గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

22, నవంబర్ 2018, గురువారం

వరీయ,సుఖజీవనా,సూక్తి,హుళక్కి,ఆగతమే,నైచ్యతా,నీతులాడు,నజ్జరభా,మెక్కుడు,సచ్ఛర,గర్భ"-ప్రళయంకర"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
వరీయ,సుఖజీవనా,సూక్తి,హుళక్కి,ఆగతమే,నైచ్యతా,నీతులాడు,నజ్జరభా,మెక్కుడు,సచ్ఛర,గర్భ"-ప్రళయంకర"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
"-ప్రళయంకర"-వృత్తము"
ఉకృతిఛందము.భ.భ.భ.జ.ర.జ.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి?పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచుం!పలుకుదు రెన్నొ?నీతులన్!.                                           తుచ్చులె? మాన్యు లనంగ! తుది కైన దైవ మెంచకం?తులువత  భావినెంతురే?
పచ్చటి కొంపల నార్పి!పదిలంపు స్వార్ధ తేజతం?వలదనరెట్టి?నైచ్యమున్!
స చ్ఛ రితార్ధు లటంచు? చదిరంపు తీరు తీరొకో?జల ప్రళయాల త్రాతలై?

చదిరంపు తీరు=పాము నైజము.

1,గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.ప్రాసగలదు.
స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి?
తుచ్ఛులె?మాన్యు లనంగ!
పచ్చటి కొంపల   నార్పి!
సచ్ఛరి తార్ధు లటంచు?

2.గర్భగత"-సుఖజీవన"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.జ.ర.గణములు.వృ.సం.172.ప్రాసగలదు.
పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచున్!
తుది కైన దైవ  మెంచకన్?
పదిలంపు స్వార్ధ తేజతన్!
చదిరంపు తీరు తీరొకో?

3.గర్భగత"-సూక్తి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.ర.గణములు.వృ.సం.178.ప్రాసగలదు.
పలుకుదు రెన్నొ?నీతులం!
తులువత భావి నెంతురే?
వలదన  రెట్టి నైచ్యమున్?
జల ప్రళయాల త్రాతలై?

4.గర్భగత"-హుళక్కి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.జ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి? పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచున్?
తుచ్ఛులె?మాన్యు లనంగ!  తుదికైన దైవ మెంచకన్?
పచ్చటి కొంపల నార్పి! పదిలంపు స్వార్ధ తేజతన్?
సచ్ఛరి తార్ధు లటంచు?చదిరంపు తీరు తీరొకో?

5.గర్భగత"ఆగతమే?"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.జ.ర.న.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచుం?పలుకుదు రెన్నొ?నీతులన్!
తుదికైన దైవ మెంచకం? తులువత భావి నెంతురే?
పదిలంపు స్వార్ధ తేజతం! వలదన రెట్టి నైచ్యమున్?
చదిరంపు తీరు  తీరొకో? జల ప్రళయాల త్రాతలై?

6.గర్భగత"-లఘ్వంత నైచ్యతా"-.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.ర.న.జహర.భ.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
పదిమంది సొమ్ము మేక్కుచుం?పలుకుదు రెన్నొ?నీతులం!స్వచ్ఛత జూడ! హుళక్కి!
తుదికైన దైవ మెంచకం?తులువత భావి నెంతురే?తుచ్ఛులె?మాన్యు లనంగ?
పదిలంపు స్వార్ధ తేజతం?వలదన రెట్టి?నైచ్యముం!పచ్చటి కొంపల నార్పి!
చదిరంపు తీరు తీరొకో? జల ప్రళయాల త్రాతలై! సచ్చరి తార్ధు లటంచు?

7.గర్భగత"-నీతులాడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.ర.భ.భ.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పలుకుదు రెన్నొ?నీతులం!స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి!
తులువత భావి నెంతురే??తుచ్ఛులె మాన్యు లనంగ?
వలదన రెట్టి నైచ్యముం?పచ్చటి కొంపల నార్పి!
జల ప్రళయాల త్రాతలై! సచ్చరి తార్ధు లటంచు?

8.గర్భగత"-నజ్జరభా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.ర.భ.భ.భ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
పలుకుదు రెన్నొ నీతులం?స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి!పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచున్?
తులువత భావి నెంతురే??తుచ్ఛులె?మాన్యులనంగ! తుదికైన దైవమెంచకన్?
వలదనరెట్టి?నైచ్యముం!పచ్చటి కొంపల నార్పి!పదిలంపు స్వార్ధ తేజతన్?
జల ప్రళయాల త్రాతలై!సచ్చరి తార్ధు లటంచు?చదిరంపు చరితార్ధు లనంగ?

9,గర్భగత"-మెక్కుడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.ర.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరమ.
ప్రాసనీమముగలదు.
పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచుం!స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి!
తుదికైన దైవ మెంచకం?తుచ్ఛులె!మాన్యు లనంగ?
పదిలంపు స్వార్ధ తేజతం? పచ్చటి కొంపల నార్పి!
చదిరంపు చరితార్ధు లనంగ?సచ్చరి తార్ధు లటంచు?

10,గర్భగత"-సచ్ఛర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.ర.భ.భ.భ.న.ర.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
పదిమంది సొమ్ము మెక్కుచుం!స్వచ్ఛత జూడ హుళక్కి!పలుకుదు రెన్నొ!నీతులన్?
తుది కైన దైవ మెంచకం?తుచ్ఛులె మాన్యు లనంగ! తులువత భావినెన్నడున్?
పదిలంపు స్వార్ధ తేజతం?పచ్చటి కొంపల నార్పి!వలదనరెట్టి నైచ్యమున్?
చదిరంపు చరితార్ధులనంగ?సచ్చరితార్ధు లటంచు?జలప్రళయాల త్రాతలై!
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ..
జైహింద్
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

namOnamah:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.