గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

25, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

గతికాద్వయ,మృదుమానస,నరజయుగళీద్వయ,నిరక్షర,చేతనా,రసత్రిజా,ద్వయ,క్షుదార్తి,గర్భ"-మూగబోవు"-ద్వయవృత్తములు. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
గతికాద్వయ,మృదుమానస,నరజయుగళీద్వయ,నిరక్షర,చేతనా,రసత్రిజా,ద్వయ,క్షుదార్తి,గర్భ"-మూగబోవు"-ద్వయవృత్తములు. రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

   "-మూగబోవు"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.చదువుకున్నవాడె!శుంఠ!చదువులేనివాడె!గొప్ప!సాగె!నిక్కలియందులే?
  పదునుదప్పె!లోకతీరు!బదులు పల్క నేరమౌను!బాగునౌనె?సుఖాలకున్?
మొదలుచెడ్డ!బేరమాయె!ముదిరె స్వార్ధచింత యెంతొ?మూగియై జన వాణియున్!
సుధలుచింద!కల్లగాదె?సుధలు దీరుటెల్ల మిధ్య!జోగిణేయన బొల్చుతన్?

2.చదువులేనివెడె!గొప్ప!చదువుకున్నవాడు శుంఠ!సాగె నిక్కలియందులే?
   బదులు పలక నేరమౌను!పదునుదప్పె లికతీరు!బాగునౌనె?సుఖాలకున్?
   ముదిరె స్వార్ధచింత యెంతొ?మొదలుచెడ్డబేరమాయె!మూగయైజన వాణియున్?
  సుధలుదీరుటెల్ల మిధ్య!సుధలు తీర కల్లగాదె?జోగిణేయన బొల్చుతన్?

జోగిణి=స్త్రీ దేవత(శిలా రుపిణియైన అమ్మవారు),

2.గర్భగత"-గతికా"-ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.చదువుకున్నవాడు!శుంఠ!    2.చదువులేనివాడె!గొప్ప!
   పదును దప్పె లోకతీరు!         బదులు పల్క నేరమౌను!
   మొదలుచెడ్డ బేరమాయె!      ముదిరె!స్వార్ధచింత యెంతొ?
   సుధలుచింద కల్లగాదె?         సుధలు తీరుటెల్ల మిధ్య!

3.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియము కలదు.
సాగె!నిక్కలియందులే?
బాగు నౌనె?సుఖాలకున్?
మూగయైజన వాణియున్?
జోగిణే!యన బొల్చుతన్?

4.గర్భగత"-నరజయుగళీద్వయ"-వృత్తములు.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం .
1.చదువుకున్నవాడు!శుంఠ!చదువు లేనివాడె!గొప్ప!
   పదును దప్పె!లోకతీరు! బదులు పల్క నేరమౌను!
   మొదలుచెడ్డ బేరమాయె!ముదిరె స్వార్ధచింత యెంతొ?
   సుధలు చింద కల్లగాదె?సుధలు తీరుటెల్ల!మిధ్య!
2.చదువులేనివాడె!గొప్ప!చదువుకున్నవాడు శుంఠ!
   బదులు పల్క నేరమౌను!పదునుదప్పె!లోకతీరు!
   ముదిరె!స్వార్ధచింత యెంతొ?మొదలుచెడ్డ బేరమాయె!
  సుధలు తీరుటెల్ల?మిధ్య!సుధలు చింద కల్లగాదె?

5.గర్భగత"-నిరక్షర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చదువు లేనివాడె!గొప్ప!సాగె నిక్కలియందు లే?
బదులు పల్క నేరమౌను!బాగునౌనె?సుఖాలకున్?
ముదిరె!స్వార్ధచింత యెంతొ?మూగయైజన వాణియున్?
సుధలు తీరుటెల్ల?మిధ్య!జోగిణేయన?బొల్చుతన్?

6.గర్భగత"-చేతనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.స.జ.జ.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చదువులేనివాడె!గొప్ప!సాగె నిక్కలియందులే!చదువుకున్నవాడు!శుంఠ!
బదులుపల్క నేరమౌను!బాగునౌనె?సుఖాలకున్?పదునుదప్పె!లోకతీరు?
ముదిరె!స్వార్ధచింతయెంతొ?మూగయైజన వాణియున్?మొదలు చెడ్డ బేరమాయె?
సుధలు తీరుటెల్ల మిధ్య?జోగిణేయన బొల్చుతన్?సుధలు చింద కల్లగాదె?

7,గర్భగత"-రసత్రిజా"-ద్వయవృత్తములు..
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.జ.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.సాగె నిక్కలియందులే?చదువుకున్నవాడె!శుంఠ?
  బాగునౌనె?సుఖాలకున్?పదునుదప్పె!లోకతీరు!
  మూగయైజన వాణియున్మొదలుచెడ్డ బేరమాయె?
జోగిణే యన బొల్చుతన్సుధలు చింద కల్లగాదె?
2.సాగె నిక్కలియందులే?చదువు లేనివాడె!గొప్ప?
   బాగునౌనె?సుఖాలకుం?బదులు పల్క నేరమౌను!
   మూగయైజన వాణియున్!ముదిరె!స్వార్ధచింత యెంతొ?
   జోగిణే!యన బొల్చుతన్?సుధలు తీరుటెల్ల మిధ్య?

8.గర్భగత"-క్షుదార్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.జ.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాగె నిక్కలియందులే?చదువుకున్న వాడు?శుంఠ!చదువులేనివాడె!గొప్ప!
బాగునౌనె?సుఖాలకున్?పదునుదప్పె!లోకతీరు!బదులు పల్క నేరమౌను?
మూగయైజన వాణియున్?మొదలుచెడ్డ బేరమాయె?ముదిరె!స్వార్ధ చింత యెంతొ?
జోగిణే!యన బొల్చుతన్?సుధలు తీరుటెల్ల?మిధ్య!సుధలు చింద కల్లగాదె!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.