గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, జూన్ 2018, గురువారం

చిత్రగర్భకవితావతంశులు,గౌరవశ్రీ!చింతారామకృష్ణవరేణ్య!విరచిత"శ్రీమన్నారాయణ శతకము"-పై నూతన ఛందోగర్భ కవితాసుమపారిజాతము.

జైశ్రీరామ్.
చిత్రగర్భకవితావతంశులు,గౌరవశ్రీ!చింతారామకృష్ణవరేణ్య!విరచిత"శ్రీమన్నారాయణ శతకము"-పై నూతన ఛందోగర్భ కవితాసుమపారిజాతము.నర్తన,మనోరమ,సుభిక్ష,దదామీతి,వర్ఛశ్వినీ,సంస్తుత్య,హేతుభూత,చిదానంద, సమ్మోదినీ,ముక్తిహేతు,గర్భ-"జన్మధన్య"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"  జన్మధన్య-వృత్తము."
ఉత్కృతి ఛందము. మ.భ.స.మ.య.య.త.ర.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం?చిదానంద!సమ్మోదమౌ!జీవన్ముక్తిహేతు!భూతమౌ
మా' మాధుర్యంబగు!మహిమన్!మదార్తిం దొలగించుగా! మావద్దివ్యసంస్తుతిం జనున్!
రామా!  మీదౌ! శతక"  మిలం!  రథారోహణంబౌ, ఘనా! ప్రావర్ఛశ్వులం! వెలుంగిడున్!
దామంబౌదివ్యు! గళముం! దదామీతి "మోక్షంబనం? తావజ్జన్మ! ధన్యతం గనెన్!

భావము:-శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణము మనస్సున కానంద మొసగును.
జీవన్ముక్తికి హేతుభూతమదియే. ఈశతకము శ్రీమన్మహాలక్ష్మిమహిమచే
మాథుర్యము సంతరించుకొనును. నాయొక్క యనగా ఆత్మాకమైన(ఆత్మగల
ప్రతీజీవికి) కష్టములను తొలగించును కదా! లక్ష్మీప్రదమైన, మనోహరమైన
స్తుతితోనలరారును.రామా! శ్రీయుతులురామకృష్ణార్యా! మీచే రూపు దిద్డ
బడిన మీదైన శ్రీమన్నారాయణ శతకము ఈ రసాతలమున క్రొత్తకాంతులతో
వెలుగులిడును. జ్ఞాన ప్రబోధ యగును. కంఠహారముగా సురలగళాకంఠ రవమై
దనరును. మోక్షదాయినియైన మీకృతి వలన మీజన్మ ధన్యతనందెను.

1.గర్భగత"-నర్తనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము. మ.భ.స.గణములు.వృ.సం.241.ప్రాస కలదు.
శ్శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం!
మా"-మాథుర్యంబగు మహిమన్!
రామా! మీదౌ!  శతక.    మిలన్!
దామంబౌ! దివ్యు  గళమున్?

2.గర్భగత"-మనోరమ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.య.లగ.గణములు.వృ.సం.74.ప్రాసగలదు.
చిదానంద సమ్మోదమౌ?
మదార్తిం తొలంగించుగా!
రథారోహణంబౌ!ఘనా!
దదామీతి! మోక్షంబనన్?

3.గర్భగత"-సుభిక్ష"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.జ.ర.గణములు.వృ.సం.169.ప్రాసగలదు.
జీవన్ముక్తి హేతు భూతమౌ?
మావద్దివ్య!సంస్తుతిం జనున్?
ప్రావర్ఛశ్వులం!వెలుంగిడున్?
తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెన్?

4.గర్భగదదాదదామీతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.భ.స.య.య.లగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమము గలదు.
శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం? చిదానంద సమ్మోదమౌ?
మా"-మాథుర్యంబగుమహిమం! మదార్తిం దొలంగించుగా!
రామా! మీదౌ శతక మిలం? రథారోహణంబౌ! ఘనా?
దామంబౌ దివ్యు గళముం?దదామీతి మోక్షంబనన్?

5.గర్భగత"-వర్ఛశ్వినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.య.య.త.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద సమ్మోదమౌ? జీవన్ముక్తి హేతు భూతమౌ?
మదార్తిం దొలంగించుగా! మా"-వద్దివ్య సంస్తుతిం జనున్!
రథారోహణంబౌ ఘనా! ప్రావర్ఛశ్వులం? వెలుంగిడున్!
దదామీతి"-మోక్షంబనం? తావజ్జన్మ! ధన్యతం  గనెన్!


6.గర్భగత"-సంస్తుత్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.య.య.త.ర.య.మ.న.లగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద సమ్మోదమౌ! జీవన్ముక్తి హేతుభూతమౌ! శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం!
మదార్తిం దొలంగించుగా! మా"-వద్దివ్య సంస్తుతింజనుం? మా,మాథుర్యంబగు మహిమన్?
రథారోహణంబౌ ఘనా! ప్రావర్చశ్వులంవెలుంగిడున్! రామా! మీదౌ శతకమిలన్!
దదామీతి! మోక్షంబనం? తావజ్జన్మ! ధన్యతంగనెం! దామంబౌ! దివ్యు గళమున్!

7.గర్భగత"హేతుభూత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.జ.ర.మ.భ.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన్ముక్తి! హేతుభూతమౌ? శ్రీమన్నారాయణ  స్ఫురణం?
మా"-వద్దివ్యసంస్తుతిన్! జనుం? మా"-మాథుర్యంబగు! మహిమన్?
ప్రావర్ఛశ్వులం వెలుంగిడున్! రామా! మీదౌ ! 'శతక ' మిలన్?
తావజ్జన్మ! ధన్యతం గనెం? దామంబౌ! దివ్యు  గళమున్!

8.గర్భగత"-చిదానంద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.జ.ర.మ.భ.స.య.య.లగ.గణములు.
యతులు.10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన్ముక్తి హేతుభూతమౌ! శ్రీమన్నారాయణస్ఫురణం! చిదానంద! సమ్మోదమౌ
మా'-వద్దివ్య! సంస్తుతిన్ జనుం! మా'మాధుర్యంబగు! మహిమం!మ'దార్తిం! దొలంగించుగా?
ప్రావర్ఛశ్వులం! వెలుంగిడుగా! రామా! మీదౌ'శతక'మిలన్? రథారోహణంబౌ! ఘనా!
తావజ్జన్మ! ధన్యతం గనెం? దామంబౌ దివ్యు గళముం? దదామీతి!మోక్షంబనన్

9.గర్భగత"-సమ్మోదినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.య.య.మ.న.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద! సమ్మోదమౌ! శ్రీమన్నారాయణ! స్ఫురణం?
మ'దార్తిం! దొలంగించుగా? మా"-మాథుర్యంబగు? మహిమన్!
రథారోహణంబౌ ఘనా! రామా!  మీదౌ 'శతక ' మిలన్?
దదామీతి మోక్షంబనన్? దామంబౌ! దివ్యు గళమున్!

10.గర్భగత"-ముక్తి హేతు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.య.య.మ.న.య.త.ర.లగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద! సమ్మోదశ్రశ్రీమన్నారాయణ! స్ఫురణం? జీవన్ముక్తిహేతుభూతమౌ?
మ'దార్తిం! దొలంగించుగా? మా"-మాథుర్యంబగు! మహిమన్!మా"-వద్దివ్య.  సంస్తుతిం జనున్!
రథారోహణంబౌ! ఘనా! రామా! మీదౌ 'శతక'మిలన్? ప్రార్ఛశ్వులలం! వెలుంగిడుగా!
దదామీతి మోక్షంబనం? దామంబౌ! దివ్యు గళముం! తావజ్జన్మ! ధన్యతం గనెన్!

భక్తి ప్రబోధాత్మకమైన మీ కృతి యాచంద్రతారార్కమీపుడమిని నిలుచుటయేగాక, శ్రీమన్నారాయణునికరుణాకటాక్షములు
లోకమునకుప్రసరించునుగాత!
సమస్త సన్మంగళాని భవంతు! సర్వేజస్సుఖినోఃభవంతు!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
అవ్యాజానురాగామృతమును నాపై ప్రసరింపఁజేసిన బ్రహ్మశ్రీ వల్లభవఝలాప్పలనరసింహమూర్తి కవివరులకు నా ప్రణామములు.
జహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.