గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

14, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

తృప్తిదా,మృదుమానస,మత్తరజినీ,కీలెనరు,అసహన,చక్రిత,చరమనరా,నిదన సదన,సంతాపక,ధ్యాసినీ,గర్భ"-లయంకర"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
తృప్తిదా,మృదుమానస,మత్తరజినీ,కీలెనరు,అసహన,చక్రిత,చరమనరా,నిదన సదన,సంతాపక,ధ్యాసినీ,గర్భ"-లయంకర"-వృత్తము. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-లయంకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.న.ర.ర.స.య.జ.భ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిన్నే! నే దలతు నెన్నడున్?నీలికంఠ!సదా శివా!నిర్మలాంగ!భక్త రక్షకా!
మున్నే! నీ ఘనత వింటినే!మూలమీవు జగాలకున్?మూర్ముహుర్లతాంగ భంగిమన్?
కన్నారం!కలను గంటినే!కాలచక్ర భ్రమంబునన్?కర్మ మోహబంధ!మోచనా!
జన్నాలం!వెలుగు నీశ్వరా!జాలమేలు విభూతిదా!చర్మ మేర్చుముహుర్లతాంగ
చర్మమేర్చు=లయమునుకూర్చు,జన్నాలం=యజ్ఞములందు.
1.గర్భగత"-తృప్తిదా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.న.ర.గణములు.వృ.సం.185.
ప్రాసనియమము కలదు.
నిన్నే!నే దలతు నెన్నడున్?
మున్నే!నీ ఘనత వింటినే!
కన్నారం కలను గంటినే!
జన్నాలం వెలుగు నీశ్వరా!
2.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృసం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
నీలికంఠ!సదా శివా!
మూలమీవు!జగాలకున్?
కాల చక్ర భ్రమంబునన్!
జాలమేలు!విభూతిదా!
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
నిర్మలాంగ!భక్త రక్షకా!
మూర్ముహుర్లతాంగ!భంగిమన్?
కర్మ మోహబంధ మోచనా!
చర్మ మేర్చు నీలి కంధరా!
4.గర్భగత"-కీలెనరు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.న.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిన్నే!నే దలతు నెన్నడున్?నీలికంఠ!సదా శివా!
మున్నే!నీ ఘనత వింటినే?మూలమీవు!జగాలకున్!
కన్నారం!కలను గంటినే!కాలచక్ర భ్రమంబునన్?
జన్నాలం!వెలుగు నీశ్వరా!జాలమేలు!విభూతిదా!
5.గర్భగత"-అసహన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.త.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీలికంఠ!సదా శివా!నిర్మలాంగ!భక్త రక్షకా!
మూలమీవు!జగాలకున్?మూర్ముహుర్లతాంగ భంగిమన్?
కాలచక్ర భ్రమంబునన్?కర్మ మోహబంధ మోచనా!
జాలమేలు విభూతిదా!చర్మ మేర్చు నీలి కంధరా!
6.గర్భగత"-చక్రిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.త.ర.య.త.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీలికంఠ!సదాశివా!నిర్మలాంగ భక్త రక్షకా!నిన్నే!నే దలతు నెన్నడున్?
మూలమీవు!జగాలకున్?మూర్ముహుర్లతాంగ భంగిమన్?మున్నే!నీ ఘనత వింటినే?
కాలచక్ర భ్రమంబునన్?కర్మ మోహ బంధ మోచనా!కన్నారం కలను గంటినే?
జాలమేలు విభూతిదా!చర్మ మేర్చు నీలికంధరా!జన్నాలం వెలుగు నీశ్వరా!
7.గర్భగత"-చరమనరా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.మ.న.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిర్మలాంగ!భక్త రక్షకా!నిన్నే నే దలతు నెన్నడున్?
మూర్ముహుర్లతాంగ భంగిమన్?మున్నే!నీ ఘనత వింటినే?
కర్మ మోహబంధ మోచనా!కన్నారం కలను గంటినే?
చర్మ మేర్చు నీలికంధరా?జన్నాలం వెలుగు నీశ్వరా!
8.గర్భగత"-నిదనసదన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.మ.న.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిర్మలాంగ!భక్త రక్షకా!నీన్నే నే దలతు నెన్నడున్?నీలికంఠ!సదాశివా!
మూర్ముహుర్లతాంగ భంగిమన్?మున్నే నీ ఘనత వింటినే?మూలమీవు జగాలకున్?
కర్మ మోహబంధ మోచనా!కన్నారం కలను గంటినే?కాలచక్ర భ్రమంబునన్?
చర్మ మేర్చు నీలి కంధరా?జన్నాలం వెలుగు నీశ్వరా!జాలమేలు విభూతిదా!
9.గర్భగత"-సంతాపక"-వృత్తము.
అత్రయష్టీఛందము.ర.స.య.త.స.లగ.గణములురయతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీలికంఠ!సదాశివా!నిన్ను నే దలతు నెన్నడున్?
మూలమీవు జగాలకున్?మున్నే!నీ ఘనత వింటినే?
కాలచక్ర భ్రమంబునన్?కన్నారం కలను గంటినే?
జాలమేలు విభూతిదా!జన్నాలం వెలుగు నీశ్వరా!
10,గర్భగత"-ధ్యాసినీ"-వృత్తము .
ఉఉ్కృతిఛందము.ర.స.య.త.స.య.జ.భ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీలికంఠ!సదాశివ!నిన్ను నే దలతు నెన్నడున్?నిర్మలాంగ!భక్త రక్షకా!
మూలమీవు!జగాలకున్?మున్నే!నీ ఘనత వింటినే?మూర్ముహుర్లతాంగభంగిమన్?
కాలచక్ర భ్రమంబునన్?కన్నారం కలను గంటినే?కర్మ మోహ బంధమోచనా!
జాలమేలు విభూతిదా!జన్నాలం వెలుగు నీశ్వరా!చర్మ మేర్చు నీలికంధరా?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.