గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

రసభాతి,సమీపక,రసయా,ముప్పిడి,కుద్దుగ,నమాంజలి,మూతముప్పిడి,రసభా,మోసక,నమామీతి,గర్భ"-స్నేహబాలా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
రసభాతి,సమీపక,రసయా,ముప్పిడి,కుద్దుగ,నమాంజలి,మూతముప్పిడి,రసభా,మోసక,నమామీతి,గర్భ"-స్నేహబాలా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

స్నేహబాలా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.భ.న.మ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మూత ముప్పిడి వ్యాపారము!మొదటికే!మోసంబౌరా!మొద్దుబారక! మేలుకొమ్మా?
చేత శూన్యము గానీకుమ!చిదుము నెయ్యంబెంచగాన్?సిద్ధహస్తతసాకు మేలున్!
కోతి చైదపు లోకంబిది!కుదురు లేదెంచం మదిన్కుద్దునింపుము తెల్వి స్నేహమ్!
నీతి పట్టదు!భ్రాంతే సుమ!నిధను డెవ్వండెంచగన్?నిద్దురించకు! స్నేహ బాలా!
1.గర్భగత"-రసభాతి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.భ.గణములు.వృ.సం.411.
ప్రాసనియమము కలదు.
మూత ముప్పిడి వ్యాపారము!
చేత శూన్యము గానీకుమ!
కోతి చైదపు లోకంబిది!
నీతి పట్టదు భ్రాంతే సుమ!
2.గర్భగత"-సమీపక"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.మ.గగ.గణములు.వృ.సం.8,
ప్రాసనియమము కలదు.
మొదటికే!మోసంబౌరా!
చిదుము నెయ్యంబెంచగన్?
కుదురు లేదెంచన్!మదిన్?
నిధను డెవ్వం డెంచగన్?
3.గర్భగత"-రసయా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమము కలదు.
మొద్దుబారక!మేలుకొమ్మా!
సిద్ధహస్తత సాకు మేలున్?
కుద్దు నింపుము తెల్వి స్నేహమ్?
నిద్దురించకు స్నేహ బాలా?
4.గర్భగత"-ముప్పిడి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.భ.న.మ.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మూతముప్పిడి వ్యాపారము!మొదటికే!మోసంబౌరా!
చేతశూన్యము గానీకుమ!చిదుము నెయ్యంబెంచగన్?
కోతి చైదపు లోకంబిది! కుదురు లేదెంచ న్మదిన్?
నీతి పట్టదు!భ్రాంతే!సుమ!నిధను డెవ్వం డెంచగన్?
5.గర్భగత"-కుద్దుగ"-వృత్తము.
అత్య ష్టీఛందము.న.మ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొదటికే!మోసంబౌరా?మొద్దు బారక మేలుకొమ్మా!
చిదుము నెయ్యం బెంచగన్?సిద్ధ హస్తత సాకు మేలున్?
కుదురు లేదెంచ న్మదిన్?కుద్దు నింపుమి!తెల్వి స్నేహమ్?
నిధను డెవ్వం డెంచగన్?నిద్దురించకు స్నేహ బాలా!
6.గర్భగత"-నమాంజలీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.మ.జ.జ.మ.జ.య.లల.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొదటికే!మోసంబౌరా?మొద్దుబారక మేలుకొమ్మా!మూతముప్పిడి వ్యాపారము!
చిదుము నెయ్యంబెంచగన్?సిద్ధ హస్తత సాకు మేలున్?చేతశూన్య గానీకుమ?
కుదురు లేదెంచం మదిన్?కుద్దు నిల్పుమి తెల్వి స్నేహమ్?కోతి చైదపు లోకంబిది?
నిధను డెవ్వం డెంచగన్?నిద్దురించకు స్నేహ బాలా!నీతి పట్టదు భ్రాంతే సుమ!
7.గర్భగత"-మూతముప్పిడి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.మ.ర.స.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొద్దుబారక మేలుకొమ్మా!మూతముప్పిడి వ్యాపారము!
సిద్ధ హస్తత సాకు మేలున్?చేత శూన్యము గానీకుమ!
కుద్దు నిల్పుమి తెల్వి స్నేహమ్?కోతి చైదపు లోకంబిది?
నిద్దురించకు స్నేహ బాలా! నీతి పట్టదు భ్రాంతే సుమ!
8.గర్భగత"-రసభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.మ.ర.స.భ.న.మ.గగ.గణములు.యతులు.
10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొద్దుబారక!మేలుకొమ్మా!మూత ముప్పిడి వ్యాపారము!మొదటికే! మోసంబౌరా?
సిద్ధ హస్తత!సాకు మేలున్?చేత శూన్యము గానీకుమ!చిదుము నెయ్యంబెంచగన్?
కుద్దు నిల్పుమి తెల్వి స్నేహమ్?కోతి చైదపు లోకంబిది?కుదురు లేదెంచన్మదిన్?
నిద్దురించకు స్నేహ బాలా!నీతి పట్టదు భ్రాంతే సుమ!నిధను డెవ్వండెంచగన్?
9.గర్భగత"-మోసక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.మ.మ.జ.య.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొదటికే!మోసంబౌరా?మూతముప్పిడి వ్యాపారము!
చిదుము!నెయ్యం బెంచగన్?చేతశూన్యము గానీకుమ!
కుదురు!లేదెంచ న్మదిన్? కోతి చైదపు లోకంబిది?
నిధను డెవ్వం డెంచగన్?నీతి పట్టదు!భ్రాంతే సుమ!
10,గర్భగత"-నమామీతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.మ.మ.జ.య.స.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.
9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొదటికే!మోసంబౌరా?మూతముప్పిడి వ్యాపారము.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
మొదటికే!మోసంబౌరా?మూత ముప్పిడి వ్యాపారము!మొద్దు బారక మేలుకొమ్మా?
చిదుము నెయ్యంబెంచగన్?చేత శూన్యము గానీకుమ!సిద్ధ హస్తత సాకు మేలున్?
కుదురు లేదెంచన్మదిన్? కోతి చైదపు లోకంబిది?కుద్దు నిల్పుమి తెల్వి                                   స్నేహమ్?
నిధను డెవ్వం డెంచగన్?నీతి పట్టదు భ్రాంతే సుమ!నిద్దురించకు స్నేహ                                        బాలా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.