గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, మే 2018, ఆదివారం

చిత్రగర్భకవితావతంశులు,గౌరవశ్రీ!చింతారామకృష్ణవరేణ్య!విరచిత"శ్రీమన్నారాయణ శతకము"-పై నూతన ఛందోగర్భ కవితాసుమపారిజాతము. రచన:- శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

జైశ్రీరమ్.
చిత్రగర్భకవితావతంశులు,
గౌరవశ్రీ!చింతారామకృష్ణవరేణ్య!విరచిత"శ్రీమన్నారాయణ శతకము"-పై 
నూతన ఛందోగర్భ కవితాసుమపారిజాతము.
నర్తన, మనోరమ, సుభిక్ష, దదామీతి, వర్ఛశ్వినీ, సంస్తుత్య, హేతుభూత, చిదానంద
సమ్మోదినీ, ముక్తిహేతు, గర్భ-"జన్మధన్య"- వృత్తము.
రచన:- శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
"  జన్మధన్య-వృత్తము."
ఉత్కృతిఛందము.మ.భ.స.మ.య.య.త.ర.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం?చిదానంద!సమ్మోదమౌ!జీవన్ముక్తిహేతు!భూతమౌ
మా' మాధుర్యంబగు!మహిమం!మదార్తిం!దొలగించుగా!మావద్దివ్యసంస్తుతిం జనున్!
రామా!  మీదౌ! శతక"  మిలం!  రథారోహణంబౌ!,ఘనా!    ప్రావర్ఛశ్వులం! వెలుంగిడున్!
దామంబౌదివ్యు!గళముం!దదామీతి"మోక్షంబనం?తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెన్!

భావము:-శ్రీమన్నారాయణ!స్ఫురణము!మనస్సున కానంద మొసగును.
జీవన్ముక్తికి!హేతుభూతమదియే!ఈశతకము,శ్రీమన్మహాలక్ష్మిమహిమచే
మాథుర్యము సంతరించుకొనును.నాయొక్కయనగాఆత్మాకమైన(ఆత్మగల
ప్రతీజీవికి)కష్టములనుతొలగించును కదా!లక్ష్మీప్రదమైన,మనోహరమైన
స్తుతితోనలరారును.రామా=శ్రీయుతులురామకృష్ణార్యా!మీచేరూపుదిద్డ
బడిన!మీదైన!శ్రీమన్నారాయణ శతకము!ఈ రసాతలమున క్రొత్తకాంతులతో!
వెలుగులిడును.జ్ఞానప్రబోధయగును.కంఠహారముగా!సురలగళాకంఠవమై
దనరును.మోక్షదాయినియైన!మీకృతివలన మీజన్మ ధన్యత నందెను.

1.గర్భగత"-నర్తనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందమమ.భ.స.గణములు.వృ.సం.241.ప్రాసగలదు.
శ్శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం!
మా"-మాథుర్యంబగు మహిమన్!
రామా! మీదౌ!  శతక.    మిలన్!
దామంబౌ! దివ్యు  గళమున్?

2.గర్భగత"-మనోరమ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.య.లగ.గణములు.వృ.సం.74.ప్రాసగలదు.
చిదానంద సమ్మోదమౌ?
మదార్తిం తొలంగించుగా!
రథారోహణంబౌ!ఘనా!
దదామీతి! మోక్షంబనన్?

3.గర్భగత"-సుభిక్ష"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.జ.ర.గణములు.వృ.సం.169.ప్రాసగలదు.
జీవన్ముక్తి హేతు భూతమౌ?
మావద్దివ్య!సంస్తుతిం జనున్?
ప్రావర్ఛశ్వులం!వెలుంగిడున్?
తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెన్?

4.గర్భగదదాదదామీతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.భ.స.య.య.లగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం?చిదానంద సమ్మోదమౌ?
మా"-మాథుర్యంబగుమహిమం!మదార్తిందొలంగించుగా!
రామా!మీదౌ శతక మిలం?రథారోహణంబౌ!ఘనా?
దామంబౌ దివ్యు గళముం?దదామీతి మోక్షంబనన్?

5.గర్భగత"-వర్ఛశ్వినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.య.య.త.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద సమ్మోదమౌ?జీవన్ముక్తి హేతు భూతమౌ?
మదార్తిం దొలంగించుగా!మా"-వద్దివ్య సంస్తుతిం జనున్!
రథారోహణంబౌ!ఘనా!ప్రావర్ఛశ్వులం?వెలుంగిడున్!
దదామీతి"-మోక్షంబనం?తావజ్జన్మ!ధన్యతం  గనెన్!

6.గర్భగత"-సంస్తుత్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.య.య.త.ర.య.మ.న.లగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద సమ్మోదమౌ!జీవన్ముక్తి హేతుభూతమౌ!శ్రీమన్నారాయణ స్ఫురణం!
మదార్తిం దొలంగించుగా!మా"-వద్దివ్య సంస్తుతింజనుం?మా,మాథుర్యంబగు. మహిమన్?
రథారోహణంబౌ!ఘనా!ప్రావర్చశ్వులంవెలుంగిడుం!రామా!మీదౌ శతకమిలన్!
దదామీతి!మోక్షంబనం?తావజ్జన్మ!ధన్యతంగనెం!దామంబౌ!దివ్యు గళమున్!

7.గర్భగత"హేతుభూత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.మ.జ.ర.మ.భ.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన్ముక్తి! హేతుభూతమౌ? శ్రీమన్నారాయణ  స్ఫురణం?
మా"-వద్దివ్యసంస్తుతిం!జనుం?మా"-మాథుర్యంబగు!మహిమన్?
ప్రావర్ఛశ్వులం వెలుంగిడుం!రామా! మీదౌ ! 'శతక ' మిలన్?
తావజ్జన్మ! ధన్యతం గనెం? దామంబౌ! దివ్యు  గళమున్!

8.గర్భగత"-చిదానంద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.జ.ర.మ.భ.స.య.య.లగ.గణములు.
యతులు.10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
జీవన్ముక్తి!హేతుభూతమౌ!శ్రీమన్నారాయణస్ఫురణం!చిదానంద!సమ్మోదమౌ
మా'-వద్దివ్య!సంస్తుతిం జనుం!మా'మాధుర్యంబగు!మహిమం!మ'దార్తిం! దొలంగించుగా?
ప్రావర్ఛశ్వులం!వెలుంగిడుగా!రామా!మీదౌ'శతక'మిలం?రథారోహణంబౌ! ఘనా!
తావజ్జన్మ!ధన్యతం గనెం?దామంబౌ దివ్యు గళముం?దదామీతి!మోక్షంబనన్

9.గర్భగత"-సమ్మోదినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.య.య.మ.న.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద!సమ్మోదమౌ!శ్రీమన్నారాయణ!స్ఫురణం?
మ'దార్తిం!దొలంగించుగా?మా"-మాథుర్యంబగు?మహిమన్!
రథారోహణంబౌ!ఘనా!రామా!  మీదౌ!'శతక ' మిలన్?
దదామీతి మోక్షంబనం? దామంబౌ! దివ్యు గళమున్!

10.గర్భగత"-ముక్తి హేతు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.య.య.మ.న.య.త.ర.లగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
చిదానంద!సమ్మోదశ్రశ్రీమన్నారాయణ!స్ఫురణం?జీవన్ముక్తిహేతుభూతమౌ?
మ'దార్తిం!దొలంగించుగా?మా"-మాథుర్యంబగు!మహిమం!మా"-వద్దివ్య సంస్తుతిం జనున్!
రథారోహణంబౌ!ఘనా!రామా!మీదౌ'శతక'మిలం?ప్రార్ఛశ్వులలం! వెలుంగిడుగా!
దదామీతి మోక్షంబనం?దామంబౌ!దివ్యు గళముం!తావజ్జన్మ! ధన్యతం!గనెన్!

భక్తి ప్రబోధాత్మకమైన!మీకృతియాచంద్రతారార్కమీపుడమిని నిలుచుటయేగాక!
శ్రీమన్నారాయణునికరుణాకటాక్షములు లోకమునకుప్రసరించునుగాత!
సమస్త సన్మంగళాని భవంతు!సర్వేజస్సుఖినోఃభవంతు!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
సరస్వతీ పుత్రులు శ్రీమన్నారాయణ శతకముపై శ్రీ వల్లభవఝుల వారి విశ్లేషణ అద్వితీయము. ఆచంద్ర తారార్కము వెలుగొందును గాక . జై శ్రీమన్నారాయణ
అభినందించి , ఆశీర్వదించి అక్క .

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.