గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

వాచాలతా,పూర్ణా,శ్రీపాల,తత్శోభా,భుక్తంబు,నీత్యుక్త,తంతరమంతర,భుక్తిదామతయా,నీతినిల్పు,గర్భ"-ధర్శ శోభా"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్
వాచాలతా,పూర్ణా,శ్రీపాల,తత్శోభా,భుక్తంబు,నీత్యుక్త,తంతరమంతర,భుక్తిదామతయా,నీతినిల్పు,గర్భ"-ధర్శ శోభా"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                         

"-ధర్మ శోభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.త.ర.మ.త.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మమ్!తత్శోభాకరంబగున్?ధాత్రిం నిల్పు నీత్యుక్తతన్!తానిచ్చు భుక్తంబు
                                                                                   శోభిలన్!
కర్మం!సద్బుద్ధిం జరింపగన్!గాత్రంబుల్సు శ్లోకంబులౌ?గానామృతంబే!
                                                                              విభూతియౌ!
మర్మంబు ల్ద్రోల న్వడిన్!మాత్రపూర్ణ బీజాశ్రియై!మానాభిమానంబులం
                                                                                      సదా!
నిర్మోహంబే?ముక్తి మార్గమౌ!నేత్రాలుండి వీక్షింపుమా!నా,నీ యనం
                                                                  పాపమే!యగున్?
1.గర్భగత"-వాచాలతా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ,త.ర.గణములు.వృ.సం.161.
ప్రాసనియమము కలదు.
ధర్మం!తత్శోభా కరంబగున్?
కర్మం!సద్బుద్ధిం జరింపగన్!
మర్మంబు ల్ద్రోల న్వడిన్!
నిర్మోహంబే?ముక్తి మార్గమౌ!
2.గర్భగత"-పూర్ణా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.త.లగ.గణములు.వృ.సం.92.
ప్రాసనియమము కలదు.
ధాత్రిం!నిల్పు నీత్యుక్తతన్!
గాత్రంబుల్సు శ్లోకంబులౌ?
మాత్ర పూర్ణ బీజాశ్రియై!
నేత్రాలుండి వీక్షింపుమా!
3.గర్భగత"-శ్రీపాల"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.త.ర.గణములు.వృ.సం.165.
ప్రాసనియమము కలదు.
తా నిచ్చు!భుక్తంబు శోభిలన్!
గానామృతంబే?విభూతియౌ!
మానాభి మానంబులం!సదా!
నీ,నా యనం!పాపమే?యగున్!
4.గర్భగత"-తత్శోభా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.త.ర.మ.త.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మం!తత్శోభా!కరంబగున్?ధాత్రిం నిల్పు!నీత్యుక్తతన్!
కర్మం!సద్బుద్ధిం!జరింపగన్?గాత్రంబు ల్సుశ్లోకంబులౌ?
మర్మంబు ల్ద్రోలం వడిన్!మాత్రా పూర్ణ బీజాశ్రియై!
నిర్మోహంబే!ముక్తి మార్గమౌ?నేత్రా లుండి వీక్షింపుమా!
5.గర్భగత"-భుక్తంబు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.త.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధాత్రిం!నిల్పు నీత్యు క్తతన్?తా నిచ్చు భుక్తంబు!శోభిలన్!
గాత్రంబు ల్సుశ్లోకంబులౌ?గానామృతంబే!విభూతియౌ?
మాత్రా పూర్ణ బీజాశ్రియై!మానాభి మానంబుల న్సదా!
నేత్రా లుండి వీక్షింపుమా!నీ,నా యనం పాపమే యగున్!
6.గర్భగత"-నీత్యుక్త"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.త.య.ర.ర.య.మ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధాత్రిం!నిల్పు నీత్యుక్తతన్?తా నిచ్చు భుక్తంబు శోభిలన్!ధర్మంబు తత్శోభా
                                                                       కరం బగున్?
గాత్రంబు ల్సుశ్లోకంబులౌ?గానామృతంబే?విభూతియౌ!కర్మం!సద్బుద్ధిం
                                                                        జరింపగన్?
మాత్రా పూర్ణ బీజాశ్రియై!మానాభి మానంబుల న్సదా!మర్మంబులం
                                                                       ద్రోలం!వడిన్?
నేత్రాలుండి వీక్షింపుమా!నీ,నా యనం!పాపమే యగున్?నిర్మోహంబే!
                                                               ముక్తి మార్గమౌ?
7.గర్భగత"-తంతర మంతర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.త.ర.మ.త.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తా నిచ్చు!భుక్తంబు!శోభిలన్!ధర్మంబు తత్శోభా!కరంబగున్?
గానామృతంబే?విభుతియౌ!కకర్మం!ద్బుద్ధిం జరింపగన్?
మానాభి మానంబులం సదా!మర్మంబులం ద్రోలం వడిన్?
నీ,నా యనం?పాపమే  యగున్?నిర్మోహంబే!ముక్తి మార్గమౌ?!
8.గర్భగత"-భుక్తిదా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.త.ర.మ.త.ర.మ.త.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తానిచ్చు భుక్తంబు!శోభిలన్ధర్మంబు తత్శోభా కరంబగున్?ధాత్రిం నిల్చు
                                                                               నీత్యు.క్తతన్?
గానా మృతంబే!విభూతి యౌ?కర్మం!సద్బుద్ధి న్జరింపగన్?గాత్రంబు ల్సు
                                                                               శ్లోకంబులౌ?
మానాభి మానంబులం!సదా!మర్మంబులం ద్రోలన్వడిన్?మాతా పూర్ణ
                                                                               బీజాశ్రియై!
నీ,నా యనం?పాపమే యగున్!నిర్మోహంబే?ముక్తి మార్గమ్!నేత్రాలండి
                                                                            వీక్షంపుమా?
9,గర్భగత"-మతయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.త.య.య.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధాత్రిం!నిల్పు నీత్యుక్తతన్? ధర్మంబు!తత్శోభాకరంబగున్?
గాత్రంబు ల్సుశ్లోకంబు లౌ?కర్మం!ద్బుద్ధి న్జరింప గన్?
మాతాపూర్ణ బీజాశ్రియై?మర్మంబులం!ద్రోలన్వడిన్?
నేత్రాలుండి వీక్షింపుమా?నిర్మోహంబే!ముక్తిమార్గమౌ?
10,గర్భగత"-నీతినిల్పు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.త.య.మ.ర.య.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.
9,18,ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధాత్రిం!నిల్పు నీత్యుక్తతన్?ధర్మంబు తత్శోభా కరంబగున్?తా నిచ్చు
                                                                   భుక్తంబు శోభిలన్?
గాత్రంబుల్సు శ్లోకంబులౌ?కర్మం!సద్బుద్ధిం జరింప గన్?గానామృతంబే?
                                                                         విభూతియౌ!
మాతా పూర్ణ బీజాశ్రియై?మర్మంబులం ద్రోలన్వడిన్?మానాభి మానం
                                                                         బుల న్సదా!
నేత్రాలుండి వీక్షింపుమా?నిర్మోహంబే?ముక్తి మార్గమా!నీ, నా!
                                                    యనం?పాపమే యగున్?
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.