గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

10, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

శ్రీ వేణు గోప కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము. పద్యము 21 / 21 వ భాగము

చ:- తొలి చిగురాకులో మృదువు తూఁగగ సృష్టిని మేలొనర్చి; కా
       చెడి ప్రభువా! కృపన్ మధువు చిందెడి వృక్ష సుమాలఁ గొల్పి; నీ
       విల సుగుణాకృతిన్ సుజను నేలగ నిల్చితొ? శుభ్ర దేహ! ల
       బ్ధుఁడవె హరీ! దయన్ వెలసి; పూజ్యత నిల్చిన వేణు గోపకా! 101.
         భావము:-
         దయతో పూజ్యముగా నిలిచిన ఓ వేణుగోపకుఁడా! ఓ శుభ్ర దేహుఁడా!
         ఓ శ్రీ హరీ! సృష్టిని తొలి నుండియు చిగురాకు సుకుమారముతో
         సరి తూగు విధముగా మేలుగా చేసి; కాపాడే ఓ పరమాత్మా! తేనెను చిందెడి
         వృక్ష సుమాలను సృష్టించి; నీవే ఈ భూమిపై మంచి గుణముల రూపమున
         మంచివారిని ఏలుట కొఱకు నిలిచితి వేమో! మాకు లభించు వాఁడివే సుమా!

క:-  చిగురాకులో మృదువు తూఁ  -  గగ సృష్టిని మేలొనర్చి; కాచెడి ప్రభువా!
       సుగుణాకృతిన్ సుజను నే  -  లగ నిల్చితొ? శుభ్ర దేహ! లబ్ధుఁడవె హరీ! 101.
         భావము:-
         ఓ శుభ్ర దేహుఁడా!  ఓ శ్రీహరీ! చిగురాకు సుకుమారముతో సరి తూగు విధముగా
         మేలుగా సృష్టిని చేసి; కాపాడే ఓ పరమాత్మా! మంచి గుణముల రూపమున మంచివారిని
         ఏలుట కొఱకు నిలిచితి వేమో! మాకు లభించు వాఁడివే సుమా!

గీ:- మృదువు తూఁగగ సృష్టిని మేలొనర్చి; -  మధువు చిందెడి వృక్ష సుమాలఁ గొల్పి;
      సుజను నేలగ నిల్చితొ? శుభ్ర దేహ!  -  వెలసి; పూజ్యత నిల్చిన వేణు గోప! 101.
        భావము:-
        ఓ శుభ్ర దేహుఁడా! మా వద్ద వెలసి; పూజ్యముగా నిలిచిన  ఓ వేణుగోపుఁడా! మృదుత్వముతో
        తులతూగే విధముగాఈ సృష్టిని మేలుగా చేసి; తేనెలు చిందెడి వృక్ష సుమాలను సృష్టించి;
        సుజనులను పాలించుటకై నిలిచితివేమో!

చ:- నను మది నేలరా! పరమ నైష్ఠ్య! దిగంతుఁడ!; భవ్య తేజ!  ప్రా
      ర్థన వినుమా మదిన్.  బహుళ ధన్యతఁ గొల్పెడి భవ్యమూర్తి! నన్
      కను ముదమారగా ధరణిఁ గాచు దయాంభుధి! తత్వ మెన్నుచున్
      గనర హరీ! దయన్! విపుల కామిత పూరక! వేణు గోపకా! 102.
        భావము:-
        స్వచ్ఛమైన కోరికల నీడేర్చువాఁడా! ఓ వేణుగోపకుఁడా! గొప్ప నిష్ఠా సమన్వితుఁడా!
        దిగంతమూ వ్యాపించియున్న వాఁడా! ఓ గొప్ప తేజస్సు కలవాఁడా! అనేక విధములుగా
        ధన్యతను కొలిపెడి ఓ భవ్య మూర్తీ!  నీ మనసు పెట్టి నా ప్రార్థనను వినుము.
        నన్ను ముదమారా చూడుము. ధరణిని కాపాడెడి దయా సముద్రుఁడా!
        నా తత్వమును గణించుచూ నన్ను చూడుము.

క:- మది నేలరా! పరమ నై  -  ష్ఠ్య! దిగంతుఁడ!; భవ్య తేజ!  ప్రార్థన వినుమా!
      ముదమారగా ధరణిఁ గా  -  చు దయాంభుధి! తత్వ మెన్నుచున్ గనర హరీ! 102.
        భావము:-
        గొప్ప నిష్ఠా సమన్వితుఁడా! దిగంతమూ వ్యాపించి యున్న వాఁడా! ఓ గొప్ప తేజస్సు కలవాఁడా!
        ఓ శ్రీహరీ! నా ప్రార్థన వినుము. మనస్పూర్తిగా నన్నేలుము.  ముదమారా చూడుము.
        ధరణిని కాపాడెడి దయా సముద్రుఁడా! నా తత్వమును గణించుచూ నన్ను చూడుము.

గీ:- పరమ నైష్ఠ్య! దిగంతుఁడ!; భవ్య తేజ!  -  బహుళ ధన్యతఁ గొల్పెడి భవ్యమూర్తి!
      ధరణిఁగాచు దయాంభుధి! తత్వమెన్ను -విపుల కామిత పూరక! వేణుగోప!  102.
        భావము:-
        ఓ గొప్ప తేజస్సు కలవాఁడా!  గొప్ప నిష్ఠా సమన్వితుఁడా! దిగంతమూ వ్యాపించి యున్నవాఁడా!
        ఓ వేణుగోపుఁడా! అనేక విధములుగా ధన్యతను కొలిపెడి ఓ భవ్య మూర్తీ! భూమిని కాపాడే
        దయా సముద్రుఁడా! విపులమైన మా తత్వమును గణించు వాఁడా! విపులమైన
        కామితములూ ఈడేర్చు వాఁడా!

చ:- వినఁ పటు నైపుణుల్ ప్రణుత వేంకట సన్యసి రామ తండ్రి గా
       రును;  కనగా సుధీవర గురుండు; ప్రగణ్యులు! భవ్య మూర్తి తా.
       వినఁ పటు భక్తురాల్ జనని వేంకట రత్నము జన్మ నిచ్చి, గా
       చెనుర హరీ! ననున్ పెనిచె చిత్తముఁ జేరిచి వేణు గోపకా!  103.
         భావము:-
         ఓ వేణుగోపకుఁడా! ఓ శ్రీ హరీ! వినినట్లైతే చింతా వేంకట సన్యాసి రామా రావు తండ్రి గారు;
         అన్నివిషయములలోను పటువైన నిపుణత గలవారలు; ప్రణుతులు. చూచినట్లైతే
         వారు సుధీ వరగురులు. ప్రగణ్యులు; భవ్య మూర్తి. అట్టి వీరునూ; వినినచో గొప్ప భక్తురాలైన
         మాతల్లి  శ్రీమతి వేంకట రత్నం గారును;నాకు ఈ జన్మనిచ్చి; కాపాడిరి.
         నన్ను వారి మనస్సులో నిలుపుకొని పెంచిరి.

క:- పటు నైపుణుల్ ప్రణుత వేం  -  కట సన్యసి రామ తండ్రి గారును;  కనగా
      పటు భక్తురాల్ జనని వేం  -  కట రత్నము జన్మ నిచ్చి, గాచెనుర! హరీ! 103.
        భావము:-
        ఓ శ్రీహరీ!  అన్ని విషయములలోను పటువైన నిపుణత గలవారలైన నమస్కరింపఁబడెడి
        చింతా వేంకట సన్యాసి రామా రావు తండ్రి గారును; చూడగా గొప్ప భక్తురాలైన మాతల్లి
        శ్రీమతి వేంకట రత్నం గారును; నాకు ఈ జన్మనిచ్చి; కాపాడెనయ్యా!

గీ:- ప్రణుత వేంకట సన్యసి రామ తండ్రి  -  వర గురుండు; ప్రగణ్యులు! భవ్య మూర్తి.
      జనని వేంకట రత్నము జన్మ నిచ్చి,  -  పెనిచె చిత్తముఁ జేరిచి వేణు గోప! 103.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపుఁడా! వర గురులు; ప్రగణ్యులు; భవ్య మూర్తి; ప్రణుతులు అయిన
        చింతా వేంకట సన్యాసి రామారావు తండ్రి గారును;   మాతల్లి  శ్రీమతి వేంకట రత్నం గారును;
        నాకు ఈ జన్మనిచ్చి; కాపాడిరి. నన్ను వారి మనస్సులో నిలుపుకొని పెంచిరి.

ఉ:- ఓ యరి నాశకా! రచన నోర్చి రచించితి రామ కృష్ణ చిం
      తా; యను నే; నిటన్ నెనరు; దర్పము; దెల్పగ నీ ప్రశస్తి;  ప్రా
      పై యరమున్.  గనన్ కెలయు బంధుర కందము గీత మిందు తో
      డాయె హరీ! కృపన్ వినుమయా శతకంబును వేణు గోపకా!  104.
        భావము:-
        ఓ శత్రు నాశకుఁడా! ఓ వేణు గోపకుఁడా! చింతా రామ కృష్ణా రావు అనే పేరుఁ గల నేను
        యాతనలనోర్చుకొని; ఇక్కడ నీపై నాకుఁ గల కృతజ్ఞత; నీవు నా పక్షమున కలవన్న గర్వము
        ఉట్టి పడే విధముగ వడిఁ గలదియును; ఆశ్రయమై; ఒప్పెడిదియును అగు నీప్రశస్తిని
        వ్యక్త పరుస్తూ నీకు సంబంధించిన విషయము కల ఈ శతక రచన చేసితిని.
        విడదీసి చూచినట్లైతే ఈ శతకమునందలి ప్రతీ వృత్త పద్యము లోనూ విజృంభమాణముగా
        కంద పద్యము; మరియు తేటగీతి పద్యము తోడై యుండెను. నీవు కృపతో నేను రచించిన
        ఈ శతకమును ఆలకింపుమయ్యా!

క:- యరి నాశకా! రచన నో  -  ర్చి రచించితి రామ కృష్ణ చింతా; యను నే
      యరమున్ గనన్  కెలయు బం  -  ధుర కందము గీత మిందు తోడాయె హరీ!  104.
        భావము:-
        ఓ శత్రు వినాశకుఁడా! ఓ శ్రీహరీ! చింతా రామ కృష్ణా రావు అనే పేరుఁ గల నేను
        యాతనలనోర్చుకొని; ఈ శతక రచన చేసితిని. చూడగా వడిఁ గలిగిన విజృంభమాణమగు
        కంద పద్యము; గీతపద్యము ఈ శతకమున తోడాయెను.

గీ:- రచన నోర్చి రచించితి రామ కృష్ణ  -  నెనరు; దర్పము; దెల్పగ నీ ప్రశస్తి.
      కెలయు బంధుర కందముగీతమిందు-వినుమయా శతకంబును వేణుగోపకా!104.
       భావము:-
       ఓ వేణుగోపుఁడా! రామకృష్ణ యనఁబడే నేను నీపై నాకుఁ గల కృతజ్ఞత; నీవు నా పక్షమున
       కలవన్నగర్వము తెలియఁ జేసే విధముగా నీ ప్రాశస్త్యమును శతకముగా రచన చేసితిని.
       ఇందు ప్రతి వృత్తమునావిజృంభమాణముగా కంద పద్యము; తేట గీతి పద్యము ఉన్నవి.
       ఈ శతకమును ఆలకింపుమయ్యా!

ఉ:- శ్రీ గుణ ధాముఁడా! వినగ ప్రేరణ భద్రము వేణు గోపరా!
      భాగవతాఢ్యుఁడౌ బుధుఁడు వఝ్ల నృసింహుని బోధనంబు కాన్;
      తా గణనీయమై చెలఁగు ధారణ కల్గి రచించి తేను; రా
      వేగ; హరీ! కృపన్ వినర ప్రీతిగ నియ్యది; వేణు గోపకా!  105.
        భావము:-
        ఓ మంగళప్రదమైన సద్గుణముల కాకరమైనవాఁడా! ఓ వేణుగోపకుఁడా! శ్రీ భద్రము
        వేణు గోపాలాచార్య అష్టావధానియు. పరమ భాగవతులలో శ్రేష్ఠుడగు శ్రీ వజ్ఝల
        నరసింహమూర్తి కవి బోధనయును ఈ శతక రచనకు ప్రేరణ కాగా; అది
        గణనీయమగుచూ చెలగేటువంటి ధారణ కలిగినందున నేను రచించితిని. ఓ శ్రీ హరీ!
        వేగముగా రమ్ము. ప్రీతితో ఈ శతకమునాలకింపుము.

క:- గుణ ధాముఁడా! వినగ ప్రే  -  రణ భద్రము వేణు గోపరా! భాగవతా!
      గణనీయమై చెలఁగు ధా  -  రణ కల్గి రచించి తేను; రావేగ; హరీ! 105.
       భావము:-
       సద్గుణముల కాకరమైనవాఁడా! ఓ శ్రీహరీ! భాగవతుఁడుగ నీవే ఐనవాఁడా! ఈ శతక రచనకు
       ప్రేరణ శ్రీ భద్రము వేణు గోపాలాచార్య అష్టావధానియే. ధారణ కలిగి నేనిది రచించితిని సుమా!
       నీవు వేగముగా నాకడకు రమ్ము.

గీ:- వినగ ప్రేరణ భద్రము వేణు గోప .-  బుధుఁడు వఝ్ల నృసింహుని బోధనంబు ;
      చెలఁగు ధారణ కల్గి రచించి తేను;  -  వినర ప్రీతిగ నియ్యది; వేణు గోప! 105.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపుఁడా! శ్రీ భద్రము వేణు గోపాలాచార్య అష్టావధానియు; కవి పండితులు
        శ్రీ వజ్ఝల నరసింహమూర్తియొక్క బోధన కారణము కాగా చెలగెడి ధారణఁ గలిగి
        నే నియ్యది రచించితిని. నేను రచించిన ఈ శతకమును ప్రీతితో వినుము.

చ:- దొర! నగ ధారి! మా అఖిల దోష గుణంబుల నాపుమయ్య!సా
       దరముగ నన్ తగన్ కనుమ దారిని చూపుచు కాంక్ష తీర; స
       చ్చిర సుగుణాకృతిన్ వరలఁ జేయగ నీకది భావ్య మయ్య! ఆ
       సురుఁడ! హరీ! కృపన్ వినర! చూడర! నాకృతి! వేణు గోపకా! 106.
         భావము:-
         ఓ నగధారీ! ఓ మా దొరా! ఓ వేణుగోపకుఁడా!  మాకు సంబంధించిన సమస్తమైన
         దోషావహమైన గుణములను నిలిపివేయుము. సాదరముగా తగిన రీతిగా
         నన్ను చూడుమా! నా కోరిక తీరే విధముగా మంచి దారిని మాకు చూపుము.
         నిజమైన శాశ్వితమైన సుగుణాకృతిగా ఈ శతకమును వరలఁ జేయుట అనునది
         నీకు భావ్యమయ్యా! ఓ మూల విరాట్టూ! ఓ శ్రీ హరీ! కృపతో నన్ను చూడుము.
         నేను రచించిన ఈ శతకమును వినుము.

క:- నగ ధారి! మా అఖిల దో  -  ష గుణంబుల నాపుమయ్య సాదరముగ! నన్
      సుగుణాకృతిన్ వరల జే  -  యగ నీకది భావ్య మయ్య! ఆసురుఁడ! హరీ! 106.
        భావము:-
        ఓ నగధారీ! మూల విరాట్టువైన  ఓ శ్రీహరీ! నాపై అదరము చూపుతూ; నాలోను,
        నా యీ రచన లోను కలిగిన  సమస్తమైన దోషములను నిలిపివేయుము. నన్ను
        సుగుణాకారునిగా వరలే విధముగా చేయుట యనునది నీకు భావ్యముసుమా!

గీ:- అఖిల దోష గుణంబుల నాపుమయ్య! -  కనుమ దారిని చూపుచు కాంక్ష తీర
      వరల జేయగ నీకది భావ్య మయ్య!  -  వినర! చూడర! నాకృతి! వేణు గోప! 106.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపుఁడా! నాలోను నా యీ రచన లోను కలిగిన సమస్తమైన దోషములను
        నిలిపివేయుము. నా కోరిక తీరే విధముగా మంచి దారిని మాకు చూపుచు దయతో
        చూడుము. నన్ను వరలే విధముగా చేయుట యనునది నీకు భావ్యముసుమా!
        నన్ను చూడుము నాకృతిని వినుము.

చ:- సుమ మధురీతిగా వినినచో ప్రథమంబుగ వేణు గోప ప
      ద్యములు; కృపన్ సదా శతక మందు కనంబడి; క్షామ మంతటిన్;
      తమ వ్యధలన్నిటిన్ తరిమి;  తన్మధురంబగు తత్వ మిమ్ము! నా
      డె మను హరీ! భువిన్. విదితుడే నిను గాంచును వేణు గోపకా! 107.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపకుఁడా! ఓ శ్రీహరీ!  పాఠకులు ముఖ్యముగా భావించి యీ
        వేణు గోప శతకమునందలి పద్యములు వినినట్లైతే పూల తేనెవలె ఒప్పునట్లుగా చేయుచు;
        కృపతో ఎల్లప్పుడూ ఈ శతకములో నీవు ప్రత్యక్షమయి; సమస్తమైన క్షామమును;
        తమను గూర్చిన శంక వలన కలిగిన వ్యధ లన్నిటినీ తరిమి; ఆ మధురమైన
        పరమాత్మ తత్వమును కలుఁగఁ జేయుము.  అప్పుడే భూమిపై మనుట జరుగును.
        నిన్ను గూర్చి ఎఱిఁగిన వాడే నిన్ను చూడఁగలుగును సుమా!

క:- మధురీతిగా వినినచో  -  ప్రథమంబుగ వేణు గోప! పద్యములు; కృపన్
      వ్యధలన్నిటిన్ తరిమి;  త  -  న్మధురంబగు తత్వమిమ్ము. నాడె మను హరీ! 107.
        భావము:-
        ఓ శ్రీహరీ! అమృతముగా భావించి యీ శ్రీ వేణు గోప శతక పద్యములను ముఖ్యముగా భావించి
        వినినచో నీ కృపతో పాఠకుల వ్యధలన్నిటినీ పోఁ గొట్టి; అందుఁ గల నీకు సంబంధించిన
        ఆ మధురమైన పరమాత్మ తత్వమును ప్రసాదించుము.

గీ:- వినినచో ప్రథమంబుగ వేణు గోప  -  శతక మందు కనంబడి; క్షామ మంత;
      తరిమి;  తన్మధురంబగు తత్వమిమ్ము!-విదితుడే నినుగాంచును వేణుగోప! 107.
        భావము:-
        ఓ వేణుగోపుఁడా! ముఖ్యమని భావించి యీ శ్రీ వేణు గోప శతకమును ఎవరైనను వినినచో
        వారికి నీవు శతకమునందు దర్శనమిచ్చి; క్షామమును పోఁ గొట్టి; అందుగల
        మధురమైనటువంటి నిన్ను గూర్చిన తత్వమును ప్రసాదించుము. నిన్ను గూర్చి
        తెలుసుకొన్న వాడే నిన్ను చూడ గలుగును సుమా!

ఉ:- మంగళ మందుమా! మధుర మంగళ  గీతుల మంగళంబుగా!
       మంగళుఁడా! సుధా మధుర మంగళ కందపు మంగళంబురా!
       మంగళ మందుమా! మధుర మంగళ వృత్తుల మంగళంబుగా;
       మంగ హరీ! సదా వినుత మంగళ రూపుఁడ! వేణు గోపకా! 108.
         భావము:-
         ఎల్లప్పుడూ పొగడఁ బడెడి మంగళ స్వరూపుఁడా! ఓ వేణుగోపకుఁడా! మంగళప్రదముగా
         మేము పాడెడి మంగళ గీతుల మూలమున జయములు పొందుము.
         మంగళమే నీ వైనవాఁడా! అమృతము వలె మధురమైన మంగళమైన
         కందపద్య రూపమగు మంగళము.  మధురమైన మంగళ వృత్తులతో నీకు మంగళము.
         అట్టి మంగళము స్వీకరింపుమా!.

క:- గళ మందు; మా మధుర మం  -  గళ  గీతుల మంగళంబు గా! మంగళుఁడా!
      గళ మందుమా! మధుర మం  -  గళ వృత్తుల మంగళంబు గా!  మంగ హరీ! 108.
        భావము:-
        ఓ అలమేలు మంగా సమేతుఁడ వైన శ్రీహరీ! మా గొంతుకలనుండి వెలువడు మధురమైన
        మంగళ ప్రదమైన తేట తేట గీతుల మూలమున మంగళ మగును గాక! మధురమైన
        మంగళ ప్రదమైన వృత్తులతో గూడిన మా గళ మందు మా మంగళ మందుము.

గీ:- మధుర మంగళ  గీతుల మంగళంబు!  -  మధుర మంగళ కందపు మంగళంబు!
      మధుర మంగళ వృత్తుల మంగళంబు!-వినుత మంగళ రూపుఁడ!వేణుగోప!108.
       భావము:-
       పొగడఁ బడెడి మంగళ ప్రదమైన స్వరూపము కలవాఁడా! ఓ వేణుగోపుఁడా! నీకు మధురమైన
       మంగళ ప్రదమైన గీతులతో మంగళము పలుకు చుంటిని. నీకు మధురమైన మంగళప్రదమైన
       కంద పద్యములతో మంగళము పలుకు చుంటిని. నీకు మధురమైన మంగళ ప్రదమైన
       వృత్తులతో మంగళము పలుకు చుంటిని. నీకు శుభమంగళమ్.
// అంకితము //
చః-
త్రిక పర తత్వమై విపుల ధీ వరదాయికి, వేణు గోపబా
లక మణికిన్, బ్రభాంకునకు,లక్ష్మి హృదీశ్వర కూర్మ మూర్తికిన్,
త్రిక వరుడౌ  పినాకి నుత ధీవరుకిత్తు సుఖింప దీని, పా
వకుఁడ! హరీ!మదిన్ వినుమ! వర్ధిలఁ జేయుమ! వేణు గోపకా!

కః-
పర తత్వమై విపుల ధీ
వరదాయికి, వేణు గోప బాలక మణికిన్
వరుడౌ పినాకి నుత ధీ
వరుకిత్తు సుఖింప దీని, పావకుఁడ! హరీ!

గీః-
విపుల ధీ వర దాయికి, వేణు గోప
కునకు,లక్ష్మి హృదీశ్వర కూర్మ మూర్తి
కి, నుత ధీవరుకిత్తు సుఖింప దీని,
వినుమ! వర్ధిలఁ జేయుమ! వేణు గోప!


మంగళం                                   మహత్                                          
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.
Print this post

4 comments:

మిస్సన్న చెప్పారు...

" తొలి చిగురాకులో.......... " అన్న పద్యం యెంత మృదుత్వం తూగుతూ ఉందండీ! మనోహరం!

చింతా రామ కృష్ణా రావు. చెప్పారు...

ఏల్చూరి మురళీధరరావు క్రొత్త వ్యాఖ్యను ఉంచారు:

పంక్తిపావన కవివరేణ్యులు శ్రీ రామకృష్ణారావు గారికి,

ఈ రోజు మీ “వేణుగోప కందగీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము”ను సంపూర్ణంగా చదివి ఎంతో ఆనందించాను. తెలుగులో నాదెండ్ల పురుషోత్తమకవి గారి “కంద గీత గర్భ మల్లికార్జున శతకము” తర్వాత ఈ ప్రక్రియలో రచితమైన రౌచికరచన మీదే అనుకొంటాను. చిత్రకవిత్వచరిత్రలో చరితార్థం కాగల ఏవంరూప కృతినిర్మితికి మీకు నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు!

మిత్రశ్రీ డా. దేవగుప్తాపు గణపతిరావు గారివి, పూజ్యశ్రీ పండిత నేమాని గురువుల రచనలను కూడా చదువుకొని ఆనందం కలిగింది.

పై పూరణలో “సద్ద్విజవాణీవరశారదా” అన్నప్పటి శ్లేష హృద్యం.

మీ రచనాధ్యయనం నాకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నది. ఈశ్వరానుగ్రహం మీ యందు పరిపూర్ణంగా ప్రసరించాలి గాక!

సర్వ శుభాకాంక్షలతో,

మీ
ఏల్చూరి మురళీధరరావు

చింతా రామ కృష్ణా రావు. చెప్పారు...

Ravindra S. Lanka ఇలా వ్రాశారు.
గురువు గారు,
మీ కావ్యం వేణుగోపక శతకం గురువారం గురువు గారు,
మీ కావ్యం వేణుగోపక శతకం గురువారం అందుకున్నప్పటికీ, ఈ రోజు వరకు చదవడం కుదరలేదు. ఈ రోజే కొంత చదివాను. ఏమని చెప్పను? ఆ వేణుగోపుడు, మీరు పక్కపక్కన నిలబడితే మొదట మీ పాదాలకే నమస్కరిస్తానేమో. ఇదివరకు తాడేపల్లి వారి విష్ణులీలాస్తవము చదివినప్పుడు ఆయనకు దండం పెట్టాలనిపించింది. మీకు మాత్రం సాష్టాంగప్రణామాలు. మీరు నావంటి అల్పుడికి పరిచయమవడం, ఈ కావ్యం పంపడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం తప్ప మరొకటి కాదు.

నా చపలత్వం, అహంకారం కొద్దీ తప్పులు వెతకడం కోసం ప్రయత్నించాను. ఆ పప్పులుడకలేదు. ఇదివరకు మీరు రచించిన సాయీశ్వర శతకంకన్నా విష్ణుగోపక శతకం రమ్యంగా ఉంది. ఈ పుస్తకం ఎవరైనా ప్రచురిస్తే బావుణ్ణు. ప్రస్తుతం మీ బ్లాగులో ప్రచురించండి. ఈ శతకాన్ని నిదానంగా తరచి తరచి చదువుకుంటాను. వీలైతే మరింత అందంగా మలిచి, మీకు పీడీ ఎఫ్ రూపంలో పంపుతాను.

(నా మూఢత్వాన్ని బయటపెట్టుకోడానికై మీకో పద్య సుమం)

శా||
చింతావంశసుధాంబుధీతనయ! సుశ్రీగంధసౌగంధికా
స్వాంతాంతఃసమలంకృతాధివసితస్సంకర్షణా ! హర్షణా !
కాంతాసమ్మితకావ్యపారగ ! ఇలన్ కైవల్యమున్ గూర్పు శ్రీ
కాంతున్ కీర్తన - మీదు బంధరచనా కార్యమ్ము శ్రేయమ్ములౌన్.

మీ శిష్యపరమాణువు,
కన భువి శోభనల్ కమల గాత్రువిశిష్ఠ ప్రకాశధీశతుల్
విన తరమా! రవీ! పరమ పేశల సారస వాఙ్నిధానమా!
ఘన జవ సత్వమౌ కవిత గాంచి వదాన్యులు గాంచు నిన్నుశ్రీ
గుణ గణుడా.సదా వినుత కోవిదుడీవని విశ్వసింతురే.

భువి శోభనల్ కమల గా
త్రువిశిష్ఠ ప్రకాశధీశతుల్విన తరమా!
జవ సత్వమౌ కవిత గాం
చి వదాన్యులు గాంచు నిన్నుశ్రీగుణ గణుడా.

కమల గాత్రువిశిష్ఠ ప్రకాశధీశ!
పరమ పేశల సారస వాఙ్నిధాన!
కవిత గాంచి వదాన్యులు గాంచు నిన్ను
వినుత కోవిదుడీవని విశ్వసింతు.
Ravindra S. Lanka

చింతా రామ కృష్ణా రావు. చెప్పారు...

శ్రీ వేణు గోపక కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము పై శ్రీ నేమానివారి అభిప్రాయము.
RS Rao Nemani
Ayya ! Namaste! ubhayakushalopari.
I have started reading your poems (garbha kavitvamu - Venugopaka satakamu). Your poems are nice.
The pains you have taken are tremendous. Attempting even one poem in garbha kavitvamu is not that
easy. You have made the feat with more than 100 poems. Your work is highly commendable. My
congratulations and best wishes for further improvement in the field.
I will send Adhyatma ramayanamu book to you in a few days. May Gold bless you.
Yours sincerely - Nemani Ramajogi Sanyasi Rao.
2010/12/16

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.