గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

3, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

గతికా,అంథక,రనరా,శోచయా,సమానోక్తి,గాయసీ,ప్రాణినా,వాస్తవా,గతజనీ,నాస్తీతి,గర్భ"-ఛాయాభ్రమక"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
గతికా,అంథక,రనరా,శోచయా,సమానోక్తి,గాయసీ,ప్రాణినా,వాస్తవా,గతజనీ,నాస్తీతి,గర్భ"-ఛాయాభ్రమక"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-ఛాయా భ్రమక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.య.య.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిలువ నీడ లేని?నీతి!నేడ కేగెనో?బాలకా!నీవె!తేవలెను!థాత్రికిన్?
పులకరింపు!జాతి భాతి!పోడిమిన్?చెడెన్!భూతలిన్?భూ వరామ!శుభమారయన్?
అలసి!చూడ నోప కేగె?యాడు నాట!పెంపేర్పుకన్?యావదాస్తి!నిలుపే గతిన్?
తలప రాని!కోర్కెలీనె?తాడి నీడ!తీరాయెనే?తావకంపు!భవితెంచగన్?
1.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
నిలువ నీడ లేని?నీతి!
పులకరింపు జాతి భాతి!
అలసి చూడనోప కేగె?
తలపరాని కోర్కె లీనె!
2.గర్భగత"-అంధక"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.య.లగ.గణములు.వృ.సం.75.
ప్రాసనియమము కలదు.
నేడ కేగెనో?బాలకా?
పోడిమిన్చెడెన్?భూతలిన్!
ఆడు నాట!పెంపేర్పు కన్??
తాడి నీడ!తీరాయెనే?
3.గర్భగత"-రనరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.ర.గణములు.వృ.సం.187.
ప్రాసనియమము కలదు.
నీవె!తేవలెను!థాత్రికిన్?
భూ వరామ!శుభ మారయన్?
యావదాస్తి!నిలుపే!గతిన్?
తావకంపు!భవితెంచగన్?
4.గర్భగత"-శోచయా"-వృత్తము.
అత్య ష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిలువ నీడ లేని!నీతి!నేడ కేగెనో?బాలకా!
పులకరింపు!జాతి భాతి!పోడిమిం!జెడెన్భూతలిన్?
అలసి చూడనోప కేగె?యాడు నాట!పెంపేర్పకన్?
తలపరాని కోర్కె లీనె?తాడి నీడ తీరాయెనే?
5.గర్భగత"-సమానోక్తి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.య.య.జ.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నేడ కేగెనో?బాలకా!నీవె!తేవలెను!ధాత్రికిన్?
పోడిమిన్జెడెన్?భూతలిన్!భూవరామ!శుభ మారయన్?
ఆడు ఆట పెంపేర్పకన్యావదాస్తి!నిలు పేగతిన్?
తాడి నీడ తీరాయెనే?తావకంపు!భవి తెంచగన్?
6.గర్భగత"-గాయసీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.య.జ.స.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నేడ కేగెనో?బాలకా?నీవె తేవలెను!ధాత్రికిన్!నిలువ నీడ లేని?నీతి!
పోడిమిన్జెడెన్?భూతలిన్!భూవరామ!శుభ మారయన్?పులకరింపు!జాతి భాతి!
ఆడు ఆట పెంపేర్పకన్?యావదాస్తి!నిలు పేగతిన్?అలసి!చూడ నోప కేగె?
తాడి నీడ తీరాయెనే?తావకంపు!భవి తెంచగన్?తలప రాని!కోర్కె లీనె?
7.గర్భగత"-ప్రాణినా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.ర.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీవు తేవలెను!ధాత్రికిన్?నిలువ నీడ లేని?నీతి?
భూ వరామ!శుభమారయన్?పులకరింపు!జాతి భాతి?
యావదాస్తి!నిలు పే?గతిన్?అలసి చూడ నోప కేగె?
తావకంపు !భవి తెంచగన్?తలపరాని!కోర్కె లీనె?
8.గర్భగత"-వాస్తవా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.న.ర.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీవు తేవలెను!ధాత్రికిన్?నిలువ నీడ లేని నీతి!నేడ కేగెనో?బాలకా!
భూవరామ!శుభ మారయన్?పులకరింపు జాతి భాతి?పోడిమిన్జెడెన్? భూతలిన్?
యావదాస్తి!నిలుపే గతిన్?అలసి చూడ నోప కేగె?ఆడు ఆట పెంపేర్పకన్?
తావకంపు!భవితెంచగన్?తలపరాని!కోర్కె లీనె?తాడి నీడ తీరాయెనే?
9.గర్భగత"-గతజని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.య.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసననియమము కలదు.వృ.సం.
ఏడ కేగెనో?బాలకా!నిలువ నీడ లేని?నీతి?
పోడిమిన్?చెడెన్!భూతలిన్?పులకరింపు!జాతి భాతి?
ఆడు ఆట!పెంపేర్పకన్?అలసి చూడనోపకేగె?
తాడి నీడ!తీరాయెనే?తలప రాని!కోర్కెవలీన!
10,గర్భగత"-నాస్తీతి"-వృత్తము.
ఏడ కేగెనో? బాలకా!నిలువ నీడ లేని నీతి!నీవు తేవలెను!ధాత్రికిన్?
పోడిమిన్!చెడెన్భూతలిన్?పులకరింపు జాతి భాతిిభూవరామ! శుభ మాయనే?
ఆడు ఆట పెంపేర్పకన్?అలసి!చూడనోప కేగె?యావదాస్తి నిలుపేగతిన్?
తాడి నీడ తీరాయెనే!తలప రాని కోర్కె లీనె?తావకంపు భవితెంచగన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.