గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

శ్రీ వేణు గోప కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము. పద్యము 18 / 21 వ భాగము


చ:- అల చనువొప్పగా కరములందున యుండిన కారణంబు;నో
      ముల ఫలమే కదా! యటన్ పరగ మోవిని తాకెడు భాగ్య మెన్నవే
      ల్పుల ఘన భాగ్యమా మురళి పొందిన పుణ్యము; మోక్షమద్ది. ని
      క్కలయ హరీ! యెటన్ వినగ; కాంచగ; నీ దయ. వేణు గోపకా! 86.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! ఓ శ్రీహరీ! ఆ మురళి చనువుతో ప్రసిద్ధముగా నీ చేతులే నెలవుగా
        కలిగియున్నట్టియు;  అటుపిమ్మట ఒప్పెడి విధముగ నీ మోవిని తాకేటు వంటి భాగ్యము
        - ఎన్నికతో చూచినట్లైతే దేవతలకు కలుగునటువంటి గొప్ప భాగ్యము. అది మురళి
        పొందినటువంటి పుణ్యమే కదా! కారణమనగా అది ఆ మురళి పూర్వ జన్మలో నోచిన
        నోము ఫలమే కదా! అది మోక్ష ప్రదమైనది. నిజముగా మారిన కల. ఈ మురళికి ఇంతటి
        భాగ్య మబ్బుట యనునది ఏమార్గమున వినినను; చూచినను; నీదయ వలననే  కదా.

క:- చనువొప్పగా కరములం  -  దున యుండిన కారణంబు; నోములఫలమే
      ఘన భాగ్యమా మురళి పొం  -  దిన పుణ్యము; మోక్ష మద్ది. నిక్కలయ హరీ! 86.
        భావము:-
        ఓ శ్రీహరీ! ఆ మురళి చనువుతో ప్రసిద్ధముగా నీ చేతులే నెలవుగా కలిగియున్నట్టి కారణము;
        పూర్వ జన్మలో నోచిన నోము ఫలమే సుమా!  ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యము అది మురళి
        పొందినటువంటి పుణ్యమే కదా! అది ఆ మురళికి నిజముగా మారిన కల. అది
        మోక్ష ప్రదమైనది.

గీ:- కరములందున యుండిన కారణంబు;  -  పరగ మోవిని తాకెడు భాగ్య మెన్న
      మురళి పొందిన పుణ్యము; మోక్షమద్ది.  వినగ; కాంచగ; నీ దయ వేణు గోప! 86.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపుఁడా! ఆ మురళి నీ చేతులే నెలవుగా కలిగియుండుటకు గల కారణము;
        నీ మోవిని తాకేటు వంటి భాగ్యము ఎన్నికతో చూచినట్లైతే అది మురళి పొందినటువంటి
        పుణ్యమే సుమా! అది మోక్ష ప్రదమైనది. వినినను; చూచినను; ఇది నీదయయే సుమా!.

చ:- ఘనతలఁ గాంచితిన్. నెమలి కన్నులు కానగ  నెత్తి కెక్కె; నో
      చెనొ? సుకృతిన్ గనన్. మురళిఁ చెక్కిలి నద్దియు మోవిఁ జేరె .క్రే
      ణిని; వలపించుచున్ కమల నేత్రలు చేరిరి కౌగిలించ; ర
      మ్య! నరహరీ! నినున్ వెదకు మార్గముఁ జూపుమ! వేణు గోపకా! 87.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! రమ్యుఁడవైన ఓ నరహరీ! గొప్పలను చూచితిని. చూడగా నెమలికన్ను
        నీ నెత్తి పైకెక్కెను. అదిఅంతటి నోము నోచెనా యేమి? పుణ్యమును పొందుటకు ఆ మురళి
        నీ చెక్కిలి నంటుటయే కాక ఏమాత్రమూ లెక్క చేయక నీ పెదవులను చేరెను. ఈ భూమిపై
        నిన్ను వలపించుచు గోపికలు; నిన్ను కౌగిలించుకొనుటకు చేరిరి. నిన్నువెదకెడి మార్గమును
        మాకు చూపుము!

క:- తల గాంచితిన్. నెమలి క  -  న్నులు కానగ  నెత్తి కెక్కె ; నోచెనొ? సుకృతిన్
      వలపించుచున్ కమల నే  -  త్రలు చేరిరి కౌగిలించ  రమ్య నరహరీ! 87.
        భావము:-
        రమ్యుఁడవైన ఓ నరహరీ! నీ తలను చూడగా నెమలికన్నులే అందరూ చూచు విధముగ
        నీ నెత్తిపైకెక్కెను. అవి ఏ నోము నోచెనో కదా! చేయఁ బడిన పుణ్య ఫలముగా ఈ భూమిపై
        నిన్ను వలపించుచు ఆ గోపికలు కౌగలించు కొనుటకై నిన్నుశ్రద్ధతో చేరిరి కదా!

గీ:- నెమలి కన్నులు కానగ  నెత్తి కె -  క్కె. మురళిఁ చెక్కిలి నద్దియు మోవిఁ జేరె
      కమల నేత్రలు చేసిరి కౌగిలించ!  - వెదకు మార్గముఁ జూపుమ! వేణు గోప! 87.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపుఁడా! చూడగా నెమలికన్ను నీ నెత్తిపైకెక్కెను. ఆ మురళి నీ చెక్కిలి నంటుటయే 
        కాక ఏమాత్రమూ లెక్క చేయక. నీ పెదవులను చేరెను. గోపికలు నిన్ను కౌగిలించుకొనుటకు  
        చేరిరి. నిన్నువెదకెడి మార్గమును మాకు చూపుము!
   
చ:- అల పరమాణువున్ మహదనంత రసాదిక మండలంబుతా
       తలపగ నేర్వనే! అటుల ధాత్రిని నిల్పిన యట్లెనిల్పితే!
       పలు వర భావనల్ సుధలు పంచ రసాదిగ చొక్కఁ జేతు; స
       త్ఫలద హరీ! ఎటుల్ వెలయ దక్షతఁ జేతువు? వేణు గోపకా! 88.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! మంచి ఫలితములను ప్రసాదించు ఓ శ్రీహరీ! పరమాణువునుండి 
        అనంతమైన  గొప్పవైన రసాతలాదిగా గల సుప్రసిద్ధమైన   చతుర్దశ భువనములను 
        వాటిని కనీసము తలచుటకైనను చేతకానివారమే మేము. నీవు దక్షతతో ఆ విధముగ 
        భూమిని వలె అన్నియు గగన తలమున నిలిపితివే! అనేకములైన శ్రేష్ఠమైన భావనలను 
        అమృతమట్లుగా పంచు టకు ఆనందాది రసస్ఫోరకముగా; పరవశము కలుగఁ జేయు 
        విధముగనాలో వెలయఁ జేయుదువు కదా! ఇదంతయు ఏవిధముగా చేయఁ గలుగు చుంటివి?

క:- పరమాణువున్ మహదనం  -  త రసాదిక మండలంబు తా తలపగ నేర్వనే!
      వర భావనల్ సుధలు పం  -  చ రసాదిగ చొక్కుఁ జేతు; సత్ఫలద హరీ!  88.
        భావము:-
        మంచి ఫలితములను ప్రసాదించు ఓ శ్రీహరీ! పరమాణువునుండి అనంతమైన గొప్పవైన 
        రసాతలాదిగా గల సుప్రసిద్ధమైన చతుర్దశ భువనములను; వాటిని కనీసము  
        తలచుటకైనను చేతకానివాడిని నేను.  శ్రేష్ఠమైన భావనలను అమృతమట్లుగా
        పంచు టకు ఆనందాది రసస్ఫోరకముగా నా కవితలో ప్రవేశించు నట్లుగా
        చేయు చుందువు నీవు.
        
గీ:- మహదనంత రసాదిక మండలంబు  -  అటుల ధాత్రిని నిల్పిన యట్లెనిల్పి!
       సుధలు పంచ రసాదిగ చొక్కఁ జేతు!  -  వెలయ దక్షతఁ జేతువు; వేణు గోప!  88.
     
       భావము:-
       ఓ వేణుగోపుఁడా! నిన్ను నేను చూచి భక్తితో సేవించి పరవశించితిని. నీ యొక్క వైభవ రీతిని
       నేను ఇష్టముతో తలచితిని. నిన్ను కొలుచుటకు చేరి కూడా కొలుచుట ఎఱుగను.
       నీ కృపతో నన్ను విజయ ధామమునకుఁ జేర్చుము.

ఉ:- శ్రీ మతిఁ గొల్పితే! పరవశించితిఁ నిన్ గని భక్తిఁ గొల్చి; చిత్
       శ్రీ మత మాత్రుకా విభవ రీతి తలంచితి; ప్రీతి తోడ నే.
       శ్రీ మతి మాలి నిన్ కొలువఁ జేరి తదేకతఁ గొల్వ నేర. శ్రీ
       ధామ! హరీ! కృపన్ విజయ ధామముఁ జేర్చర! వేణు గోపకా! 89.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! నేను శ్రీమతిఁ గలుఁగఁ జేసితివి. నిన్ను చూచి పరవశించి 
        భక్తితో గొలిచితిని.మనస్సు నందు మంగళప్రదమైన త్రి మాత్రుకలకు 
        సంబంధించిన వైభవ రీతిని నేను ప్రేమతో తలచితిని.మంగళప్రదమైన మనస్సు 
        నశించిన వాడినై నిన్ను కొలుచుటకు చేరి కూడా కొలుచుట ఎఱుగను.
        లక్ష్మీ దేవికియిరవైనవాడా! ఓ శ్రీ హరీ! నీ కృపతో నన్ను విజయ ధామమునకుఁ 
        జేర్చుము.
       
క:- మతిఁ గొల్పితే! పరవశిం  -  చితిఁ నిన్ గని భక్తిఁ గొల్చి; చిత్ శ్రీమతమా!
      మతి మాలి నిన్ కొలువఁ జే  -  రి తదేకతఁ గొల్వ నేర. శ్రీ ధామ! హరీ!  89.
        భావము:-
        లక్ష్మీ దేవికి ఇరవైనవాడా! ఓ శ్రీహరీ! నిన్ను నేను భక్తితో సేవించి; చూచి పరవశించితిని. 
        మనస్సు మంగళప్రదమైనదేనా? నాకసలు మనస్సనుదానిని కలుగఁ జేసితివా? 
        మంగళప్రదమైన మనస్సు నశించిన వాడినై నిన్ను కొలుచుటకు చేరి కూడా 
        కొలుచుట ఎఱుగను.


గీ:- పరవశించితిఁ నిన్ గని భక్తిఁ గొల్చి; -  విభవ రీతి తలంచితి ప్రీతి తోడ నే.
      కొలువఁ జేరి తదేకతఁ గొల్వ నేర. -  విజయ ధామముఁ జేర్చర! వేణు గోప్! 89.
       భావము:-
       ఓ వేణుగోపుఁడా! నిన్ను నేను చూచి భక్తితో సేవించి పరవశించితిని. నీ యొక్క 
       వైభవ రీతిని నేను ఇష్టముతోతలచితిని. నిన్ను కొలుచుటకు చేరి కూడా కొలుచుట 
       ఎఱుగను. నీ కృపతో నన్ను విజయ ధామమునకుఁ జేర్చుము.

చ:- నులి పలు మారులా పురిటి నొప్పులు దేవకి పొందఁ జేసి; భూ
      స్థలిని కృపన్ సదా పుడమి చాలగ నిన్ గని పొంగఁ జేసి; ల
      గ్న డబడబల్ గనన్ సుఖము నందులు; భక్త యశోద యందఁ దో
      డ్పడిన హరీ! యిటుల్ వెలయ భావ్యమొ? చెప్పుమ! వేణు గోపకా! 90.

      {డబడబల్ = ఔద్ధత్యములు.(దే)బడబల్ = బ్రాహ్మణ స్త్రీ.(సం)-లగ్నము = సిగ్గు పొందినది.(సం)}
       భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! నీవు పుట్టే టప్పుడు ఆ దేవకీ దేవికి ప్రేగులలో పురిటి నొప్పులను 
        అనేక పర్యాయములు పొందే విధముగ చేసితివి. కృపతో ఈ భూమిపై ఉండి; నిన్ను చూచి 
        భూదేవి పొంగేవిధముగ చేసితివి. నీ తగులుబాటు కారణముగా ఔద్ధత్యములు 
        పొందే విధముగా సుఖమును ఆ నంద యశోదలు అందుటకు నీవు తోడ్పడితివి.
        ఆ విధముగ నీవు చేసి వెలయుట తగునా? ఓ శ్రీ హరీ! చెప్పుము.

క:- పలు మారులా పురిటి నొ  -  ప్పులు దేవకి పొందఁ జేసి; భూస్థలిని కృపన్      
     బడబల్ గనన్; సుఖము నం  - దులు; భక్త యశోద యందఁ దోడ్పడిన హరీ! 90.
       భావము:-
       ఓ శ్రీహరీ! నీవు పుట్టే టప్పుడు ఆ దేవకీ దేవికి  పురిటి నొప్పులను అనేక పర్యాయములు 
       పొందేలాగ చేసితివి.కృపతో ఈ భూమిపై బ్రాహ్మణ స్త్రీలు పర్యవేక్షిస్తుండగా ఆ నంద యశోదలు 
       సుఖమును అందుటకు నీవు తోడ్పడితివి.

గీ:- పురిటి నొప్పులు దేవకి పొందఁ జేసి; - పుడమి చాలగ నిన్ గని పొంగఁ జేసి;
      సుఖమునందులు;భక్త యశోద యంద;-వెలయ భావ్యమొ?చెప్పుమ!వేణుగోప! 90.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! నీవు పుట్టే టప్పుడు పురిటి నొప్పులను ఆ దేవకీ దేవి పొందేలాగ 
        చేసితివి. నిన్ను చూచిభూదేవి పొంగేలాగ చేసితివి. సుఖమును ఆ నంద యశోదలు 
        అందునట్లుగా నీవు చేసి వెలయుట తగునా? చెప్పుము.
        ( సశేషం)
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.