గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

29, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

వినయశ,సన్నయ,యశోవిరాజి,గుణవరీ,సునయనా,అభయా,చరితనిలు,ప్రభవా,వరగుణి,సృజనేశ,.గర్భ"-శశినయన"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
వినయశ,సన్నయ,యశోవిరాజి,గుణవరీ,సునయనా,అభయా,చరితనిలు,ప్రభవా,వరగుణి,సృజనేశ,.గర్భ"-శశినయన"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
               
"-శశినయన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.స.స.న.య.న.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
పతి,గతి,యుతి,మతినిం!ప్రభవాదుల సృజనేశా!భవ హర సాంబ శివా?
సతి,సుత,యుత,జగతిం!సబబౌనటు మననిమ్మా!జవమున శుభగాలన్!
అతులిత గుణ వరదా!అభయంబిడు మనసారా!అవగతమవ దేవా!
భృతి నిడ మదిగొల్తుం!విభవంబుల వెలుగీవై!వివరిత గుణ సాంద్రా!

ప్రభవాదులు=రభవాదిగా, గల తెలుగు వత్సరములు,పుట్టుకలు.
 సృజనేశా=సృష్షికి ప్రభువా, సబబగునటు=సరియగునట్లు,
జవమున=సత్తువతో,అవగతమవ=అర్ధమగునటుల,బోధపడునట్లు,

1,గర్భగత"-వినయశ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.స.గణములు.వృ.సం.256.ప్రాసగలదు.
పతి,గతి,యుతి,  మతినిన్!
సతి,సుత,యుత,జగతిన్!
అతులిత గుణ వరదా!
భృతి నిడ,మది గొుతున్!!

2.గర్భగత"-సన్నయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.న.య.గణములు.వృ.సం.124.ప్రాసగలదు.
ప్రభ వాదుల సృజ నేశా!
సబబౌ!నటుమన నిమ్మా!
అభయంబిడు మనసారా!
విభవంబుల వెలుగీవై!

3.గర్భగత"-యశోవిరాజి"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.న.గగ.గణములు.వృ.సం.64.ప్రాసగలదు.
భవ హర సాంబ శివా!
జవమున శుభగాలన్!
అవగతమవ!దైవం!
వివరిత గుణసాంద్రా!

4.గర్భగత"-గుణవరీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.న.స.స.న.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పతి,గతి,యుతి,మతినిం!ప్రభవాదుల సృజనేశా!
సతి,సుతయుత గతినిం!సబబౌనటు మననిమ్మా!
అతులిత గుణ వరదా!అభయంబిడు మనసారా!
భృతినిడ మది గొలుతుం!విభవంబుల వెలు గీవై!

5.గర్భగత"-సునయనా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.య.న.న.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రభవాదుల సృజనేశా!భవ హరసాంబశివవా!
సబబౌనటు మన నిమ్మా!జవమున శుభగాలన్!
అభయంబిడు మనసారా!అవగతమవ దైవమ్!
విభవం బుల వెలు గీవై!వివరిత గుణ సాంద్రా!

6.గర్భగత"-అభయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.య.న.న.త.న.న.లగ.గణములు.యతులు.10,18,
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రభవాదుల సృజనేశా!భవ.హర.సాంబశివా!పతి,గతి,యుతి,మతినిన్!
సబబౌనటు మననిమ్మా!జవమున శుభగాలం?సతి,సుత,యుత గతినిన్!
అభయంబిడు మనసారా!అవగత మవ దైవం!అతులిత గుణ వరదా!
విభవంబుల వెలు గీవై!వివరిత గుణ సాంద్రా!భృతినిడ మది గొలుతున్!

7.గర్భగత"-చరితనిలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.త.న.న.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
భవ,హర,సాంబశివా!పతి,గతి,యుతి,మతినిన్!!
జవమున శుభగాలం!సతి,సుత,యుత,గతినిన్!
అవగత  మవ దైవం!అతులిత గుణ వరదా!
వివరిత గుణసాంద్రా!భృతి నిడ మది గొలుతున్!

8.గర్భగత"-ప్రభవా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.త.న.న.జ.త.న.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
భవహర సాంబశివా!పతి,గతి,యుతి,మతినిం!ప్రభవాదుల సృజనేశా!
జవమున శుభగాలం!సతి,సుత,యుత,గతినిం!సబబౌనటు మననిమ్మా!
అవగత మవ దైవం!అతులిత గుణ వరదా!అభయంబిడు మనసారా!
వివరిత గుణ సాంద్రా!భృతినిడ మది గొలుతుం!విభవంబులు వెలుగీవై!

9.గర్భగత"-వరగుణి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.న.య.న.న.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రభవాదుల సృజనేశా!పతి,గతి,యుతి,మతినిన్?
సబబౌనటు మననిమ్మా?సతి,సుత,యుత,గతినిన్!
అభయంబిడు మనసారా!అతులిత గుణ వరదా!
విభవంబుల వెలుగీవై!భృతి నిడ మది గొలుతున్!

10,గర్భగత"-సృజనేశా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.న.య.న.న.స.న.న.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ప్రభవాదుల సృజనేశా!పతి,గతి,యుతి,మతినిం?భవ హర సాంబశివా!
సబబౌనటు మననిమ్మా!సతి,సుత,యుతి,గతినిం!జవమున శుభగాలన్?
అభయంబిడు మనసారా!అతులిత గుణ వరదా!అవగత మవ!దేవా!
విభవంబుల వెలు గీవై!భృతినిడ మది గొలుతుం!వివరిత గుణ సాంద్రా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అన్ని వృత్తములు అలరారు చున్నవి. శ్రీ వల్లభవఝుల వారికి ప్రణామములు / శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.