గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

మననా,మాణవక,విభూతి,మననీని,కేకిలు,తృష్ణావర్త,కీర్తిచెడు,కీలెడమ,మేటగు,తుదిమొదలు,గర్భ"-కీకరు"- వృత్తము "-కికరు"-వృత్తము.మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మననా,మాణవక,విభూతి,మననీని,కేకిలు,తృష్ణావర్త,కీర్తిచెడు,కీలెడమ,మేటగు,తుదిమొదలు,గర్భ"-కీకరు"-
వృత్తము "-కికరు"-వృత్తము.మూర్తి.జుత్తాడ.
"-కికరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.న.న.భ.త.య.స.య.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
కేశాద్యంతము,తెలియక!కీకురులే?మేటులవం!కీలెడమై తెగుం భారతీ!
కీశాధీశులు ఘనమవ!కేకిలు లోకంబు నగున్?కీలకముల్పరాధీనమౌ!
ఆశాపాశము నిడుపగు!యాకలి మంటల్బొడముం!యాలన పాలన దూరమౌ.                                                     నాశంబౌ?భవిత ప్రగతి!నాకము నవ్వుం!నరుడా!నాలుక చేదునౌ!నెంచుమా!                                                  
అర్ధములు:-కేశాద్యంతము=తలవెండ్రుక మొదలు,చివరలు,కీకురులు=
మోసగాండ్రు,కీశాధీశులు=శ్రేష్టతగలకోతులు,కేకిలు లోకంబు=ప్రపంచము
గగ్గోలు పెట్టును,కీలెడమై తెగున్=కీళ్ళు దూరమై రాలిపోవును,కీలకముల్పరా
ధీనము=ప్రాముఖ్యమువహించు విషయములుపరులకు చేరును,
నిడుపగ=పొడవు పెరుగును,ఆకలిమంటల్బొడమున్=ఆకలిమంటలు,
పుట్టును,నాకము నవ్వున్=దేవతలు నవ్వెదరు,నాలుక చేదౌ?=నాలుక
రుచితప్పును,

1.గర్భగత"-మననా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.మ.న.న.గణములు.వృ.సం.505.ప్రాసగలదు.
కేశాద్యంతము తెలియక?
 కీశాధీశులు ఘనమవ?
ఆశాపాశము నిడుపగు!
నాశంబౌ?భవిత ప్రగతి!
కీశాధీశులు=మితిమీరిన కోతిచేష్టలుగల ప్రభులు.

2.గర్భగత"-మాణవక"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.త.గల.గణములు.వృ.సం.103.ప్రాసగలదు.
కీకురులే?మేటులవన్?
కేకిలు!లోకంబు నగున్!
ఆకలి మంటల్బొడమున్?
నాకము నవ్వుం!నరుడా!
నాకము నవ్వున్=దేవతలు పరిహసింతురు.

3.గర్భగత"-విభూతి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.భ.గణములు.వృ.సం.407.ప్రాసగలదు.
కీ లెడమై!తెగుంభారరతీ?
కీలకముల్?పరాధీనమౌ!
ఆలన పాలనల్? దూరమౌ!
నాలుక చేదునౌ?నెంచుమా?

కీలెడమై తెగుం? భారతీ=ప్రాముఖ్యమైన(అతినిగుఢమైన)విషయములు
విద్యావ్యాసంగమున పూర్తిగా!తెగిపోవును,భారతదేశ రహస్యములు
పైదేశీయులకు చేరును.నాలుక చేదునౌ=రసాస్వాదన వికటించును,

4.గర్భగత"-మననీని"-వృత్తము.
అయ్యష్టీఛందము.మ.న.న.భ.త.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముదు.
కేశాద్యంతము తెలియక? కీకురులేమేటులవన్?
కీశాధీశులు ఘనమవ?కేకిలు లోకంబు నగున్!
ఆశాపాశము నిడువగు!యాకలి మంటల్బొడమున్?
నాశంబౌ?భవిత ప్రగతి! నాకము నవ్వుం నరుడా!

5.గర్భగత"-కేకిలు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.య.స.య.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కీకురులే?మేటులవం!కీలెడమై!తెగుం భారతీ!
కేకిలు లోకంబునగుం?కీలకముల్పరాధీనమౌ?
ఆకలి మంటల్బొడముం!ఆలన పాలనల్దూరమౌ?
నాకము నవ్వుం!నరుడా!నాలుక చేదునౌ?నేంచుమా!

6.గర్భగత"-లఘ్వంతతృష్ణావర్త"-
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.య.స.య.య.త.న.లల.గణములు.
యతులు.9,18.ప్రాసనీమముగలదు.
కీకురులే?మేటులవం!కీలెడమై తెగుం భారతీ!కేశాద్యంతము తెలియక?
కేకిలు లోకంబు నగుం?కీలకముల్పరాధీనమౌ?కీశాధీశులు ఘనమవ?
ఆకలి మంటల్బొడముం?యాలన పాలనల్దూరమౌ?ఆశాపాశము నిడువగు!
నాకము నవ్వున్నరుడా!నాలుక చేదునౌ?నెంచుమా!నాశంబౌ!భవిత ప్రగతి!

7.గర్భగత"-కీర్తిచెడు"-వృత్తము.
ధృతి ఛందము.భ.ర.భ.మ.న.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కీలెడమై తెగుం?భారతీ!కేశాద్యంతము తెలియక?
కీలకముల్పరాధీనమౌ!కీశాధీశులు ఘనమవ?
యాలన పాలనల్దూరమౌ?ఆశాపాశము నిడువగు?
నాలుక చేదునౌ?నెంచుమా!నాశంబౌ!భవిత ప్రగతి!

8.గర్భగత"-కీలెడమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.భ.మ.న.న.భ.త.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కీలెడమై తెగుం?భారతీ!కేశాద్యంతము తెలియక?కీకురులే!మేటులవన్?
కీలకముల్పరాధీనమౌ!కీశాధీశులు ఘనమవ?కేకిలు లోకంబు నగున్?
ఆలన పాలనల్దూరమమౌ?ఆశాపాశము నిడువగు!ఆకలి మంటల్బొడమున్?
నాలుక చేదునౌ?నెంచుమా!నాశంబౌ!భవిత ప్రగతి!నాకము నవ్వుం నరుడా!

9.గర్భగత"-మేటగు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.త.య.త.న.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కీకురులే!మేటులవం? కేశాద్యంతము తెలియక?
కేకిలు లోకంబు నగుం?కీశాధీశులు ఘనమవ?
ఆకలిమంటల్బొడముం?ఆశాపాశము నిడువగు?
నాకము నవ్వుం నరుడా!నాశంబౌ!భవిత ప్రగతి!

10,గర్భగత"-తుదిమొదలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.య.త.న.స.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కీకురులే!మేటులవం?కేశాద్యంతము తెలియక?కీలెడమైతెగుం?భారతీ!
కేకిలు లోకంబు నగుం?కీశాదులు ఘనమవ?కీలకముల్పరాధీనమౌ?
ఆకలి మంటల్బొడముం?ఆశాపాశము నిడువగు!యాలనపాలనల్దూరమౌ?
నాకము నవ్వుం నరుడా!నాశంబౌ!భవిత ప్రగతి!నాలుక చేదునౌ? నెంచంగన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అన్ని వృత్తములలోను పద్యములు అలరించు చున్నవి ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.