గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, ఆగస్టు 2020, శుక్రవారం

మత్తరజినీ,శ్రీవర్ధన,నిందాశ్రి,దుర్విధి,తారయా,శోభల్పండు,నీతివినా,ధర్మగ్లాని,తాయజ,దండిత"-గర్భ"-దుశ్ఛేదనా"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,శ్రీవర్ధన,నిందాశ్రి,దుర్విధి,తారయా,శోభల్పండు,నీతివినా,ధర్మగ్లాని,తాయజ,దండిత"-గర్భ"-దుశ్ఛేదనా"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                           
"- దుశ్ఛేదనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.త.య.య.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మ గ్లాని గూర్చు చర్యలే!దండించును ముమ్మాటికిన్!దక్కు నొకో?మోక్ష
                                                                                 ధామమున్!
మర్మ మార్గ మెంచ రాదిలన్?మండించును!జీవంబులన్?మక్కువతో
                                                                           కోరు ధర్మమున్!
కర్మ మోక్ష మార్గ మెంచుమా!ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్!గ్రక్కున నీ
                                                                            తోడవ న్సురల్?
వర్మణీయ ధర్మ తేజమౌ!పండుం భువి శోభాయమై!ప్రక్కన నిల్చుండ
                                                                                 దైవమున్?
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
ధర్మ గ్లాని గూర్చు చర్యలే?
మర్మ మార్గ మెంచరాదిలన్?
కర్మ మోక్ష మార్గ మెంచుమా!
వర్మణీయ ధర్మ తేజమౌ!
2.గర్భగత"-శ్రీవర్ధన"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.త.య.లగ.గణములు.వృ.సం.77.
ప్రాసనియమము కలదు.
దండించును!ముమ్మాటికిన్?
మండించును!జీవంబులన్!
ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్!
పండుం భువి శోభాయమై!
3.గర్భగత"-నిందాశ్రి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.త.ర.గణములు.వృ.సం.163.
ప్రాసనియమము కలదు.
దక్కు నొకో?మోక్ష ధామమున్!
మక్కువతో!కోరు ధర్మమున్?
గ్రక్కున నీతోడవం!సురల్!
ప్రక్కన నిల్చుండ!దైవమున్!
4.గర్భగత"-దుర్విథి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.త.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మ గ్లాని గూర్చు చర్యలే?దండించును ముమ్మాటికిన్?
మర్మ మార్గ మెంచరా దిలన్?మండించును జీవంబులన్?
కర్మ మోక్ష మార్గ మెంచుమా?ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్?
వర్మణీయ ధర్మ తేజమౌ?పండుం భువి శోభాయమై!
5.గర్భగత"-తారయా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.య.య.య.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దండించును!ముమ్మాటికిన్?దక్కు నొకో?మోక్ష ధామమున్?
మండించును!జీవంబులన్?మక్కువతో!కోరు ధర్మమున్?
ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్!గ్రక్కున నీతోడవం?సురల్!
పండుం భువి !శోభాయమై!ప్రక్కన నిల్చుండ దైవమున్?
6.గర్భగత"-శోభల్పండు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.య.య.య.ర.య.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.
9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దండించును!ముమ్మాటికిన్?దక్కు నొకో?మోక్షధామమున్!ధర్మ గ్లాని
                                                                         గూర్చు చర్యలే?
మండించును!జీవంబులన్?మక్కువతో!కోరు ధర్మమున్?మర్మ మార్గ
                                                                     మెంచ రాదిలన్?
ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్!గ్రక్కున నీ తోడవం?సురల్!కర్మ మోక్ష
                                                                 మార్గ మెంచుమా?
పండుం భువి!శోభాయమై!ప్రక్కన నిల్చుండ!దైవమున్?వర్మణీయ
                                                                     ధర్మ తేజమౌ?
7.గర్భగత"-నీతివినా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.త.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దక్కు నొకో?మోక్ష ధామమున్!ధర్మ గ్లాని గూర్చు!చర్యలే?
మక్కువతో?కోరు ధర్మమున్!మర్మ మార్గ మెంచ రాదిలన్?
గ్రక్కున నీతోడవం?సురల్! కర్మ మోక్ష మార్గ మెంచుమా?
ప్రక్కన నిల్చుండ!దైవమున్?వర్మణీయ!ధర్మ తేజమౌ?
8.గర్భగత"-ధర్మ గ్లాని"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.ర.ర.జ.ర.త.య.లగ.గణములు.యతులు.
10,19.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దక్కు నొకో?మోక్ష ధామమున్!ధర్మ గ్లాని గూర్చు చర్యలే?దండించును!
                                                                           ముమ్మాటికిన్?
మక్కువతో!కోరు ధర్మమున్?మర్మ మార్గ మెంచ రాదిలన్?మండించును!
                                                                            జీవంబులన్?
గ్రక్కున నీ తోడవం!సురల్?కర్మ మోక్ష మార్గ మెంచుమా?ఖండించుమి!
                                                                          దుర్మార్గముల్?
ప్రక్కన నిల్చుండ!దైవమున్?వర్మణీయ ధర్మ తేజమౌ?పండుం భువి!
                                                                             శోభాయమై!
9,గర్భగత"-తాయజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.య.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దండించును!ముమ్మాటికిన్?ధర్మ గ్లాని గూర్చు చర్యలే?
మండించును!జీవంబులన్?మర్మ మార్గ మెంచ రాదిలన్?
ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్?కర్మ మోక్ష మార్గ మెంచుమా?
పండుం భువి!శోభాయమై!వర్మణీయ!ధర్మ తేజమౌ?
10,గర్భగత"-దండిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.య.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.
9,18.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దండించును!ముమ్మాటికిన్?ధర్మ గ్లాని గూర్చు చర్యలే?దక్కు నొకో?  
                                                                   మోక్ష ధామమున్!
మండించును!జీవంబులన్?మర్మ మార్గ మెంచరాదిలన్?మక్కువతో?
                                                                      కోరు ధర్మమున్?
ఖండించుమి!దుర్మార్గముల్?కర్మ భోక్ష మార్గ మెంచుమా?గ్రక్కున నీ
                                                                     తోడవం సురల్?
పండుం భువి!శోభాయమై?వర్మ ణీయ ధర్మ తేజమౌ?ప్రక్కన నిల్చుండ!
                                                                         దైవమున్?
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.