గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, మార్చి 2024, గురువారం

గతమాగత,సుభూతి,పతనావస్త,హతమతి,భూతవని,"-గర్భ"-గబ్బు జీవనా"'వృత్తము,రచన:'వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,

 జైశ్రీరామ్

అతులిత మతి నంచున్!హత మేర్చి గత ప్రగతిన్!అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?
గతి గనవలె మంచిన్!గతుకౌ?నెగుడు క్రీందగున్!గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?
స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!గత మాగత సు భూతవన్?కబ్బముల సు కీర్తి నందన్!
పతితపు తల పేలన్?పతనంబు తగ దేరికిన్?పబ్బము గడుపంగ నౌనే?

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి,అనిరుద్ఛందాంతర్గత;"ఉత్కృతి ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"9,18,అక్షరము లకు చెల్లును,

1,గర్భగత"-గతిగను"-వృత్తము,

అతులిత మతి నంచున్!
గతి గనవలె మంచిన్!
స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!
పతితపు తల పేలన్?

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"అను ష్టుప్"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పపాదమునకు"8"అక్షరము లుండును,

2,గర్భగత"'అబ్బురపడు"'వృత్తము,

హత మేర్చి గత ప్రగతిన్!
గతుకౌ?నెగుడు క్రిందగున్!
గత మాగత సుభూతవన్?
పతనంబు తగ దేరికిన్?

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి "బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును,

3,గర్భగత"కబ్బము"వృత్తము,

అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?
గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?
కబ్బముల సు కీర్తి నందన్!
పబ్బము గడు పంగ నౌనే?

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"'బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును, 


4.గర్భగత""భవి కీర్తి"వృత్తము,


అతులిత మతి నంచున్?హత మేర్చి గత ప్రగతిన్?
గతి గనవలె మంచిన్!గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్?
స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!గత మాగత సుభూతవన్?
పతితము తల పేలన్?పతనంబు తగ దేరికిన్?

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"-అత్యష్టి"ఛందము నందలిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"17,అక్షరము లుండును,
యతి"9"వ యక్షరమునకు చెల్లును,

5.గర్భగత"-గత కీర్తి"వృత్తము,

హత మేర్చి గత ప్రీతిన్?అతులిత మతి నంచున్?
గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్?గతి గనవలె మంచిన్!
గత మాగత సుభూతవన్?స్తుతి గను భవి కీఠ్తిన్!
పతనంబు తగ దేరికిన్?పతితము తల పేలన్?

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

6.గర్భగత"-పతనము"వృత్తము,

అతులిత మతి నంచున్?అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?
గతి గనవలె మంచిన్?గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?
స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!కబ్బముల సు కీర్తి నందన్?
పతితము తల పేలన్?పబ్బము గడు పంగనౌనే?

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"9,వ యక్షరము నకు చెల్లును,

7.గర్భగత"'తలంపు"'వృత్తము,

అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?అతులిత మతి నంచున్?
గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?గతి గనవలె మంచిన్?
కబ్బముల సు కీర్తి నందన్?స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!
పబ్బము గడు పంగ నౌనే?పతితము తల పేలన్?

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

8,గర్భగత"-హత మేర్చి"-వృత్తము,

హత మేర్చి గత ప్రగతిన్!అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?
గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్?గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?
గత మాగత సు భూతవన్?కబ్బముల సు కీర్తి నందన్?
పతనంబు తగ దేరికిన్?పబ్బము గడుపంగ నౌనే?

అణిమా ఛందమునందలి"'ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును,
యతి,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

9,గర్భగత"-పతితము"-వృత్తము,

అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?హత మేర్చి గత ప్రగతిన్!
గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్?
కబ్బముల సు కీరంతి నందన్?గత మాగత సు భూతవన్?
పబ్బము గడు పంగ నౌనే?పతనంబు తగ దేరికిన్?

అణిమా ఛందము నందలి"-ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"18"అక్షరము లుండును,
యతి"10"వ యక్షరమునకు చెల్లును,

10"గర్భగత"-గత మాగత"'వృత్తము,

హత మేర్చి గత ప్రగతిన్!అతులిత మతి నంచన్?అబ్బుర పడ నబ్బ సొమ్మా?
గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్!గతి గన వలె మంచిన్?గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?
గత మాగత సు భూతవన్?స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!కబ్బముల సు కీర్తి నందన్!
పతనంబు తగ దేరికిన్?పతితము తల పేలన్?పబ్బము గడు పంగ నౌనే?

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి "ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

11,గర్భగత"-సు భూతి"'వృత్తము,

అతులిత మతి నంచున్?అబ్బుర పడ నబ్బ సొమ్మా?హత మేర్చి గత ప్రగతిన్?
గతి గన వలె మంచిన్?గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?గతుకొ నెగుడు క్రిందగున్!
స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!కబ్బముల సు కీర్తి నందన్!గత మాగత సు భూతవన్?
పతితము తల పేలన్?పబ్బము గడుపంగ నౌనే?పతనంబు తగ దేరికిన్?

అనిరుద్ఛందము నందలి"'ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

12,గర్భగత"పతనావస్త"'వృత్తము,

అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?అతులిత మతి నంచున్?హత మేర్చి గత ప్రగతిన్?
గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?గతి గనవలె మంచిన్?గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్!
కబ్బముల సు కీర్తి నందన్!స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!గత మాగత సు భూతవన్?
పబ్బము గడుపంగ నౌనే?పతితము తల పేలన్?పతనంబు తగ దేరికిన్?

అనిరుద్ఛందము నందలి"-ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

13.గర్భగత"'హత మతి"వృత్తము,

హత మేర్చి గత ప్రగతిన్?అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?అతులిత మతి నంచున్?
గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్!గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?గతి గనవలె మంచిన్?
గత మాగత సు భూతవన్?కబ్బముల సు కీర్తి నందన్! స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!
పతనంబు తగ దేరికిన్?పబ్బము గడుపంగ నౌనే?పతితము తల పేలన్?

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

14,గర్భగత"-భూతవని"'వృత్తము,

అబ్బురపడ నబ్బ సొమ్మా?హత మేర్చి గత ప్రగతిన్?అతులిత మతి నంచున్?
గబ్బగు భవి నెంచ రేమీ?గతుకౌ నెగుడు క్రిందగున్!గతి గన వలె మంచిన్?
కబ్బముల సు కీర్తి నందన్!గత మాగత సు భూతవన్?స్తుతి గను భవి కీర్తిన్!
పబ్బము గడుపంగ నౌనే?పతనంబు తగ దేరికిన్?పతితము తల పేలన్

అనిరుద్ఛందము నందలి"-ఉత్కృతి ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"10,19,అక్షరములకు చెల్లును,

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.