గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

మత్యరజినీ,అనఘా,రనరా,రజరోన్నర,మగంటిమి,ఘనతెంచు,గగనమాయె,సరిదారి,రేపటూహ,హానిచర్య,గర్భ"-పూతకీర్తి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మత్యరజినీ,అనఘా,రనరా,రజరోన్నర,మగంటిమి,ఘనతెంచు,గగనమాయె,సరిదారి,రేపటూహ,హానిచర్య,గర్భ"-పూతకీర్తి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                 
"-పూతకీర్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.య.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సాటివారి హాని చర్యలం!జగడమాడు తీరునం?జాతి బట్టి ఘనతెంచితే!
కాటికూడు భుక్త మేలరా?గగనమాయె!నీతిలం?ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెన్?
మాట చేత పొంతనేదిలం?మగతనంపు మృగ్యతం!మాతనైన హతమార్తురే?
భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే!పొగలు గ్రమ్మె మంచికిం!పూతజిక్కె,భువి కీర్తులున్!                                                                                            
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
సాటివారి హాని చర్యలన్!
కాటికూడు భుక్త మేలరా?
మాట చేత పొంత నేదిలన్?
భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే!

2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.ప్రాసగలదు.
జగడమాడు తీరునన్?
గగన మాయె!నీతిలన్?
మగతనంపు మృగ్యతన్!
పొగలు గ్రమ్మె మంచికిన్!

3.గర్భగత"-రనరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.ర.గణములు.వృ.సం.187.ప్రాసగలదు.
జాతిబట్టి ఘన తెంచితే?
ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెన్!
మాత నైన హతమార్తురే!
పూత జిక్కె భువి కీర్తులన్!

4.గర్భగత"-రజరోన్నర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సాటివారి హాని చర్యలం!జగడమాడు తీరునన్?
కాటి కూడు భుక్త మేలరా?గగనమాయె!నీతిలన్?
మాట చేత పొంత నేదిలం?మగతనంపు మృగ్యతన్!
భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే?పొగలు గ్రమ్మె మంచికిన్!

5.గర్భగత"-మగంటిమి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.స.లగ.గణములు.యతి.9,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగడమాడు తీరునం?జాతిబట్టి ఘన తెంచితే?
గగనమాయె!నీతిలం?ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెన్?
మగతనంపు మృగ్యతం!మాత నైన హతమార్తురే!
పొగలు గ్రమ్మె మంచికిం!పూత జిక్కె భువి కీర్తులున్!

6.గర్భగత"-ఘనతెంచు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగడమాడు తీరునం?జాతిబట్టి ఘనతెంచితే?సాటివారి హానిచర్యలన్!
గగనమాయె!నీతిలం?ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెం?కాటికూడు భుక్త మేలరా?
మగతనంపు మృగ్యతం!మాతనైన హతమార్తురే!మాట చేత,పొంతనేదిలన్?
పొగలు గ్రమ్మె మంచికిం!పూతజిక్కె భువి కీర్తులుం!భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే?                                                
7.గర్భగత"-గగనమాయె"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జాతిబట్టి ఘన తెంచితే?సాటివారి హాని చర్యలన్!
ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెం?కాటికూడు భుక్త మేలరా?
మాతనైన హతమార్తురే!మాట,చేత పొంత నేదిలన్?
పూత జిక్కె!భువి కీర్తులుం!భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే?

8.గర్భగత"-సరిదారివృత్త్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.ర.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
జాతిబట్టి ఘనతెంచితే?సాటివారి హాని చర్యలం!జగడమాడు తీరునన్?
ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెం?కాటికూడు భుక్త మేలరా?గగనమాయె!నీతిలన్?
మాతనైన హతమార్తురే?మాటచేత పొంతనేదిలం?మగతనంపు మృగ్యతన్?
పూతజిక్కె!భువికీర్తులుం!భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే?పొగలు గ్రమ్మె! మంచికిన్?                                                                  
9,గర్భగత"-రేపటూహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగడమాడు తీరునం?సాటివారి హాని చర్యలన్!
గగనమాయె!నీతిలం?కాటికూడు భుక్త మేలరా?
మగతనంపు మృగ్యతం?మాట చేత పొంత నేదిలన్?
పొగలు క్రమ్మె మంచికిం?భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే?

10,గర్భగత"-హానిచర్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.ర.య.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రాసనీమముగలదు.
జగడమాడు తీరునం?సాటివారి హాని చర్యలం!జాతిబట్టి ఘనతెంచితే?
గగనమాయె నీతిలం?కాటికూడు భుక్త మేలరా?ఘాతుకాళి ప్రభ పెచ్చయెన్?
మగతనంపు మృగ్యతం?మాట చేత పొంతనేదిలం?మాతనైన హతమార్తురే?
పొగలు క్రమ్మె మంచికిం?భూటకంపు స్వేచ్ఛ మోసమే?పూత జిక్కె భువి
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
" కాటి కూడు భుక్తము , గగనమాయె నీతి , పొగలు గ్రమ్మె మంచి, భూటకంపు స్వేచ్చ " ఇలా చక్కని నిజమైన నిజాలతో అన్ని వృత్తములు అద్భుతముగా నున్నవి. ధన్య వాదములు. మా కందించిన శ్రీ చింతా సోదరులు అభినంద నీయులు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.