గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

జలవర,రక్షదా,సుశ్లోకినీ,హత్తుకొను,ప్రమాణ,నీలిమా,పగవిడని,నయమారయ,మస్తక,మృగిణీ,గర్భ"-స్వార్థరాహిత్య"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి, జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
జలవర,రక్షదా,సుశ్లోకినీ,హత్తుకొను,ప్రమాణ,నీలిమా,పగవిడని,నయమారయ,మస్తక,మృగిణీ,గర్భ"-స్వార్థరాహిత్య"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి, జుత్తాడ.                          
"-స్వార్ధరాహిత్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.స.త.జ.భ.భ.న.మ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
స్వార్థరాహిత్య చింతన!సత్తత్వంబుల దారి జూపు!జగతికి మేలౌ!నెంచంగన్?
అర్ధ వంతంపు యోచన!హత్తు న్మొత్తము!లోక మందు!నగజకు నౌ! సంతోషంబున్?                                            
వ్యర్ధమౌ నూహ మానుచొ?చిత్తంబున్!శుచినొందు నీతి!పగనెడ మేర్చన్! సౌఖ్యంబౌ?                                          
నిర్థనుండుండ డిద్ధర?నెత్తావిన్!పులకించు నెంతొ?నెగడున్?సౌభ్రాతృత్వం బిద్ధరన్?                      
1.గర్భగత"-జలవర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.ర.లల.గణములు.వృ.సం.211.
ప్రాసనియమము కలదు.
స్వార్థ రాహిత్య చింతన!
అర్థ వంతంపు యోచన!
వ్యర్థమౌ!నూహ మానుచొ?
నిర్ధనుండుండ డిద్ధర?
2.గర్భగత"-రక్షదా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.స.జ.గణములు.వృ.సం.345.
ప్రాసనియమము కలదు.
సత్తత్వంబుల దారి జూపు!
హత్తున్మొత్తము!లోకమందు!
బత్తెంబున్!శుచి నొందు నీతి!
నెత్తావిం బులకించు నెంతొ?
3.గర్భగత"-సుశ్లోకినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.య.మ.గణములు.వృ.సం.17.
ప్రాసనియమము కలదు.
జగతికి!మేలౌ!నెంచంగన్?
నగజకు నౌ!సంతోషంబున్?
పగ నెడ మేర్చం!సౌఖ్యంబౌ?
నెగడును సౌభ్రాతృత్వంబున్?
4.గర్భగత"-హత్తుకొను"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.స.త.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
స్వార్థ రాహిత్య చింతన!సత్తత్వంబుల దారి జూపు!
అర్థవంతంపు యోచన!హత్తున్మొత్తము! లోక మందు!
వ్యర్థమౌ!నూహ మానుచొ? బత్తెంబున్శుచి నొందు నీతి!
నిర్ధనుం డుండ డిద్ధర? నెత్తావిం!పులకించు నెంతొ?
5.గర్భగత"-ప్రమాణ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.స.జ.న.య.మ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సత్తత్వంబుల దారిజూపు!జగతికి !మేలౌ?నెంచంగన్?
హత్తున్మొత్తము!లోకమందు!నగజకునౌ!సంతోషంబున్?
బత్తెంబున్శుచి నొందు నీతి!పగ నెడమేర్పన్?సౌఖ్యంబౌ?
నెత్తావిం!పులకించు నెంతొ?నెగడును!సౌభ్రాతృత్వంబున్?
6.గర్భగత"-నీలిమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము,మ.స.జ.న.య.మ.ర.ర.లల,గణములు.యతులు.10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సత్తత్వంబుల దారి జూపు!జగతికి మేలౌ!నెంచంగన్శ్వార్ధ రాహిత్య!చింతన!
హత్తున్మొత్తము!లోకమందు!నగజకునౌ!సంతోషంబున్?అర్ధవంతంపు! యోచన!                                                
బత్తెంబున్శుచి నొందు నీతి!పగ నెడ మేర్చన్?సౌఖ్యంబౌ!వ్యర్ధమౌ!నూహ! మానుచొ?                                          
నెత్తావిం!పులకించు నెంతొ?నెగడును!సౌభ్రాతృత్వంబున్?నిర్ధనుండుండడిద్ధర?
7.గర్భగత"-పగవిడని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.య.మ.ర.ర.లల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతికి మేలౌ!నెంచంగన్?స్వార్ధ రాహిత్య చింతన!
నగజకు నౌ!సంతోషంబున్?అర్ధవంతంపు యోచన!
పగ నెడ మేర్చన్!సౌఖ్యంబౌ!వ్యర్ధమౌ!నూహ మానుచొ?
నెగడును సౌభ్రాతృత్వంబున్?నిర్ధనుండుండ డిద్ధర?
8.గర్భగత"-నయమారయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.మ.ర.ర.స.త.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతికి మేలౌ!నెంచంగన్?స్వార్ధ రాహిత్య చింతన!సత్తత్వంబులదారిజూపు!
నగజకు నౌ!సంతోషంబున్?అర్థవంతంపు యోచన!హత్తున్మొత్తము! లోకమందు!                                              
వగ నెడమేర్చన్!సౌఖ్యంబౌ!వ్యర్థమౌ!నూహ మానుచొ?బత్తెంబున్!శుచినొందు!నీతి?                                          
నెగడును!సౌభ్రాతృత్వంబున్?నిర్ధనుండుండ డిద్ధర?నెత్తావిం!పులకించునెంతొ?
9.గర్భగత"-మస్తక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.స.జ.ర.ర.లల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సత్తత్వంబుల దారి జూపు!స్వార్ధ రాహిత్య చింతన!
హత్తున్మొత్తము లోకమందు!అర్ధవంతంపు యోచన!
బత్తెంబున్!శుచి నొందు!నీతి!వ్యర్ధమౌ!నూహ మానుచొ?
నెత్తావిం!పులకించు నెంతొ?నిర్ధనుండుండ డిద్ధర?
10,గర్భగత"-మృగిణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.స.జ.ర.ర.న.న.మ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సత్తత్వంబుల!దారిజూపు!స్వార్ధ రాహిత్య చింతన!జగతికి మేలౌ!నెంచంగన్?
హత్తున్మొత్తము!లోకమందు!అర్ధ వంతంపు యోచన!నగజకు నౌ!సంతో షంబున్?                                              
బత్తెంబున్?శుచినొందు!నీతి!వ్యర్ధమౌ నూహ మానుచొ?వగ నెడమేర్చున్? సౌఖ్యంబునౌ?                                    
నెత్తావిం!పులకించు నెంతొ?నిర్ధనుం డుండ డిద్ధర?నెగడును సౌభ్రాతృ  త్వంబున్?                                            
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.