గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

12, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

త్రినేత్ర,శ్రీకర,మదినిండునతిక్రమ,నిరుక్త,విధ్వంసక,నిమర్జన,నీరంటు,బీరువొందు,ఱుత్విఘ్ఘోషణా,గర్భ"-దోషహరణ"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
త్రినేత్ర,శ్రీకర,మదినిండునతిక్రమ,నిరుక్త,విధ్వంసక,నిమర్జన,నీరంటు,బీరువొందు,ఱుత్విఘ్ఘోషణా,గర్భ"-దోషహరణ"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           

    సత్యం వద!ధర్మం చర!పితృదేవోభవ!మాతృ దేవో భవ!
    ఆచార్య దేవో భవ!అతిధి దేవో భవ!అభ్యాగత దేవో భవ!
అను వాక్యములు,నేటి కాలానికి పొందు నందుట లేదు.
శ్రీ వల్లభేశ "గణపతి"-చతుర్ధీ దినముల,సర్వ జనానీకము,ఊహించి నిజానిజములు
తెలిసికొన గోరుచూ,వినయ పూర్వకముగా-విన్నవించు కొనుచున్న
విషయములు.  
పురుషసూక్తము"ప్రకారము.
        శ్రీమన్మహావిష్ణువు,విరాట్స్వరూపుడై,తొలిదొల్త,దేవతలను ఱుత్విక్కు
లను,సృజించెను.అప్పటికి సృష్టి లేని కారణమున,మానవకాహవము,సం
కల్పించి,యజ్ఞ ద్రవ్యార్ధమై,భౌతిక సృష్టి గావించెను.ఱుతువులు కూర్చెను.
వసంతము నేయి,శరత్తు హవిస్సును జేసి,సప్త మాతృకలు 7.సమిధ లీయగా
వాటిని 21.చేసి,యా విరాట్స్వరూపుడే యజ్ఞమున యాహుతియై,వృషత్తనే
నేయిని,గుఱ్ఱములు,మిగిలిన చరాచర జంతుజాలమును సృజించెను.
    విరాట్పురుషుని-- ముఖమునుండి,బ్రాహ్మణులు,భుజములనుండి,క్షత్రియులు,ఊరువులనుండి
వైశ్యులు,పాదముల నుండి శూద్రులు సృజించెను.వారు వారు చేయు పనుల
బట్టి కులములు భగవంతు డేర్పరచెను.నేడు కాలమూ మారినది.పద్ధతి
మారినది.మార్పు సహజము.ఇందొక విషయము నిక్షిప్తమై యున్నది.
నీరు3.పాదములు,భూమి1.పాదము కాగా!4.వదియగు ఆపాదమునందు
మహావిష్ణువు 10,"-లపరిమాణముతో,శ్రమిక జీవులగు,శూద్రుల హృదయ
కుహరములందు నిలిచి యున్నాడు.దేశమునకు భుక్తి నొసగే అన్నదాతలో
దైవమున్నాడనుట నగ్న సత్యము.దానికి విపరీత ధోరణి యాపాదించి,
కలికి"-బూదిని పులిమి,స్వార్ధ సంకుచిత స్వభావముతో,పాదాలే శూద్రుల
కిచ్చారని,దిగువ పరచేరని,ఇచ్ఛాను సారము మాట్లాడుట ముమ్మాటికి
వేద ధూషణమే!అదినరక హేతువు.దాని నాధారముగా కులవివక్షత
చూపుట,దేశ సౌష్ఠవానికి,సౌభ్రాతృత్వ,భిన్నత్వంలో యేకత్వమునకు
గొడ్డలి పెట్టు.సమ సమాజ స్థాపనానికి పెట్టని గోడ.జాతి,కుల,మత వైషమ్యములు,దేశ భవితకు తిలోదకము లిచ్చుననుటకు,సందేహము
లేదు.జ్ఞానులు విదేశములు పట్టే దుస్థితి ప్రాప్తించును.
     విష్ణ్వంశ లేనివాడు,యేలిక కానేరడు.స్వార్ధ, సంకుచిత,స్వభావమున
కెడమైన,ధర్మార్థ కామ మోక్షములు(పురుషార్థములు) యేలిక నెడ
నుండగా,భగవంతుడు,వేరే థర్మ సంస్థాపనార్ధమై యవతారమెత్తు
నావశ్యకత యుండదు.రాజు యెంత సుగుణ సంపన్ను డైనను,వేగులచే
తన పరిపాలన యెలా ఉన్నదో తెలిసి కొని,తదను గుణ్యముగా,ప్రజల మేలుకు పాటుపడవలెను.అప్పుడే సుసంపన్నమైన,రామ రాజ్యము కాగరాజ్యమువిపరీత ధోరణి వలన ప్రకృతి వికటించును.
       గిరులు,వనములు,ప్రకృతి సంపదలను,భుజించుటయే!కర్తవ్యము
నాయకులకున్నచో,ప్రకృతి సమతుల్యత చెడిపోవుననే విషయాన్ని గుర్తు
నందిడుకొనిన దేశమునకు మేలు,సశ్య శ్యామలతకు లోటుండదనే,విషయం
గ్రహించి,స్వార్ధపరులు కాకుండ,షట్చక్ర వర్తుల చరిత్రలు,భారత,భాగవత,
రామాయణములందలి నీతిని భావితరములు తెలిసికొనునట్టు పాఠ్య
పుస్తకముల నేర్పాటు చేసిన బాగుండును.అల్లా,యేసు,రహీములు,
తెల్పిన నీతిని గ్రహింప జేయవలెను.వినాశ కారక చర్యలకు స్వస్తి
పల్కవలెను.గణపతి నవరాత్రుల పర్వదినములందు, శ్రీవల్లభ గణపతి
లోకమును మంచిమార్గమున నడిపించాలని,నైతిక విలువలు పెంచాలని
మన మందరము ఆశిద్దామా!మరి.*****
                         లోకాసమస్తాః సుఖినో భవంతు.
                           ఓం శాంతిః శాంతిఃశాంతిః.
దోషహరణ వృత్తమును తిలకింప ప్రార్ధన,
                     ===================
      "-దోషహరణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.జ.భ.మ.స.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!వారింనెట్టు భూతలిన్!వెసన్?
వికృత చేతోన్మాదమందె!పేలవ వాగ్దోషంబును!బీరుంబొందు లోక శోకతన్?
సుకృత!నిర్విఘ్నం కరోమి!జోలికి రానీకం గను!జోరున్మాన్పు రక్షితుండవై!
ప్రకృతి!లక్ష్మీ వల్లభేశ!పాలిత చైదం మార్చుమ!పారంబౌ!సుఖంబు వర్ధిలన్?

వారిం నెట్టు=నీట పడవేయుము,బీరుంబొందు=భయమందును.
జోరున్మాన్పు=దుశ్చర్యల వేగత నాపుము.
1,గర్భగత"-త్రినేత్ర"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.జ.గణములు.వృ.సం.384.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!
వికృత చేతోన్మాద మందె!
సుకృత నిర్విఘ్నం కరోమి!
ప్రకృతి లక్ష్మీ వల్లభేశ!
2.గర్భగత"-శ్రీకర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.మ.లల.గణములు.వృ.సం.199.
ప్రాసనియమము కలదు.
పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!
పేలవ వాగ్దోషంబును!
జోలికి రానీకం గను!
పాలిత చైదం మార్పుమ!
3.గర్భగత"-మదినిండు"-వృత్తము.
బృహతమదినిండుమ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.177.
ప్రాసనియమము కలదు.
వారిం!నెట్టు!భూతలిన్!వెసన్?
బీరుం బొందు లోక శోకతన్!
జోరున్మాన్పు రక్షితుండవై!
పారంబౌ!సుఖంబు వర్ధిలన్!
4.గర్భగత"-నతిక్రమ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.
న.మ.జ.భ.మ.లల.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.
ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!
వికృత చేతోన్మాద మందె!పేలవ వాగ్దోషంబున!
సుకృత!నిర్విఘ్నం కరోమి!జోలికి రానీకంగను!
ప్రకృతి లక్ష్మీ వల్లభేశ!పాలిత చైదం మార్చుమ!
5.గర్భగత"-నిరుక్త"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.మ.న.మ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!వారిం!నెట్టు భూతలిన్వెసన్?
పేలవ వాగ్దోషంబున!బీరుం బొందు లోక శోకతన్?
జోలికి రానీకం గను!జోరున్మాన్పు రక్షితుండవై!
పాలిత చైదం మార్చుమ!పారంబౌ సుఖంబు వర్ధిలన్?
6.గర్భగత"-విధ్వంసక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.మ.న.మ.త.ర.జ.స.త.లగ.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం
పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ! నెట్టు!భూతలిన్వెసన్?ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!
పేలవ వాగ్దోషంబున!బీరుంబొందు లోక శోకతన్?వికృత చేతోన్మాద మందె!
జోలికి రానీకంగను!జోరున్మాన్పు రక్షితుండవై!సుకృత!నిర్విఘ్నం కరోమి!
పాలిత చైదం మూర్చుమ!పారంబౌ సుఖంబు వర్ధిలన్?ప్రకృతి లక్ష్మీవల్లభేశ!
7.గర్భగత"-నిమర్జన"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.జ.ర.న.మ.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
వారిం నెట్టు భూతలిన్వెసన్?ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!
బీరుంబొందు లోకశోకతన్?వికృత చేతేతోన్మాదమందె!
జోరుంమాన్పు రక్షితుండవై!సుకృత నిర్విఘ్నం కరోమి?
పారంబౌ!సుఖంబు వర్ధిలన్?ప్రకృతి లక్ష్మీ వల్లభేశ!
8.గర్భగత"-నీరంటు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.స.ర.న.మ.జ.భ.మ.లల.గణములు.యతులు.10,19.ప్రాసనియమభు కలదు.వృ.సం.
వారింనెట్టు భూతలిన్వెసన్?ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!
బీరుంబొందు లోక శోకతన్?వికృత చేతోన్మాదమందె!పేలవ వాగ్దోషంబున!
జోరున్మాన్పు రక్షితుండవై!సుకృత నిర్విఘ్నం కరోమి!జోలికి రానీకంగను!
పారంబౌ!సుఖంబు వర్ధిలన్?ప్రకృతి లక్ష్మీ వల్లభేశ!పాలిత చైదం మార్చుమ!
9.గర్భగత"-బీరువొందు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.మ.న.స.త.గల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!
పేలవ వాగ్దోషంబున!వికృత చేతోన్మాదమందె!
జోలికి రానీకంగను!సుకృత!నిర్విఘ్నంకరోమి!
పాలిత చైదం మార్చుమ!ప్రకృతి లక్ష్మీవల్లభేశ!
10,గర్భగత"-ఱుత్విఘ్ఘోషణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.మ.న.స.త.ర.త.ర.లగ.గణములు.యతులు9,18..
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
పాలక ఱుత్విఘ్ఘోషణ!ప్రకృతి విధ్వంసాహవాన!వారిం నెట్టు భూతలిన్వెసన్?
పేలవ వాగ్దోషంబున!వికృత చేతోన్మాదమందె?బీరుం బొందు లోక శోకతన్?
జోలికి రానీకంగను!సుకృత!నిర్విఘ్నం కరోమి!జోరున్మాన్పు రక్షితుండవై!
పాలిత చైదం మార్చుమ!ప్రకృతి లక్ష్మీ వల్లభేశ!పారంబౌ సుఖంబు వర్ధిలన్?
 స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.