గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

గతికా,రక్ణణ,తృప్తిద,తయనాతస,మర్మాలయ,మానరె,లోకమేలు,క్రియాశీల,దాసోహం,గర్భ"-శుభాంగిర"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
గతికా,రక్ణణ,తృప్తిద,తయనాతస,మర్మాలయ,మానరె,లోకమేలు,క్రియాశీల,దాసోహం,గర్భ
"-శుభాంగిర"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                   

"-శుభాంగిర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.త.య.ర.త.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధనమె!లోక మేలుచుండ?ధర్మానికి తావేదిల?దాసోహమ్మనక తప్పునా?
మనుత బీద నెంతు రొక్కొ?మర్మంబుల పుట్టే గద! మాసె న్లే,  శుభగమంబులున్?                                            
కనగ నౌనె?శీల రక్ష!కర్మంబది భ్రష్టాయెను!గాసిల్లం దగిన మూర్ఖమౌ?
జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!చర్మాంబరధారీ!శివ!శాసించవె?శుభగమంబవన్?

1గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
ధనమె!లోక మేలుచుండ?
మనుత బీద నెంతు రొక్కొ?
కనగ నౌనె?శీల రక్ష!
జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!

2.గర్భగత"-రక్షణ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.య.లల.గణములు.వృ.సం.205.ప్రాసగలదు.
ధర్మానికి తావేదిల?
మర్మంబుల పుట్టే గద!
కర్మంబది భ్రష్టాయెను!
చర్మాంబరధారీ!శివ!

3.గర్భగత"-తృప్తిద"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.న.ర.గణములు.వృ.సం.185.ప్రాసగలదు.
దాసోహమ్మనక తప్పునా?
మాసెన్లే?శుభగమంబులున్!
గాసిల్లం దగిన మూర్ఖమౌ?
శాసించవె?శుభగమంబవన్!

4.గర్భగత"-నరజత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.త.య.లల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధనమె!లోక మేలుచుండ?ధర్మానికి తావేదిల?
మనుత బీద నెంతు రొక్కొ?మర్మంబుల పుట్టేగద?
కనగ నౌనె?శీల రక్ష! కర్మంబది భ్రష్టాయెను!
జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!చర్మాంబర ధారీ!శివ!

5.గర్భగత"-తయసా తస"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.య.స.త.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధర్మానికి తా వేదిల?దాసోహమ్మనక తప్పునా?
మర్మంబుల పుట్టేగద?మాసెన్లే?శుభ గమంబవన్?
కర్మంబది భ్రష్టాయెను!గాసిల్లం దగిన మూర్ఖమౌ?
చర్మాంబర ధారీ!శివ!శాసించవె?శుభగమంబవన్?

6.గర్భగత,లఘ్వంత"-మర్మాలయ"-.
ఉత్కృతిఛందము.త.య.స.త.స.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధర్మానికి తావేదిల?దాసోహమ్మనక తప్పునా?ధనమె!లోక మేలుచుండ?
మర్మంబుల పుట్టే గద?మాసెన్లే?శుభ గమంబవం!మనుత బీద. నెంతురొక్కొ?                                                     కర్మంబది భ్రష్టాయెను! గాసిల్లం దగిన మూర్ఖమౌౌ?కనగ నౌనె? శీల రక్ష!
చర్మాంబరధారీ!శివ!శాసించవె?శుభగమంబవం?జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!

7.గర్భగత"-మానరె"-వృత్తము.
ధృతిచందము.మ.న.ర.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాసోహమ్మనక తప్పునా?ధనమె!లోక మేలుచుండ?
మాసెన్న్లే? శుభగమంబులుం!మనుత బీద నెంతు రొక్కొ?
గాసిల్లం దగిన మూర్ఖమౌ? కనగ నౌనె?శీల రక్ష!
శాసించవె? శుభ గమంబవం?జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!

8.గర్భగత"-లఘ్వంత"-లోకమేలు.
ఉత్కృతిఛందము.మ.న.ర.న.ర.జ.త.య.లల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాసోహమ్మనక తప్పునా?ధనమె!లోక మేలుచుండ?ధర్మానికి తావేదిల?
మాసెన్లే? శుభంబులుం!మనుత,బీద నెంతు రొక్కొ?మర్మంబుల పుట్టే గద?                                                         గాసిల్లందగిన మూర్ఖమౌ? కనగ నౌనె!శీల రక్ష!కర్మంబది భ్రష్టాయెను!
శాసించవె? శుభగమంబవం?జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!చర్మాంబరధారీ!శివ!

9,గర్భగత"-క్రియాశీల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.య.న.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధర్మానికి తావేదిల?ధనమె!లోక మేలుచుండ?
మర్మంబుల పుట్టే గద?మనుత బీద నెంతు రొక్కొ?
కర్మం బది భ్రష్టాయెను! కనగ నౌనె? శీల రక్ష!
చర్మాంబర ధారీ! శివ! జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!

10,గర్భగత"-దాసోహం"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.య.న.స.జ.ర.త.న.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధర్మానికి తావేదిల?ధనమె!లోక మేలుచుండ?దాసోహమ్మనక తప్పునా?
మర్మంబుల పుట్టేగద?మనుత బీద నెంతు రొక్కొ?మాసెన్లే?శుభ గమంబులున్!
కర్మం బది భ్రష్టా యెను!కనగ నౌనె?శీల రక్ష!గాసిల్లం దగిన మూర్ఖమౌ?
చర్మాంబరధారీ!శివ!జనని మెచ్చ తీర్చి దిద్దు!శాసించవె?శుభగమంబవన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
సరస్వతీ పుత్రులకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.