గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

2, జులై 2022, శనివారం

మంత్రపుష్పము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

న చ మత్స్థాని భూతాని ..|| 9-5 || . యథా కాశ స్థితో నిత్యం .. || 9-6 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 || 9-5 ||

శ్లో.  న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్|

భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః.

తే.గీ.  లేవు ప్రాణులు నాలోన, నీవు నాదు

యోగ మహిమను కనుగొను మో నరుండ!

భూతసృష్టిని చేసి తత్ పోషకుడన

యియును లేనయ్య వాటిలో, నిజము గనుమ.

భావము.

ప్రాణులు కూడా నాలో లేరు. నా యోగమహిమని చూడు. భూత రాశిని 

పుట్టిస్తాను, భరిస్తాను కాని ఆభూతాలలో ఉండను.

|| 9-6 ||

శ్లో.  యథా కాశ స్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్రగో మహాన్|

తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ.

తే.గీ.  ఉండునాకసమునను ప్రచండవాయు

వెట్టులోయట్లె నాలోననే చరించు

ప్రాణులన్నియు సతతంబు పార్థ! కనుము.

నిజము గ్రహియించుమిప్పుడే నిర్భయముగ.

భావము.

సర్వత్రా సంచరించే ప్రచండ వాయువు ఎలాగైతే ఆకాశంలోనే 

ఉంటుందో, అలాగే అన్ని ప్రాణులు నా లోనే ఉన్నాయని తెలుసుకో.

జైహింద్.

1, జులై 2022, శుక్రవారం

అశ్రద్దధానాః పురుషా ..|| 9-3 || . మయా తతమిదం సర్వం .. || 9-4 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

|| 9-3 ||

శ్లో.  అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరన్తప|

అప్రాప్య మాం నివర్తన్తే మృత్యుసంసారవర్త్మని.

తే.గీ.  ధర్మమునునమ్మ రో పరంతప! ధరిత్రి

కొందరట్టివారలు ననున్ మందమతులు

చేరబోవక  మృత్యుసంసారబాధ

లందుచున్ సంచరింతురు, బంధనముల.

భావము.

అర్జునా ఈ ధర్మంలో విశ్వాసం లేని పురుషులు నన్ను పొంద లేక 

మృత్యు సంసార మార్గం లోనే తిరుగుతున్నారు.

|| 9-4 ||

శ్లో.  మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా|

మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః.

తే.గీ. వ్యక్తమవనట్టి నాచేత వ్యాప్తమయ్యె

సృష్టి యంతయు,  జీవులు చేరి యుంద్రు

కనగ నా లోన, వారిలో కలుగబోను

నేను, నిజమిదే యర్జునా! జ్ఞాన భాస!

భావము.

ఈ జగత్తు యావత్తు అవ్యక్తంగా ఉండే నాచేత వ్యాపించబడి ఉన్నది. 

జీవులందరూ నాలో నిలిచి ఉన్నారు. అయితే నేను వాళ్ళలో లేను.

జైహింద్.

30, జూన్ 2022, గురువారం

ఇదం తు తే గుహ్యతమం ..|| 9-1 || . రాజవిద్యా రాజగుహ్యం .. || 9-2 ||..//.. నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

 నవమోధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

శ్రీభగవానువాచ|

భావము.

శ్రీకృష్ఢుడిట్లనుచుండెను.

|| 9-1 ||

శ్లో. ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే|

జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేశుభాత్.

తే.గీ.  నీ వశుభవిముక్తిన్బొంది నిరుపమాన 

ముక్తిన్ బొందుదువో యట్టి పూజ్యమయిన

బ్రహ్మ విజ్ఞాన మున్ నీకు వరల జెపుదు

నీర్ష్య లేనట్టి యరైజునా యెరుగుమిదియు.

భావము.

దేనిని తెలుసుకోవడం వలన నీవు అశుభం(సంసారం)నుండి విముక్తుడవు 

అవుతావో అటువంటి అతి రహస్యమైన ఈ(బ్రహ్మ)జ్ఞానాన్ని అసూయా 

రహితుడవైన నీకు విజ్ఞానంతో సహా చెబుతాను.

 || 9-2 ||

శ్లో.  రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్|

ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్.

తే.గీ. సహ్య రాజవిద్యా, రాజగుహ్యమిద్ది,

ఉత్తమము పవిత్రంబిద్ది, చిత్తమునను

నిలుచు తెలికగానిద్ది, నిలుపు ధర్మ

మిద్ది, యరయట తేలిక బుద్ధిమంత!

భావము.

ఇది రాజవిద్యా, రాజగుహ్యము, పవిత్రమయినది, ఉత్తమమయినది.  

దీనిని సూటిగా అర్ధం చేసుకోవచ్చును. ధర్మ పరమైనది, అభ్యసించడం 

తేలిక, నిలకడగా ఉంటుంది.

జైహింద్.