గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

15, మే 2024, బుధవారం

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామాంచిత అష్టోత్తరశత ఛందచ్ఛ్రీ శతకము. తే. 15 - 5 - 2024. చింతా రామకృష్ణారావు

 

జైశ్రీరామ్.

శ్రీరస్తు     శుభమస్తు     అవిఘ్నమస్తు.

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళిః

శాII  శ్రీమన్మంగళపార్వతీ హృదయ! వాసింగాంచు నీ నామముల్

శ్రీమంతంబుగ (నూటయెన్మ్ది యొనరన్) నూరు పై యెనిమిదిన్, చెల్వొందు ఛందమ్ములన్

ధీమాన్యంబుగ (నూటయెన్మ్దిటను నే) నూరు పై యెనిమిదిన్ దివ్యుండ! నీ సత్ కృపన్

బ్రేమన్ వ్రాయఁగ బూనితిన్ గనుమయా, విఖ్యాతిగా గొల్పుమా.

 

ఉII  శ్రీ గణనాథునిన్, శుభదయౌ శ్రీమంత క్షీతాబ్ధిజన్,

భోగాలంకృతునాలి నా సుజన సత్పూజ్యంపు శ్రీశారదన్,

నే గణ్యంబుగ సంస్తుతింతు, కృపతో నిత్యంబు నన్ గావగన్,

ప్రాగల్భ్యంబును చూపి యా శివుఁడె తా వ్రాయించె నీ గ్రంథమున్.

 

01).అఖండమండనం .. జ ర ర జ గ.  యతి ౮.

*శివా* యనంగనే వాసిగా కవిత్వమే

భవాని యిచ్చునే,ప్రాభవంబు గొల్పుచున్

నవీన దివ్య భావోన్నతిన్ రచింపనౌన్,

కవీశ్వరుల్ హరా!లోక నాయకా! శివా!

 

02. ఓం మహేశ్వరాయ నమః

.అదనిజా.  ..  జ జ ర.

*మహేశ్వర!* కావరావయా!

యహర్నిశ లీవె దిక్కయా!

మహోత్తమ సద్గుణంబులే

యిహంబున నిల్పుమా శివా!

 

03. ఓం శంభవే నమః

౧౧.అభ్రక. .. . యతి .

*శంభుండ!* నీ దరి నివాసము కొల్పుమా,

యంభోరుహాక్షుఁడ! సహాయము కోరనయ్యా!

దంభంబు లేని శుభసత్వ గుణంబునిమ్మా,

యంభోధి నీకృప, మనోహరుఁడా! శివా!

 

04. ఓం పినాకినే నమః.

౧౦.అపూర్వ.  ..   .   యతి .

పినాకీ! శుభద! భక్తి, వినయంబు, శో

భనాకారమును, నీ కృపనొసంగుమా,

మనోజ్ఞా! స్తుతుల నీదు మహనీయతన్

మనంబున్ నిలిపి వ్రాసి మనుదున్ శివా!

05. ఓం శశిశేఖరాయ నమః.

౩౦.ఉద్ఘతా. .. .  యతి .

శశి శేఖరా! వరజయంబులనీయుమా దయన్,

దిశఁ గానరాదు, మది వేదనతోద నిండుటన్,

కృశియించినాడను, కృపన్ నను కావుమా హరా!

నశియింపనీక ప్రణతుల్ గొని ప్రోవుమా శివా!

 

06. ఓం వామదేవాయ నమః.

౩౪.ఉపదారికా655ధృతా.  ..  లగ.  యతి .

వామదేవ! భవ్య పరమేశ్వరా!

ప్రేమతోడ  కోరికలుతీర్చరా!

ధీమతిన్, విముక్తి, కలిగించ రా

వేమిరా ? మహాకృపఁ జూచు శివా!

 

07. ఓం విరూపాక్షాయ నమః.

50.కర్ణపాలికా.(631 పథ్యా 673 కామద్య) .. ర య జ గ  యతి 7

విష్ణు రూప!  సాంబా! వినమ్రుడన్,

తృష్ణ భక్తిపైనన్, ప్రియంబుతో

జిష్ణుఁ జేసి, సక్తిన్,  జితాత్మ!

త్కృష్ణ భక్తి నిమ్మాదిగా శివా!

 

08. ఓం కపర్దినే నమః.

౪౪.కనక కామినీ.  లగ.  యతి .

*కపర్థి!* నన్నింక కృపఁ గావరా!

యపార్థముల్ మాయ గను చేయరా,

ప్రపూజ్య దేవా! వరలఁ జేయుమా,

యుపాయమీవే యురుగుణా! శివా!

 

09. ఓం నీలలోహితాయ నమః.

౯౦.గగనోద్రతా.  ..  ర న ర స లగ.  యతి ౮.

*నీలలోహితుఁడ!* ధీనిధీ! కరుణింపవేరా?

ఫాలలోచనుఁడ! శాంభవీ సముపేతుఁడా!

కాలమే గడచి పోకముందుగనే ననున్

మ్రోల నిల్పుకొని సమ్ముదంబిడుమా, శివా!

 

10. ఓం శంకరాయ నమః. 10

౨౬.ఉందరి.(ఉంధరి)  ..  భ జ గ. 

*శంకర!* శుభంకరా!

శంకలను పాపరా,

యంకితము నీకె నే

నింకను సదాశివా!

 

11. ఓం శూలపాణినే నమః.

౫౧.కర్మగతి.  ..  ర త స త ర.  యతి ౧౦.

*శూలపాణీ!* నీవె సుగతిన్ జూడంగ నన్నిలన్

వైళమే రావోయి, మదిలో వాసంబు చేయుచున్,

కాలమా గొంపోవు నను, శ్రీకంఠా! స్తుతింతు నిన్

జాలమేలా కావుమిక, నా స్వామీ! సదాశివా!

 

12. ఓం ఖట్వాంగినే నమః.

౨౦.ఆవోఢా.  ..  మ ర.

*ఖట్వాంగీ!* శ్రీగళా!

కట్వంగుల్ వేతురే,

కట్వమ్మే దిక్కయెన్,

పట్వర్ధీ! శ్రీశివా!

 

13. ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః.

౬౮.కామినీ భావినీ.  ..  ర జ ర.

*విష్ణువల్లభుండ!* నీవె యం

జిష్ణువెన్ని చూడ, నింగిపై,

విష్ణునేత్రమీవె, ముక్తికై

తృష్ణ, తీర్చరావయా శివా!

 

14. ఓం శిపివిష్టాయ నమః.

౧౩.అంబుదావళీసుదంత. ..  స య స జ గ.  యతి ౭.

*శిపివిష్ట!* సాంబా! శ్రితరక్షకుందవే!

శిపివిష్టులంగాచి, కృపన్ రక్షింపుమా,

విపరీతముల్ బాపి, శుభంబుఁ గొల్పుమా,

యపమార్గబాహ్యుండ! జయప్రదా శివా!

 

15. ఓం అంబికానాథాయ నమః.

౫౬.కల్పధారి.  ..  ర ర ర జ ర.   యతి ౧౧.

*అంబికానాథ!* సమ్మాన్యుఁడా! మహామహేశుఁడా!

సాంబుడా! కావరావేమిరా? ప్రశస్త సత్ కృతుల్

కంబుకంఠా! కృపన్ వ్రాయఁగా ప్రకాశమిమ్ము, నా

డంబమీవేనురా, దివ్య శంభుఁడా! సదా శివా!

 

16. ఓం శ్రీ కంఠాయ నమః.

౧౪.అరుణశ్రీ.  ..  త స భ న త గ.  యతి ౯.

*శ్రీకంఠ!* నిజ మీవే నిశితముగ చూడన్ భవా!

లోకంబున  వెలుంగౌ తళుకు లవి నీవే సుమా,

నీ కంఠము విషంబున్ సునిశితముగా దాల్చుగా,

యేకాకిని ననున్ గావుమిల? కృపఁ తోడన్ శివా!

 

17. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః.

.అక్షరావలీ(లాలిని) ..  ర స జ గ. యతి ౬.

*భక్తవత్సల!* భావజారి! నీ,

శక్తి సృష్టిని, సన్నుతాత్ముఁడా!

యుక్తితోడ నియుక్తిఁ జేయునే,

ముక్తినిమ్ము ప్రమోదివై, శివా!

 

18. ఓం భవాయ నమః.

౪౭.కరపల్లవోద్రతా.  ..  య య స జ గ.  యతి ౭.

*భవా నీ దయాభావము నాకమేయమౌ

భవానీ మహద్భావమునందఁజేయదే!

నివాసంబు లేవేని మదిన్వ్యర్థంబు నేన్,

భవా నీ సమేతుండ భవా! సదాశివా!

 

19. ఓం శర్వాయ నమః.

౮౦.కోమలలతా.  ..  మ త స త త గ.   యతి ౧౦.

*శర్వా!* నీ పాదాబ్జములనేసంతోషమొప్పారగా

సర్వంబున్ నీవంచుమదిలో సంతోషినై కొల్వనా,

నిర్వాణంబున్ బొందఁ గనుచున్, నీలోన నేఁ జేరనా,

పర్వంబౌన్నీతోన గడుపన్, బ్రహ్మంబు నీవే శివా!

 

20. ఓం త్రిలోకేశాయ నమః. 20

౧౨౧.ఛాయా .       .  ..  ౧౩.

*త్రిలోకేశా!* సాంబా! నిరుపమగుణా! ధీరా!శుభాకారుఁడా!

ప్రలోభంబున్ సాంతంబు తుడువగ రారా! భక్తసద్బాంధవా!

విలాసంబుల్కోరన్ విజయపథమున్ ప్రేమన్ గనంజేయరా,

విలీనంబైనీలోన, సతత సుఖంబే కోరువాడన్ శివా!

 

21. ఓం శితికంఠాయ నమః.

౩౨.ఉపచిత్రం(సుచిత్రం)విదుష్యపవిత్రం విదుషీ.  ..  స స స లగ.  యతి ౭

*శితికంఠ!* హరా!శివదైవమా!

బ్రతుకుల్ చెడె, భారము నీదిరా,

క్షితినుంటిని యాశ్రితుఁడన్ భ్జవా!

మతినుండుము ప్రేమగనాశివా!

 

22. ఓం శివాప్రియాయ నమః.

౬౯.కాలసారోద్ధతము.  ..  జ త జ స య లగ.  యతి ౯.

*శివాప్రియా!* దేవర! వేచితిని నీదు సేవార్ధినై,

భవానితోఁ గూడి గణింపఁ దగు నన్ను మీ భక్తుఁడన్,

జవంబుమీరేను, మహేశ! బలమీరె, నాకెల్లెడన్,

కవిత్వమీరేను, వెవేకమది మీరె భవ్యా! శివా!

 

23. ఓం ఉగ్రాయ నమః.

.అంతర్వికాసవాసకము. .. త ర జ ర.  యతి ౬.

*గ్రా!* మహాప్రభూ! విముక్తి నిమ్మయా,

యగ్రాహ్యముల్హరా! పరిత్యజింపనీ,

యగ్రేసరా! యహంబు వీడఁ జేయుమా,

సుగ్రాహ్యుఁడా! ప్రశోభితుండ! మా శివా!

 

24. ఓం కపాలినే నమః.

౭౩.కుడంగికా.(ఆనంద్ ప్రభ)  ..  జ ర జ ర లగ.  యతి ౭.

*కపాలి!* నీవె శంకరా! సతం బిలన్ ననున్

గృపన్ ప్రభూ! భరింప గావలెన్ నిరామయా!

జపంబు నిన్నెధీశ! చేయుదున్, జయప్రదా!

ప్రపూజ్య దేవదేవరా! శుభంకరా! శివా!

 

25. ఓం కామారినే నమః.

౧౭.అలకాళికా(అలికాళికా)  ..  త భ ర స లగ.  యతి ౭.

*కామారి!*  నీవిలఁ గావుమా, శుభదుండవై,

శ్రీమాత తోడను, చిత్తమందు వసింపుమా,

క్షేమంబు మీరిడ చేసెదన్ కృతి మీపయిన్,

శ్రీమంతమై తగఁ జెల్గగా, వరదా! శివా!

 

26. ఓం అంధకాసురసూదనాయ నమః.

౧౭౬.పద్మసద్మ. ..  ర స న జ న భ ర.  యతి ౧౨.

*అంధకాసురసూద!* ఘన మోహ మలమనీకుమ  దేవ!

ర్వాంధకారము క్రమ్ము, నిలుపుమా, భవభయనాశక! పృథ్వి నీ

బంధముల్ నను ముట్టె, విడుపుమా, పరమునొసంగుమ, కైతలన్

బంధురమ్ముగ వ్రాయఁ గనుమయా! వరసుభక్తిదుఁడా! శివా!

 

27. ఓం గంగాధరాయ నమః.

౨౫.ఇంద్రవంశ .. త త జ ర   యతి 7

*గంగాధరా!* నిన్నిక వీడఁ జాలరా,

భంగమ్ములన్ బాపవ? కాలకంఠుఁడా!

అంగోద్భవున్ బూదియవంగ చేసితే?

సంగంబునే పాపు, క్షమించి నన్, శివా!

 

28. ఓం లలాటాక్షాయ నమః.

౬౫.కాంతా.  ..  య భ న ర స లగ.  యతి ౧౧.

*లలాటాక్షా!* కరుణఁ గలవాడవే, నను కావవా?

ప్రలోభంబుల్ విడిచి నిను సేవ చేయఁగ నేరనే,

స్వలాభంబే కనుచు పరమున్ వరంబుగ కోరనే,

త్రిలోకేశా! యరసి నను, చేరి, కావుమయా శివా!

 

29. ఓం కాలకాలాయ నమః.

౫౪.కలాపదీపకం.  ..  ర జ ర జ ర జ గ.  యతి ౮ . ౧౪.

*కాలకాల!* కానలే కన్నులార లోమందు నిన్ హరా!

నేలపైన చిక్కి, ప్రాణికోటిలోన నిన్నె చూడ నేర్చితిన్,

మ్రోలనిల్చి మ్రొక్కుచుందు పూజ్య నిన్నెవందుచుండి నా భవా!

యేల నీవు రావు? పాహి యన్న గాని, నీవె కావరా శివా!

 

30. ఓం కృపానిధయే నమః. 30

౮౧.కోరక.  ..  జ స జ స య లగ.  యతి ౯.

*కృపానిధి!* మహేశ్వరా! ప్రియముగా ననుంజూడరా,

అపాయములు పాపరా, యముఁడుచూచుచుండెన్ హరా!

ప్రపూజ్యుఁడవు, కావరావ?  పరమందఁ జేయన్, గృపన్,

తపించితిని నేను నీదరిని చేర దేవా! శివా!

 

31. ఓం భీమాయ నమః.

౨౪.ఆశాపాదః.  ..  మ భ స లగ.  యతి ౫.

*భీమా!* సాంబా! విధి మము వ్రేచు, నీ

వే మా దిక్కై, ప్రియమునఁ గావుమా,

క్షేమంబిమ్మా, జితమదనా! హరా!

శ్రీమాతాత్మాశ్రితుఁడ! భవా! శివా!

 

32. ఓం పరశుహస్తాయ నమః.

.అనవద్యా.  ..  న భ భ మ స లగ.  యతి ౧౦.

*పరశుహస్త!* భయాపహ! భక్తత్రాణపరాయణా!

నిరుపమానుఁడ! యీశ్వర!  నీవాడన్ ననుఁ గావుమా,

పరమ పావన! భక్తుల భారంబున్ దలఁ దాల్తువే,

శరణు వేడితి కావుమ, సాంబుండా! వరదా! శివా!

 

33. ఓం మృగపాణినే నమః.

౩౭.ఉపలేఖా.  ..  స భ న ర.  యతి ౭.

*మృగపాణీ!* పరిమితియె లేదుగా

నిగమాంతా! కృప నిరతమొప్పుగా

సుగుణాఢ్యుల్పయి సుకృతి నిచ్చుటన్,

సుగుణంబుల్ వరశుభద! మా శివా!

 

34. ఓం జటాధరాయ నమః.

౯౩.గలితనాలా.  ..  జ భ య ర.  యతి ౫.

*జటాధరా!* జయము నిన్ గాంచంగ, నీ

కటాక్షముల్  ఘనతఁ గల్గించున్ గదా,

పటుత్వమున్ వరలు పద్యంబుల్ నినున్ 

దటాలునన్ దలచి వ్రాయన్ మా శివా!

 

35. ఓం కైలాసవాసినే నమః.

౪౦.ఉషా.  ..  త త ర ర లగ..  యతి ౮.

*కైలాసవాసా!* త్రిలోక దేవాదిదేవుఁడా!

పాలింపరా నన్ను, ప్రాభవంబీవె నాకిలన్,

మేలైనవే యిమ్ము, కామితార్థప్రదాతవై,

చాలందు నే ముక్తి, శ్రీసతీవల్లభా! శివా!

 

36. ఓం కవచినే నమః.

.అపరాజితము.  ..  న న ర స లగ.  యతి ౯.

*కవచి!* కరుణ నిండుగాఁ గురిపించుమా,

ప్రవిమలమగు కైత పండఁ జేయుమా,

నవనిధముల భక్తి నాకునొసంగుమా,

ప్రవరునిగననున్, భవా! మననీ శివా!

 

37. ఓం కఠోరాయ నమః.

౨౨. అశోకకుసుమమంజరి.  ..  జ ర జ ర జ ర జ గ.  యతి ౧౨.

*కఠోర!* నీ మహ త్వమెన్న గా తగన్ నిజంబిదేకదా, హరోంహరా!

మఠాధినాథులున్, నినున్ గణించి మాన్యులౌచు గొల్తురే దరన్ సదా,

కుఠారమౌచు పాపవృక్షమున్ తగుంకదయ్య యుత్తరింప దేవరా!

కఠోరదీక్షఁ బూనలేను, కావగాను గొల్తు కోరి, నిన్ను నే శివా!

 

38. ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః.

౩౮.ఉపసంకులా.  ..  స జ త గ.  యతి ౬.

*త్రిపురాంతకా!* త్రినేత్రా! హరా!

కపటంబులన్ ఖలాళిన్, ధృతిన్

నెపమెంచకే నిరోధించరా,

ప్రపవీవె కావ నన్ను, శివా!

 

39. ఓం వృషాంకాయ నమః.

౧౧౪.చంపకలీ.  ..  జ జ జ జ గ.  యతి ౭.

*వృషాంక!* మనోజ్ఞ! వివేక ప్రవర్ధనా!

ప్రసిద్ధ సురారి! వరంబులనీయుమా,

యసాధ్య మెఱుంగ నతుల్యుఁడవుండగా,

అసాధువిఘాత! యమేయ, నుతుల్ శివా!

 

40. ఓం వృషభారూఢాయ నమః. 40

౨౪౧.మంగళమంగన.  ..  స భ జ జ జ గ.  యతి ౭.

*వృషభారూఢ!* భువిపై బ్రతు కెన్నగ కష్టమే,

విషపూర్ణుల్ భివి విషంబునుచిందుచునుండుటన్,

విషకంఠుండవు, విషాత్ములఁ ద్రుంచుము వెంటనే,

యసమానుండ!విహరించుము నా మదిలో, శివా!

 

41. ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః.

౧౪౨.దీపార్చి.  ..  మ స జ స జ స జ గ.  యతి ౧౩.

*భస్మోద్ధూళిత విగ్రహా!* శుభకరా! ప్రభావమది నీది సాంబుఁడా!

తస్మాత్ జాగ్రత యంచు శంకరుడు తా ధరాస్థలిని బోధఁ జేసినా

రస్మత్సన్నిభు లెంచనేరమిని మోహమున్ విడగలేక త్రుళ్ళిరే,

యుష్మత్సత్కృప మమ్ముఁ గావవలెగా యుదంచితముగానిలన్ శివా!

 

42. ఓం సామప్రియాయ నమః.

౪౩.కథాగతి.  ..  త ర భ న జ భ ర.  యతి౧౫.

*సామప్రియా!* స్తుతించున్నిను శ్రుతులు, మహేశ! భక్తుల రక్షణన్

నీమంబునన్ భవా! చేయుచు, శుభముల నెన్ని కూర్చుచు, కాచు నిన్

నా మానసంబునన్ నిత్యము నిలుపు విధానమున్ గనుమీశ్వరా!

శ్రీమాతతోడనీవుండుము మదిని, గ్రహించి నాతలపున్ శివా!

 

43. ఓం సర్వమయాయ నమః.

౨౧.అవిరళరతికా.  ..  భ న జ ర.  యతి ౮.

*సర్వమయ!* నిలుపు సత్ప్రవర్తనన్,

గర్వముడులిపి ప్రకాశ మీయుమా,

సర్వమయుఁడవని సన్నుతించనీ,

శర్వుఁడ! నతులయ! సాంబుఁడా! శివా!

 

44. ఓం త్రయీమూర్తయే నమః.

౧౨౨.ఛాయా౨.  ..  య మ న స భ త గ.  యతి ౧౩.

*త్రయీమూర్తీ!* నీ మాయ నెఱుఁగఁగ సాధ్యంబొకొ? దేవా హరా!

దయోపేతా! నీ భక్తులమదులలో దాగియె నీవుందువా?

నయోపేతుల్ నిన్ గాంతురు జనులలోనన్  పరమేశా భవా!

దయన్ నన్నున్ గావంగ నిరుపమ దక్షుఁడుగ రారా, శివా!

 

45. ఓం అనీశ్వరాయ నమః.

౧౨౬.జరా ఉషితా.  ..  జ జ జ గ.  యతి ౫.

*అనీశ్వర!* హర్షద! శంకరా!

మునీశ్వర పూజిత! యీశ్వరా!

ఘనంబుగ కాంచెద నిన్ సదా,

ప్రణామముభక్తిద శ్రీ శివా!

 

46. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః.

౧౩౧.డిండిమ.  ..  జ స న జ ర.  యతి ౧౧.

*సర్వజ్ఞ!* పరమేశ్వర! జయ శంకరా! హరా!

నిర్వాణమును గొల్పుమయ, గణించి నన్ భవా!

సర్వేశ్వరుఁడ! నిన్ గొలిచెద సద్విభాసుఁడా!

గర్వంబుగ నినున్ గనుదు, నగణ్యుఁడా! శివా!

 

47. ఓం పరమాత్మనే నమః.

౪౬.కమలిని.  ..  స జ స స లగ.  యతి ౭.

*పరమాత్మ!* నీ కృపను భక్తి లభించెనే

శరణంబురా! యసమ శక్తి సమన్వితా!

పరమీయుమా భవము వాపగ దేవరా!

 కరుణాత్ముఁడా! సకల మీవెగ, శ్రీశివా!

 

48. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః.

౪౩౪.హేమరూపం.  ..  ర ర లగ.

*సోమసూర్యాగ్నిలోచనా!*

ప్రేమతో నిన్నుఁ గొల్చెదన్,

కామ సంహారకా భవా!

నామదిన్ నిల్వుమా శివా!

 

49. ఓం హవిషే నమః.

౩౩.ఉపచ్యుత వినుత.  ..  న న ర.

*హవి!* శుభద! పరాత్పరా!

భవ! కృప ననుఁజూడరా!

భవమునుడిపి కావరా,

కవన ఝరివి శ్రీశివా!

 

50. ఓం యజ్ఞమయాయ నమః.

౪౧.కంజావలీ.  ..  భ న జ జ ర.  యతి ౮.

*యజ్ఞమయ!* హర! జయంబు నొసంగు దేవరా!

యజ్ఞములనిల ప్రియంబునొనర్ప నేర, నీ

యాజ్ఞ మనము ననయంబు నొనర్తు భక్తితో,

విజ్ఞతనిడి ప్రభవించు మదిన్ మహాశివా!

51. ఓం సోమాయ నమః.

౭౧.కుంజ.  ..  త జ ర స ర.  యతి ౯.

*సోమా!* నిను వీడనయ్య సుందర మౌ ముక్తినే

నేమంబునపొందనెంచి,  నీ సరి లే రీ భివిన్,

బ్రేమన్ బరమిచ్చుటందు, శ్రీకర సాంబా! భవా!

క్షేమంబదియేకనంగ,  చిన్మయుఁడా! శ్రీ శివా!

 

52. ఓం పంచవక్త్రాయ నమః.

౩౯.ఉరుతరంగమాలిక.  ..  ర న ర న ర న ర లగ.  యతి ౧౩.

*పంచవక్త్ర!* శుభ నాగభూష! హర! భక్తితోఁ గొలుతు, కావరావయా!

సంచితంబుడిపి, సత్యమార్గమున సాగఁ జేయుమయ, భక్తవత్సలా!

మంచి పెంచుమయ, త్రుంచుమా చెడును, మార్గమీవెకద మాకిలన్ హరా!

కొంచెమూతమిడి, గొప్పముక్తినిడు, కూర్మిఁ గాంచి నను, పార్వతీ శివా!

 

53. ఓం సదాశివాయ నమః.

౧౩౯.దయా(హంసమాల ద్విరావృత్తము).  ..  జ జ ర స లగ.  యతి ౭.

*సదాశివ!*  నాకు శాంతి నీ స్మరణన్ గదా

ముదావహమై ప్రపూజ్య! కల్గును నిత్యమున్,

నిదానముగా గణించితిన్ నినునీశ్వరా!

మదిన్ వసియించి మంచి గొల్పుమయా శివా!

 

54. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః.

౧౫౭.నా రాచ.  ..  త ర వ.

*విశ్వేశ్వరా!* శుభాకరా!

విశ్వంబునన్ శుభంబుగా

శశ్వత్ఫలంబులీయరా,

విశ్వప్రభూ శ్రీశివా!

 

55. ఓం వీరభద్రాయ నమః.

౪౫.కనకమాలికా(సురనర్తకీ/మంజరీ/తరంగ/తరంగమాలికా)  ..  ర న ర న ర న ర.  యతి ౧౩.

*వీరభద్ర!* పరమేశ్వరా! కనుము ప్రీతితోడనను నిత్యమున్,

భారమింకపయి నీది,  నా పరము భద్ర జీవనము నీవెరా,

నేరనయ్య హర! నిన్ నుతించువిధి, నేరముల్ గనక నా మదిన్

జేరి, సేవఁగొని,చేరనిమ్ము నిను, శ్రీకరుండ! భవుఁడా! శివా!

 

56. ఓం గణనాథాయ నమః.

౫౫.కలిలా(కరిలా)శల్లకప్లుతము.  ..  స ర లగ.

*గణనాథా!* వరప్రదా!

మననీ నన్ సుఖంబుగా

ప్రనుతింతున్ నినున్ సదా,

కరుణాబ్ధీ! మహాశివా!

 

57. ఓం ప్రజాపతయే నమః.

౧౫౫.నాభసమ్.  ..  జ జ స లగ.  యతి ౬.

*ప్రజాపతి!* నీ పదము లెంచెదన్,

నిజంబన నిన్నె కనగాఁ దగున్,

భజించెద నే వరదుఁడా! నినున్,

ప్రజాళిని కావఁ దగవా  శివా!

 

58. ఓం హిరణ్యరేతాయ నమః.

౧౫౯.నారాచ పంచచామరమ్.  ..  జ ర జ ర జ ర లగ.  యతి ౧౦.

*హిరణ్యరేత!* నీ కృపన్ మహిన్ వచింప సాధ్యమా?మహేశ్వరా!

పరంబు నీయ నీకెయౌను భక్తులైనవారికిన్, సురార్చితా!

నరోత్తముల్నిరంతరంబనన్యభక్తిఁ గొల్తురే నినున్సదా,

పరాత్పరా నమస్కరింతు పట్టి నన్నుఁ గావుమయ్య నా శివా!

 

59. ఓం దుర్ధర్షాయ నమః.

౫౮.కల్పలతాపతాకినీ.  ..  మ న న స స జ గ.  యతి ౧౨.

*దుర్ధర్షా!* ననుఁ గనుమయ, వినుతుల్ వినుమా నిరామయా!

స్వార్థంబున్ విడి నినుఁ గన మనసా వచసా క్రియాదులన్,

వ్యర్థంబెట్లగును సమయము? భవా! నినుఁ గాంచనీయుమా,

యర్థింతున్ నిను పర మొసఁగుమయా, వరమిమ్మయా,  శివా!

 

60. ఓం గిరీశాయ నమః.

౧౯.అవంధ్యాపచారః(సుమందారమాల/వాగీశ్వరీ)  ..  య య య య య య లగ.    

    యతి ౧౩.

*గిరీశా!*మనంబందు నిన్నిల్ప, నీదౌ కృపన్ గాంచు పుణ్యాత్మునై

పరంబందెదన్ నేను, భక్తిన్ బ్రసాదింప, భద్రంబునే గొల్పుచున్,

ధరన్ నిన్నె పూజించు భక్తాళి సద్బోధ నేనెన్ని నిన్ గొల్చెదన్,

వరంబద్ది నాకెన్న, శ్రీశంకరా! భావమందుండ రావా శివా!

 

61. ఓం గిరిశాయ నమః.

.అజితసత్ప్రియ.  ..  న న భ జ గ.  యతి ౭.

*గిరిశ!* వినుత కీర్తి! పరమేశ్వరా!

కరుణఁ గనర కాదనక శంకరా,

పరమపురుష! బంధములుపాపరా,

పరమునిడర భాగ్యమదియే, శివా!

 

62. ఓం అనఘాయ నమః.

౨౩.అశోకపుష్పకం.  ..  న న ర జ గ.  యతి ౮.

*అనఘ!* తొలగు మోహమే నినున్ మదిన్

వినయమలర నిల్పినన్ శుభంకరా!

కనఁబడుమయ!  శ్రీకరా! నుతించెదన్,

ప్రణతులిదె పరాత్పరా! కొనన్ శివా!

 

63. ఓం భుజంగభూషణాయ నమః.

౧౬౦.నారాచః౩౩పంచచామరం.  ..  జ ర జ ర జ గ.  యతి ౧౦.

*భుజంగభూషణా!* నతుల్ ప్రభూ! క్షమించు దోషముల్,

భజింతు నిన్ నిరంతరంబు పావనాంఘ్రి పంకజా!

నిజంబు నీవె, శాశ్వతంబు నీవె చూడగా హరా!

ప్రజాళి నెన్ని కావుమయ్య భాగ్య సత్ ప్రదా! శివా!

 

64. ఓం భర్గాయ నమః.

౧౨.అంబురుహము.  ..  భ భ భ భ ర స లగ.  యతి ౧౩.

*భర్గ!* పరాత్పర! ప్రస్తుతి చేసెద పద్య ధారలనొప్పుమా,

నిర్గుణ గణ్యుఁడ! నిర్మలతేజుఁడ నిశ్చలాత్మనొసంగుమా,

స్వర్గము కోరను, నీపద సన్నిధి చక్కగా నను నుండనీ,

మార్గము నీవె నినున్ మది నిల్పగ, మంచిగా మననీ శివా!

 

65. ఓం గిరిధన్వినే నమః.

౬౨.కవికంఠభూషణము.  ..  స జ స స స జ గ.  యతి ౯.

*గిరిధన్వి!* నీ మహిమ, కీర్తి గణింపఁగ సాధ్యమా, భవా!

పరమాత్మ! నీ హృదయ భాగమునందుననుండనిమ్ము నన్!

పరమీవెగా, సుగుణవర్ధన! నన్నిల నాదుకొమ్మయా,

కరుణించుమా, సుజనగణ్య విముక్తి కొల్పుమా శివా!

 

66. ఓం గిరిప్రియాయ నమః.

౧౭౦.పంచచామరం ౨(విభావరి).  ..  జ ర జ ర.  యతి ౮.

*గిరిప్రియా!* నుతింతు కేలు పట్టినన్,

పరంబు చేర్చు ఘోర పాప ముక్తునై

నిరంతరంబు కొల్తునిన్నునీశ్వరా!

పరాత్పరా! గ్రహించు వచ్చి శ్రీ శివా!

 

67. ఓం కృత్తివాసాయ నమః.

౫౭.కల్పమీలితా.  ..  ర ర ర ర లగ.  యతి ౮.

*కృత్తివాసా!* నినున్ సత్క్రియన్ పూజలన్ సదా

బత్తితోచేసినన్ ప్రాభవంబొప్పగా జయం

బిత్తరిన గల్గు, నాకీవె సద్భక్తినే కృపన్

సత్తువున్, గొల్పుమాధ్యాసఁగొల్తున్ నినున్ శివా!

 

68. ఓం పురారాతయే నమః.

౧౩౩.తనుమధ్యమా.  ..  య మ య న ర ర.  యతి ౮.  .౧౫.

*పురారాతీ!* దేవా! ప్రభూ నన్నుఁ గృపఁబ్రోచి, పూజ్యా! భవా!

పరానందంబుంగొల్పి, వర్ధిల్లగను, చేయవా? దేవరా!

సురారాధ్యుండా! నే విశుద్ధాత్మునయి నీ ప్రశోభాకృతిన్

ధరన్ వెల్గంగాపద్యపాళిన్ గృతిని వ్రాసెదన్ నా శివా!

 

69. ఓం భగవతే నమః.

౧౧౧.చంపకకేసరి.  ..  స జ స స స లగ౧౨.  యతి ౯.

*భగవంతుఁడా!*  సుగుణ భాసుఁడ! నీ చరణాబ్జముల్

నిగమాంతుఁడా! కొలుతు, నిర్మలమైన మనంబుతోన్,

జగమంతటన్ వెలుగు సత్యము నీవయ, సన్నుతా!

త్రిగుణాత్ముఁడా! యొసగు శ్రీకరమౌ పరమున్ శివా!

 

70. ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః.

౯౬.గీతికా.  ..  స జ జ భ ర స లగ.  యతి ౧౩.

*ప్రమథాధిపా!* భవసాగరంబును శ్రద్ధతోడను డాటగా

ప్రముదంబుగానొనరింపుమా భవ బంధనాశక సాంబుఁడా!

 సములేరయా కనగా నిలన్ గుణసాగరా! కృపఁగాంచుటన్,

సముదంచితంబగు ముక్తినీయర, సన్నుతాత్ముఁడ! నా శివా!

 

71. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః.

౨౮.ఉత్కటపట్టికా.  ..  త జ ర జ న స ర ర.  యతి ౧౧ . ౧౯.

*మృత్యుంజ !*  నీప దాంబుజాళి మేలయిన స్మరణచే మేలగున్ శంకరా!

సత్యంబయ, సారహీనమైన సంస్మృతులివి వరమోక్షంబు దూరంబగున్,

నిత్యంబును వీటిలోమునుంగ, నిర్మలమగు పరమున్ నీ కృపన్ నే గనన్

స్తుత్యంబుగ నొప్పుగా, మహేశ! శోభితుఁడ! గొలుపుమా, శోభిలన్ నే శివా!

 

72. ఓం సూక్ష్మతనవే నమః.

౩౧.ఉన్నర్మ.  ..  భ భ స స లగ.  యతి ౭.

*సూక్ష్మతనూ!* భవ!సుజనాళివి నీవెగా,

లక్ష్మియె మూలమలసతన్ గొనరాదుగా,

సూక్ష్మమెఱింగిన శుభముల్ కననౌనుగా,

పక్ష్మసమానము భవమెన్నఁగనో శివా!

 

73. ఓం జగద్వ్యాపినే నమః.

౧౬౧.ఇదాన.  ..  య జ న ర లగ.  యతి ౧౦.

*జగద్వ్యాపి!* నీ దయఁ గని చక్కగా నిలన్

ప్రగణ్యంబుగా వెలిగితి, భక్తినొప్పుచున్,

జగద్వంద్య! నిన్ గొలిచెద, సత్పదాళితోన్,

సుగణ్యంబుగా నిలుపుము శోభిలన్ శివా!

 

74. ఓం జగద్గురవే నమః.

౧౬.నృపాత్మజా.  ..  జ త ర.

*జగద్గురూ!* నీదు దాసుడన్,

ప్రగాఢమౌ భక్తిఁ గొల్పుమా,

జగంబునన్ నీవె కావుమా,

ప్రగణ్యుఁడా! నా భవా! శివా!

 

75. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః.

౧౭౭.పరిపుంఖితా.  ..  ర స జ ర.  యతి ౬.

*వ్యోమకేశ!* మహోజ్వలా! పరాత్పరా!

క్షేమమీయ వసించు నా మదిన్ భవా!

ప్రేమఁ జూపుచు, విశ్వ బాంధవా! హరా!

శ్రీమతంబిడుచిద్విభాసుఁడా! శివా

 

76. ఓం మహాసేనజనకాయ నమః.

౩౫౫.విషాణాశ్రితం.  ..  య న ర భ జ త స య లగ.  యతి ౧౬.

*మహాసేనజనకా!* స్మరింతున్ నిను మనోజ్ఞ! మన్నించుమయ నాదు దోషంబులన్,

మహోదారగుణుఁడా!  మనంబందున వసించుమా, నిన్నె కొలుతున్, నితాంతంబిలన్,

సహాయుండవయి, నిల్పరా, సత్ కృపను జూపి, సన్మార్గమున నన్ను నిల్పన్ దగున్,

స్పృహన్ గొల్పుమిక నాకు, నీవుండినను చాలయా, క్షేమమలరున్, శుభుండా! శివా!

 

77. ఓం చారువిక్రమాయ నమః.

౩౬౧.వ్యోమ.  ..  ర జ భ భ జ గ.  యతి ౯.

*చారువిక్రమా!* నుతింతు సభక్తి, పరమేశ్వరా!

కోరిచేరితిన్ నినున్ తగు రీతిని భజించెదన్

భారమింక నీదె దేవ! పరంబునిడుమా కృపన్,

సారసాక్షుఁడా! యొసంగు సమత్వము సదా శివా!

 

 

78. ఓం రుద్రాయ నమః.

౩౫౯.వైఖరీ.  ..  త మ య ర.  యతి ౭.

*రుద్రా!* సదానందా శ్రుతుల్ నిన్ దెల్పెనే,

భద్రంబుగా మేమున్ బ్రవర్ధిల్లన్ భవా!

నిద్రాణమౌ శక్తిన్,నితాంతా లేపితే,

భద్రంబు నీకున్, శోభనాకారా శివా!

 

79. ఓం భూతపతయే నమః.

౪౦౨.సుందరి.  ..  భ భ ర స వ.  యతి ౯.

*భూతపతీ!* కనుమా ప్రభూ! మము నిత్యమున్,

నే తలతున్ నిను, చూడు,నీ పద సంసేవకున్,

ఖ్యాతిగ సేవలు చేయగా నిటనిల్చితిన్,

యేతరి చూతువొ? గాంచ వేడెద నిన్ శివా!

 

80. ఓం స్థాణవే నమః. 80

౮౭.ఖేటకము.  ..  భ జ త గ.  యతి ౬.

*స్థాణు!* నిను నేఁ దలంతున్ భవా!

ప్రాణసమ దేవ! నన్నేలరా,

ధీ నిధివి, శక్తి నీయంగ రా,

ప్రాణమన నీవ,  దేవా  శివా!

 

81. ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః.

౧౬౧.నిదాన.  ..  య జ న ర లగ. యతి ౧౦.

*అహిర్బుధ్న్య!* జ్ఞానమునిడుమా, శుభాకరా!

మహాదేవ! సేవలుగొనుమా, ప్రియంబుతో,

నహంకారబాహ్యునిగ మహాత్మ! చేయుమా,

యిహంబున్ బరంబునిడుమ, యీశ్వరా! శివా!

 

82. ఓం దిగంబరాయ నమః.

౧౭౧.పంచచామరం ౧.  ..  జ భ జ ర.  యతి ౭.

*దిగంబరా!* జగతి నెక్కడుంటివో?

సగంబు పార్వతి సభక్తినొప్పుటన్

జగంబుకొల్చు నిజభక్తితో నినున్,

ప్రగణ్య గొల్తు భవ రక్షకా శివా!

 

83. ఓం అష్టమూర్తయే నమః.

౧౮౬.పుటభేద().  ..  ర స స స స స లగ. యతి ౧౩.

*అష్టమూర్తి!* జయప్రద శక్తివి, మోహపుబంధనముల్ భవా!

యిష్టమొప్పగణించుచు తృంచుటకై హృదినెంచుట భావ్యమా?

కష్టమీవెగ తీర్చి సుఖంబును శ్రీకరమౌ గతిఁ గొల్పుమా,

సృష్టికర్తవుగా, జయ మార్గమునీదగు, భాసిలు మా శివా!

 

84. ఓం అనేకాత్మనే నమః.

౧౯౬.ప్రపాతావతారం.  ..  య య ర లగ.  యతి ౭.

*అనేకాత్మ!* దేవేశానుఁడా! హరా!

ననుం గావ రావా? నా హృదీశ్వరా!

ప్రణామంబు దేవా! భక్తవత్సలా!

నినుంజూడనిమ్మా, నిత్యమున్ శివా!

 

85. ఓం సాత్త్వికాయ నమః.

౨౧౫.ప్లవంగమః.  ..  భ భ త భ ర.  యతి ౯.

*సాత్త్విక!* సత్త్వము దేవేశ! నాకిడుమెప్పుడున్,

సాత్త్వికమొప్పిన నిన్నున్ సమంచిత రీతిలో

తత్త్వమెఱింగుచు పూజల్ ధరిత్రినొనర్చి నీ

తత్త్వము వ్రాసెద దేవా! తరీంపగ, నా శివా!

 

86. ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః.

౨౨౧.భద్రికా.౬౬౫.భద్రకము.  ..  ర న ర.

*శుద్ధవిగ్రహ!* శుభాస్పదా!

సద్ధనంబులిల కావలెన్,

యుద్ధమార్గములిక వద్దయా!

బిద్ధిగొల్పుమయ యో శివా!

 

87. ఓం శాశ్వతాయ నమః.

౨౪౩.మంజుమాలతీ.  .. ర జ స జ గ.  యతి ౮.

శాశ్వతా!* శుభప్రద! సదా శుభాళినే

విశ్వమాతకిమ్మయ, విశిష్ట సృష్టిలో

నీశ్వరత్వమే ధరణి నా కొసంగుమా,

యీశ్వరా! నుతింతు మహితా నినున్, శివా!

 

88. ఓం ఖండపరశవే నమః.

౨౩౮.భోగవిలసితము.  ..  భ స జ గ.  యతి ౭.

*ఖండపరశు!* శ్రీకరుండ! నీ

వుండిన మదిలో నుదారుఁడా!

మెండుగ గల  కామితంబులే

పండును కద, సంపదై శివా!

 

89. ఓం అజాయ నమః.

౨౪౩.మంజుభాషిణి.  ..  స జ స జ గ.  యతి ౯.

*అజ!* నీ సుదర్శనము నాశతోడ నే

నిజ చక్షువుల్ పడయ నిల్చి చూచెదన్,

భజనల్ నినున్ దలఁచి భక్తిఁ జేసెదన్,

సుజనాళిఁ గాచు సుభశోబితా శివా!

 

90. ఓం పాశవిమోచకాయ నమః. 90

౨౬౨. మదనోద్ధురా౪౧౮ఉత్సుకా.  ..  భ భ ర.

*పాశవిమోచక!* శంకరా!

ధీశులఁ గావుమ ప్రేమతో,

దేశపు రక్షణ చేయుమా,

యాశలు తీర్చుమ శ్రీశివా!

 

91. ఓం మృడాయ నమః.

౨౬౩.మధుమల్లీ.  ..  స భ ర.

*మృడ!* నీవే కరుణించుచున్,

కడకెల్లన్ ననుఁ గావుమా,

విడ నిన్నున్ వర ముక్తికై,

యొదయుండా వరదా! శివా!

 

92. ఓం పశుపతయే నమః.

౨౬౬. మనహరణ.  ..  న స ర ర ర.  యతి ౭.

*పశుపతి!* సదా భక్తితోఁ గొల్వనీ, సాంబుఁడా!

పశుగుణ హరా! భక్తమందారమా! శ్రీకరా!

నిశలు బవళుల్  నీదు నామంబునే నామదిన్,

కుశల మొసగన్ గూర్మితో జూతువే శ్రీ శివా!

 

93. ఓం దేవాయ నమః.

౨౭౧. మయూరవదనా.  ..  భ జ జ భ ర.  యతి ౯.

*దేవ!* గిరిజాపతి! ధాత్రినేలెడి శంకరా!

సేవలను గైకొను భాసితాంగుఁడ! నన్ మదిన్

బ్రోవగను రమ్మనితిన్, బురాణమహోజ్వలా!

జీవమననీవె, గణించి, కావుము, నా శివా!

 

94. ఓం మహాదేవాయ నమః.

౨౯౬.మోహన.  ..  య ర స ర స లగ.  యతి ౧౦.

*మహాదేవా!* సదాశివ! సాంబా! హరా! జయశంకరా!

మహోదాత్తా! సుధార్ణవ! క్షేమంబునీయగ రావయా!

మహాత్మా! నాకృతిన్ గృప సమ్మాన్యుఁడా! కొనుమా భవా!

మహాత్ముల్పాఠకుల్, ధరఁ బ్రేమన్ వెలుంగుత శ్రీ శివా!

 

95. ఓం అవ్యయాయ నమః.

౨౮౦.మానవతి.  ..  భ త య లగ.  యతి ౬.

*అవ్యయ!* నీ మాయ నెఱుంగన్, భవా!

భవ్యుఁడ నీ శోభ మదిన్ గాంచితిన్,

సవ్యముగా నీ నయ మార్గంబు నే

భవ్యుఁడ! చూపింపవ దేవా శివా!

 

96. ఓం హరయే నమః.

౨౮౨.మాయావినీ.  ..  స త గ.

*హర!* సాంబుండా! భవా!

పరమేశుండా! హరా!

వరదా నీవే ననున్

కరుణాంభోధీ! శివా!

 

97. ఓం పూషదంతభిదే నమః.

౨౮౭.ముకుళిత కళికావలీ.  ..  ర న న ర.  యతి ౮.

*పూషదంతభిద!* నిపుణతన్ సదా

భాషణంబునఁ గనఁబడఁ జేయుచున్,

వేషభాషణల సువిదితుండవై

ధ్యాసగొల్పుమయ, ముదముతో శివా!

 

 

98. ఓం అవ్యగ్రాయ నమః.

౩౦౫.రాజలక్ష్మి.  .. మ ర త త గ.  యతి ౮.

*అవ్యగ్రా!* జ్ఞాన దానం బాత్మ కానంద మౌన్,

సువ్యక్తంబౌచు నీదౌ శోభ కన్పించునే,

భవ్యంబౌ ముక్తి సాధింపన్ సుసాధ్యంబగున్,

దివ్యా!నీ తేజమే ఖ్యాతిన్ గడించున్ శివా!

 

99. ఓం దక్షాధ్వర హరాయ నమః .

౩౧౮. లాలసా.  ..  త న ర ర ర ర.  యతి ౧౦.

*దక్షాధ్వర హర!* సాంబుఁడా! ధాత్రినే కావ రారా హరా!

శిక్షల్ దురితులకేనయా, క్షేమ మీయంగ రా మంచినే

రక్షించు జనులకున్ సదా, ప్రాణ మీవే కదావారికిన్,

దక్షుండ! కృపను నన్ గనన్ ధర్మమై కావగా రా శివా!

 

100.ఓం హరాయ నమః. 100

౩౧౫.లలితం.  ..  న న మ ర.  యతి ౮.

*హర!* నినుఁ గని, మోహంబున్ వీడెదన్,

గరుణఁ గనుమ, చిద్గణ్యాకారుఁడా!

మొరలు వినర నా మోహాంధాపహా!

శరణమొసగుమా శాంతుండా! శివా!

 

 

101.ఓం భగనేత్రభిదే నమః.

౩౩౯.వినందినీ.  ..  స స స స లగ.  యతి ౯.

*భగనేత్రభిదా!*వరభావములన్ మదిన్,

సుగుణాకర సుందర! శోభిలఁ గొల్పరా,

నిగమాంతుఁడ! నీ కృప నేఁ గనినన్ వరం

బది నా కగునయ్య మహా శివుఁడా! శివా!

 

 102.ఓం అవ్యక్తాయ నమః.

౩౩౬.విద్యుల్లత.  ..  త ర మ జ గ.  యతి ౮.

*అవ్యక్త!* తేజమా! నీ వానందరూపివే,

ప్రవ్యక్తమై మదిన్ సద్భాసా వెలుంగుమా,

సువ్యక్తమై కృతిన్ నీశోభాళి చూపరా,

నీ వ్యక్తినౌ ననున్ మన్నింపంగనౌ శివా!

 

103.ఓం సహస్రాక్షాయ నమః.

౩౫౬.విహాతా.  ..  య య లగ.

*సహస్రాక్ష!* రావేమయా!

యహమ్మున్ విడంజేయగా,

మహిన్ గావగానెంచుచున్,

స్పృహన్గొల్పగా నో శివా!

 

104.ఓం సహస్రపాదే నమః.

౩౯౧.సహేలికా.  ..  జ భ ర.

*సహస్రపాద !* దయామయా!

మహత్వమున్ గనఁ జేయవా,

మహీధరాత్మజ సన్నుతా!

మహిన్ ననున్ గను శ్రీ శివా!

 

105.ఓం పవర్గప్రదాయ నమః.

౪౦౧.సీధుః.  ..  స భ ర లగ.

*పవర్గప్రద!* కావరవయా,

యపమార్గంబును పాపవేమయా?

జపముల్ చేసెడి సాధకాళినే

ప్రపవై కావుమ నిర్మలా శివా!

 

 

106.ఓం అనంతాయ నమః.

౪౩౩.హాసాస్య.  ..  జ ర భ ర.  యతి ౭.

*అనంత!*యీశ్వరా! హారతి నందరా,

మనంబు లోన నేమంబున నుందరా,

ఘనంబుగా కృతిన్ గల్గితి వీవెరా,

యనాథనాథుఁడా! సాంబుఁడ! శ్రీ శివా!

 

107.ఓం తారకాయ నమః.

౪౨౪.స్విన్నశరీరం.  ..  భ త త త గ.  యతి ౮.

*తారక!* నాపైన నీదైన చూపుల్ పడన్

స్మేరముఖాంభోజ! భాసింతు నే నిత్యమున్,

భారముగానయ్య, నాభారమీదేనుగా,

తీరముజేర్చంగ రా, దీనబంధూ శివా!

 

108.ఓం పరమేశ్వరాయ నమః. 108

౪౨౦.సౌరభీ.  ..  స జ య ర లగ.  యతి ౧౦.

*పరమేశ్వరా!* జయమౌన్ శ్రీ పద్యవాణికిన్,

నిరపాయమౌన్ భవ నిన్ ధ్యానించు వారికిన్,

పరమాత్మలోఁ గలియున్, సద్భక్తిపూర్ణులున్,

వరముక్తులౌన్ శుభముల్ దేవా! భవా! శివా!


 శానే చింతాన్వయ రామకృష్ణుఁడనయా నీ పేర్లు పద్యాదిలో

నే చిత్రంబుగ పెక్కువృత్తములలో నిర్మించితిన్ నిల్పి, నీ

వే చిద్రూపుఁడ! స్వీకరింపు మిది, నా విశ్వాసమున్ నిల్పుమా,

యీ చిత్రంబగు గ్రంథ పాఠకుల నీవే కాచి రక్షించుమా.

శ్రీమన్మంగళసాంబుఁడా! శుభద! నీ శ్రీమంతమౌ నామముల్

శ్రీమంతంబుగ పద్యపాదములలోఁ జెల్వొంద నాదిన్, గృతిన్

ధీమంతుల్ గన పెక్కు ఛందములలో దీపింప నే వ్రాసితిం

బ్రేమన్ గైకొనుమీవునా కృతిని స్వామీ మంగళాకారుఁడా!

ఇతి శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణమ్ ॥

జైహింద్.

౨౫.ఇంద్రవంశ.  ..  త త జ రయతి ౮.

*కైలాసవాసా!*  జయ కాంక్ష నీవెరా,

నాలోననీవుండి, యనారతంబు నన్

లోలోన మేల్గొల్పి, సులోచనాబ్జమున్

మేలొంద విప్పింతువమేయుఁడా! శివా!

౪౪.కనకకామినీ.  ..  జ త స లగ.  యతి ౬.

*కపాలి!* నన్నున్ గరుణఁ జూడుమా,

ప్రపూజ్యదేవా! భవహరా! హరా!

యపాయదూరా! హరిసుపూజ్యుఁడా!

కృపాంతరంగా! ప్రియ భవా! శివా!

౧౫౫.నాభసమ్.  ..  జ జ స లగయతి ౬.

*గిరిప్రియ!* రాగిని, వరముక్తికై,

పరాత్పర! నీపయిని భక్తినే,

నిరంతరమున్ నిలువనిమ్మయా,

వరంబది నీవ కద, శ్రీశివా!


Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.