గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

29, నవంబర్ 2018, గురువారం

రక్షదా,ఉషశ్రీ,రామతారక,శార్దులభ్రమక,యద్విరమా,అహంబ్రహ్మ,సమద్విత,సమతాతమ,సమమతిజా,సమమతా,గర్భ"-వనమృగీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
రక్షదా,ఉషశ్రీ,రామతారక,శార్దులభ్రమక,యద్విరమా,అహంబ్రహ్మ,సమద్విత,సమతాతమ,సమమతిజా,సమమతా,గర్భ"-వనమృగీ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.                      

"-వనమృగీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.స.జ.స.మ.త.త.మ.లగ.గణములు.యతులు.10,18
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వం బ్రహ్మ మయంబుగాదె?జగతిం ప్రాపేపీవేగా?జగన్నాయకా!భూత్త్మకా?
పర్వంబీవు!పరాత్పరుండ!ప్రగతింగూర్ప న్రావేగం!పగంనాగులం! పీడింపులన్!
చర్వంబౌ!బహు జన్మ కర్త!జగదా ధారా!సర్వేశా!స గర్వంబునం! జీవింపగాన్?
దుర్వారంబుల దూరమేర్చు?తొగరించం?సౌభాగ్యంబుం!తొగంవిందు చేకూర్చన్వలెన్?                                           తొగరించన్=అనురాగమొంద,తొగంన్విందు=(,పండువెన్నల),చంద్రుడు.

1.గర్భగత'-రక్షదా"-వృత్తము.
 బృహతీఛందము.మ.స.జ.గణములు.వృ.సం.345.ప్రాసగలదు.
సర్వం బ్రహ్మ మయంబు గాదె?
పర్వం బీవు! పరాత్ప రుండ!
చర్వంబౌ?బహు జన్మ కర్త!
దుర్వారంబుల దూర మేర్చు?

2.గర్భగత"-ఉషశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.మ.గగ.గణములు.వృ.సం.4,ప్రాసగలదు.
జగతిం!ప్రాపే పీ వేగా?
ప్రగతిం!గూర్పం రావేగన్?
జగదా  ధారా?సర్వేశా!
తొగరించం సౌభాగ్యంబున్?

3.గర్భగత"-రామతారక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.య.య.ర.గణములు.వృ.సం.138.ప్రాసగలదు.
జగన్నాయకా!భూతాత్మకా?
పగం నాగులం పీడింపులన్?
స గర్వంబునం జీవింపగాన్!
తొగం విందు ! జేకూర్చన్వలెన్!

4.గర్భగత"శార్దూల భ్రమక"-వృత్తము.
అత్యష్టీందము.మ.స.జ.స.మ.గగ.గణములు.యతి.10,వ యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సర్వం బ్రహ్మ మయంబు గాదె?జగతిం!ప్రా పేపీవే?గా?
పర్వంబీవు?పరాత్పరుండ! ప్రగతిం గూర్పం రా వేగన్?
చర్వంబౌ?బహు జన్మ కర్త!జగదా ధారా?  సర్వే శా
దు ర్వారంబుల దూర మేర్చు!తొగరించం సౌభాగ్యంబున్?

5.గర్భగత"-యద్విరమా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.య.య.ర.మ.స.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగన్నాయకా!భూతాత్మకా?సర్వం బ్రహ్మ మయంబు గాదె?
పగం నాగులం పీడింపం?పర్వంబీవు! పరాత్పరుండ?
స గర్వంబునం జీవింపగాం!చర్వంబౌ?బహు జన్మ కర్త!
తొగం విందు జేకూర్చన్వలెం?దుర్వారంబుల దూర మేర్చు?

6.గర్భగత"-అహం బ్రహ్మ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.య.ర.మ.స.జ.స.మ.గగ.గణములు.
యతులు.10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
జగన్నాయకా!భూతాత్మకా?సర్వం;బ్రహ్మ మయంబుగాదె?జగతిం!ప్రాపేపీవేగా?                                                
పగం నాగులం పీడింపం?పర్వంబీవు?పరాత్పరుండ?ప్రగతిం గూర్పంరా వేగన్?                                                  
సగర్వంబునం జీవింపగాం!చర్వంబౌ?బహుజన్మ కర్త?జగదాధారా!సర్వేశా?                                                      
తొగంవిందు జేకూర్చం వలెం?దుర్వారంబుల దూర మేర్చు?తొగరించంసౌభాగ్యంబున్!                                                                        

7.గర్భగత"-సమద్విత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.మ.త.త.మ.లగ.గణములు.యతి.9,.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతిం ప్రాపేపీవే గా?జగన్నాయకా!భూతాత్మకా!
ప్రగతింగూర్పం రా వేగం?పగంనాగులం పీడింపన్?
జగదాధారా!సర్వేశా?సగర్వంబునం జీవింపగాన్!
తొగరించం సౌభాగ్యంబుం!తొగం విందు జేకూర్చన్వలెన్!

8.గర్భగత"-సమతాతమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.త.త.మ.య.త.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు
జగతిం ప్రాపేపీవే గా?జగన్నాయకా!భూతాత్మకా?సర్వం బ్రహ్మ మయంబుగాదె?                                                
ప్రగతింగూర్పం రావేగం?పగం నాగులం పీడింపం?పర్వంబీవు?పరాత్పరుండ?                                                    
జగదాధారా!సర్వేశా!సగర్వంబునం జీవింపగాం!చర్వంబౌ బహుజన్మ కర్త?
తొగరించం సౌభాగ్యంబుం తొగంవిందు జేకూర్చన్వలెం?దుర్వారంబుల దూరమేర్చు?                                          

9.గర్భగత"-సమమతిజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.మ.మ.త.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతిం ప్రాపీవే గా!సర్వం బ్రహ్మ మయంబు గాదె?
ప్రగతింగూర్పం రా వేగం?పర్వంబీవు పరాత్పరుండ?
జగదాధారా!సర్వేశా!చర్వంబౌ!బహు జన్మ కర్త?
తొగరించం సౌభాగ్యంబుం!దుర్వారంబుల దూర మేర్చు!

10,గర్భగత"-సమమతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.మ.మ.త.జ.భ.త.మ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
జగతిం ప్రాపీవేగా?సర్వం బ్రహ్మ మయంబుగాదె?జగన్నాయకా!భూత్త్మకా?
ప్రగతింగుర్చం రా వేగం?పర్వంబీవు పరాత్పరుండ?పగం నాగులం పీడింపన్?
జగదాధారా!సర్వేశా?చర్వంబౌ?బహు జన్మ కర్త?సగర్వంబునం జీవింపంగాన్!
తొగరించం సౌభాగ్యంబుం?దుర్వారంబుల దూరమేర్చు?తొగం విందు జేకూర్చంవలెన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
బహువిధ నూతన వృత్తములను మాకందిస్తున్న శ్రీ వల్లభవఝుల వారికి కృతజ్ఞతలు
శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.