గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

19, జనవరి 2022, బుధవారం

గొల్లపూడివారి మాటలు ఎంతవిలువైనవో మనం గ్రహించగలమా?

0 comments


జైశ్రీరామ్.
గొల్లపూడివారి మాటలు ఎంతవిలువైనవో మనం గ్రహించగలమా?
జైహింద్.

గయాక్షేత్ర వర్ణనలు...భక్తిసాధనము.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
భక్తిసాధమ్.
గయాక్షేత్ర వర్ణనము.
జైహింద్.

భవిష్యత్ సూచించిస్తూ అమ్మవారు పలికించిన సమస్య, ఆలస్యముగా అర్థమయింది.

0 comments

 జై శ్రీరామ్.

జై శ్రీమన్నారాయణ.🙏

భక్తిసాధనం వారి కోరికమేరకు నేనిచ్చిన సమస్య.

👇

కర్కటరాశి వీడనని గట్టిగ పట్టును బట్టె సూర్యుడున్.

దీనికి

నా పూరణము.

👇

ఉ.  అర్కుఁ డసాదృశంబుగ మహాద్భుత యోగము కూర్ప జాతికిన్

కర్కట రాశి వీడి వెలుగన్ మకరంబున, నేను చత్తునం

చర్క సమాన తేజుఁడు మహాత్ముఁడు భీష్ముఁడు పల్క, .. బాధతో 

*కర్కటరాశి వీడనని గట్టిగ పట్టును బట్టె సూర్యుడున్.*

ఇది ☝️ఆ రోజే నేను చేసిన పూరణము..🙏

అమ్మవారు ఇటువంటి సమస్య నా చేత యిప్పించడం గురించి 

ఆలోచిస్తుంటే ఇప్పుడు అర్థమవుతోందండి.

అపరవ్యాసులయిన బ్రహ్మశ్రీ మల్లాది చంద్రశేఖరశాస్త్రిగారు 

ఉత్తరాయణం రాక కోసం వేచి ఉన్న సంగతి అమ్మకు తెలియును. 

ఆ సూర్యభగవానుడు కూడా వీరు కాలం చేయుట యిష్టము లేక 

కర్కట రాశి నుండి మకరమునకు వెళ్ళితే ఇంతటి మహాత్ముఁడు 

లోకానికి దూరమవ డానికి కారకుఁడనవుతానని భావించి అక్కడనుండి 

కదలకూడదని మొండి చేశాఁడు. ఐనా విధికి తలవంచక తప్పని రవి

కర్కటాన్ని వదిలి మకరానికి చేరక తప్పలేదు.

అపరవ్యాసులయిన శాస్త్రిగారు తనకు అనుకూలమయిన సమయం 

వచ్చినదని పరమాత్మలో లీనమయారు.

ఇంతటి భవిష్యత్ ముందుగా మనము గ్రహించ లేకపోవచ్చును గాని 

ఆమ్మ పలికించే మాటలు అర్థవంతాలు భావి సూచికలున్నూ.

ఆ విధముగా పలికించిన అమ్మపాదస్మరణకన్న పరమార్థ 

మేముంటుందండీ.🙏

జైహింద్.

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః.. || 2 . 27 || ..//..అవ్యక్తాదీని భూతాని .. || 2 . 28 || ..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ |

తస్మాదపరిహార్యే௨ర్థే న త్వం శోచితుమర్హసి || 2 . 27 || 

కం.  పుట్టిన మరణము తప్పదు

పుట్టుట తప్పదు మరణము పొందినచో,  నే

జట్టియు మార్చగ లేడిది,

యిట్టుల దుఃఖింపతగ దిదేల నెఱుఁగవో?

భావము.

పుట్టిన వాడికి చావు తప్పదు. చచ్చిన వాడికి పుట్టుక తప్పదు. 

తప్పించరాని ఈ విషయంలో తపించనవసరం లేదు.

శ్లో.  అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత |

అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా. || 2 . 28 || 

కం.  పుట్టక పూర్వము తెలియదు

గిట్టిన పిదపను తెలియదు కించిత్తయినన్.

బుట్టిన జీవిని గూర్చి మ

రిట్టుల యీమద్యము కని యేలను చింతల్? 

భావము.

జీవులు పుట్టుకకు పూర్వం కాని, మరణానంతరం కాని ఏ రూపంలో 

వుంటాయో తెలియదు. మధ్యకాలంలో మాత్రమే కనబడుతాయి. 

అర్జునా !అలాంటప్పుడు విచారమెందుకు?

జైహింద్.

18, జనవరి 2022, మంగళవారం

అవ్యక్తో௨యమచింత్యో.. || 2 . 25 || ..//..అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం.. || 2 . 26 || ..//..సాంఖ్యయోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  అవ్యక్తో௨యమచింత్యో௨యమవికార్యో௨యముచ్యతే |

తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి || 25

తే.గీ.  ఇంద్రియములకగోచరమెన్ననాత్మ,

మనసుకందదదవికారి,మదిని యాత్మ

తత్వమెఱుఁగుమునీవిక మదిని గలుగు

చింత వీడుముబాధ్యతావంత కనుము.,

భావము.

ఆత్మ జ్ఞానేంద్రియాలకు గోచరించదు. మనస్సుకు అందదు. 

వికారాలకు గురికాదు. ఈ ఆత్మతత్వం తెలుసుకుని నీవు విచారించడం 

మానుకొనుము.

శ్లో.  అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ |

తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితుమర్హసి || 26 || 

తే.గీ.  పార్థ!! దేహంబుతోఁ బాటు వరలుచున్న

యాత్మకున్ జావు పుట్టుక లలరు ననుచు

నీవు భావించుచున్నను, ధీవరేణ్య!

మదిని శోకింపఁ బనిలేదు మృదుల హృదయ!.

భావము.

అర్జునా ! శరీరంతోపాటు ఆత్మకు కూడా సదా చావు పుట్టుక

లుంటాయని భావిస్తున్నప్పటికీ నీవిలా శోకించవలసిన పనిలేదు.

జైహింద్.

17, జనవరి 2022, సోమవారం

నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి.. || 2 . 23 || ..//..అచ్ఛేద్యో௨యమదాహ్యో.. || 2 . 24 ||..//..సాంఖ్య యోగము.

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః |

న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః || 23 || 

తే.గీ.  అగ్ని కాల్చగ లే దాత్మ నరసి చూడ,

శస్త్రములు చీల్చలేవు ప్రశస్తమయిన

నీరు తడుపంగలే దిక ఘోరమైన

గాలి యెండగాఁ జేయలే దేలొ? కనుమ.

భావము.

ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు నరకలేవు; అగ్ని కాల్చలేదు; నీరు 

తడుపలేదు; గాలి ఎండబెట్టలేదు.

శ్లో.  అచ్ఛేద్యో௨యమదాహ్యో௨యమక్లేద్యో௨శోష్య ఏవ చ |

నిత్యః సర్వగతః స్థాణురచలో௨యం సనాతనః || 24 || 

తే.గీ.  ఆత్మ ఖండింపఁబడని దీవరసి చూడ,

కాల దగ్నికి, తడవదు కనగ నీటి

కి నిల నెండదు, నిత్యము, వినగ శాశ్వ

తంబ దచలమునయి, సనాతనమెఱుంగ,.

భావము.

ఆత్మ ఖండించరానిది, కాలనిది, తడవనిది, ఎండనిది; అది 

నిత్యం, సర్వవ్యాప్తం, శాశ్వతం, చలనరహితం, సనాతనం.

జైహింద్.