గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

26, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

గతికా,శ్రీవర్ధన,నరసా,నరజతయా,సత్య,ప్రామాణిక,వినుత,బుధనుత,నిజమెంచు,పామోద,గర్భ"-పసందౌ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ

జైశ్రీరామ్.
గతికా,శ్రీవర్ధన,నరసా,నరజతయా,సత్య,ప్రామాణిక,వినుత,బుధనుత,నిజమెంచు,పామోద,గర్భ"-పసందౌ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ,

"-పసందౌ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.త.య.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఎవరిగొప్ప వారు చెప్ప!యేముంది?పసందందునన్!ఎదుటివారు చెప్పవలెన్!
భువి నెంతవర్కు నిల్చు?భూమాత నిజంబెంచదే?బుధులుమెచ్చ నిల్వవలెన్!
దివిజ ఖ్యాతి నొంద నెంచు! ధీమం బది!తప్పే యగున్!తిధులు మారు కాలంబునన్?
భవమదెంచి బల్కు మోయి!ప్రామాణిక మౌనే?తుదిన్!బదులుబల్క భావితరమె?
1.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఎవరిగొప్ప వారుచెప్ప!
భువినదెంత వర్కు నిల్చు?
దివిజ ఖ్యాతి నొంద నెంచు!
భవ మదెంచి!బల్కు మోయి!
2.గర్భగత"-శ్రీవర్ధన"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.య.లగ.గణములు.వృ.సం.77.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఏముంది!పసందందునన్?
భూమాత నిజం బెంచదే?
ధీమంబది!తప్పేయగున్?
ప్రామాణిక మౌనె?తుదిన్?
3.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.
ప్రాసనియమము కలదు.
ఎదుటి వారు చెప్పవలెన్?
బుధులు మెచ్చ నిల్వ వలెన్?
తిధులు మారు కాలంబునన్!
బదులు చెప్ప భావి తరమె?.
4.గర్భగత"-నరజతయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.త.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఎవరి గొప్ప!వారుచెప్ప!యేముంది!పసందందునన్?
భువి నదెంత వర్కు నిల్చు?భూమాత!నిజంబెంచదే?
దివిజ ఖ్యాతి నొంద నెంచు!ధీమంబది!తప్పే యగున్?
భవ మదెంచి బల్కు మోయి!ప్రమాణిక మౌనె?తుదిన్!
5.గర్భగత"-సత్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.య.జ.స.జ.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏముంది!పసందందున్?ఎదుటివారు చెప్పవలెన్?
భూమాత!నిజంబెంచదే?బుధులు మెచ్చ నిల్వ వలెన్?
ధీమంబది!తప్పేయగున్?తిధులు మారు కాలంబునన్?
ప్రామాణిక మౌనె?తుదిన్!బదులు చెప్ప భావి తరమె?
6.గర్భగత"-ప్రామాణిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.య.జ.స.జ.జ.స.జ.గల.గణములు.యతలు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏముంది!పసందందునన్?ఎదుటివారు!చెప్పవలెన్?ఎవరిగొప్ప!వారుచెప్ప!
భూమాతనిజంబెంచదే!బుధులు మెచ్చనిల్వవలెన్?భువినదెంతవర్కునిల్చు!
ధీమంబది!తప్పేయగున్?తిధులు మారు!కాలంబునన్?దివిజ ఖ్యాతి నొందనెంచు?
ప్రామాణికమౌనెతుదిన్!బదులుచెప్పభావితరమె!భవమదెంచిబల్కుమోయి?
7.గర్భగత"-వినుత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.స.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఎదుటివారు చెప్పవలెన్?ఎవరిగొప్ప వారు చెప్ప!
బుధులు మెచ్చ నిల్వవలెన్?భువి నదెంత వర్కు!నిల్చు?
తిధులుమారు కాలంబునన్?దివిజఖ్యాతి నొంద నెంచు!
బదులు చెప్ప! భావితరమె?భవమదెంచి బల్కుమోయి?
8.గర్భగత"-బుధనుత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.న.ర.జ.త.య.లగ.గణములు.యతులు.10,19,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఎదుటివారు చెప్పవలెన్?ఎవరిగొప్ప వారుచెప్ప!ఏముంది!పసందందునన్?
బుధులుమెచ్చ నిల్వవలెన్?భువినదెంతవర్కు నిల్చు!భూమాతనిజంబెంచదే!
తిధులుమారు కాలంబునన్?దివిజ ఖ్యాతినొంద నెంచు!ధీమంబది!తప్పేయగున్?
బదులుచెప్పభావితరమె?భవమదెంచిబల్కుమోయి!ప్రామాణికమౌనెతుదిన్!
9.గర్భగత"-నిజమెంచు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.య.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏముంది పసందందునన్?ఎవరి గొప్ప వారు చెప్ప?
భూమాత నిజంబెంచదే!భువి నదెంత వర్కు నిల్చు!
ధీమంబది తప్పే యగున్?దివిజ ఖ్యాతి నొంద నెంచు!
ప్రామాణిక మౌనె?తుదిన్!భవ మదెంచి బల్కు మోయి!
10.గర్భగత"-పరామోద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.య.జ.స.జ.భ.స.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఏముంది పసందందునన్?ఎవరి గొప్ప వారుచెప్ప!ఎదుటివారు చెప్పవలెన్!
భూమాత నిజంబెంచదే!భువినదెంతవర్కునిల్చు!బుధులుమెచ్చనిల్వ వలెన్
ధీమంబది తప్పేయగున్?దివిజ ఖ్యాతి నొందనెంచు!తిధులు మారు కాలంబునన్?
ప్రామాణిక మౌనె?తుదిన్!భవ మదెంచి బల్కుమోయి!బదులుచెప్ప!భావితరమె?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.