గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

19, జులై 2018, గురువారం

మత్త రజినీద్వయ,సమాశ్రీ,సుగంధి,యతిర్నవ సుగంధిద్వయ,కొంగుబంగరు ద్వయ,రజిననీకప్రియ ద్వయ,కల్పద్రుమ గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.

మత్త రజినీద్వయ,సమాశ్రీ,సుగంధి,యతిర్నవ సుగంధిద్వయ,కొంగుబంగరు ద్వయ,రజిననీకప్రియ ద్వయ,కల్పద్రుమ గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.

రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"గిరివరదమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘాతుకాల కాలవాలమై!గడ్డురోజులావహించె?కానిపోని స్వార్ధమార్భటిన్?
నీతిపాతి పాతళంబునం!నెడ్డిసాంప్రదదాయ మెల్ల?నేను,నాదనెండు భావనన్
మేత మేయు  గొడ్డు తీరునం! మిడ్డజూచు?దుర్మదాన!  మీన,మేష భ్రాంతి గొల్పుచున్?
దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?దొడ్డిదారి గుంజుకోగ!తూనికేది?వీరిచింతకున్?

నెడ్డి=పైకితరిమి,మిడ్డ =మెట్టివేయ,దొడ్డిదారి=అక్రమ మార్గము,గుంజుకోను=
బలవంతమున లాగికొను,తూనిక=తులనము,గడ్డు=కఠినమైన,భయంకరం

1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
1.ఘాతుకాల కాలవాలమై!             2.కానిపోని స్వార్ధ మార్భటిన్?
  నీతి పాతి పాతళంబునన్?              నేను,నాదనెండు భావనన్?
  మేతమేయు గొడ్డు తీరునన్?           మీన మేష భ్రాంతి గొల్పుచున్?
 దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?          తూని కేది?  వీరి  చింతకున్?

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
గడ్డు రోజు లావహించె!
నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల?
మిడ్డ జూచు దుర్మదాన!
దొడ్డి దారి గుంజు కోగ!

3.గర్భగత"-సుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఘాతుకాల కాలవాలమై!గడ్డు రోజు లావహించె?
నీతిపాతి పాతళంబునం?నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల?
మేతమేయు గొడ్డు తీరునం?మిడ్డజూచు దుర్మదాన!
దూతలౌచు !మ్రింగ సంపదల్?దొడ్డిదారి గుంజుకోగ!

4గర్భగత"-యతిర్నవ సుగంధి"-ద్వయ వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.గడ్డు రోజులావహించె?కానిపోని స్వార్ధ మార్భటిన్?
  నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల?నేను,నాదనెండు భావనన్?
 మిడ్డ జూచు దుర్మదాన!మీన,మేష భ్రాంతి గొల్పుచున్?
దొడ్డి దారి  గుంజు కోగ!   తూనికేది?వీరి చింతకున్?

2.గడ్డు రోజులావహించె?ఘాతుకాల కాలవాలమై!
   నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల!నీతి పాతి పాతళంబునన్?
   మిడ్డ జూచు దుర్మదాన! మేత మేయు గొడ్డు తీరునన్?
  దొడ్డిదారి గుంజుకోగ! దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?

5.గర్భగత"-కొంగుబంగరు"-ద్వయ వృత్తములు
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జఉత్కృతిఛందముగణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
గడ్డురోజు లావహించె!కాని పోని స్వార్ధ మార్భటిం?ఘాతుకాల కాలవాలమై!
నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల?నేను,నాదనెండు,భావనం?నీతి పాతి పాతళం బునన్?
మిడ్డజూచు దుర్మదాన!మీన,మేష భ్రాంతి గొల్పుచుం?మేత మేయు గొడ్డు తీరునన్?
దొడ్డిదారి గుంజు కోగ!తూనికేది? వీరిచింతకుం?దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్!

2.గడ్డు రోజు లావహించె!ఘాతుకాల కాలవాలమై!కాని పోని స్వార్ధ మార్భటిన్?
నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల!నీతిపాతి పాతళంబునం?నేను,నాదనెండు భావనన్?
మిడ్డ జూచు దుర్మదాన!మేతమేయు గొడ్డు తీరునం?మీన,మేష భ్రాంతి  గొల్పుచున్?
దొడ్డిదారి గుంజు కోగ!దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?తూనికేది?వీరి చింతకున్?

6.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-ద్వయవృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
కానిపోని స్వార్ధ మార్భటిం!ఘాతుకాల. కాలవాలమై?
నేను,నాదనెండు భావనం?నీతి పాతి పాతళంబునన్?
మీన మేష భ్రాంతి గొల్పుచుం?మేత మేయు గొడ్డు తీరునన్?
తూనికేది?వీరిచింతకుం?దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?
2.
ఘాతుకాల కాలవాలమై?కాని పోని స్వార్ధ మార్భటిన్?
నీతి పాతి పాతళంబునం?నేను నాదనెండు భావనన్?
మేత మేయు గొడ్డు తీరునం?మీన మేష భ్రాంతి గొల్పుచున్?
దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?తూనికేది?వీరి చింతకున్?

7.గర్భగత"-కల్పద్రుమ "-వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కానిపోని స్వార్ధమార్భటిం?ఘాతుకాల కాలవాలమై?గడ్డు రోజు లావహించె?
నేను,నాదనెండు భావనం?నీతిపాతి పాతళంబునం?నెడ్డి సాంప్రదాయ మెల్ల?
మీన,మేష భ్రాంతి గొల్పుచుం?మేతమేయు గొడ్డు తీరునం?మిడ్డజూచు  దుర్మదాన?
తూనికేది?వీరిచింతకుం?దూతలౌచు మ్రింగ సంపదల్?దొడ్డిదారి గుంజు కోగ?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.