గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

1, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

శ్రీ వేణు గోప కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము. పద్యము 12 / 21 వ భాగము

చ:- మొర వినవేమిరా! సరసముల్ గనఁ జాలను. శంకఁ గల్గెఁగా!
       ముర హరుఁడా! దయా వరుఁడ! మోక్షముఁ గోరుదు. ప్రాణ మీవె! శ్రీ
       కర! కన నీకు నే పరుఁడఁ గానె? నయంబుగ పట్టి వీఁడ నీ
       కరము; హరీ! సదా విజయ కారణ పాదుఁడ! వేణు గోపకా! 56.
         భావము:-
         మా విజయములకు మూల కారణమైన పాదములు గల వాడా! ఓ వేణు 
         గోపకుఁడా! నాయొక్క మొరవినకుంటివేమి? నీవు సాగించే సరసములను 
         నేను చూడఁ జాలను.  నా ఉనుకి పైననే నాకు అనుమానము కలిగినది కదా! 
         ఓ ముర హరుఁడా! దయా గుణము చేత  శ్రే ష్ఠుఁడా! నిన్ను నేను మోక్షమును 
         ప్రసాదింపుమని కోరుచున్నాను. నా ప్రాణము నీవే కదా! ఓ శుభ కరుఁడా! 
         చూడగా నీకు నేను పైవాడను కాను కదా! ఓ శ్రీ హరీ! నయ మార్గములో పట్టిన 
         నీ చేయిని ఇక నేను వీడను సుమా!

క:- వినవేమిరా! సరసముల్ -  గనఁ జాలను. శంకఁ గల్గెఁగా! ముర హరుడా!
      కన నీకు నే పరుఁడ  కా  -  నె నయంబుగ పట్టి వీడ నీకరము. హరీ! 56.
        భావము:-
        ఓ శ్రీ హరీ! నాయొక్క మొర వినకుంటివేమి? నీవు సాగించే సరసములను 
        నేను చూడఁ జాలను.  నా ఉనుకి పైననే నాకు అనుమానము కలిగినది కదా! 
        ఓ ముర హరుఁడా! చూడగా నీకు నేను పైవాడను కాను కదా! నయ మార్గములో 
        పట్టిన నీ చేయిని ఇక నేను వీడను సుమా!

గీ:- సరసముల్ గనఁ జాలను. శంకఁ గల్గె. -  వరుఁడ! మోక్షముఁ గోరుదు. ప్రాణ మీవె!
      పరుఁడ  కానె? నయంబుగ పట్టి వీఁడ. -  విజయ కారణ పాదుఁడ! వేణు గోప! 56.
        భావము:-
        మా విజయములకు మూల కారణమైన పాదములు గల వాడా! ఓ వేణు గోపకుఁడా! 
        నీవు సాగించే సరసములను నేను చూడఁ జాలను.  నా ఉనుకి పైననే నాకు అనుమానము 
        కలిగినది. ఓ శ్రేష్టుడా! నిన్ను నేను మోక్షమును ప్రసాదింపుమని  కోరుచున్నాను. 
        నా ప్రాణము నీవే కదా! నీకు నేను అన్యుడను కాను కదా! నయ మార్గములో పట్టిన 
        నీ చేయిని ఇక నేను వీడను సుమా!

చ:- వర చరణాబ్జముల్ సకల భక్తి రహస్యము చాటి చెప్పు. ధీ
       వరులకిలన్. సదా! వసుధ వర్ధిల చేయును భక్తిఁ గల్గగా.
       వర కరుణాన్వితా! గొలుపవా! చరణంబులు కోరి పట్ట; స
       ద్గురుఁడ! హరీ! మహా వినుత ! కూర్మిని గాంచుమ వేణు గోపకా! 57.
         భావము:-
         ఓ వేణు గోపకుఁడా! భూమిపై గల ధీవరులకు  శ్రేష్టమైన నీ పాద పద్మములు 
         సమస్తమైన భక్తి యొక్క రహస్య  మార్గములను చాటి చెప్పును. భక్తినే 
         కలిగి యున్నట్లైతే భూమిపై అభివృద్ధి పొందే విధముగ చేయును. శ్రేష్టమైన 
         కరుణతో కూడుకొన్నవాఁడా! పొగడఁ బడేవాఁడా!  సద్గురుడవైన ఓ శ్రీహరీ! 
         మేము నిన్ను కోరి పట్టుటకై నీ పాదములను సంప్రాప్తింపఁ జేయవా! నీ కృపతో 
         ఇష్టముతో నన్ను గాంచుమా!

క:- చరణాబ్జముల్ సకల భ  -  క్తి రహస్యము చాటి చెప్పు. ధీవరులకిలన్.
      కరుణాన్వితా! గొలుపవా! -  చరణంబులు కోరి పట్ట; సద్గురుఁడ! హరీ! 57.
        భావము:-
        కరుణతో కూడుకొన్నవాఁడా!  సద్గురుఁడవైన  ఓ శ్రీహరీ!   భూమిపై గల ధీ వరులకు 
        శ్రేష్టమైన నీ పాద పద్మములు సమస్తమైన భక్తి యొక్క రహస్య  మార్గములను 
        చాటి చెప్పును. మేము నిన్ను కోరి పట్టుటకై నీ పాదములను సంప్రాప్తింపఁ జేయవా!

గీ:- సకల భక్తి రహస్యము చాటి చెప్పు. -  వసుధ వర్ధిల చేసెడు భక్తిఁ గల్గ.
      గొలుపవా! చరణంబులు కోరి పట్ట;  -  వినుత! కూర్మిని గాంచుమ వేణు గోప! 57.
       భావము:-
       పొగడఁ బడేవాడా!   ఓ వేణు గోపకుఁడా!  భక్తినే కలిగి యున్నట్లైతే అట్టి వారికి సమస్తమైన 
       భక్తి యొక్క రహస్య  మార్గములను చాటి చెప్పునటువంటివిన్నీ; భూమిపై అభివృద్ధి 
       పొందే విధముగ చేయునటువంటివిన్నీ;  అగు నీ పాదములను మేము  కోరి పట్టుటకై 
       మాకు సంప్రాప్తింపఁ జేయవా! నన్ను ఇష్టముతో గాంచుము!

ఉ:- ఆ వన జాతమై మురళి; అద్రి నయావృత; ముందె తాను బృం
      దావనమున్ నినున్. అసమ ధైర్యద! నీ యధ రామృతంబు నే
      తా వన ధారగా తెలిసి త్రాగను చేరెను తృప్తినొందగా!
      మోవి హరీ! భువిన్ వెలసె ముచ్చట తీరగ వేణు గోపకా! 58.
        భావము:-
        సాటి లేని ధైర్యమును ప్రసాదించువాఁడా! ఓ వేణు గోపకుఁడా! ఓ శ్రీ హరీ! పర్వతముపై 
        న్యాయమైన పద్ధతిలోవ్యాపించి యున్న ఆ అరణ్యమున పుట్టినదై మురళి తృప్తిని 
        పొందుటకై తాను  బృందావనమున నీ అధరామృతమునే తెలుసుకొని దానిని తాను 
        జల ధారగా త్రాగుటకు గాను ముందుగానే నీ మోవిని చేరెను.అది తన ముచ్చట 
        తీరునట్లుగా  భూమిపై ప్రకాశించెను.

క:- వన జాతమై మురళి; అద్రి నయావృత; ముందె తాను బృందావనమున్
      వనధారగా తెలిసి త్రా -  గను చేరెను తృప్తినొందగా! మోవి హరీ!  58.
        భావము:-
        ఓ శ్రీ హరీ!  పర్వతముపై పద్ధతిగా వ్యాపించి యున్న అడవి నుండి పుట్టి మురళి 
        తాను తృప్తి నొందు విధముగా నీ అధరామృతమును జల ధారను వలె త్రాగుట కొఱకు 
        ముందుగానే బృందావనమున నిన్ను చేరెను.

గీ:- మురళి; అద్రి నయావృత; ముందె తాను -  అసమ ధైర్యద! నీయధరామృతంబు
      తెలిసి త్రాగను చేరెను తృప్తినొంద  -  వెలసె ముచ్చట తీరగ; వేణు గోప!  58.
        భావము:-
        సాటి లేని ధైర్యమును ప్రసాదించువాడా! కొండపై చక్కని పద్ధతితో వ్యాపించి యున్నవాడా! 
        ఓ వేణు గోపుఁడా! నీ అధరామృతమును గూర్చి తెలుసుకొని మురళి తాను తృప్తి నొందు 
        విధముగ త్రాగుట కొఱకు నీ అధరమును చేరెను. తన ముచ్చట తీరునట్లుగా తేజరిల్లెను.

చ:- చను వడిఁ గల్గుచున్; వని వసంతుఁ డదెట్టుల వచ్చి పోవునో?
      ఘృణి నిలయా! దయా నిలయమీవని నీవని నిశ్చయించెనో?
      కని కలగా వనిన్ కలుగు కాము డయాచిత కల్పనంబు పూ
      నెనుగ?హరీ! యటుల్ విరియ నెమ్మి యొనర్చెను వేణు గోపకా! 59.
        భావము:-
        ఓ వేణు గోపకుఁడా! వెళ్ళిపోవుట కొఱకు వేగము గల్గి యుండియు వసంతుఁడు 
        ఈ వనమునకు ఎందులకు వస్తూ పోతూ ఉంటాడో కదా! ఓ కాంతి నిధానమా! ఓ శ్రీ హరీ! 
        ఈ వనము దయా నిలయమనియు; అది నీవే ననియు అతఁడు నిశ్చయించుకొనెనేమో! 
        ఈ వనమునందు సంచరించు కాముఁడు ఇది కలగా కని; ఎవరూ కోరకుండకయే 
        తన కల్పనము చేత పూల వనము అను విధముగాను;  ఆ విధముగ పుష్పములు 
        విరివిగ వికసించు నట్లుగను చేసెనేమో!

క:- వడిఁ గల్గుచున్; వని వసం  -  తుఁ డదెట్టుల వచ్చి పోవునో? ఘృణి నిలయా!
      కలగా వనిన్ కలుగు కా  -  ము డయాచిత కల్పనంబు పూనెనుగ?హరీ! 59.
        భావము:-
        వేగముగా వసంతుఁడు ఈ వనమునకు ఏ విధముగ వస్తూ పోతూ ఉంటాడో కదా! 
        ఓ కాంతి నిధానమా!  ఓ శ్రీ హరీ! కలలాగా వనమునందు కలిగి యున్న కాముని యొక్క 
        అయాచిత కల్పనయే కదా ఈ పూవని!

గీ:- వని వసంతుఁ డదెట్టుల వచ్చి పోవు?  -  నిలయ మీవని నీవని నిశ్చయించె?
      కలుగు కాము డయాచిత కల్పనంబు -  విరియ నెమ్మి యొనర్చెను వేణు గోప!  59.
        భావము:-
        ఓ వేణు గోపుఁడా! వసంతుఁడు ఏ విధముగ వనమునకు వస్తూ పోతూ ఉంటాఁడు? 
        ఈ వనమే తనకు నిలయ్మనియు; అదియూ నీవే ననియు నిశ్చయించెను కాబోలు.  
        వసంతుఁడుండు చోట నుండు కాముఁడు అయాచితమైన తన కల్పనచేత 
        ఉద్యాన వనమంతయు పూలు విరియునట్లుగా చేసె నేమో!

చ:- మొలకల కైవడిన్ పుడమి మూర్ఖు  లదెట్టులఁ బుట్టు నయ్యరో?
      యిడుమలిడన్. భువిన్ వెలయనీయక యడ్డుమ! విశ్వ రక్షకా!
      యిల పలుమార్లు నిన్ వినయ మేర్పడ మ్రొక్కెద  వింగడించి; పా
      ప లయ! హరీ! సదా విపుల వాఙ్మయ గోచర! వేణు గోపకా! 60.
        భావము:-
        ఓ అయ్యా! వేణు గోపకుఁడా! భూమిపై కష్టములు కలిగించుటకు మూర్ఖులు 
        కలుపు మొక్కల వలె ఏ విధముగ పుట్టుకు వత్తురో కదా! ఓ విశ్వ రక్షకుఁడా! 
        పాపములను హరింపఁజేయువాఁడా! ఎల్లప్పుడూ అంతు లేని వాజ్మయమున 
        గోచరించు వాడా! ఓ శ్రీ హరీ! ఈ భూమిపై నిన్ను నేను అనేక పర్యాయములు 
        వినయముతోవింగడించి మ్రొక్కెదను. ఈ భూమిపై అట్టివారు పుట్టకుండా అడ్డుకొనుమ

క:- కల కైవడిన్ పుడమి మూ  -  ర్ఖులదెట్టులఁ బుట్టు నయ్యరో? యిడుమలిడన్.
      పలుమార్లు నిన్ వినయ మే  -  ర్పడ మ్రొక్కెద  వింగడించి పాప లయ! హరీ! 60.
        భావము:-
        ఓ అయ్యా!  పాపములను హరింపఁజేయువాఁడా!  ఓ శ్రీ హరీ! భూమిపై కష్టములు 
        కలిగించుటకు మూర్ఖులు కల వలె ఏవిధముగ పుట్టుకు వత్తురో కదా! అనేక పర్యాయములు 
        విభజించి నిన్ను వినయ మేర్పడే విధముగా మ్రొక్కెదను స్వామీ!

గీ:- పుడమి మూర్ఖు  లదెట్టులఁ బుట్టు నయ్య!  -  వెలయనీయక యడ్డుమ! విశ్వ రక్ష!
      వినయ మేర్పడ మ్రొక్కెద  వింగడించి; -  విపుల వాఙ్మయ గోచర! వేణు గోప! 60.
        భావము:-
        విపులమైన వా‍ఙ్మయ గోచరుఁడ వగు ఓ వేణు గోపుఁడా! భూమిపై మూర్ఖులు 
        అది  ఏ విధముగా  పుట్టు చుండిరి? ఓ విశ్వ రక్షకుఁడా! వినయ మేర్పడునట్లుగా 
        వింగడింతును. అట్టి మూర్ఖులు పుట్టకుండునట్లు చేసి, అడ్డుకొనుము.
        ( స శేషం )
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.