గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, జులై 2018, బుధవారం

సృష్టి రహస్య విశేషాలు.

జైశ్రీరామ్.
సృష్టి రహస్య విశేషాలు

1  సృష్టి  ఎలా  ఏర్పడ్డది
2  సృష్టి  కాల చక్రం  ఎలా నడుస్తుంది
3  మనిషిలో  ఎన్ని  తత్వాలున్నాయి
( సృష్ఠి )  ఆవిర్బావము
.
1  ముందు  (పరాపరము) దీనియందు శివం పుట్టినది
2  శివం యందు  శక్తి
3  శక్తి యందు నాదం
4  నాదం యందు బిందువు
5  బిందువు యందు సదాశివం
6  సదాశివం యందు మహేశ్వరం
7  మహేశ్వరం యందు ఈశ్వరం
8  ఈశ్వరం యందు రుద్రుడు
9  రుద్రుని యందు విష్ణువు
10 విష్ణువు యందు బ్రహ్మ
11  బ్రహ్మ యందు ఆత్మ
12  ఆత్మ యందు దహరాకాశం
13  దహరాకాశం యందు వాయువు
14  వాయువు యందు అగ్ని
15  ఆగ్ని యందు జలం
16  జలం యందు పృద్వీ.
పృద్వీ యందు ఓషధులు
17  ఓషదుల వలన అన్నం
18  ఈ అన్నము వల్ల నర మృగ  పశు  పక్షి స్థావర జంగమాదులు పుట్టినవి.

( సృష్ఠి ) కాల చక్రం
పరాశక్తి ఆదీనంలో నడుస్తుంది.
ఇప్పటివరకు ఏంతో మంది శివులు  ఏంతోమంది విష్ణువులు  ఏంతోమంది బ్రహ్మలు
వచ్చారు ఇప్పటివరకు 50 బ్రహ్మలు వచ్చారు.ఇప్పుడు నడుస్తుంది 51 వాడు.
1 కృతయుగం
2 త్రేతాయుగం
3 ద్వాపరయుగం
4 కలియుగం
నాలుగు యుగలకు 1 మహయుగం.
71 మహ యుగలకు 1మన్వంతరం.
14 మన్వంతరాలకు ఒక సృష్ఠి ఒక కల్పం.
15 సందులకు ఒక ప్రళయం ఒక కల్పం
1000 యుగలకు బ్రహ్మకు పగలు సృష్ఠి .
1000 యుగాలకు ఒక రాత్రి  ప్రళయం.
2000 యుగాలకు ఒక దినం.
బ్రహ్మ వయస్సు 51 సం.
ఇప్పటివరకు 27 మహ యుగాలు గడిచాయి.
1 కల్పంకు 1 పగలు 432 కోట్ల సంవత్సరంలు.
7200 కల్పాలు బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరములు.
14 మంది మనువులు.
ఇప్పుడు వైవస్వత మనువులో ఉన్నాం. శ్వేతవారహ యుగంలో ఉన్నాం.
5 గురు భాగన కాలంకు 60 సం
1 గురు భాగన కాలంకు 12 సం
1 సంవత్సరంకు 6 ఋతువులు.
1 సంవత్సరంకు  3 కాలాలు.
1 రోజుకు 2 పూటలు పగలు  రాత్రి
1 సం. 12 మాసాలు.
1 సం.  2 ఆయనాలు
1సం. 27 కార్తెలు
1 నెలకు 30 తిధులు
27 నక్షత్రాలు - వివరణలు
12 రాశులు
9 గ్రహాలు
8 దిక్కులు
108 పాదాలు
1 వారంకు 7 రోజులు
పంచాంగంలో 1 తిధి. 2 వార.  3 నక్షత్రం.  4 కరణం.  5 యోగం.
.
సృష్ఠి యవత్తు త్రిగుణములతోనే ఉంటుంది
.
 దేవతలు   జీవులలో  చేట్లు అన్ని వర్గలలో మూడే గుణములు ఉంటాయి
1  సత్వ గుణం
2  రజో గుణం
3  తమో గుణం
.
( పంచ భూతంలు అవిర్బావాం )
,
1 ఆత్మ యందు ఆకాశం
2 ఆకాశం నుండి వాయువు
3 వాయువు నుండి అగ్ని
4 అగ్ని నుండి జలం
5 జలం నుండి భూమి అవిర్బవించాయి.
.
5  ఙ్ఞానింద్రియంలు
5  పంచ ప్రాణంలు
5  పంచ తన్మాత్రలు
5  ఆంతర ఇంద్రియంలు
5  కర్మఇంద్రియంలు  = 25 తత్వంలు
.
1  ( ఆకాశ పంచికరణంలు )
.
ఆకాశం - ఆకాశంలో కలవడం వల్ల      ( జ్ఞానం )
ఆకాశం - వాయువులో కలవడం వల్ల  ( మనస్సు )
ఆకాశం - అగ్నిలో కలవడం వల్ల          ( బుద్ది )
ఆకాశం - జలంతో కలవడంవల్ల          ( చిత్తం )
ఆకాశం - భూమితో కలవడంవల్ల        ( ఆహంకారం ) పుడుతుతున్నాయి

2( వాయువు పంచికరణంలు )
.
వాయువు - వాయువుతో కలవడం వల్ల  ( వ్యాన)
వాయువు - ఆకాశంతో కలవడంవల్ల       ( సమాన )
వాయువు - అగ్నితో కలవడంవల్ల           ( ఉదాన )
వాయువు - జలంతో కలవడంవల్ల          ( ప్రాణ )
వాయువు - భూమితో కలవడంవల్ల        ( అపాన ) వాయువులు పుడుతున్నాయి.

3 ( అగ్ని పంచికరణములు )
.
అగ్ని - ఆకాశంతో కలవడంవల్ల     ( శ్రోత్రం )
అగ్ని - వాయువుతో కలవడంవల్ల   ( వాక్కు )
అగ్ని - అగ్నిలో కలవడంతో           ( చక్షువు )
అగ్ని - జలంతో కలవడంతో         ( జిహ్వ )
అగ్ని - భూమితో కలవడంతో     ( ఘ్రాణం )  పుట్టేను.

4 ( జలం పంచికరణంలు )
.
జలం - ఆకాశంలో కలవడంవల్ల     ( శబ్దం )
జలం - వాయువుతో కలవడంవల్ల  ( స్పర్ష )
జలం -  అగ్నిలో కలవడంవల్ల        ( రూపం )
జలం - జలంలో కలవడంవల్ల         ( రసం )
జలం - భూమితో కలవడం వల్ల      ( గంధం )పుట్టేను.

5 ( భూమి పంచికరణంలు )
.
భూమి - ఆకాశంలో కలవడంవల్ల      ( వాక్కు )
భూమి - వాయువుతో కలవడం వల్ల  ( పాని )
భూమి -  అగ్నితో కలవడంవల్ల          ( పాదం )
భూమి - జలంతో కలవడంతో          ( గూహ్యం )
భూమి - భూమిలో కలవడంవల్ల      ( గుదం )  పుట్టేను.
.
( మానవ దేహ తత్వం )  5  ఙ్ఞానింద్రియంలు
.
1  శబ్ద
2  స్పర్ష
3  రూప
4  రస
5  గంధంలు.
.
5  (  పంచ తన్మాత్రలు )
.
1  చెవులు
2  చర్మం
3  కండ్లు
4  నాలుక
5  ముక్కు
.

5  ( పంచ ప్రాణంలు )
,
1  అపాన
2  సామనా
3  ప్రాణ
4  ఉదాన
5  వ్యాన
.
5  (  అంతఃర ఇంద్రియంలు  )  5  (  కర్మఇంద్రియంలు )
,
1  మనస్సు
3  బుద్ది
3  చిత్తం
4  జ్ఞానం
5  ఆహంకారం
.
1  వాక్కు
2  పాని
3  పాదం
4  గుహ్యం
5  గుదం
.
6  (  అరిషడ్వర్గంలు  )
,
1  కామం
3  క్రోదం
3  మోహం
4  లోభం
5  మదం
6  మచ్చార్యం
.
3  (  శరీరంలు  )
,
1  స్థూల  శరీరం
2  సూక్ష్మ  శరీరం
3  కారణ  శరీరం
.
3  (  అవస్తలు  )
,
1  జాగ్రదవస్త
2  స్వప్నవస్త
3  సుషుప్తి అవస్త
.
6  (  షడ్బావ వికారంలు  )
,
1  ఉండుట
2  పుట్టుట
3  పేరుగుట
4  పరినమించుట
5  క్షిణించుట
6  నశించుట
.
6  (  షడ్ముర్ములు  )
,
1  ఆకలి
2  దప్పిక
3  శోకం
4  మోహం
5  జర
6  మరణం

.7  (  కోశములు  )  (  సప్త ధాతువులు  )
,
1  చర్మం
2  రక్తం
3  మాంసం
4  మేదస్సు
5  మజ్జ
6  ఎముకలు
7  శుక్లం
.
3  (  జీవి త్రయంలు  )
,
1  విశ్వుడు
2  తైజుడు
3  ప్రఙ్ఞాడు
.
3  (  కర్మత్రయంలు  )
,
1  ప్రారబ్దం కర్మలు
2  అగామి  కర్మలు
3  సంచిత  కర్మలు
.
5  (  కర్మలు  )
,
1  వచన
2  ఆదాన
3  గమన
4  విస్తర
5  ఆనంద
.
3  (  గుణంలు  )
,
1  సత్వ గుణం
2  రజో గుణం
3  తమో గుణం
.
9  (  చతుష్ఠయములు  )
,
1  సంకల్ప
2  అధ్యాసాయం
3  ఆభిమానం
4  అవధరణ
5  ముదిత
6  కరుణ
7  మైత్రి
8  ఉపేక్ష
9  తితిక్ష
.
10  (  5 పంచభూతంలు పంచికరణ   చేయనివి )
      (  5 పంచభూతంలు  పంచికరణం  చేసినవి  )
.
1  ఆకాశం
2  వాయువు
3  ఆగ్ని
4  జలం
5  భూమి
.
14  మంది  (  అవస్థ దేవతలు  )
,
1  దిక్కు
2  వాయువు
3  సూర్యుడు
4  వరుణుడు
5  అశ్వీని దేవతలు
6  ఆగ్ని
7  ఇంద్రుడు
8  ఉపేంద్రుడు
9  మృత్యువు
10  చంద్రుడు
11  చతర్వకుడు
12  రుద్రుడు
13  క్షేత్రజ్ఞుడు
14  ఈశానుడు
.
10  (  నాడులు  ) 1 (  బ్రహ్మనాడీ  )
,
1  ఇడా నాడి
2  పింగళ
3  సుషుమ్నా
4  గాందారి
5  పమశ్వని
6  పూష
7  అలంబన
8  హస్తి
9  శంఖిని
10  కూహు
11  బ్రహ్మనాడీ
,
10  (  వాయువులు  )
,
1  అపాన
2  సమాన
3  ప్రాణ
4  ఉదాన
5  వ్యానా
.
6  కూర్మ
7  కృకర
8  నాగ
9  దేవదత్త
10  ధనంజమ
.
7  ( షట్ చక్రంలు  )
,
1  మూలాధార
2  స్వాదిస్థాన
3  మణిపూరక
4  అనాహత
5  విశుద్ది
6  ఆఙ్ఞా
7  సహస్రారం
.
(  మనిషి  ప్రమాణంలు  )
,
96  అంగళంలు
8  జానల పోడవు
4  జానల వలయం
33 కోట్ల రోమంలు
66 ఎముకలు
72 వేల నాడులు
62  కీల్లు
37  మురల ప్రేగులు
1  సేరు గుండే
అర్ద సేరు రుధిరం
4  సేర్లు మాంసం
1  సరేడు పైత్యం
అర్దసేరు శ్లేషం
.
(  మానవ దేహంలో 14 లోకలు  )  పైలోకలు 7
,
1  భూలోకం  -  పాదాల్లో
2  భూవర్లలోకం  -  హృదయంలో
3  సువర్లలోకం  -  నాభీలో
4  మహర్లలోకం  -  మర్మంగంలో
5  జనలోకం  -  కంఠంలో
6  తపోలోకం  -  భృమద్యంలో
7  సత్యలోకం  -  లాలాటంలో
.
అధోలోకలు  7
.
1  ఆతలం  -  అరికాల్లలో
2  వితలం  -  గోర్లలో
3  సుతలం  -  మడమల్లో
4  తలాతలం  -  పిక్కల్లో
5  రసాతలం  -  మొకల్లలో
6  మహతలం  -  తోడల్లో
7  పాతాళం  -  పాయువుల్లో
.
(  మానవ దేహంలో  సప్త సముద్రంలు  )
,
1  లవణ సముద్రం  -  మూత్రం
2  ఇక్షి సముద్రం  -  చేమట
3  సూర సముద్రం  -  ఇంద్రియం
4  సర్పి సముద్రం  -  దోషితం
5  దది సముద్రం  -  శ్లేషం
6  క్షిర సముద్రం  -  జోల్లు
7  శుద్దోక సముద్రం  -  కన్నీరు
.
(  పంచాగ్నులు  )
,
1  కాలగ్ని  -  పాదాల్లో
2  క్షుదాగ్ని  -  నాభీలో
3  శీతాగ్ని  -  హృదయంలో
4  కోపాగ్ని  -  నేత్రంలో
5  ఙ్ఞానాగ్ని  -  ఆత్మలో
.
7  (  మానవ దేహంలో  సప్త  దీపంలు  )
,
1  జంబు ద్వీపం  -  తలలోన
2  ప్లక్ష ద్వీపం  -  అస్తిలోన
3  శాక ద్వీపం  -  శిరస్సుప
4  శాల్మల ధ్వీపం  -  చర్మంన
5  పూష్కార ద్వీపం  -  గోలమందు
6  కూశ ద్వీపం  -  మాంసంలో
7  కౌంచ ద్వీపం  -  వేంట్రుకల్లో
.
10  (  నాధంలు  )
,
1  లాలాది ఘోష  -  నాధం
2  భేరి  -  నాధం
3  చణీ  -  నాధం
4  మృదంగ  -  నాధం
5  ఘాంట  -  నాధం
6  కీలకిణీ  -  నాధం
7  కళ  -  నాధం
8  వేణు  -  నాధం
9  బ్రమణ  -  నాధం
10  ప్రణవ  -  నాధంభూతావిర్భావము.
జైహింద్.
Print this post

2 comments:

శశి కుమార్ చెప్పారు...

శ్రీ చింతా రామకృష్ణ గారికి నమస్కారం.
ఆర్యా!! నా పేరు శశికుమార్. నేను క్రమం తప్పకుండా మీ బ్లాగు చదువరిని. చక్కని సందేశాలను పంచుతున్నారు. ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే ఈ పై సందేశంలో చిన్న సవరణ...
ఎంత మంది బ్రహ్మలు వచ్చి వెళ్ళారనేదానికి కొలమానం లేదండి. కాలం మరియు సృష్టి ప్రక్రియ అనంతం మరియు నిరంతర ప్రక్రియ. ఇక బ్రహ్మ ఆయుష్షులో మొదటి సగ భాగం *పూర్వార్ధం* మరియు రెండవ భాగం *పరార్థం* ప్రస్తుత బ్రహ్మ 51 సం.లో సృష్టి కొనసాగుతోంది. అందుకే సంకల్పంలో *ద్వితీయ పరార్థే.... శ్వేత వరాహ కల్పే.. వైవస్వత మన్వంతరే....* అని చెప్తాం. శ్రీమద్భాగవతం, విష్ణు, పద్మపురాణాలలో చక్కగా కాల విభాగం వివరించబడిందండి. అన్యథా భావించరనే ఆశిస్తున్నానండి.ధన్యవాదాలు.

భవదీయుడు
శశికుమార్

subbu చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు జై ఆంధ్రామృత

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.