గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, ఆగస్టు 2020, శుక్రవారం

రనరా,నీలికంఠ,మహత్వ,ఫలితవ్య,అదృశ,అమేయచైద,చిందించు,క్రతుఫల,ధింధిమ్మను,చిలిపితన,గర్భ"-తేజోమయీ"-వృత్తము రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
రనరా,నీలికంఠ,మహత్వ,ఫలితవ్య,అదృశ,అమేయచైద,చిందించు,క్రతుఫల,ధింధిమ్మను,చిలిపితన,గర్భ"-తేజోమయీ"-వృత్తము రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

   "- తేజోమయీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.న.ర.స.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
స్త్రీ జనో ద్ధరణ మందునన్!చిలిపి కృష్ణు డీవేగా?చిందించి తమేయ
                                                                             చైదముల్!
తేజ మీవె?వ్రజ శక్తికిన్!తెలియ రారు దివ్యులే?ధింధిమ్మను ఘోష
                                                                         నాధముల్!
వాజపేయ క్రతు వీవనన్?పలు ఫలాల భవ్యుడా!బంధింపగ శక్యమే?
                                                                               నినున్!
భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!బలిదు డీవె?శ్రీహరీ!బంధాలకు మూల
                                                                              కారకా!
అర్ధములు:-వ్రజ శక్తి=గోపాలుర సత్తువ,

1.గర్భగత"-రనరా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.ర.గణములు.వృ.సం.187.
ప్రాసనియమము కలదు.
స్త్రీ జనోద్ధరణ మందునన్!
తేజ మీవె?వ్రజ శక్తికిన్?
వాజపేయ క్రతు వీవనన్?
భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!
2.గర్భగత"-నీలికంఠ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.గగ.గణములు.వృ.సం.24.
ప్రాసనియమము కలదు.
చిలిపి కృష్ణు డీవేగా?
తెలియ రారు దివ్యులే?
పలు ఫలాల భవ్యుడా!
బలిదు డీవె?శ్రీహరీ!
3.గర్భగత"-మహత్వ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.జ.ర.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
చిందించి తమేయ చైదముల్!
ధింధిమ్మను ఘోష నాథముల్?
బంధింపగ శక్యమే?నినున్?
బంధాలకు మూల కారకా?
4.గర్భగత"-ఫలితవ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
స్త్రీ జనోద్ధరణ మందునన్?చిలిపి కృష్ణు డీవేగా?
తేజ మీవె?వ్రజ శక్తికిన్!తెలియ రారు?దివ్యులే!
వాజ పేయ క్రతు వీవనన్?పలు ఫలాల భవ్యుడా!
భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!బలిదు డీవె?శ్రీహరీ!
5.గర్భగత"-అదృశ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.మ.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిలిపి కృష్ణు డీవెగా?చిందించి తమేయ చైదముల్!
తెలియ రారు!దివ్యులే?ధింధిమ్మను ఘోష నాథముల్?
పలు ఫలాల భవ్యుడా!బంధింపగ శక్యమే?నినున్!
బలిదు డీవె?శ్రీహరీ!బంధాలకు మూల కారకా?
6.గర్భగత"-అమేయ చైద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.మ.భ.ర.య.జ.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిలిపి కృష్ణు డీవెగా?చిందించి తమేయ చైదముల్!స్త్రీ జనోద్ధరణ
                                                                         మందునన్?
తెలియ రారు!దివ్యులే?ధింధిమ్మను ఘోష నాథముల్?తేజ మీవె!
                                                                         వ్రజ శక్తికిన్!
పలు ఫలాల భవ్యుడా!బంధింపగ!శక్యమే?నినున్!వాజ పేయ క్రతు
                                                                        వీ వనన్?
బలిదుడీవె?శ్రీ హరీ!బంధాలకు మూల కారకా?భోజు డీవె?పర
                                                                         మాత్ముడా!
7.గర్భగత"-చిందించు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.జ.ర.ర.న.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిందించి తమేయ చైదముల్!స్త్రీ జనోద్ధరణ మందునన్?
ధింధిమ్మను ఘోష నాధముల్?తేజ మీవె!వ్రజ శక్తికిన్!
బంధింపగ!శక్యమే?నినున్!వాజ పేయ క్రతు వీవనన్?
బంధాలకు మూల కారకా?భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!
8.గర్భగత"-క్రతుఫల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.ర.న.ర.న.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిందించి తమేయ చైదముల్!స్త్రీ జనోద్ధరణ మందునన్?చిలిపి కృష్ణు
                                                                                     డీవెగా?
ధింధిమ్మను ఘోష నాథముల్?తేజ మీవె?వ్రజ శక్తికిన్!తెలియ రారు
                                                                                దివ్యులే?
బంధింపగ శక్యమే?నినున్!వాజ పేయ క్రతు వీవనన్?పలు ఫలాల
                                                                                భవ్యుడా!
బంధాలకు మూల కారకా?భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!బలిదు డీవె?
                                                                        శ్రీహరీ!
9.గర్భగత"-ధింధిమ్మను"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.మ.జ.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిలిపి కృష్ణు డీవెగా?స్త్రీ జనోద్ధరణ మందునన్?
తెలియ రారు దివ్యులే?తేజ మీవె?వ్రజ శక్తికిన్!
పలు ఫలాల భవ్యుడా!వాజ పేయ క్రతు వీవనన్?
బలిదు డీవె?శ్రీహరీ!భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!
10,గర్భగత"-చిలిపితన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.మ.జ.స.య.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చిలిపి కృష్ణు డీవెగా?స్త్రీ జనోద్ధరణ మందునన్?చిందించి తమేయ
                                                                             చైదముల్!
తెలియ రారు దివ్యులే?తేజ మీవె?వ్రజ శక్తికిన్!ధింధిమ్మను ఘోష
                                                                         నాథముల్?
పలు ఫలాల భవ్యుడా!వాజ పేయ క్రతు వీవనన్?బంధింపగ శక్యమే         నినున్!
బలిదు డీవె?శ్రీహరీ!భోజు డీవె?పరమాత్ముడా!బంధాలకు మూల కారకా?

జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.