గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

సమాశ్రీ,గతికా,మత్తరజినీ, నెడదనిడు, నీతిగా,జ్ఞానజీవ,రజోరంజిత, అమలకీర్తి,సమాశ్రి,కీర్తిగామినీ,గర్భ"-శోధకా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పలనరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
సమాశ్రీ,గతికా,మత్తరజినీ, నెడదనిడు, నీతిగా,జ్ఞానజీవ,రజోరంజిత, అమలకీర్తి,సమాశ్రి,కీర్తిగామినీ,గర్భ"-శోధకా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పలనరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                   
"-శోధకా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.స.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిలేని లోకమందు!నిజము లేదదెంచి చూడ!నీవె గావరావె?దైవమా!
భూతికోరి ప్రాకులాడి!భుజ బలాన ఛండు లౌచు!భూవరాలు మాపుచుండిరే!
స్వాతిచిన్కు తోయమట్లు!సజల దూరమెంచరైరి!సావధాన మేది?వీరికిన్!
చేతి కంద నట్టి తీరు! సృజన శీల మేది? చూడ! శ్రీ  వరాశి  వేంకటేశ్వరా!

1.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
నీతి లేని!లోకమందు!
భూతి కోరి!ప్రాకులాడి!
స్వాతి చిన్కు తోయ మట్లు?
చేతి కంద నట్టి  తీరు!

2.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.364.ప్రాసగలదు.
నిజము లేదదెంచి చూడ!
భుజబలాన ఛండులౌచు!
సజల దూర మెంచరైరి!
సృజన శీలమేది?చూడ!

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
నీవె!గావ రావె?దైవమా!
భూవరాలు!మాపు చుండిరే?
సావధాన మేది?వీరికిన్!
శ్రీ వరాశి! వేంకటేశ్వరా!

4.గర్భగత"-నెడదనిడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీతిలేని లోకమందు!నిజములే దదెంచి చూడ!
భూతిగోరి ప్రాకులాడి!భుజబలాన ఛండులౌచు!
స్వాతి చిన్కు తోయమట్లు!సజల దూరమెంచరైరి?
చేతికందనట్టి తీరు!సృజన శీలమేది?చూడ!

5.గర్భగత"నీతిగా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిజము లేదదెంచిచూడ!నీవె!కావ రావె?దైవమా!
భుజబలాన ఛండులౌచు!భూ వరాలు మాపుచుండిరే?
సజలదూర మెంచరైరి?సావధానమేది?వీరికిన్!
సృజన శీల మేది?చూడ!శ్రీవరాశి వేంకటేశ్వరా!

6.గర్భగత"-జ్ఞానజీవ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిజములే దదెంచి చూడ!నీవె!గావరావె?దైవమా!నీతిలేని?లోకమందు!
భుజబలాన ఛండు లౌచు!భూవరాలు మాపుచుండిరే,భూతికోరి ప్రాకులాడి!
సజలదూర మెంచరైరి?సావధాన మేది?వీరికిం!స్వాతిచిన్కు తోయమట్లు?
సృజన శీల మేది?చూడ! శ్రీవరాశి! వేంకటేశ్వరా!చేతి కంది నట్టి తీరు!

7.గర్భగత"-రజోరంజిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీవె!గావరావె?దైవమా!నీతిలేనిలోకమమందు!
భూవరాలు మాపుచుండిరే?భూతికోరి ప్రాకులాడి!
సావధానమేది?వీరికిం! స్వాతి చిన్కు తోయ మట్లు?
శ్రీ వరాశి!వేంకటేశ్వరా!చేతి కంది నట్టి తీరు!

8,గర్భగతలఘ్వంత"అమలకీర్తి"-.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నీవె!గావరావె?దైవమా!నీతిలేని!లోకమందు!నిజములే దదెంచి చూడ?
భూవరాలు మాపు చుండిరే?భూతికోరి ప్రాకులాడి!భుజబలాన ఛండు లౌచు!
సావధానమేది?వీరికిం!స్వాతిచిన్కు తోయమట్లు?సజలదూర మెంచరైరి?
శ్రీవరాశి! వేంకటేశ్వరా! చేతి కంది నట్టి తీరు!సృజన శీల మేది?చూడ!

9,గర్భగత"-సమాశ్రి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిజములే దదెంచి చూడ?నీతిలేని!లోకమందు!
భుజబలాన ఛండులౌచు!భూతికోరి ప్రాకులాడి!
సజలదూర మెంచరైరి?స్వాతి చిన్కు తోయమట్లు?
సృజన శీల  మేది?చూడ!చేతి కంది నట్టి తీరు!

10,గర్భగత"-కీర్తిగామినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
నిజము లే దదెంచి చూడ?నీతిలేని!లోకమందు!నీవె!కావ!రావె!దైవమా!
భుజబలాన ఛండులౌచు!భూతికోరి!ప్రాకులాడి!భూవరాలు మాపుచుండిరే?
సజలదూర మెంచైరి?స్వాతిచిన్కు తోయ మట్లు?సావధాన మేది?వీరికిన్?
సృజన శీల మేది?చూడ!చేతి కంది నట్టి తీరు! శ్రీ వరాశి వేంక టేశ్వరా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
" నీతిలేని లోకమందు
భూతి కోరి ప్రాకులాడి "
అలతి అలతి పదములతో , వివిధ వృత్తములలో స్వాతి ముత్య మంటి పద్యములను అందించి నందుకు శ్రీ వల్లభవఝుల వారికి ధ్యవాదములు . శ్రీ చింతా సోదరులకు అభినందనలు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.