గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

మత్తరజినీద్వయ,సమాశ్రీ,వసుగంధి.సుగంధినీ,రజినీకరప్రియద్వయ,కల్పద్రుమద్వయ,యతిర్నవసుగంధి,కొంగుబంగరు,గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీద్వయ,సమాశ్రీ,వసుగంధి.సుగంధినీ,రజినీకరప్రియద్వయ,కల్పద్రుమద్వయ,యతిర్నవసుగంధి,కొంగుబంగరు,గర్భ"-గిరివరదమ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                             

-"గిరివరదమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిం!నీమ,నిష్ట,భ్రష్టు  పర్చు!నేవగింత్రు భావి సంతతుల్!భావి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా!సామ సౌష్టవంబు మాపు!చావు దెబ్బ నందు                                                                                                 శీలమున్!
భూత కర్మ నామమాత్రమౌ!భూమి కంపనంబు నొప్పు!పోవు గాదె?గౌరవంబిలన్!
                                                                                             
చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే!సీమ లెల్ల నీట మున్గు!జీవ నాడి కుంచితంబగున్?

భావము:-నీతిని వీడి వినుకలిబట్టి,యిక్కలి కాలమున నిచ్చేతీర్పులు,
నీమ,నిష్టలను భ్రష్టు పరచును!భావి సంతతుల జన్మ కారకులను తెలిసి
కోలేక,నేవగింతురు.జాతికే తీరని మచ్చ తెచ్చి పెట్టును.కులములు సంకర
మౌను.సామ్యతా సౌష్టవము పూర్తిగా మాపి వేయును.శీలము చావుదెబ్బ
తినును.కర్మజీవులు చేయుకర్మ నామ మాత్రముగా నిల్చును.భూమాత
ఈ ,దురాగతాలకు తట్టుకో లేక కంపించును.(భూకంపము లేర్పడును).
భూమియందు గౌరము పోవును.చేష్టలు కోర్కె లతిశయించును.సమస్త
సీమలు నీట మున్గును.(ప్రళయములేర్పడును).జీవన ప్రమాణము కుంచిత మౌను.గతి కోరని మితి మీరు నూహ,విననాశ హేతువగును.

1.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృసం.171.ప్రాసగలదు.
1.నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిన్!          2.నేవగింత్రు భావి సంతతుల్!
   జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా!          చావుదెబ్బ నందు శీలమున్?
   భూత కర్మ నామమాత్ర మౌ!        పోవుగాదె?గౌరవంబిలన్!
   చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే!            జీవనాడి కుంచితం బగున్?

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
నీమ,నిష్ట, భ్రష్టు పర్చు!
సామ సౌష్టవంబు మాపు!
భూమి కంపనంబు నొప్పు?
సీమ లెల్ల నీట మున్గు!

3.గర్భగత"-వసుగంధి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిం?నీమ,నిష్ట భ్రష్టు పర్చు!
జాతి మచ్చ తెచ్చిపెట్టుగా!సామ సౌష్టవంబు మాపు!
భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?భూమి కంపనంబు నొప్పు!
చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే!  సీమ లెల్ల నీట మున్గు!

4.గర్భగత"--సుగంధినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీమ,నిష్ట,భ్రష్టు,పర్చు!నేవగింత్రు భావి సంతతుల్?
సామ సౌష్టవంబు మాపు!చావు దెబ్బనందు శీలమున్?
భూమికంపనంబు నొప్పు!పోవుగాదె?గౌరవంబిలన్!
సీమ లెల్ల నీట మున్గు!జీవనాడి!కుంచితంబగున్?

5.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తద్వయం".
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
నేవగింత్రు భావి సంతతుల్!నీతి లేని తీర్పు లిక్కలిన్?
చావుదెబ్బ నందు శీలముం?జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా!
పోవుగాదె?గౌరవం బిలం!భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?
జీవనాడి కుంచితంబగుం?చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే?
2.
నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిం!నేవగింత్రు? భావి సంతతుల్?
జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా!చావుదెబ్బ నందు శీలమున్?
భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?పోవుగాదె?గౌరవంబిలన్!
చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే? జీవనాడి కుంచితంబగున్?

6.గర్భగత.లఘ్వంత"-కల్పద్రుమ"ద్వయం.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
నేవగింత్రు భావి సంతతుల్?నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిం?నీమ,నిష్ట,భ్రష్టు పర్చు!
చావుదెబ్బ నందు శీలముం?జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా!సామసౌష్టవంబు
                                                                                                 మాపు!
పోవుగాదె?గౌరవంబిలం?భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?భూమి కంపనంబునొప్పు!
                                                                                             
జీవ నాడి  కుంచితం బగుం?చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే! సీమ లెల్ల?నీటముల్గు!
                                                                                           
2.
నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిం? నేవగింత్రు భావి సంతతుల్!నీమ నిష్ట,భ్రష్టు పర్చు!
జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా!చావుదెబ్బ నందు శీలముం!సామ సౌష్టవంబు
                                                                                                 మాపు!
భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?పోవు గాదె?గౌరవంబిలం? భూమి కంపనంబునొప్పు!
                                                                                               
చేత నాలు నిచ్ఛ మీరులే! జీవ నాడి కుంచితం  బగుం?    సీమ లెల్ల నీటముల్గు!
                                                                                             

7.గర్భగత"-యతిర్నవసుగంధినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీమ,నిష్ట,భ్రష్టు,పర్చు!నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిన్?
సామ సౌష్టవంబు మాపు!జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా?
భూమి కంపనంబు నొప్పు?భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?
సీమ  లెల్ల నీట ముల్గు! చేత నాలు  నిచ్ఛ   మీరులే?

8.గర్భగత"-కొంగు బంగరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీమ నిష్ట భ్రష్టు పర్చు!నీతిలేని తీర్పు లిక్కలిం?నేవగింత్రు భావి సంతతుల్?
సామ సౌష్టవంబు మాపు!జాతి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుగా?చావు దెబ్బ నందు  శీలమున్?
                                                                                         
భూమి కంపనంబు నొప్పు?భూత కర్మ నామ మాత్రమౌ?పోవుగాదె? గౌరవం బిలన్?
                                                                                           
సీమ లెల్ల నీట ముల్గు!చేతనాలు నిచ్ఛ మీరులే?జీవనాడి కుంచితం  బగున్?
                                                                                       
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
సరస్వతీ పుత్రులకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.