గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

వృష్ణీనాం వాసుదేవోऽస్మి ...10 - 37...//..దణ్డో దమయతామస్మి , , .10 - 38,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

జైశ్రీరామ్.

|| 10-37 ||

శ్లో.  వృష్ణీనాం వాసుదేవోऽస్మి పాణ్డవానాం ధనఞ్జయః|

మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాముశనా కవిః.

తే.గీ.  వాసుదేవుండ శ్రీవృష్టివంశమునను,

పాండవులలోన పార్థుండై పరగుదేనె,

మునులలో నేను వ్యాసుండ పుణ్య చరిత!

కవులలోనశుక్రాచార్య కనగ నేనె.

భావము.

నేను వృష్టి వంశస్తులలో వాసుదేవుడిని, పాండవులలో, 

అర్జునుడిని, మునులలో వ్యాసుడిని, కవులలో శుక్రాచార్యుడిని.

 || 10-38 ||

శ్లో.  దణ్డో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతామ్|

మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహమ్.

తే.గీ.  శాసకులలోనీదండన, జయము కోరు

వారిలో నీతియు, రహస్య భావ మౌన

మరయ నేనేను, జ్ఞానులన్ వరలు జ్ఞాన

మదియు నేనేను,పార్థుడా!  మదిని గనుమ.

భావము.

శాసకులలో దండమూ, జయంకోరేవాళ్ళల్లోని నీతీ, రహస్యాలలో 

మౌనమూ, జ్ఞానులలో జ్ఞానమూ నేనే.

జైహింద్.

8, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

బృహత్సామ తథా సామ్నాం ...10 - 35...//..ద్యూతం ఛలయతామస్మి, .10 - 36,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

 జై శ్రీరామ్

|| 10-35 ||

శ్లో.  బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛన్దసామహమ్|

మాసానాం మార్గశీర్షోహమృతూనాం కుసుమాకరః.

తే.గీ. సామములలోన నే బృహత్సామమరయ,

ఛందములలోన గాయత్రి,  జయుడ! నేనె

మార్గశీర్షంబు నేనేను మాసములను,

ఋతువులందు వసంతంబు పృథ్వి నేనె.

భావము.

అలాగే నేను సామాలలో బృహత్సామాన్ని, చందస్సులలో గాయత్రిని, 

మాసాలలో మార్గశీర్షాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువుని.

 || 10-36 ||

శ్లో.  ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్|

జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్త్వం సత్త్వవతామహమ్.

తే.గీ.  మోసములలోన కన ద్యూతమునగుదునయ,

తేజమునవెల్గువారిలో తేజమేనె

నేనె జయమున్, బ్రయత్నంబు నేనె యరయ,

సాత్వికులలోన గలయట్టి సత్వమేనె.

భావము.

నేను మోసములలో జూదాన్ని, తేజోవంతులలో తేజాన్ని, 

జయాన్ని ప్రయత్నాన్ని, సాత్వికులలో సత్వాన్ని.

జైహింద్.

6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

అక్షరాణామకారోऽస్మి ...10 - 33...//..మృత్యుః సర్వహరశ్చాహశ్చ, .10 - 34,,,//...శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు...విభూతియోగః‌

0 comments

జైశ్రీరామ్. 

|| 10-33 |

శ్లో.  అక్షరాణామకారోऽస్మి ద్వన్ద్వః సామాసికస్య చ|

అహమేవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతోముఖః|

తే.గీ.  అక్షరంబులనక్షర మరయ నేనె,

ద్వంద్వమనుసమాసమునేనె ధర సమాస

ములను, నాశ రహితకాలము కన నేనె,

సర్వతోముఖేశ్వరుడేనె గర్వరహిత!

భావము.

నేను అక్షరాలలో అకారాన్ని, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, 

నాశనంలేని కాలాన్ని. సర్వతోముఖంగా ఉండే ఈశ్వరుడిని.

 || 10-34 |

శ్లో.  మృత్యుః సర్వహరశ్చాహముద్భవశ్చ భవిష్యతామ్|

కీర్తిః శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతిః క్షమా|

తే.గీ. మృత్యువున్ బుట్టుకయు నేనె మేదినిపయి,

స్త్రీలలో కీర్తి, సృతి, వాక్కు, శ్రీయు నేనె,

క్షమయు, ధృతియును, మేధయున్, కనగ నేనె,

నీవు గ్రహియింపుమర్జునా నేర్పుమీర.

భావము.

నేను సర్వాన్ని హరించే మృత్యువుని, భవిష్యత్తులో ఊదయించబోయే 

వారి పుట్టుకని, స్త్రీలలో కీర్తి, శ్రీ, వాక్కు, స్మృతి, మేధా, ధృతి, 

క్షమా గుణాలు కూడానేనే.ధృతి, క్షమా గుణాలు కూడానేనే.

జైహింద్.