మహేంద్రాయ...📍అని సూర్యునికి నమస్కరించడం 

వల్లే కదా దాట కలిగాడు?

హనుమ కొంచెం గట్టిగా 📍అంతటి లంకను కాల్చిందెవ‌రు ? 

అక్కడ రాక్షసుల్ని చావ

కొట్టిందెవ‌రూ?📍అన్నాడు.అప్పుడిక సువర్చల తెగీదాకా 

లాక్కూడదు అనుకొంది.

📍అవన్నీ నాభర్త గారి శౌర్యకృత్యాలు.నీగొప్ప ఏమిటి? అంది 

వ్యంగ్యంగా. 📍 అలా భార్యతనని పొగడగా హనుమ స్వామి బుగ్గలు 

సిగ్గు అనే పుష్పాలతో వికసించి పెద్దవయ్యాయి.దాంతో హనుమకు 

ఎత్తైన బుగ్గలు కలవాడు అనే అర్దంలో  

📍హనుమ 📍అన్న పేరు వచ్చింది. అట్టి హనుమ మనల్నందర్నీ

 రక్షించును గాక !

🌹🙏ధూళిపాళ మహాదేవమణి 🌹

మనోహరమయిన శుభాకాంక్షలందఁజేసిన బ్రహ్మశ్రీ మహాదేవమణి 

గారికి ధన్యవాదములు🙏

జైహింద్.

అయతిః శ్రద్ధయోపేతో .|| 6-37 ||..//.. కచ్చిన్నోభయవిభ్రష్టశ్ఛి ..|| 6-38 ||.....కర్మసన్యాస యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్..

అర్జున ఉవాచ

భావము.

అర్జునుడిట్లు పలికెను.

|| 6-37 ||

శ్లో.  అయతిః శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితమానసః|

అప్రాప్య యోగసంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్ఛతి.

తే.గీ. శ్రద్ధ గలిగియు మనసును చక్కగాను

వశమునం దుంచుకొనలేక పతితుడయిన

యోగభష్టుడౌ యోగి యేమి

యగును? తెలపుమా నాకు ననుపమముగ..

భావము.

శ్రద్ధ ఉన్నా మనస్సుని పూర్తిగా స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకోలేక పోయేవాడు, 

యోగం నుండి మనస్సు జారిపోయి యోగసిద్ధిని పొందనపుడు ఏమౌతాడు.

|| 6-38 ||

శ్లో.  కచ్చిన్నోభయవిభ్రష్టశ్ఛిన్నాభ్రమివ నశ్యతి|

అప్రతిష్ఠో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణః పథి.

తే.గీ.  నియతి బ్రహ్మ పథమునందు నిలువలేని

మందబుద్ధి రెంటనుభ్రష్టుడందురు కద, 

చెదరినట్టిమేఘునివోలె చెడునొ తాను?

చెప్పుమా కృష్ణ! సన్నుతి చేసెద నిను.

భావము.

ఓ మహానుభావా! బ్రహ్మ పధంలో నిలవలేని మంద బుద్ధి ఇహపరాలు 

రెంటికీ భ్రష్టుడై చెదిరిన మేఘంలాగా నశించి పోడా?

జైహింద్.

24, మే 2022, మంగళవారం

అవధాన అంశపూరణలు Drవేదాలగాయత్రీదేవిగారిచే (భక్తిసాధనంలో)

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

Patwardhan 84th Ashtaavadhaanam

0 comments

అసంశయం మహాబాహో .|| 6-35 ||..//.. అసంయతాత్మనా యోగో ..|| 6-36 ||.....కర్మసన్యాస యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 6-35 ||

శ్లో.  అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్|

అభ్యాసేన తు కౌన్తేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే.

తే.గీ.  అవును, చంచల చిత్తము నణచ లేము,

నిగ్రహించుట కష్టము, నిరుపమాన!

పార్థ! సాధన చేతను భవ్యమయిన

దివ్య వైరాగ్య భావనన్ దీని నణచు.

భావము.

సందేహం లేదు. మనస్సుని నిగ్రహించడం చాలా కష్టం. అది 

చలిస్తుంది. అయితే కుంతీ కుమారా! అభ్యాసం చేతా వైరాగ్యం ద్వారా

నూ మనోనిగ్రహం సాధ్యం ఔతుంది.

|| 6-36 ||

శ్లో.  అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః|

వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యోऽవాప్తుముపాయతః.

తే.గీ. మనసు స్వాధీనమున లేని మనుజున కిల

పొంద నసాధ్యంబు యోగము, పొంద గలడు

మనసు స్వాధీనమున గల మహితు డిద్ది

యత్నమును చేసి యోచించి హాయిగాను. 

భావము.

మనస్సు స్వాధీనంలో లేని వాడికి యోగం పొందడం కష్టమని నా 

అభిప్రాయం. చిత్తం స్వాధీనంలో ఉన్నవాడు ప్రయత్నిస్తే ఉపాయంతో 

సాధించ వచ్చును.

జైహింద్.