గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

గతికా,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,సుమాశ్రీ,యతిర్నవసుగంథి,నియమ,చరణాగత,సద్విశాల,సాధక,కీర్తిగామినీగర్భ"-శోధకా"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
గతికా,సమాశ్రీ,మత్తరజినీ,సుమాశ్రీ,యతిర్నవసుగంథి,నియమ,చరణాగత,సద్విశాల,సాధక,కీర్తిగామినీగర్భ"-శోధకా"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-శోధకా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీతి నీమ నిష్టమైన!నిజ మనేది?నిల్చు ధాత్రి!నీకు రాదు!యాప దెన్నడున్!
పాతకాలు!పారిపోవు!?భజన సేయ!ముక్తి గల్గు!ప్రాకుమోయి!కీర్తిధామమున్!
చూతువేమి?పొందు నొంద!సుజన తత్వ మందు మోయి?శోక జీవనంబు! వీడుమా?
చేతనంబు!మంచి నొప్ప!సృజన శీల మందు!కొమ్ము?చీకుచింత!లెల్ల బాయలే!
1.గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.
ప్రాసనియమము కలదు.
నిజమనేది?నిల్చు ధాత్రి!
భజన సేయ ముక్తిగల్గు?
సుజన తత్వ మందుమోయి?
సృజన శీల మందు కొమ్ము!
2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
నీతి నీమ నిష్ట మైన!
పాత కాలు పారిపోవు!
చూతువేమి?పొందు నొంద!
చేతనంబు మంచి నొప్ప!
3.గర్భగత"-మత్త రజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
నీకు రాదు!యాప దెన్నడున్?
ప్రాకు మోయి!కీర్తి ధామమున్?
శోక జీవనంబు!వీడుమా!
చీకు చింత లెల్ల బాయులే?
4.గర్భగత"-సుమాశ్రీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిజమనేది?నిల్చు థాత్రి!నీతి నీమ నిష్ట మైన!
భజన సేయ ముక్తి గల్గు!పాత కాలు!పారిపోవు!
సుజన తత్వ మందుమోయి?చూతువేమి?పొందు నొంద?
సృజన శీల మందు కొమ్ము!చేతనంబు మంచి నొప్ప!
5.గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంథి"-వృత్తము
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీతి నీమ నిష్ట మైన!నీకు రాదు!యాపదెన్నడున్?
పాతకాలు పారి పోవు!ప్రాకు మోయి!కీర్తి ధామమున్?
చూతు వేమి?పొందు నొంద!శోక జీవనంబు వీడుమా!
చేతనంబు!మంచి నొప్ప!చీకు చింత లెల్ల బాయులే?
6.గర్భగత"-నియమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీతి నీమ నిష్ట మైన!నీకు రాదు!యాపదెన్నడున్?నిజ మనేది!నిల్చు థాత్రి?
పాతకాలు పారిపోవు!ప్రాకుమోయి!కీర్తిధామమున్?భజనసేయ!ముక్తిగల్గు!
చూతువేమి?పొందునొంద!శోక జీవనంబు!వీడుమా!సుజన తత్వ మందు మోయి?
చేతనంబు మంచినొప్ప!చీకుచింతలెల్ల బాయులే?సృజన!శీలమందుకొమ్ము!
7.గర్భగత"-శరణాగత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీకు రాదు!యాప దెన్నడున్?నిజమనేది!నిల్చు థాత్రి?
ప్రాకు మోయి!కీర్తిధామమున్?భజన సేయ!ముక్తిగల్గు!
శోక జీవనంబు!వీడుమా!సుజన తత్వ మందుమోయి?
చీకుచింత లెల్ల బాయులే?సృజన శీల మందుకొమ్ము?
8.గర్భగత"-సద్విశాల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీకురాదు!యాపదెన్నడున్?నిజమనేది!నిల్చు ధాత్రి?నీతి నీమనిష్టమైన!
ప్రాకుమోయి!కీర్తిధామమున్?భజన సేయ ముక్తిగల్గు!పాతకాలు పారిపోవు?
శోక జీవనంబు!వీడుమా!సుజనతత్వ మందుమోయి?చూతువేమి?పొందు నొంద!
చీకుచింతలెల్ల బాయులే?సృజన శీల మందుకొమ్ము?చేతనంబు!మంచినొప్ప
9.గర్భగత"-సాధక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నీతి నీమ నిష్టమైన!నిజమనేది!నిల్చు థాత్రి!
పాతకాలు పారిపోవు!భజన సేయ ముక్తి గల్గు!
చూతువేమి?పొందు నొంద!సుజన తత్వమందుమోయి?
చేతనంబు మంచి నొప్ప!సృజనశీల మందుకొమ్ము?
10.గర్భగత"-కీర్తిగామినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిజమనేది?నిల్చు ధాత్రి!నీతి నీమ నిష్టమైన!నీకురాదు!యాపదెన్నడున్?
భజనసేయ ముక్తిగల్గు!పాతకాలు పారిపోవు!ప్రాకుమోయి!కీర్తిధామమున్?
సుజనతత్వమందుమోయి!చూతువేమి?పొందునొంద?శోక జీవనంబు వీడుమా?
సృజనశీల మందుకొమ్ము!చేతనంబు మంచి నొప్ప!చీకుచింతలెల్ల!బాయులే!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.