గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, మార్చి 2024, గురువారం

బరక సమ,అసాధ్యతా,తెలియనినట వటులు,,నిటల నయను,చిటికెడు,గర్భ"దిగుడొనరు" వృత్తము, రచన:'వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి,,

 జైశ్రీరామ్.

నాక మేకము రాక యైనన్!నరుల గెల్వ సాధ్యమా!నటవిట కుటి లాత్ములున్?
చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!చెరకు తీపి నెంచకన్!చిటికెడు విడ నోపకన్?
నీక దేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!నిరుకునం బిగింతురే!నిటల నయను నేనియున్?
పాకశాసను నెట్టి వేతుర్!బరక నెట్టు తీరునన్!పటుత దిగువు చేతురే?

సృజనాత్మక గర్భ కవితా ఛందము నందలి,"అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతి"
ఛందము లోనిది,ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు "26"అక్షరము లుండును,
యతులు"10,18,అక్షరములకు చెల్లును,

1,గర్భగత"స్వర్గము"వృత్తము,

నాక మేకము రక యైనన్?
చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!
నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!
పాక శాసను నెట్టి వేతుర్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"9"అక్షరములుండును,

2.గర్భగత"దిగి వచ్చు"-వృత్తము

నరుల గెల్వ సాధ్యమా!
చెరకు తీపి నెంచకన్!
నిరుకునం బిగింతురే!
బరక నెట్టు తీరునన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి అనుష్టుప్"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమముకలదు,పాదమునకు"8"అక్షరములుండును,

3,గర్భగత"-ఖ్యాతి మాపి"వృత్తము,

నట విట కుటిలాత్ములన్!
చిటికెడు విడ నొపకన్!
నిటల నయను నేనియున్?
పటువు దిగువ జేతురే!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు 9,అక్షరము లుండును,

4.గర్చగత,చీకి తిను"వృత్తము,

నాకమేకము రాక యైనన్!నరుల గెల్వ సాధ్యమా?
చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!చెరకు తీపి నెంచకన్!
నీ కిదీమన?నాకి ఖ్యాతిన్!నిరుకు నం బిగింతురే!
పాక శాసను నెట్టె వేతుర్!బరక నెట్టు తీరునన్?

అణిమా ఛుదము నందలి "అత్యష్టి"ఛందము లోనిడి,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు;17,అక్షరము బుండును,
యతి,10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

5.గర్భగత"పాకశాసన"వృత్తము,

నరుల గెల్వ సాధ్యమా?నాక మేకము రాక యైనన్!
చెఫకు తీపి నెంచకన్!చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముబ్!
నిరుకునం బిగింతురీ!నీ కిదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!
బరక నెట్టు తీరునన్!పాక శాసను నెట్టి వేతుర్!

అణిమా ఛందము నందలి అత్యష్టి ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

6"గర్భగత"నెట్టి వైచు"వృత్తము,

నాక మేకము రాక యైనన్!నట విట కుటి లాత్ములున్!
చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!చిటి కెడు విడనోపకన్!
నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!నిటల నయను నేనియున్?
పాకశాసను నెట్టి వేతుర్!పటుత దిగువు చేతురే!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు18;అక్షరము లుండును,
యతి 10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

7"గర్భగత"నరికి వేయు"వృత్తము,

నట విట కుటి లాత్ములున్?నాక మేకము రాక యైనన్!
చిటికెడు విడువ నోపకన్?చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!
నిటల నయను నేనియున్?నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!
పటుత దిగువ చేతురే!పాక శాసను నెట్టి వేతుర్!

అణిమా ఛందము నందలి"ధృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"18,అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

8"గర్భగత"నిటలాక్షుడు"వృత్తము,

నరుల గెల్వ సాధ్యమా?నట విట కుటి లాత్ములున్!
చెరకు తీపి నెంచకన్!చిటికెడు విడ నోపకన్!
నిరుకునం బిగింతురే!నిటల నయను నేనియున్?
బరక నెట్టు తీరునన్!పటుత దిగువ జేతురే!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"9,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

9,గర్భగత"బరక తుల్య"వృత్తము,

నటవిట కుటి లాత్ములున్!నరులు గెల్వ సాధ్యమా!
చిటికెడు విడ నోపకన్!చెరకు తీపి నెంచకన్!
నిటల నయను నేనియున్?నిరుకునం బిగింతురీ!
పటుత దిగువ జేతురే!బరక నెట్టు తీరునన్!

అణిమా ఛందము నందలి"అత్యష్టి"ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును,
యతి"10,వ యక్షరమునకు చెల్లును,

10,గర్భగత"అసాధ్యతా"వృత్తము,

నరుల గెల్వ సాధ్యమా!నాక మేకము రాక యైనన్!నట విట కుటి లాత్ములున్?
చెరకు తీపి నెంచకన్!చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!చిటికెడు విడ నోపకన్!
నిరుకునం బిగింతురే!నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!నిటల నయను నేనియున్?
బరక నెట్టు తీరునన్!పాక శాసను నెట్టి వేతుర్!పటుత దిగువ చేతురే!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,9,18,అక్షరములకు చెల్లును,

11.గర్భగత"తెలియని"వృత్తము,

నాక మేకము రాక యైనన్!నట విట కుటి లాత్ములున్!నరుల లు గెల్వ సాధ్యమా?

చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!చిటికెడు విడ నోపకన్!చెరకు తీపి నెంచకన్?
నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!నిటల నయను నేనియున్!నిరుకునం బిగింతురే!
పాకశాసను నెట్టి వేతుర్!పటుత దిగువ జేతురే!బరక నెట్టు తీరునన్?

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"ఉత్కృతి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"10.19,అక్షరములకు చెల్లును,

12"గర్భగత"నటవిటులు"వృత్తము,

నట విట కుటి లాత్ములున్!నాక మేకము రాక యైనన్!నరుల గెల్వ సాధ్యమా?
చిటికెడు విడ నోపకన్!చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!చెరకు తీపి నెంచకన్?
నిటల నయను నేనియున్?నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!నిరుకు నం బిగింతురే!
పటుత దిగువ చేతురే!పాక శాసను నెట్టి వేతుర్!బరక నెట్టు తీరునన్?

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి ఛందము లోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు,10.19.అక్షరములకు చెల్లును,

13.గర్భగత"నిటలుడు"వృత్తము,

 నరుల గెల్వ సాధ్యమా?నట విట కుటి లాత్ములున్!నాక మేకము రాక యైనన్!
చెరకు తీపి నెంచకన్?చిటికెడు విడ నోపకన్ చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!
నిరుకునం బిగింతురే!నిటల నయను నేనియున్?నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!
బరక నెట్టు తీరునన్?పటుత దిగువ చేతురే!పాక శాసను నెట్టి వేతుర్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిది,
ప్రాసనియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"9,18,అక్షరము లకు చెల్లును,

14.గర్భగత"-చిటికెడు"వృత్తము,

నట విట కుటి లాత్ములున్!నరుల గెల్వ సాధ్యమా?నాక మేకము రాక యైనన్?
చిటికెడు విడ నోపకన్!చెరకు తీపి నెంచకన్?చీకి తిందురు దుష్ట జన్ముల్!
నిటల నయను నేనియున్?నిరుకునం బిగింతురే!నీ కదేమన?నాకి ఖ్యాతిన్!
పటుత దిగువ జేతురే!బరక నెట్టు తీరునన్?పాక శాసను నెట్టె వేతుర్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"ఉత్కృతి"ఛందము లోనిదై,
ప్రాస నియమము కలదు,పాదమునకు"26"అక్షరము లుండును,
యతులు"10,18.అక్షరములకు చెల్లును,

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.