గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, జూన్ 2018, సోమవారం

భ్రమక,సమాశ్రీ,మంచినెంచు,పంతులేని,నిల్వలేని,సుంతశాంతి,ధ్యాసినీ,కావరాని,శ్రీరమ్య,నిల్వనిశ్రీల,గర్భ-"చిదార్తి"-వృత్తము.రచన:- శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

 జైశ్రీరామ్.
భ్రమక,సమాశ్రీ,మంచినెంచు,పంతులేని,నిల్వలేని,సుంతశాంతి,ధ్యాసినీ,కావరాని,శ్రీరమ్య,నిల్వనిశ్రీల,గర్భ-"చిదార్తి"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.

-"చిదార్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.భ.భ.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చావు లేదు!బ్రతుకు లేదు?శాంతి సుంత!చూడ లేదు?సదాశివుని!ధ్యాసలేదు?
జీవధాత్రి! చితికె  చూడ? చెంత నిల్వ లేని! శ్రీల? చిదార్తి! కొర జీవితాన?
బావు రంచు!కుమిలి యేడ్చె?పంతులేని!జన్మ యంచు?పదేపదిగ!బాధనంది?
కావరారు?పరులు నీతి?కాంతి హీన జీవమెంచి? గధా ధరునె!దల్చు కొంచు?
గదాధరుడు=యమధర్మరాజు.

1.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.ప్రాసగలదు.
చావు లేదు?బ్రతుకు లేదు?
జీవ ధాత్రి చితికె చూడ?
బావురంచు! కుమిలి యేడ్చె?
కావ రారు? పరులు నీతి?

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
శాంతి సుంత చూడ లేదు?
చెంత నిల్వ లేని? శ్రీల?
పంతు లేని?జన్మ యంచు?
కాంతి హీన జీవ మెంచి?

3.గర్భగత"-మంచినెంచు"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.జ.స.జ.గణములు.వృ.సం.350.ప్రాస గలదు.
సదాశివుని!ధ్యాస లేదు?
చిదార్తి కొర  ! జీవితాన?
పదేపదిగ! బాధ నంది!
గదా ధరుని!దల్చు కొంచు?

4.గర్భగత"-పంతులేని"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చావు లేదు! బ్రతుకు లేదు?శాంతి సుంత! చూడ లేదు?
జీవ ధాత్రి ! చితికె బీద?  చెంత నిల్వ లేని?  శ్రీల?
బావురంచు?కుమిలి యేడ్చె?పంతు లేని?జన్మ యంచు?
కావరారు?పరులు నీతీ?కాంతి లేని! జీవ మెంచి?

5.గర్భగత"-నిల్వ లేని"-వృత్తము..
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.భ.జ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శాంతి సుంత?చూడ లేదు?సదాశివుని! ధ్యాస లేదు?
చెంత నిల్వ లేని శ్రీల?చిదార్తి కొర జీవితాన?
పంతు లేని జన్భ యంచు? పదే పదిగ బాధ నంది!
కాంతి లేని జీవ మెంచి?గదా ధరునె దల్చు కొంచు?

6.గర్భగత"-సుంతశాంతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.భ.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
శాంతిసుంతచూడ లేదు?సదాశివుని!ధ్యాస లేదు? చావు లేదు?బ్రతుకులేదు?
చెంత నిల్వ లేని? శ్రీల! చిదార్తి కొర జీవి తాన?జీవ ధాత్రి !  చితికె!బీద!
పంతు లేని!జన్మయంచు?పదేపదిగ!బాధ నంది?బావురంచు?కుమిలియేడ్చె?
కాంతిలేని!జీవమెంచి?గదాధరునె?దల్చుకొంచు?కావరారు?పరులు నీతి?

7.గర్భగత"-ధ్యాసినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.స.జ.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సదాశివుని ధ్యాస లేదు?చావులేదు?బ్రతుకు లేదు?
చిదార్తి కొఱ జీవితాన!జీవ ధాత్రి చితికె బీద?
పదేపదిగ బాధ నంది? బావురంచు?కుమిలి యేడ్చె?
గదాధరునె!దల్చు కొంచు?కావరారు? పరులు నీతి?

8.గర్భగత"-కావరాని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.స.జ.ర.న.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
సదాశివుని!ధ్యాసలేదు?చావులేదు!బ్రతుకు లేదు?శాంతిసుంత!చూడ లేదు?
చిదార్తి  కొఱ  జీవితాన! జీవధాత్రి! చితికె బీద  !చెంత  నిల్వ  లేని?  శ్రీల?
పదే !పదిగ!బాధనంది?బావురంచు కుమిలి యేడ్చె!పంతులేని!జన్మయంచు?
గదాధరునె!దల్చు కొంచు!కావరారు!పరులు నీతి!కాంతిలేని! జీవ మెంచి!

9.గర్భగత"శ్రీరమ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.న.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శాంతి సుంత చూడ!లేదు?చావులేదు?బ్రతుకు లేదు?
చెంత  నిల్వలేని!  శ్రీల?  జీవధాత్రి!   చితికె బీద?
పంతులేని? జన్మ యంచు?బావురంచు!కుమిలి యేడ్చె?
కాంతి లేని?జీవమెంచి!కావరారు?పరులు నీతి?

10,గర్భగత"-నిల్వనిశ్రీల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.న.భ.భ.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
శాంతి!సుంత చూడలేదు?చావులేదు?బ్రతుకులేదు?సదాశివుని!ధ్యాస!లేదు?
చెంత!నిల్వలేని!శ్రీల?జీవధాత్రి!చితికి బీద!  చిదార్తి? కొఱ  జీవితాన?
పంతులేని!జన్మయంచు?బావురంచు!కుమిలి యేడ్చె?పదేపదిగ!బాధనంది!
కాంతిలేని?జీవమెంచి?కావ!రారు?పరులునీతి?గదాధరునె?తల్చు కొంచు,?
  స్వస్తి
మూర్తిజుతత్తాడ.య
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.