గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

25, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

జగతీ,సమ్మద,జీవనా,ప్రముఖాశ్రి,తూజప,వాజిన,రసవత్కళా,రాజితమాంధ్ర,రమణీయ,మనోజ్ఞమయి,గర్భ"-ప్రాజిత"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ

జైశ్రీరామ్.
జగతీ,సమ్మద,జీవనా,ప్రముఖాశ్రి,తూజప,వాజిన,రసవత్కళా,రాజితమాంధ్ర,రమణీయ,మనోజ్ఞమయి,గర్భ"-ప్రాజిత"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ                   

"-ప్రాజిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.జ.భ.జ.జ.స.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!రాజిత మాంధ్ర మెంచరేలన్?
పస విద్వదౌష ధామ!ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ!ప్రాజిత సా రసో త్సుధా శ్రీ!
వసి తావధాన ధీమ!భమిడింనరి చిత్రకృతి!వాజినమం దసాధ్యగాదే?
దొసగా?పఠింప తెన్గు!దుముకంగను జేయకుమి!తూ జప మేర్చ న్యాయమా?

అర్ధములు:-
పస విద్వదౌషధామ=పట్టనందు విద్యావంతులనే నూహింపజేయగల నిలయము,ప్రాజిత సా రసోత్సుధాశ్రీ=సారధియైన రసభరమైన మథువను
సంపద,వసితావధాన ధీమ=అవధానములందు నిల్చు ధీరవనిత,
భమిడింసరి చిత్ర కృతి=చిత్రకావ్యములందుబంగారము వంటిది,
వాజినమందసాధ్య=బలమునందసాధ్యురాలు,దుముకంగన=పతనము
గనునట్లు చూచిన,దొసగా=దోషమా?,తూజపము=తూమంత్రముగా!,

భావము:విద్యావంతులనే యూహింప జేసే పట్టుగల తెన్గుభాష!రసవత్కళా
ప్రపూర్ణ.రమణీయమై!మనస్సున కింపైనది.ప్రకాశవంతమైన తెలుగును
తలపరెందులకు?ప్రముఖుల నాశ్రయించి వినోదించు నందకత్తె!రసభరమైన తీయటిపలుకుల సంపదకు సారధి యీమె!అవధానములందు వశించు
నవధాన శారదా! చిత్రకాయములందు, బంగరుతల్లి!అసదృశ బలసంపన్ను
రాలు!అట్టి తెలుగును నేర్చుట తప్పా? తప్పెన్నటికీ కాాదు!, ఒప్పే సుమా!
అట్టి మహత్తరమైన తెలుగును కూలనీకుమి.తూ జపముగా తెలుగు
చేయుట న్యాయమా! న్యాయ మెన్నటికి కాదు.అన్యాయమే!

1,గర్భగత"-జగతీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.జ.గల.గణములు.వృ.సం.172.ప్రాసగలదు.
రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!
పటు విద్వదౌష ధామ!
వసి తావధాన!ధీమ!
దొసగా?పఠింప తెన్గు!

2.గర్భగత"-సమ్మద"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.న.గణములు.వృ.సం.476.ప్రాసగలదు.
రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!
ప్రముఖాశ్రి! వినోది రమ!
భమిడిం సరి చిత్ర కృతి!
దుముకంగను జేయకుమి?

3.గర్భగత"-జీవవృత్మత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.య.గణములు.వృ.సం.87.ప్రాసగలదు.
రాజిత మాంధ్ర మెంచ రేలన్?
ప్రాజిత సా రసోత్సు ధా! శ్రీ!
వాజిన మందసాధ్యగాదే?
తూ జపమేర్చ న్యాయమే?

4.గర్భగత"-ప్రముఖాశ్రి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.జ.భ.జ.జ.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!
పస విద్వదౌష ధామ!ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ!
వసి తావధాన ధీమ!భమిడిం సరి చిత్ర కృతి!
దొసగా?పఠింప తెన్గు!దుముకంగను జేయకుమి?

5.గర్భగత"-తూజప"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.న.భ.ర.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!రాజిత మాంధ్ర మెంచ రేలన్?
ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ!ప్రాజిత సా రసోత్సుధా!శ్రీ!
భమిడిం సరి చిత్ర కృతి!వాజినమందసాధ్య గాదే?
దుముకంగను జేయకుమి!తూ జప మేర్చ న్యాయమే?

6.గర్భగత లఘ్వంత"-వాజిన"-.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.న.భ.ర.య.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!రాజిత మాంధ్ర మెంచ రేలం?రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!
ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ! ప్రాజిత సా రసోత్సుధా శ్రీ!  పస విద్వ దౌష ధామ!
భమిడిం సరి చిత్ర కృతి! వాజిన మందసాధ్య గాదే?  వసి తావధాన ధీమ!
దుముకంగను జేయకుమి! తూ జప మేర్చ న్యాయమే?దొసగా?పఠింప తెన్గు!

7.గర్భగత"-రసవత్కళా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
రాజిత మాంధ్ర మెంచరేలం?రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!
ప్రాజిత సా రసోత్సుధా శ్రీ! పస విద్వ దౌష ధామ!
వాజిన మందసాధ్య గాదే?వసి తావధాన ధీమ!
తూ జప మేర్చ న్యాయమే?దొసగా?పఠింప తెన్గు!

8.గర్భగత"-రాజితమాంధ్ర"-లఘ్వంతము,
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.జ.భ.జ.జ.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
రాజిత మాంధ్ర మెంచ రేలం?రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!
ప్రాజిత సా రసోత్సుధా శ్రీ! పస విద్వదౌష ధామ! ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ!
వాజిన మం దసాధ్య గాదే?వసి తావధాన ధీమ!భమిడిం సరి చిత్ర కృతి!
తూ జపమేర్చ న్యాయమే?దొసగా?పఠింప తెన్గు!దుముకంగను జేయకుమి!

9.గర్భగత"-రమణీయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.న.స.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!
ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ!పస విద్వదౌష ధామ!
భమిడిం సరి చిత్ర కృతి!వసి తావధాన ధీమ!
దుముకంగను జేయకుమి!దొసగా?పఠింప తెన్గు!

10,గర్భగత"-మనోజ్ఞమయి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.న.స.జ.ర.స.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
రమణీయ మనోజ్ఞ మయి!రసవత్కళా ప్రపూర్ణ!రాజిత మాంధ్ర మెంచ రేలన్?
ప్రముఖాశ్రి వినోది రమ!పస విద్వదౌష ధామ!ప్రాజిత సా రసోత్సుధా శ్రీ!
భమిడిం సరి చిత్ర కృతి!వసి తావధాన ధీమ!వాజిన మందసాధ్య గాదే?
దుముకంగను జేయకుమి!దొసగా?పఠింప తెన్గు!తూ జప మేర్చ న్యాయమే?
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.